BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden"

Transcriptie

1 BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie getrokken om het gebied al dan niet mee te nemen als kwetsbaar gebied of als een gebied met randvoorwaarden. Deze bijlage handelt over een aantal gebieden, waar het al dan niet kwetsbaar zijn, geen uitgemaakte zaak is. Op basis van objectieve, ruimtelijke en juridische criteria, wordt een beslissing genomen over het gebied. De groengebieden van het gewestplan die niet ter sprake komen in deze bijlage, blijven als kwetsbaar gebied behouden in het RUP. De andere gebieden die niet in deze bijlage voorkomen, worden ingedeeld als niet-kwetsbaar gebied, maar er kunnen wel nog randvoorwaarden van toepassing zijn. 1 Hiërarchie De afbakening van de kwetsbare gebieden, volgens de visie van het GRS, wordt gedeeltelijk gedaan door de afbakening die gebeurd is in bestaande plannen. Waar deze afbakening (voorlopig) ontbreekt, wordt in het RUP zonevreemde woningen een aanname gedaan. Deze aanname kan er ook in bestaan om een bestaande zonering, vb. uit het gewestplan aan te nemen. Om te bepalen wat kwetsbaar is en wat niet komen zowel de bestemming volgens het gewestplan, de visie uit het GRS als andere (juridische) aanduidingen van het gebied in aanmerking. De visie van het GRS wordt als onderlegger voor dit RUP gebruikt. De visie van het GRS kadert hierbij binnen de hogere structuurplannen RSV en RSPA. De kwetsbare gebieden van het GRS kunnen reeds (juridisch) vastgelegd zijn in: Het gewestplan: een groengebied Een aanduiding als VEN Een aanduiding als beschermd landschap Een aanduiding als habitatrichtlijngebied Waar de visie van het GRS overeenkomt met de aanduiding met een kwetsbaar gebied uit bovenstaande lijst, dan wordt dit als kwetsbaar gebied beschouwd. Waar de visie van kwetsbaar gebied uit het GRS nog niet op het gewestplan, of een ander bestemmingsplan is vastgelegd, dan moeten logische aannames gebeuren. 2 Afbakening gebieden 2.1 Kwetsbare gebieden De opdeling in de verschillende types van kwetsbare gebieden en de randvoorwaarden die in sommige gebieden gelden, zijn terug te vinden in de toelichtingsnota. In het RUP zonevreemde woningen worden kwetsbare gebieden type 1 als volgt gedefinieerd: Kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de natuurlijke structuur. Gebieden met hoofdfunctie natuur volgens het gewestplan (in afwachting van definitieve afbakeningen in RUP s): natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met wetenschappelijke waarde. GEN of GENO (hoofdfunctie natuur cfr gewestelijk RUP) Natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr gemeentelijk RUP) bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 1

2 Habitatrichtlijngebieden Kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de landschappelijke structuur beschermde landschappen Recreatiegebieden In het RUP zonevreemde woningen worden kwetsbare gebieden met randvoorwaarden (type 2 of type 3) als volgt gedefinieerd: Kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de natuurlijke structuur. winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen en brondepressies. Als deze gebieden samenvallen met een kwetsbaar gebied type 1 (zie hiervoor), kunnen we spreken van een kwetsbaar gebied met randvoorwaarden ofwel een kwetsbaar gebied type 2. Als deze gebieden niet samenvallen met een kwetsbaar gebied type 1, spreken we van een gebied met randvoorwaarden of een kwetsbaar gebied type 3. In het RUP zonevreemde woningen worden kwetsbare gebieden met randvoorwaarden op basis van een afwijkende ligging in een afzonderlijke categorie ondergebracht: kwetsbaar gebied type 4 De kwetsbare gebieden afgabakend in dit RUP kunnen niet als afwijkingen van het structuurplan worden gezien. De figuur van de kwetsbare gebieden weergegeven in het structuurplan (figuur 4, p. 18 in toelichtingsnota) is enkel richtinggevend. Een eenduidige toetsing van kwetsbare gebieden kan pas gebeuren via bestemmingen met specifieke voorschiften en duidelijke grenzen. Voor zonevreemde woningen gebeurt de aanduiding van de kwetsbare gebieden in dit RUP. bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 2

3 2.2 Afweging Figuur 1: aanduiding afwegingsgebieden Locatie Molenbos (nr1) Juridische toestand: bosgebied op het gewestplan Situatie op het terrein: gedeeltelijk ingenomen door een bedrijf vijver bospercelen landbouwpercelen er zijn geen (zonevreemde) woningen hierbinnen gelegen. Situatie GRS Recreatieve voorzieningen ter hoogte van het Molenbos: eventuele behoeften dienen ten noorden ervan opgevangen te worden. De bosstructuur markeert de overgang tussen bebouwde en open ruimte en komt in aanmerking voor zacht recreatief medegebruik met een minimum aan infrastructuur. Van het ingesloten gebied tussen de woonkern en de recreatieve voorzieningen is de huidige bestemming (bosgebied) achterhaald. Via een RUP moet dit gebied geordend worden. Conclusie: volgens het GRS wordt deze zone niet als kwetsbaar gebied beschouwd. De visie van het GRS wordt niet gevolgd in het RUP voor zonevreemde woningen. Het gebied zal worden mee bekeken in een RUP voor de kern van Nijlen of een afzonderlijk RUP. Aangezien binnen deze zone geen zonevreemde woningen zijn gelegen, heeft de aanduiding van dit gebied als kwetsbaar gebied geen consequenties voor dit RUP. Locatie Salvator (nr2) Juridische toestand bosgebied op het gewestplan Situatie op het terrein: landbouwpercelen; 2 woningen zijn hierin gelegen. bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 3

4 Ten oosten en ten zuiden is het VEN-gebied valleigebied van de Grote Nete benedenstrooms gelegen. Afbakening natuurlijke en agrarische structuur: Het landbouwgebied wordt niet duidelijk weergegeven als agrarisch gebied. Ter hoogte van Salvator staat een symbool weergegeven met als ontwikkelingsperspectief: Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en of landschapselementen. De vallei van de Grote Nete, ten zuiden van Salvator staat aangegeven met het ontwikkelingsperspectief Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging Aanduiding van het gebied als agrarische eenheid type 1 (structureel sterke en kansrijke landbouw Integraal vrijhouden van de open ruimte. Er is geen ruimte voor bijkomende niet-agrarische bebouwing. Agrarische bebouwing sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande bebouwing. Aanduiding van het gebied als bouwvrije zone (mogelijke maatregel) Ten westen van het voormalige militair domein Salvator wordt het bosgebied dat feitelijk in gebruik is van de professionele landbouw herbestemd naar een agrarische functie. Door het behoud van een openruimtefunctie wordt geen hypotheek gelegd op de realisatie van de openruimtecorridor tussen Kessel en Lier Conclusie: in het gewestplan wordt deze zone als kwetsbaar gebied gezien. In het GRS wordt in plaats van een bestemming bosgebied echter een bestemming landbouwgebied gegeven. Aangezien de visie op hoger niveau (afbakening natuurlijke en agrarische structuur) en de nabijheid van VEN-gebieden, is het niet te verantwoorden om dit gebied als niet kwetsbaar gebied te zien in het kader van zonevreemde woningen. Om deze redenen wordt het gebied aangeduid als kwetsbaar gebied type 1. De categorisering van deze zone als kwetsbare gebieden type 1 kan in het kader van het RUP zonevreemde woningen niet als een afwijking van het GRS worden gezien. Locatie Goor (nr3) Juridische toestand: bosgebied en parkgebied op het gewestplan, deels aangeduid als VEN, deels aangeduid als beschermd landschap Situatie op het terrein: In het westen: bosgebied en parkgebied In het oosten: residentiële woonwijk (Heidestraat), deels aansluitend op bestaande (juridische) woongebieden/woonlinten; landbouwpercelen; bospercelen; KLE. De Heidestraat vormt een woonlint doorheen het bosgebied. Het bosrijk karakter van het gebied is evenwel verloren gegaan. De woningen in de Heidestraat zijn residentieel en zijn gebouwd met een voormalig verkavelingsakkoord (volgens vergunning: verkaveling van voor de stedenbouwwet) ongeveer tussen 1980 en In dezelfde straat is nog een verkaveling goedgekeurd na de inkleuring van het gebied als bosgebied volgens het gewestplan. De woningen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan in de onmiddellijke omgeving (Patrijzenweg, Fazantenweg) liggen in een meer bebost gebied, maar hebben omwille van hun ligging in woongebied geen problemen. In bijlage 4 is een fotoreportage opgenomen van dit gebied. Natuurfunctie staat centraal: andere functies kunnen een rol als medegebruikfunctie krijgen in de mate dat daardoor de natuurfunctie niet in het gedrang komt. De gemeente gaat ervan uit dat een groot deel zal afgebakend worden als GEN of GENO door het Vlaams Gewest. De openruimteverbinding ter hoogte van de Goorbossen, die de langgestrekte verstedelijkte as tussen Bouwel en Lier doorbreekt, moet behouden en versterkt worden. Dit betekent dat binnen deze as de open ruimte maximaal moet gevrijwaard of hersteld worden en dat belangrijke barrières zoals drukke wegen moeten verzacht worden. Hard begrenzen van bestaande woningconcentraties in het westelijke deel. Conform de ontwikkelingsperspectieven voor linten, wordt de na te streven woningdichtheid 6 wo/ha. De bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 4

5 ontdichting moet doorheen de linten morfologische dwarsrelaties en kleine natuurrelaties mogelijk maken tussen het Fort en de GoordepressieConclusie: De kwetsbaarheid van het woonlint Heidestraat kan op basis van het GRS niet vergeleken worden met de kwetsbaarheid van de omliggende gebieden. Er dienen randvoorwaarden opgelegd te worden omwille van de ligging tussen waardevolle gebieden. In het RUP worden kwetsbare gebieden met randvoorwaarden op basis van een afwijkende ligging in een afzonderlijke categorie ondergebracht: kwetsbaar gebied type 4. De gebieden rond de woonlinten kunnen als kwetsbaar gebied type 1 worden gezien. Het stuk van de zone in het valleigebied van de visbeek wordt als kwetsbaar gebied type 2 gezien. De categorisering van deze zone in verschillende types van kwetsbare gebieden kan niet als een afwijking van het GRS worden gezien. Locatie Paddekotse Heide (nr4) Juridische toestand: 2 bosgebieden Situatie op het terrein: 2 bosgebieden Aanduiding als agrarische eenheid type 2: verbrede landbouw in functie van landschappelijke kwaliteiten Grondgebonden-agrarische activiteiten blijven structuurbepalend en de landbouw blijft hoofdbeheerder. Er wordt een positief stimulatiebeleid gevoerd voor agrarische verbreding met mogelijkheden voor medegebruik en verweving Inzake landschappelijke randvoorwaarden gaat de aandacht vooral naar valleigebieden, depressiegebieden evenals relictlandschappen. Kleine landschapselementen moeten beschermd worden Conclusie: de bosgebieden kunnen als kleine landschapselementen worden gezien in een agrarisch landschap. De bosgebieden worden meegenomen als kwetsbaar gebied type 1. Locatie Molenbos zuid (nr5) Juridische toestand: verschillende bosgebieden en agrarisch gebied volgens het gewestplan Situatie op het terrein: verschillende bosgebieden Bosfragmenten ten zuiden van Molenbos: gelden als zuidelijke grens voor de recreatieve voorzieningen ten zuiden van Molenbos. De bosstructuur markeert de overgang tussen bebouwde en open ruimte en komt in aanmerking voor zacht recreatief medegebruik met een minimum aan infrastructuur (speelbos, e.d.) Te versterken versnipperde bosstructuur Conclusie: aanduiden van de bosgebieden als kwetsbaar gebied type 1 en type 2 waar de gronden in de alluviale vlakte van de Krekelbeek zijn gelegen. Locatie Gooraard (nr6) Juridische toestand: landbouwgebied volgens het gewestplan Situatie op het terrein: bosgebied en daar rond agrarisch gebied Aanduiding als natuureiland: beschermen als natuurlijk bron (kwel) gebied van de Bevelse Beek Conclusie: aanduiden van het gebied als kwetsbaar gebied type 1 en type 2 waar de gronden in de alluviale vlakte van de Bevelse Beek zijn gelegen. Locatie Bart Elzen (nr7) Juridische toestand verschillende bosgebieden en een parkgebied volgens het gewestplan, de gebieden maken deel uit van een ankerplaats Situatie op het terrein: bosgebied en parkgebied bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 5

6 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden Aanduiding van het gebied als verwevingsgebied natuur landbouw (inclusief valleien van de Rotbeek en de Lindekensbeek aansluitend op de Grote Nete) Naast de natuurfunctie kunnen ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om geen bestaande bedrijfszetels op te nemen in natuurverwevingsgebied Conclusie: Aanduiden van de bosgebieden als kwetsbaar gebied type 1 en type 2 waar de gronden in de alluviale vlakte van de Lindekensbeek en de Rotbeek zijn gelegen. Ze maken deel uit van een verwevingsgebied. Het verwevingsgebied moet hier gezien worden als een ruimtelijke verweving van percelen natuur en percelen landbouw. Landbouwgebieden die in alluviale vlakte van de Lindekensbeek of van de Rotbeek zijn gelegen, dienen te worden aangeduid als kwetsbaar gebied type 3. Locatie Zwart Water (nr8) Juridische toestand: bosgebied en agrarisch gebied volgens het gewestplan, behorende tot een ankerplaats en een relictzone. Situatie op het terrein: bosgebieden, landbouwgebieden en kleine landschapselementen Afbakening natuurlijke en agrarische structuur: Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en of landschapselementen Aanduiding van het gebied als verwevingsgebied: verweving van natuur bos landbouw Naast de natuurfunctie kunnen ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om geen bestaande bedrijfszetels op te nemen in natuurverwevingsgebied Conclusie: aanduiden van de bosgebieden als kwetsbaar gebied type 1. Hollands Kamp (nr9) Juridische toestand: bosgebied volgens het gewestplan, behorende tot een ankerplaats en een relictzone Situatie op het terrein: bosgebied en kleine landschapselementen Aanduiding van het gebied als te versterken bosstructuur Maakt deel uit van het verwevingsgebied van Zwart water Aanduiding van het gebied als verwevingsgebied: verweving van natuur bos landbouw Naast de natuurfunctie kunnen ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen Aan het Vlaams gewest wordt gesuggereerd om geen bestaande bedrijfszetels op te nemen in natuurverwevingsgebied Conclusie: aanduiden van bosgebied als kwetsbaar gebied type 1. Locatie Fort (nr10) Juridische toestand: recreatiegebied + stuk bosgebied volgens het gewestplan, aanduiding als habitatrichtlijngebied, ten noorden van het Fort is een beschermd landschap gelegen. Situatie op het terrein: fort, bospercelen en landbouwpercelen bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 6

7 Aanduiding als toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied Het Fort zelf is aangeduid als verwevingsgebied: verweving natuur - recreatie Conclusie: aanduiden van bosgebied als kwetsbaar gebied type 1 en aanduiden van fort als kwetsbaar gebied type 1. Winterbedding Grote Nete (nr 11) Situatie op bestaande plannen: gewestplan: deels zone voor openbaar nut met als overdruk overstromingsgebied, deels parkgebied, deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels natuurgebied VEN: de vallei van de Grote Nete is deels in het VEN gebied gelegen Bodemkaart België: de winterbedding van de rivier is gelegen in NOG Watertoets: langs de Grote Nete is een strook gelegen in een risicozone voor overstromingen en in effectief overstroombaar gebied. Beschermd landschap: het oostelijke valleigebied is gelegen in een beschermd landschap Grotendeels afgebakend als ankerplaats in landschapsatlas Aangeduid als natuurverbindingsgebied in RSPA Situatie op het terrein: voornamelijk open agrarisch gebied, met kleine landschapselementen; er is ook enige vorm van recreatie aanwezig (weekendverblijven); parkgebied; natuurelementen; weinig bebouwing Afbakening Natuurlijke en agrarische structuur Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging Afbakening van het oostelijke en uiterst westelijk gebied als natuurconcentratiegebied Afbakening van zones met natuurverweving Aanduiding van het valleigebied als gaaf valleilandschap Aanduiding van markante terreinovergang tussen vallei van de Grote Nete en het landschap ten noorden ervan Alluviale gronden van de Grote Nete werden aangeduid als bouwvrije zone Landschappelijke randvoorwaarden in agrarisch gebied: dominant graslandgebruik in de vallei Aanduiding van de vallei als strategisch rustgebied Afweging/conclusie: Daar waar het valleigebied al door andere (hogere) plannen een kwetsbaar gebied werd, wordt dit overgenomen in het RUP: aanduiding als kwetsbaar gebeid type 2.. Aanduiding van de vallei als NOG, ROG, risicozone voor overstromingen, ankerplaats en aanduiding als natuurverbindingsgebied. De gebieden binnen het NOG, krijgen randvoorwaarden voor het watersysteem opgelegd: kwetsbaar gebied type 2 Winterbedding Kleine Nete (nr 12) Situatie op bestaande plannen: gewestplan: deels zone voor openbaar nut met als overdruk overstromingsgebied, deels agrarisch gebied en klein deel ook zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO s VEN: de vallei van de Kleine Nete is deels in het VEN gebied gelegen Bodemkaart België: de winterbedding van de rivier is gelegen in NOG, ROG en ook POG Watertoets: langs de Grote Nete is een strook gelegen in een risicozone voor overstromingen en in effectief overstroombaar gebied. Beschermd landschap: het westelijk valleigebied is gelegen in een beschermd landschap Grotendeels afgebakend als ankerplaats in landschapsatlas Aangeduid als natuurverbindingsgebied in RSPA Westelijk valleigebied is aangeduid als habitatrichtlijngebied Situatie op het terrein: bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 7

8 In het westen: kleinschalig landschap (kleinere percelen, aanwezigheid van natuurelementen, bossen, bomenrijen, ), met veel vijvers en weekendverblijven In het oosten: meer open landschap met percelen voornamelijk in agrarisch gebruik, aanwezigheid van kleine landschapselementen; weinig bebouwing aanwezig Afbakening Natuurlijke en agrarische structuur Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke waterberging Aanduiding als natuurverbindingsgebied Paddekotse Heide staat aangeduid als natuurverwevingsgebied en bouwvrije zone Aanduiding als zone voor dominant graslandgebruik: beschermen van historisch permanent grasland (landschappelijke randvoorwaarde) Westelijk deel: aangeduid als natuurconcentratiegebied en als toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied. Aanduiding van enkele recreatieve knooppunten in de vallei van de Kleine Nete Aanduiding van markante terreinovergang tussen vallei van de Kleine Nete en het landschap ten zuiden ervan De algemene visie op de vallei is het vrijwaren van de vallei van verdere bebouwing Afweging/conclusie: Het westelijk deel is reeds door de aanduiding in andere plannen op hoger niveau ingedeeld als kwetsbaar gebied. Hierdoor wordt dit aangeduid als kwetsbaar gebied type 1 of type 2 indien de gronden binnen valleigebied zijn gelegen. Voor de oostelijke zone: aanduiding van de vallei als NOG, ROG, risicozone voor overstromingen, ankerplaats en aanduiding als natuurverbindingsgebied. De gebieden binnen het NOG, krijgen randvoorwaarden voor het watersysteem opgelegd: aanduiding als kwetsbaar gebeid type 2. bijlage 3 kwetsbare gebieden_vvjuli08 IOK plangroep 8

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen Vallei Kleine Nete Kesselse Heide Vallei Kleine Nete Nijlense Beek Goorbos Bevelse Beek Soldatenbos Bogaertse Heide Hollands Kamp Lindekensbeek Vallei Grote Nete Vallei Grote Nete NATUURGEBIED BOSSEN EN

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS

ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS ADVIES VAN 25 MEI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP MUNSTERBOS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 1 III. MUNSTERBOS ALS GROTE EENHEID NATUUR...

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Toelichting 09.02.2015 Aanleiding opmaak RUP Aanleiding RUP: uitvoering van het masterplan Ecologische Verbindingen (goedgekeurd in 2009) Gemeentelijk

Nadere informatie

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.1 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.2 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Mesoschaal Fysisch Systeem. Bron: pro Gis Vlaams-Brabant, Vlaamse Hydrografische Atlas,

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

DEEL 3. Bindende bepalingen. GRS Vorselaar IOK plangroep 159

DEEL 3. Bindende bepalingen. GRS Vorselaar IOK plangroep 159 DEEL 3 Bindende bepalingen GRS Vorselaar IOK plangroep 159 1 Inleiding De bindende bepalingen bevatten de beleidsbeslissingen die een bindend karakter krijgen. Ze zijn de spil tussen de visie in het richtinggevende

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Basis: gewestplan /kadaster (Cadmap)

Basis: gewestplan /kadaster (Cadmap) Agrarisch gebruik (herbestemming landbouw planschade) naar geen RUP Kern Nijlen toelichtingsnota 01.07.08 Bijkomend perceel planbaten als eindpunt van bebouwing 115 Aansluiting recreatiegebied Tuinzone

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Landen A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

WOONGEBIEDEN AANVULLENDE AANDUIDINGEN

WOONGEBIEDEN AANVULLENDE AANDUIDINGEN Gewestplan : legende en voorschriften. Daar waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg van kracht is, gelden de voorschriften uit de gewestplannen. Hier vindt u de legende bij

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Bloso-centrum Hofstade-Zemst

Bloso-centrum Hofstade-Zemst PROVICIE VLAAMS-BRABAT Directie ruimte Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon / Tom De Bruyn / Annelies Belis Telefoon - fax 016-26 75 07 / 016-26 75 85 e-mail ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012

RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle. Infomarkt 14 februari 2012 RUP Erfgoedlandschap Abdij van Westmalle Infomarkt 14 februari 2012 Doel van het plan uitvoeren Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uitvoeren Landschapsdecreet vastleggen landbouw-, natuuren bosgebieden

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP GOLFTERREIN BOSSENSTEIN TE RANST

ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP GOLFTERREIN BOSSENSTEIN TE RANST ADVIES VAN 28 JUNI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP GOLFTERREIN BOSSENSTEIN TE RANST SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING... 2 III. BELEIDSCONTEXT

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD A Verantwoording voor opname van de plangebieden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD A Verantwoording voor opname van de plangebieden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD A.2006.149 Verantwoording voor opname van de plangebieden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan o.ref.: IN.A.2006.149 datum : 16 oktober 2006 Auteurs:

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK RICHTINGGEVEND DEEL LEGENDE netwerk van valleigebieden: groene dragers van de open ruimte open ruimte gebied structurerend voor natuur en landschap structureel landbouwgebied structureel landbouwgebied

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

situering van de gebieden

situering van de gebieden situering van de gebieden provincie oost-vlaanderen - project gentse kanaalzone - kaart 1 koppelingsgebieden in onderzoek 0 0,5 1,5km basis: hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone OMGEVING

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Situering in Vlaanderen Tielt-Winge is een Vlaamse gemeente gelegen in hartje Hageland in de provincie Vlaams-Brabant. Het is een landelijke

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

Opmaak RUP Landbouwgebieden en beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree. Toelichting 22 februari 2012

Opmaak RUP Landbouwgebieden en beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree. Toelichting 22 februari 2012 Opmaak RUP Landbouwgebieden en beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree Toelichting 22 februari 2012 Agenda Stand van zaken overlegproces - reeds gevoerd overleg - aanpak verder onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat 17 18 Fotoreportage figuur 4 Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan Warandestraat 9 2 Weergave van de feitelijke en juridische toestand 2.1 Bebouwing 2.1.1 Bouwtypologie & functies In het plangebied

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute

legende kaart 1: situering op topografische kaart plangebied gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vinderhoute kaart 1: situering op topografische kaart datum: augustus 2009 locatie: 05001_RUP_PL_01 bron: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, opname 1991-2005 (AGIV-product) kaart 2: situering op orthofoto

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...135 1. UITGANGSHOUDING...135 2. BRECHT: VELE (GE)ZICHTEN MAKEN ÉÉN GROOT GEHEEL...

RICHTINGGEVEND DEEL VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...135 1. UITGANGSHOUDING...135 2. BRECHT: VELE (GE)ZICHTEN MAKEN ÉÉN GROOT GEHEEL... RICHTINGGEVEND DEEL INHOUDSOPGAVE RICHTINGGEVEND DEEL DEEL 1: VISIE OP DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...135 1. UITGANGSHOUDING...135 2. BRECHT: VELE (GE)ZICHTEN MAKEN ÉÉN GROOT GEHEEL...136 3. BASISDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

DEEL 4 KAARTEN. ontwerp blad 229 van 230

DEEL 4 KAARTEN. ontwerp blad 229 van 230 DEEL 4 KAARTEN ontwerp blad 229 van 230 KAARTEN ontwerp blad 230 van 230 Kaart 1 : Topografische kaart Gemeentegrens P:\\197963\G\Fase20\Gis NGI 0 250 500 1.000 m NEDERLAND ZELZATE Wullebos Kloosterbos

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

Mol. Geel. Plan-MER PRUP Regionale ontsluiting Geel

Mol. Geel. Plan-MER PRUP Regionale ontsluiting Geel Plan-MER PRUP Regionale N19 Dr. Van de Perrestraat N118 Retieseweg Mol Kaart 1 Situering op topografische kaart en stratenplan voornaamste straten in studiegebied gemeentegrenzen Katersberg R14 Westelijke

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, opgemaakt in toepassing

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Hageland natuur-, bos- en landbouwgebieden Heverleebos en Meerdaalwoud verordenend

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

LEGENDE : Kaart 1 : Topografische kaart AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TORHOUT

LEGENDE : Kaart 1 : Topografische kaart AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TORHOUT LEGEDE : :\270743\G\GIS\ROJECTE\visiedocument\270743_001_topo_DR_01mxd AFBAKEIG KLEISTEDELIJK GEBIED TORHOUT Kaart 1 : Topografische kaart SCHAAL : 1:55000 VELDEGEM WIJEDALE LEGEDE : Gemeentegrens Centrumbebouwing

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota

Rentmeesterswoning. GEMEENTELIJK RUP Toelichtingsnota. Provincie Limburg Gemeente Bilzen O. Ref.: _JV_Toelichtingsnota ProvincieLimburg GemeenteBilzen O.Ref.:20101115_JV_Toelichtingsnota a2oomgeving Vissersstraat2 3500Hasselt T011260330 F011285528 info@a2oomgeving.be Rentmeesterswoning GEMEENTELIJKRUP Toelichtingsnota

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Bossen van Averbode Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem Richtinggevend gedeelte juni 2009 (Studiebureau VDS b.v.b.a.) Bruulstraat 35 9450 Haaltert

Nadere informatie

LER. Regio Kempense. Kaart 1: situering

LER. Regio Kempense. <Fase> Kaart 1: situering Kaart 1: situering grenzen, VLM, toestand 22/5/23 (OC GIS-Vlaanderen) -VLMgegevens 28 25 5 751. Kaart 2: gewestplan woongebied woongebied m land. karakter buffergebied/groengebied bosgebieden met ecologisch

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied - Solheide

situering en afbakening van het plangebied - Solheide situering en afbakening van het plangebied - Solheide gemeente overijse - RUP Solheide - Nekkedelle - kaart 1 bron: digitale versie van topografische kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster kleur, OC-GISvlaanderen

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Actualisatie NIS-kernen. Voorstel methodiek Studiedag 23 nov. 2012

Actualisatie NIS-kernen. Voorstel methodiek Studiedag 23 nov. 2012 Actualisatie NIS-kernen Voorstel methodiek Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud Doel opdracht Kenmerken bebouwingskern Methodiek Voorbeelden Stand van zaken 2 Doel opdracht Gegevensverzameling op niveau van

Nadere informatie

RUP Nederhase Gemeente Aalst Juni 2014

RUP Nederhase Gemeente Aalst Juni 2014 RUP Nederhase Gemeente Aalst Juni 2014 Opdracht: RUP Nederhase Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Aalst Grote Markt 3 9300 Aalst Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze Tel: 09/241.53.70 Fax:

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende

PlanMer Regenboogstadion Waregem Situering plangebied op macroschaal Legende plangebied Vijfseweg Noorderlaan Noorderlaan Oosterlaan Oosterlaan Noorderlaan Kruishoutemsew Westerlaan Zuiderlaan Expresweg Jozef Duthoystraat Westerlaan Stormestraat Meersstraat Zuiderlaan Zuiderlaan

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

RUISELEDE gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ONTWERP: BINDEND GEDEELTE

RUISELEDE gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ONTWERP: BINDEND GEDEELTE RUISELEDE gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ONTWERP: BINDEND GEDEELTE 184523_BINDEND4_LCR.doc Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1 8755 RUISELEDE Afdeling Verkeer en Ruimte Brugge, april 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s. Stuk 563 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 5 februari 2001 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Joachim Coens c.s. houdende wijzigingen van decreten betreffende de ruimtelijke ordening,

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren

PlanMER ZO en NO omleidingsweg te Tongeren PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Kaartenbundel Definitief Grontmij Belgium V Mechelen, 24 juni 2014 Verantwoording Titel : PlanMER ZO en O omleidingsweg te Tongeren Subtitel : Kaartenbundel Projectnummer

Nadere informatie

koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen

koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen HOOFDSTUK I Toepassingsgebied ART. 1. 1. Dit besluit bepaalt voor het

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER

Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

ADVIES VAN 24 MEI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP VINDERHOUTSE BOSSEN, VALLEI VAN DE OUDE KALE EN APPENSVOORDE

ADVIES VAN 24 MEI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP VINDERHOUTSE BOSSEN, VALLEI VAN DE OUDE KALE EN APPENSVOORDE ADVIES VAN 24 MEI 2017 OVER HET VOORONTWERP RUP VINDERHOUTSE BOSSEN, VALLEI VAN DE OUDE KALE EN APPENSVOORDE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling

UITGANGSPUNTEN UITDAGINGEN WONEN ECONOMIE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OPEN RUIMTE LANDBOUW Bruto -taakstelling UITDAGINGEN WONEN Bruto -taakstelling Aftopping buitengebied (max.groeiwvl + groeirwm) 2012-2017 2017-2022 1118 583 stedelijk gebied Buitengebied stedelijk gebied Buitengebied 803,36 314,64 418,92 164,08

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan RUP Budingen Dorp Zoutleeuw Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan 1 bijsturing referentieontwerp na overleg 2 juli 2009 2 Opbouw RUP 1 toelichtingsnota 2 deelrup s - herbestemming

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

RUP Nederhase Screeningsnota Gemeente Aalst Maart 2010

RUP Nederhase Screeningsnota Gemeente Aalst Maart 2010 RUP Nederhase Screeningsnota Gemeente Aalst Maart 2010 Opdracht: Screening milieueffecten RUP Nederhase Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Aalst Grote Markt 3 9300 Aalst Adoplan bvba E3-Laan

Nadere informatie

STAD BRUGGE Assebroek

STAD BRUGGE Assebroek STAD BRUGGE Assebroek Oktober 2011 Mercedes Van Volcem RUIMTE VOOR GROEN landbouw natuur - bos 3 open ruimte RUPs A A. gebied ten noorden van het Zuidervaartje B. gebied ten zuiden van de Kerkdreef C.

Nadere informatie

RUP zonevreemde woningen

RUP zonevreemde woningen RUP zonevreemde woningen Gemeente Sint-Gillis-Waas Informatievergadering 18 oktober 2010 1 Doel van de toelichting Voorlopige vaststelling 2 september 2010 Reeds enkele jaren bezig met opmaak RUP Openbaar

Nadere informatie

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012 BRIEFADVIES van 19 januari 2012 over de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat Hof ten Berg te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) 12 11 Mevrouw Marleen Evenepoel Administrateur-generaal

Nadere informatie