Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College."

Transcriptie

1 Voorwoord Geachte ouders, In dit nummer van Emelwaardigheden is belangrijke informatie opgenomen over het eind van dit cursusjaar. Ook zaken die nu reeds van belang zijn om te weten voor de nieuwe cursus zijn vermeld. Het is dus een "bewaarnummer": ouders en leerlingen hebben het nu of net voor of net na de zomervakantie beslist nodig om tijdig aan alle wensen en verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de leerlingen geldt dan ook: kijk goed wat voor jou van belang is en geef dit nummer thuis af met het verzoek aan je ouders goede nota van de inhoud te nemen. Het laten verlopen van de in dit nummer genoemde termijnen kan tot vervelende, financiële consequenties leiden. Voor niet-ingewijden in schoolculturen lijkt het misschien wel erg formeel en strikt geregeld, maar gezien de aantallen leerlingen in de verschillende afdelingen en de hoeveelheid werk die altijd aan het eind van de cursus op ons afkomt, is dit voor de schoolorganisatie de enige mogelijkheid om de voortgang te waarborgen. In deze Emelwaardigheden vindt u artikelen over allerlei activiteiten die op het Emelwerda hebben plaatsgevonden. Wij maken ons motto een actief lerende school in de praktijk waar. Hoogtepunt was toch wel de lustrumviering gedurende drie avonden en de actiedag met een opbrengst van ,-- netto! De voorbereidingen om per 1 augustus aanstaande tot een besturenfusie te komen, hebben vertraging opgelopen en de besturen koersen aan op een later moment. In deze uitgave vindt u een nadere argumentatie over de voorgenomen besturenfusie. In de volgende Emelwaardigheden hoop ik u meer informatie te kunnen geven over: a. de voorgenomen besturenfusie ná 1 augustus a.s. b. de onderwijskundige vernieuwingen, waaronder de sportklas en c. het inspectiebezoek van 13 april j.l. drs. R.H. Kingma, rector Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College. 1. De financiële risico s voor de sector onderwijs nemen toe. Dit is o.a. het gevolg van het beleid van het Ministerie van Onderwijs om financiële verantwoordelijkheden bij de scholen zelf te leggen. Na de invoering van de huidige bekostiging in het voortgezet onderwijs waren er nog allerlei vangnetten. Die gaan allemaal op korte termijn verdwijnen, c.q. zijn reeds verdwenen. Daarnaast brengen ook ontwikkelingen in de sociale regelgeving veel grotere risico s voor werkgevers (in het onderwijs) met zich mee. Te denken valt daarbij aan de WIA (nieuwe wet inzake W.A.O.) en de invoering van de levensloopregeling. Om deze risico s te kunnen dragen dwingt dit scholen zich aan te sluiten bij grotere bestuurlijke eenheden. Dus ook als het niet zou komen tot een besturenfusie tussen de hierboven genoemde scholen zou elk van de scholen op termijn gedwongen zijn zich bij een groter bovenregionaal verband aan te sluiten. Daarmee zouden we het onderwijsaanbod in de Noordoostpolder uit handen geven aan verantwoordelijken die minder affiniteit met onze regio hebben dan de huidige verantwoordelijken. 2. Volgens berekeningen die het Algemeen Pedagogisch Centrum enkele jaren geleden maakte dient een brede scholengemeenschap ongeveer 2500 leerlingen te hebben om een optimaal breed onderwijsaanbod te kunnen aanbieden. De beide brede scholengemeenschappen hebben deze aantallen niet. Ze kennen dan ook beide te kleine afdelingen die veel geld kosten, hetgeen ten koste gaat van (de kwaliteit) van de gezonde afdelingen. De kleine afdelingen zorgen ervoor dat in andere afdelingen klassen groter zijn. De huidige onderlinge concurrentie dwingt de scholen ertoe deze ongezonde situatie in stand te houden. Op termijn kan dit leiden tot het verdwijnen van onderdelen van het onderwijsaanbod of het verdwijnen van onderdelen van het onderwijsaanbod voor denominaties. Door de besturenfusie kan er in de polder een optimaal breed onderwijsaanbod worden gegarandeerd ook nog eens voor elke denominatie. Het moge duidelijk zijn dat dit niet het geval zal zijn als de scholen op termijn gedwongen worden elk in een ander bovenregionaal verband op te gaan.

2 3. Elk van de drie scholen heeft eigen overheadkosten (schoolleiding/ondersteuning). Voor de drie scholen gezamenlijk kan hierop worden bespaard. Deze winst kan in het primaire proces, het onderwijs, worden geïnvesteerd, hetgeen bijdraagt aan het onder 2 gestelde. Ook dit effect van de regionale besturenfusie is groter dan bij een bovenregionale. 4. De drie scholen constateren dat steeds meer leerlingen uit de randgebieden van onze regio kiezen voor scholen buiten de regio. Dit heeft te maken met de mogelijkheden die deze scholen hebben om hun aanbod te verbeteren en te verbreden. Mogelijkheden die de drie scholen door het onder 2 geschetste niet hebben. De besturenfusie, met de onder 1, 2 en 3 genoemde voordelen, biedt de drie scholen de mogelijkheid de concurrentie met de scholen buiten de regio aan te gaan. En een stijgend leerlingenaantal c.q. een niet meer dalend leerlingenaantal biedt de drie scholen nog meer mogelijkheden een breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod te bieden. N.B. Als voorwaarde bij alle veranderingen geldt dat zij alleen via natuurlijk verloop van personeel kunnen worden gerealiseerd Nieuws besturenfusie Alle medewerkers, mr-leden en bestuursleden hebben deze week weer een nieuwsbrief over de besturenfusie ontvangen. Uiteraard willen wij ook u, onze ouders, op de hoogte houden. De medezeggenschapsraad van de Bonifatius Mavo heeft, evenals de MR van het Zuyderzee College aan zijn respectievelijk bestuur een positief advies gegeven n.a.v. de vorming van een besturenfusie. Zij hebben daar enkele aandachtspunten aan gekoppeld die in de fusierapportage moeten worden verwerkt. De MR van het Emelwerda College heeft vooralsnog een negatief advies aan zijn bestuur gegeven maar is hierover nog in gesprek met het bestuur. De Raad van Toezicht in oprichting (die bestaat uit vertegenwoordigers van de huidige schoolbesturen) is inmiddels twee maal bijeen geweest om zich over een aantal zaken zoals nieuwe statuten e.d. te buigen. De leden van de raad van bestuur (de huidige directeuren) zijn op dit moment bezig met het schrijven van het fusierapport. Hierin zijn de aanbevelingen verwerkt van de verschillende besturen, de MR van de verschillende scholen en de rapporten van verschillende onderzoeksbureaus. Eind april hopen we dit document klaar te hebben. Voor alle duidelijkheid: Het gaat hier om een besturenfusie met als kenmerk dat de onderwijsinstellingen onveranderd in stand blijven. De fusie heeft tot doel om in onze regio breed, kwalitatief hoogwaardig en naar identiteit pluriform onderwijsaanbod te kunnen blijven verzorgen en mogelijk zelfs uit te breiden. Vakantierooster cursus basis- en speciaal onderwijs voortgezet onderwijs herfstvakantie t/m t/m kerstvakantie t/m t/m voorjaarsvakantie t/m t/m Goede vrijdag+ Pasen t/m t/m meivakantie t/m t/m Hemelvaart Pinksteren t/m zomervakantie t/m t/m N.B. De Eben Haëzerschool (Reformatorisch basisonderwijs) houdt rekening met vrijaf op bid- en dankdagen.

3 Op enkele r.k.-basisscholen kunnen de vakanties iets afwijken in verband met vrijafgeven met carnaval. U kunt hierover contact opnemen met uw school. Friese Poort en het Groenhorst College zijn gebonden aan regionale vakantie-afspraken waardoor deze scholen een afwijkend vakantierooster kunnen hebben. De gymzalen zijn volgens bovenstaand vakantierooster gesloten. Het suikerfeest valt op dinsdag 24 oktober 2006 en het offerfeest valt op zondag 31 december Deze dagen vallen in respectievelijk de herfst- en de kerstvakantie, zodat voor het schooljaar geen sprake is van extra verlof. Schooljaarverslag cursus Het jaarverslag van de cursus ligt ter inzage op de administratie van de school. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dat inzien bij mevrouw Annewieke Dijkstra of mevrouw Annette Ouwehand op de centrale administratie. In dit verslag wordt het reilen en zeilen van de school in het verslagjaar uit de doeken gedaan Vergoeding voor studiekosten De kosten voor leermiddelen, schoolreisjes e.d. gaan ieder jaar omhoog. Via de regelingen Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage 18- en de Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage VO18+ is het mogelijk vergoedingen aan te vragen bij de Informatie Beheer Groep. Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage 18 - Deze regeling is voor ouders met kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en (middelbaar) beroepsonderwijs. De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding voor schoolkosten. Afhankelijk van uw inkomen kunnen studiekosten vergoed worden. Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van het jaar 2004 van de aanvrager en zijn of haar partner. Indien u in 2004 een belastbaar inkomen onder de ,00 had, dan kunt u de volledige tegemoetkoming krijgen. Zit u boven deze grens, dan neemt met elke euro meer inkomen de tegemoetkoming langzaam af. U kunt een aanvraag voor het schooljaar 2006/2007 indienen tot 31 juli Hieronder volgt een overzicht van de maximale bedragen voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2005/2006. Het bedrag voor schoolkosten wordt in twee termijnen uitbetaald. Tegemoetkoming Studiekosten: onderbouw 577,77 bovenbouw 655,73 Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage VO18+ Deze regeling is voor leerlingen die gedurende hun VO-opleiding 18 jaar worden. De kinderbijslag stopt het kwartaal nadat de leerling 18 jaar is geworden. Daarna kan men in aanmerking komen voor Tegemoetkoming VO18+. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage plus een vergoeding voor schoolkosten. De vergoeding voor schoolkosten is afhankelijk van het belastbaar inkomen van 2004 van de verzorgende ouders. Ligt het inkomen van de ouders over 2004 onder de grens van ,00 dan bestaat er recht op maximale tegemoetkoming voor schoolkosten. Is het inkomen hoger dan neemt met iedere euro meer de tegemoetkoming langzaam af. Hieronder een overzicht van de maximale bedragen per maand. Basistoelage: inwonend 95,73 uitwonend 223,18 Schoolkosten: onderbouw 47,59 bovenbouw 54,01 De bedragen worden maandelijks uitbetaald en gelden voor één studiejaar. Het is verstandig twee tot drie maanden van tevoren de TS/VO18+ aan te vragen.

4 INFORMATIE OVER AANMELDEN EN STUDIEFINANCIERING HOGER ONDERWIJS VOOR EIND-EXAMENKANDIDATEN Als leerlingen na het eindexamen overstappen naar het Hoger Onderwijs (hbo/wo) moeten er een hoop zaken geregeld worden, zoals het aanmelden voor het hoger onderwijs en het aanvragen van studiefinanciering. Studiefinanciering voor Hoger Onderwijs De studiefinanciering voor het Hoger Onderwijs noemt men de prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs met een OV-studentenkaart en eventueel een aanvullende beurs. De basisbeurs en de OV-studentenkaart krijgt iedereen. Of je een aanvullende beurs krijgt, hangt af van het inkomen van je ouders. Daarnaast kun je altijd een bedrag lenen. Kenmerk van de prestatiebeurs is dat de studiefinanciering eerst als lening wordt uitgekeerd en bij voldoende prestatie in een gift wordt omgezet. Je kunt voor een 4-jarige opleiding maximaal vier jaar studiefinanciering c.q. prestatiebeurs krijgen en daarna nog 3 jaar studiefinanciering in de vorm van een lening. Voor een opleiding met een langere cursusduur (5 of 6 jaar) kan maximaal 5 of 6 jaar prestatiebeurs worden ontvangen en daarna 3 jaar een lening. De prestatienormen zijn per september 2000 veranderd en houden in dat je in het eerste studiejaar 21 punten (=50%) moet halen en voor de resterende drie jaar prestatiebeurs binnen 10 jaar een diploma. Uitgebreide informatie is te vinden in de brochure Je studeert in het hoger onderwijs en op de internetsite van de IB- Groep, Hieronder een overzicht van het budget per maand (bedragen bekend tot december 2006) Thuiswonend Uitwonend Basisbeurs 89,24 248,48 Maximale aanvullende 209,17 227,77 beurs Maximale lening 266,02 266,02 Totaal budget per maand 564,43 742,27 N.B. Als je geen aanvullende beurs krijgt, dan kun je een maximale studielening krijgen. Als je wel een aanvullende beurs krijgt, gaat dat bedrag van de maximale studielening af. Ben je jonger dan 18 jaar bij aanvang van de studie dan kun je gewoon studiefinanciering aanvragen die dan per 1 oktober ingaat. Dit sluit aan op een kinderbijslagkwartaal. Ben je al 18 jaar dan kun je met ingang van het studiejaar voor Hoger Onderwijs vanaf 1 september studiefinanciering aanvragen. Als je al de tegemoetkoming studiekosten VO18+ ontvangt, vergeet dan niet een overbrugging voor de zomermaanden (juli en augustus) aan te vragen. Dit geldt ook voor degenen die in de periode van 2 april tot en met 1 juli 18 jaar worden. De tegemoetkoming studiekosten VO18+ kun je dan per 1 juli ontvangen. Aanmelden voor een studie in het Hoger Onderwijs Een ieder die wil beginnen met een studie in het Hoger Onderwijs moet zich hiervoor aanmelden. Een aanvraag voor studiefinanciering en aanmelding voor het Hoger Onderwijs kunnen allebei via het zogeheten ASformulier (Aanmelding en Studiefinanciering) uit de Instroomwijzer worden geregeld. Studiefinanciering hoeft niet meer apart aangevraagd te worden. Via de schooldecaan krijg je een folder Je gaat studeren in het hoger onderwijs. Hierin staat uitgelegd hoe je de aanmelding en studiefinanciering kunt regelen. Doordat de zojuist genoemde Instroomwijzer niet meer standaard wordt verstrekt, is het de bedoeling dat het AS-formulier via de internetsite van de IB-Groep (www.ib-groep.nl) online wordt ingevuld en uiteindelijk wordt

5 geprint. Het geprinte formulier kan vervolgens worden opgestuurd. Indien dit niet kan of lukt, kan er alsnog een instroomwijzer worden besteld. (Met ingang van het studiejaar verdwijnt de papieren versie van de Instroomwijzer helemaal). Regel het aanmelden en de studiefinanciering op tijd dan ben je ervan verzekerd dat alles voor aanvang van de studie goed geregeld is. Dit is helemaal van belang als er voor de opleiding die je wilt gaan volgen zogenaamde aanvullende eisen gelden of als het een lotingstudie betreft. Meer informatie Voor meer informatie over de verschillende regelingen kan contact worden gezocht met de Informatie Beheer Groep. Dit kan telefonisch via tussen 9.00 en uur, via internetsite of via Ook kun je natuurlijk een bezoek brengen aan een regiokantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor is: Regiokantoor Zwolle Regiobalie Deventer Hanzelaan 280 Handelskade 75 Zwolle Deventer (Vlak achter het station, naast het stadskantoor) Open: maandag t/m donderdag Open: ma t/m vrij van uur / uur Inleveren boeken Willen de examenleerlingen (en herexamenleerlingen) op 16 en 17 juni alle boeken inleveren, ook de bibliotheekboeken (zie artikel verderop) die nog in je bezit zijn en de boeken die je rechtstreeks van een leraar hebt gekregen en die je nog niet hebt teruggeven. De leerlingen die in een vak herexamen doen, kunnen dit aangegeven tijdens het boeken inleveren zodat zij het herexamenboek nog tijdelijk kunnen lenen. Het herexamenboek kun je inleveren op de dag van het herexamen (zie schema). Willen de leerlingen precies op de in het schema genoemde tijd aanwezig zijn, zodat de gehele operatie een goed en vlot verloop kan hebben? Wie te laat komt, loopt de kans dat zij/hij met een wachttijd te maken krijgt; wij kunnen de leerlingen die op tijd komen n.l. niet laten wachten op de laatkomers! Zorg ervoor dat: 1. Boeken ongekaft worden ingeleverd! 2. De boeken in een goede staat worden ingeleverd en dat los kladpapier e.d. is verwijderd. 3. Je naam en je klas op het schutblad voor in elk boek staan. 4. Je geld meeneemt om eventueel opgelegde boetes voor slordig gebruik of ontbrekende boeken contant te kunnen betalen. Hieronder staan de data vermeld voor de leerlingen die dit jaar examen doen. Voor de overige klassen wordt het schema vermeld in het volgende nummer, te weten Emelwaardigheden nr. 93 welke omstreeks half juni uitkomt. SCHEMA BOEKEN INLEVEREN voor (her-) examenkandidaten in de gymzaal E007. Klas Mentor Datum Tijd 4AD2 Wda Donderdag 15 juni AD3 Wda Donderdag 15 juni BS2 Klo Donderdag 15 juni BS3 Klo Donderdag 15 juni BT1 Hkm Donderdag 15 juni BT2 Hkm Donderdag 15 juni BT3 Hkm Donderdag 15 juni 13.05

6 Klas Mentor Datum Tijd 4ET2 Btk Donderdag 15 juni ET3 Btk Donderdag 15 juni MT1 Bld Donderdag 15 juni MT2 Mur Donderdag 15 juni MT3 Mur Donderdag 15 juni UV2 Mey Donderdag 15 juni UV3 Mey Donderdag 15 juni VK2 Wit Donderdag 15 juni VK3 Wit Donderdag 15 juni VZ1 Blk Donderdag 15 juni VZ2 Ebg Donderdag 15 juni VZ3 Ebg Donderdag 15 juni TG1 Kar Donderdag 15 juni TG2 Hma Donderdag 15 juni TG3 Hzg Donderdag 15 juni H1 Bkm/Bui Vrijdag 16 juni H2 Grz/Vir Vrijdag 16 juni H3 Wms/Oth Vrijdag 16 juni V1 Ver/Koo Vrijdag 16 juni V2 Bri/Vin Vrijdag 16 juni Herex.kandidaten vmbo BB wiskunde Maandag 19 juni 8.45 Herex.kandidaten vmbo BB Nederlands Maandag 19 juni Herex.kandidaten vmbo KB,GL,TL Nederlands en Engels Maandag 19 juni Herex.kandidaten vmbo BB Engels Dinsdag 20 juni 8.30 Herex.kandidaten vmbo KB,GL,TL Gs, Ak en Ec Dinsdag 20 juni 8.30 Herex.kandidaten vmbo BB biologie en economie Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten vmbo BB nask 1 Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten vmbo KB,GL,TL wi, ns1, ns2 en bi Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten vmbo en H/V En, Ne en Fa Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten havo/vwo Woensdag 21 juni 8.30 Herex.kandidaten havo/vwo Woensdag 21 juni Inleveren van de boeken van schoolbibliotheek Elk jaar moeten alle boeken van de schoolbibliotheek voor de zomervakantie worden ingeleverd. Vrijdag 9 juni 2006 is de laatste dag waarop boeken worden uitgeleend voor het cursusjaar 2005/2006. Alle materialen (boeken, tijdschriften etc.) moeten uiterlijk vrijdag 30 juni 2006 ingeleverd zijn. In de periode 12 juni t/m 30 juni worden alleen materialen uitgeleend voor tentamens en werkstukken. Ben je toch vergeten je materialen terug te brengen, kom dan tijdens de sportdagen nog even langs. Neem ook een voldoende opgeladen Emelwerda-chipkaart mee om de eventuele boete te kunnen betalen. Ieder jaar verdwijnt weer een aantal boeken spoorloos: "Vergeten af te laten stempelen, "per ongeluk" in m'n tas gestopt, even geleend, enz. enz. Ook deze boeken zijn eigendom van de bibliotheek en horen in de kast te staan, zodat ook anderen ze kunnen gebruiken!

7 Kijk daarom je kast na en geef terug wat niet van jou is. Dus: lever je bibliotheekboeken op tijd in. Doe je dat niet, dan word je op de dag van schoolboeken inleveren naar huis gestuurd om je bibliotheekboeken te halen (en dat is erg vervelend). Marjan Mol en Rineke Slump, bibliothecaresses Gespreide betaling via eenmalige machtiging (ATTENTIE!) Evenals vorige jaren is het mogelijk de kosten van boekenhuur, ouderbijdrage, schoolreisgelden enz. in vier termijnen te betalen. Hiervoor ontvangt u voor de aanvang van het cursusjaar een factuur met een eenmalige machtiging. De termijnen worden in de loop van het cursusjaar geïnd, nl. medio september, november, januari en maart. Uiteraard is het ook mogelijk de kosten in één termijn te voldoen, dit kunt u aangeven op de eenmalige machtiging. Indien u geen gebruik wenst te maken van de (eenmalige) machtiging, dient in dat geval het volledige factuurbedrag vóór 25 augustus 2006 (onder vermelding van de naam van de leerling) te zijn bijgeschreven op bankrekening ten name van Emelwerda College. Het boekenpakket wordt uitsluitend verstrekt indien de eenmalige machtiging wordt ingeleverd tijdens het ophalen van de boeken of indien de betaling is ontvangen vóór 25 augustus Inleveren diverse sleutels e.d. Liftsleutels Als je op het moment van boeken inleveren in het bezit bent van een liftsleutel, moet je deze vóór het boeken inleveren terugbrengen bij de conciërge. De betaalde borgsom van 2,50 wordt dan terugbetaald. Kluissleutels Als je samen met een klasgenoot, vriend of vriendin één kluisje hebt gehuurd, dan moeten beide originele sleutels tegelijk worden ingeleverd door degene op wiens naam het kluisje staat. Op de dag waarop je je boeken moet inleveren, moet je ook de beide originele sleutels van je kluisje bij de conciërge terugbrengen om de borgsom van 10,00 terug te krijgen. Zorg er wel voor dat het kluisje leeg en schoon is! Attentie: kluissleutels inleveren vóór de zomervakantie, want na de zomervakantie moeten alle kluisjes weer met de juiste sleutels afgesloten kunnen worden. De sloten van kluisjes waarvan de sleutels niet op tijd ingeleverd zijn, worden vervangen door nieuwe sloten. Deze worden aangeschaft van de borgsom. * Sleutels inleveren voor kluizen gebouw de Peppel bij de heer Braun. * Sleutels inleveren voor kluizen gebouw de Wilg bij de heer Vis. * Sleutels inleveren voor kluizen gebouw de Es bij de heer Wielenga. Bromfietskluissleutel Sleutels van de bromfietskluis kunnen ook op dezelfde dag worden ingeleverd, de borgsom wordt dan terugbetaald. Fietsenstalling Sinds de opening van de nieuwbouw van de Es in 2002 beschikken wij als school over een goed functionerende fietsenstalling. Een opstelling waar de leerlingen uit de drie verschillende gebouwen hun eigen deel in hebben. Nagenoeg iedereen weet dat inmiddels en maakt goed gebruik van die faciliteit. Echter. er zijn zo af en toe leerlingen die, omdat ze te laat dreigen te komen of wellicht uit gemakzucht!?, hun fiets niet in de fietsenstalling zetten, maar tegen een lantaarnpaal aan de Peppellaan of in de directe omgeving.

8 Dit levert overlast op voor de omwonenden en wij willen als school dat in ieder geval voorkomen. Passanten die minder goed ter been zijn, kunnen onvoldoende gebruik maken van het trottoir. Vandaar dat de huishoudelijke dienst of de tuinman deze fietsen verzamelt op het terrein van de school om zodoende desbetreffende leerlingen te kunnen wijzen op de consequenties van hun acties. Meestal levert dat op afzienbare termijn een goed resultaat op, maar het zou nog mooier zijn wanneer een ieder door heeft hoe je met de geboden mogelijkheden van de fietsenstalling om moet gaan. Vandaar nog eens deze opmerkingen!! Gevonden voorwerpen In de drie gebouwen van het Emelwerda College liggen weer de nodige gevonden voorwerpen, zoals kleding, portemonnees, sieraden, horloges enz. Degene die iets kwijt is, wordt verzocht in het "eigen" gebouw nog eens goed naar het vermiste te zoeken en/of bij de conciërge te informeren. Gevonden waardevolle voorwerpen liggen bij de conciërge. Regel deze zaken vóór de zomervakantie, want als de grote schoonmaak begint, wordt bijna niets bewaard. C.J.Soetekouw

9 Beheerswetenswaardigheden Met enige regelmaat schrijf in dit blad over de zaken die mijn takenpakket aangaan. Eind maart zijn de drie gebouwen voorzien van nieuwe opwaardeerapparatuur voor de Emelwerdapas waardoor het nu ook mogelijk is om op te waarderen met minder dan 5.= Vanaf 0,05 tot en met 2.= wordt nu ook muntgeld geaccepteerd, waardoor we een langdurige wens van veel leerlingen eindelijk hebben kunnen honoreren. De telefooncentrale in het hoofdgebouw zal in de komende maanden worden vervangen, waardoor de bereikbaarheid van de medewerkers en de school in het algemeen wordt verbeterd. Wat betreft ICT hopen we in de laatste maanden van deze cursus een aantal computers te kunnen plaatsen in diverse theorielokalen aan de Es en ook de computers in het ICT lokaal in de Wilg te kunnen vervangen. In de zomervakantie willen we dan zowel in de Wilg als in de Peppel weer enige lokalen voorzien van computers en een beamer, waardoor de gebruikte methoden voor het onderwijs beter tot hun recht komen wat betreft de ICT invulling daarvan. In diezelfde zomervakantie willen we ook alle drie locaties voorzien van een digitaal informatiescherm, zodat roosteraanpassingen en andere dagelijkse mededelingen via dat scherm zullen worden getoond en zo bekend gemaakt aan de leerlingen. Vóór de zomervakantie hopen we de aanwezige printers en kopieerapparatuur te vervangen door zgn. multifunctionals dat zijn apparaten waarop zowel geprint, gekopieerd als gefaxt kan worden. Deze apparatuur wordt op centrale plaatsen in de diverse gebouwen opgesteld, zodat zowel docenten als leerlingen daarvan gebruik kunnen maken. De afrekening van de kosten zal worden uitgevoerd door een codesysteem voor het personeel en met behulp van de Emelwerdapas voor de leerlingen. In beide gevallen moet de persoonlijke code worden ingetoetst om tot enige actie van het apparaat te komen. Op dit moment is de afdeling ICT druk bezig ons systeem geschikt te maken voor entree vanaf de computer thuis. Zowel voor docenten als voor leerlingen en ouders wordt het dan mogelijk om van huis uit in het systeem te kunnen werken. Bijvoorbeeld voor docenten zal het dan mogelijk zijn om van huis uit cijfers of andere informatie aan het systeem toe te voegen en voor leerlingen en ouders is het dan op dezelfde manier mogelijk om in het systeem naar de vorderingen van de leerling te kijken. Ook mailen tussen docenten en leerlingen over allerlei onderwijsgerelateerde zaken behoort dan tot de mogelijkheden. Verder is het vermelden waard dat we in de zomervakantie de complete binnenzijde van de Wilg zullen laten schilderen. Daardoor hopen we te bereiken dat de werkomgeving van leerlingen en personeel wordt opgefleurd en dat een ieder die van dat gebouw gebruik maakt met des te meer plezier daar bezig is. In de Peppel hebben we na de renovatie positieve reacties ontvangen over het bereikte resultaat. Net als daar zal ook in de Wilg een commissie van personeel en leerlingen zich buigen over de kleurstelling in de diverse gedeelten van de Wilg. Begin mei hopen we hun ideeën daaromtrent te horen. Bovendien zullen in de Wilg de vloerbedekking en het meubilair van vier lokalen worden vervangen( (W15 tot en met W18). In de meivakantie beginnen we met de vervanging van een deel van de dakbedekking in de Wilg en die werkzaamheden zullen ook na die vakantie nog enige tijd in beslag nemen. Tenslotte zullen we in periode van de zomervakantie ook de buitenzijde van de Wilg en de Peppel wat betreft schilderwerk weer op niveau brengen zodat beide gebouwen ook vanaf de buitenzijde er weer strak en fris bijstaan. Uit deze opsomming merkt u al dat we voortdurend proberen met de ons ter beschikking staande middelen te zorgen voor adequate voorzieningen om het onderwijs zo goed mogelijk gestalte te geven en te laten plaats vinden in een nette, verzorgde omgeving. Mocht u over bovenstaande zaken opmerkingen of ideeën hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. C.J.Soetekouw, plv. rector, doorkiesnummer Effecten gebruik energiedranken bij leerlingen Het steeds grotere aanbod en het hogere gebruik van energiedranken kunnen leiden tot steeds grotere problemen bij jongeren. Vooral in combinatie met lichte gedragsstoornissen als ADHD, PDD-NOS en NLD en de

10 maatschappelijke druk geeft het gebruik van energierijke drankjes zoals RED-BULL, grotere gedragsproblemen bij de leerlingen. Leerlingen worden drukker, gebruiken grovere taal en raken sneller geïrriteerd. De lichamelijke gevolgen van het drinken van energiedranken staan hieronder beschreven: Bij langdurig gebruik is er een vergrote kans op hart-en vaatziektes door een verhoogde stressspiegel Er is een grotere kans op misselijkheid, duizeligheid en hartkloppingen Energiedranken onttrekken vocht uit het lichaam waardoor er juist meer dorst ontstaat. Doordat er veel vetten en suikers in energiedrankjes zitten produceert de smaak ervan veel serotonine in het lichaam. Serotonine veroorzaakt een gevoel van euforie, hetzelfde gevoel ontstaat bijvoorbeeld bij het gebruik van het antidepressivum Prozac en de party-drug XTC. Een serotonineoverschot leidt tevens tot een dopaminegebrek in het lichaam waardoor sneller irritaties kunnen ontstaan. Het ingrediënt taurine in energiedrankjes is een noodzakelijke stof. Echter één drankje levert tien keer de hoeveelheid taurine die een mens per dag nodig heeft. Taurine is van belang bij de regeling van de hartslag en het vochtgehalte in de hersenen. Een te grote hoeveelheid taurine kan leiden tot hartritmestoornissen en problemen met het denkvermogen. Daarnaast kan de grote hoeveelheid panthoteenzuur leiden tot lichte darmstoornissen. Door de grote hoeveelheid suikers kan de insulineproductie te hoog worden. Daardoor kan een glucosegebrek ontstaan dat weer kan leiden tot lusteloosheid en angstgevoelens. Dit wordt vaak weer gecompenseerd door meer drinken van suikerhoudende drankjes waardoor het glucosegehalte weer veel te hoog wordt. Deze schommeling van het glucosegehalte leidt tot nervositeit en gejaagdheid. Het is nog niet wetenschappelijk bewezen dat het drinken van energiedranken met bovengenoemde stoffen slecht is voor het lichaam. De testen zijn gedaan op volwassen personen. De hoeveelheden die deze testpersonen binnen kregen, zijn in verhouding met het gewicht van een volwassene. Bij de leerlingen die wij op school hebben is de hoeveelheid van de binnen te krijgen stoffen niet in verhouding met hun lichaamsgewicht. Hierdoor is het goed mogelijk dat leerlingen die deze energiedrankjes gebruiken last krijgen van bovengenoemde bijwerkingen. Mijn aanbeveling is dan ook het gebruik van deze energiedrankjes op school te verbieden en de ouders in te lichten over de mogelijke schadelijke effecten van de energiedrankjes. Elma Westerhof Docent gezondheidskunde VMBO Presentatie over Kenia Dit jaar heeft onze school meegedaan aan het project Going Global van Edukans. Er is ruim ,- opgehaald voor projecten van Edukans in Kenia. Reinder van Dijk leerling van onze school, is mee geweest met Edukans naar Kenia. Hij heeft gezien naar welke projecten het geld gaat. Op donderdag 11 mei zal Reinder vertellen over zijn ervaringen tijdens de reis naar Kenia. Aan de hand van stukjes film, foto s, muziek, gedichten en verhalen zal hij een beeld schetsen van de situatie in Kenia. Er wordt ook aandacht besteed aan de Keniase scholen. Geïnteresseerde ouders zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Waar? Emelwerda College: gebouw de Peppel Peppellaan 1 Emmeloord Wanneer? Donderdag 11 Mei om uur Toegang: gratis Als u wilt komen, dan graag een briefje geven aan de conciërge van het gebouw waarin uw kind les heeft.

11 Nieuws uit de afdeling havo/vwo Het tweede trimester van dit schooljaar zit er weer op. We kijken met een goed gevoel terug op alle activiteiten tijdens de lustrumweek. De leerlingen hebben laten zien dat ze tot veel in staat zijn. De uitvoeringen in t Voorhuys waren van een zeer hoog niveau, daar waren alle bezoekers het wel over eens. Fantastisch om te zien hoe onze leerlingen daar mee bezig zijn geweest. De activiteiten op de actiedag waren zeer divers en hebben veel geld opgebracht voor het project Kenia van Edukans. Onze vertegenwoordiger, Reinder van Dijk uit 5vwo, is inmiddels in Kenia geweest en hij zal in mei voor de klassen nog een presentatie verzorgen. Ook hebben we meegedaan aan de Lagerhuisdebatwedstrijd. Daar zijn we als winnaar uit de bus gekomen van alle Flevolandse scholen. En ook de tweede ronde in het Werkteater (zonder de letter h) in Amsterdam zijn we glansrijk doorgekomen. Helaas zijn we in de kwartfinale gesneuveld, dus ons team is niet op de tv te zien tijdens de halve finale en de finale. Een geweldige prestatie voor de leerlingen en de collega s Cnossen en Nieuwenhuis. We hebben gemerkt dat er in de eerste maanden van dit jaar meer lesuitval is geweest dan in het eerste deel van de cursus. Dat heeft te maken met alle georganiseerde activiteiten, terwijl ook ziekte hierin een rol speelt. Dit laatste is in deze tijd van het jaar overigens normaal. We proberen uitval zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn alle gaten niet te vullen en dat betreuren we. Het heeft onze aandacht en het is een punt waar we zeer scherp op moeten blijven letten. In mijn vorige stukje op deze plaats heb ik aangegeven dat we een open communicatie met de ouders waarderen. Daarom de volgende oproep: Instellen van een ouderpanel voor de afdelingen havo en vwo. Graag zou ik 3 à 4 keer per jaar met een groep ouders van gedachten wisselen over de inhoud van het onderwijs op onze school. Hoe beleeft u het als ouder dat uw zoon/dochter bij ons op school zit? Daarbij gaan we iedere keer een onderwerp bespreken, bijvoorbeeld omgaan met internet, vorm geven aan de identiteit, stimuleren tot actief leren, rol van de ouders en de school in de opvoeding, etc. Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u er meer over weten, neem dan even contact op. Telefoonnummer: of Op dinsdag 28 februari is er een studiedag geweest voor de gehele school. Het onderwijs is steeds in beweging en we hebben gesproken over meer gebruik maken van activerende werkvormen tijdens de lessen en plannen maken voor de inrichting van de Nieuwe Onderbouw. Het was voor ons als personeel een goede dag en in de volgende Emelwaardigheden zal ik daar op terugkomen. Wish me Luck De examentijd breekt aan. Een zware periode waarin onze examenkandidaten best wat steun kunnen gebruiken. Daarom organiseren we dit jaar als proef samen met NDC VBK, het moederbedrijf van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, een nieuwe actie rondom de eindexamens: Wish Me Luck. Hoe werkt het? Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Op de website kunnen familie, buren, vrienden en kennissen vanaf 2 mei de naam, opleiding en unieke sms-code opzoeken. Met die code kunnen ze via hun mobieltje succes wensen. Deze sms-jes worden door Wish Me Luck verzameld. Vlak voor de examens maakt Wish Me Luck een uniek gelukstelegram met daarin de bestemde gelukswensen voor alle examenkandidaten. Tijdens de eerste week van de examens ontvangen de leerlingen de envelop met het telegram. Na de examens breekt een spannende periode van afwachten aan, tot de dag van de examenuitslag. Op de dag van de examenuitslag krijgt iedereen die een gelukswens hebben verstuurd, een sms met de mededeling of de examenkandidaat geslaagd of (nog) niet geslaagd is. Meer informatie staat op Leerlingen die, om welke reden dan ook, niet mee willen doen aan de actie, hebben zich kunnen afmelden. Er wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de privacy van de gegevens. Na afloop evalueren we of deze manier van gelukwensen geslaagd is. Mede namens de afdelingsleiders groet ik u, A. Leijenaar, sectordirecteur havo/vwo

12 De Wilg TG: via flex, het examen naar een paasspreuk In één van de vorige Emelwaardigheden heb ik het over de invulling van de flexlessen gehad. In het kernteam TG hebben we besloten de flexlessen op maandag les 4 en woensdag les 3 anders in te vullen. Nu waren dat tot voor kort toetsmomenten. In de praktijk bleek het lastig te zijn alle flex-toetslessen in te vullen. Vanaf woensdag 19 april gaan we de genoemde flexlessen in klas 2 en 3 benutten t.b.v. vakoverstijgende projecten: projectflex. In klas 2 gaan we aan de slag met het Emelwerda Patio Plan. Voor klas 3 heet het project De Nieuwbouwwijk. Gedurende de projectflexlessen gaan de leerlingen, tot aan de zomervakantie, zich voornamelijk begeven in een virtuele bouwwereld. Er moet van alles onderzocht (en berekend) worden. De hoofdaannemer van beide projecten is het vak wiskunde. Echter, op verschillende momenten zullen ook andere vakken op het toneel verschijnen! We hopen door deze projecten nu aan te bieden onder andere ervaring op te doen voor het komende cursusjaar. Maar belangrijker nog: enige variatie in het onderwijsaanbod te bieden. We hebben u recentelijk d.m.v. de SE-kaarten en de rapporten op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. Een groot aantal van de leerlingen staat er goed voor. Van deze groep mogen we verwachten dat ze op basis van het eindrapport of 3 e SE-kaart bevordert gaat worden naar het volgende leerjaar Voor enkelen is bevordering onzeker. Hen wil ik met name aansporen gebruik te maken van de steun-flexlessen iedere dinsdag les 7. Waarschijnlijk heeft de mentor hier al op geattendeerd en afspraken hierover met de betrokken leerling gemaakt. Binnenkort hebben de leerlingen in 4TG de laatste SE-toetsweek: maandag 24 t/m vrijdag 28 april. Ik wens hun een goede voorbereiding voor deze week toe! Want we weten allemaal: Een goed begin is het halve werk. De reserves voor het zeker stellen van het behalen van het diploma moeten in het schoolexamen opgebouwd worden! Natuurlijk wens ik alle examenkandidaten ook veel succes tijdens de examenperiode. Deze periode start op vrijdag 19 mei en eindigt inclusief een herprofilering- of herexamen op dinsdag 20 juni. Er zijn verschillende sites op het internet te vinden met allerlei informatie over het examen én met de nodige oefenexamens! Ik noem er één: Wat voor de examenkandidaten opgaat geldt ook voor de leerlingen in 2T en 3TG: Veel succes bij het werk dat je op school en thuis te doen hebt. Ik sluit af met een spreuk die ik met mijn eigen mentorgroep gedeeld heb tijdens de paasviering: Leven of geleefd worden, jij maakt de keuze! G. Mooiweer Nieuws van de vmbo-sectoren economie/techniek/zorg&welzijn. Terwijl wij dit schrijven, gaan we op naar Pasen en terwijl u het leest leven we al weer toe naar Pinksteren. We weten dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien. Dat geldt ook voor de leerlingen. De vierde klassers slaan bijna de deur van het Emelwerda dicht. Voor die deur staan de examens. Iedereen heeft een boekje gekregen met informatie over b.v. examendata, bekendmaking van de uitslag, herexamens en diplomeringsavonden. Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk is dat ouders ook van de inhoud van dit boekje kennis nemen. Begeleiding van het thuisfront is in deze spannende dagen van belang. De praktijkexamens vinden plaats van 8 t/m 19 mei. De docent van het beroepsgerichte vak maakt met de leerling een afspraak wanneer in deze periode het examen uitgevoerd moet worden. Maar voordat aan de examens wordt begonnen wordt het schooljaar op 27 april afgesloten met een activiteit die per kernteam anders wordt ingevuld. Binnen techniek vindt er een sportief gebeuren plaats, afgesloten door een barbecue. Zorg en welzijn gaat een dag naar Amsterdam, terwijl economie gaat bowlen en dit sportieve gebeuren afsluit met een etentje. Vrijdag 28 april is een dag voor het inhalen van achterstallig werk als handelingsdelen en het maken van een herkansing. Ook de leerlingen van klas 3 staan voor een uitdaging. Terwijl klas 4 bezig is met een praktijkexamen gaan zij op stage. De voorbereidingen zijn in volle gang. Sollicitatiebrieven worden geschreven. Afspraken met het stagebedrijf voor een kennismakingsbezoek moeten worden gemaakt. Wanneer dit alles rond is volgt de meivakantie en op 8 mei gaan ze naar hun werkgever, waar ze in de loop van de veertien dagen door een docent worden bezocht. Naar aanleiding van het rapport zijn de leerlingen, wanneer dit nodig was, geplaatst bij huiswerkbegeleiding en/of steunlessen. Wilt u als ouder daar meer over weten of hebt u daar vragen over, dan kunt altijd contact opnemen met de mentor. De creatieve flexuren worden op een zacht pitje gezet in verband met examens en stage.

13 Al met al een spannende tijd. Wij wensen u als ouders dan ook wijsheid toe. Met vriendelijke groet, L. Bunt, afdelingsleider Zorg & Welzijn K. van Putten, afdelingsleider Techniek M.H. Tichelaar-Dijkstra, afdelingsleider Economie Emelwerda College weer in de prijzen. Enorm succes leerlingen bouwkunde afdeling van het Emelwerda College op de open dag bij Bouwopleidingen Rolbij te Lelystad. Het begint zo langzamerhand gewoon te worden binnen de techniekafdelingen om prijzen te winnen. Na de schilders, metaal en elektro was het nu de bouw met timmeren en metselen die met de prijzen weer richting Emmeloord ging. Zo blijkt maar weer dat we op het Emelwerda met onze huidige techniekopleiding heel goed bezig zijn. Elk jaar organiseert Bouwopleiding Rolbij een wedstrijd timmeren en metselen tussen devmbo- scholen van Flevoland met een bouwkunde opleiding. Het is een wedstrijd waarbij de leraren een werkstuktekening in moeten leveren die op het niveau van de leerlingen en in ongeveer tien uur te maken moet zijn. Vervolgens gaan de tien leerlingen van de vijf scholen uit Flevoland hiermee twee dagen aan het werk De wisselbeker gaat naar de school die op deze twee onderdelen het hoogst scoort. Onder het scherp toeziend oog van een deskundige jury streden de jongens om de eer een jaar lang de beste leerling timmeren van Flevoland genoemd te mogen worden. Harm Jan ten Napel en Nick Harsevoort deden mee met de timmerwedstrijd en Roger Fahner en Dennis van Meenen met het metselen.

14 Ook konden de leerlingen die de open dag bezochten de prijs proberen te raden van een kist met gereedschap waarvan de waarde 401,00 bleek te zijn. Balk doorzagen, spijker slaan en oud gereedschap benoemen waren andere onderdelen. De tekening die het Emelwerda had ingestuurd werd gekozen als werkstuk, dat was een kapconstuctie. Vervolgens presteerden Nick en Harm Jan zo goed dat Nick met de hoogste eer ging strijken op de hielen gevolgd door Harm Jan die tweede werd. Het leverde Nick naast een beker ook nog een prachtige accu schroef- boormachine op. Harm Jan kreeg naast een beker ook nog een grote stelwaterpas. Dhr Harkema mocht voor de school de wisselbeker en een koffer met een elektrische schaaf in ontvangst nemen. Roger kreeg het bij het metselen voor elkaar om het mooiste muurtje neer te zetten, dat leverde hem een mooie beker op, ook wist Roger het bedrag van de kist gereedschap te raden, dus die mocht hij ook mee naar huis nemen. Dennis kreeg voor zijn prestatie ook een mooi stelwaterpas. Jongens hartelijk dank voor jullie inzet; hier kunnen we als school trots op zijn. E.Harkema Junior Vakkanjerswedstrijden 3 maal goud - 1 maal brons Elk jaar worden er Junior VakkanjerWedstrijden georganiseerd door Bureau Top. Het gaat hierbij om de afdeling Techniek (elektro/metaal). Alle scholen uit de regio, met voldoende kwaliteit onder de leerlingen, doen mee. Per vakonderdeel mogen er twee leerlingen meedoen. De onderdelen bestaan uit: elektrotechniek, constructiebankwerken, CAD tekenen en lassen. Een verslag vanuit de afdelingen Metaal en Elektro: De wedstrijden werden gehouden in Elburg op het Nuborgh College op 2 februari 2006 om uur. Bij aankomst werd er uitgelegd hoe de dag zou gaan verlopen. Wegens het grote aantal leerlingen werden er twee groepen gemaakt: de eerste groep s morgens en de tweede groep s middags. De leerlingen hadden overalls gekregen en een tasje met daarin de instructies én de opdracht die ze op die dag moesten gaan uitvoeren. Om uur gingen de leerlingen met de docenten het lokaal en de machines verkennen, want je bent immers in een ander lokaal, op een andere school, en dus met andere machines. Na een korte uitleg van de docent begonnen de wedstrijden om uur. De docenten moesten het lokaal verlaten en het aan de leerlingen overlaten, dat was voor alle partijen niet gemakkelijk. Even aan de buitenkant van de school kijken hoe ze aan het werk waren. Even dat contact tussen docent en leerlingen met een raam ertussen. De docenten kregen een excursie aangeboden. Om uur was er een lunch voor zowel leerlingen als docenten. Het geheel was goed verzorgd. Om uur werden de wedstrijden hervat voor groep 2. Het geheel eindigde om uur. Toen moesten de werkstukken nog beoordeeld worden door de juryleden. Naarmate de tijd verstreek, liep de spanning onder de leerlingen en docenten) verder op.

15 Na wat hapjes en drinken vond eindelijk het moment daar van de prijsuitreiking door de wethouder van Onderwijs uit Elburg plaats. De spanning was te snijden. Als eerste wordt het constructiebankwerken genoemd: Marco van der Sar (4MT2) behaalt de eerste prijs. In het tweede vakgebied, dat bestaat uit CAD tekenen, vertrekt Freek Kramer (4MT3) met de eerste prijs. Het derde vakgebied is elektrotechniek: Marco Freriks (4ET3) wint een bronzen medaille. Het laatste vakgebied is lassen. Het begint bijna eentonig te worden: Tjeerd Hoekstra wint ook de gouden medaille voor het Emelwerda College. Daarbij ontvangen alle deelnemers ook nog een oorkonde omdat ze deel hebben genomen aan de wedstrijden van Junior Vakkanjers. De werkkleding die ze aan het begin van de dag kregen van Bureau Top mogen ze na afloop ook houden. Het was dus een geslaagde dag voor de leerlingen en docenten van het Emelwerda College. Voor de leerlingen die goud hebben behaald komt er nog een vervolg: de Finale Junior Vakkanjers die zal plaatsvinden in Utrecht op de Techni-show Jaarbeurs van 14 t/m 18 maart Maar het allerbelangrijkste van deze dag is toch wel het promoten van de afdelingen techniek binnen het onderwijs, en dat is op deze manier (en met name door onze leerlingen) uitstekend gelukt! Henk Buitink (elektrotechniek) en Fred Bijleveld (metaaltechniek) Stage lopen na het VMBO in London.`+ Er zijn leerlingen die wat verder willen kijken als ze een vervolgopleiding zoeken. Abdifatah Hamidun Mohamed koos na zijn opleiding administratie op de Es een ROC opleiding International Business. Hij moet in het tweede jaar stage lopen, en dan is een stage in het buitenland leuk om te doen. Hij stuurde onderstaande, iets ingekorte, in november naar zijn oud mentor op de Es over de stage in London. We hebben eerst training gehad over het beleid van Fortnum & Mason over de health and safety, we zijn 2 dagen later met werk begonnen. Ik heb 2 dagen achter de kassa gezeten op de ground floor, het was wel eerst even wennen, maar het ging goed. Er kwamen veel Japanners, die houden van veel tassen. Ik heb het hier enorm naar mijn zin bij dit bedrijf. De mensen zijn heel erg vriendelijk. Na 2 dagen achter de kassa ben ik op een andere afdeling begonnen, deze heet Merchandising. Je moet producten die op de ground floor zijn aanvullen en controleren op datum. Paul James head section die orders moet verwerken, kreeg een order van Buckingham Palce en ik mocht samen met Paul de order gaan brengen. Het was een hele eer om dat te doen. Buckingham Palace was heel mooi. We kwamen daar en ik liet mijn pas zien van Fortnum & Mason en toen we de order gebracht hadden, zei een persoon: sorry maar ik heb geen fooi voor jullie beetje lachen, dat was helemaal geen probleem, omdat het al een hele eer was om daar te zijn. Met het openbaar vervoer ben ik hier nu bekend heel gemakkelijk om alles te vinden ik weet hier beter de weg dan in Amsterdam. PS ze noemen me hier nu Abbs, die Engelsen hahha! Ik werkte al vanaf de eerste dag zelfstandig. Ik werk met de producten van Fortnum & Mason en je leert wat voor producten ze hebben en als de klanten je vragen naar producten, dan weet je het, dat komt goed van pas. Ik moet de producten bijhouden en controleren. En als producten uit stock zijn moet ik dat noteren. Nu doe ik de christmas producten christmaspuddings en cognac butter, brandy butter en de hampers. ik heb

16 ook op de afdeling Hampers voor paar uurtjes meegeholpen met een hele grote order voor een Arabische dame voor een bedrag van meer dan 4000 pound. Het was een leuke ervaring. Ik was afgelopen maandag alleen naar Buckingham Palace geweest, ik moest een brief brengen van het management. Ik heb bij een F & M een prijs gewonnen bij een wedstrijd van de 177 mensen had ik en een andere persoon een prijs gewonnen ik mag voor 28 pound iets uitzoeken, dat heeft Kate voor me geregeld. Ze is hoofd van personeelszaken ze is echt een hele aardige vriendelijke persoon. Ik heb afgelopen donderdag van tot gewerkt. Er was een kleine privébijeenkomst, wat mensen van de Times en wat bekenden. Ik was vandaag bij de andere studenten geweest ze wonen daar leuk. Gagik, Guido en Kees hadden me de buurt laten zien en we waren nog naar Hyde Park geweest. Heel mooi daar je kunt tot je rust komen. Ik zit nu ook in de Ramadan, eerste paar dagen was effe zwaar maar later dan valt het wel mee; heb ook geregeld dat ik wat vroeger naar huis mag. Na zessen koken ze speciaal voor de mensen die vasten bij F & M, het is wel goed geregeld. Waarschijnlijk moet ik tot het de einde van kerst op de afdeling merchandising werken en je moet ook 1 dag in het weekend werken. Binnenkort krijgen we het heel druk nu kerst aankomt. Het zal wel drukker en voller worden op de shop floor. Ik heb nog niet veel aan sightseeing gedaan, hoop het binnenkort te kunnen gaan doen. PS: Fortnum & Mason is de foodsuppliër voor de rijken van Groot Brittannië Best Men Award Op woensdag 29 maart hebben Eize Hoekstra en Stefan Verbruggen, van 4ET, meegedaan met de wedstrijd Best Men Award. We zijn s morgens om 7 uur vertrokken naar Den Helder, daar kwamen we om half negen aan. Nadat we eerst wat gedronken hadden, werden er groepjes gemaakt. Twee leerlingen moesten samen een opdracht maken, één van elektrotechniek en één van installatietechniek. Aangezien er ook twee leerlingen uit Almère meededen, die daar installatietechniek volgen, was al vlot besloten dat de jongens uit de Flevopolder bij elkaar zouden blijven. In totaal waren er twaalf deelnemers. Om negen uur kregen we een korte uitleg en kregen de jongens ook de opdracht. We zijn daarna naar de werkruimte gegaan en hebben de materialen, die ze voor de opdracht nodig hadden, bekeken. Het was schakelmateriaal met wand- en plintgoot, dat nog maar sinds kort te verkrijgen is, waar op school dus nog niet mee gewerkt wordt. Om 10 uur begon de wedstrijd. De begeleidende docenten hadden een ander programma, zodat de leerlingen het echt zelf moesten doen. Er is door iedereen hard gewerkt en tussen de middag was er even een korte lunchpauze, daarna moesten ze weer snel verder, om toch op tijd klaar te zijn. Om vier uur had iedereen zijn opdracht af en kon de jury beginnen met het beoordelen van de resultaten.

17 Eindelijk was het vijf uur en werd de uitslag bekend gemaakt. Het Emelwerda-De Noordoostpolder Dictee 2006 Voor alle deelnemers aan het Emelwerda-de Noordoostpolder Dictee volgt hieronder de juiste oplossing van de voorronde. De voorronde bestond uit twee delen: het aanstrepen van het juist gespelde woord en het tellen van het aantal fouten in een zin. A. Allereerst de juiste spelling van de woorden: 1. vanille-ijs 6. persé vanilleijs per se vanille ijs persee 2. Citotoets 7. Karel Appel museum cito toets Karel-Appelmuseum Cito-toets Karel Appelmuseum 3. geüpdatet 8. bureau agenda ge-updatet bureauagenda geupdatet bureau-agenda 4. bloknoot 9. btw bloknote BTW blocnote b.t.w. 5. ervan uitgaan 10. moderne talenonderwijs er vanuit gaan modernetalen onderwijs er van uitgaan modernetalenonderwijs Hieronder volgen de zinnen In iedere zin staat het juist gespelde woord tussen haakjes. 1. Wij verkopen pc s voor pc gebruikers (pc-gebruikers) en tv tjes voor klein behuisde (kleinbehuisde) tv-kijkers. (2) 2. De direktie (directie) wist het managementteam te choqueren met het predicaat lui. (1) 3. De entrecote met ragout bleek een regelrecht dêbacle (debacle). (1) 4. Ook al is hij ziek of vermoeit (vermoeid), hij fitnesst (fitnest) altijd drie keer per week. (2)

18 5. De loco-burgemeester (locoburgemeester)deed quasireligieus tegen de vicepremier, die informeerde naar de re-integratie. (1) 6. Zij schopte een geweldige scène, maar de bohemién (bohemien) maakte slechts een reverence en veronschuldigde (verontschuldigde) zich, omdat hij coûte-que-coûte (coûte que coûte) naar de prèmiere (première) van een toneelstuk moest. (4) 7. Bij de Pvd A (PvdA) hebben ze een pc met asdl-aansluiting (ADSL-aansluiting) voor Tweede- Kamerleden (Tweede Kamerleden). (3) 8. Zij bowlt vanavond voor het eerst en vindt het nog leuk ook. (0) 9. Momenteel debriefd (debrieft) de comissaris (commissaris) zijn politie-agenten (politieagenten) over het gijzelingsdrama van gisteren. (3) 10. Ik heb vroeger nog een tijdje geaquajogt (geaquajogd), maar mijn zus breakdancete graag. (1)

EXAMENBOEK BASIS 2016

EXAMENBOEK BASIS 2016 EXAMENBOEK BASIS 2016 Aan de leerlingen van klas 4. In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking.

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Beste eindexamenkandidaat,

Beste eindexamenkandidaat, Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Op naar het diploma!

Op naar het diploma! Informatie voor examenkandidaten 4 vmbo basis/kader 2016-2017 Inleiding Beste leerlingen van 4 vmbo, Je bent nu bezig met de laatste lesweken op de RSG Tromp Meesters. Je hebt nog een paar weken om je

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren:

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren: Bergschenhoek, 20 april 2017 Betreft: afronding examenjaar Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, De afrondende fase voor onze vierdejaars leerlingen BBL, KBL en GL/TL in de vorm van het CSPE,

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

VAN AOC DE GROENE WELLE

VAN AOC DE GROENE WELLE 2015 AOC De Groene Welle Maart 2015 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode

Nadere informatie

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 Hieronder volgt een aantal zaken die de eindexamenkandidaten gedurende de periode van het schriftelijk gedeelte van het examen in de gaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 03 10 november 2015

Nieuwsbrief Nr. 03 10 november 2015 Nieuwsbrief Nr. 03 10 november 2015 AVICENNA COLLEGE BESTAAT TWEE JAAR Op 3 november jl. bestond onze school 2 jaar. Begonnen op 3 november 2013 als de Opperd onder de vleugels van CVO Melanchton. Per

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10.

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10. PTA Mavo 3 sep-16 Inhoud Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10 Pagina 2 Geachte ouder, beste leerling, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Informatieavond 5 HAVO

Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 havo Programma informatieavond Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken Ons motto:

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2017 Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet,

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet, Oktober 201 5 nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Beste ouder, verzorger, Welkom en/of goed u weer te zien! Het eerste geldt vooral de nieuwe ouders van onze school. U heeft via uw zoon of dochter de afgelopen weken

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3,

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3, Bleiswijk, juni 2015 Betreft: einde schooljaar Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3, Na de stageperiode, weer les en de toetsweek is het eindelijk tijd voor de werkweek!

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 cursus 2013/2014 GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE INLEIDING Beste leerlingen, Dit boekje is het eerste deel van jullie programma van toetsing en afsluiting. Je zit

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Paradijsplein NJ Amsterdam T E

Paradijsplein NJ Amsterdam T E Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13e nieuwsbrief, vrijdag 6 maart 2015 Beste ouders, De voorjaarsvakantie is achter de rug en we zijn weer fris gestart.

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen.

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen. Eindhoven, 22 april 2014 Aan «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» en ouder(s)/verzorger(s) ***** Belangrijke informatie over het examen****** Beste «Roepnaam», Klas: «Klas» Hierbij ontvang je de laatste informatie

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

nieuwsbrief Kijk voor meer nieuws uit de groepen op www.rootselaarschool.nl

nieuwsbrief Kijk voor meer nieuws uit de groepen op www.rootselaarschool.nl nieuwsbrief Schooljaar 2015 2016 1 oktober 2015 nr. 6 Kijk voor meer nieuws uit de groepen op www.rootselaarschool.nl GAANDEWEG Opnieuw beginnen; een prachtig cadeau om elkaar te geven en elkaar te gunnen!

Nadere informatie

nr. 4, schooljaar 2011-2012

nr. 4, schooljaar 2011-2012 nr. 4, schooljaar 2011-2012 Wéér talenten basisschool PassePartout gespot Zondag 2 oktober jongstleden zijn er wéér talenten van onze school gespot. Dit keer gaat het om Geneviève uit groep 8 en Phoebe

Nadere informatie