BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden"

Transcriptie

1 BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie getrokken om het gebied al dan niet mee te nemen als kwetsbaar gebied of als een gebied met randvoorwaarden. Deze bijlage handelt over een aantal gebieden, waar het al dan niet kwetsbaar zijn, geen uitgemaakte zaak is. Op basis van objectieve, ruimtelijke en juridische criteria, wordt een beslissing genomen over het gebied. De groengebieden van het gewestplan die niet ter sprake komen in deze bijlage, blijven als kwetsbaar gebied behouden in het RUP. De andere gebieden die niet in deze bijlage voorkomen, worden ingedeeld als niet-kwetsbaar gebied, maar er kunnen wel nog randvoorwaarden van toepassing zijn. 1 Hiërarchie De afbakening van de kwetsbare gebieden, volgens de visie van het GRS, wordt gedeeltelijk gedaan door de afbakening die gebeurd is in bestaande plannen. Waar deze afbakening (voorlopig) ontbreekt, wordt in het RUP zonevreemde woningen een aanname gedaan. Deze aanname kan er ook in bestaan om een bestaande zonering, vb. uit het gewestplan aan te nemen. Om te bepalen wat kwetsbaar is en wat niet komen zowel de bestemming volgens het gewestplan, de visie uit het GRS als andere (juridische) aanduidingen van het gebied in aanmerking. De visie van het GRS wordt als onderlegger voor dit RUP gebruikt. De visie van het GRS kadert hierbij binnen de hogere structuurplannen RSV en RSPA. De kwetsbare gebieden van het GRS kunnen reeds (juridisch) vastgelegd zijn in: Het gewestplan: een groengebied Een aanduiding als VEN Een aanduiding als beschermd landschap Een aanduiding als habitatrichtlijngebied Waar de visie van het GRS overeenkomt met de aanduiding met een kwetsbaar gebied uit bovenstaande lijst, dan wordt dit als kwetsbaar gebied beschouwd. Waar de visie van kwetsbaar gebied uit het GRS nog niet op het gewestplan, of een ander bestemmingsplan is vastgelegd, dan moeten logische aannames gebeuren. 2 Afbakening gebieden 2.1 Kwetsbare gebieden De opdeling in de verschillende types van kwetsbare gebieden en de randvoorwaarden die in sommige gebieden gelden, zijn terug te vinden in de toelichtingsnota. In het RUP zonevreemde woningen worden kwetsbare gebieden type 1 als volgt gedefinieerd: Kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de natuurlijke structuur. Gebieden met hoofdfunctie natuur volgens het gewestplan (in afwachting van definitieve afbakeningen in RUP s): natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met wetenschappelijke waarde. GEN of GENO (hoofdfunctie natuur cfr gewestelijk RUP) Natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr gemeentelijk RUP) bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 1

2 Habitatrichtlijngebieden Kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de landschappelijke structuur beschermde landschappen Recreatiegebieden In het RUP zonevreemde woningen worden kwetsbare gebieden met randvoorwaarden (type 2 of type 3) als volgt gedefinieerd: Kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de natuurlijke structuur. winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen en brondepressies. Als deze gebieden samenvallen met een kwetsbaar gebied type 1 (zie hiervoor), kunnen we spreken van een kwetsbaar gebied met randvoorwaarden ofwel een kwetsbaar gebied type 2. Als deze gebieden niet samenvallen met een kwetsbaar gebied type 1, spreken we van een gebied met randvoorwaarden of een kwetsbaar gebied type 3. In het RUP zonevreemde woningen worden kwetsbare gebieden met randvoorwaarden op basis van een afwijkende ligging in een afzonderlijke categorie ondergebracht: kwetsbaar gebied type 4 De kwetsbare gebieden afgabakend in dit RUP kunnen niet als afwijkingen van het structuurplan worden gezien. De figuur van de kwetsbare gebieden weergegeven in het structuurplan (figuur 4, p. 18 in toelichtingsnota) is enkel richtinggevend. Een eenduidige toetsing van kwetsbare gebieden kan pas gebeuren via bestemmingen met specifieke voorschiften en duidelijke grenzen. Voor zonevreemde woningen gebeurt de aanduiding van de kwetsbare gebieden in dit RUP. bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 2

3 2.2 Afweging Figuur 1: aanduiding afwegingsgebieden Locatie Molenbos (nr1) Juridische toestand: bosgebied op het gewestplan Situatie op het terrein: gedeeltelijk ingenomen door een bedrijf vijver bospercelen landbouwpercelen er zijn geen (zonevreemde) woningen hierbinnen gelegen. Situatie GRS Recreatieve voorzieningen ter hoogte van het Molenbos: eventuele behoeften dienen ten noorden ervan opgevangen te worden. De bosstructuur markeert de overgang tussen bebouwde en open ruimte en komt in aanmerking voor zacht recreatief medegebruik met een minimum aan infrastructuur. Van het ingesloten gebied tussen de woonkern en de recreatieve voorzieningen is de huidige bestemming (bosgebied) achterhaald. Via een RUP moet dit gebied geordend worden. Conclusie: volgens het GRS wordt deze zone niet als kwetsbaar gebied beschouwd. De visie van het GRS wordt niet gevolgd in het RUP voor zonevreemde woningen. Het gebied zal worden mee bekeken in een RUP voor de kern van Nijlen of een afzonderlijk RUP. Aangezien binnen deze zone geen zonevreemde woningen zijn gelegen, heeft de aanduiding van dit gebied als kwetsbaar gebied geen consequenties voor dit RUP. Locatie Salvator (nr2) Juridische toestand bosgebied op het gewestplan Situatie op het terrein: landbouwpercelen; 2 woningen zijn hierin gelegen. bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 3

4 Ten oosten en ten zuiden is het VEN-gebied valleigebied van de Grote Nete benedenstrooms gelegen. Afbakening natuurlijke en agrarische structuur: Het landbouwgebied wordt niet duidelijk weergegeven als agrarisch gebied. Ter hoogte van Salvator staat een symbool weergegeven met als ontwikkelingsperspectief: Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en of landschapselementen. De vallei van de Grote Nete, ten zuiden van Salvator staat aangegeven met het ontwikkelingsperspectief Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging Aanduiding van het gebied als agrarische eenheid type 1 (structureel sterke en kansrijke landbouw Integraal vrijhouden van de open ruimte. Er is geen ruimte voor bijkomende niet-agrarische bebouwing. Agrarische bebouwing sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande bebouwing. Aanduiding van het gebied als bouwvrije zone (mogelijke maatregel) Ten westen van het voormalige militair domein Salvator wordt het bosgebied dat feitelijk in gebruik is van de professionele landbouw herbestemd naar een agrarische functie. Door het behoud van een openruimtefunctie wordt geen hypotheek gelegd op de realisatie van de openruimtecorridor tussen Kessel en Lier Conclusie: in het gewestplan wordt deze zone als kwetsbaar gebied gezien. In het GRS wordt in plaats van een bestemming bosgebied echter een bestemming landbouwgebied gegeven. Aangezien de visie op hoger niveau (afbakening natuurlijke en agrarische structuur) en de nabijheid van VEN-gebieden, is het niet te verantwoorden om dit gebied als niet kwetsbaar gebied te zien in het kader van zonevreemde woningen. Om deze redenen wordt het gebied aangeduid als kwetsbaar gebied type 1. De categorisering van deze zone als kwetsbare gebieden type 1 kan in het kader van het RUP zonevreemde woningen niet als een afwijking van het GRS worden gezien. Locatie Goor (nr3) Juridische toestand: bosgebied en parkgebied op het gewestplan, deels aangeduid als VEN, deels aangeduid als beschermd landschap Situatie op het terrein: In het westen: bosgebied en parkgebied In het oosten: residentiële woonwijk (Heidestraat), deels aansluitend op bestaande (juridische) woongebieden/woonlinten; landbouwpercelen; bospercelen; KLE. De Heidestraat vormt een woonlint doorheen het bosgebied. Het bosrijk karakter van het gebied is evenwel verloren gegaan. De woningen in de Heidestraat zijn residentieel en zijn gebouwd met een voormalig verkavelingsakkoord (volgens vergunning: verkaveling van voor de stedenbouwwet) ongeveer tussen 1980 en In dezelfde straat is nog een verkaveling goedgekeurd na de inkleuring van het gebied als bosgebied volgens het gewestplan. De woningen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan in de onmiddellijke omgeving (Patrijzenweg, Fazantenweg) liggen in een meer bebost gebied, maar hebben omwille van hun ligging in woongebied geen problemen. In bijlage 4 is een fotoreportage opgenomen van dit gebied. Natuurfunctie staat centraal: andere functies kunnen een rol als medegebruikfunctie krijgen in de mate dat daardoor de natuurfunctie niet in het gedrang komt. De gemeente gaat ervan uit dat een groot deel zal afgebakend worden als GEN of GENO door het Vlaams Gewest. De openruimteverbinding ter hoogte van de Goorbossen, die de langgestrekte verstedelijkte as tussen Bouwel en Lier doorbreekt, moet behouden en versterkt worden. Dit betekent dat binnen deze as de open ruimte maximaal moet gevrijwaard of hersteld worden en dat belangrijke barrières zoals drukke wegen moeten verzacht worden. Hard begrenzen van bestaande woningconcentraties in het westelijke deel. Conform de ontwikkelingsperspectieven voor linten, wordt de na te streven woningdichtheid 6 wo/ha. De bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 4

5 ontdichting moet doorheen de linten morfologische dwarsrelaties en kleine natuurrelaties mogelijk maken tussen het Fort en de GoordepressieConclusie: De kwetsbaarheid van het woonlint Heidestraat kan op basis van het GRS niet vergeleken worden met de kwetsbaarheid van de omliggende gebieden. Er dienen randvoorwaarden opgelegd te worden omwille van de ligging tussen waardevolle gebieden. In het RUP worden kwetsbare gebieden met randvoorwaarden op basis van een afwijkende ligging in een afzonderlijke categorie ondergebracht: kwetsbaar gebied type 4. De gebieden rond de woonlinten kunnen als kwetsbaar gebied type 1 worden gezien. Het stuk van de zone in het valleigebied van de visbeek wordt als kwetsbaar gebied type 2 gezien. De categorisering van deze zone in verschillende types van kwetsbare gebieden kan niet als een afwijking van het GRS worden gezien. Locatie Paddekotse Heide (nr4) Juridische toestand: 2 bosgebieden Situatie op het terrein: 2 bosgebieden Aanduiding als agrarische eenheid type 2: verbrede landbouw in functie van landschappelijke kwaliteiten Grondgebonden-agrarische activiteiten blijven structuurbepalend en de landbouw blijft hoofdbeheerder. Er wordt een positief stimulatiebeleid gevoerd voor agrarische verbreding met mogelijkheden voor medegebruik en verweving Inzake landschappelijke randvoorwaarden gaat de aandacht vooral naar valleigebieden, depressiegebieden evenals relictlandschappen. Kleine landschapselementen moeten beschermd worden Conclusie: de bosgebieden kunnen als kleine landschapselementen worden gezien in een agrarisch landschap. De bosgebieden worden meegenomen als kwetsbaar gebied type 1. Locatie Molenbos zuid (nr5) Juridische toestand: verschillende bosgebieden en agrarisch gebied volgens het gewestplan Situatie op het terrein: verschillende bosgebieden Bosfragmenten ten zuiden van Molenbos: gelden als zuidelijke grens voor de recreatieve voorzieningen ten zuiden van Molenbos. De bosstructuur markeert de overgang tussen bebouwde en open ruimte en komt in aanmerking voor zacht recreatief medegebruik met een minimum aan infrastructuur (speelbos, e.d.) Te versterken versnipperde bosstructuur Conclusie: aanduiden van de bosgebieden als kwetsbaar gebied type 1 en type 2 waar de gronden in de alluviale vlakte van de Krekelbeek zijn gelegen. Locatie Gooraard (nr6) Juridische toestand: landbouwgebied volgens het gewestplan Situatie op het terrein: bosgebied en daar rond agrarisch gebied Aanduiding als natuureiland: beschermen als natuurlijk bron (kwel) gebied van de Bevelse Beek Conclusie: aanduiden van het gebied als kwetsbaar gebied type 1 en type 2 waar de gronden in de alluviale vlakte van de Bevelse Beek zijn gelegen. Locatie Bart Elzen (nr7) Juridische toestand verschillende bosgebieden en een parkgebied volgens het gewestplan, de gebieden maken deel uit van een ankerplaats Situatie op het terrein: bosgebied en parkgebied bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 5

6 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden Aanduiding van het gebied als verwevingsgebied natuur landbouw (inclusief valleien van de Rotbeek en de Lindekensbeek aansluitend op de Grote Nete) Naast de natuurfunctie kunnen ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om geen bestaande bedrijfszetels op te nemen in natuurverwevingsgebied Conclusie: Aanduiden van de bosgebieden als kwetsbaar gebied type 1 en type 2 waar de gronden in de alluviale vlakte van de Lindekensbeek en de Rotbeek zijn gelegen. Ze maken deel uit van een verwevingsgebied. Het verwevingsgebied moet hier gezien worden als een ruimtelijke verweving van percelen natuur en percelen landbouw. Landbouwgebieden die in alluviale vlakte van de Lindekensbeek of van de Rotbeek zijn gelegen, dienen te worden aangeduid als kwetsbaar gebied type 3. Locatie Zwart Water (nr8) Juridische toestand: bosgebied en agrarisch gebied volgens het gewestplan, behorende tot een ankerplaats en een relictzone. Situatie op het terrein: bosgebieden, landbouwgebieden en kleine landschapselementen Afbakening natuurlijke en agrarische structuur: Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en of landschapselementen Aanduiding van het gebied als verwevingsgebied: verweving van natuur bos landbouw Naast de natuurfunctie kunnen ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om geen bestaande bedrijfszetels op te nemen in natuurverwevingsgebied Conclusie: aanduiden van de bosgebieden als kwetsbaar gebied type 1. Hollands Kamp (nr9) Juridische toestand: bosgebied volgens het gewestplan, behorende tot een ankerplaats en een relictzone Situatie op het terrein: bosgebied en kleine landschapselementen Aanduiding van het gebied als te versterken bosstructuur Maakt deel uit van het verwevingsgebied van Zwart water Aanduiding van het gebied als verwevingsgebied: verweving van natuur bos landbouw Naast de natuurfunctie kunnen ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om geen bestaande bedrijfszetels op te nemen in natuurverwevingsgebied Conclusie: aanduiden van bosgebied als kwetsbaar gebied type 1. Locatie Fort (nr10) Juridische toestand: recreatiegebied + stuk bosgebied volgens het gewestplan, aanduiding als habitatrichtlijngebied, ten noorden van het Fort is een beschermd landschap gelegen. Situatie op het terrein: fort, bospercelen en landbouwpercelen bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 6

7 Aanduiding als toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied Het Fort zelf is aangeduid als verwevingsgebied: verweving natuur - recreatie Conclusie: aanduiden van bosgebied als kwetsbaar gebied type 1 en aanduiden van fort als kwetsbaar gebied type 1. Winterbedding Grote Nete (nr 11) Situatie op bestaande plannen: gewestplan: deels zone voor openbaar nut met als overdruk overstromingsgebied, deels parkgebied, deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels natuurgebied VEN: de vallei van de Grote Nete is deels in het VEN gebied gelegen Bodemkaart België: de winterbedding van de rivier is gelegen in NOG Watertoets: langs de Grote Nete is een strook gelegen in een risicozone voor overstromingen en in effectief overstroombaar gebied. Beschermd landschap: het oostelijke valleigebied is gelegen in een beschermd landschap Grotendeels afgebakend als ankerplaats in landschapsatlas Aangeduid als natuurverbindingsgebied in RSPA Situatie op het terrein: voornamelijk open agrarisch gebied, met kleine landschapselementen; er is ook enige vorm van recreatie aanwezig (weekendverblijven); parkgebied; natuurelementen; weinig bebouwing Afbakening Natuurlijke en agrarische structuur Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging Afbakening van het oostelijke en uiterst westelijk gebied als natuurconcentratiegebied Afbakening van zones met natuurverweving Aanduiding van het valleigebied als gaaf valleilandschap Aanduiding van markante terreinovergang tussen vallei van de Grote Nete en het landschap ten noorden ervan Alluviale gronden van de Grote Nete werden aangeduid als bouwvrije zone Landschappelijke randvoorwaarden in agrarisch gebied: dominant graslandgebruik in de vallei Aanduiding van de vallei als strategisch rustgebied Afweging/conclusie: Daar waar het valleigebied al door andere (hogere) plannen een kwetsbaar gebied werd, wordt dit overgenomen in het RUP: aanduiding als kwetsbaar gebeid type 2.. Aanduiding van de vallei als NOG, ROG, risicozone voor overstromingen, ankerplaats en aanduiding als natuurverbindingsgebied. De gebieden binnen het NOG, krijgen randvoorwaarden voor het watersysteem opgelegd: kwetsbaar gebied type 2 Winterbedding Kleine Nete (nr 12) Situatie op bestaande plannen: gewestplan: deels zone voor openbaar nut met als overdruk overstromingsgebied, deels agrarisch gebied en klein deel ook zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO s VEN: de vallei van de Kleine Nete is deels in het VEN gebied gelegen Bodemkaart België: de winterbedding van de rivier is gelegen in NOG, ROG en ook POG Watertoets: langs de Grote Nete is een strook gelegen in een risicozone voor overstromingen en in effectief overstroombaar gebied. Beschermd landschap: het westelijk valleigebied is gelegen in een beschermd landschap Grotendeels afgebakend als ankerplaats in landschapsatlas Aangeduid als natuurverbindingsgebied in RSPA Westelijk valleigebied is aangeduid als habitatrichtlijngebied Situatie op het terrein: bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 7

8 In het westen: kleinschalig landschap (kleinere percelen, aanwezigheid van natuurelementen, bossen, bomenrijen, ), met veel vijvers en weekendverblijven In het oosten: meer open landschap met percelen voornamelijk in agrarisch gebruik, aanwezigheid van kleine landschapselementen; weinig bebouwing aanwezig Afbakening Natuurlijke en agrarische structuur Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging Aanduiding als natuurverbindingsgebied Paddekotse Heide staat aangeduid als natuurverwevingsgebied en bouwvrije zone Aanduiding als zone voor dominant graslandgebruik: beschermen van historisch permanent grasland (landschappelijke randvoorwaarde) Westelijk deel: aangeduid als natuurconcentratiegebied en als toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied. Aanduiding van enkele recreatieve knooppunten in de vallei van de Kleine Nete Aanduiding van markante terreinovergang tussen vallei van de Kleine Nete en het landschap ten zuiden ervan De algemene visie op de vallei is het vrijwaren van de vallei van verdere bebouwing Afweging/conclusie: Het westelijk deel is reeds door de aanduiding in andere plannen op hoger niveau ingedeeld als kwetsbaar gebied. Hierdoor wordt dit aangeduid als kwetsbaar gebied type 1 of type 2 indien de gronden binnen valleigebied zijn gelegen. Voor de oostelijke zone: aanduiding van de vallei als NOG, ROG, risicozone voor overstromingen, ankerplaats en aanduiding als natuurverbindingsgebied. De gebieden binnen het NOG, krijgen randvoorwaarden voor het watersysteem opgelegd: aanduiding als kwetsbaar gebeid type 2. bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 8

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Landen A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...135 1. UITGANGSHOUDING...135 2. BRECHT: VELE (GE)ZICHTEN MAKEN ÉÉN GROOT GEHEEL...

RICHTINGGEVEND DEEL VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...135 1. UITGANGSHOUDING...135 2. BRECHT: VELE (GE)ZICHTEN MAKEN ÉÉN GROOT GEHEEL... RICHTINGGEVEND DEEL INHOUDSOPGAVE RICHTINGGEVEND DEEL DEEL 1: VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...135 1. UITGANGSHOUDING...135 2. BRECHT: VELE (GE)ZICHTEN MAKEN ÉÉN GROOT GEHEEL...136 3. BASISDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, opgemaakt in toepassing

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

DEEL 4 KAARTEN. ontwerp blad 229 van 230

DEEL 4 KAARTEN. ontwerp blad 229 van 230 DEEL 4 KAARTEN ontwerp blad 229 van 230 KAARTEN ontwerp blad 230 van 230 Kaart 1 : Topografische kaart Gemeentegrens P:\\197963\G\Fase20\Gis NGI 0 250 500 1.000 m NEDERLAND ZELZATE Wullebos Kloosterbos

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

RUP Nederhase Gemeente Aalst Juni 2014

RUP Nederhase Gemeente Aalst Juni 2014 RUP Nederhase Gemeente Aalst Juni 2014 Opdracht: RUP Nederhase Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Aalst Grote Markt 3 9300 Aalst Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze Tel: 09/241.53.70 Fax:

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Bossen van Averbode Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Sterke druk op Vlaamse open ruimte als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

RUP Nederhase Screeningsnota Gemeente Aalst Maart 2010

RUP Nederhase Screeningsnota Gemeente Aalst Maart 2010 RUP Nederhase Screeningsnota Gemeente Aalst Maart 2010 Opdracht: Screening milieueffecten RUP Nederhase Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Aalst Grote Markt 3 9300 Aalst Adoplan bvba E3-Laan

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Hageland natuur-, bos- en landbouwgebieden Heverleebos en Meerdaalwoud verordenend

Nadere informatie

Deel I. Situering gemeente

Deel I. Situering gemeente Deel I. Situering gemeente Hoofdstuk 1. Algemeen Erpe-Mere ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, op de zuidrand van de dicht bebouwde Vlaamse Ruit. De gemeente behoort administratief

Nadere informatie

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Kaartenbundel Definitief Grontmij Belgium V Mechelen, 24 juni 2014 Verantwoording Titel : PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Subtitel : Kaartenbundel Projectnummer

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem Richtinggevend gedeelte juni 2009 (Studiebureau VDS b.v.b.a.) Bruulstraat 35 9450 Haaltert

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012 BRIEFADVIES van 19 januari 2012 over de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat Hof ten Berg te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) 12 11 Mevrouw Marleen Evenepoel Administrateur-generaal

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 Advies gevraagd aan: - Provincie Limburg, directie Ruimte, Ruimtelijke Planning en Beleid (advies 26.03.2013)

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven.

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven. Bijlage III De N43 is een belangrijk structuurbepalend element in de ruimte tussen Gent en Kortrijk, en situeert zich als historische ontwikkelingsas tussen de oude as van de Leie en de nieuwe as van de

Nadere informatie

1.2.4 VOORNAAMSTE ECONMISCHE ACTIVITEITEN

1.2.4 VOORNAAMSTE ECONMISCHE ACTIVITEITEN 1.2.3 ACTUEEL BODEMGEBRUIK tabel 3: Bodemgebruik Oppervlakte in km² Oosterzele 2000 Oosterzele 2005 Totale oppervlakte 43,1 100% 43,1 100% Oppervlakte landbouwgrond 31,8 73,7% 31,4 72,9% Oppervlakte bossen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

GEMEENTE ZULTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

GEMEENTE ZULTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GEMEENTE ZULTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEELRAPPORT 2 : RICHTINGGEVEND GEDEELTE GEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN ZULTE - RICHTINGGEVEND GEDEELTE Groep Planning - I INHOUD 1. VISIE EN DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Detailhandel in Vlaanderen: Barometer 2015

Detailhandel in Vlaanderen: Barometer 2015 STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B-15-012 Detailhandel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE

PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE PROVINCIAAL BELEIDSKADER VOOR DE WEEKENDVERBLIJVEN Goedgekeurd door de Deputatie in zitting van 24 april 2008 Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning Koning Leopold III - laan 41 8200 Brugge

Nadere informatie

Legende Grenslijn kleinstedelijk gebied Veurne deelrup Proostdijkvaart. deelrup Gasthuisstraat. Bron

Legende Grenslijn kleinstedelijk gebied Veurne deelrup Proostdijkvaart. deelrup Gasthuisstraat. Bron Legende deelrup Proostdijkvaart Kaart 1.1. - RUP Afbakeningslijn Bestaande feitelijke toestand : topografische kaart Topografische kaart NGI 1/10.000, OC GIS-Vlaanderen 0 50 100 200 m P:\240207\G\GIS\PRUP

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

RUISELEDE RUP ZONEVREEMDE WONINGEN

RUISELEDE RUP ZONEVREEMDE WONINGEN RUISELEDE RUP ZONEVREEMDE WONINGEN Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp voor voorlopige vaststelling Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1 8755 Ruiselede Grontmij Vlaanderen Gent, januari

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht.

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. AFWEGINGSKADER ZONEVREEMDE JEUGDVERBLIJVEN 1. Doel Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: - te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een planningsintiatief

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012 Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer Actorenoverleg 27/02/2012 1 - Inleiding - Bekkenbeheerplan Demer: actie A4 Inventariseren van het effectieve bodemgebruik in zones bestemd

Nadere informatie

KASTERLEE KASTERLEE. RUP Weygerbergen. Toelichtingsnota

KASTERLEE KASTERLEE. RUP Weygerbergen. Toelichtingsnota KASTERLEE KASTERLEE RUP Weygerbergen Toelichtingsnota December 2010 colofon opdrachtgever: Gemeente Kasterlee project: RUP Weygerbergen fase: Ontwerp datum: December 2010 opdrachthouder: Dienstverlenende

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Schulensbroek Bijlage III: toelichtingsnota tekst

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

EEN STAPPENPLAN: DOORLOOP ALLE STAPPEN EN ONTDEK IN WELKE ZONE HET LOKAAL LIGT stap 1: BUI TEN Ruimtelijk

EEN STAPPENPLAN: DOORLOOP ALLE STAPPEN EN ONTDEK IN WELKE ZONE HET LOKAAL LIGT stap 1: BUI TEN Ruimtelijk EEN STAPPENPLAN: DOORLOOP ALLE STAPPEN EN ONTDEK IN WELKE ZONE HET LOKAAL LIGT stap 1: Controleer het Gewestplan Kan je nakijken via het geoloket: http://geovlaanderen.agiv.be/ geo-vlaanderen/grb/ Het

Nadere informatie

RUP BREDEVELDSTRAAT ZICHEM. STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Provincie Vlaams-Brabant

RUP BREDEVELDSTRAAT ZICHEM. STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Provincie Vlaams-Brabant RUP BREDEVELDSTRAAT ZICHEM August Nihoulstraat 13-15 - 3270 SCHERPENHUEVEL-ZICHEM Tel.: 013 25 34 00 Fax: 013 35 24 07 STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP Projectnr.: 4005132 Versie:

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Nazareth. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Nazareth. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Nazareth A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Agrarisch gebied Mark - Waterschapsbeek Bijlage III: toelichtingsnota Tekst Ministerie

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Informatief gedeelte

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Informatief gedeelte Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kluisbergen Gecoördineerde ontwerpversie Informatief gedeelte INHOUD 1. Situering van de gemeente Kluisbergen... 4 2. Planningscontext... 6 2.1. Planologische context...

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied LAARBEEK VERBRANDENDIJK ZWIJNDRECHT

Ontwerp startbeslissing signaalgebied LAARBEEK VERBRANDENDIJK ZWIJNDRECHT Ontwerp startbeslissing signaalgebied LAARBEEK VERBRANDENDIJK ZWIJNDRECHT STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door Vlaamse Regering dd 14/1/2014 LEESWIJZER Op 24 januari 2014 nam de Vlaamse Regering een beslissing

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Nazareth

Ruimtelijk structuurplan Nazareth Ruimtelijk structuurplan Nazareth Deel 3 : Bindend gedeelte IN OPDRACHT VAN HET GEMEENTEBESTUUR NAZARETH DECEMBER 2002 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1 Open ruimte structuur 2 1.2 Woon-

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Oosterzeelse bossen Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie

Nadere informatie

VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT. grafisch vormgever. vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be. Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen

VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT. grafisch vormgever. vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be. Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT grafisch vormgever +32 476 666 942 vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen portfolio Vincent Gagelmans inhoudstafel eindwerk

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren Ontwerp Kaartenbundel Juni 2006 Colofon wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Jan De Moor en Johan Michielssens m.m.v. Filip

Nadere informatie

GEMEENTE KAPELLEN RUP OMGEVING 'T KOOIKE

GEMEENTE KAPELLEN RUP OMGEVING 'T KOOIKE GEMEENTE KAPELLEN RUP OMGEVING 'T KOOIKE Toelichtingsnota Gemeente Kapellen Antwerpsesteenweg 130 2950 KAPELLEN Grontmij Vlaanderen Mechelen, 19 augustus 2010 Verantwoording Titel : GEMEENTE KAPELLEN RUP

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Omzendbrief voor de opmaak van de woningprogrammatie als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Omzendbrief voor

Nadere informatie

Kaart 1: Landschapsatlas & beschermd landschap. Departement Leefmilieu

Kaart 1: Landschapsatlas & beschermd landschap. Departement Leefmilieu LEGEDE R1122 R1196 Dorpsgezicht Landschap untrelict Lijnrelict Ankerplaats Stuifduinencomplex bij de Molse en de Grote ete Relictzones R1122: Bos- en akkercomplex Meerhout - Olmen en rug Eindhout - Zittaart

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie Kaart 4: Reliëf vha-zonegrens auteur: Infrastructuur / Waterlopen datum: 13/05/04 hoogtelijnen DTM niveau 2 (NGI, 1978) DuLo-waterplan deelbekken van de Winge/Nieuwe Motte Kaart 5: Bodemkaart 01. Antropogeen

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen van de Grote Eenheid

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Zeventien ontwerpen van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Zeventien ontwerpen van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Zeventien ontwerpen van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Algemeen advies In

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

Bioterra nv Nijverheidslaan 1527 3660 OPGLABBEEK

Bioterra nv Nijverheidslaan 1527 3660 OPGLABBEEK Bioterra nv Nijverheidslaan 1527 3660 OPGLABBEEK Behandeling van asbesthoudende bodem en asbesthoudend breek- en zeefzand in een bestaand grondreinigingscentrum te Bornem MER - Deel 2 Kaartenatlas - Referentie:

Nadere informatie

BIJLAGEN. provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams

BIJLAGEN. provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams BIJLAGEN provincie Antwerpen - Vilda, Yves Adams VERANTWOORDING Titel : Kaderplan Fortengordels rond Antwerpen Subtitel : Bijlagen Projectnummer : 296828 Referentienummer : P\296828\A\900_Verslagen\rapport

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

INFORMATIEF DEEL DEEL 1: SITUERING...24

INFORMATIEF DEEL DEEL 1: SITUERING...24 INFORMATIEF DEEL INHOUDSOPGAVE INFORMATIEF DEEL DEEL 1: SITUERING...24 1. RUIMTELIJKE SITUERING...24 1.1. GEMEENTE OP MACRONIVEAU...24 1.2. GEMEENTE OP MESO- EN MICRONIVEAU...24 2. KWANTITATIEF PROFIEL

Nadere informatie

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Colofon Opdrachtgever Opdrachthouder Projectleiding Projectmedewerkers Gemeente Houthalen Helchteren Libost-groep nv Freija Bas (gemeente Houthalen-Helchteren)

Nadere informatie

Natuurrapport 2005 / deel VI Bescherming en herstel / #32 Ruimtelijk beleid

Natuurrapport 2005 / deel VI Bescherming en herstel / #32 Ruimtelijk beleid Ruimtelijk beleid Lode De Beck 1, Johan Peymen 1, Lon Lommaert 1, Kris Decleer 1 Begin 2004 werd het planningsproces opgestart voor 2 van de 15 buitengebiedregio s. Volgens de planning zal dat proces tegen

Nadere informatie

Toetsing aandachtsgebied WUYTSBERG

Toetsing aandachtsgebied WUYTSBERG STATUS: goedgekeurd BB, 29/03/2011 Datum laatste wijziging: 19/04/2011 Toetsing aandachtsgebied WUYTSBERG De methodologie en achtergrond die geleid hebben tot de opmaak van deze fiche zijn terug te vinden

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

3. Planningscontext. 3.2. Ruimtelijke plannen en bepalingen met een verordend karakter

3. Planningscontext. 3.2. Ruimtelijke plannen en bepalingen met een verordend karakter 3. Planningscontext 3.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk Het structuurplanningsproces van de gemeente Kapellen is geen autonoom proces. Op verschillende niveaus is reeds nagedacht over de ruimtelijke

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. HERBESTEMMING NAAR GRB IN FUNCTIE VAN HET PLANOLOGISCH

Nadere informatie

4. RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kerkdreef

4. RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kerkdreef 1. RUP Noorweegse Kaai Het plangebied situeert zich in Sint-Jozef, tussen de Koolkerkse Steenweg en de Damse Vaart. Het RUP omvat de vroegere fabriekssite Structo langs de Damse Vaart en de aanpalende

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

RUP Brabantse beek. Onderzoek tot m.e.r. Gemeente Opwijk Ringlaan 20 1745 Opwijk. Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2008

RUP Brabantse beek. Onderzoek tot m.e.r. Gemeente Opwijk Ringlaan 20 1745 Opwijk. Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2008 RUP Brabantse beek Onderzoek tot m.e.r. Gemeente Opwijk Ringlaan 20 1745 Opwijk Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2008 Verantwoording Titel : RUP Brabantse beek Subtitel : Onderzoek tot m.e.r.

Nadere informatie