SAMEN AAN HET WERK! JULI 2013, NR. 144

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN AAN HET WERK! JULI 2013, NR. 144"

Transcriptie

1 IN DIT NUMMER: Samen aan het werk! 1 Protocol Huisbezoek is openbaar 2 FSU Jongeren winnen landelijke prijs 3 Eerste gesprek bepalend voor verder contact 4 Nibud: sociaal leven in bijstand kan bijna niet 5 Column: overdenkingen van een onbezoldigde hulpverlener 6 Zinvol werken 7 Minimabeleid van Friese gemeenten 8 Studiefinanciering en bijstand 10 Voor Jongeren, door Jongeren! 11 Colofon 12 JULI 2013, NR. 144 SAMEN AAN HET WERK! De Friese gemeenteraden hebben begin voorjaar een pittige open brief ontvangen van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Aanleiding voor de brief was het proefproject van 13 gemeenten om bijstandsgerechtigden aan het werk te zetten bij de sociale werkvoorziening Empatec. Weigert de bijstandsgerechtigde dan volgt een korting op de uitkering. Het FSU typeerde dit initiatief als verplichte werkverschaffing in een nieuw jasje waarbij uitkeringsgerechtigden een gedwongen tegenprestatie naar vermogen moeten leveren in ruil voor de uitkering. Vanwaar de verontwaardiging en de oproep aan de gemeenteraden om niet mee te werken aan een klopjacht op uitkeringsgerechtigden? Respectloos Het heeft te maken met de respectloze manier waarop de bijstandsgerechtigde wordt bejegend. Het gaat niet meer om het bieden van perspectief op betaald werk maar om de tegenprestatie. Of die prestatie zinvol is en aansluit op dat wat de persoon aan vaardigheden en kennis in huis heeft doet er niet toe. Het verschaft de gemeente een goedkope oplossing: er hoeft geen geld besteed te worden aan reintegratietrajecten en persoonlijke steun. Verdringing WSW-banen De sociale werkvoorziening wordt inmiddels sluipenderwijs omgevormd tot een leer-werkbedrijf. De gemeenten willen daarmee alvast inspelen op de komende Participatiewet die de bijstandswet en delen van de Wajong-regeling en de WSW gaat samenvoegen. Een wet ook die beoogt dat driekwart van de WSW-banen moet verdwijnen en die leidt tot veel onrust en onzekerheid onder de WSW-werknemers. Ze zien nu al bijstandsgerechtigden het bedrijf binnenkomen die met meer arbeidsvermogen en goedkoper hun werkzaamheden dreigen over te nemen. Wantrouwen De bijstandswet bood altijd een minimuminkomensgarantie als er geen andere bronnen van inkomsten waren. Nu wordt de arbeidsplicht voorop gesteld. Weigering om mee te doen aan een plaatsing of een traject kan leiden tot afwijzing of stopzetting van de uitkering, ongeacht de financiële en sociale gevolgen voor de persoon. Om dit kille beleid kracht bij te zetten zijn per 1 januari de Fraudewet en de wet op Huisbezoek ingevoerd. Ze geven de gemeenten de bevoegdheid om 1

2 stevige sancties op te leggen. Het sociale beleid is daarmee meer en meer gebaseerd op wantrouwen jegens de burger. Dat is een trieste constatering voor een overheid die zo graag dicht bij de burger wil staan. Het kan anders. Eigen keuze Verreweg de meeste bijstandsgerechtigden willen graag aan het werk. Het solliciteren is een ontmoedigende bezigheid: de ene afwijzing na de andere omdat er te veel mensen zijn voor te weinig banen. Ze zijn bereid om met behoud van uitkering zinvol werk te verrichten. Daar hoeft geen dwang op gezet te worden, de gemeente kan de energie steken in het helpen om de persoon en het werk te laten klikken. Neem motivatie en eigen keuzemogelijkheid als uitgangspunt in plaats van dwang. Ga als gemeente en bijstandsgerechtigde een contract afsluiten waarin de afspraken, rechten, plichten en inspanningen van beide partijen helder vastgelegd worden. Wederkerigheid Op deze manier is niet sprake van eenrichtingsverkeer, maar van een coöperatieve deal waar partijen elkaar aan kunnen houden. Het werk wordt niet opgelegd, maar overeengekomen. Dat is een wezenlijk verschil. De uitkeringsgerechtigde behoort daarbij als contractpartij gerespecteerd te worden. Hij krijgt een sanctie opgelegd als deze zich niet houdt aan de afspraken. De cliënt zal omgekeerd ook de gemeente een sanctie moeten kunnen opleggen als deze in gebreke blijft. Biedt werkzaamheden aan die inspelend op de persoonlijke vaardigheden en interesses als zinvol ervaren worden en niet als bezigheidstherapie. Kortom: samen aan het werk! Nanne de Jong. (geplaatst als opiniestuk in het Friesch Dagblad). PROTOCOL HUISBEZOEK IS OPENBAAR Waarom doen gemeenten zo geheimzinnig over het protocol huisbezoeken en waarom verstrekken ze deze niet gewoon als burgers of clientenraden hier om vragen? Gronden om het te weigeren hebben gemeenten namelijk niet. Dus als je het protocol wilt ontvangen: stuur een briefje naar het college van B&W met dat verzoek! Wet openbaarheid van bestuur Je kunt aangeven dat dit protocol als een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van artikel 1b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet worden aangemerkt. Volgens artikel 3, eerste lid van de Wob kan uiteindelijk een ieder een verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid richten aan een bestuursorgaan. Weigering van het verzoek mag alleen plaatsvinden op grond van absolute (zoals staatsveiligheid) of relatieve weigeringsgronden (zoals schending persoonlijke levenssfeer). Algemeen belang De Wob kent het begrip belanghebbende niet. Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet- Nederlanders kunnen een Wob-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen. Wel moet een Wob-verzoek voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria. In de wet staat het als volgt: "Een Wob-verzoek is een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid dat gericht is tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf". 2

3 FSU JONGEREN WINNEN LANDELIJKE PRIJS! Sinds 2003 wordt ieder jaar op 13 mei de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt aan iemand (persoon of groep) die zich uitzonderlijk inzet voor mensen die leven aan de onderkant van onze samenleving. De prijs bestaat uit een kunstwerk dat elk jaar doorgegeven wordt en een geldbedrag van 5.000,- Het FSU is trots op het Jongerenteam. Het is een ploegje ongeregeld dat veel leven in de FSU-brouwerij heeft gebracht. Zie de mooie groepsfoto die op groot formaat verscheen in de Leeuwarder Courant. Met de glazen bokaal in handen van Lisa! Lisa Paassen is dit jaar namens het Jongerenteam van het FSU de winnaar van deze prijs, die uitgereikt werd door Ineke van Gent (ex Tweede Kamerlid van Groen Links). Uit het juryrapport: De meeste initiatiefnemers hebben er een uitgebreide maatschappelijke carriere opzitten waarbij zij in aanraking zijn gekomen met de problematiek die ze ter hand nemen. Hun initiatief vloeit als het ware voort uit hun ervaringen. Tussen de vijftien voordrachten die we dit jaar ontvingen viel ons één drijvende kracht op zonder die achtergrond. Bovendien gaat het om een initiatief dat een maatschappelijk probleem aankaart, dat gaat over een groep mensen die het in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt extra hard voor de kiezen krijgt en dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De jury vindt het bijzonder dat iemand zich al op zo n jonge leeftijd in een sociaal initiatief stort en wil dat graag belonen. Wat zegt Lisa zelf over het winnen van de prijs?: Ik wilde eigenlijk wat meer weten over uitkeringen. En ik vind het werken met en voor jongeren erg leuk. Toen ik stage moest lopen voor mijn opleiding en hoorde dat er een Jongeren Advies Punt bij het FSU was, was de keuze snel gemaakt. Samen met andere stagiaires hebben we het Jongerenpunt uitgebouwd. Alleen kun je zoiets niet!. 3

4 EERSTE GESPREK IS BEPALEND VOOR HET VERDERE CONTACT! Op de themabijeenkomst Kanteling in beleid en dienstverlening van het FSU op 1 maart 2013 zijn criteria voor de eerste contactlegging met uitkeringsaanvragers en werkzoekenden geformuleerd. Deelnemers van de themabijeenkomst waren vrijwillige hulpverleners en leden van cliëntenraden Werk en Inkomen. Omslag in denken en handelen Doel van de bijeenkomst was om een verandering in gang te zetten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden: niet uitgaan van de regelgeving maar van de situatie van de persoon. Dit uitgangspunt is vervat in de Kantelingsgedachte in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het FSU wil stimuleren dat er ook een omslag in denken en handelen komt bij de gemeentelijke diensten Werk en Inkomen/Sociale Zaken. Dat zou moeten leiden tot een participatiebeleid waarbij de uitkeringsgerechtigde gemotiveerd en geactiveerd wordt op basis van echt maatwerk. Het betekent ook dat er daadwerkelijk vraaggericht gewerkt moet worden. Begrip en respect als basis De praktijk leert dat de eerste contactlegging heel bepalend is voor de verdere (vertrouwens)relatie tussen medewerker en cliënt. De vrijwillige hulpverleners van de 30 lokale spreekuurpunten van het FSU-netwerk constateren dit dagelijks. Veel burgers hebben het gevoel dat ze niet serieus genomen worden en geen grip meer hebben op hun eigen toekomst. Het is een gevoel dat niet zozeer te maken heeft met de inhoud van de contacten: het gaat vooral om de bejegening, de manier waarop je behandeld wordt, de toonzetting van het gesprek. Het eerste gesprek legt de basis voor samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel: een cliënt die zich begrepen en gerespecteerd voelt zal een actievere houding aannemen. Juist in de eerste contacten komt het aan op kwaliteit van de medewerker en de gespreksvoering. Kwaliteitscriteria De deelnemers van de themabijeenkomst hebben met elkaar criteria voor een zorgvuldige contactlegging op rij gezet. Hier de belangrijkste criteria: De brief Verstuur een brief met de uitnodiging voor het gesprek die voldoet aan de volgende voorwaarden: * vriendelijk en uitnodigend * schrijf helder en begrijpelijk in onze moers taal * niet dreigen met sancties, ga uit van de bereidheid van de persoon om het gesprek te voeren * nodig uit voor een open gesprek: vul niet alvast in wat er gaat gebeuren na het gesprek * geef kort aan waarom het gesprek gevoerd wordt * wijs er op dat de persoon een vertrouwenspersoon mee kan nemen naar het gesprek. De vertrouwenspersoon fungeert als geheugensteun en adviseur maar treedt niet op als woordvoerder.* geef aan hoe de persoon een andere afspraak kan maken als hij/zij om dringende redenen niet kan komen Opbouw van het gesprek Start het gesprek met de vraag hoe het met de persoon gaat, laat als medewerker blijken dat je betrokken bent en begrip hebt voor de situatie. Vraag vervolgens welke ideeën de persoon zelf heeft over de mogelijkheden om weer aan het werk te komen en de belemmeringen die daarbij mogelijk spelen. Ga op zoek naar de motivatie en laat de persoon zelf formuleren wat deze van de situatie vindt en wat voor steun nodig is. Vraag naar de werkervaring, opleiding en interesses van 4

5 de persoon. Reageer daarna op het verhaal van de cliënt, speel daar op in en geef aan welke rol de gemeente/organisatie kan en moet spelen. Wees helder over de rechten en plichten. De medewerker moet geen knollen voor citroenen verkopen maar eerlijk aangeven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Neem de tijd Zet het gesprek niet onder tijdsdruk door een te krappe planning ter maken. De effecten zoals regelmatig op het horloge kijken en onrust in gedrag (op hete kolen) kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van het gesprek. Spreek aan het begin met de cliënt af hoeveel tijd er voor het gesprek is. Sluit aan bij de persoonlijke situatie Neem motivatie en eigen keuzemogelijkheid als uitgangspunt voor de te maken afspraken over werken met behoud van uitkering of een leer-werktraject. Haak in op de opleidings-achtergrond, werkervaring en interesses van de persoon. Rond het gesprek af met afspraken over de vervolgstappen. Leg vast welke stappen dat zijn en in welke volgorde of combinatie dat kan gebeuren: Geef een afsprakenkaartje mee Verstrek de cliënt aan het eind van het gesprek een (visite)kaartje waar op de achterkant de afspraken over het vervolgcontact nieuwe datum gesprek, telefoontje of brief - vermeld staan. Recht op klacht en bezwaar Wijs de cliënt op de mogelijkheid om een klacht of bezwaarschrift in te dienen en geef informatie mee over de procedures. Verandering van medewerker Wijs de cliënt op de mogelijkheid om te veranderen van contactpersoon of coach indien er sprake is van een verstoorde verhouding die niet meer te repareren valt. Geef hierover informatie mee. NIBUD: SOCIAAL LEVEN IN BIJSTAND KAN BIJNA NIET Gezinnen met twee kinderen die rond moeten komen van de bijstand, hebben na aftrek van vaste lasten en huishoudelijke uitgaven 5 euro per maand over voor cadeaus, sporten en uitgaan. Dat heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekend. Een sociaal leven in de bijstand is daarmee vrijwel onmogelijk, aldus het Nibud dinsdag. Minder budget voor meedoen in de samenleving Volgens het instituut is er de afgelopen 5 jaar nog nooit zo weinig ruimte geweest in het budget van bijstandsgerechtigden voor sociale participatie. In 2008 was dat voor gezinnen met twee kinderen nog 7 procent (121 euro) van het totale budget. Nu is dat 0,3 procent (5 euro). Het aantal bijstandsuitkeringen lag eind vorig jaar op Binnen deze groep gaat het om gezinnen. Terugloop De drastisch teruggelopen 'sociale' ruimte in het budget voor bijstandsgezinnen komt doordat huishoudens meer kwijt zijn aan vaste lasten (huur- en energiekosten) en uitgaven die eraan komen voor bijvoorbeeld kleding, extra ziektekosten en onderhoud. Kinderen De bijstandsuitkering voor een stel is net zo hoog als voor een stel met kinderen (netto 1256 euro per maand). De kosten van kinderen moet worden gedekt uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Maar volgens het Nibud blijkt dat in de praktijk niet voldoende om de extra uitgaven mee te dekken. Volgens het instituut is een gemiddeld gezin zeker 244 euro per maand kwijt aan sociale participatie. 5

6 COLUMN OVERDENKINGEN VAN EEN ONBEZOLDIGDE HULPVERLENER Door Gerrit Bosch. Er is een groep werknemers in Nederland die zich onbaatzuchtig en belangeloos inzet voor de samenleving, de vrijwilligers. Hierbij gaan betrokkenheid bij en binding met de samenleving hand in hand. Tegenwoordig maakt vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel uit van de arbeidsmarkt. Gemeenten stimuleren mensen met een uitkering niet zelden vrijwilligerswerk te verrichten en kunnen uitkeringsgerechtigden zelfs verplichten om naar vermogen bepaalde onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. Daarnaast wordt door gemeenten steeds meer ingezet op het voeren van de eigen regie en zelfredzaamheid van de uitkeringsgerechtigde. Van vrijwilligerswerk naar een betaalde baan, een wens die bij velen leeft. Intussen doet de samenleving steeds meer een beroep op vrijwilligers. Kortom, de hedendaagse arbeidsmarkt wordt bediend door zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Behalve dat de arbeidsmarkt gebaat is bij een potentieel aan werkzoekenden, kan de samenleving niet zonder de inzet van vrijwilligers. Het is in zekere zin daarom verwonderlijk dat een begrip als sociale activering specifiek betrekking heeft op onbetaalde werkzaamheden. In feite geldt dit voor alle diensten die door de burger worden verricht, betaald of onbetaald. gedwongen zouden worden om elders werkzaamheden in loondienst te verrichten, wie neemt dan hun plaats in? Veel non-profit organisaties zoals zorginstellingen draaien deels op de inzet van vrijwilligers. Gemotiveerde mensen die zonder inkomen of een kleine deeltijdbaan zonder verplichting van Sociale Zaken - bereid zijn om met behoud van uitkering zinvol werk te verrichten. Waarom deze mensen vanuit politieke en maatschappelijke overwegingen te dwingen om naar een betaalde baan te solliciteren als zij hun uitkering als inkomen ervaren? De uitkering wordt door ons allemaal opgebracht door middel van af te dragen premies. Maar dat geldt ook voor een zorgmedewerker in loondienst. De kosten van de gezondheidszorg dreigen onbetaalbaar te worden. Door de inzet van vrijwilligers in de zorg- en mantelsector wordt uiteindelijk de zorg ook goedkoper. Hier is sprake van een win-win situatie. De cliënt is bereid met behoud van uitkering zinvol werk te verrichten en wat aan uitkering wordt betaald wordt (deels) bespaard op premies. Vandaar dat ik van mening ben dat niet blind ingezet moet worden op het dwingen van bijstandsgerechtigden om naar een betaalde baan te zoeken. Bovendien is het maar de vraag of cliënten sneller een baan vinden als zij verplicht vrijwilligerswerk moeten doen. Ik pleit voor een toekomst waarbij onder bepaalde voorwaarden (contract tussen gemeente en cliënt) geen onderscheid wordt gemaakt tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Immers, als de kwaliteit van beide categorieën gewaarborgd is, blijft alleen de wijze van beloning bestaan. Uiteraard kleven er een aantal bezwaren aan deze gedachtegang, zoals verdringing van bestaande reguliere banen. Echter, zorg zal toch geboden moeten worden. De samenleving gaat er vaak vanzelfsprekend vanuit dat vrijwilligers er altijd zullen zijn. Echter, als alle uitkeringsgerechtigden met een vrijwilligersbaan binnen afzienbare tijd 6

7 ZINVOL WERKEN Machteld is 50 plusser en heeft altijd gewerkt zonder er rijk van te worden. Motivatie en werkplezier stonden bij haar altijd voorop. Zo n twaalf jaar geleden is Machteld gaan werken als ziekenverzorgende. Dat is hard werken voor een matig loon, maar liefde voor de medemens is ook wat waard vindt Machteld. Ze kon net rondkomen van wat ze verdiende. Machteld is enkele maanden geleden veranderd van werkgever. Deze betaalde veel minder voor hetzelfde werk zodat ze onder het sociaal minimum kwam. Haar sollicitatieactiviteiten hebben nog niet geleid tot een aanvullend inkomen. Daarom heeft ze een aanvullende bijstandsuitkering aangevraagd. Met respect en in overleg Een week na de telefonische aanvraag bij de gemeente zat er plots een uitnodiging van een onbekende organisatie bij de post. In de brief werd Machteld gesommeerd om zich binnen enkele dagen in gemakkelijk zittende kleding te melden bij de sociale werkvoorziening op een industrieterrein. Daar zou ze dan na een korte introductie onmiddellijk aan het werk worden gezet als productiemedewerkster. Er werd bij vermeld dat het gevolgen voor de uitkering zal hebben als Machteld niet komt. Ook werd nog iets geschreven over een mobiliteitscoach waar Machteld zich niets bij voor kan stellen De werktijden zouden van 8.00 tot uur vier dagen per week zijn gedurende vier weken met als belangrijkste doel om werkritme op te doen. Niet serieus genomen De eerste reactie van Machteld was er een van verbazing die binnen enkele minuten omsloeg in boosheid en een gevoel van niet serieus genomen worden en van vernederd worden. In een telefoongesprek met de organisatie laat Machteld weten dat ze een individu is met een persoonlijk verhaal en dat een en ander afgestemd behoort te worden op haar situatie, zoals op het feit dat ze al een baan heeft. Binnenkort volgt een gesprek maar ze is telefonisch al gewaarschuwd dat ze niet moet denken er zonder productiewerk vanaf te komen. Machteld vindt dat als je een uitkering aanvraagt daar een tegenprestatie tegenover mag staan. Maar dan wel graag respectvol, in alle redelijkheid en in goed overleg. Ze voelt zich op twee fronten in haar waardigheid aangetast:: enerzijds een onderbetaalde baan en anderzijds een re-integratieproject dat haar ook nog eens laat voelen dat ze niet veel voorstelt. Regels voor tegenprestatie naar vermogen Machteld gaat naar het spreekuur van de vrijwillige hulpverleners en legt haar ervaring voor. Daar krijgt ze de volgende informatie: de gemeente mag een tegenprestatie verlangen van mensen die een bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ uitkering krijgen. Het gaat dan om onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan bepalen en invullen wat nuttig is. Maar er gelden wel voorwaarden voor deze tegenprestatie: 1. Het moeten werkzaamheden zijn voor een paar uur per dag of per week en mogen niet langer duren dan enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd. 2. Het mag geen werk zijn waarvoor je eigenlijk betaald moet worden, het mag dus geen gewone baan zijn. 3. De werkzaamheden hoeven niet de kansen op betaald werk te vergroten, maar ze mogen die ook niet in de weg zitten. 4. Je moet in staat zijn om het werk te doen. Dus geen werk dat je vanwege de gezondheid of om een andere reden niet kunt of mag doen. Machteld krijgt het advies om in het gesprek bij de sociale werkvoorziening haar situatie te schetsen en haar wensen voor te leggen. Om dan vervolgens in goed overleg afspraken te maken over het werk en de periode waarin dat gebeurt! 7

8 MINIMABELEID VAN DE FRIESE GEMEENTEN Het Provinciaal Overleg Cliëntenraden (POC) en het FSU hebben een poging gewaagd om het minimabeleid van de Friese gemeenten te inventariseren en de actuele stand van zaken in beeld te brengen. Doel was om voor de cliëntenraden en de Friese gemeenten een actueel overzicht te maken van de regelingen en van de overeenkomsten en verschillen tussen die regelingen. Bovendien wilden het POC en het FSU de invloed van de forse bezuinigingen van gemeenten op hun minimabeleid in kaart brengen: blijven minimaregelingen buiten schot of wordt er in gesneden? Geen goed overzicht POC en FSU hebben helaas geen adequate inventarisatie van de regelingen en de bezuinigingen kunnen maken. De verkregen informatie vormde een te smalle basis om een zinvol overzicht te produceren. Opvallend in veel reacties was de argwaan en terughoudendheid bij het verstrekken van de - openbare - informatie, het onvolledig verstrekken van informatie of het nalaten van informatieverstrekking ondanks herhaalde verzoeken. Veel ambtenaren lieten weten dat ze geen tijd hadden om aan het verzoek te voldoen of ze wezen er op dat het minimabeleid regelmatig aangepast werd (mede door de bezuinigingsmaatregelen) en dat het daardoor weinig zinvol was om de informatie aan te leveren. Gebrekkige informatie Het is heel teleurstellend dat veel Friese gemeenten niet in staat of niet bereid waren om actuele informatie te verstrekken over de gemeentelijke minimaregelingen. De meeste gemeentelijke websites geven geen heldere informatie over de minimaregelingen of maken het de bezoeker moeilijk door te verwijzen naar rubrieken (verschillende keren doorklikken) of links naar andere websites. Ook staan er regelmatig verouderde en af en toe zelfs onjuiste gegevens op de websites. Juist in een periode waarin burgers meer dan ooit een financiële steun in de rug nodig hebben zou je mogen verwachten dat gemeenten een transparante en toegankelijke informatieverstrekking hoog in het vaandel hebben. Dat geldt ten aanzien van cliëntorganisaties maar zeker voor de individuele burgers! Vergelijking van enkele regelingen Er konden toch nog enkele gegevens uit het inventariserend onderzoek op rij gezet worden die de moeite waard zijn om te vermelden: 1. Vrijlating inkomsten WWB (gegevens door 23 gemeenten verstrekt ) Negen van de 23 gemeenten passen de vrijlatingsregeling in de WWB maximaal 192,- netto per maand inkomsten mag gedurende een half jaar behouden worden toe. De in de WWB vastgelegde regeling kan door iedere gemeente uitgevoerd worden. Het ministerie van Sociale Zaken wijst actief op deze mogelijkheid in haar publieksinformatie en noemt de regeling een belangrijk instrument voor gemeenten om arbeidsparticipatie van bewoners te stimuleren. Het is teleurstellend dat nog steeds een grote meerderheid van de Friese gemeenten ondanks herhaalde verzoeken van het FSU - de regeling niet wil uitvoeren. Opvallend ook omdat deze regeling geen inkomensfinanciering door de gemeenten vergt. 2. Langdurigheidstoeslag (gegevens door 20 gemeenten verstrekt) Acht gemeenten stellen de voorwaarde dat de aanvrager 5 jaar onafgebroken het minimum moet hebben gehad. De 8

9 resterende 15 gemeenten hanteren de termijn van 3 jaar. Drie gemeenten hebben de inkomensnorm op 110% van het minimum gesteld, 2 gemeenten op 107%, 5 gemeenten op 105% en de resterende 10 gemeenten op 100%. De langdurigheidstoeslag is voor minima de regeling die de meeste financiële armslag biedt. De gemeenten hebben van de landelijke wetgever al enkele jaren de ruimte gekregen om de drempeltermijn naar 3 jaar terug te brengen. De meeste Friese gemeenten hebben dit daadwerkelijk gedaan. Ook hebben de gemeenten de ruimte om een minimumnorm van maximaal 110% te hanteren. Slechts drie gemeenten hebben deze mogelijkheid benut. voor jongeren zijn hoger dan die voor de volwassenen. Zeven gemeenten hanteren 1 bedrag per persoon. Acht van de 23 gemeenten verstrekken een bedrag per gezin, exclusief de aparte bijdrage voor jongere gezinsleden tot 18 jaar. De hoogte van de bedragen varieert van 62,- (per persoon, Leeuwarden) tot 300,- (per kind, Friese Meren) per jaar. 3. Collectieve zorgverzekering AV Frieso (gegevens door 23 gemeenten verstrekt) Drie gemeenten hanteren 100% als norm. Een grote meerderheid van 20 gemeenten zit op 110%. De gemeente Boarnsterhim hanteert de norm van 110% voor toekenning van een vergoeding omdat ze niet meedoet in de AV Frieso. Het is bemoedigend dat de meeste Friese gemeenten de 110% norm hanteren en daarmee burgers met een minimuminkomen maximaal steunen bij hun zorgkosten. Jammer dat drie gemeenten er voor gekozen hebben om liefst 10% onder de maximumnorm te gaan zitten waardoor veel burgers geen beroep (meer) kunnen doen op de regeling. 4. Participatiefonds (gegevens door 23 gemeenten verstrekt) Alle 23 gemeenten hebben een regeling ter stimulering van participatie van burgers met een minimuminkomen. De regelingen zijn zeer divers en daardoor moeilijk vergelijkbaar. Zestien gemeenten hanteren 2 verschillende bedragen: voor jongeren tot 18 jaar en voor volwassenen. De bedragen 9

10 STUDIEFINANCIERING EN BIJSTAND Betty Bakker zat al enkele jaren in de bijstand toen de gemeente haar aanraadde om een beroepsopleiding te gaan volgen. Hierdoor kon ze haar kansen op werk vergroten. Betty volgde het advies op en besloot om een mboopleiding niveau 4 te gaan doen. De bijstandsuitkering werd stopgezet omdat Betty studiefinanciering kreeg. Ze is echter al snel met de opleiding gestopt omdat het niet goed combineerde met het gezin. Betty meldde zich weer bij de gemeente voor een bijstandsuitkering en kreeg deze ook toegekend. Na een poosje kreeg ze een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat ze de studiefinanciering terug moest betalen omdat het een lening was. Omdat Betty dit inkomen kwijt raakt vroeg ze een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht over de studieperiode aan. De gemeente wees de aanvraag af omdat sprake was geweest van inkomsten uit een voorliggende voorziening : de studiefinanciering. Betty vindt dit onrechtvaardig en vraagt advies van het spreekuur van vrijwillige hulpverleners. Gift of lening? De spreekuurhouder vertelt haar dat de afwijzing van de gemeente terecht is. Beroepsopleidingen kennen vier niveaus. Studiefinanciering voor niveau 1 of 2 wordt altijd in de vorm van een gift gegeven. Als naast deze gift bij DUO een lening afgesloten wordt moet die lening terugbetaald worden. Bij niveau 3 en 4 wordt de studiefinanciering verstrekt als prestatiebeurs. Deze bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een lening. Een uitzondering is de aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) in de eerste twaalf maanden: deze is direct al een gift. Haal je binnen tien jaar een diploma op niveau 3 of 4 dan wordt de prestatiebeurs ook omgezet in een gift. Maar of het nu in de vorm van een gift is of een lening: het blijft studiefinanciering en daarmee een voorliggende inkomensvoorziening. Daarom kan voor de studieperiode van Betty niet alsnog een beroep gedaan worden op een bijstandsuitkering. Beurs omzetten in gift Omdat Betty de studie vroegtijdig afgebroken heeft blijft de studiefinanciering een lening die in principe terugbetaald moet worden. Daarbij geldt een belangrijke uitzondering: Als je in je eerste studiejaar vóór 1 februari met je studie stopt en je hebt een prestatiebeurs dan kun je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te laten zetten in een gift. Je kunt dit verzoek alleen indienen als je dit studiejaar voor het eerst een opleiding op niveau 3 of 4 hebt gevolgd en een prestatiebeurs voor een mbo-opleiding hebt gekregen. Je mag voor de rest van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. Je kunt maar één keer gebruik maken van deze regeling. Je moet wel direct aan DUO doorgeven dat je vóór 1 februari stopt. Het verzoek moet met het formulier Verzoek toepassing 1 februariregeling middelbaar beroepsonderwijs ingediend worden. Dit formulier kan gedownload worden van Studiefinanciering gaat voor bijstand Betty had recht op toepassing van de regeling maar heeft helaas niet op tijd een verzoek ingediend. Er is geen recht op bijstand voor deze periode. Betty moet weliswaar de lening terugbetalen, maar dat geldt voor veel studerenden die ook geen beroep kunnen doen op een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht. 10

11 VOOR JONGEREN DOOR JONGEREN! Wij zijn het Jongeren Advies Punt van het FSU. We bieden advies en hulp aan jongeren tot 27 jaar in de provincie Friesland. Jongeren kunnen met allerlei vragen en problemen bij ons terecht. Denk aan: uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten op je werk, schulden. Leefwereld Samen met de jongere bekijken we welke persoonlijke steun wij kunnen geven of dat we beter kunnen verwijzen naar andere hulpverleners. We gaan uit van de leefwereld van de jongere en willen zo goed mogelijk aansluiten op zijn situatie. Ons team bestaat zelf ook volledig uit jongeren: vrijwilligers èn stagiaires van opleidingen. We weten en voelen wat er leeft bij onze leeftijdsgenoten. Dat maakt het makkelijker om contact te leggen en elkaar te begrijpen. We zijn wars van bevoogding en dure deskundigheidspraat! Hulp en advies Ons team heeft op verschillende plaatsen een vast spreekuur waar jongeren terecht kunnen. Maar jongeren kunnen ook een afspraak maken dat ze door ons opgezocht worden: thuis of op een plek die de jongere kiest. We hebben een eigen kantoorruimte bij het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) in Leeuwarden. Alle 10 teamleden hebben hier hun werkruimte, maar zijn ook veel op pad. gaat er om dat we antwoorden en oplossingen kunnen organiseren! Workshops We geven ook voorlichting aan groepen jongeren. Dat doen we in de vorm van workshops met onderwerpen als: schulden, omgaan met geld, op zoek naar werk, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. De voorlichting geven we op scholen, bij jongerencentra, op beurzen en open dagen. Ons team laat steeds van zich horen via sociale media als Facebook en Twitter. Steeds meer jongeren kunnen zo onze activiteiten volgen en weten waar ze ons kunnen opzoeken. Solidaire steun hard nodig Als FSU-jongeren werken we volgens het parool Vóór jongeren, dóór jongeren. We willen stimuleren dat meer jongeren actief worden als hulpverlener en voorlichter. Om zo leeftijdsgenoten met raad en daad te steunen. Dat is hard nodig. De komende jaren zullen veel jongeren met onvoldoende scholing en weinig inkomen het heel moeilijk krijgen. De vele bezuinigingen veroorzaken een opeenstapeling van problemen die je vaak niet zelf kunt oplossen. We willen dan een solidaire steun in de rug betekenen! Oplossingen organiseren Het Jongerenteam is onderdeel van het FSU. Dat betekent dat we altijd een beroep kunnen doen op de vele kennis en ervaringen van andere FSU-vrijwilligers en medewerkers. Zoals op het team Schuldhulpverlening en de 30 lokale spreekuurpunten. Wij hoeven niet zelf brede kennis in het hoofd te hebben, het 11

12 COLOFON Redactie: Team FSU Oplage: 500 Verschijnt 3 maandelijks. Kopij voor de volgende Rondzendbrief inleveren vóór 6 september FSU kort De vereniging FSU bundelt belangenorganisaties, spreekuren en cliëntenraden in Friesland. De spreekuren zijn gevestigd in alle regio s van de provincie. Iedereen met vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, voorzieningen, werk en reïntegratie kan hier terecht. De spreekuren vormen de basis en voeding voor de collectieve belangenbehartiging van het FSU. Het FSU verzorgt voorlichting en onderhandelt met instanties en politiek over verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden. Bestuur Johan Spek Siebren Bonsma Jan van den Berg Catharina Brandsma Dirk van der Wal Roel Vogelzang Brigitta Meinema Harmen de Wind voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid aspirant lid aspirant lid Team medewerkers Nanne de Jong (coördinator); Carla Wierenga (opbouwwerker); Sewindzj Mamedchanova (administratief medewerker); Monique Robben (administratie, vervanging)); Lisa Paassen, Else Paassen, Isabel Bekhuis, Kevin Bouma, Emilia Geraud, Annie Vennema, Suzanne Visser, Danique van Houten, Kevin Joustra, Soraya Matabhik (allen stagiaires); Rob Boonstra (beheer website), Frits Breteler (scholing); Marjolein van Veen (scholing), Nicol Hart (vrijwilliger Jongerenteam), Hein Schukken (redactie RZB en documentenbank); Richard van der Woude, Hans den Draak en Gerrit Bosch (medewerkers huishoudelijke dienst). Vrijwilligers In het FSU-netwerk zijn zo n 350 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers zijn spreekuurhouder of cliëntenraadslid en actief in een aangesloten organisatie. Het FSU kent provinciale projectgroepen die de verantwoordelijkheid voor een project of product dragen. 12

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 Toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 Algemeen De wet maatregelen WWB, die tegelijkertijd met de P-wet op 1 januari 2015 in werking treedt, legt de gemeenteraad de verplichting op

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59875 onderwerp Verordening tegenprestatie sociale zekerheid gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep 2015 De Raad van de Gemeente Gennep; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten Toelichting Algemeen De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Verordening. Tegenprestatie 2015

Verordening. Tegenprestatie 2015 Verordening Tegenprestatie 2015 citeertitel: Verordening tegenprestatie gemeente Scherpenzeel 2015 vastgesteld bij besluit van 18 december 2015 Verordening Tegenprestatie 2015 Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT De raad van de gemeente, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van dd. gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; overwegende

Nadere informatie

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft;

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gemeente roerdalen Beleidsregel maatschappelijk actief bonus 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gelet op het gemeentelijk minimabeleid zoals beschreven in

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 67375 23 juli 2015 Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer.

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal Agendapunt 8 Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b en artikel 36 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 No.: 4g/9 De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, overwegende dat

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 De Raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp Diaconaal Centrum de Bakkerij Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden Tel.: 06-16576775 http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com awill@ziggo.nl College van burgemeester

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015 De raad van de gemeente Deventer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas (2014-093) De Raad van de Gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-093; Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief/mail van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage 31 maart 2015

Uw kenmerk Uw brief/mail van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage 31 maart 2015 Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden t.a.v. de heer N. de Jong Afdeling Behandeld door : SLB : J.J. Jager Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief/mail

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van de college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie