AFFICHEKRANT ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: in samenwerking met Alfa vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw"

Transcriptie

1 AFFICHEKRANT 2006 Ee lesbudel voor het basisoderwijs V.U. Bogda Vade Berghe - Vlasfabriekstraat Brussel 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Samestellig: i samewerkig met Alfa vzw Vlasfabriekstraat Brussel Koig Albertstraat Turhout Hoger de wereld uit! 1

2 Lestips ONZE SUGGESTIES IN VOGELVLUCHT: 1. Klasgesprek. Wat is hoger? Hoger is aast ee kwestie va lagdurig iet voldoede ete vooral ee kwestie va iet evewichtig te ete. 2. Wat is gezod ete? Wat wete de kidere al over gezod ete? Ze make ee placemat over evewichtige voedig. 3. De wereldmaaltijd. De kidere lere dat er i de wereld voldoede voedsel is voor iederee. Welk voedsel is er voor iederee beschikbaar i de wereld? 4. Kwartetspel: kidere uit de wereld. De leerlige bekijke hu eige eetpatroo doorhee de dag. Hebbe zij gistere evewichtig gegete? Aa de had va het kwartetspel lere ze ook de voedigsgewoote va leeftijdsgeootjes uit Hoduras Cogo e Seegal kee. 5. De affiche va De leerlige lere aa de had va de brief va Joseph de vader va Tapha uit Seegal wat de rede is waarom boere uit Seegal iet geoeg ete kue kope voor het gezi. 6. Actie va De leerlige worde uitgeodigd om op hu iveau mee te doe aa de actie va Klasgesprek Wie heeft er ooit al ees hoger gehad? Wat voelde je da? Wat heb je da gedaa? Zou je dood kue gaa va de hoger? I de wereld sterve dagelijks kidere va de hoger. Is dat omdat ze af e toe hoger hebbe? Eigelijk heeft het er vooral mee te make dat ze lage tijd iet gezod ete. Ze ete altijd hetzelfde. Dat oemt me iet evewichtig ete. Op die maier worde ze gemakkelijker ziek. Ze gaa da seller dood. Is het eerlijk dat sommige kidere iet voldoede ete hebbe? 2 Hoger de wereld uit!

3 2. Wat is gezod ete? Voorzie ee stapel tijdschrifte. De leerlige make ee placemat op A3 formaat (of 2 A4-blade tege elkaar). Ze dele het blad i twee. Aa de likerkat schrijve ze zo ete we gezod aa de rechterkat zo ete we iet gezod. De leerlige zoeke prete va gezode voedig e plakke die liks. Ze doe hetzelfde met iet gezode voedig e plakke die rechts. Leg uit dat iet allee soepers ogezod ete. Als je alle dage hetzelfde eet of je eet iet voldoede fruit groete vlees e grae da krijg je iet geoeg vitamie bie. Als je dat gedurede lage tijd doet word je seller ziek. De ouders va sommige kidere hebbe iet geoeg geld om alle dage geoeg e gezod ete te kope. Deze kidere worde seller ziek. Meestal woe ze i verre lade maar ook i België zij er mese die iet geoeg geld hebbe om gezod te ete of er zij ook mese die iet wete hoe ze gezod moete ete. Ook zij worde seller ziek. Hoger de wereld uit! 3

4 Wereldmaaltijd 3. De wereldmaaltijd Om gezod te leve zoude alle mese i de wereld mistes deze maaltijd moete ete. Dat is voldoede om gezod door het leve te gaa. Geef de kidere per twee ee kopie va de wereldmaaltijd (zie bijlage 1). Als we alle ete va de wereld verdele over alle mese heeft iederee dit om te ete. Er is dus eigelijk geoeg ete voor iederee het is allee iet goed verdeeld. Bespreek: Welk voedsel herkee ze? Zoude zij blij zij met deze maaltijd? Waarom wel of waarom iet? Zou het eerlijk zij als alle kidere va de wereld deze maaltijd krege? Zoude er da og zoveel kidere doodgaa va de hoger? 4 Hoger de wereld uit!

5 4. Kwartetspel: Kidere uit de wereld I deze les vergelijke de kidere hu eige voedigsgewoote met elkaar. I ee tweede fase met de voedigsgewoote va Reé uit Cogo Tapha uit Seegal e Erestia uit Hoduras. Deel 1 Kopieer voor elke leerlig de eerste vier kaarte i bijlage 2 (kwartet ik ). Het zij vier kwartetkaarte waarbij i de likerbovehoek het uur va de dag is aageduid. Bevraag: Wat hebbe de leerlige gistere gegete bij het otbijt de luch het avodmaal e tussedoor? De leerlige tekee plakke of schrijve die dige op de juiste kwartetkaart. Dat mag op de tafel (die leeg gelate is) maar het mag ook op de lege plaatse i het kader. Teslotte kleure de leerlige het klokje i de likerbovehoek va elke kwartetkaart geel. klassikaal Bespreek. Gebruik evetueel de voedigsdriehoek (bijlage 3) om aa te duide dat de kidere gezod hebbe gegete of iet. Tip: probeer de kidere iet terecht te wijze als ze ogezod gegete hebbe. Dit is iet de bedoelig va deze lesse. Je ka dit achteraf misschie rechtzette i ee uitgebreid project rod gezode voedig. Ogezode maaltijde kue tijdes deze lesse illustratief zij om de parallel te trekke aar adere culture waar ook iet altijd gezod gegete wordt zoals hierbove vermeld. Hoger de wereld uit! 5

6 Deel 2 a. klassikaal Stel kort de 3 kidere uit de wereld voor aa de had va hu vriedeboekjes (bijlage 4). b. i groepjes va 4 Verdeel de leerlige i groepjes va 4. Ik-kwartet: Omdat je voor het kwartette maar 4 kaarte per soort odig hebt kiest elk lid va ee groepje 1 eige ik -kwartetkaart. Let er wel op dat er va elke verschillede maaltijd (tussedoortje otbijt luch avodmaal) 1 kaart meedoet. Kopieer per groepje de kwartette met de maaltijde va Tapha Reé e Erestia (zie bijlage 5). De leerlige kleure telkes de klok i de likerbovehoek (Erestia: rood Tapha: groe Reé: blauw) Laat de kidere kwartette volges de spelregels die ze kee (ze moete probere de 4 maaltijde va éé kid bij elkaar te krijge. Da hebbe ze ee kwartet). 6 Hoger de wereld uit!

7 c. Klassikaal Kopieer 3 voedigsdriehoeke op A3 (bijlage 3). Hag ze op het bord aast de voedigsdriehoek va de klas. Plak bij elke driehoek ee foto va Tapha Erestia of Reé (je ka ze kopiëre uit het vriedeboekje bijlage 4). Kip de prete va de voedigsware (bijlage 6) uit deel ze uit. Iedere leerlig zoekt (aa de had va het kwartet) uit bij welke voedigsdriehoek (va Erestia Tapha of Reé?) e i welke categorie zij/haar voedigsware hore. Bespreek: Wie heeft uit de meeste vakjes gegete? Wie uit de miste? Wie heeft dus het gezodst/ mist gezod gegete? Wie heeft het meest/mist gegete? Tapha zal als mist gezode aar voor kome. Hoger de wereld uit! 7

8 5. De brief va papa Joseph Wat is het beroep va de papa va Tapha? (boer) Wat is het beroep va de mama va Tapha? (marktkramer) Hoe komt het da dat hij zo weiig ka ete? We vrage het aa zij vader Joseph. Laat de affiche va va 2006 (bijlage 7) aa de kidere zie. Je ka de affiche ook bestelle via of op tel. 02/ Dit is Joseph. Wat zie de kidere op de affiche? Lees de brief va Joseph voor (bijlage 8). Waarom ka Joseph iet geoeg ete kope voor Tapha e zij broers e zusse? Wat heeft hij allemaal geprobeerd? Waarom heeft hij ee ui i zij mod? Wat vide jullie daarva? Zoude jullie ook boos worde? Is het eerlijk dat zij zo weiig te ete hebbe? Waarom (iet)? Zoude jullie iets wille doe aa de hoger va Tapha Joseph e alle boere e boerie va de wereld? 8 Hoger de wereld uit!

9 6. Blijf iet bij de pakke zitte: wat ka jij doe? helpt de boere i de hele wereld om ervoor te zorge dat ze hu producte beter kue verkope. Ze vrage aa oze miisters om ervoor te zorge dat er gee Nederladse uie e Frase melk i de marktkrame bij Tapha verkocht worde. Da kope de mese weer bij het kraam va Joseph e verdiet hij weer geoeg geld om gezod ete te kope voor het hele gezi. Maak met de klas ee groot marktkraam. Vraag aa zoveel mogelijk kidere om hu aam op ee uiekaart (zie bijlage 9) te schrijve e i dit marktkraam te hage. Stuur het marktkraam (of allee de uiekaartjes e ee foto va het marktkraam) aar t.a.v. Nele Verhaeghe Vlasfabriekstraat Brussel We gaa met alle kaartjes aar miister De Gucht. Zo kue we hem late wete dat we vide dat hij mee moet zoeke aar ee oplossig voor de probleme va Tapha e haar vriede. Daaraast ka je ook ee briefje schrijve aar Joseph. Zorg ervoor dat de kidere hieri aageve wat zij (e ) doe om Joseph te helpe. Pas je deze les graag i ICT? Mail het briefje da aar Maak je er liever ee stel- e schrijfoefeig va? Stuur het da aar t.a.v. Nele Verhaeghe Vlasfabriekstraat Brussel. Ook deze brieve e mails worde afgegeve aa miister karel De Gucht. Hoger de wereld uit! 9

10 DOELSTELLINGEN EN EINDTERMEN 1. Doelstellige De leerlige lere wat hoger i de wereld beteket. De leerlige lere over de voedigsgewoote va leeftijdsgeootjes i het Zuide. De leerlige kue op hu iveau hu solidariteit uite met mese uit het Zuide. De leerlige kee het verschil tusse gezod e ogezod ete. 2. Eidterme WO 1.14 kue gezode levesgewoote i verbad brege met wat ze wete over het fuctioere va het eige lichaam e ze wete dat bepaalde ziekteverschijsele of hadicaps iet altijd vermede kue worde. WO 4.4 kue illustrere dat welvaart zowel over de verschillede lade i de wereld als i België ogelijk verdeeld is. WO 6.9 kue aspecte va het dagelijks leve i ee lad va ee ader cultuurgebied vergelijke met het eige leve Achtergrodiformatie voor de leerkracht i 2006 Hoger duurzame ladbouw e het recht op voedsel. Hoger! Dat is og elke dag de keiharde werkelijkheid voor 850 miljoe mese op deze wereld. Driekwart va he zij arme boere i otwikkeligslade. Vreemd is dat wat zij producere voedsel maar worde zelf als eerste met hoger gecofroteerd! Afrikaase kippekwekers kue hu kippe iet meer kwijt door de ivoer va goedkoop geproduceerde kippe uit Europa. Seegalese uieboere overleve og auwelijks wat hu markt wordt overspoeld door uie uit Nederlad. Filippijse rijsttelers kue iet cocurrere met de goedkope rijst uit Chia e Taiwa. Hoduras kampt met ee overaabod aa graa e mais uit de Vereigde State. Door dumpig e grootschalige import verlieze miljoee kleie boere zo hu broododig ikome. Daarom voert i het kader va 2015 DE TIJD LOOPT same met ee aatal Vlaamse milieuorgaisaties zoals Greepeace e Bod Beter Leefmilieu twee jaar campage rod het recht op voedsel. We budele oze krachte e eise dat alles i het werk wordt gesteld om de eerste Milleiumdoelstellig te hale: hoger halvere tege 2015! Kleie boere moete ee eerlijke kas krijge! Ze moete het recht hebbe om lokale markte af te scherme tege goedkope import. Alle vorme va dumpig e exportsubsidie vauit het Noorde hore te stoppe. E ze verdiee oze steu i hu strijd voor ee leefbare ladbouw met betere toegag krijge tot zaad krediete opslagmogelijkhede ez 10 Hoger de wereld uit!

11 De ui: ee verhaal om bij te huile De ui is éé va de belagrijkste groete voor de Seegaleze. De Seegalese markt zou i pricipe het jaar rod met de eige productie bevoorraad kue worde. Maar de uieteelt i Seegal lijdt sterk oder de import va uie uit Europa e die eemt elk jaar toe. Uie uit Nederlad e Frakrijk belette oze boere te verkope. Elk jaar stoppe boere door die cocurretie. aldus ee Seegalese boereleider. Na protest va lokale boereorgaisaties verbood de Seegalese overheid i 2005 gedurede drie maade de mport va uie: ee eerste stap om de iladse uie weer ee kas te gue op de markt maar iet voldoede. Buiteladse uie zij beter gedroogd dikker e het hele jaar door beschikbaar. Seegalese boere hike achterop omdat ze gee toegag hebbe tot kwaliteitsvol zaad e krediete. E ze kue slechts ekele maade per jaar hu uie verkope omdat modere opslagmogelijkhede otbreke. GADEC ee parterorgaisatie va Bevrijde Wereld odersteut de kleie boere om zich techisch e orgaisatorisch beter te orgaisere e hu basisikome te vergrote. Hoger de wereld uit! 11

12 27 oktober: Vrijdag Uiedag! Om zichtbaar te make hoe dumpig e grootschalige export va ladbouwproducte de ladbouw i het Zuide bedreigt roept iederee op om aa de slag te gaa met uie. Vrijdag 27 oktober wordt Uiedag i Vlaadere! Geef de ui op 27 oktober ee bijzoder plaats op je meu e i je wikelkar. E serveer uiesoep aa iederee die de kleie boere i het Zuide ee steutje i de rug gut. Uiesoep op school i het bedrijfsrestaurat i het jeugdhuis op de markt Beieuwd hoeveel kilo uie we same kue verorbere i Vlaadere. Zo geve we ee sterk sigaal aa de beleidsmakers die het lot va de Zuiderse boere i hade hebbe. Wil je meer iformatie over deze uiedag e over de campage? Neem da ee kijkje op of cotacteer 02/ DE TIJD LOOPT is ee samewerkig va Broederlijk Dele Fos Oxfam Solidariteit Oxfam Wereldwikels Trias Vredeseilade Wereldsolidariteit Bevrijde Wereld Pla België Globelik Ital KBA (Kadervormig voor Afrikae vzw) Noë (Horizo-educatief Alfa e Djapo) Protos Studio Globo Steugroep voor Rechtvaardigheid e Vrede i Guatemala Voles Wereldcetrum vzw Wereldmediatheek. De CAMPAGNE rod duurzame ladbouw i Noord e Zuid is ee samewerkigsverbad va 2015 DE TIJD LOOPT met Bod Beter Leefmilieu Greepeace FIAN Netwerk Bewust Verbruike VELT VODO e Wervel 12 Hoger de wereld uit!

13 Wereldmaaltijd Bijlage 1 Uit: Stichtig werelddele. Wereldmaaltijd. Iformatiepakket. Va de Ridder. Nijkerk 2003 Hoger de wereld uit! 13

14 Bijlage 2 Kwartet ik 14 Hoger de wereld uit!

15 Bijlage 3 Hoger de wereld uit! 15

16 Bijlage 4 Naam: Reé Achteraam: Kabuta Leeftijd: 10 jaar Ik woo i: Kishasa hoofdstad va Cogo Papa: Louis Kabuta Mama: Josiae Beroep papa: bakbediede bij de tweede grootste bak va het lad Beroep mama: gee Broers e zusse: 2 zusse: Elie e Marie Hobby: schake Naam: Tapha Achteraam: Bouteflika Leeftijd: 9 jaar Ik woo i: het mooiste dorp va Seegal: Joal-Fadiouth Papa: Joseph Mama: Josiae Beroep papa: boer Beroep mama: marktkramer Broers e zusse: 4: Fatou Amiata Edger e Youssef Hobby: voetbal Naam: Erestia Achteraam: Estrella-Satos Leeftijd: 9 jaar Ik woo i: La Pita (Hoduras) Papa: Erique Mama: Gabriella Beroep papa: maïsboer Beroep mama: heeft ee tortillakraam Broers e zusse: 3: Soledad José e Loulou Hobby: tikkertje spele 16 Hoger de wereld uit!

17 Bijlage 5 Kwartet Reé Hoger de wereld uit! 17

18 Bijlage 5 Kwartet Tapha 18 Hoger de wereld uit!

19 Bijlage 5 Kwartet Erestia Hoger de wereld uit! 19

20 Bijlage 6 20 Hoger de wereld uit!

21 Bijlage 7 Hoger de wereld uit! 21

22 Bijlage 8 Hallo! Ik be boer Joseph de papa va Tapha. Toe Tapha og klei was gig het heel goed op mij boerderij. Ik plat ajuie e mij vrouw gaat die verkope op de markt. We verdiede daarmee geoeg geld om alles te kope wat we odig hadde e oze kidere aar school te sture. Mij vrouw werkt hard i de groetetui e kweekt daar tomate e adere groete. Die ete we meestal zelf op maar als er og over zij verkope we ze ook op de markt. We hebbe ook ee geit. Haar melk verkope we. We trokke dus vaak aar de markt met oze uie groete melk e eiere. Wete jullie wat er da gebeurde? Er kwam ee ieuwe marktkramer op de markt staa met uie uit ee ader lad: Nederlad! Zo mooie uie had ik og ooit gezie. Daaraast kwam ee vrouw staa met melk uit og ee ader lad: Frakrijk. Deze melk was heel goedkoop. De mese gige uie bij de ieuwe marktkramer kope. E melk bij de vrouw. De mese keke zelfs iet meer aar oze producte. Ik werd zo boos dat ik de allergrootste ui va de marktkramer pakte e hem helemaal i mij mod stak! Ik beet hem gewoo i twee va woede. Wat moete we u doe? Hoe moete wij u geld verdiee? Joseph 22 Hoger de wereld uit!

23 Bijlage 9 Hoger de wereld uit! 23

24 Bijlage 9 24 Hoger de wereld uit!

AFFICHEKRANT 2006. 3de graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw

AFFICHEKRANT 2006. 3de graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw AFFICHEKRANT 2006 Ee lesbudel voor het basisoderwijs V.U. Bogda Vade Berghe - Vlasfabriekstraat 11-1060 Brussel 3de graad HONGER DE WERELD UIT! Samestellig: 11.11.11 i samewerkig met Alfa vzw Vlasfabriekstraat

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

medewerkers museumboerderij de Wendezoele

medewerkers museumboerderij de Wendezoele LES 2: KERNLES: ONTDEK DE BOERDERIE I deze les staat het beleve va het erfgoed cetraal. KENMERKEN Tijd Les wordt gegeve door Beodigde materiale 60 miute medewerkers museumboerderij de Wedezoele overzicht

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Vrede met de Islam? Dacht het niet!

Vrede met de Islam? Dacht het niet! Vrede met de Islam? Dacht het iet! Er was ees ee tijd, ik mag wel zegge de goede oude tijd, og iet ees zo lag gelede, dat de wereld overzichtelijk verdeeld was. Iederee, waar zij of hij ook leefde op deze

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

1. I k 2 TIPS. O p w e g 1 6

1. I k 2 TIPS. O p w e g 1 6 f w w w. k i d s g i d s. b e f We l k o m i d e K i d s g i d s! De Kidsgids is ee boekje vol iformatie, weetjes e tips speciaal voor... kids. Wie ka je helpe als je gepest wordt? Waar ka je terecht als

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

voor Groep 7 + 8 + De opdrachten uit deze lesbrief sluiten altijd aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 50). Waar gaat het over?

voor Groep 7 + 8 + De opdrachten uit deze lesbrief sluiten altijd aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 50). Waar gaat het over? Lesbrief r 4 voor Groep 7 + 8 + 4 / 2014 FT & TIJDSCHRI elemaal h website wd!!! verieu SaMSaM MIdd WERELd E I de be ie Ik w e b ik Hoe gebruikt u Samsam i klas? Weiig tijd? -> Doe allee opdracht 1. Tijd

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag.

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag. Jogere e media Oderzoek uitgevoerd door de bieladredactie va het Reformatorisch Dagblad - meer iformatie: sdbruij@refdag.l A. Algemee 3 1.Leeftijdsverdelig odervraagde 2.Geslacht odervraagde 3.Kerkelijke

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

RUIMTE VOOR TALENT! GyMNAsIUM

RUIMTE VOOR TALENT! GyMNAsIUM RUIMTE VOOR TALENT! Gymasium Gymasium iets voor jou Houd je va puzzele Lees je graag over va alles e og wat Ku je goed lere Be je geïteresseerd i de Grieke e Romeie Vid je het leuk om te wete hoe ee taal

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013 Ogelijkhede IMO traiigsweeked 0 Deze tekst probeert de basis aa te brege voor het bewijze va ogelijkhede op de IMO. Het is de bedoelig om te bewijze dat ee bepaalde grootheid (ee uitdrukkig met ee aatal

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten)

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten) INFORMATIE voor de gebruiker Score Commuica PRB1039 11/2013 NL Deze iformatie wordt u aagede door Norgie NV, Romeisestraat 10, Heverlee. MOVIPREP is ee geeesmiddel voor volwassee vaaf 18 jaar. Gee lagdurig

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

-Voor de les verhoudingen op papier zetten. iedere leerling uitprinten -Bronnen zoeken in boeken/ internet. Deze meenemen -Poseer kleding zoeken

-Voor de les verhoudingen op papier zetten. iedere leerling uitprinten -Bronnen zoeken in boeken/ internet. Deze meenemen -Poseer kleding zoeken Les Model Tij d - Voorbereidig Oderdeel Hulpddele Wie&wat Opmerkig Leerdoele -Voor de les verhoudige op papier zette e voor iedere leerlig uitprite -Broe zoeke i boeke/ iteret. Deze meeeme -Poseer kledig

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie