Nota. 1. Inleiding. De bedragen die vanuit de studiefinanciering worden verstrekt verschillen per type opleiding, maar zijn voldoende.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota. 1. Inleiding. De bedragen die vanuit de studiefinanciering worden verstrekt verschillen per type opleiding, maar zijn voldoende."

Transcriptie

1 Publiekszaken Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en Projectontwikkeling Doorkiesnummers: Telefoon Aan Het college van burgemeester en wethouders Afschrift aan Nota Datum Ons kenmerk Opsteller R. Diemers Bijlage 0 Onderwerp overbruggingsuitkering 1. Inleiding Op het moment dat een alleenstaand ouder wordt geconfronteerd met de situatie dat haar jongste inwonend kind 18 jaar wordt verandert er veel in de financiële situatie. Uitgangspunt binnen het rijksbeleid is dat de 18 jarige als economisch zelfstandig wordt beschouwd, en in zijn levensonderhoud voorziet middels werk of studiefinanciering. Indien het kind via werk in zijn inkomen voorziet, is er in principe geen reden om aanvullend bijstand te verlenen. In het geval betrokkene nog onderwijs volgt moet een onderscheid worden gemaakt naar de verschillende soorten opleiding. a. MBO, HBO en WO In het geval het betreffende kind een opleiding volgt in het Middelbaar of, Hoger beroepsonderwijs bestaat er recht op studiefinanciering. Naast de basisbeurs kan de student aanspraak maken op een aanvullende beurs en eventueel een rentedragende lening. Bovendien kent men een ruime mogelijkheid om, zonder dat dit gevolgen heeft voor de studiefinanciering, bij te verdienen. De bedragen die vanuit de studiefinanciering worden verstrekt verschillen per type opleiding, maar zijn voldoende. b. het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) Zolang het betreffende kind het voortgezet onderwijs volgt, is er sprake van een aanzienlijke inkomensachteruitgang, wat tot financiële problemen binnen het huishouden kan leiden. Er zijn enkele signalen over kinderen die van school gaan om middels werk een hoger inkomen te verwerven. De meeste 18 jarigen hebben reeds het voortgezet onderwijs verlaten, maar in enkele gevallen is de jongere nog schoolgaand, zoals in het geval dat: - het kind als late leerling het laatste leerjaar van het VWO bezoekt; - het kind enige keren één of meerdere keren een schooljaar heeft overgedaan; - het kind later dan normaal is gestart met het voortgezet onderwijs.

2 De gemeente streeft er naar dat kinderen, c.q. jong volwassen hun opleiding afronden om een goede startpositie te hebben op de arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk het inkomensverlies zodanig te compenseren dat de schoolopleiding op een normale manier kan worden afgemaakt. 2. Het inkomensverlies In de situaties zoals hierboven bedoeld treden de volgende financiële wijzigingen op, zoals: - de uitkering op basis van de norm alleenstaand ouder wordt gewijzigd in de norm voor alleenstaande, - de kindertoeslag via de belastingdienst komt te vervallen. - de kinderbijslag komt te vervallen, - de jongeren heeft recht op studiefinanciering. Zolang de jongere het voortgezet onderwijs bezoekt is dit een lage uitkering (basistoelage WTOS 1 die ongeveer gelijk is aan de kinderbijslag); - de jongere moet zich zelfstandig verzekeren tegen ziektekosten; - de jongere moet zelf een zorgtoeslag aanvragen, - de jongere komt niet in aanmerking voor de huidige schoolkostenregeling (maximaal tot 18 jaar), - via het Ministerie van Onderwijs is er in sommige gevallen een beperkte bijdrage in de schoolkosten, Het totale inkomensverlies kan voor een dergelijk huishouden oplopen tot ca. 350,00 per maand. Op het moment dat het betreffende kind na het voortgezet onderwijs verder studeert, zoals binnen het MBO, het HBO of WO zijn er ruimere vergoedingen van het Ministerie van Onderwijs mogelijk. Deze kunnen wordt aangevuld middels een aanvullende beurs of studielening. 3. Huidige overbruggingsregeling Vanwege de inkomensachteruitgang die wordt veroorzaakt door de wijziging van de uitkeringsnorm kent de gemeente al vele jaren een overbruggingsregeling. Deze regeling moet worden gezien als een vorm van gewenning. Op het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt, kan nog gedurende drie maanden de volledige uitkering op grond van de norm alleenstaand ouder verstrekt. Gedurende de daarop volgende drie maanden wordt de helft van het normverschil verstrekt. De cliënt wordt middels een beschikking hiervan op de hoogte gesteld. In veel gevallen zal de jongere gedurende de periode dat de overbruggingsuitkering wordt verstrekt het voortgezet onderwijs verlaten om 1 Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 2/8

3 verder te studeren of te gaan werken. Voor deze personen is de overbruggingsuitkering feitelijk afdoende. In het geval dat de jongere langer het voorgezet onderwijs bezoekt ontstaan financiële problemen. In deze gevallen zal de gemeente moeten bijspringen. In het kader van deze notitie is onderzoek gedaan naar het gebruik van de overbruggingsregeling. In de praktijk blijkt er nauwelijks gebruik te worden gemaakt van de regeling. Geconstateerd is dat er sprake is van een uitvoeringsprobleem. Tevens is geconstateerd dat de regeling niet is meegenomen in het boekje: Dat geld(t) voor U. 4. Relatie rijksbeleid Het rijksbeleid is er op gebaseerd dat de jongere van 18 jaar en ouder economisch zelfstandig is. Het Rijk erkent daarbij dat dit in enkele situaties niet het geval kan zijn met name als het kind het voortgezet onderwijs bezoekt. In een verzamelbrief eind 2007 heeft het ministerie aandacht gevraagd voor dit probleem. Met de overbruggingsuitkering die de gemeente Delft heeft werd verondersteld dat dit afdoende was. Dit blijkt niet het geval. Recent is door de Tweede Kamer een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd de WWB aan te passen om een regeling te treffen voor die gevallen waarin het jongste kind, na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog schoolgaand of studerend is. Het Ministerie geeft aan dat gemeenten de mogelijkheid hebben om middels bijzondere bijstand deze inkomensachteruitgang te compenseren. Aan de andere kant is het gemeenten niet toegestaan inkomensbeleid te voeren. Dit betekent dat gemeenten, indien zij besluiten aanvullend bijstand te verstrekken, dit op individuele gronden dienen te doen. 5. Impactanalyse Door VPO is en impactanalyse gemaakt. De impact is gering en blijft vooral beperkt tot de communicatie, zowel intern (werkinstructies, handboek) als extern. Verder dient een beschikking te worden ontworpen. 6. Conclusie en voorstel Op het moment dat van een alleenstaand ouder het jongste kind 18 jaar wordt, wordt de uitkering aangepast naar de norm voor alleenstaande. Als het betreffende kind het normale voortgezet onderwijs bezoekt is er sprake van een aanzienlijke inkomensachteruitgang. Indien het betreffende kind een opleiding volgt in het kader van het MBO, HBO of WO bestaat er een adequate voorliggende voorziening. 3/8

4 De Delftse schoolkostenregeling kent een leeftijdsgrens, namelijk voor kinderen tot 18 jaar. Dit behoeft aanpassing. De gemeente heeft een overbruggingsuitkering die onvoldoende wordt gebruikt. De overbruggingsuitkering is qua duur beperkt, en daarom in een aantal gevallen niet toereikend. De regeling is zowel intern als extern onvoldoende gecommuniceerd. Dit moet worden opgepakt. Voorgesteld wordt: a. De huidige overbruggingsuitkering handhaven voor alle gevallen waarin de uitkeringsnorm wordt aangepast omdat het jongste kind 18 jaar wordt; b. Deze regeling opnieuw onder de aandacht brengen bij de consulenten inkomen en de Financiële Winkel van Delft; c. In de hierboven beschreven (paragraaf 1, onder b) gevallen middels de bijzondere bijstand een overbrugging verstrekken ter hoogte van het verschil tussen de norm alleenstaand ouder en de norm alleenstaande gedurende de periode dat het betreffende kind het normale voortgezet onderwijs bezoekt. d. in het kader van gewenning na beëindiging van de schoolopleiding nog drie maanden de helft van het normverschil betalen. e. De schoolkostenregeling aanpassen. In die gevallen dat de betreffende gevallen na het 18-de jaar nog schoolgaand (op het gebruikelijke voortgezet onderwijs) zijn, de regeling ook van toepassing verklaren; f. De huidige overbruggingsregeling en de voorgestelde aanpassingen meenemen in de campagne en in de volgende uitgave van het boekje : Dit geld(t) voor U. R. Diemers 4/8

5 Checklist Impact analyse wijziging Algemene informatie: Overbruggingsuitkering ivm. de teruggang in inkomen bij alleenstaande ouders wordt voor een bepaalde doelgroep verruimd. De verruiming heeft tevens een aanpassing van de schoolkostenregeling tot gevolg. In onderstaande analyse wordt van de voorgestelde wijzigingen de impact op de WIZ brede uitvoering bezien. Algemene gegevens Initiator wijziging Reden wijziging Wat is het doel van de wijziging Verantwoordelijk vakteam Directe gevolgen wijziging voor WIZ processen? contactpersoon Ingangsdatum Ruud Diemers (B&P) Verruiming van de regeling. Uitval uit onderwijs door financiële problemen (teruggang in inkomen) voorkomen. B&P Het betreft een inhoudelijke aanpassing met beperkte impact op WIZ processen. Ruud Diemers Nader te bepalen. Beoordeel de voorgestelde wijziging op de volgende punten: Wat Omschrijving Wie voert uit, bewaakt/ kijkt inhoudelijk mee Werkprocessen Moet nieuw werkproces worden beschreven? Moet(en) bestaand(e) werkproces(sen) worden gewijzigd? Is VPO betrokken bij de procesbeschrijving? Registratiegevolgen Systeemtechnische aanpassing vereist? GWS Nieuw werkproces noodzakelijk? VPO betrokken Nee. De regeling valt onder de werkprocesbeschrijving aanvraag Bijzondere bijstand. Nee. De bestaande werkprocesbeschrijving beschrijft een algemene aanvraag BB. De procesbeschrijving schoolkostenregeling behoeft geen aanpassing. Nvt. Nee. Nee, de overbrugging valt onder de groep aanvraag Bijzondere bijstand. Nvt. Wanneer 5/8

6 Overige applicaties Aanpassingen andere Nvt. systemen Handboek Schulinck* Aanpassing, zie bij * B&P Cherry Prins Documenten* Beschikkingen/brieven Aanpassing vereist KT, KB Rapportages Formulieren werkinstructie Communicatie intern Nieuwsbrief Ken Er is geen apart rapport voor de aanvraag overbrugging. Geen standaard formulier. In principe hoeft er voor deze overbrugging geen aanvraag ingenomen te worden. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van het standaardaanvraagformulier BB. Er is geen werkinstructie overbruggingsuitkering. De werkinstructie Schoolkostenregeling dient wel enigszins te worden aangepast mbt. de doelgroepverbreding. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Aankondiging en toelichting van het nieuwe beleid. Betreft inhoudelijke wijziging waarvoor Ken niet het geëigende communicatiemiddel is. coördineert UA (Ger Grooters) KB (Robert Verhoeven) Na accordering Na accordering Zodra regeling is geaccordeerd volgt aankondiging in nieuwsbrief. 6/8

7 Communicatie extern Bijsluiter Infoblad klantenmap Informatie balieportal Gemeente Delft.info Overige externe communicatie Verbreding overbruggingsuitkering is een te specifiek onderwerp voor een te kleine doelgroep. Er is geen apart infoblad. Infobladen worden met name gebruikt voor algemene informatie. In de balieportal is er geen info te vinden over de overbrugging. Toevoeging tbv. callcentermedewerkers is gewenst. Schoolkosten aanpassing Er is geen informatie over de overbrugging op de site. Is wel gewenst. Schoolkostenregeling aanpassen Verwijzing naar Annemarie van de Berg voor beoordeling externe comm. KB (Karin Claessen) KB (Karin Claessen) Opleiding/instructie* Noodzakelijk? Ja. KB (Monique van Hoefen) Doelgroep KT/ Financiële winkel/ DUIT Autorisatie besluitvorming door: MT Kwaliteitseisen Doorlooptijd/volledigheid Sluit aan bij afhandeling juistheid Bijzondere bijstand en servicenormen Verbetersuggesties Eindevaluatie/monitor schoolkostenregeling. Niet gedefinieerd Geen Het KB controleert of de wijzigingen zijn doorgevoerd KB (Robert Verhoeven) Na accordering Opleiding vindt plaats in week 48 Nader te bepalen. Nadere uitwerking: Handboek: Het handboek Schulinck Overbruggingsuitkering wordt behandeld in het gemeentelijk (grijze) deel van H. 7 Bijzondere bijstand, inkomensachteruitgang, toeslag voormalig alleenstaand ouder. Dit gedeelte dient te worden aangepast. Aanpassing schoolkostenregeling in bovenstaand hoofdstuk onder schoolkosten. Beschikkingen/brieven: Er is een aparte beschikking toekenning overbruggingsuitkering voormalig alleenstaand ouder (b222) en deze dient te worden aangepast. Rapportages: Voor de overbruggingsuitkering is geen aparte rapportage beschikbaar. Aangezien de overbrugging ambtshalve dient te worden toegekend wanneer er sprake is van een normwijziging, verdient het aanbeveling om het rapport wijziging norm/toeslag enigszins aan te passen. M.i. kan er volstaan worden 7/8

8 met bijv. het aangeven dat er een ambtshalve beoordeling van de overbruggingsuitkering dient plaats te vinden. Werkinstructie: Er zijn nauwelijks werkinstructies bij het KT op inkomensgebied. Een aparte werkinstructie voor de overbruggingsuitkering lijkt niet noodzakelijk. Opleiding/Instructie: In november is er een reeks opleidingen/instructies gepland ivm. nieuw beleid/regelingen (zoals verzuimbegeleiding etc.) per 1 januari Overbrugging zal hierbij onder de aandacht worden gebracht. Doelgroep van de opleiding is breed: inkomen, werk, jongerenloket, DUIT, callcentermedewerkers. (senioren)ua. 8/8

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict) De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict) OVERZICHTSCONSTRUCTIE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE- TECHNOLOGIE grote vrijheid Het doel van het ict-beleid is dat ict een bijdrage levert aan de verbetering

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie