BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e ANNEE N e JAARGANG MERCREDI 16 DECEMBRE 2009 WOENSDAG 16 DECEMBER 2009 AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement. BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd.

2 36174 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.

3 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wim De Wolf (Aankoper-Directie Infrastructuur & Logistiek) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.vlaamsparlement.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wim De Wolf (Aankoper-Directie Infrastructuur & Logistiek) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Vlaams Parlement - Vlaams Parlement De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming het verzorgen van taaltrainingen voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers, politieke medewerkers en de medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de paraparlementaire instellingen van het Vlaams Parlement II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening Leuvenseweg Brussel II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) De opdracht is een aanneming van diensten en bestaat uit het verzorgen van taaltrainingen voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers, politieke medewerkers en de medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de paraparlementaire instellingen van het Vlaams Parlement II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor onderwijs en opleiding II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht De overeenkomst vangt aan op datum van gunning en loopt tot 30 september 2014 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor elke inschrijver uit te sluiten die zich in één van de gevallen voor uitsluiting bevindt, opgesomd in artikel 69 van het KB van 8 januari De inschrijver voegt bij zijn offerte een getuigschrift van de RSZ (voor Belgische inschrijvers) of een attest overeenkomstig artikel 69bis, 2, van het KB van 8 januari 1996 (voor buitenlandse inschrijvers). III.2.2) Economische en financiële draagkracht

4 36176 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan geen III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De inschrijver toont, overeenkomstig artikel 71 van het KB van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aan door bij zijn offerte 2 referenties van contracten voor gelijkaardige opdrachten te voegen uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren. Voor deze referenties vermeldt de inschrijver bij zijn offerte een korte omschrijving van de opdracht en doelgroep van de opleiding, de naam en het adres van de referentie alsook de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon bij de referentie. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere referenties na te gaan, te contacteren en te bezoeken en dit zonder voorafgaande kennisgeving van de inschrijver. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst ADM/INL/09/A44m IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 18/01/2010; tijdstip 1600 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 10/02/2010; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 10/02/2010; tijdstip 1000 Plaats Vlaams Parlement, Masereelzaal, Leuvenseweg Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere zie bestek Informaties over lastenboek(en)/document(en) Bestek is gratis op te vragen via met vermelding van uw naam, adres en . Vermeld tevens het referentienummer van het bestek ADM/INL/09/A44m VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Prod/Mun, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Prod/Mun, Eversestraat 1, 1140 Evere, België

5 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Point(s) de contact Van Camp Robin Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54388 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Spillkits II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison Ieper Code NUTS BE II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat ponctuel de Spillkits d adsorbation et de plaques d obturation souple pour les unités deladéfense II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Produits chimiques II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) 70323,88 EUR Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AM-9SM915-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 19/09/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Spillkits V.1) Date d attribution du marché 24/11/2009 V.2) Nombre d offres reçues 8 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué PROTECTA SOLUTIONS, Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare, Belgique Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Valeur totale finale du marché 70323,88 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Contactpunt(en) Van Camp Robin Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54388 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Spillkits II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering Ieper NUTS-code BE II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Punctuele aankoop en levering van Adsorptie Spillkits en afdichtmateriaal voor riolen voor de verschillende eenheden van Defensie II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Chemische producten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) 70323,88 EUR Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AM-9SM915-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 19/09/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Spillkits V.1) Datum van gunning van de opdracht 24/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 8 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund PROTECTA SOLUTIONS, Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare, België Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht 70323,88 EUR (incl. 21,00% BTW)

6 36178 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Leunckens Patrick Marie Maurice Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur https//enot.publicprocurement.be Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54389 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Location de printers jusque format A0 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Location d imprimantes jusque et y compris format A0 II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Photocopieurs et matériel d impression offset II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Leunckens Patrick Marie Maurice Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst https//enot.publicprocurement.be Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54389 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Huur van printers tot A0 formaat II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Huur van printers tot en met formaat A0 II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Fotokopieer- en offsetdrukmachines II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en).

7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,40 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-C/A-9CA102-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de préinformation Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 31/01/2009 Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 20/05/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Contrat 9CA121 concernant la location de 48 printers couleurs à jet d encre format A0 V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 4 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué PANTOON N. V., Frankrijkstraat, 5, 9140 Temse, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.pantoon.be/ V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché 52815,84 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel 5 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o 2 Intitulé Contrat 9CA122 concernant la location de 7 printers noir et blanc V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 5 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué RICOH Belgium N. V., Medialaan, 28A, 1800 VILVOORDE, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.ricoh.be/ V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché 12792,80 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel 5 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o 3 Intitulé Contrat 9CA123 concernant la location de 5 printers multifonctionnels format A0 V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,40 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/A-9CA102-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 31/01/2009 Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 20/05/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Contract 9CA121 betreffende de huur van 48 inkjet kleuren printers A0 V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund PANTOON N. V., Frankrijkstraat, 5, 9140 Temse, België Tel , fax Internetadres http//www.pantoon.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht 52815,84 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde 5 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 2 Titel Contract 9CA122 betreffende de huur van 7 zwart-wit kopiertoestel formaat A0 V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund RICOH Belgium N. V., Medialaan, 28A, 1800 VILVOORDE, België Tel , fax Internetadres http//www.ricoh.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht 12792,80 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde 5 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 3 Titel Contract 9CA123 betreffende de huur van 5 zwart-wit multifunctionele printers formaat A0 V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009

8 36180 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN V.2) Nombre d offres reçues 5 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué TOMASSEN ICT Services bvba, Industrialaan, 12, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.tomassen.be/ V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché 45477,90 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel 5 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Sciences, 33, 1000 Bruxelles, Belgique VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours VI.4) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund TOMASSEN ICT Services bvba, Industrialaan, 12, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, België Tel , fax Internetadres http//www.tomassen.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht 45477,90 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde 5 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat, 33, 1000 Brussel, België VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 dagen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact plate-forme ehealth, Chaussée Saint-Pierre 375, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Wathelet Bernard, à l attention de Wathelet Bernard Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54313 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) ehealth-platform, Sint- Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) Wathelet Bernard, t.a.v. Wathelet Bernard Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54313 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

9 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur ehealth /2009 Certification des logiciels médicaux en médecine générale II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord cadre 2 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le présent marché vise des prestations de services de certification des logiciels médicaux en médecine générale et il est divisé en 2 lots. Un lot ne peut pas faire l objet d une soumission individuelle. Lot 1 rédaction des scénarios et des «use cases» de tests de critères qui serviront de base pour la certification des logiciels médicaux en Médecine Générale Lot 2 organisation de tests et d évaluation de logiciels médicaux en Médecine Générale sur base des scénarios et des «use cases» de tests de critères prédéterminés. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 24 mois (à compter de la date d attribution du marché). Informations sur les lots Lot n o 1 Titre rédaction des scénarios et des «use cases» de tests de critères qui serviront de base pour la certification des logiciels médicaux en Médecine Générale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 4) Indications quant à une autre durée du marché 24 mois (à compter de la date d attribution du marché). Lot n o 2 Titre organisation de tests et d évaluation de logiciels médicaux en Médecine Générale sur base des scénarios et des «use cases» de tests de critères prédéterminés Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming ehealth /2009 Certificatie van huisartsensoftware II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 2 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De huidige opdracht beoogt de dienstverlening met betrekking tot de certificatie van huisartsensoftware en is onderverdeeld in twee percelen. Iedere inschrijving dient beide percelen te betreffen. Perceel 1 redactie van scenario s en test- use cases van criteria die als basis voor de certificatie van huisartsensoftware zullen dienen Perceel 2 organisatie van testen en evaluaties van huisartsensoftware op basis van scenario s en test- use cases van vooropgestelde criteria. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IT-diensten adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 24 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel redactie van scenario s en test- use cases van de criteria die als basis van de certificatie van de huisartsensoftware zullen dienen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IT-diensten adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 4) Afwijkende duur van de opdracht 24 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Perceel nr. 2 Titel organisatie van tests en evaluaties van huisartsensoftware op basis van scenario s en test- use cases van de vooropgestelde criteria

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2013-199 Du 18 juillet 2013. Bulletin Nr 2013-199 Van 18 juli 2013

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2013-199 Du 18 juillet 2013. Bulletin Nr 2013-199 Van 18 juli 2013 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie