6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5"

Transcriptie

1 Kapitaalverhoging Cofinimmo Risiconiveau Belfius Way Beleggersportret Kapitaalverhoging met voorkeurrechten April 2015 U zoekt een investering in aandelen genoteerd op Euronext Brussel; in een Belgische onderneming gespecialiseerd in het beheer van een portefeuille van gediversifieerde activa (kantoren, zorgvastgoed, vastgoed van distributienetten, Publiek-Private Samenwerking) met een gediversifieerde geografische aanwezigheid (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland). waarbij u kan genieten van de voordelen van het statuut van een gereglementeerde vastgoedvennootschap (of GVV): Het statuut van GVV maakt het mogelijk voor privé beleggers om op een gediversifieerde manier te investeren in vastgoed zonder daarbij de klassieke kosten van het aanhouden van vastgoed te moeten dragen. GVVs zijn verplicht minstens 80 % uit te keren van de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto meerwaarden op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering. De vermindering van de schuld tijdens het boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag. waarbij de Emittent als streefdoel een dividend van 5,50 EUR bruto vooropstelt voor het boekjaar 2014 (hetgeen een netto dividend van 4,13EUR betekent, hetzij een bruto dividendrendement van 4,9% op de slotkoers op 20 april 2015 van 111,55 EUR). Historische evolutie van het dividend van Cofinimmo* 6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5, Dividend (bruto) in p.j. Dividendrendement (bruto) in % * Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst Bron: website van Cofinimmo Maar kapitaalverlies mogelijk zonder vooraf gekend rendement. Kapitaalverhoging door middel van Voorkeurrechten bestaande aandeelhouders kunnen hun Voorkeurrechten gebruiken om deel te nemen aan de kapitaalverhoging. Voorkeurrechten van gewone aandelen zijn niet cumuleerbaar met Voorkeurrechten van bevoorrechte aandelen. andere beleggers kunnen Voorkeurrechten kopen (en bestaande aandeelhouders kunnen Voorkeurrechten bijkopen) die recht geven tot proportionele deelname aan de kapitaalverhoging. Redenen en bestemming van de kapitaalverhoging van max. 300m EUR De geraamde opbrengst van de kapitaalverhoging zal op korte en middellange termijn worden aangewend voor de financiering van bijkomende belangrijke investeringen in het kader van het voorziene investeringsprogramma die loopt tussen 2015 en 2017 (o.a. de renovatie van bestaande kantoorgebouwen en de bouw van rust- en verzorgingstehuizen). Tevens kan Cofinimmo hierdoor haar balansstructuur versterken wat tot een grotere flexibiliteit leidt om in te spelen op toekomstige interessante investeringskansen en Cofinimmo moet toelaten om haar verdere groei te ondersteunen. Meer informatie kan gevonden worden op de website van Cofinimmo: en in het Prospectus (namelijk Hoofdstuk 3.4 van de Verrichtingsnota Reasons for the Offering and use of proceeds ). Investeerders worden verzocht kennis te nemen van het gehele Prospectus (bestaande uit de Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting), met inbegrip van de risicofactoren (zie Hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota en p.2-7 van het Registratiedocument voor een volledig overzicht van de Risicofactoren). Een belegging in aandelen houdt namelijk risico s in. Een aandeel vormt een eigendomstitel die recht geeft op een bepaald deel van het kapitaal van een vennootschap. In geval van faillissement of in gebreke blijven van de Emittent, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren en het geïnvesteerde bedrag te verliezen. De risico s verbonden aan dit product vindt u op pagina 3 van deze brochure. 1 Hoe inschrijven? U kunt voorkeurrechten aankopen van 22 april 2015, 9u, tot en met 06 mei 2015, 16 uur in uw Belfiuskantoor, via Belfius Direct Net of op U kunt uw deelname aan de kapitaalverhoging bevestigen tot 06 mei uur via Belfius Direct Net of via Belfius Contact Center op het nummer of via uw agentschap Voor al uw vragen kunt u zich richten tot Belfius Contact op het nummer of via contact op de website belfius.be.

2 Koersevolutie van het aandeel Cofinimmo Koersevolutie van het aandeel Cofinimmo voor de laatste 5 jaar *. Op 20 april 2015 sloot het aandeel Cofinimmo af op een prijs van 111,55 EUR Cofinimmo NV/SA *Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst Bron: BLOOMBERG Intekeningen Inschrijvingsperiode Het aanbod wordt opengesteld voor het publiek in België van 22 april 2015 (vanaf 09u00) tot en met 06 mei 2015 (tot 16u00) Inschrijvingsprijs Voorkeurrechten Karakteristieken De Inschrijvingsprijs is gelijk aan 95 EUR per Nieuw Aandeel. De inschrijving op Nieuwe Aandelen (ISIN BE ) wordt bij voorrang voorbehouden aan de houders van bestaande aandelen en aan personen die Voorkeurrechten verwerven tijdens de Inschrijvingsperiode. De houders van Voorkeurrechten kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen volgens een inschrijvingsratio van 1 Nieuw Aandeel voor 6 Voorkeurrechten die zij in bezit houden. Dit Voorkeurrecht, dat wordt vertegenwoordigd door coupon nr 25 (gewone aandelen) werd onthecht op 21 april 2015 na de sluiting van de handel op Euronext Brussel en is verhandelbaar tijdens de Inschrijvingsperiode (ISIN BE ). Voorkeurrechten verbonden aan bevoorrechte aandelen vertegenwoordigd door coupon nr13 en nr14 zullen niet verhandelbaar zijn op Euronext Brussel. Emittent Cofinimmo NV, een Openbaar Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 58, 1200 Brussel en met ondernemingsnummer Rating Emittent Begeleidende banken Nieuwe aandelen Standard & Poor s : BBB- Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, KBC Securities, ING, Bank Degroof, Berenberg, Kempen & Co. Er worden maximaal nieuwe aandelen in euro (EUR) uitgegeven De Nieuwe Aandelen zullen worden geleverd in de vorm van gedematerialiseerde effecten. Dividendgerechtigheid De Nieuwe Aandelen zullen pro-rata (startend vanaf 12 mei 2015) delen in het resultaat van het huidige boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2015 en afsluit op 31 december Overtoewijzigingen Er zullen geen overtoewijzigingen gebeuren. Betaaldatum De betaaldatum voor de Nieuwe Aandelen waarop wordt ingeschreven is 12 mei Notering Verkoopsbeperking De Nieuwe Aandelen zullen genoteerd worden op Euronext Brussel. Enkel de voorkeurrechten verbonden aan de gewone aandelen zullen verhandeld worden op Euronext Brussels. De voorkeurrechten verbonden aan de bevoorrechte aandelen zullen enkel onderhands verhandeld kunnen worden en niet op een gereglementeerde markt. Het Prospectus en alle andere documenten met betrekking tot de verrichting mogen buiten België of aan bepaalde personen slechts worden verspreid in overeenstemming met de geldende wetgeving en reglementering, en zullen geen aanbod tot inschrijving of aankoop vormen in landen waar, of aan personen waaraan, een dergelijk aanbod in strijd zou zijn met de geldende wetgeving of reglementering. Beleggersportret Dit product maakt deel uit van het dynamische deel van de portefeuille van de belegger. We raden u aan enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de essentiële kenmerken van het product en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. Als de bank u het product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, dan moet zij nagaan of het product geschikt is voor u, rekening houdende met uw kennis en ervaring in verband met het product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële draagkracht. Meer informatie over de Belfius beleggingsbenadering vindt u op belfius.be/beleggingsaanpak. 2

3 Risicofactoren Belangrijkste risico s van deze uitgifte Investeren in Nieuwe Aandelen of het handelen in Voorkeurrechten houdt risico s in. Vooraleer in te schrijven wordt de potentiële belegger verzocht aandachtig alle risicofactoren door te nemen die vermeld staan in de Verrichtingsnota (zie Hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota en p.2-7 van het Referentiedocument voor een volledig overzicht van de risicofactoren)en de Samenvatting van het prospectus (section D Risks ). Hieronder worden de voornaamste risico s gerelateerd aan de aangeboden aandelen en de Emittent toegelicht. Risico s eigen aan de Emittent Algemene marktrisico s: Wijzigingen in de algemene economische omstandigheden in de markten waar het vastgoed van de Emittent is gelegen, zouden een negatieve impact kunnen hebben op onder andere de omvang van de huurinkomsten van de Emittent (bv. door een verminderde vraag en/of lagere bezettingsgraad en/of lagere huurtarieven), de waarde van haar vastgoedportefeuille en de mogelijkheid om residentieel of niet-residentieel vastgoed te verkopen (onzekerheid omtrent de prijs en de timing van eventuele verkopen). Operationele risico s: De Emittent is blootgesteld aan bepaalde operationele risico s. Een inadequate keuze inzake investeringsopportuniteiten en/of ontwikkelingsprojecten zou kunnen leiden tot een lager inkomstenpotentieel, een eventuele verkeerde afstemming op de marktvraag, en lager dan verwachte rendementen. Een lagere reële waardering van de vastgoedportefeuille zou een negatieve impact kunnen hebben op het netto resultaat, het netto actief en de schuldratio. Op 31/12/14 zou een variatie van 1% in de waardering van de vastgoedportefeuille een impact gehad hebben van ca. 31,99m op het netto resultaat en van ongeveer 1,78 op de intrinsieke waarde per aandeel (in vergelijking met 33,47m en 1,90 per 31/12/13). Een lagere solvabiliteit of een eventueel faillissement van klanten zou kunnen leiden tot een verlies aan huurinkomsten, onverwachte leegstand, extra marketing kosten om panden opnieuw te verhuren, of het opnieuw verhuren aan een lager huurprijs (waarbij eventueel huurvrije periodes toegestaan moeten worden of incentives gegeven worden). Reglementaire risico s: Dit betreft o.m. het risico op verlies van de speciale belastingregimes/statuten (de GVV, SIIC en FBI regimes in respectievelijk België, Frankrijk en Nederland); waaronder de Emittent actief is (wat leidt tot een lagere belastingdruk op het niveau van de groep). Het verlies van een dergelijk regime zou kunnen leiden tot een hogere belastingdruk (en dus een lager netto resultaat) of tot een daling van de netto actief waarde. Een wijziging van de stedenbouwkundige reglementering of van de milieuwetgeving zou kunnen leiden tot een vermindering van de reële waardering van de vastgoedportefeuille, of in verhoogde werkingskosten voor het onderhoud en exploitatie van het vastgoed, of zou een ongunstig effect kunnen hebben op de capaciteit van de Emittent om vastgoed uit te baten. Een wijziging in de sociale wetgeving inzake zorgvastgoed (bv. een verlaging van de sociale zekerheid subsidies aan de operatoren van zorgvastgoed die niet gecompenseerd zou worden door hogere huurinkomsten betaald door de huurders of door private verzekeraars) zou een impact kunnen hebben op de solvabiliteit van operatoren in de zorgvastgoedsector. In die context dient opgemerkt dat sinds 1/07/14 de bevoegdheden inzake gezondheidszorg en hulp aan bejaarden werd overgedragen van het federale niveau naar de gewesten. Financiële risico s: Deze risico s houden o.m. verband met het tegenpartijrisico, het liquiditeitsrisico, en het renterisico. Indien de financiële markten en de kredietmarkt ongunstig zouden zijn voor de vastgoedsector en/of de Emittent, dan zou dit kunnen leiden tot een beperktere toegang tot krediet (aan een hogere kost) en een lagere liquiditeit. Veranderingen in interestvoeten zouden kunnen leiden tot een herwaardering van financiële instrumenten (die gewaardeerd worden aan marktwaarde), hogere financiële lasten, een negatieve impact op de netto actief waarde en de winstgevendheid, een mogelijke ratingverlaging (met negatieve impact op de financieringskosten en de liquiditeit), en een negatieve impact onder IAS 39 en op het resultaat. Indien een aantal financieringscontracten niet vernieuwd (of beëindigd) zouden worden, zou dit een negatieve impact op de liquiditeit kunnen hebben. Een hogere volatiliteit van het aandeel zou kunnen leiden tot een moeilijker toegang tot de kapitaalmarkten. Vooruitzichten 2015: De transactienota bevat op pagina 51 vooruitzichten inzake financiële cijfers voor Cofinimmo voor het boekjaar Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op een aantal assumpties en schattingen, die, hoewel ze als redelijk worden beschouwd door Cofinimmo bij uitgifte van de transactienota (21 april 2015), inherent afhankelijk zijn van significante operationele, economische, bedrijfs- en andere risico s en onzekerheden. Vele van deze risico s en onzekerheden vallen buiten de controle van Cofinimmo. De laatste vooruitzichten inzake financiële cijfers werden gepubliceerd op 6 februari 2015 in een persartikel naar aanleiding van de 2014 resultaten. In de context van deze transactie heeft Cofinimmo een update gemaakt van deze vooruitzichten rekening houdend met de impact op omzet, kosten, activa, eigen vermogen en verplichtingen ten gevolge van alle significante investeringen en desinvesteringen (en de gerelateerde financiering) tussen 6 februari en 21 april 2015 die niet vervat waren in de vooruitzichten gepubliceerd op 6 februari. Cofinimmo heeft zich voor de vooruitzichten op schattingen en niet op historische resultaten inzake het eerste kwartaal (deze kwartaalresultaten worden slechts op in mei 2015 gepubliceerd). Aangezien assumpties, schattingen en risico s tot gevolg zouden kunnen hebben dat de werkelijke resultaten voor 2015 substantieel afwijken van de geschatte vooruitzichten voor 2015, zouden investeerders hun investeringsbeslissing niet buitensporig mogen laten afhangen van de geschatte vooruitzichten voor Voornaamste risico s eigen aan de aangeboden aandelen De marktprijs van de Voorkeurrechten en aandelen zou negatief beïnvloed kunnen worden door de verkoop van een substantieel aantal Voorkeurrechten of aandelen in de markt. De verkoop door de aandeelhouders van een substantieel aantal Voorkeurrechten of aandelen na het openbaar aanbod tot inschrijving, of de perceptie dat een dergelijke verkoop zou kunnen gebeuren, zou een daling van de marktprijs van de Voorkeurrechten en/of aandelen tot gevolg kunnen hebben. De Emittent kan op voorhand geen inschattingen maken omtrent het effect van zo n verkoop noch omtrent de perceptie inzake een dergelijke verkoop op de marktprijs van de Voorkeurrechten of aandelen. De marktprijs van de aandelen kan volatiel zijn en zou kunnen dalen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aandeelhouders niet in staat zijn om hun aandelen te verkopen aan een prijs die gelijk is aan of groter is dan de uitgifteprijs of aan een redelijke prijs. Van tijd tot tijd ondergaan publiek verhandelde aandelen significante prijsschommelingen die mogelijks niet gerelateerd zijn aan de prestaties van de bedrijven die de aandelen hebben uitgegeven. De marktprijs van de aandelen kan volatiel zijn als gevolg van verschillende beïnvloedende factoren. Vele van deze factoren liggen buiten de controle van de Emittent. Mogelijks zal er weinig liquiditeit zijn in de Nieuwe Aandelen, en er is geen garantie dat de liquiditeit ten gevolge van het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen zal verbeteren. De Emittent kan niet inschatten hoe het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen de liquiditeit zal beïnvloeden in de korte of lange termijn. Beperkte liquiditeit kan het moeilijk maken om de Nieuwe Aandelen te verkopen en kan leiden tot een lagere marktprijs voor de Nieuwe Aandelen. Er is geen garantie dat zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de Voorkeurrechten en indien zich een markt ontwikkelt kan de marktprijs voor Voorkeurrechten onderhevig zijn aan grotere volatiliteit dan de marktprijs voor aandelen. De Voorkeurrechten verbonden aan Preferente Aandelen zullen niet verhandeld worden op de beurs en er zal geen georganiseerde markt zijn inzake dergelijke Voorkeurrechten gedurende de inschrijvingsperiode op de Voorkeurrechten. Houders van Voorkeurrechten gerelateerd aan Preferente Aandelen kunnen bijgevolg moeilijkheden ondervinden om hun rechten te verkopen of om rechten (gerelateerd aan dezelfde klasse van Preferente Aandelen) te kopen. Bestaande aandeelhouders zullen verwaterd worden als een gevolg van het aanbod tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen indien zij hun Voorkeurrechten niet volledig uitoefenen. Indien een aandeelhouder zijn Voorkeurrechten niet volledig uitoefent voor het sluiten van de gereglementeerd markt van Euronext Brussel op de laatste dag van de inschrijvingsperiode inzake Voorkeurrechten, dan zal zijn pro rata aandeelhouderschap en stemrecht naar alle waarschijnlijkheid verwaterd worden ten gevolge van de kapitaalverhoging van de Emittent. 3

4 Het niet uitoefenen van de Voorkeurrechten gedurende de inschrijvingsperiode van de rechten zal tot gevolg hebben dat de niet uitgeoefende Voorkeurrechten waardeloos worden. Voorkeurrechten die niet uitgeoefend zijn voor het sluiten van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op de laatste dag van de inschrijvingsperiode inzake Voorkeurrechten worden waardeloos en worden automatisch omgezet in een gelijk aantal Scrips. Elke houder van een niet uitgeoefend Voorkeursrecht bij het sluiten van de inschrijvingsperiode inzake rechten, krijgt wel het recht om een proportioneel aandeel te ontvangen van de opbrengst van de verkoop van scrips, behalve indien de opbrengst van de verkoop van scrips gedeeld door het aantal niet uitgeoefende rechten kleiner is dan 0,01 euro. Het terugtrekken van de inschrijving op Voorkeurrechten kan in bepaalde omstandigheden betekenen dat niet gedeeld kan worden in de opbrengst van de verkoop van scrips en kan ook andere ongunstige financiële gevolgen hebben. Elk Voorkeursrecht of scrip waarvan de inschrijving teruggetrokken wordt zoals toegestaan bij wet volgend op de publicatie van een addendum aan het Prospectus, zal verondersteld worden niet uitgeoefend te zijn in het kader van het aanbod van Nieuwe Aandelen. Bijgevolg zullen houders van dergelijke niet uitgeoefende Voorkeurrechten het recht hebben te delen in de opbrengst van de verkoop van scrips. Indien deze houders zich echter pas terugtrekken na de sluiting van de private plaatsing van de scrips, dan zullen zij geen recht hebben om te delen in de opbrengst van de verkoop van scrips en zij zullen ook niet gecompenseerd worden op eender welke andere manier. Zij zullen ook niet vergoed worden voor de aankoopprijs (en welke gerelateerde kosten of taksen dan ook) van Voorkeurrechten of scrips. Het herroepen van het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen ten gevolge van een beslissing van de Emittent zal resulteren in het waardeloos worden van de Voorkeurrechten en scrips. De Emittent behoudt zich het recht voor om het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen te herroepen of op te schorten in bepaalde omstandigheden. Indien de Raad van Bestuur (of, afhankelijk van het geval, twee leden van de Raad van Bestuur) beslist om het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen te herroepen, dan worden de Voorkeurrechten (en, afhankelijk van het geval, de scrips) waardeloos. Beleggers zullen niet vergoed worden voor de aankoopprijs (en alle gerelateerde kosten en taksen) die betaald werd om Voorkeurrechten te verwerven op de secundaire markt. Investeerders buiten België kunnen verhinderd worden om te participeren in het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen, en kunnen onderhevig zijn aan verwatering of andere negatieve financiële gevolgen. De Voorkeurrechten, de Scrips en de Nieuwe Aandelen mogen niet aangeboden of verkocht worden in een jurisdictie waar de registratie of de kwalificatie van de Voorkeurrechten en van de aangeboden Nieuwe Aandelen verplicht is maar niet heeft plaatsgevonden, behalve indien een vrijstelling van de toepasselijke registratie- of kwalificatievereisten bekomen werd. Het kan zijn dat investeerders hierdoor geen gebruik kunnen maken van hun recht om Voorkeurrechten aan te kopen, te verkopen, of op welke andere manier dan ook over te dragen; of om Nieuwe Aandelen aan te kopen of in te schrijven op de aankoop van Nieuwe Aandelen, Nieuwe Aandelen te verkopen of op welke andere manier dan ook over te dragen. Als gevolg hiervan kunnen zij onderhevig zijn aan verwatering of op een andere manier een negatieve financiële impact ondergaan in het kader van het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen. Elke verkoop, aankoop of uitwisseling van Nieuwe Aandelen kan onderworpen worden aan de Financiële Transactie Taks. Op 14 februari 2013 heet de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een directieve inzake een gemeenschappelijke financiële transactie taks. De intentie bestaat om deze taks te implementeren via een samenwerkingsprocedure in 11 deelnemende EU lidstaten (België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovakije en Slovenië). Investeerders dienen daarom indachtig te zijn dat elke verkoop, aankoop of uitwisseling van aandelen onderhevig kan zijn aan deze financiële transactie taks (min. tarief van 0,1%). De investeerder kan gehouden zijn om deze heffing te betalen of om deze heffing te vergoeden aan een financiële instelling die de heffing heeft voorgeschoten. Het kan ook zijn dat de heffing de waarde van de aandelen beïnvloedt. De uitgifte van Nieuwe Aandelen zou niet onderhevig zijn aan de financiële transactie taks. Risiconiveau Belfius Way Risiconiveau van het aandeel Kosten ten laste van de investeerder Kosten Fiscaliteit 6 op een schaal van 0 (kleinste risico) tot 6 (grootste risico). Belfius Bank heeft een eigen risico-indicator Belfius Way uitgewerkt voor aandelen. Meer informatie over deze risico-indicator vindt u op belfius.be. Het risico werd bepaald bij de lancering van deze kapitaalverhoging, op basis van de op dat moment geldende productkenmerken en marktomstandigheden. Er worden geen inschrijvingskosten aangerekend door Belfius Bank. Er wordt een bewaarloon aangerekend aan de belegger volgens het standaardtarief van toepassing bij Belfius Bank ( actueel bedraagt dit 0,242 % (incl. BTW). Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het belastingregime voor particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting het volgende: De dividenden op aandelen zijn actueel onderworpen aan roerende voorheffing van 25 % op het brutobedrag. De roerende voorheffing is bevrijdend. Taks op Beursverrichtingen (TOB): - inschrijving op Nieuwe Aandelen: geen beurstaks. - aan-of verkoop voorkeurrechten op de secundaire markt: 0,27 % (max. 800 EUR). - aan-of verkoop van aandelen op de secundaire markt: 0,09 % (max. 650 EUR) Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de beurstaks kunt u terecht bij de financiële dienstverlener. Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, worden verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is. Belangenconflicten Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent betrokken is in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met Belfius Bank, waaronder een relatie als kredietverstrekker, en dat de belangen van Belfius Bank strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de aandeelhouders. Daarnaast moeten de aandeelhouders zich ervan bewust zijn dat Belfius Bank, wanneer ze optreedt in het kader van een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met de Emittent of een verbonden vennootschap, geen verplichtingen heeft jegens de aandeelhouders en dat zij in het bijzonder niet verplicht is om de belangen van de aandeelhouders te beschermen Prospectus Alvorens te beleggen worden potentiële beleggers aangeraden eerst kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus goedgekeurd door de FSMA, bestaande uit de Verrichtingsnota, Registratiedocument en Samenvatting. Het Registratie document daterend van 31 maart 2015 ( in het Engels, Frans en Nederlands), de Verrichtingsnota (in het Engels) en de Samenvatting (in het Nederlands, Frans of Engels) zijn gratis verkrijgbaar op de website van Cofinimmo of op de zetel van Cofinimmo, Woluwelaan 58, 1200 Brussel), in de kantoren van Belfius Bank of telefonisch bij Belfius Contact op , of kan geconsulteerd worden op de website 4

5 Mededeling Deze brochure is een promotioneel document dat werd opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het is dus geen aanbeveling en dient niet als dusdanig geïnterpreteerd te worden als een aanbeveling om in te schrijven, of als een advies of aanbeveling om gelijk welke operatie uit te voeren. 5 Voorwaarden van kracht op 21 april Dit document bevat commerciële informatie en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Verantwoordelijke uitgever : Belfius Bank NV Pachecolaan 44, 1000 Brussel Tel. : IBAN: BE BIC : GKCC BE BB RPR Brussel BTW BE FSMA-nummer: A.

Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging

Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging Promotioneel Document www.cofinimmo.be Kapitaalverhoging Cofinimmo SA/NV Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie 1

Gereglementeerde informatie 1 Gereglementeerde informatie 1 Openbaar 2 bod tot inschrijving in het kader van een obligatielening op 5 jaar met een coupon van 5,375% bruto voor een bedrag van 40 miljoen 3. Terhulpen, 15 oktober 2012

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel Een belegging in de nieuwe aandelen van de Emittent (de Nieuwe Aandelen ) houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Aedifica NV. Kapitaalverhoging

Aedifica NV. Kapitaalverhoging Promotioneel document Kapitaalverhoging Aedifica NV www.aedifica.be Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Onherleidbare Toewijzingsrechten Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING WAARSCHUWING In dit document wordt bepaalde informatie verschaft in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAC met extralegaal voorkeurrecht, zoals op 2 december 2015 beslist door de Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 DEZE AANKONDIGING MAG NIET WORDEN VERDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE,

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan PERSMEDEDELING 2017 Gereglementeerde informatie Mei 2017 SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar in België en het Groothertogdom Luxemburg

Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar in België en het Groothertogdom Luxemburg Risiconiveau Belfius Way Beleggersportret Obligaties op 5 jaar in EUR 0 1 2 3 4 5 6 Deze brochure werd opgesteld in het kader van de uitgifte van obligaties met een looptijd van 5 jaar en met een vaste

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

Care Property Invest. Kapitaalverhoging. Belfius Way. U zoekt een investering. Hoe inschrijven?

Care Property Invest. Kapitaalverhoging. Belfius Way. U zoekt een investering. Hoe inschrijven? Kapitaalverhoging Care Property Invest Risiconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Kapitaalverhoging in geld met Onherleidbare Toewijzingsrechten Oktober 2017 U zoekt een investering in aandelen genoteerd op

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR Risciconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar en 7 jaar in België en in Luxemburg April 2012 Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A

Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A Dexia - Hergroepering van aandelen Q&A Vragen Waarin bestaat een hergroepering van aandelen? Een hergroepering van aandelen bestaat in het vervangen, door omwisseling, van verschillende bestaande aandelen

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars beleggingen ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars zes brutocoupons van 4,25% in NZD spreken mij aan optinote new zealand AXA Belgium Finance (NL) zes jaarlijkse brutocoupons van 4,25% in NZD

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING.

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING. Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING door INBRENG VAN HET RECHT OP HET NETTODIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2013/2014

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen

Aanbod van nieuwe aandelen Persbericht Gereglementeerde informatie Voorkennis Embargo 14 september 2016 08u00 Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, buiten België, in het bijzonder Aanbod

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

VAN AANDEELHOUDERS VAN EN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN

VAN AANDEELHOUDERS VAN EN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 08.05.2013 EN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen De Gewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007

Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007 Voorwaardelijk openbaar bod tot aankoop van alle vastgoedcertificaten Immo-North Plaza door Banimmo 10 december 2007 Disclaimer Kandidaat-beleggers worden verzocht zich een eigen mening te vormen over

Nadere informatie