Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse 1. DE INKOMENSPOSITIE VAN DE ALLEENSTAANDE OUDER De Cliëntenraad heeft zich verdiept in de inkomenspositie van alleenstaande ouders met een WWB-uitkering, waarvan het jongste kind 18 jaar wordt. Voor deze groep verandert er veel in het inkomen als de jongste meerderjarig wordt. Die verandering leiden ertoe, dat het huishouden van de alleenstaande ouder met een (studerend) meerderjarig kind er in koopkracht fors op achteruitgaat. Deze notitie tracht inzicht te geven in deze problematiek. Deze notitie gaat over een deel van de eenoudergezinnen in de WWB. De door ons gesignaleerde (en hierna nader toegelichte) problemen komen voor bij de groep die aan de volgende kenmerken voldoet: a. het moet gaan om een eenoudergezin dat WWB had naar de eenoudernorm; b. waarvan het jongste kind 18 jaar geworden is; c. en waarbij dat kind een dagopleiding volgt (MBO, HBO of een andere schoolsoort); d. waardoor dit kind niet door arbeid in het eigen levensonderhoud kan voorzien (of wel betaalde arbeid verricht, maar zodanig weinig uren dat het daardoor niet of nauwelijks arbeidsinkomen heeft); e. en tenslotte woont dit kind nog bij vader of moeder. Zodra dit jongste kind 18 jaar wordt veranderen er een aantal dingen in het gezinsinkomen. Allereerst verandert de hoogte van de uitkering van de ouder. Deze gaat van de eenoudernorm over op de alleenstaande norm. Daartegenover staat echter dat het kind WSF krijgt en het huishouden de toeslag voormalige 1-ouder. Deze beide componenten zijn samen 376 per maand. Hierdoor komen alleenstaande ouder en kind samen op een inkomen gelijk aan dat van een (echt)paar zonder kinderen. Tot zover lijkt er geen probleem te bestaan. Er zijn echter een aantal zaken in de sfeer van inkomen en aanvullende maatregelen, waardoor het genoemde huishouden er fors op achteruit gaat. Het gaat om de volgende zaken: a. Het studerende kind moet collegegeld betalen. Voor een HBO opleiding gaat het om 128,17 per maand (?). Bovendien komen daar kosten voor studieboeken en andere uit de opleiding volgende verplichtingen bij. Dit bedrag valt niet vast te stellen, omdat dit per opleiding verschilt, maar redelijk is om aan te nemen dat dit doorgaans om een bedrag van 25 tot 50 euro per maand gaat; b. Het studerende kind moet de volle premie voor ziektekostenverzekering gaan betalen. Dit was voor het achttiende niet het geval. Maar de tegemoetkoming is lager dan die van een echtpaar. Dit is een verschil van 30 per maand; c. De langdurigheidstoeslag van de ouder is lager dan die naar de norm van alleenstaande ouder of echtparen; d. Ook heeft het studerende kind geen recht op de reductieregeling. Ook dat scheelt weer 12,45 per maand; e. Tenslotte vervallen schoolkostenregeling WZI ( 10,56 per maand) en IBtegemoetkoming ouders ( 55,57 per maand) die het eenoudergezin had toen het kind nog minderjarig was. Vergelijken we vervolgens de 3 groepen (paren, alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 en alleenstaande ouders met uitsluitend kinderen boven de 18) dan valt met name het verschil tussen alleenstaande ouders met of zonder kind onder de 18 op. 1

2 Alleen al in de sfeer van de aanvullende voorzieningen gaat de laatste groep er 168,47 per maand op achteruit. Daarbovenop komen de genoemde studiekosten.de conclusie die op basis hiervan getrokken kan worden, is dat het eenoudergezin er op het moment dat het jongste kind 18 wordt 318,64 per maand op achteruitgaat. In dit bedrag zitten de aanvullende studiekosten zoals genoemd niet, omdat deze niet voor iedereen gelijk zijn. Voor ouder en kind heeft dit vergaande gevolgen: - Volwaardig maatschappelijk functioneren, wordt voor beiden moeilijker: met name kan dit gevolgen hebben voor de studie van het kind. Hard gezegd: minder kinderen zullen in deze omstandigheden kunnen gaan studeren, wat niet alleen slecht is voor dat kind, maar ook voor de hele maatschappij; - Gaat het kind dan toch studeren, dan betekent dit de hele studieperiode financieel afzien. Dat komt ondermeer door de afgesproken mechanismen. Met name het feit dat de eerste inkomsten van het kind worden gekort op de toeslag voormalige eenouder bevordert dit systeem. Immers: een kind dat een voltijdse opleiding volgt, kan maar beperkt bijverdienen. De animo om dit te doen zal overigens ook afnemen. Daarom doen wij een dringend beroep op college en gemeenteraad om veranderingen in de situatie te brengen. Het probleem is vooral een probleem van de centrale overheid. Die heeft de belangrijkste problemen, zoals hierboven beschreven, veroorzaakt en zal ze dus ook moeten oplossen. Maar de gemeente kan wel iets doen (naast of tot de maatregelen die uit Den Haag komen): a. Regelingen die openstaan voor kinderen uit deze groep onder de 18 kunnen ook toegankelijk gemaakt worden voor kinderen boven de 18 zolang ze studeren (denk aan reductieregeling en schoolkostenregeling); b. Bedenk andere voorzieningen speciaal voor deze groep, bijvoorbeeld een bonus voor goede studieprestaties voor kinderen uit deze groep. Bedenk: we praten veel over een participatiemaatschappij. Dat is een goede zaak. MEEDOEN is belangrijk. Meedoen doe je het best, als je je kwaliteiten kunt ontwikkelen. En dat kan doorgaans het best als je de optimale studie kunt volgen. Maar dan moeten we dus geen regels hebben die meedoen belemmeren. En helaas is de hier besproken situatie een situatie waarin meedoen soms onmogelijk gemaakt wordt. Hier ligt een kans. Laten we die grijpen. College en Raad zijn aan zet. 2

3 3

4 2. Impactanalyse positie alleenstaande ouder bij normwijziging 1. Inleiding Als bij een alleenstaande ouder met een WWB-uitkering het jongste kind 18 wordt verandert de norm. Over de financiële gevolgen voor die ouder en het kind heeft de Cliëntenraad notitie geschreven en aan het College aangeboden. Naar aanleiding hiervan is deze notitie opgesteld. Het betreft een grondige analyse van het probleem naar aanleiding van de notitie van de Cliëntenraad: de inkomenspositie van de alleenstaande ouder. Omdat in de notitie van de Cliëntenraad gerekend wordt met de uitkeringsbedragen van 1 juli 2008, zijn voor een goede vergelijking dezelfde bedragen gehanteerd. Voor de systematiek is dit geen probleem omdat per half jaar de uitkeringen geïndexeerd worden. 2. Toepassing WWB De Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt de begripsomschrijvingen voor de verschillende leefsituaties en de daaraan gekoppelde normen (uitkeringen). De gemeente regelt in een verordening in welke situaties de uitkeringen verhoogd dan wel verlaagd worden. De gemeentelijke toeslag bedraagt maximaal 20% van het sociaal minimum. In die verordening is ook geregeld in welke mate rekening gehouden wordt met inkomsten van kinderen. Kinderen vallen tot het 18 e jaar onder het begrip gezinsbijstand in de WWB. Als het kind 18 wordt dan behoort het niet langer meer tot de gezinsbijstand, het is een z.g, zelfstandig subject. Andere regelingen zoals de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTOS), de Wet studiefinanciering (WSF) en de Kinderbijslag (KB) houden hier rekening mee. De norm voor de ouder verandert dan in die van een alleenstaande. Het jongste kind dat 18 is geworden valt niet langer meer onder de gezinsbijstand. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor een inkomen voor het levensonderhoud, bijvoorbeeld uit studiefinanciering, werk of een combinatie hiervan. In de situatie dat de andere ouder alimentatie voor het kind betaalt, ontvangt het kind vanaf het 18 e jaar zelf die alimentatie, deze loopt door tot het 21 e jaar. Opgemerkt wordt dat die alimentatie voor 100% in mindering wordt gebracht op de uitkering van de alleenstaande ouder zolang dat kind onder de gezinsbijstand valt. De norm voor de alleenstaande ouder verandert in die van een alleenstaande. Deze is opgebouwd uit de z.g. Rijksnorm plus de maximale gemeentelijke toeslag van 20% tenzij het inkomen van het kind (of een ander inwonend kind ouder dan 18) meer bedraagt dan de norm voor een alleenstaande van 21 jaar, te weten 641,93. Het WSF-bedrag voor levensonderhoud bedraagt 305,28. Dit betekent dat daarbovenop het kind nog 336,75 mag bijverdienen voordat het invloed heeft op de toeslag van de ouder. Die gaat bij overschrijding van 20% naar 14%, in geld 77,03 per maand. Om een inschatting te kunnen maken welk effect uitgaat van het aantal uren dat men werkt staat hieronder een tabel voor de 18 t/m 20 jarigen op basis van het netto minimumloon. Leeftijd Minloon per week Per uur Urengrens (voor meer dan 336,75 bijverdienen) ,73 3, ,87 3, ,50 4, De positie van de alleenstaande ouder Tot het 18 e jaar is de alleenstaande ouder verantwoordelijk voor het levensonderhoud van het kind, afgezien van een eventuele onderhoudsplicht van de andere ouder. Op basis van de normbedragen per 1 juli 2008 wordt hieronder de inkomenspositie van de alleenstaande ouder vergeleken bij het jongste kind 17 jaar en 4

5 18 jaar. We gaan er (net zoals de Cliëntenraad) hierbij van uit dat het kind schoolgaand is. Tevens betrekken we hierbij dat de aanvullende inkomenscomponenten. All. Ouder Alleenstaande Verschil LO Basis 891,36 636,69 254,67 Toeslag 254,67 254,67 0,00 Totaal 1146,03 891,36 254,67 Toeslag VEO nvt 84,12 nvt Totaal 1146,03 975,48 170,55 Overige Kinderbijslag 92,25 0,00 92,25 Zorgtoeslag 46,00 46,00 0,00 Kindertoeslag 82,00 0,00 82,00 Reductieregeling 24,83 12,42 12,42 Schoolkostenregeling 10,58 0,00 10,58 LDT 36,33 28,42 7,92 IB Tegemoetkoming 30,26 0,00 30,26 322,26 86,83 235,42 Totaal 1468, ,31 405,97 Toelichting De normbedragen LO (levensonderhoud) zijn inclusief vakantietoeslag. De toeslag VEO (voormalig een ouder gezin) is gelijk aan het verschil tussen het gezamenlijk gezinsinkomen en de gehuwdennorm, in bijlage 3 staan de richtlijnen hiervoor. Bij de IB-tegemoetkoming zijn we uitgegaan van een student in de bovenbouw in het regulier onderwijs (voor de bedragen zie bijlage 4). De vergoeding boekengeld ad 316,- laten we als inkomen buiten beschouwing omdat deze direct gekoppeld is aan de aanschaf van boeken. Conclusie De ouder ontvangt 170,45 per maand minder aan periodieke uitkering voor levensonderhoud. Aan aanvullende inkomensondersteuning bedraagt de achteruitgang 235,42. Totaal per maand een vermindering van inkomen van 405,97. Daar staat tegenover dat de ouder niet langer meer hoeft te voorzien in het levensonderhoud van het kind en in de school/studiekosten. 4. De positie van het kind Hoewel er vele situaties mogelijk zijn gaan wij uit van de situatie dat het kind studeert en collegegeld moet betalen. Deze situatie is ook opgenomen in de berekening van de Cliëntenraad. Onderstaand een overzicht van de diverse WSF- inkomensmogelijkheden: Basisbeurs 91,81 Aanvullende beurs 208,63 Lening 279,69 LO + studiekosten 580,13 Collegekrediet 128,17 Totaal 708,3 5

6 Wij gaan uit van de feitelijke mogelijkheden van de WSF voor levensonderhoud en studiekosten, i.c. een bedrag van 580,13 per maand waarover de student kan beschikken. We gaan er hierbij van uit dat van alle WSF-mogelijkheden gebruik wordt gemaakt om de studie te kunnen betalen (levensonderhoud en studiekosten). Het Collegekrediet laten we als inkomen in dit verband buiten beschouwing omdat dit voorziet in de betaling van het collegegeld. De cliëntenraad rekent met een bedrag van 297,- uit WSF, dit is het bedrag (per 1 januari , 89) voor levensonderhoud zoals opgenomen in artikel 33 lid 2 van de WWB. Feitelijk kan de student over meer geld beschikken. Zorgtoeslag Vanaf het 18 e jaar moet het kind zelf een zorgverzekering afsluiten. Hiertegenover staat dat de mogelijkheid van het krijgen van een zorgtoeslag ad 46,- per maand. Inkomen uit werk Veel studenten hebben een bijbaan. Dit wordt gestimuleerd door de IB-groep omdat de eerste ,17 niet van invloed is op de WSF. Onderhoudsbijdrage In de situatie dat een van de ouders onderhoudplichtig is krijgt het kind vanaf zijn 18 e jaar de beschikking over deze bijdrage. 5. Vergelijking alleenstaande ouder en kind Op basis van de uitkomsten onder punt 3 en 4 hebben we een overzicht gemaakt welke in de volgende tabel is verwerkt. We vergelijken de positie van de alleenstaande ouder en het jongste kind voor het bereiken van de 18 e jaar en na het 18 e jaar. All. Ouder Alleenstaande Kind18+ Totaal Verschil LO Basis 891,36 636,69 91,81 728,5 Toeslag/aanvullende beurs 254,67 254,67 208,63 nvt Totaal 1146,03 891,36 300, ,8 45,77 Toeslag VEO 84,12 129,89 Rentedragende lening 279,69 Totaal 1146,03 975,48 580, ,61 409,58 Overige Kinderbijslag 92,25 0,00 0,00 0,00-92,25 Zorgtoeslag 46,00 46,00 46,00 92,00 46,00 Kindertoeslag 82,00 0,00 0,00 0,00-82,00 Reductieregeling 24,83 12,42 0,00 12,42-12,42 Schoolkostenregeling 10,58 0,00 0,00 0,00-10,58 LDT 36,33 28,42 0,00 28,42-7,92 IB Tegemoetkoming 30,26 0,00 0,00 0,00-30,26 322,26 86,83 46,00 132,83-189,42 Totaal 1468, ,31 626, ,44 220,16 6

7 Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat het totale inkomen van de ouder en het kind in deze situatie toeneemt ten opzichte van de situatie voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd van het kind. Vergelijking met de berekening van de Cliëntenraad De Cliëntenraad komt uit op een nadelig saldo van 318,64. Hierover merken we het volgende op: - De mogelijkheid van de rentedragende lening ad 279,64 wordt buiten beschouwing gelaten; - De mogelijkheid van een collegekrediet voor de betaling van het collegegeld ad 128,17 per maand wordt niet meegenomen; - Bij de IB-tegemoetkoming gaan wij uit van 30,26 per maand (regulier onderwijs, bovenbouw), de cliëntenraad van 55,38; - De vergelijking wordt gemaakt inclusief vakantiegeld. Verderop in de berekening van de Cliëntenraad wordt nogmaals het verschil in vakantiegeld opgevoerd; - Er wordt rekening gehouden met een ziektekostenpremie van 104,- net zoals die voor bijstandsgerechtigden geldt. Vraag is of studenten geen goedkopere kunnen afsluiten, er zijn namelijk goedkopere (collectieve) verzekeringen voor deze doelgroep. Desalniettemin is het sowieso zuiver om rekening met deze last te houden. Dit betekent dat het verschil dan 220, = 116,16 bedraagt. 6. Overige opmerkingen Bijbaan Zoals al eerder gesteld zijn er vele situaties mogelijk. In de notitie van de Cliëntenraad wordt niet gesproken over de mogelijkheid van een bijbaan naast de studie. Uit de studentenmonitor 2006 (min. Van OCW) blijkt dat 81% van de studenten een betaalde bijbaan heeft met een gemiddelde werkweek van 14,3 uur per week. Gesteld kan worden dat hierdoor in de meeste gevallen de financiële situatie van het kind beter is dan hierboven weergegeven. Alimentatie In het geval de alleenstaande ouder voor het kind alimentatie ontvangt dan wordt deze volledig gekort op de uitkering van de alleenstaande ouder. Op het moment dat het kind 18 wordt vervalt deze korting en komt de alimentatie volledig beschikbaar voor het kind. Opgemerkt wordt dat de alimentatieplicht doorloopt tot het 21 e jaar. Inkomensondersteuning (reductieregeling en schoolkosten) De Cliëntenraad stelt voor om de reductieregeling en de bijstand voor schoolkosten ook open te stellen voor studenten. De reductieregeling is destijds bewust niet opengesteld vanwege het gegeven dat studenten voldoende participatiemogelijkheden hebben door of in verband met hun studie en het feit dat ze gebruik kunnen maken van de WSF. Dit los nog van het gegeven dat alle Eindhovens studenten hier dan gebruik van zouden kunnen maken met grote budgettaire consequenties. De WSF voorziet in de studiekosten, extra bijstand voor schoolkosten is daarom niet aan de orde. Andere voorzieningen voor studenten De Cliëntenraad stelt terecht dat de Centrale Overheid de verantwoordelijkheid en zorg heeft voor de groep studenten. Dit betreft het onderwijs, de onderwijsvoorzieningen en de wijze waarop studeren, studieprestaties worden gefaciliteerd, gewaardeerd en gestimuleerd. Hier ligt geen aanvullende rol van de lokale overheid. Daarnaast kleven er praktische (uitvoering) en budgettaire problemen aan, het zou dan ook weer voor alle Eindhovense studenten moeten gelden. 7

8 7. Motie Tweede kamer Op 30 september 2008 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om de WWB zodanig aan te passen dat de inkomensachteruitgang van alleenstaande ouders in de bijstand van wie het inwonende jongste kind achttien jaar wordt en studerend of schoolgaand is, wordt gecompenseerd totdat dit inwonende kind de studie heeft afgerond (zie TK , , nr. 60). Voor de Kamerleden was daarbij van belang dat thans de compensatie in de vorm van toeslagen die gemeenten voor de inkomensachteruitgang kunnen geven sterk kan verschillen, dat leren beloond zou moeten worden en dat de huidige inkomensachteruitgang voor kinderen van alleenstaanden met WWBuitkering een belemmering zou kunnen zijn om verder te leren of te studeren. Bij brief van 9 oktober 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris Aboutaleb op dit verzoek gereageerd. Naar zijn mening zal uitvoering van de motie de gemeentelijke verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor het verlenen van aanvullende bijzondere bijstand aan voormalige eenoudergezinnen in de WWB inperken. De huidige mogelijkheden om de inkomensachteruitgang te compenseren zijn ruimer dan de situatie waar in de motie op wordt gedoeld. Ook in situaties waarin het jongste inwonende kind achttien jaar wordt en niet schoolgaand is of studeert maar wèl een laag inkomen heeft doet zich namelijk een inkomensachteruitgang voor. Omdat er een aantal varianten mogelijk is om de doelstelling van de motie te bereiken wil de staatssecretaris niet alleen de vorm maar ook de inhoud van de mogelijke wetswijziging zo veel mogelijk laten aansluiten bij de reeds op dit punt bestaande gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Hiertoe heeft hij de Inspectie Werk en Inkomen verzocht te rapporteren over de gemeentelijke praktijk dienaangaande. In een brief aan de Tweede Kamer van 22 oktober geeft hij aan dat hij de uitkomsten in februari 2009 aan de Tweede Kamer hoopt te presenteren. De nieuwe Staatsecretaris van SZW heeft op 13 maart 2009 de Kamer geïnformeerd over het onderzoek en de maatregelen die zij voorstelt. De relevante passages uit de brief staan hieronder weergegeven. Conclusies onderzoek. Gemeentelijke toeslag (algemene bijstand) Uit het IWI onderzoek blijkt dat 86% van de gemeenten de norm alleenstaande wél verhoogt met de maximale toeslag indien het thuiswonend niet ten laste komende kind enkel een inkomen uit studiefinanciering ontvangt; 14 % van de gemeenten doen dit echter - in strijd met de jurisprudentie van de CRvB op dit punt - niet. 82 % van de gemeenten verhoogt de norm van de alleenstaande (ouder) met de maximale toeslag indien het thuiswonend jongste inwonend kind 18 jaar wordt en enkel een WWB-uitkering (of qua hoogte vergelijkbaar inkomen) voor een thuiswonende van 18- tot 21 jaar ontvangt. Bij herhaling is er in de Verzamelbrieven echter op gewezen dat ook in deze situatie de gemeenten de maximale toeslag zouden moeten toepassen. Toch blijken hier niet alle gemeenten gevolg aan te geven. Compensatie inkomensachteruitgang via de bijzondere bijstand Het betreft hier een compensatie via de bijzondere bijstand voor de inkomensdaling van voormalige eenoudergezinnen. Deze compensatie vindt plaats bovenop de basisnorm algemene bijstand (50 % WML) en de gemeentelijke toeslag (20% WML). Uit het IWI onderzoek blijkt dat 80 % van de gemeenten enigerlei vorm van onderling verschillende compenserende maatregelen via de bijzondere bijstand kent. De groep gemeenten die geen compenserende maatregelen kent, bestrijkt nog geen 3 % van de totale bijstandspopulatie in Nederland. Ons kenmerk IVV/I/09/

9 Maatregelen Het IWI onderzoek heeft inzicht in de gemeentelijke praktijk opgeleverd op zowel het terrein van de gemeentelijke toeslagen (algemene bijstand) als het terrein van de compensatie inkomensachteruitgang voormalige eenoudergezinnen (bijzondere bijstand). Naar aanleiding hiervan ben ik met het oog op de uitvoering van de motie Karabulut voornemens de volgende maatregelen te nemen. Gemeentelijk toeslag (algemene bijstand) Nu blijkt dat niet alle gemeenten onverkort toepassing geven aan de uitspraak van de CRvB (2007) dat alleenstaande ouders met een inwonend niet ten laste komend kind vanaf 18 jaar met alleen een inkomen uit studiefinanciering recht hebben op een maximale gemeentelijke toeslag ad 20 % WML, ben ik voornemens tot codificatie in de WWB van de betreffende uitspraak over te gaan. Immers de regelgeving betreffende de algemene bijstand moet het bestaansniveau op het sociaalminimum waarborgen. In voorkomende gevallen dient dan ook aan de alleenstaande (ouder) de maximale gemeentelijke toeslag te worden verleend, respectievelijk dient te worden afgezien van een verlaging van de gehuwdennorm, indien het inwonend meerderjarig kind alleen een inkomen uit studiefinanciering heeft (of een daarmee qua hoogte vergelijkbaar netto inkomen). Compensatie inkomensachteruitgang via de bijzondere bijstand Het heeft -gelet op de uitkomsten van het IWI onderzoek - niet mijn voorkeur om centrale voorschriften vast te stellen in plaats van het instrument bijzondere bijstand waar de gemeenten momenteel over beschikken om de inkomensachteruitgang van voormalige eenoudergezinnen te compenseren. Immers in voorkomende gevallen wordt het overgrote deel van de totale bijstandspopulatie (ruim 97%) in Nederland door de gemeenten reeds in enigerlei vorm financieel gecompenseerd voor de in de motie Karabulut bedoelde inkomensachteruitgang. Daarnaast ben ik van mening dat de uiteenlopende situaties van alleenstaande ouders met inwonende meerderjarige kinderen met de daaruit voortvloeiende verschillen in inkomenshoogte en noodzakelijke bestaanskosten, van geval tot geval moeten worden gewogen. Daarbij vormt niet een centraal vastgesteld voorschrift, maar individueel maatwerk op basis van de bijzondere bijstand hét aangewezen kader. Bovendien stroken centrale regels voor wat betreft de compensatie van de inkomensachteruitgang voormalige eenoudergezinnen niet met het decentralisatie- en activeringsbeginsel dat de WWB huldigt en kan zelfs deactiverend voor de betrokken doelgroep uitwerken. Voorts zijn de huidige mogelijkheden om met de verlening van bijzondere bijstand de inkomensachteruitgang van voormalige eenoudergezinnen te compenseren ruimer dan de situatie waarop in de motie wordt gedoeld. Immers ook in situaties waarin het jongste inwonende kind achttien jaar wordt en niet schoolgaand is of studeert, maar wél ook een laag eigen inkomen of uitkering heeft, kan de alleenstaande ouder te maken krijgen met een inkomensachteruitgang die via de bijzondere bijstand compensatie behoeft. Ons kenmerk IVV/I/09/ Onder handhaving van de huidige systematiek van de inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand, ben ik voornemens de gemeenten nog eens expliciet op de problematiek van de voormalige eenoudergezinnen te wijzen. Hiertoe zal ik IWI verzoeken om het onderzoeksrapport, waarin ook rekenvoorbeelden van inkomenscompensatie zijn opgenomen, te verspreiden onder alle gemeenten in Nederland. Voorts zal ik de problematiek in het periodiek Bestuursoverleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de orde stellen. 9

10 3. Bijlage 3, Toeslag voormalig alleenstaande ouder Het bereiken van de 18-jarige leeftijd door het jongste ten laste komende kind heeft voor een alleenstaande ouder in ieder geval één en mogelijk zelfs twee financiële gevolgen. In de eerste plaats verandert de basisnorm algemene bijstand van die voor een alleenstaande ouder, zijnde 70% van de gehuwdennorm, naar die voor een alleenstaande, zijnde 50% van de gehuwdennorm. Dit betekent een inkomensachteruitgang van 254,67 netto per maand inclusief vt. Genoemd bedrag geldt per 1 juli De vt bedraagt 4,6%. In de tweede plaats kan onder omstandigheden de hoogte van de toeslag wijzigen. Dit doet zich voor wanneer het inkomen van het kind hoger is dan de norm voor een alleenstaande is 636,69.. Vóór de normwijziging, dus als het kind nog geen 18 jaar is, is er sprake van een gezin (artikel 4 onderdeel c aanhef en onder 3 WWB). Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, is er wel sprake van een gezamenlijke huishouding (artikel 3 lid 3 WWB). Maar ouder en kind worden op grond van artikel 3 lid 2 onderdeel a WWB niet gelijk gesteld met gehuwden; dus is de gehuwdennorm voor hen niet van toepassing. Indien een alleenstaande ouder te maken heeft men een inkomensterugval naar de norm alleenstaande als gevolg van het feit dat het laatste, in de gezinsbijstand begrepen kind niet meer ten laste van de ouder komt, kan aan de alleenstaande een toeslag worden toegekend. De toeslag garandeert de gehuwdennorm als gezamenlijk gezinsinkomen. Voorwaarde hierbij is dat het kind tot de huishouding van de alleenstaande blijft behoren. De toeslag De toeslag voormalig alleenstaande ouder wordt toegekend indien: Het inkomen van de alleenstaande en het inkomen van het laatste kind samen lager zijn dan de bijstandsnorm voor gehuwden (artikel 21 onderdeel c WWB). De hoogte van de toeslag is gelijk aan het verschil tussen het gezamenlijk inkomen en bovengenoemde 'norm'. Beëindigen toeslag De toeslag voormalig alleenstaande ouder eindigt indien: 1. de gezamenlijke inkomsten van de ouder en het kind boven het van toepassing zijnde normbedrag voor gehuwden uitkomen; 2. het kind 21 jaar wordt; 3. het kind niet meer thuis woont. De doelgroep Uitsluitend alleenstaande ouders die een inkomen op WWB-niveau hadden, kunnen voor de toeslag in aanmerking komen. 10

11 Let op! Doordat het laatste inwonende kind 18 jaar is geworden verandert voor de ouder de norm alleenstaande ouder in alleenstaande. Dit heeft tot gevolg dat er een lager vrij te laten bescheiden vermogen (zie paragraaf B4.3) van toepassing wordt. Aandachtspunten 1. Een kind komt niet meer ten laste van de ouder indien: o o o het kind 18 jaar wordt; of het kind 16 of 17 is en er geen aanspraak meer op kinderbijslag bestaat; of de ouder niet de volledige zorg heeft over het kind. 2. Vakantiegelduitkeringen dienen bij de berekening te worden betrokken. 3. Indien het laatste kind studiefinanciering ingevolge de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) ontvangt, wordt het inkomen van dat kind in de meeste gevallen vastgesteld op het normbedrag ex artikel 33 lid 2 WWB. Indien het kind (daarnaast) eigen inkomsten heeft, dienen deze tevens voor de berekening van de toeslagen als inkomen te worden aangemerkt. 4. De toeslag wordt aan de alleenstaande ouder toegekend. 5. De toeslag moet bij een inkomenswijziging opnieuw bekeken/berekend worden. 6. In de beschikking waarin een toeslag wordt toegekend, dient expliciet de verplichting opgenomen te worden, dat inkomenswijzigingen van het kind direct moeten worden doorgegeven. Rekenvoorbeelden De rekenvoorbeelden gaan uit van de normen per 1 juli Uiteraard moet de norm gekozen worden die in de betreffende situatie van toepassing is. Voorbeeld I Alleenstaande 40 jaar, 1 kind 18 jaar inwonend met WSF 2000 Gehuwdennorm 886,51 Zonder toeslag heeft men nu: Alleenstaande ,26 Toeslag 20% 177,30 WSF 229,45 850,01 Toeslag voormalig alleenstaande ouder 36,50 Voorbeeld II Alleenstaande 50 jaar met WWB + part-time arbeid à 136,13 (inclusief vt), 2 kinderen inwonend: 21 jaar met loon ad 680,67 en 18 jaar met WWB. Gehuwdennorm 886,51 Verlaging 15% 132,98 753,53 Zonder toeslag heeft men nu: 11

12 Alleenstaande + 5% toeslag -/- inkomsten uit arbeid 351,45 ( 443, ,33-136,13) Inkomen uit arbeid 136,13 WWB 18 jaar 153,16 640,75(A) Toeslag voormalig alleenstaande ouder 112,79 12

13 4. Bijlage 4, Bedragen schooljaar Soort onderwijs Tegemoetkoming in de schoolkosten Tegemoetkoming in het les- of cursusgeld Voortgezet onderwijs Onderbouw * 282,87 0,00 Bovenbouw 363,07 0,00 VAVO Onderbouw 594,41 Bovenbouw 674,61 993,00 Als de leerling in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus 18 jaar wordt. Anders is de tegemoetkoming 0, ,00 Als de leerling in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus 18 jaar wordt. Anders is de tegemoetkoming 0,00. Voortgezet speciaal onderwijs 0,00 0,00 Beroepsonderwijs 995,86 993,00 Als de leerling in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus 18 jaar wordt. Anders is de tegemoetkoming 0,00. 13

14 5. Aanvullende notitie Cliëntenraad Aan: Rinie Mees Eindhoven, 3 september 2009 Beste heer Mees, In september 2008 bracht de Cliëntenraad Sociale Zaken een advies uit over de inkomenspositie van alleenstaande-wwb-gerechtigden met studerende kinderen. De raad heeft hierbij gekeken naar WWB-uitkeringsgerechtigden die: - alleenstaande ouder zijn; - uitsluitend kinderen van 18 jaar of ouder hebben, - die nog thuiswonend zijn en - die nog fulltime studeren. - De Raad heeft vastgesteld dat die gezinnen op het moment dat het jongste studerende kind 18 jaar wordt er financieel flink op achteruit gaan. We constateren een achteruitgang (door afnemend inkomen en stijgende kosten) van 318, 64 euro per maand (op basis van de gegevens uit 2008). De adviesnota die als reactie op ons voorstel komt doet het voorstel om de toeslag voormalige alleenstaande ouder onafhankelijk te maken van het inkomen van het studerende kind. Daarnaast wordt vastgesteld, dat Eindhoven in de pas loopt met landelijke ontwikkelingen en dat verdere ingrepen dus niet nodig zijn. Uit de adviesnota blijkt dat er twee principiële verschillen zijn tussen Raad en gemeente: a. De gemeente gaat er vanuit dat studenten ruim kunnen en moeten lenen. De Raad heeft hiertegen grote bezwaren; b. De gemeente gaat er daarnaast vanuit dat studenten even royaal kunnen en (eigenlijk) moeten bijverdienen. Ook dit uitgangspunt wordt niet gedeeld door de Raad. Als we naar de problematiek kijken, constateren we, dat alleen deze groep met een achteruitgang wordt geconfronteerd. Zodra het jongste kind 18 jaar wordt, gaat de uitkering omlaag (van eenoudernorm naar alleenstaandenorm) en vervallen enkele regelingen uit het aanvullend minimabeleid. Daarnaast zijn nog enkele andere inkomenseffecten merkbaar (daarvoor verwijzen we naar onze nota van september 2008). We constateren dat alleen deze groep met de inkomensachteruitgang wordt geconfronteerd: a. Mensen die inkomen ontvangen uit andere bronnen (zoals arbeid) zien hun inkomen niet veranderen als hun jongste kind 18 jaar wordt. b. Paren in de bijstand merken evenmin een verandering. Hun uitkering blijft ook gelijk. Anders is dit bij eenoudergezinnen, daar gaat de norm 243,93 euro achteruit als het jongste kind 18 jaar wordt. Dat zou geen probleem zijn als dit kind (inmiddels immers meerderjarig) ook over een volwaardig eigen inkomen zou kunnen beschikken. Maar dit is niet het geval. Hiervoor is al aangegeven dat de Raad grote bezwaren heeft tegen werken en lenen door de jeugdige studenten. Beide bezwaren komen voort uit het uitgangspunt, dat kinderen de kans moeten krijgen een opleiding naar capaciteiten te kunnen volgen. Het inkomen van de ouder(s) mag dit niet beïnvloeden. Dat is niet alleen een persoonlijk belang, maar ook een 14

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict) De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict) OVERZICHTSCONSTRUCTIE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE- TECHNOLOGIE grote vrijheid Het doel van het ict-beleid is dat ict een bijdrage levert aan de verbetering

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; # < Gemeente Kerkrade Ontwerpbesluit ARCHIEF Conform ontwerpbesluit is besioten in de raadsvergadering d.d..2.s-s-^qi 2. Nr.: 12Rb020. De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de Wet werk en

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie