BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e ANNEE N e JAARGANG MERCREDI 16 DECEMBRE 2009 WOENSDAG 16 DECEMBER 2009 AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement. BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd.

2 36174 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.

3 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wim De Wolf (Aankoper-Directie Infrastructuur & Logistiek) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.vlaamsparlement.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wim De Wolf (Aankoper-Directie Infrastructuur & Logistiek) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Vlaams Parlement - Vlaams Parlement De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming het verzorgen van taaltrainingen voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers, politieke medewerkers en de medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de paraparlementaire instellingen van het Vlaams Parlement II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening Leuvenseweg Brussel II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) De opdracht is een aanneming van diensten en bestaat uit het verzorgen van taaltrainingen voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers, politieke medewerkers en de medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de paraparlementaire instellingen van het Vlaams Parlement II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor onderwijs en opleiding II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht De overeenkomst vangt aan op datum van gunning en loopt tot 30 september 2014 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor elke inschrijver uit te sluiten die zich in één van de gevallen voor uitsluiting bevindt, opgesomd in artikel 69 van het KB van 8 januari De inschrijver voegt bij zijn offerte een getuigschrift van de RSZ (voor Belgische inschrijvers) of een attest overeenkomstig artikel 69bis, 2, van het KB van 8 januari 1996 (voor buitenlandse inschrijvers). III.2.2) Economische en financiële draagkracht

4 36176 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan geen III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De inschrijver toont, overeenkomstig artikel 71 van het KB van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aan door bij zijn offerte 2 referenties van contracten voor gelijkaardige opdrachten te voegen uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren. Voor deze referenties vermeldt de inschrijver bij zijn offerte een korte omschrijving van de opdracht en doelgroep van de opleiding, de naam en het adres van de referentie alsook de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon bij de referentie. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere referenties na te gaan, te contacteren en te bezoeken en dit zonder voorafgaande kennisgeving van de inschrijver. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst ADM/INL/09/A44m IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 18/01/2010; tijdstip 1600 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 10/02/2010; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 10/02/2010; tijdstip 1000 Plaats Vlaams Parlement, Masereelzaal, Leuvenseweg Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere zie bestek Informaties over lastenboek(en)/document(en) Bestek is gratis op te vragen via met vermelding van uw naam, adres en . Vermeld tevens het referentienummer van het bestek ADM/INL/09/A44m VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Prod/Mun, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Prod/Mun, Eversestraat 1, 1140 Evere, België

5 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Point(s) de contact Van Camp Robin Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54388 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Spillkits II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison Ieper Code NUTS BE II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat ponctuel de Spillkits d adsorbation et de plaques d obturation souple pour les unités deladéfense II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Produits chimiques II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) 70323,88 EUR Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AM-9SM915-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 19/09/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Spillkits V.1) Date d attribution du marché 24/11/2009 V.2) Nombre d offres reçues 8 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué PROTECTA SOLUTIONS, Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare, Belgique Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Valeur totale finale du marché 70323,88 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Contactpunt(en) Van Camp Robin Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54388 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Spillkits II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering Ieper NUTS-code BE II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Punctuele aankoop en levering van Adsorptie Spillkits en afdichtmateriaal voor riolen voor de verschillende eenheden van Defensie II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Chemische producten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) 70323,88 EUR Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AM-9SM915-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 19/09/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Spillkits V.1) Datum van gunning van de opdracht 24/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 8 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund PROTECTA SOLUTIONS, Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare, België Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht 70323,88 EUR (incl. 21,00% BTW)

6 36178 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Leunckens Patrick Marie Maurice Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur https//enot.publicprocurement.be Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54389 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Location de printers jusque format A0 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Location d imprimantes jusque et y compris format A0 II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Photocopieurs et matériel d impression offset II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Leunckens Patrick Marie Maurice Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst https//enot.publicprocurement.be Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54389 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Huur van printers tot A0 formaat II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Huur van printers tot en met formaat A0 II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Fotokopieer- en offsetdrukmachines II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en).

7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,40 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-C/A-9CA102-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de préinformation Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 31/01/2009 Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 20/05/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Contrat 9CA121 concernant la location de 48 printers couleurs à jet d encre format A0 V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 4 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué PANTOON N. V., Frankrijkstraat, 5, 9140 Temse, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.pantoon.be/ V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché 52815,84 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel 5 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o 2 Intitulé Contrat 9CA122 concernant la location de 7 printers noir et blanc V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 5 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué RICOH Belgium N. V., Medialaan, 28A, 1800 VILVOORDE, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.ricoh.be/ V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché 12792,80 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel 5 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o 3 Intitulé Contrat 9CA123 concernant la location de 5 printers multifonctionnels format A0 V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,40 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/A-9CA102-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 31/01/2009 Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 20/05/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Contract 9CA121 betreffende de huur van 48 inkjet kleuren printers A0 V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund PANTOON N. V., Frankrijkstraat, 5, 9140 Temse, België Tel , fax Internetadres http//www.pantoon.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht 52815,84 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde 5 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 2 Titel Contract 9CA122 betreffende de huur van 7 zwart-wit kopiertoestel formaat A0 V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund RICOH Belgium N. V., Medialaan, 28A, 1800 VILVOORDE, België Tel , fax Internetadres http//www.ricoh.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht 12792,80 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde 5 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 3 Titel Contract 9CA123 betreffende de huur van 5 zwart-wit multifunctionele printers formaat A0 V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009

8 36180 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN V.2) Nombre d offres reçues 5 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué TOMASSEN ICT Services bvba, Industrialaan, 12, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.tomassen.be/ V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché 45477,90 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel 5 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Sciences, 33, 1000 Bruxelles, Belgique VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours VI.4) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund TOMASSEN ICT Services bvba, Industrialaan, 12, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, België Tel , fax Internetadres http//www.tomassen.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht 45477,90 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde 5 jaar(jaren). V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat, 33, 1000 Brussel, België VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 dagen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact plate-forme ehealth, Chaussée Saint-Pierre 375, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Wathelet Bernard, à l attention de Wathelet Bernard Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54313 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) ehealth-platform, Sint- Pieterssteenweg 375, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) Wathelet Bernard, t.a.v. Wathelet Bernard Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54313 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

9 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur ehealth /2009 Certification des logiciels médicaux en médecine générale II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord cadre 2 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le présent marché vise des prestations de services de certification des logiciels médicaux en médecine générale et il est divisé en 2 lots. Un lot ne peut pas faire l objet d une soumission individuelle. Lot 1 rédaction des scénarios et des «use cases» de tests de critères qui serviront de base pour la certification des logiciels médicaux en Médecine Générale Lot 2 organisation de tests et d évaluation de logiciels médicaux en Médecine Générale sur base des scénarios et des «use cases» de tests de critères prédéterminés. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 24 mois (à compter de la date d attribution du marché). Informations sur les lots Lot n o 1 Titre rédaction des scénarios et des «use cases» de tests de critères qui serviront de base pour la certification des logiciels médicaux en Médecine Générale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 4) Indications quant à une autre durée du marché 24 mois (à compter de la date d attribution du marché). Lot n o 2 Titre organisation de tests et d évaluation de logiciels médicaux en Médecine Générale sur base des scénarios et des «use cases» de tests de critères prédéterminés Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming ehealth /2009 Certificatie van huisartsensoftware II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 2 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De huidige opdracht beoogt de dienstverlening met betrekking tot de certificatie van huisartsensoftware en is onderverdeeld in twee percelen. Iedere inschrijving dient beide percelen te betreffen. Perceel 1 redactie van scenario s en test- use cases van criteria die als basis voor de certificatie van huisartsensoftware zullen dienen Perceel 2 organisatie van testen en evaluaties van huisartsensoftware op basis van scenario s en test- use cases van vooropgestelde criteria. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IT-diensten adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 24 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel redactie van scenario s en test- use cases van de criteria die als basis van de certificatie van de huisartsensoftware zullen dienen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IT-diensten adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 4) Afwijkende duur van de opdracht 24 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Perceel nr. 2 Titel organisatie van tests en evaluaties van huisartsensoftware op basis van scenario s en test- use cases van de vooropgestelde criteria

10 36182 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 4) Indications quant à une autre durée du marché 24 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Par lot, le candidat transmettra une déclaration concernant le chiffre d affaires total de la société et le cas échéant, son chiffre d affaires pour les services demandés et ce pour les trois dernières années. L adjudicateur attire l attention des soumissionnaires sur le fait que les deux types de chiffre d affaires demandés doivent être clairement séparés. Un candidat peut faire valoir les capacités d autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.1.3) Réduction du nombre d opérateurs durant le négociation ou le dialogue oui; recours à une procéduresedéroulant en phases successives afin deréduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur ehealth-ehealth /2009-f02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 08/01/2010; heure ) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IT-diensten adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 4) Afwijkende duur van de opdracht 24 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Per perceel zal de kandidaat een verklaring overmaken betreffende het totaal omzetcijfer van de onderneming en in voorkomend geval zijn specifiek omzetcijfer voor de gevraagde diensten en dit voor de laatste drie jaar. De opdrachtgever vestigt de aandacht van de inschrijvers op het feit de twee gevraagde types van omzetcijfer duidelijk moet worden onderscheiden. Een kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbesteedende overheid aantonen dat hij voor de uitvoering van de opdracht zal beschikken over de noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst ehealth-ehealth /2009-f02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 08/01/2010; tijdstip 1200

11 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE N Avis d attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Conseil Central de l Economie, Avenue de la Joyeuse Entrée, 17-21, 1040 Bruxelles, Belgique, à l attention de Draguet, Alain Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www.ccecrb.fgov.be Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54298 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Travaux de rénovation des façades d un immeuble de bureaux à Bruxelles comprenant notamment des travaux d isolation, de pose et de réparation de pierres de parement. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution Bruxelles, Avenue de la Joyeuse Entrée, Code NUTS BE100 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le marché concerne divers travaux de rénovation de façade nécessitant la pose d échafaudages. Les travaux sont de nature distincte N Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Blijde Inkomstlaan, 17-21, 1040 Brussel, België, t.a.v. Draguet, Alain Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.ccecrb.fgov.be Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54298 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Gevelrenovatiewerken aan een kantoorgebouw in Brussel, met name isolatiewerken, plaatsing en herstelling van stenen buitenbedekking. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Brussel, Blijde Inkmostlaan NUTS-code BE100 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De opdracht betreft diverse gevelrenovatiewerken die het plaatsen van stellingen noodzakelijk maken. Het gaat om

12 36184 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN entre la façade avant, a rue, et la façade arrière située en intérieur d ilot. Il s agit notamment d une part des travaux de stabilisation, réparation, dépose de pierres de parement et pose de nouvelles pierres avec fixation préalable d isolation thermique, y compris vérification générale des joints, nettoyage et hydrofugation, et d autre part, de travaux de vérification du support, pose d enduit sur isolant et vérification, réparation des joints, finitions diverses et des raccords aux ouvrages voisins existants. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux de façade Objet supplémentaire Travaux de montage d échafaudages Objet supplémentaire Travaux de démontage d échafaudages Objet supplémentaire Maçonnerie de pierres Objet supplémentaire Travaux d isolation thermique II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Restreinte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - -Le montant total des travaux - Pondération Les délais et le planning proposé pour l exécution des travaux - Pondération mesures prises pour limiter les nuisances liées au chantier vis-à-vis des - Pondération 8 4- La valeur technique de l offre - Pondération 7 5- La qualité de l offre au point de vue sécurité et santé - Pondération 5 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur CCE.-CCECRB/2009/09/001-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Travaux de rénovation des façades d un immeuble de bureaux à Bruxelles comprenant notamment des travaux d isolation, de pose et de réparation de pierres de parement. V.1) Date d attribution du marché 14/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué IMMONEUF SPRL, Chausée de Waterloo 1220, 1180 BRUXELLES, Belgique Tél V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché ,36 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.2) Autres informations werken die verschillen naargelang het gaat om de voorgevel langs de straatkant en de achtergevel binnen een huizenblok. Het gaat met name om eensdeels stabiliserings- en herstellingswerken, verwijdering van de stenen buitenbedekking en aanbrengen van nieuwe stenen met voorafgaande plaatsing van thermische isolatie, met inbegrip van een algemene controle van de voegen, reiniging en waterafstotend maken, en anderdeels controle van de drager, aanbrengen van een laag op isolatie en controle, herstelling van de voegen, diverse afwerkingen en aansluitingen met de bestaande belendende bouwwerken. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Gevelwerkzaamheden Bijkomende opdracht Bouwen van steigers Bijkomende opdracht Ontmantelen van steigers Bijkomende opdracht Steenwerk Bijkomende opdracht Warmteisolatiewerkzaamheden II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Niet-openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - -Het totale bedrag van de werken - Weging De termijnen en de voorgestelde planning voor de uitvoering van de werken - Weging De maatregelen die worden genomen om hinder voor de personen in het gebouw - Weging De technische waarde van de offerte - Weging De kwaliteit van de offerte uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid - Weging 5 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst CCE.-CCECRB/2009/09/001-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Gevelrenovatiewerken aan een kantoorgebouw in Brussel, met name isolatiewerken, plaatsing en herstelling van stenen buitenbedekking. V.1) Datum van gunning van de opdracht 14/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund IMMONEUF BVBA, Waterloosteenweg, 1120, 1180 BRUSSEL, België Tel V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht ,36 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.2) Nadere inlichtingen

13 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Le dossier de candidature doit être remis en 3 exemplaires, 1 original et 2 copies. L attention des candidats est attirée sur le fait que les services du Conseil Central de l Economie vérifieront eux-mêmes si le candidat - est inscrit sur la liste des entrepreneurs agréés conformément aux conditions posées dans la présente publication- est en règle avec ses obligations en matière de sécurité sociale- est inscrit sur la liste des entrepreneurs agréés conformément aux conditions reprises dans le présent cahier des charges En conséquence, l attestation relative à l inscription sur la liste des entrepreneurs agréés, l attestation d où il appert que le soumissionnaire a satisfait aux obligations relatives à la sécurité sociale et la preuve de l inscription sur la liste des entrepreneurs agréés ne doivent plus être ajoutées à l offre. ATTEN- TION, en matière de sécurité sociale, les candidats étrangers eux-mêmes ou leur personnel, qui ne sont pas assujettis à la législation belge, doivent bien joindre à leur offre les pièces justificatives comme quoi ils ont rempli leurs obligations suivant les dispositions légales en question du pays où ils sont établis. En matière d agréation des entrepreneurs, les entrepreneurs qui ne sont pas inscrits sur la liste des entrepreneurs agréés ou qui sont insuffisamment agréés, doivent encore toujours joindre les documents exigés en vertu de l art.1del A.M. du ou un certificat se rapportant à l introduction d un dossier complet auprès de la Commission d Agréation (art. 20 1). Un entrepreneur agréé dans un autre état membre de l Union européenne peut faire valoir une équivalence de son agréation et joint, en annexe de sa candidature, un certificat de cette agréation. En matière d enregistrement en tant qu entrepreneur, les entrepreneurs qui ne sont pas enregistrés en Belgique en tant qu entrepreneur doivent encore toujours présenter une preuve d où il ressort qu ils ont présenté un dossier complet pour la demande d enregistrement auprès de la Commission d Enregistrement (article 4 et suiv. de l A.R. du ). VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la science, 37, 1040 Bruxelles, Belgique VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours -Procédure d annulation soixante jours à partir de la notification de la décision de sélection, de la décision d adjudication, de la décision de rejet ou de la conclusion du contrat. -Procédure de suspension soixante jours à partir de la notification de la décision de sélection, de la décision d adjudication, de la décision de rejet ou de la conclusion du contrat. VI.4) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) Het kandidatuurdossier moet in 3 exemplaren (1 origineel en 2 kopieën) worden ingediend. De aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat de diensten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zelf zullen nagaan of de kandidaat - ingeschreven is op de lijst van de erkende aannemers overeenkomstig de in onderhavige publicatie gestelde voorwaarden; -voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid -ingeschreven is op de lijst van de geregistreerde aannemers overeenkomstig de in onderhavig bestek gestelde voorwaarden. Bijgevolg dienen het attest betreffende de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, het attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid en het bewijs van inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers, niet meer gevoegd te worden bij de offerte. OPGELET,- inzake sociale zekerheid dienen de buitenlandse kandidaten die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische regelgeving, bij hun offerte wel de bewijsstukken te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd zijn. Inzake de erkenning van de aannemers dienen de aannemers die niet ingeschreven zijn op de lijst van de erkende aannemers of onvoldoende erkend zijn, nog steeds de documenten toe te voegen die geëist zijn krachtens artikel 1 van het M.B. van of een getuigschrift betreffende het indienen van een volledig dossier bij de Commissie van Erkenning (art. 20, 1). De in een andere lidstaat van de Europese Unie erkende aannemer kan zich beroepen op de gelijkwaardigheid van zijn erkenning en voegt als bijlage bij zijn kandidatuur het attest van deze erkenning. Inzake de registratie als aannemer dienen de aannemers die in België niet zijn geregistreerd als aannemer, nog steeds een bewijs in te dienen waaruit blijkt dat zij een volledig dossier voor de aanvraag tot registratie hebben ingediend bij de Registratiecommissie (artikelen 4 e.v. K.B ). VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, België VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep -Nietigverklaringsprocedure zestig dagen vanaf de mededeling van de selectiebeslissing, de gunningsbeslissing, de afwijzingsbeslissing of het afluiten van het contract. -Opschortingsprocedure zestig dagen vanaf de mededeling van de selectiebeslissing, de gunningsbeslissing, de afwijzingsbeslissing of het afsluiten van het contract. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Infrabel S.A., Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact I-P S.81, à l attention de Annie Van Hee Tél. (32-2) , fax (32-2) N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel N.V., Barastraat 110, 1070 Brussel, Frankrijk Contactpunt(en) I-P S.81, t.a.v. Annie Van Hee Tel. (32-2) , fax (32-2)

14 36186 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) services de chemin de fer - Services de chemin de fer Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 8WC/90393/ minibus II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Infrabel S.A. - rue Bara Bruxelles Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique Marchés fondés sur un système d acquisition dynamique (SAD). II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Fourniture de 25 minibus II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Véhicules automobiles à usage spécifique II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Négociée avec publication préalable d un avis de marché. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - les caractéristiques environnementales (CO2, norme Euro) - de milieukarakteristieken (CO2 - uitstoot, Euro-norm) - Pondération grande importance - zeer belangrijk 2 - le Life Cycle Cost - de Life Cost - Pondération grande importance - zeer belangrijk IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 8WC/90393 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne S Section V. Attribution du marché Marché n o 8wc/90393 Intitulé fourniture de 25 minibus V.1) Date d attribution du marché 12/11/2009 V.2) Nombre d offres reçues 7 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Fiat Group Automobiles Belgium S.A., Rue de Genève 170, 1140 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten vervoersdiensten per spoor - Vervoersdiensten per spoor De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 8WC/90393/ minibus II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Infrabel N.V. - Barastraat Brussel NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft Opdrachten gebaseerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS). II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Levering van 25 minibus II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Motorvoertuigen voor speciale doeleinden II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - les caractéristiques environnementales (CO2, norme Euro) - de milieukarakteristieken (CO2 - uitstoot, Euro-norm) - Weging grande importance - zeer belangrijk 2 - le Life Cycle Cost - de Life Cost - Weging grande importance - zeer belangrijk IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 8WC/90393 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie S Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 8wc/90393 Titel levering van 25 minibus V.1) Datum van gunning van de opdracht 12/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 7 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Fiat Group Automobiles Belgium N.V., Genevestraat 175, 1140 Brussel, België Tel. (32-2) , fax (32-2)

15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel S.A., Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Procurement Purchasing I-P section 81, à l attention de Ingrid Ballegeer Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Fourniture, en un lot, de lampes à incandescence, lampes halogènes, lampes àfluorescence, lampes au sodium, lampes à vapeur de mercure pour Infrabel et la SNCB.- Accord-cadre n 8EC/ II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Tout le réseau belge Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Copie Fourniture de lampes en un lot. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Appareils d éclairage et lampes électriques II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel N.V., Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) Procurement Purchasing I-P sectie 81, t.a.v. Ingrid Ballegeer Tel. (32-2) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Levering, in één lot, van gloeilampen; halogeenlampen, buisvormige fluorescentielampen, compact fluorescentielampen, natriumlampen, kwiklampen die op de installaties van Infrabel worden gebruikt. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Het hele Belgische spoorwegnet NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Copy Levering van lampen in één lot. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

16 36188 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN II.1.8) Division en lots non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement de 5% de la valeur semestrielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l approbation de l offre. Celui-ci pourra être remplacé par un cautionnement permanent pour autant qu il soit suffisant pour ce marché. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Les paiements seront effectués par livraison contractuelle, dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant qu Infrabel soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies La sélection qualitative des candidats sera opérée sur base de leurs capacités économiques, financières et techniques. Les candidats doivent donc répondre aux critères de sélection suivants Situation juridique - références requises Le candidat devra joindre à sa demande de participation les données nécessaires concernant la situation administrative, juridique et organisatrice de son entreprise. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le candidat devra joindre à sa demande de participation - une attestation récente délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel il est affilié, certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, conformément à la législation belge ou à celle du pays où il est établi. - son chiffre d affaires des trois dernières années (sous forme de tableau); - ses pertes et profits des trois dernières années (sous forme de tableau). III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le candidat doi nous fournir les pièces justificatives ci-après - ses références de livraison de matériel semblables pendant les 3 dernières années (années de livraison et quantités annuelles); - l existence d un système de contrôle de qualité. Infrabel se réserve le droit d effectuer un audit auprès des firmes qui se portent candidates. Cet audit doit démontrer qu elles satisfont aux exigences de base dans le domaine. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants non. II.1.8) Verdeling in percelen Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Bij de notificatie van de goedkeuring van de offerte wordt een borgtocht geëist ter waarde van 5% van de geschatte semestriële waarde van de opdracht; deze kan worden vervangen door een bestendige borgtocht, voor zover deze bestendige borgtocht toereikend is voor deze opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betaling zal worden uitgevoerd binnen de 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, zo Infrabel terzelfdertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de andere eventueel vereiste verplichtingen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. Ten einde moeten de kandidaten beantwoorden aan de volgende selectiecriteria Juridische situatie - verlangde bewijsstukken De kandidaat dient bij zijn aanvraag tot deelneming de nodige administratieve, juridische en organisatorische inlichtingen betreffende zijn onderneming te voegen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kandidaat dient ons de volgende gegevens te bezorgen - een attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar bij gevestigd is. - zijn zakencijfer van de laatste drie jaar (in de vorm van een tabel); - zijn winst - of verliescijfers van laatste drie jaar (in vorm van een tabel). III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kandidaat dient ons de volgende bewijsstukken voorleggen - zijn referentie i.v.m. de levering van gelijkwaardig materieel gedurende de laatste drie jaar (leveringsjaren en jaarlijkse hoeveelheden); - het bestaan van een systeem van kwaliteitscontrole. Infrabel behoudt zich het recht voor een audit uit te voeren bij de firma s die zich kandidaat gesteld hebben. Deze audit moet aantonen dat zij voldoen aan de gestelde basisvereisten in het domein. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten

17 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15/01/2010; heure 1500 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l expiration du délai prévu pour la réception des demandes de participation. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours CONSEIL D ETAT, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/01/2010; tijdstip 1500 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere Indien de aanvragen tot deelneming gedaan worden per telegram, per telex, per telefax, per telefoon of via een elektronisch middel, dienen ze schriftelijk bevestigd te worden voor de vervaldatum van de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie RAAD VAN STATE, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.232, sectie 13/2, à l attention de Marnic Moreels Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54310 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.232, sectie 13/2, t.a.v. Marnic Moreels Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=54310 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.

18 36190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Équipements d atelier industriels II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison divers ateliers sur le territoire belge Code NUTS BE2 II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord cadre 4 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre Valeur estimée hors TVA ,00 EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Fourniture et montage d équipements industriels d atelier pour la SNCB et Infrabel - Lot 1 = armoires d atelier (armoires à tiroirs, à portes battantes, pour PC, pour machines, matériel de subdivision;). -Lot2=établis. - Lot 3 = systèmes de transport interne (diables, chariots platesformes, servantes d atelier;). - Lot 4 = rayonnages (à tiroirs, à tablettes, à palettes, à tourets, rack cantilever;). - Lot 5 = tours de stockage automatisées. - Lot 6 = matériel de stockage pour produits dangereux (containers divers, armoires de sécurité anti-incendie, bacs de rétention pour produits dangereux, cages pour bonbonnes à gaz). La notification de ce marché sera faite séparément par chaque Société. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Armoires d atelier 1) Description succincte - armoires à tiroirs - armoires à portes battantes - armoires pour PC - armoires pour machines - armoires pour matériel de subdivision 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier Lot n o 2 Titre Établis 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier Lot n o 3 Titre Systèmes de transport interne 1) Description succincte II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Industriële werkplaatsuitrustingen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering diverse werkplaatsen op het Belgische grondgebied NUTS-code BE2 II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 4 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst Geraamde waarde zonder BTW ,00 EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Levering en plaatsing van industriële werkplaatsuitrustingen voor de NMBS en Infrabel - Lot 1 = werkplaatskasten (schuifladekasten, vleugeldeurkasten, PC-kasten, machinekasten, indelingsmateriaal;). - Lot 2 = werkbanken. - Lot 3 = interne transportwagens (steekwagens, platformwagens, tafelwagens met kast;). - Lot 4 = stellingen (rekken met laden, legbordrekken, palletrekken, rekken voor haspels, draagarmstellingen;). - Lot 5 = geautomatiseerde opslagtorens. - Lot 6 = opslagmaterieel voor gevaarlijke stoffen (diverse containers, brandwerende veiligheidskasten, opvangbakken voor milieugevaarlijke stoffen, kooien voor de opslag van gasflessen;). De notificatie van de opdracht zal door elke Maatschappij afzonderlijk worden geplaatst. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Werkplaatskasten 1) Korte beschrijving - schuifladekasten - vleugeldeurkasten - PC-kasten - machinekasten - indelingsmateriaal 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting Perceel nr. 2 Titel Werkbanken 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting Perceel nr. 3 Titel Interne transportwagens 1) Korte beschrijving

19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN diables - chariots plates-formes - servantes d atelier 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier Lot n o 4 Titre Rayonnages 1) Description succincte - rayonnages à tiroirs - rayonnages à tablettes - rayonnages à palettes - rayonnages à tourets - rack cantilever 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier Lot n o 5 Titre Tours de stockage automatisées 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier Lot n o 6 Titre Matériel de stockage pour produits dangereux 1) Description succincte - containers divers - armoires de sécurité anti-incendie - bacs de rétention pour produits dangereux - cages pour bonbonnes à gaz 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement d atelier (suite Section II. Objet du marché) II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA ,00 EUR II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement représentant 5%delavaleur semestrielle estimée du marché sera exigé lors de la notification de l accord-cadre. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Modalités reprises dans le cahier spécial des charges. Paiement des factures 50 jours de calendrier après acceptation de la livraison. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - steekwagens - platformwagens - tafelwagens met kast 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting Perceel nr. 4 Titel Stellingen 1) Korte beschrijving - rekken met laden - legbordrekken - palletrekken - rekken voor haspels - draagarmstellingen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting Perceel nr. 5 Titel Geautomatiseerde opslagtorens 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting Perceel nr. 6 Titel Opslagmaterieel voor gevaarlijke stoffen 1) Korte beschrijving - diverse containers - brandwerende veiligheidskasten - opvangbakken voor milieugevaarlijke stoffen - kooien voor de opslag van gasflessen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkplaatsuitrusting (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW ,00 EUR II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Een borgtocht, bepaald op 5 % van de semestriele geraamde waarde van de opdracht, zal geëist worden bij de notificatie van de raamovereenkomst. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Modaliteiten vermeld in het bestek. Betaling van de facturen 50 kalenderdagen na aanneming van de levering. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan

20 36192 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Le candidat devra fournir une attestation récente délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel il est affilié certifiant qu il a respecté ses obligations quant au versement de ses cotisations auprès delasécurité sociale selon la législation belge ou celle du pays où il est établi. Le candidat doit nous fournir une attestation certifiant qu il n est ni en faillite, ni en liquidation. Le candidat doit nous fournir une présentation générale de l entreprise avec mention du nombre de personnes employées et leur qualification. Le candidat doit attester qu il peut utiliser les langues française et néerlandaise. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le candidat doit nous faire parvenir son chiffre d affaires + résultats des pertes et profits des 3 dernières années (indication sous forme de tableau; éventuellement complété des comptes annuels). III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Liste de références de fourniture des équipements vendus à d autres firmes lors des 10 dernières années + mention de ces firmes et des personnes de contact. Structure des services technique, logistique et commercial. Structure des services qui effectuent le montage et le placement des équipements. Le candidat doit, pour qu il soit retenu pour un ou plusieurs lots, proposer dans son dossier de candidature, un catalogue, de préférence par type de produit. Ce catalogue doit pouvoir être couplé à un tarif. Un même catalogue peut couvrir plusieurs produits demandés. Le candidat peut être convoqué pour expliquer le lien entre son catalogue et le tarif. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SNCB-CS F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 12/01/2010; heure 1200 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Des soumissions électroniques ne sont pas authorisées. VI.5) Date d envoi du présent avis 15/12/2009 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) De kandidaat dient een recent attest te bezorgen, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is. De kandidaat dient een attest te bezorgen waaruit blijkt dat hij noch in faling, noch in liquidatie is. De kandidaat dient een algemene bedrijfspresentatie te bezorgen met opgave van het aantal tewerkgestelde personeelsleden en hun kwalificatie. De kandidaat dient te attesteren de Nederlandse en Franse taal te kunnen gebruiken. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kandidaat moet ons zijn omzet + winst/verlies-resultaten over de laatste 3 jaar bezorgen (opgave in tabelvorm; eventueel aangevuld met de jaarrekeningen). III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - Referentielijst betreffende de levering van de gevraagde uitrustingen aan andere bedrijven (max. over 10 jaar) + vermelding van deze firma s en van de betrokken contactpersonen. - Structuur van de technische, logistieke en commerciële dienst. - Structuur van de montage- en plaatsingsdienst. - De kandidaat moet, teneinde te kunnen worden weerhouden voor 1 of meerdere loten, een catalogus, bij voorkeur per produktype, aanbieden ter gelegenheid van de kandidatuurstelling; deze catalogus moet kunnen gekoppeld worden aan een tarief. Een catalogus mag evenwel meerdere van de gevraagde produkten bevatten. De kandidaat kan opgeroepen worden om het verband toe te lichten tussen de cataloog en het tarief. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 12/01/2010; tijdstip 1200 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Elektronische inschrijvingen zijn niet toegestaan. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2009 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Kollumerland c.a. Nationale identificatie: 261887363 Postadres: Van Limburg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: TenneT TSO BV Nationale identificatie: 531969787 Utrechtseweg 310 6812 AR Contactpunt(en): TenneT TSO Hoofdkantoor Ter

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vught Nationale identificatie: 34423267 Postadres: Postbus 10100 Plaats: VUGHT Postcode: 5260 GA Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411.

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen (NL). Contactpunt(en): Secretariaat,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Leiden, Postbus 16158, 2301GD Leiden (NL). Contactpunt(en): ROC Leiden Hoofdkantoor,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amstelveen Nationale identificatie: 30505231 Postadres: Laan NieuwerAmstel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Maastricht Nationale identificatie: 202214754 Postadres: Mosae Forum 10

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 CW

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting Zuyd Hogeschool Nationale identificatie: 48391788 Postadres: NieuwEyckholt

Nadere informatie

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren.

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren. RECTIFICATIE van -AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie