Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015"

Transcriptie

1 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding Op 1 januari 2015 is het advies- en meldpunt van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (RR) van start gegaan. In het afgelopen jaar is er op basis van de besluitvorming in februari 2014 hard gewerkt aan een integraal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit proces heeft plaats gevonden in samenspraak met de projectgroep van Veilig Thuis RR en de gemeenteambtenaren uit de centrumregio Rotterdam, regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) en de regio Zuid-Hollandse eilanden (ZHE). Conform eerder genoemde besluitvorming in februari 2014 heeft de projectgroep inmiddels de ontwikkeling van de regioteams 1 opgepakt. In deze notitie wordt de stand van zaken in het ontwikkelproces van de regioteams weergegeven. In november 2014 is in het PHO Jeugdhulp Rijnmond en AB GGD RR verzocht om de ontwikkeling van de regioteams prioriteit te geven. De stuurgroep van Veilig Thuis RR, bestaande uit de directies van de drie uitvoerende instellingen, heeft in december 2014 te kennen gegeven het proces waar mogelijk te willen versnellen en het voorstel gedaan om in maand juni 2015 te starten met de regioteams. Het feit dat organisaties samengevoegd worden en werkprocessen in elkaar worden verweven en de huidige dienstverlening gecontinueerd moet worden, vraagt om een zorgvuldig proces. Zowel voor de klant als voor de professionals. In deze notitie wordt de stand van zaken van de ontwikkeling van de regioteams weergegeven. De tussenstand is dat er op hoofdlijnen sprake is van overeenstemming over de wijze waarop de integrale regioteams binnen de verschillende regio s vorm zullen moeten krijgen. Hierbij is echter geconstateerd dat er mogelijk een risico bestaat ten aanzien van de uitvoering van de wettelijke taak, integraal onderzoek, die belegd is in de regioteams. Deze taak werd eerder binnen het AMK wel uitgevoerd, maar is in het kader van huiselijk geweld een nieuwe taak. In deze notitie wordt dit vraagstuk toegelicht en wordt een procesvoorstel gedaan voor de bestuurlijke besluitvorming inzake de regioteams. 2. Projectplan in concept Voor de vorming en inrichting van de regioteams is een concept projectplan op hoofdlijnen geschreven, dat voortvloeit uit het businessplan van Veilig Thuis RR (vastgesteld op 13 november 2014). In de ontwikkeling van Veilig Thuis RR en de regioteams is het van belang dat Veilig Thuis herkenbaar is als één organisatie, maar ook lokale kleuren kent. In het projectplan wordt beschreven aan welke minimumeisen de regioteams moeten voldoen op basis van de wettelijke taken en het landelijk handelingsprotocol. Een belangrijke eis is dat het primaire proces van de regioteams uniform is. Gelijkwaardige behandeling van de klant en een herkenbare gemeenschappelijke werkwijze in de regioteams is noodzakelijk. Daarnaast worden de gemeentelijke wensen ten aanzien van lokale kleur meegenomen. Op dit moment is er met de gemeenten in concept op hoofdlijnen overeenstemming over de procesmatige modellen voor de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio s. Binnen elk van de regio s kan worden gewerkt volgens een aan de situatie aangepast model waarmee wordt voldaan aan de eisen van de wet, de lokale kleur herkenbaar is en waarmee uitgangspunten geformuleerd zijn om de verbinding tussen advies- en meldpunt, de regioteams en het lokale veld van de gemeenten te kunnen maken. 1 Vanuit verschillende gemeenten is de voorkeur uitgesproken om de functienaam van gebiedsteams te vervangen voor regioteams. 1

2 3. Integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Op interactieve wijze is tussen de projectgroep van Veilig Thuis RR en de 15 gemeenten geïnventariseerd wat de wensen, mogelijkheden en aandachtspunten in de ontwikkeling van de regioteams zijn. Deze inventarisatie is door middel van uitwisselingsbijeenkomsten per regio gedaan. Leden van de projectgroep en gemeenteambtenaren op de portefeuilles huiselijk geweld, jeugd en/of volksgezondheid hebben tijdens de bijeenkomsten kennis gedeeld en aandachtspunten besproken in de aansluiting van de regioteams van Veilig Thuis RR met het lokale veld. Daarnaast is naar elke gemeente een vragenlijst verstuurd met vragen over de lokale zorgstructuur en aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitkomsten hebben geleid tot een uiteenzetting op hoofdlijnen en uitgangspunten voor een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling per regio en op basis daarvan is per regio een procesmatig model gemaakt. Dit is volledig verwerkt in het projectplan voor de regioteams. Hieronder is een samenvatting met de belangrijkste punten weergegeven. Voor de integrale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de projectgroep van Veilig Thuis RR een algemeen procesmatig model geschetst. De verantwoordelijkheden en taken zijn op hoofdlijnen verdeeld over drie disciplines. Bij het advies- en meldpunt komen alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling binnen. Meldingen worden beoordeeld en indien nodig vindt daar triage op plaats waarbij de aard en ernst van de problematiek wordt bepaald. Casuïstiek waar direct hulp voor ingezet kan worden (zonder dat diepgaand onderzoek nodig is) en ondersteuningstrajecten die lokaal opgepakt kunnen worden, worden doorgezet naar het lokale veld, waar de verantwoordelijkheid voor hulpverlening en casusregie is belegd. Indien diepgaand onderzoek nodig is, wordt de melding doorgezet naar het regioteam. Dit geldt ook voor bepaalde ondersteuningstrajecten waar de expertise en deskundigheid van het regioteam voor nodig is. Algemene uitgangspunten: In de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn Veilig Thuis RR en het lokale veld complementair aan elkaar; (Wettelijke) Taken en verantwoordelijkheden zijn per discipline in de aanpak verdeeld; Veiligheid staat voorop: waar hulp ingezet moet worden om (acute) veiligheid te bewerkstelligen wordt zo snel mogelijk samengewerkt met het lokale veld; Het lokale veld kan een beroep doen op de expertise en deskundigheid van de regioteams voor overleg en bepaalde vormen van ondersteuning; 2

3 Procesregie (of zorgcoördinatie) is een taak van Veilig Thuis RR, maar kan ook van gemeenten zijn; afhankelijk van de lokale zorgstructuur wordt de invulling van de procesregietaak per regioteam bepaald Integrale aanpak per regio Tijdens de uitwisselingsbijeenkomsten is opgevallen dat een zorgvuldige aansluiting van Veilig Thuis RR, specifiek de regioteams met het lokale veld een gemeenschappelijke behoefte is. De uitgangspunten ten aanzien van deze aansluiting zijn overeenkomstig. Specifieke (aanvullende) uitgangspunten per regio leiden daarnaast wel tot verschillen in de procesmatige inrichting van Veilig Thuis RR. Daarmee wordt in feite ook de lokale kleur per regio zichtbaar. Regio MVS De integrale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling ziet er in de regio MVS als volgt uit: Het procesmatige model van MVS wijkt op een aantal specifieke punten af van het basismodel. De huidige aanpak voor huiselijk geweld is namelijk volledig geborgd binnen het SHG en voor deze regio geldt dat dat met de integratie zo blijft. Voor de regio MVS gelden de volgende specifieke uitgangspunten in de integrale aanpak: Casuïstiek die vraagt om opvolging (dus los van eenmalige en anonieme adviezen), vindt altijd plaats in het regioteam. Vanuit het advies- en meldpunt worden meldingen niet lokaal doorgezet; Vanuit het regioteam vindt procesregie inclusief monitoring op casuïstiek plaats. Lokaal wordt geen procesregie of zorgcoördinatie uitgevoerd; De aanpak voor een (gezins)systeem wordt geïnitieerd door het regioteam. Het lokale veld wordt door het regioteam betrokken. De procesregisseur vraagt hiervoor de noodzakelijke lokale en regionale partijen en organiseert een ketenoverleg; De procesregisseur wijst de casusregisseur aan, als dat nodig is. 3

4 Regio ZHE De integrale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling ziet er in de regio ZHE als volgt uit: Het procesmatige model voor de ZHE wijkt weinig af van het basismodel voor de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het verschil is dat zorgcoördinatie lokaal is belegd. Voor de gemeenten geldt dat deze taak behouden blijft. Meldingen die van het advies- en meldpunt na triage direct overgedragen worden aan het lokale veld kunnen (en in veel gevallen zullen) onder de lokale zorgcoördinatie terechtkomen. Op meldingen die van het advies- en meldpunt doorgezet worden naar het regioteam voor een ondersteuningstraject of diepgaand onderzoek wordt in principe procesregie gevoerd vanuit het regioteam. Voor de regio ZHE gelden de volgende specifieke uitgangspunten in de integrale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: In de gemeenten van de ZHE zijn er zorgcoördinatoren (in sommige gemeenten ook procesregisseurs genoemd) werkzaam. Het uitgangspunt is dat zij onderdeel blijven van de lokale structuur en onder de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen danwel komen te vallen. Taken en verantwoordelijkheden tussen het regioteam en het lokale veld, specifiek de zorgcoördinatoren/procesregisseurs, moeten helder verdeeld zijn; wie is van wat en waarvoor verantwoordelijk? Goede samenwerking, uitwisseling en zorgvuldige afstemming tussen het regioteam en het lokale veld is van belang. 4

5 Centrumregio Rotterdam De integrale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling ziet er in centrumregio Rotterdam als volgt uit: In de procesmatige inrichting is sprake van hetzelfde verschil als bij de ZHE in vergelijking tot het basismodel voor de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook hier is de functie van zorgcoördinatie lokaal belegd. De schilgemeenten van centrumregio Rotterdam voeren namelijk deze functie zelf uit. Deze situatie geldt echter niet voor gemeente Rotterdam. In Rotterdam wordt namelijk niet de functie van lokale zorgcoördinatie op casuïstiek voor huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd. Meldingen die van het advies- en meldpunt na triage direct overgedragen worden aan het lokale veld, worden overgedragen aan een casusregisseur van een wijkteam. Indien nodig wordt vanuit het regioteam van Veilig Thuis RR monitoring uitgevoerd op de casus (maatwerk). Meldingen die de gemeente Rotterdam betreffen en die van het advies- en meldpunt direct doorgezet worden naar het regioteam voor een ondersteuningstraject of diepgaand onderzoek, wordt procesregie gevoerd vanuit het regioteam. In de lokale aanpak is kennis van en expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld van belang. De mate waarin de kennis van kindermishandeling is geborgd binnen de gemeenten geborgd, verschilt; In de schilgemeenten heeft de LTHG-coördinator een regisserende en bewakende functie, die behouden blijft en onder de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid blijft vallen; De verbinding en samenwerking tussen het regioteam en de lokale structuur moet zorgvuldig georganiseerd worden Conclusie Binnen de geschetste scenario s is het gelukt de verbinding tussen Veilig Thuis RR en het lokale veld goed in te richten. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke wensen van de verschillende gemeenten en de borging van de wettelijke taken. De verschillen in de procesmatige inrichting van de integrale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling laten zien op welke punten de lokale kleur per regio aangebracht kan worden. Dit geldt voor de invulling van de procesregietaak/zorgcoördinatie, de wijze van samenwerking (tussen het regioteam en het lokale veld en het bieden van ondersteuning (en voorlichting) op basis van deskundigheid en expertise vanuit het regioteam aan het lokale veld. 5

6 4. Integrale onderzoeksfunctie In de inrichting van de regioteams heeft zich een vraagstuk aangediend dat ook op ambtelijk niveau is besproken. Op basis van de besluiten in het businessplan 3.0 en de wettelijke taken behoren een aantal functies tot de regioteams. Dit zijn: casemanagement tijdelijk huisverbod, de advies- en ondersteuningsfunctie (aan professional en burger), de onderzoeksfunctie (voor veiligheidsproblematiek) en monitoring. Dit vraagt om deskundigheid van verschillende professionals op vier verschillende terreinen. Dit wordt weergegeven in figuur 1. Daarnaast is op basis van de huidige capaciteit ingevuld hoe de bezetting per regioteam is verdeeld, figuur 2. Figuur 1. Figuur 2. Binnen de centrumregio Rotterdam en de regio ZHE lijkt er op dit moment een capaciteitsvraagstuk te liggen op het gebied van (kennis over) huiselijk geweld binnen het regioteam. De volledige capaciteit van het ASHG Rotterdam en de ZHE is namelijk overgegaan naar het advies- en meldpunt, waarbij de ZHE op voorhand gebruik hebben gemaakt van de te verwachten efficiëntieslag op het ASHG. Deze keuze is gemaakt omdat de oude taken van het ASHG volledig zijn geborgd binnen het advies- en meldpunt. De taken op het gebied van huiselijk geweld (ondersteuning en onderzoek) binnen het regioteam zijn echter nieuwe taken voor het ASHGdeel binnen Veilig Thuis. Bovenstaande lijkt op voorhand niet te gelden voor de regio MVS. In deze regio is de volledige aanpak huiselijk geweld namelijk geborgd in het SHG (er is geen onderscheid gemaakt in (A)SHG en LTHG). Onderdelen van de onderzoeksfunctie waren al ingevlochten in het brede bovenwettelijke takenpakket. Het is de veronderstelling dat de nieuwe onderzoeksfunctie goed ingepast kan worden met de integratie van het AMK en het SHG in MVS. De optie om de regioteams van centrumregio Rotterdam en de ZHE op eenzelfde wijze in te richten is niet mogelijk voor deze regio s, aangezien de volledige bezetting van het SHG is overgegaan naar het advies- en meldpunt Veilig Thuis. Voor alle drie de regio s geldt dat er nu nog niet exact duidelijk is wat de benodigde capaciteit moet zijn voor de (nieuwe) taken van de regioteams op het gebied van huiselijk geweld. Het is onduidelijk in hoeverre met de bestaande capaciteit de taken volbracht kunnen worden. Hiervoor is nadere verkenning van de onderzoeksfunctie (door mensen uit het werkveld) nodig. Het voorstel is om een beleidsmatige verkenning te verrichten om zicht te krijgen op het aantal onderzoeken dat de regioteams moeten uitvoeren en de gemiddelde duur van een integraal onderzoek. Op basis van de bestaande capaciteit kan vervolgens (bij benadering) berekend worden of en zo ja, hoeveel capaciteit nodig is. Voor de beleidsmatige verkenning worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Documentanalyse primair proces AMK: Hoe is de situatie van het AMK. Ofwel, wat is de verhouding van het aantal adviesvragen, zorgsignalen en meldingen versus het aantal onderzoeken wat daarop volgt? Welke taken worden verricht binnen de onderzoeksfunctie? 6

7 Benchmarking: best practices: Er wordt nader verkend hoe in verschillende regio s in het land wordt omgegaan met de integrale onderzoeksfunctie voor huiselijk geweld casuïstiek. Steekproef: Er wordt een steekproef in de ZHE van 100 cases gedaan, die beoordeeld worden op de nieuwe criteria voor integraal onderzoek. De steekproef wordt samen met uitvoerend deskundigen (van het advies- en meldpunt Veilig Thuis en LTHG-coördinatoren) verricht. De onderzoekspopulatie van de ZHE is relatief klein zodat het mogelijk is een representatieve steekproef te verrichten. Focusgroepen AMK en ASHG: Beoordeling van de verwachte onderzoeksduur voor specifiek huiselijk geweld casuïstiek en kindermishandeling casuïstiek. De twee focusgroepen bestaan uit uitvoerend deskundigen binnen het werkveld. 5. Procesvoorstel Besluitvorming projectplan De inhoudelijke inrichting van de regioteams en het organiseren van de verbinding tussen de regioteams en het lokale veld is reeds behandeld en verwerkt in het projectplan. Hiervan is een samenvatting gegeven in deze notitie. De uitkomst van de beleidsmatige verkenning zal medio maart 2015 opgeleverd worden en verwerkt worden in het definitieve projectplan voor de regioteams. Daarnaast zal de stuurgroep op korte termijn besluiten nemen ten aanzien van de organisatorische inrichting van de regioteams. Dit betreft de wijze van implementatie, aansturing en huisvesting. Deze besluitstukken worden opgenomen in het definitieve projectplan voor de regioteams. Het projectplan wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het AB Jeugdhulp Rijnmond van 23 april Concrete uitwerking en start regioteams Wanneer op 23 april 2015 sprake is van bestuurlijk commitment op het projectplan, kan Veilig Thuis aan de slag met de concrete uitwerking van de regioteams. Onder andere moeten medewerkers verdeeld worden over de regioteams en het primaire werkproces zal uitgewerkt moeten worden in concrete werkinstructies. Daarnaast wordt in dit proces, eveneens als in het voortraject van het projectplan, de samenwerking met de gemeenteambtenaren opgezocht. Maar ook worden de professionals van Veilig Thuis en de lokale regisseurs, zorgcoördinatoren en professionals die zich bezighouden met huiselijk geweld en kindermishandeling betrokken. Gezamenlijk zal per regio de aansluiting en samenwerkingsafspraken georganiseerd moeten worden. Hiervoor wordt per regio een aparte werkgroep ingericht. De centrale afspraken en kaders, die zijn vastgesteld in het projectplan voor de regioteams, dienen als basis voor de werkgroepen. Aansluiting Jeugdbeschermingsplein (JB-plein) en Veiligheidshuis De samenwerking met de JB-pleinen en het Veiligheidshuis en de huidige inzet door respectievelijk het voormalig AMK (op de JB-pleinen) en het voormalig (A)SHG (in de casusoverleggen van het Veiligheidshuis) wordt gecontinueerd. Vanuit expertise wordt deelgenomen aan de overleggen, casuïstiek wordt door de organisaties aangemeld (voor bijvoorbeeld een drang-traject of een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming) en casuïstiek kan door Veilig Thuis in behandeling worden genomen. De huidige situatie wordt gecontinueerd totdat de visie van Veilig Thuis op een integrale samenwerking en deelname aan de overleggen is uitgewerkt. Centrale thema s (door)ontwikkeling Veilig Thuis Naast de inhoudelijke en organisatorische inrichting en vormgeving van de regioteams, spelen er nog een aantal belangrijke centrale thema s een rol in de ontwikkeling van Veilig Thuis in z n algemeenheid en voor de regioteams in het bijzonder. 7

8 In de eerste plaats is de verbinding met (netwerk)organisaties zoals het Veiligheidshuis, de jeugdbeschermingspleinen en de gecertificeerde instellingen van belang. Ook hierin is het belangrijk dat Veilig Thuis RR als één herkenbare organisatie optreedt. De verhouding tussen Veilig Thuis RR en deze (netwerk)organisaties vraagt enerzijds om gedegen visievorming vanuit de organisatie en anderzijds om een goede afstemming met de regionale wensen en aansluitingsmogelijkheden. In de tweede plaats geldt voor Veilig Thuis RR dat er een systeem van kwaliteit en monitoring (prestatie- indicatoren) ontwikkeld moet worden. Landelijke normen zijn hier bepalend in. Daarnaast is ook sprake van regionale en gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen. De regiovisies van de centrumgemeenten spelen hierin een belangrijke rol. In de derde plaats is de voorlichtingstaak een belangrijk centraal thema. Zowel centraal als per regio heeft Veilig Thuis hierin een verantwoordelijkheid in. Er moet op beide niveaus afgestemd worden wat Veilig Thuis hierin kan en zal bieden. 6. Planning Onderwerp Wanneer Uitkomst beleidsmatige verkenning Medio maart 2015 Besluitvorming projectplan regioteams Veilig Thuis RR AB Jeugd 23 april 2015 Uitwerking projectplan April / juni 2015 Start regioteams Juni 2015 Uitwerking centrale thema s 2 e helft 2015 Evaluatie samenwerkingsverband Veilig Thuis RR November / december 2015 Besluitvorming positionering en organisatievorm Veilig Thuis 1 e kwartaal

OP WEG NAAR ÉÉN VEILIG THUIS IN DE REGIO ROTTERDAM RIJNMOND

OP WEG NAAR ÉÉN VEILIG THUIS IN DE REGIO ROTTERDAM RIJNMOND OP WEG NAAR ÉÉN VEILIG THUIS IN DE REGIO ROTTERDAM RIJNMOND VEILIG THUIS ROTTERDAM RIJNMOND ONTWIKKELING REGIOTEAMS VEILIG THUIS ROTTERDAM RIJNMOND Opdrachtgever: Platform wethouders Jeugd en Volksgezondheid

Nadere informatie

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2.

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2. Verkenning scenario s integratie AMK en (A)SHG in de regio Rijnmond Ten behoeve van het platform van de portefeuillehouders jeugd en de portefeuillehouders volksgezondheid van 13 februari 2014. Steller:

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe *14.09055* Behandeld door: A. de Vries d.d. 21-04-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Nee Portefeuillehouder: J.F.A.

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Op 1 januari 2015 moeten Gemeenten een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde 27 juni 2017 Jan-Dirk Sprokkereef 1 Inleiding Dit is de eindrapportage van het Programma Veilig Thuis de basis op orde. Het programma eindigt op

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

KWARTIERMAKER/BEOOGD DIRECTEUR VEILIG THUIS voor de regio s Haarlemmermeermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland

KWARTIERMAKER/BEOOGD DIRECTEUR VEILIG THUIS voor de regio s Haarlemmermeermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland KWARTIERMAKER/BEOOGD DIRECTEUR VEILIG THUIS voor de regio s Haarlemmermeermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland FUNCTIEBESCHRIJVING KWARTIERMAKER/BEOOGD DIRECTEUR VEILIG THUIS Voor (de oprichting van) de stichting

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Agendapunt: 8 Onderwerp: AMHK Gooi en Vechtstreek Steller: Directieoverleg Sociaal Domein Kenmerk: 14.0000252 Status: Ter instemming Behandeling: 23 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting. AAN

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Inhoud Positie Veilig Thuis Fryslân Programma van eisen Inrichtingsplan Samenwerking gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Vaststellen van het beleidsplan 'Regiovisie aanpak huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018' en kennis nemen van de genomen besluiten door de gemeenten Helmond

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Introductie In 26 regio s wordt momenteel heel hard gewerkt aan de AMHK-vorming. In het eerder gepubliceerde stappenplan wordt

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave Inleiding 4 Vorming van een AMHK

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

1. TAAKVERDELING ALGEMEEN Regio Toelichting acties G + L Toelichting acties

1. TAAKVERDELING ALGEMEEN Regio Toelichting acties G + L Toelichting acties Bijlage: Uitwerking Regiovisie Geweld in huiselijke kring Kernpunten Regiovisie Geweld in huiselijke kring Inleiding Dit document is een bijlage bij de notitie over wat van de gemeente verwacht wordt in

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Pijnacker-Nootdorp Postbus 1 2640 AA PIJNACKER. Ons kenmerk: FL/JZ/AV-2015/1

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Pijnacker-Nootdorp Postbus 1 2640 AA PIJNACKER. Ons kenmerk: FL/JZ/AV-2015/1 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Pijnacker-Nootdorp Postbus 1 2640 AA PIJNACKER Betreft: Advies Wmo-raad inzake Veilig thuis Ons kenmerk: FL/JZ/AV-2015/1 Pijnacker, 12 januari 2015 Geachte

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Zaaknummer 00465838 Onderwerp Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Veilig Thuis Midden-Brabant heeft van centrumgemeente Tilburg en

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanpak kindermishandeling

Plan van aanpak. Aanpak kindermishandeling Plan van aanpak Aanpak kindermishandeling Plan van aanpak kindermishandeling 2 Inleiding Aanleiding In februari 2015 heeft een calamiteit plaatsgevonden rond een jeugdige inwoner van onze gemeente, waarbij

Nadere informatie

Intentieverklaring Jeugdbeschermingsplein Capelle - Krimpen

Intentieverklaring Jeugdbeschermingsplein Capelle - Krimpen Intentieverklaring Jeugdbeschermingsplein Capelle - Krimpen Partijen betrokken bij deze intentieverklaring zijn: Gemeente Capelle a/d IJssel, vertegenwoordigd door [ ] Gemeente Krimpen a/d IJssel, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden Stap 1 Utrecht, februari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!!

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Dit project

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 Collegebesluit Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 1. Inleiding In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau

Nadere informatie

Manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Directiesecretaris Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Directiesecretaris Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Vacatures Manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Directiesecretaris Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Vind je het ook zo belangrijk dat ouderen, volwassenen en kinderen zonder geweld met elkaar omgaan en

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

OPLEGMEMO VOOR BESTUURLIJKE WERKGROEP VTRR VAN Ruud de Wilde en Ruud Pronk deelnemers werkgroep governance en positionering VTRR

OPLEGMEMO VOOR BESTUURLIJKE WERKGROEP VTRR VAN Ruud de Wilde en Ruud Pronk deelnemers werkgroep governance en positionering VTRR Platform AB GGD RR & AB Jeugdhulp Rijnmond 8 december 2016 bijlage 1 bij agp 9 OPLEGMEMO VOOR BESTUURLIJKE WERKGROEP VTRR VAN 23-11-2016 Van : Elly van Kooten Steller: C.c.: Ruud de Wilde en Ruud Pronk

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v.

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Inhoudelijk vergezicht 2017 2018 Werkgroep Doorontwikkeling & lokale verankering Veilig Thuis Gelderland Midden 3 januari 2017 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

Deze memo bevat de eindresultaten van het project en sluit af met een advies.

Deze memo bevat de eindresultaten van het project en sluit af met een advies. Bijlage 1: M E M O Van: Maaike van Zwieten Aan: BOSD Datum: 9 juni 2016 Onderwerp: Effectief (samen-) werken binnen 1Gezin1Plan Bijlage: Handleiding 1Gezin1Plan Midden-Holland 1. Inleiding en terugblik

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie