INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen

2 VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven 12 Geldzaken en studiefinanciering 15 Groningen; een stad om te wonen 17 Het Groningse studentenleven 19 Arbeidsmarkt In dit voorwoord richt ik mij tot u, als ouders van aankomende studenten die hopelijk gaan studeren aan deze prachtige universiteit. Ik doe dat primair als Rector Magnificus. Maar óók een beetje dat gaat onwillekeurig als (trotse) vader van een dochter die een universitaire opleiding heeft genoten. Vanuit beide perspectieven weet ik hoe belangrijk het besluit is te gaan studeren aan een universiteit in een bepaalde stad. Die keuze beïnvloedt in hoge mate de toekomst van een student. Welke kennis en ervaring wordt opgedaan? Welke carrièremogelijkheden biedt dat? Hoe ziet de vriendenkring en het sociale netwerk er uit? Studenten moeten hard werken, maar er is ook veel ruimte voor ontspanning en plezier. In alle opzichten een spannende tijd. Voor uw zoon of dochter, en ook voor u. Al was het alleen maar omdat uw kind vaak voor het eerst op zichzelf gaat wonen en het ouderlijk huis verlaat Studeren is in veel opzichten een avontuur, waarin iedere student zijn of haar weg zal vinden. De student moet het natuurlijk vooral zelf doen. De universiteit faciliteert. Met inspirerend onderwijs en een uitstekende infrastructuur. Met vele voorzieningen voor studie, sport en cultuur. Met extra begeleiding bij problemen met studeren of anderszins. En dat allemaal in een relatief veilige, gezellige, kosmopolitische en bruisende stad. Welkom in Groningen! rof.dr. F. Zwarts Rector Magnificus Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1

3 STUDEREN AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN: EEN BELEVENIS Studenten bagage meegeven voor de toekomst. Dat is waar de Rijksuniversiteit Groningen als onderwijsinstelling naar streeft. Dat doen we in de eerste plaats door goed onderwijs te geven, onderwijs dat studenten prikkelt en uitdaagt. De Rijksuniversiteit Groningen kent een zeer ruim aanbod van bacheloren masteropleidingen. In Groningen kun je vrijwel alles studeren. Studenten hebben veel keuzevrijheid: ruime gelegenheid om de studie eigen accenten te geven. Door de vrije keuzeruimte in het studieprogramma of door een stage te doen, in binnenland of buitenland. We stimuleren de studenten hun individuele talenten en interesses te ontdekken en te ontplooien, want tenslotte is niemand gelijk. Extra gemotiveerde en getalenteerde studenten kunnen deelnemen aan de verzwaarde programma s van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen, dat in februari 2010 is gestart. Wat vragen wij van studenten? Studenten mogen van ons kwaliteit, stimulans en begeleiding verwachten. Andersom vragen we ook wat van hén. Motivatie. Ambitie. Inzet. Betrokkenheid. Interesse. En resultáten. In september 2010 voert de Rijksuniversiteit Groningen het bindend studieadvies in. Dat houdt in dat studenten in het eerste jaar van hun studie minimaal veertig van de in totaal zestig punten moeten halen. Bovendien moeten zij het eerstejaarsprogramma binnen twee jaar helemaal hebben afgerond. Studenten die dit niet halen, moeten hun opleiding stopzetten. Dit betekent niet dat we studenten maar laten aanmodderen. We geven juist goede begeleiding, tussentijdse adviezen en alle nodige informatie. Uw zoon of dochter weet hoe hij of zij ervoor staat. Het bindend studieadvies kunt u zien als een hulpmiddel. Het geeft duidelijkheid wanneer het niet goed zou gaan met de studie. Zodat een student eventueel al in een vroeg stadium kan overstappen naar een opleiding die hem of haar mogelijk beter ligt. Dat kan een andere universitaire studie zijn, maar ook een hogere beroepsopleiding. Zo onderhoudt de Rijksuniversiteit Groningen intensieve contacten met de Hanzehogeschool Groningen. Er zijn tal van regelingen om bijvoorbeeld een soepele switch naar het hoger beroepsonderwijs (en andersom!) te maken. UITBLINKEN MAG! Studenten hebben verschillende achtergronden, mogelijkheden en ambities. Wij dagen elke student uit om het beste uit zichzelf te halen, binnen en buiten de studie. Getalenteerde en gemotiveerde studenten kunnen bijvoorbeeld het Honours College volgen. Dat is een verzwaard bachelorprogramma waarin studenten hun eigen vak verder uitdiepen en zich breder scholen. Daarnaast bestaat er ook een aantal topmasteropleidingen voor excellente studenten. Begeleiding in de opleiding De meeste studenten vinden vrij snel hun draai, studeren hard en zijn actief in het studentenleven. Toch weten we ook dat eerstejaarsstudenten moeten wennen aan de universiteit en aan een nieuwe manier van studeren. Het merendeel van onze opleidingen werkt daarom met een mentorgroepen. Dat houdt in dat uw zoon of dochter wordt ingedeeld in een groepje eerstejaarsstudiegenoten met één of enkele tweedejaars. Een mentorgroep helpt eerstejaarsstudenten bijvoorbeeld bij het beter begrijpen van de opzet van de studie. Ook stimuleert zo n groep studenten om elkaar te helpen, samen te studeren of met elkaar dingen te ondernemen. Aan elke studierichting is een eigen studieadviseur verbonden. Bij de studieadviseur kan uw zoon of dochter alles te weten komen over toelatingseisen, studieonderdelen, studieduur en regelingen. Ook als uw kind bepaalde knelpunten in de studie mocht ervaren of advies wil vragen bij het maken van lastige keuzen binnen de opleiding, kan hij of zij altijd een beroep doen op de studieadviseur. Advies en ondersteuning door het Studenten Service Centrum Voor informatie, hulp en ondersteuning beschikt de universiteit daarnaast over een Studenten Service Centrum (SSC). Het SSC heeft verschillende afdelingen. Bij de Centrale Studentenbalie kunnen (aankomende) studenten aankloppen met vragen over bijvoorbeeld studiekeuze, studievertraging of studeren in het buitenland. De studentendecanen fungeren als onafhankelijke vertrouwenspersonen voor kwesties die een student niet goed bij de eigen opleiding kwijt kan. De afdeling Studieondersteuning organiseert cursussen en trainingen, zoals effectief studeren, gesprekstechnieken en hanteren van studiestress. De studentenpsychologen kunnen extra begeleiding bieden bij persoonlijke of studieproblemen. Studeren met een functiebeperking Heeft uw zoon of dochter een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie), een ziekte of psychische problemen? Dan kan studeren meer tijd en energie kosten. De Rijksuniversiteit Groningen beschikt over goede regelingen en voorzieningen om uw zoon of dochter te ondersteunen. U kunt daarbij denken aan verlenging van de tentamentijd, extra studiefinanciering en financiële ondersteuning, extra begeleiding (door studieadviseur of studentendecaan), aangepast onderwijs of gesprekken met studentenpsychologen. Meer informatie hierover geeft het Studenten Service Centrum. Studeren in het buitenland Een studieverblijf in het buitenland is waardevol voor studenten. Ze verdienen studiepunten op een andere universiteit en doen levenservaring op. Ook vergroot een verblijf in het buitenland vaak de kansen op de arbeidsmarkt. De bachelor-masterstructuur is in Europa onder meer in het leven geroepen om studenten gelegenheid te geven om aan meerdere (Europese) onderwijsinstellingen te studeren. Bijvoorbeeld door een bachelor te doen aan de Rijksuniversiteit Groningen en een 2 3

4 STUDEREN AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN: EEN BELEVENIS STUDEREN AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN: EEN BELEVENIS master in een ander land. Maar u kunt ook denken aan uitwisselingen, stages of zomercursussen. In Groningen bieden wij studenten daarvoor tal van mogelijkheden. Een buitenlands studieverblijf hoeft niet voor (veel) tijdverlies te zorgen. Wel is het belangrijk het verblijf goed en tijdig voor te bereiden, ook in verband met sluitingsdata van beursprogramma s en fondsen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert diverse informatiebijeenkomsten over studeren en stage lopen in het buitenland en de studieadviseur kan uw zoon of dochter wegwijs maken. Student zijn is méér dan studeren De Rijksuniversiteit Groningen ziet de studietijd als een belangrijke periode voor jonge mensen om zich te ontplooien, binnen en buiten hun studie. Daarom stimuleren wij dat studenten lezingen en symposia bijwonen en ook zelf organiseren, over de grenzen van de eigen studie heenkijken, sporten, cultureel actief zijn en deelnemen aan het verenigingsleven. Wij subsidiëren diverse studentenorganisaties. Onze bestuurs- en topsportbeurzen zijn bedoeld om eventuele studievertraging vanwege sport- of bestuurswerkzaamheden financieel op te kunnen vangen. De Rijksuniversiteit Groningen beschikt over uitmuntende faciliteiten op het gebied van sport en cultuur. ACLO en USVA zijn begrippen in de studentenwereld. Juist dat totale plaatje, in combinatie met de bruisende binnenstad, maakt studeren in Groningen tot een belevenis. Meer informatie Informatie voor studiekiezers raktische informatie over studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen Studenten Service Centrum Studeren met psychische problemen, een functiebeperking of een ziekte Het honours programma van de Rijksuniversiteit Groningen Studentendecanen v.l.n.r. Ineke, Fred en Jodi. Ineke Jansen Studentendecaan van het Studentenservice Centrum (SSC) BACHELOR Een universitaire studie bestaat uit de bachelor (Ba) en de master (Ma). De bachelorfase duurt voor alle studies drie jaar. Centraal in die periode staan academische vorming, kritisch leren denken, het zich eigen maken van vaardigheden en het doorgronden van een eigen vakgebied. Uw zoon of dochter zal merken dat er aan de Rijksuniversiteit Groningen veel gelegenheid is om te onderzoeken wat hem of haar het meeste boeit. Zo zijn er studierichtingen die werken met een systeem van majors en minors. Een major is de basis van de opleiding en een minor een samenhangend pakket aan bijvakken, binnen of buiten de eigen studierichting. De meeste opleidingen bieden vrije keuzeruimte. Dat geeft studenten uitgelezen kansen om eigen interesses te volgen. MASTER Het bachelordiploma is een volwaardig diploma. In principe is het mogelijk om met dat diploma werk te zoeken. Toch wordt een universitaire opleiding in Nederland over het algemeen pas als compleet gezien, als daarna nog een masterdiploma is behaald. Het bachelordiploma geeft toegang tot verschillende masteropleidingen. Welke dat zijn, is afhankelijk van de studierichting. De masterfase is meestal een fase waarin een student zich dieper in zijn vak inwerkt. In het nieuwe BaMa-studiestelsel kan uw zoon of dochter er ook voor kiezen een master elders in Nederland of Europa te volgen. Ongeveer vijftien procent van de studenten aan de RUG kampt met een functiebeperking waardoor het studeren belemmerd kan worden. Je kunt dan denken aan omstandigheden zoals dyslexie, ADHD, fysieke, visuele of auditieve beperkingen. Samen met de opleiding proberen wij er dan voor te zorgen dat zij, met behulp van aanpassingen in het onderwijs, toch kunnen studeren. Een student met dyslexie kan bijvoorbeeld problemen hebben met het lezen en schrijven van teksten. Een tentamen maken met open vragen kost voor zo n student veel tijd en energie. Daarom krijgen dyslectische studenten een half uur langer de tijd om hun tentamen te maken of worden teksten vergroot. Iemand met ADHD kan last hebben van concentratieproblemen tijdens het studeren. Voor studenten met een functiebeperking worden door Studie Ondersteuning (SSC) specifieke cursussen aangeboden waarin ze leren meer grip te krijgen op de studieplanning en het studeren zelf. Niet elke functiebeperking is even duidelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld wanneer iemand psychische problemen heeft en hierdoor belemmerd wordt tijdens het studeren. Studenten kunnen in zo n geval ook terecht bij de studentenpsychologen (SSC). Een functiebeperking hoeft dus in principe geen belemmering te zijn om te kunnen studeren. Er zijn studenten met een beperking die de studie zelfs doorlopen zonder vertraging, maar de meeste doen gemiddeld iets langer over hun studie. Voor hen zijn er speciale financiële regelingen bij de RUG en bij DUO. Het is wel heel belangrijk dat de student op tijd aangeeft dat er sprake is van een functiebeperking. Dit kan door in het begin van het studiejaar een afspraak met de studieadviseur of studentendecaan te maken. Soms is het verstandig om al voor de start van de studie langs te komen om kennis te maken met de opleiding en afspraken te maken over aanpassingen in het onderwijs. De studentendecanen zijn bij het Studenten Service Centrum van de universiteit aangesteld als vertrouwenspersonen voor studenten. Zij behandelen vraagstukken die je buiten de opleiding moet of wilt regelen. De student kan bij ieder van hen terecht met vragen over studeren met een functiebeperking. 4 5

5 WELKE STUDIE GAAT UW ZOON OF DOCHTER KIEZEN? Een studie en universiteit of hogeschool kiezen, betekent voor veel middelbare scholieren een zoektocht. Uw ervaringen, mening of tips kunnen helpen, net als de mening van vrienden en ervaringen van leraren. Maar uiteindelijk gaat het er om dat uw zoon of dochter een keuze maakt die bij hem of haar past. Veel studenten sporten bij de ACLO Mogelijk herinnert u zich nog het einde van uw middelbareschooltijd. Hoe dacht ú toen na over wat u wilde gaan doen? Was het van meet af aan duidelijk, bijvoorbeeld omdat u al wist wat u wilde worden? Omdat u al van jongsaf geïnteresseerd was in een bepaald onderwerp? Of wist u nog niet zo goed wat bij u paste en bent u nog van studie of beroep veranderd? Droomde u van een vak dat u leuk of interessant vond? Of was zekerheid een baan kunnen vinden en voldoende kunnen verdienen voor u een belangrijker argument? Oriënteren en afwegen Iedere studiekiezer maakt zijn of haar eigen afwegingen. En lang niet alle scholieren kiezen louter met het hoofd, op basis van puur rationele argumenten. En dat is maar goed ook. Bij zoiets belangrijks als het kiezen van een studie, is het goed om je gevoel niet uit te schakelen. Iemand die een studie kiest die hem of haar écht interesseert, heeft veel meer kans op succes tijdens en na de studie. Gun uw zoon of dochter ruimte om vragen stellen, te twijfelen en op onderzoek uit te gaan. De één begint bij het lezen van studie- en beroepengidsen. De ander wil per se naar een bepaalde stad en kiest daar uit meerdere studiemogelijkheden. Er zijn ook scholieren die om zich te oriënteren graag een dag meelopen met een student. Het is prettig als u de mogelijkheden tot oriëntatie kent, want dan kunt u meepraten, uw zoon of dochter eens op een nieuw idee brengen en hem of haar motiveren bij de zoektocht. Universiteit of hogeschool? Middelbare scholieren afkomstig van het VWO vergeten soms dat zij ook een hogere beroepsopleiding (HBO) kunnen doen. Een HBOopleiding biedt eveneens goede perspectieven, zeker voor scholieren die kennis graag in de praktijk toepassen. Want universitair onderwijs is over het algemeen theoretischer dan HBO-onderwijs. Mensen met een HBO-diploma zijn uitstekend toegerust op de arbeidsmarkt en kunnen bovendien, als ze dat willen, goed doorstromen naar de universiteit. Universiteiten en hogescholen hebben hetzelfde studiepuntensysteem en de BaMa-structuur heeft doorstromen van HBO naar universiteit logischer gemaakt. Beide onderwijsvormen kennen hoor- en werkcolleges. De Rijksuniversiteit Groningen werkt nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen. Over en weer zijn er vrijstellingen mogelijk bij overstappen. VERSCHILLEN TUSSEN WO EN HBO WO HBO Wetenschappelijk Onderwijs Werkt aan de grenzen van het weten Leidt minder vaak direct naar één beroep Theoretisch Ook grootschalig onderwijs Gericht op zelfstandig werken Hoger Beroepsonderwijs Richt zich op toepassing van kennis in de praktijk Beroepen vaak bij studiekeuze al duidelijk raktisch Meer kleinschalig onderwijs Gericht op competenties 6 7 7

6 WELKE STUDIE GAAT UW ZOON OF DOCHTER KIEZEN? 10 TIS EN MOGELIJKHEDEN BIJ HET KIEZEN VAN EEN STUDIE 1 Voorlichtingsevenementen en meeloopdagen (www.rug.nl/studiekiezers/voorlichting) bezoeken. 2 Zo veel mogelijk informatiebronnen gebruiken: voorlichtingsbrochures, vrienden, ouders, schooldecanen, docenten en internet. (bijvoorbeeld 3 Zo breed mogelijk oriënteren op zowel wetenschappelijk onderwijs (WO) als op beroepsonderwijs (HBO). 4 Een studiekeuzetest doen bij de decaan of via internet. 5 Studies onderling vergelijken. Bijvoorbeeld: wat zijn verschillen tussen economie en bedrijfskunde? 6 Steden vergelijken. Welke spreken aan als woonstad? Wat maakt technische natuurkunde in Delft anders dan in Groningen? 7 Spreken met studenten en (pas) afgestudeerden over hun ervaringen met de studie(s) waar uw zoon of dochter aan denkt. Ook om een beeld te vormen over beroepsmogelijkheden en de kansen op een baan. 8 Voor twijfelaars en late beslissers (van 6 VWO) organiseert de RUG op 4 juni 2010 een speciale voorlichtingsbijeenkomst. 9 Kijk ook eens op voor de activiteiten van de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Yorieke Deen Studieadviseur economie en bedrijfskunde 10 Sommige 6VWO ers kunnen nog niet kiezen. Een jaar werken, op reis gaan of een combinatie daarvan is dan ook een mogelijkheid. Ouders hebben invloed, het is de kunst als ouder om een balans te vinden. Meteen de juiste studiekeuze maken, dat is natuurlijk ideaal. Maar dat lukt niet altijd. Ik ben zelf een goed voorbeeld: begonnen met Spaans en geëindigd, met veel plezier, bij psychologie. Mijn ervaring is dat aankomende studenten soms een studie in hun hoofd hebben die ze beslist willen doen. Dat is prima, maar ga wel kritisch op onderzoek uit. Sluit je niet af voor negatieve verhalen, kijk goed of het een studie is die echt bij jouw interesses en capaciteiten past. Maak daarom gebruik van de mogelijkheden die de universiteit biedt om je goed te oriënteren, bezoek de open dagen en doe mee aan Een dag student. Uit onderzoek blijkt dat kinderen toch veel waarde hechten aan de mening van de ouders. Ouders hebben invloed, het is belangrijk om je dat te realiseren. Het is de kunst als ouder om een balans te vinden. Je moet niet niks doen, maar ook niet te veel. Verdiep je in de materie, stel vragen en stimuleer je zoon of dochter Op de faculteit economie en bedrijfskunde doen we er veel aan om de studenten zo snel mogelijk op de goede plek te krijgen. Extra van belang na de invoering van het bindend studieadvies volgend studiejaar. Dat betekent juist in dat eerste semester intensieve begeleiding. Elke eerstejaarsstudent zit in een mentorgroepje en elk groepje heeft een tutor, dat is een docent. De mentor, vaak een student-assistent, signaleert problemen en neemt dan contact op met de tutor of de studieadviseur. Vaak volgt dan een gesprek met de student, waarin de problemen worden besproken. Zo verliest de student zo weinig mogelijk tijd en geld. 8 9

7 AANMELDEN EN INSCHRIJVEN: WAT KOMT ER BIJ KIJKEN? AANMELDEN EN INSCHRIJVEN: WAT KOMT ER BIJ KIJKEN? Als de keuze voor een bepaalde studie duidelijk is, zal uw zoon of dochter zich willen aanmelden en inschrijven. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat kunt u verwachten als het gaat om een studie waarvoor een numerus fixus geldt? Studenten die zich voor de eerste keer willen inschrijven voor een universitaire of HBO-opleiding, moeten zich aanmelden via Studielink. Studielink is een landelijk digitaal loket dat zowel te bereiken is via de website van de Rijksuniversiteit Groningen (www.rug.nl/studielink) als rechtstreeks: Toelating en inschrijving Studielink stuurt het verzoek om inschrijving naar de hogeschool of universiteit die uw zoon of dochter heeft uitgekozen. Deze onderwijsinstelling beslist over de toelating. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de vooropleiding. Voor bepaalde opleidingen bestaan eisen wat betreft het gevolgde profiel, voor andere studies is dat niet zo. Voldoet uw zoon of dochter aan de toelatingseisen van de studie, dan schrijft de onderwijsinstelling hem of haar in. De inschrijving is pas definitief als alle gevraagde gegevens zijn doorgegeven en het collegegeld is voldaan of als daarvoor een machtiging is afgegeven. Om problemen met bijvoorbeeld de studiefinanciering te voorkomen, is het raadzaam ervoor te zorgen dat dit ruim vóór 1 september allemaal rond is. Numerus fixus Er zijn opleidingen waarvoor naast toelatingseisen andere selectieprocedures gelden. Bijvoorbeeld als zich voor een opleiding meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Ook stelt de overheid voor sommige opleidingen slechts een beperkt aantal plaatsen open. In beide situaties geldt een numerus fixus (plaatsingsbeperking). Als uw zoon of dochter zich wil aanmelden voor een studie waarvoor een numerus fixus geldt, is het verstandig om te overwegen een opleiding van tweede keuze op te geven. Dit mag echter geen andere numerus-fixusopleiding zijn. Uiterlijk 1 mei zal definitief bekend zijn voor welke studierichtingen van de Rijksuniversiteit Groningen voor het studiejaar een numerus fixus is ingesteld. Waarschijnlijk zullen dat zijn: Geneeskunde Tandheelkunde Internationale betrekkingen en internationale organisatie sychologie Life Science and Technology Bedrijfskunde en International Business and Management (IB&M) Loting laatsen voor numerus-fixus opleidingen worden op drie manieren verdeeld: Rechtstreekse toelating Heeft uw zoon of dochter het VWO behaald met een cijfergemiddelde van 8 of hoger, dan wordt hij of zij toegelaten tot de opleiding en instelling van zijn of haar voorkeur. Landelijke lotingsprocedure Dit is een gewogen procedure: hoe hoger het gemiddelde eindexamencijfer, des te groter de kans is om in te loten. Aanmelden voor de loting moet vóór 15 mei bij het Centraal Bureau Aanmelding en laatsing (CBA). Ook dat kan uw zoon of dochter via Studielink doen. Decentrale selectieprocedure bij de universiteit van voorkeur Opleidingsinstellingen mogen bij numerus-fixus opleidingen een deel van de studenten zelf selecteren. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een decentrale selectie (bestaande uit een voorronde en een toets) voor geneeskunde en tandheelkunde. Aanmelding voor de decentrale selectie van studiejaar moet vóór 1 maart 2010 hebben plaatsgevonden. Ingeloot en dan? Bij inloting ontvangt uw zoon of dochter het plaatsingsbewijs. Binnen vier weken moet hij of zij zich inschrijven aan de universiteit van plaatsing. Gebeurt dit niet binnen die tijd, dan wordt de plaats aan een andere kandidaat toegewezen. Ingeloot, maar niet in de juiste stad Stel dat uw zoon of dochter wordt ingeloot, maar niet aan de universiteit van eerste voorkeur. Dat kán vervelend zijn. Soms is er nog wat aan te veranderen. Bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden) kan uw zoon of dochter een beroep doen op de zogenoemde hardheidsclausule. Uw zoon of dochter kan proberen het bewijs van toelating te ruilen met een andere student. Dit kan via de ruillijst van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep nu DUO). Hoe eerder het verzoek om te mogen ruilen is ingediend, hoe meer kans uw zoon of dochter heeft om te kunnen ruilen. Niet ingeloot Bij numerus-fixusopleidingen blijven na de selectieprocedure soms toch nog enkele plaatsen over. Opleidingen waarbij dat het geval is, worden vermeld in een bijlage bij het bericht van uitloting. Voor deze plaatsen kan een tweede loting plaatsvinden. De DUO publiceert in juli voor welke opleidingen een tweede loting wordt georganiseerd. Aan de tweede loting kunnen alleen studenten deelnemen die bij de eerste loting zijn uitgeloot. Helaas worden jaarlijks studenten uitgeloot voor de studie van hun dromen. Mocht uw zoon of dochter worden uitgeloot, dan kan hij of zij er bijvoorbeeld voor kiezen een jaar te reizen, te werken of een andere bacheloropleiding te volgen. Het jaar daarna kan opnieuw aan de loting worden meegedaan. De opleiding in het buitenland volgen, kan eveneens een optie zijn. Meer informatie Inschrijven aanmeldinginschrijving/bachelor Studielink Dienst Uitvoering Onderwijs/IB-Groep

8 GELDZAKEN EN STUDIEFINANCIERING Collegegeld, boeken, studiematerialen, kosten voor levensonderhoud, verzekeringen en misschien een kamer. Wat zou dat uw studerende zoon of dochter gaan kosten? Op hoeveel studiefinanciering kan een student rekenen en in hoeverre dekt dat de uitgaven? En wat moet uw zoon of dochter later terugbetalen van de studiefinanciering? We kunnen niet precies aangeven hoeveel geld uw zoon of dochter straks nodig zal hebben. Als uw zoon op dochter op kamers gaat wonen, zijn de kosten voor levensonderhoud bijvoorbeeld hoger dan wanneer hij of zij thuis blijft wonen. Verder hangen de kosten af van het uitgavenpatroon (vakantie, uitgaan, hobby s, sport) en de hoogte van de eventuele kamerhuur. Inzicht in het benodigde budget Waarschijnlijk kunt u het beste met uw zoon of dochter om de tafel gaan zitten om een beeld te krijgen van het budget dat nodig is. We geven in onderstaand kader de belangrijkste posten in richtbedragen per maand aan. Collegegeld Het collegegeld bedraagt voor het studiejaar ,. Uw zoon of dochter moet rekening houden met een maandelijkse kostenpost van zo n 139, per maand. Daarvoor kan collegegeldkrediet worden aangevraagd bij de DUO. Inkomsten Het inkomen van studenten bestaat doorgaans uit een combinatie van basisbeurs, aanvullende beurs, ouderlijke bijdrage, inkomsten uit een baantje en leningen. Veel studenten hebben naast hun studie een bijbaan van gemiddeld negen uur per week. Een bijbaantje levert niet alleen inkomsten op, maar ook werkervaring. Maar als studenten heel véél werken dan kán dat wel eens ten koste gaan van de studie. Daarom is het goed om te weten dat de voorwaarden voor studieleningen evenals de afbetalingsregelingen relatief gunstig zijn. Door wat meer te lenen zou uw zoon of dochter eventueel meer tijd kunnen overhouden voor de studie, het studentenleven of bijvoorbeeld sportbeoefening. Studiefinanciering en uw bijdrage Uw studerende zoon of dochter heeft recht op studiefinanciering. Studiefinanciering kan bestaan uit meerdere componenten, zoals een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en het collegegeldkrediet. De hoogte van de basisbeurs hangt af van de vraag of uw zoon of dochter thuis woont of op kamers. Of hij of zij recht heeft op een aanvullende beurs, hangt af van het ouderlijk inkomen. De overheid gaat ervan uit dat ouders financieel bijdragen aan de studie van hun kinderen. Uw bijdrage wordt verondersteld wanneer uw zoon of dochter geen (volledige) aanvullende beurs krijgt toegekend. U kunt bijvoorbeeld jaarlijks het collegegeld voor uw zoon of dochter betalen, de verzekeringspremies voor uw rekening nemen of maandelijks een afgesproken bedrag overmaken. Als uw inkomen volgens de normen niet toereikend is of als u meerdere studerende kinderen heeft, kan een aanvullende beurs verstrekt worden. Op de website van DUO (voorheen IB-groep) kunt u de studiefinanciering berekenen. WAT KOST STUDEREN (ER MAAND)? Huisvesting 250, tot 350, Boodschappen 100, Studieboeken, dictaten 37, Vervoer (naast OV-kaart) 5, Ontspanning, uitgaan en sport 111, Kleding 75, Verzekeringen 100, MAANDELIJKSE BEDRAGEN STUDIEFINANCIERING eriode september december 2010 Uitwonend student Basisbeurs 266,23 95,61 Aanvullende beurs 240,54 221,00 Lening 287,54 287,54 Collegegeldkrediet 139,33 139,33 Totaal 934,02 743,48 Thuiswonend student Veel studenten hebben een bijbaantje in de horeca 12 13

9 GRONINGEN: EEN STAD OM TE WONEN Terugbetalen of niet? De basisbeurs, een eventueel ontvangen aanvullende beurs en de OV-studentenkaart (à 80, per maand) vallen onder het fenomeen prestatiebeurs. Ze beginnen als een rentedragende lening. Behaalt uw zoon of dochter binnen tien jaar na aanvang van de studie zijn of haar diploma, dan wordt de lening omgezet in een gift. Hoevéél maanden rentedragende lening worden omgezet in een gift is afhankelijk van het diploma (bij een driejarige wo-bachelor is dat maximaal 36 maanden, bij een wo-diploma met eenjarige master maximaal 48 maanden, bij een tweejarig masterprogramma maximaal 60 maanden, enzovoorts). Uw zoon of dochter kan een aanvullende rentedragende lening krijgen. Deze lening wordt echter nooit omgezet in een gift, evenmin als het collegeldkrediet. Twee jaar na het afstuderen moet uw zoon of dochter de leningen in maandelijkse termijnen gaan aflossen. Daar heeft hij of zij maximaal vijftien jaar de tijd voor. Bij het vaststellen van het aflossingsbedrag wordt rekening gehouden met de hoogte van het inkomen dat uw zoon of dochter dan heeft. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING Iedereen van achttien jaar en ouder is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten, via de basisverzekering. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen deelnemen aan een collectieve verzekering bij zorgverzekeraar Menzis, die korting geeft op de basis- en eventueel aanvullende verzekering(en). Meer informatie Studeren en geld Informatie over studiefinanciering en lenen NIBUD BEURZEN VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND We noemen het in deze brochure regelmatig: uw zoon of dochter kan tijdens de opleiding een tijd in het buitenland studeren. Als dit gebeurt via uitwisselingsprogramma s, zijn daarvoor beurzen beschikbaar. Voor uitwisselingen binnen Europa, is er het Erasmusprogramma van de Europese Unie. De Rijksuniversiteit Groningen heeft zelf het Marco olo Fund voor uitwisselingen buiten Europa. Ook is er het Groninger Universiteitsfonds. Voor meer informatie: Studeren betekent vaak ook: op kamers gaan. Een spannende zoektocht begint en misschien helpt u uw zoon of dochter daar wel bij. Hoe moeilijk is dat in die populaire studentenstad Groningen? Welke wegen kan uw startende student bewandelen? Groningen is een veilige en aantrekkelijke studentenstad. Geen wonder dat de stad zo populair is onder studenten. Elke zomer is er een ware jacht op kamers. Een kamer vinden kost tijd. Toch is de situatie in Groningen iets beter dan in veel andere studentensteden. De universiteit, de gemeente en huisvestingsbureau Lefier werken gericht samen om iedereen zo snel mogelijk aan een kamer te helpen. Dat lukt redelijk goed. Maar het is ook belangrijk dat uw zoon of dochter zelf zo snel mogelijk in actie komt. Verhuur en bemiddeling Huisvestingbureau Lefier verhuurt in Groningen zo n studentenkamers en beschikt over aangepaste woonruimtes voor studenten met een handicap. Eenmaal ingeschreven bij Lefier kan uw zoon of dochter op het kameraanbod op internet reageren en gebruikmaken van Lefiers bemiddeling tussen kamerzoekenden en (particuliere) verhuurders van kamers. Bij toewijzing van kamers staat degene met de langste inschrijvingsduur vooraan. Verder krijgen eerstejaarsstudenten voorrang voor bijvoorbeeld de kamers in de wijken Selwerd, Beijum en aan het Hoendiep. Studenten die langer dan anderhalf uur moeten reizen van hun woonplaats naar Groningen krijgen eveneens voorrang. Inschrijven kan via de website van Lefier. Het inschrijfgeld bedraagt 30,. Meer informatie Kamers vinden in Groningen: eter de Wit 14 15

10 HET GRONINGSE STUDENTENLEVEN Studeren is veel meer dan met je neus in de boeken of in de computer zitten. Het leven van een student bestaat ook uit vrienden maken, uitgaan, sporten, cultuur snuiven, cursussen volgen, bestuurlijke ervaring opdoen... Groningen, met zijn bloeiende studentenleven, biedt uw zoon of dochter daarvoor alle gelegenheid. TIS VOOR HET ZOEKEN VAN EEN KAMER Tijdig inschrijven bij huisvestingsinstanties en woningbouwverenigingen. Advertenties plaatsen en lezen in vraag- en aanbodrubrieken op internet, lokale dag- en weekbladen. Briefjes ophangen in supermarkten of in het gebouw van de toekomstige studie Zo veel mogelijk familie, vrienden, kennissen en vrienden van vrienden inschakelen. Direct reageren als zich iets geschikts aandient. Niet meteen al te kieskeurig zijn; wie eenmaal een kamer heeft, vindt later wel weer iets beters. Het begint allemaal in augustus met de KEI-week, de algemene introductie voor alle eerstejaars. Een geweldige manier voor uw zoon of dochter om de stad te ontdekken, vrienden te maken en zich (breder) te oriënteren op het leven in Groningen. Elk KEI-groepje telt eerstejaars uit allerlei studierichtingen. Onder leiding van ouderejaars gaan zij op pad, van informatieve bijeenkomst naar cabaret en van studentenvereniging naar knallend feest. Sporten De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben samen een studentensportstichting: de ACLO op het Sportcentrum. Met ruim leden is de ACLO de grootste Nederlandse studentensportstichting. Uw zoon of dochter kan voor 47, een heel jaar door onbeperkt sporten, wat hij of zij maar wil. Het ACLO-lidmaatschap geeft bovendien bij veel andere sportverenigingen korting. Cultuur Groningen heeft een rijk cultureel aanbod. Denkt u eens aan het jaarlijkse popfestival Eurosonic/Noorderslag, het performing artsfestival Noorderzon in het Noorderplantsoen, het Groninger Museum en het Universiteitsmuseum. Het cultureel studentencentrum Usva heeft twee theaters. Het biedt tegen studentvriendelijke prijzen allerlei cursussen aan, zoals theatersport, muziek, cabaret, video en veel meer. Verenigingen In Groningen wemelt het van de studentenverenigingen. Algemene verenigingen zoals Vindicat en Albertus Magnus zijn vooral bedoeld voor de gezelligheid. Er zijn culturele verenigingen, zoals koren, studentencabaret en dansverenigingen. Ook kan een student zich verdiepen in levensbeschouwing en religie. Het GSp Studentenplatform voor Levensbeschouwing biedt uw zoon of dochter een breed aanbod aan cursussen en lezingen op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij. Ook organiseert het GSp elke zondag een oecumenische studentendienst in de Martinikerk. Groningen kent daarnaast veel studie- en faculteitsverenigingen, die lezingen en excursies organiseren, maar ook feesten. En natuurlijk zijn er verenigingen die de belangen van studenten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in de universiteits- of gemeenteraad. Meer informatie BIBLIOTHEKEN Alle faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben hun eigen, gespecialiseerde bibliotheek. Daarnaast is er in hartje stad de grote Universiteitsbibliotheek (UB). Naast miljoenen boeken en tijdschriften en moderne digitale voorzieningen herbergt de UB studieplaatsen. Uw zoon of dochter komt er altijd wel iemand tegen om even koffie te drinken of te gaan lunchen

11 ARBEIDSMARKT Uw zoon of dochter gaat studeren om verder te komen in het leven en om later interessant werk te vinden. Als ouder bent u waarschijnlijk benieuwd naar toekomstperspectieven die uw zoon of dochter na de studie zal hebben. Noorderplantsoen Natuurlijk hangt het af van de gekozen studie en van de arbeidsmarktsituatie op het moment van afstuderen welke perspectieven uw zoon of dochter zal hebben. Deels is dat koffiedik kijken. Aan de andere kant: met een voltooide universitaire opleiding kunnen mensen over het algemeen vrij goed terecht. Dat komt omdat veel afgestudeerden flexibel zijn. Wie breed is opgeleid en dat is een academicus! kan eventueel ook heel ander werk krijgen dan waarvoor hij eigenlijk heeft gestudeerd. Iemand die bovendien naast de studie actief is geweest en verder heeft gekeken dan de studieboeken, is aantrekkelijker voor werkgevers. Daarnaast blijven enthousiasme en motivatie belangrijk, zowel tijdens als na de studie. Schakel tussen studie en werk Niemand kan er voetstoots van uitgaan dat er later wel werk voor hem komt. En het is slim als uw zoon of dochter zich al tijdens de studie enigszins op de arbeidsmarkt voorbereidt. Bijvoorbeeld door bijbaantjes te nemen of stages te doen. Stages zijn een goede manier om de beroepsperspectieven te verkennen. Bovendien verruimen ze de mogelijkheden voor een loopbaan na de studie, want regelmatig wordt aan (oud-)stagiaires een baan aangeboden. Uit evaluaties van studenten blijkt daarnaast dat de stage een studieonderdeel is met een onvervangbaar leereffect. Studenten doen zo namelijk al ervaring op met het solliciteren, doordat ze netwerken, sollicitatiebrieven schrijven, een curriculum vitae opstellen en sollicitatiegesprekken voeren. Een stage vormt, kortom, een belangrijke schakel tussen studie en arbeidsmarkt. Aan het werk na de bachelor Uw zoon of dochter zou eventueel ook al werk kunnen gaan zoeken met het bachelordiploma. We willen daar wel bij aantekenen dat een universitaire opleiding pas helemaal is voltooid als het mastersdiploma behaald is. Niet alleen verhoogt dat diploma de kansen op de arbeidsmarkt; het bezit ervan zal ook tot uitdrukking komen in de salariëring. Op dit moment zijn er weinig studenten die na hun bachelor een baan zoeken. Meer informatie WIE GINGEN UW ZOON OF DOCHTER VOOR IN GRONINGEN? Eelco Bosch van Rosenthal, NOS-correspondent in de VS (American studies) Annie Brouwer-Korff, burgemeester Utrecht (rechten) Job Cohen, vda, voorheen burgemeester van Amsterdam (Rechten) Wim Duisenberg, eerste president van de Europese Centrale Bank (economie) Renate Groenewold, WK-schaatskampioene all round 2004 (rechten en psychologie) Willem Kolff, uitvinder van de kunstnier (geneeskunde) Wubbo Ockels, astronaut en hoogleraar (wiskunde en natuurkunde) Cunera van Selm, presentator TV Noord (sociale geografie). Het begint met de KEI-week. Stage bij de Verenigde Naties in New York

12 LATTEGROND ZERNIKECOMLEX CENTRUM CENTRUM NIEUWE EBBINGESTRAAT GEDEMTE BOTERDIE BLOEMSINGEL ETRUS CAMERSINGEL Lijn GR. AELSTR. Lijn 5 Lijn 11 GR. KRUISSTR E E GROTE LELIESTRAAT NIEUWE KIJK IN T JATSTRAAT 10 NIEUWE BOTERINGESTRAAT SILSLUIZEN OOSTERSINGEL Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) OUDE EBBINGESTRAAT B D C E Zernikecomplex Lijn 15 NOORDERHAVEN OUDE BOTERINGESTRAAT ST. JANSSTRAAT 12 Grote Markt Lijn Delfzijl OUDE KIJK IN T JATSTRAAT 13 OOSTERSTRAAT OELESTRAAT NIEUWEWEG DAMSTERDIE Hoogezand GELKINGETRAAT Lijn 15 Vismarkt HERESTRAAT BRUGSTRAAT A-STRAAT Lijn Zernikecomplex A College/Tentamenhal B Sportcentrum/ACLO C Faculteit Economie en Bedrijfskunde D Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen E Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen A-WEG Centrum 1 Academiegebouw 2 Universiteitsbibliotheek 3 Universiteitsmuseum 4 Faculteit der Letteren 5 Faculteit Rechtsgeleerdheid 6 Studenten Service Centrum 7 Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 8 Faculteit Wijsbegeerte 9 Faculteit Medische Wetenschappen/ Universitair Medisch Centrum Groningen 10 Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 11 Cultureel Studentencentrum USVA 12 Martinitoren 13 Café De Drie Gezusters alias De Drie, sinds 1973 Westerhaven EMMASINGEL MUNNIKEHOLM EMMALEIN SCHOOLHOLM 11 FOLKINGESTRAAT GEDEMTE UBBO EMMIUSTR. HADDINGESTRAAT ELSTERSTRAAT ZUIDERDIE HERELEIN Lijn Lijn Assen Drachten Centraal Station Haren

13 Algemeen Groningen (introductieweek) Kamers Colofon Uitgave Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Communicatie, april 2010 Tekst Angela Rijnen, Martin Althof, Marlies Jongman, Cato van der Vlugt, Gea Zoer Foto s Stijntje d Olde, Elmer Spaargaren. Vormgeving In Ontwerp Assen April

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

TU/e Bachelor College

TU/e Bachelor College Whereinnovationstarts //IKDROOMVAN LICHTDATMENSEN HELPTGENEZEN// Informatie bij de start TU/e Bachelor College Inhoudsopgave 04 DeTechnischeUniversiteit Eindhoven Persoonlijk contact Eindhoven studentenstad

Nadere informatie

Studeren aan de TU/e

Studeren aan de TU/e Studeren aan de TU/e - mastergids voor w.o.-ers Masteropleidingen instroom studiejaar 2011-2012 Studeren aan de TU/e Dit is de algemene w.o.-mastergids van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Alles wat je met weten over de TUE en Eindhoven

Alles wat je met weten over de TUE en Eindhoven Alles wat je met weten over de TUE en Eindhoven Colofon Het Studentenvademecum is een uitgave van bureau In- en externe betrekkingen en verschijnt iaarviiks Inlichtingen over dit vademecum bij het voorlichtingscentrum,

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Toekomst. in beweging

Toekomst. in beweging Toekomst in beweging mbitie Waarom kies je voor IVA Driebergen? Als je goed bent, willen ze je hebben. Maar in tijden dat het met de economie wat minder gaat, willen bedrijven alleen mensen met de beste

Nadere informatie

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen From start to business Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen 5Kiezen voor een goede opleiding geeft je zekerheid voor jouw toekomst. Een studiekeuze voor IVA Driebergen

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Postbus 249 2260 AE LEIDSCHENDAM tel: 070-3378 790, fax: 070-3378 799 e-mail: kncv@kncv.nl internet: www.kncv.nl Eerste druk: 1982 Eerste herziene

Nadere informatie