Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente"

Transcriptie

1 Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Brummen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB). b. alleenstaande: de ongehuwde van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die geen tot zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad, als er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte. c. alleenstaande ouder: de ongehuwde van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die de volledige zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad als er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte. d. gehuwde: een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die gehuwd is dan wel als partner geregistreerd staat. e. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind. f. ten laste komend kind: het kind, jonger dan 18 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken. g. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. h. woning: onder een woning wordt mede verstaan een woonwagen en een woonschip i. woonkosten: 1. als een huurwoning wordt bewoond: de op de aanvangsdatum van het lopende huurtoeslagtijdvak per maand geldende huurprijs als bedoeld in de Wet op de Huurtoeslag 2. als een eigen woning wordt bewoond: de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar de omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud. Onder zakelijke lasten wordt verstaan:, de rioolrechten, het eigenaarsaandeel van de onroerende-zaakbelasting, de brandverzekering, de opstalverzekering en het eigenaarsaandeel van de waterschapslasten. j. netto minimumloon: het minimumloon per maand, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag, verhoogd met aanspraak op vakantiebijslag waarop een werknemer op grond van artikel 15 van die wet over dat minimumloon tenminste aanspraak kan maken, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen. Loonbelasting en premies volksverzekeringen worden berekend overeenkomstig de bepalingen in artikel 37 van de Wet werk en bijstand. k. onderhuurder: de persoon die tegen een commerciële prijs een deel van een woning huurt van de hoofdbewoner. Onder een commerciële prijs wordt verstaan een bedrag ter hoogte van tenminste 15% van het toepasselijk netto minimumloon. l. kostganger: de persoon die tegen een commerciële prijs kost en inwoning geniet. Onder een commerciele prijs wordt verstaan een bedrag ter hoogte van tenminste 40% van het netto minimumloon. m.zorgbehoevende: degene die, als hij niet tezamen met een andere persoon de woning zou bewonen, zou zijn aangewezen op beroepsmatige hulp zoals verzorging in een verzorgingstehuis of in een andere inrichting ter verpleging of verzorging.

2 2 HOOFDSTUK 2 CATEGORIEËN Artikel 2 1. Voor belanghebbenden, van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar, voor wie de bijstand op grond van deze verordening kan worden verhoogd of verlaagd, geldt een categorie aanduiding. 2. De categorieën worden aangeduid als: a. alleenstaande b. alleenstaande ouder c. gehuwde HOOFDSTUK 3 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM Artikel 3 1. De bijstandsnorm wordt verhoogd met een toeslag als bedoeld in artikel 25 van de wet als de alleenstaande of de alleenstaande ouder hogere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het niet of niet geheel kunnen delen van deze kosten met een ander. 2. De toeslag als bedoeld in artikel 25 van de wet wordt bepaald op 20% van het netto minimumloon voor: a. de alleenstaande, in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft; b. de alleenstaande ouder met de tot zijn last komende kind(eren), in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft; c. de alleenstaande ouder met zijn inwonende kind(eren), die minder verdienen dan 40% van het toepasselijke minimumloon en in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft; d. de onderhuurder of kostganger; e. de alleenstaande of alleenstaande ouder, die zorgbehoevend is; f. de alleenstaande of alleenstaande ouder, die uitsluitend tezamen met één of meer zorgbehoevenden de woning bewoont. 3. De toeslag als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder op wie het tweede lid niet van toepassing is 10% van het netto minimumloon. 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid bedraagt de toeslag als bedoeld in het eerste lid voor: a. de 21-jarige alleenstaande: 10% van het netto minimumloon; b. de 22-jarige alleenstaande: 15% van het netto minimumloon. 5. Als het tweede en vierde lid niet van toepassing zijn, bedraagt de toeslag als bedoeld in het eerste lid voor: a. de 21-jarige alleenstaande: 5% van het netto minimumloon; b. de 22-jarige alleenstaande: 10% van het netto minimumloon. 6. Onverminderd het elders in deze verordening bepaalde over verhogingen of verlagingen van de bijstandsnorm, bedraagt de toeslag 5%, als de alleenstaande of de alleenstaande ouder lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm of de toeslag voorziet, als gevolg van de bewoning van een woning waaraan voor de belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden, waaronder begrepen het niet aanhouden van een woning.

3 3 HOOFDSTUK 4 CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE BIJSTANDSNORM Artikel 4 1. De bijstandsnorm wordt lager vastgesteld als de gehuwde lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van deze kosten met een ander: tenzij die ander zorgbehoevend is; tenzij die ander een inwonend verdienend kind is, wiens inkomsten minder bedragen dan 40% van het toepasselijke netto minimumloon. 2. De verlaging als bedoeld in het eerste lid bedraagt 10% van het toepasselijk netto minimumloon. 3. De bijstandsnorm voor gehuwden wordt lager vastgesteld als de gehuwden lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan hebben dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van de bewoning van een woning waaraan voor de belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden, waaronder begrepen het niet aanhouden van een woning. 4. De verlaging als bedoeld in het derde lid bedraagt 15% van het toepasselijk netto minimumloon. HOOFDSTUK 5 SLOT BEPALINGEN Artikel 5 Verhoging of verlaging van de bijstandsnorm vindt plaats onverminderd het bepaalde in artikel 18, eerste lid, van de wet(individualisering). Artikel 6 1. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 2. Burgemeester en wethouders beslissen in gevallen waarin de verordening niet voorziet. Artikel 7 Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. Artikel 8 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Brummen.

4 4 Artikel 9 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Met ingang van de datum van inwerkingtreding vervalt de Verordening toeslagen en verlagingen van de bijstandsnormen, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2007, bij raadsbesluit met kenmerk RB /HW.

5 5 TOELICHTING OP VERORDENING VERHOGING OF VERLAGING VAN DE BIJ- STANDNORM GEMEENTE BRUMMEN Algemeen Hoofdstuk 3 van de Wet werk en bijstand kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen en toeslagen en verlagingen. Dit systeem is grotendeels overgenomen uit de Algemene bijstandswet. In de Wet werk en bijstand maakt het voor de financiering door het Rijk alleen geen verschil of bijstand is toegekend als norm of als toeslag. De bijstandsnormen zijn geregeld in de artikelen 20 tot en met 24 Wet werk en bijstand. Daarnaast voorzien de artikelen 25 tot en met 29 Wet werk en bijstand in de toeslagen en verlagingen. Het college is verplicht om in voorkomende gevallen de norm te verhogen met een toeslag. Van de mogelijkheid om een verlaging toe te passen hoeft geen gebruik gemaakt te worden. In artikel 8 lid 1 onder c juncto artikel 30 Wet werk en bijstand is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening moet vaststellen voor welke categorieën de bijstandsnorm verhoogd of verlaagd wordt en op grond van welke criteria de hoogte van die verhoging of verlaging wordt bepaald. Het door het college voorgestane beleid ten aanzien van de toeslagen moet dus door de gemeenteraad worden vastgelegd in de Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm, opdat het college het beleid kan uitvoeren. Artikel 30 Wet werk en bijstand bepaalt dat de Verordening verhoging of verlaging een categoriaal karakter moet hebben. Bij het afbakenen van categorieën is steeds geprobeerd te komen tot in de praktijk eenvoudig te hanteren criteria. Daarom is er gekozen voor een forfaitaire benadering. Het is niet nodig om in de verordening alle mogelijke situaties uitputtend te regelen. In niet geregelde of uitzonderlijke gevallen heeft het college ook de bevoegdheid c.q. de plicht om de bijstand op grond van artikel 18 lid 1 Wet werk en bijstand bij wijze van individualisering afwijkend vast te stellen. In deze Verordening verhoging of verlaging wordt, naast de toeslagen, invulling gegeven aan alle verlagingen die de Wet werk en bijstand mogelijk maakt. De werking van de verordening is beperkt tot belanghebbende van 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar, hoewel de Wet werk en bijstand -in tegenstelling tot de Algemene bijstandswet- de mogelijkheid biedt om de verlagingen ook toe te passen op belanghebbenden van 18, 19 of 20 jaar. In een uitzonderlijke situatie waarin een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar slechter af zou zijn dan een belanghebbende van 18, 19 of 20 jaar in overigens vergelijkbare omstandigheden, ligt het voor de hand dat het college eveneens op grond van artikel 18 lid 1 Wet werk en bijstand de bijstand aanpast. Artikelgewijze toelichting Artikel 1 De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de Wet werk en bijstand. b Alleenstaande De omschrijving van het begrip alleenstaande komt overeen met de omschrijving die de wet hanteert. Degene die geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, kan worden aangemerkt als alleenstaande. De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar. c. Alleenstaande ouder De omschrijving van het begrip alleenstaande ouder komt overeen met de omschrijving die de wet hanteert. De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar en ouder, doch jonger dan 65 jaar.

6 6 d. Gehuwden De verordening is van toepassing op personen van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar. e. Kind Het gaat hierbij om in Nederland woonachtige eigen kind(eren) of stiefkind(eren). Geadopteerde kinderen worden hieronder eveneens begrepen. Pleegkinderen vallen niet onder het begrip kind'; zij worden beschouwd als een zelfstandig subject van bijstand. f. Ten laste komend kind Onder het 'ten laste komend kind' wordt verstaan het kind jonger dan 18 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken. Hierbij geldt dat het kind wel in Nederland moet wonen. g. Belanghebbende Onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In het geval van gehuwden zijn beide echtgenoten belanghebbende; beiden hebben een rechtstreeks belang bij een besluit van het college betreffende de verlening van bijstand. De overige leden van het gezin, die onder de gezinsbijstand vallen, hebben geen afzonderlijk opeisbaar recht op bijstand. Zij kunnen dan ook niet als belanghebbenden worden aangemerkt. h Woning Het in deze verordening vastgestelde beleid ten aanzien van toeslagen en verlagingen heeft mede betrekking op bewoners van een woonwagen en een woonschip. j. Netto minimumloon Deze omschrijving komt overeen met de omschrijving in de wet, artikel 37, eerste lid, WWB, en moet overeenkomstig worden uitgelegd. k. Onderhuurder De commerciële prijs is gerelateerd aan het bedrag geldend als korting onderhuur in de WWB. l. Kostganger De commerciële prijs is gerelateerd aan het bedrag geldend als korting kostganger in de WWB. Artikel 2 Artikel 30 van de WWB schrijft voor dat de verordening vaststelt voor welke categorieën de bijstandsnorm wordt verlaagd of verhoogd. De categorie-indeling is gebaseerd op de WWB. De begrippen zijn nader uitgelegd in artikel 1 van de verordening. Artikel 3 lid 1 Bij de vaststelling van de basisnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder is de wetgever uitgegaan van de veronderstelling dat betrokkene de bestaanskosten geheel met een ander kan delen. Als dit niet het geval is, wordt de basisnorm verhoogd met een toeslag. In de toelichtende stukken op het wetsvoorstel is hierover vermeld dat voor het bepalen van de hoogte van de toeslag alle extra algemeen noodzakelijke bestaanskosten in aanmerking worden genomen die de alleenstaande of de alleenstaande ouder heeft ten opzichte van degene die met zijn partner een gezamenlijke huishouding voert. 'Het gaat hierbij niet alleen om woonkosten (in beperkte of uitgebreide zin) maar ook om alle andere uitgaven waarbij partners een schaalvoordeel hebben omdat zij de kosten van huisvesting en huishouding gezamenlijk opbrengen. Bij de relatief hogere kosten waarmee alleenstaanden in beginsel worden geconfronteerd kan vooral gedacht worden aan duurzame gebruiksgoederen, zoals woninginrichting en huishoudelijke apparatuur, maar ook aan vaste lasten, zoals abonnementen en diverse andere kosten. De toeslag moet zodanig zijn dat de betrokkene daaruit op dezelfde wijze zijn algemene bestaanskosten kan voldoen als thans het geval is met de volledig landelijk genormeerde algemene bijstand. Bij de beoordeling of betrokkene inderdaad hogere bestaanskosten heeft, is in voorkomende gevallen niet bepalend of deze ook feitelijk deze kosten met een ander deelt, maar of het - gegeven de omstandigheden - redelijk is ervan uit te gaan dat deze kosten kunnen worden gedeeld. In bijvoorbeeld de situatie dat een hoofdbewoner de woning met een ander bewoont, zou een ongewenste gebruikersruimte [van bijstandsmiddelen, red.] ontstaan als de hoogte van de toeslag ervan afhankelijk is of de medebewoner, hoewel deze daartoe financieel in staat is, ook feitelijk een bijdrage levert in de woonkosten (... ). Hiertoe wordt gesproken van het 'kunnen delen' van de kosten.

7 7 Met deze omschrijving beoogt het kabinet uitdrukkelijk niet aan te geven dat van de betrokkene kan worden gevergd dat deze bijvoorbeeld zijn woonsituatie aanpast om zo met een lagere bijstandsuitkering te kunnen volstaan. De mate waarin de bestaanskosten kunnen worden gedeeld bepaalt, zoals gezegd, de hoogte van de toeslag. De toeslag bedraagt minimaal 5% en maximaal 20% van het toepasselijke netto minimumloon. Degene die voor een toeslag in aanmerking wenst te komen, moet aannemelijk maken dat er geen sprake is van kosten die kunnen worden gedeeld en dat er daarom terecht aanspraak op een toeslag wordt gemaakt (artikel 30, lid 2, WWB). De toeslag maakt een integraal deel van de bijstandsuitkering uit. De algemene inlichtingenverplichting die op de aanvrager rust, geldt ook voor het toeslagendeel. Aanvrager zal dan ook door middel van het overleggen van gegevens het recht moeten aantonen. lid 2 Artikel 30, tweede lid, WWB schrijft voor dat een toeslag, onverminderd het bepaalde in artikel 27, 28 en 29 van de wet, voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt bepaald op het maximumbedrag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van de WWB. De maximale toeslag komt neer op 20% van het netto minimumloon. In deze verordening wordt volstaan met een verwijzing naar het bedrag zoals dat in de wet is genoemd. Dit bedrag wordt regelmatig (veelal (half)jaarlijks) bijgesteld. De artikelen 27, 28 en 29 WWB geven de gemeente de bevoegdheid om voor bepaalde categorieën de bijstandsnorm of de toeslag lager vast te stellen. Dit betekent dat als de aanvrager voldoet aan de voorwaarde genoemd in artikel 3, tweede lid, van de verordening, het toch kan zijn dat er geen recht op een toeslag van 20% van het minimumloon bestaat, als de gemeente daarnaast tevens gebruik maakt van de mogelijkheid om de bijstandsnorm of de toeslag te verlagen, bijvoorbeeld bij het ontbreken van woonkosten. Hier, in dit lid, worden ook de onderhuurder en de kostganger genoemd. Zouden zij niet als uitzondering op deze plaats worden opgenomen, dan zou dat tot gevolg hebben dat ook voor hen de toeslag conform artikel 3 lager zou worden vastgesteld, aangezien zij hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben als de onderverhuurder c.q. kostganger of andere kamerbewoners of kostgangers. Een verlaging van de toeslag om deze reden is niet redelijk, omdat het voordeel dat onderhuurders/ kostgangers hebben bij het betalen van een commerciële prijs zo laag is, dat bij het vaststellen van de hoogte van de toeslag er vanuit moet worden gegaan dat zij geen voordeel genieten. Verder wordt in dit lid geregeld dat wanneer de inkomsten van het inwonende kind van geringe aard zijn, er geen sprake kan zijn van het kunnen delen van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. De grens is gesteld op 40% van het toepasselijke minimumloon. In de praktijk komt het voor dat het inwonende kind inkomsten heeft zowel uit studiefinanciering als uit arbeid. Uitsluitend in het geval het kind beschikt over een aanvullende beurs en rente dragende lening, telt het genormeerde budget voor levensonderhoud (zie sociaal info) mee voor het bepalen van de grens van 40% van het toepasselijke minimumloon. Ook is lid 2 van toepassing op hen die met uitsluitend een of meerdere zorgbehoevenden een woning bewonen, zijnde een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad en bij één van hen sprake is van zorgbehoefte. Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat een verlaging van de maximale toeslag tot het onbeoogde effect zou leiden dat de zorgbehoevende aangewezen zou raken op enige vorm van intramurale zorg waardoor de maatschappelijke kosten onevenredig zouden toenemen. Ook de zorgbehoevende zelf komt, ongeacht of hij de woning deelt met een ander, vanwege zijn bijzondere positie in aanmerking voor de volledige toeslag. lid 3 Het gezamenlijk bewonen van een woning levert schaalvoordelen op. Deze schaalvoordelen treden op omdat de woonlasten kunnen worden gedeeld. De kosten van huur, heffingen, belastingen, verzekeringen, vastrecht nutsbedrijven en dergelijke zijn voor personen die een woning delen lager, omdat deze kosten per woning slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Deze schaalvoordelen worden berekend op 10% van het wettelijk minimumloon (5% wordt toegerekend in verband met het delen van woonlasten en 5% in verband met andere uitgaven zoals nutsuitgaven en duurzame gebruiksgoederen). Als er op enigerlei wijze sprake is van het kunnen delen van kosten, wordt de toeslag als gevolg van optredende schaalvoordelen vastgesteld op 10% van het netto minimumloon. lid 4 De normensystematiek van de WWB kent geen afzonderlijke normen voor 21- en 22- jarige alleenstaanden. Het gevolg zou zijn dat de bijstandsuitkering in bepaalde gevallen hoger is dan het loon dat men ver-

8 8 dient als men een dienstbetrekking heeft in het kader van de gesubsidieerde arbeid. Ook het minimumloon dat men in een voltijds dienstbetrekking kan verdienen, is nauwelijks hoger. Op die manier is er onvoldoende stimulans om arbeid te aanvaarden. Teneinde dit te voorkomen worden de toeslagen voor 21- en 22-jarige alleenstaanden lager vastgesteld. lid 5 Als er sprake is van het kunnen delen van kosten, wordt voor de alleenstaande van 21 of 22 jaar een lagere toeslag vastgesteld dan voor de alleenstaande die een zelfstandige huishouding voert als bedoeld in lid 4. Lid 6 Van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie is sprake bij de bewoning van een woning waaraan geen woonlasten zijn verbonden, b.v. in het geval van krakers. Hiervan is echter ook sprake ingeval een derde, b.v. een onderhoudsplichtige, de woonlasten betaalt. Er wordt dan een woning bewoond, waaraan voor de bijstandsgerechtigde geen woonkosten zijn verbonden. Het financiële voordeel van het niet verschuldigd zijn van woonkosten rechtvaardigt een lager bedrag aan algemene bijstand. Artikel 4 Lid1 Dit artikel ziet op de situatie waarin een echtpaar als gevolg van het kunnen delen van bepaalde kosten lagere algemeen noodzakelijke bestaanskosten heeft dan waarin de landelijke norm voorziet. Bij de alleenstaande en de alleenstaande ouder is hiermee rekening gehouden in het kader van de verhoging van de bijstandsnorm met een beperkte toeslag. Bij echtparen is dat niet mogelijk, voor hen geldt immers een landelijke norm van 100%. Ook gehuwden kunnen schaalvoordelen hebben doordat zij de kosten van het bestaan kunnen delen, bijvoorbeeld met een inwonend verdienend kind. Teneinde een, ten opzichte van alleenstaanden en alleenstaande ouders, evenwichtig beleid te kunnen voeren is het wenselijk dat ook bij echtparen rekening wordt gehouden met de uit zo'n situatie voortvloeiende noodzakelijke bestaanskosten, overeenkomstig het bepaalde in art. 26 WWB. In dit lid wordt tevens geregeld dat wanneer de inkomsten van het inwonende kind van geringe aard zijn, er geen sprake kan zijn van het kunnen delen van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. De grens is gesteld op 40% van het toepasselijk netto minimumloon. In de praktijk komt het voor dat het inwonende kind inkomsten heeft zowel uit studiefinanciering als uit arbeid. Uitsluitend in het geval het kind beschikt over een aanvullende beurs en rentedragende lening, telt het genormeerde budget voor levensonderhoud (zie sociaal info) mee voor het bepalen van de grens van 40% van het toepasselijke minimumloon. Ten aanzien van zorgbehoevenden geldt een zelfde redenering als in het geval van het tweede lid van artikel 3 Lid 2 Het gezamenlijk bewonen van een woning levert schaalvoordelen op. Deze schaalvoordelen treden op omdat de woonlasten kunnen worden gedeeld. De kosten van heffingen, belastingen, verzekeringen, vastrecht nutsbedrijven en dergelijke zijn voor personen die een woning delen lager, omdat deze kosten per woning slechts eenmaal in rekening worden gebracht. Deze schaalvoordelen worden berekend op 10% van het netto minimumloon. Als op enigerlei wijze sprake is van het kunnen delen van kosten, wordt de verlaging als gevolg van de optredende schaalvoordelen vastgesteld op 10% van het minimumloon. Artikel 6 Deze bepalingen bieden het college de mogelijkheid om in alle niet voorziene situaties te handelen naar bevind van zaken. Het eerste lid betreft situaties waarin toepassing van de verordening tot onbillijkheden zou leiden als gevolg van bijvoorbeeld cumulatie van diverse maatregelen of volgend uit de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert. Het tweede lid biedt de mogelijkheid om te beslissen in een situatie waarin de verordening niet voorziet om te voorkomen dat anders een vacuüm ontstaat.

9 9 Artikel 7 Artikel 7 WWB schrijft voor dat de uitvoering van de wet berust bij burgemeester en wethouders. Het college kan deze bevoegdheid in overeenstemming met wat hierover in de Algemene wet bestuursrecht is geregeld mandateren aan ambtenaren.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, inkomsten uit commerciële verhuur en schoolverlaters Participatiewet RDWI Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat duidelijkheid is gewenst over de wijze

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; # < Gemeente Kerkrade Ontwerpbesluit ARCHIEF Conform ontwerpbesluit is besioten in de raadsvergadering d.d..2.s-s-^qi 2. Nr.: 12Rb020. De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de Wet werk en

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie