Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College."

Transcriptie

1 Voorwoord Geachte ouders, In dit nummer van Emelwaardigheden is belangrijke informatie opgenomen over het eind van dit cursusjaar. Ook zaken die nu reeds van belang zijn om te weten voor de nieuwe cursus zijn vermeld. Het is dus een "bewaarnummer": ouders en leerlingen hebben het nu of net voor of net na de zomervakantie beslist nodig om tijdig aan alle wensen en verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de leerlingen geldt dan ook: kijk goed wat voor jou van belang is en geef dit nummer thuis af met het verzoek aan je ouders goede nota van de inhoud te nemen. Het laten verlopen van de in dit nummer genoemde termijnen kan tot vervelende, financiële consequenties leiden. Voor niet-ingewijden in schoolculturen lijkt het misschien wel erg formeel en strikt geregeld, maar gezien de aantallen leerlingen in de verschillende afdelingen en de hoeveelheid werk die altijd aan het eind van de cursus op ons afkomt, is dit voor de schoolorganisatie de enige mogelijkheid om de voortgang te waarborgen. In deze Emelwaardigheden vindt u artikelen over allerlei activiteiten die op het Emelwerda hebben plaatsgevonden. Wij maken ons motto een actief lerende school in de praktijk waar. Hoogtepunt was toch wel de lustrumviering gedurende drie avonden en de actiedag met een opbrengst van ,-- netto! De voorbereidingen om per 1 augustus aanstaande tot een besturenfusie te komen, hebben vertraging opgelopen en de besturen koersen aan op een later moment. In deze uitgave vindt u een nadere argumentatie over de voorgenomen besturenfusie. In de volgende Emelwaardigheden hoop ik u meer informatie te kunnen geven over: a. de voorgenomen besturenfusie ná 1 augustus a.s. b. de onderwijskundige vernieuwingen, waaronder de sportklas en c. het inspectiebezoek van 13 april j.l. drs. R.H. Kingma, rector Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College. 1. De financiële risico s voor de sector onderwijs nemen toe. Dit is o.a. het gevolg van het beleid van het Ministerie van Onderwijs om financiële verantwoordelijkheden bij de scholen zelf te leggen. Na de invoering van de huidige bekostiging in het voortgezet onderwijs waren er nog allerlei vangnetten. Die gaan allemaal op korte termijn verdwijnen, c.q. zijn reeds verdwenen. Daarnaast brengen ook ontwikkelingen in de sociale regelgeving veel grotere risico s voor werkgevers (in het onderwijs) met zich mee. Te denken valt daarbij aan de WIA (nieuwe wet inzake W.A.O.) en de invoering van de levensloopregeling. Om deze risico s te kunnen dragen dwingt dit scholen zich aan te sluiten bij grotere bestuurlijke eenheden. Dus ook als het niet zou komen tot een besturenfusie tussen de hierboven genoemde scholen zou elk van de scholen op termijn gedwongen zijn zich bij een groter bovenregionaal verband aan te sluiten. Daarmee zouden we het onderwijsaanbod in de Noordoostpolder uit handen geven aan verantwoordelijken die minder affiniteit met onze regio hebben dan de huidige verantwoordelijken. 2. Volgens berekeningen die het Algemeen Pedagogisch Centrum enkele jaren geleden maakte dient een brede scholengemeenschap ongeveer 2500 leerlingen te hebben om een optimaal breed onderwijsaanbod te kunnen aanbieden. De beide brede scholengemeenschappen hebben deze aantallen niet. Ze kennen dan ook beide te kleine afdelingen die veel geld kosten, hetgeen ten koste gaat van (de kwaliteit) van de gezonde afdelingen. De kleine afdelingen zorgen ervoor dat in andere afdelingen klassen groter zijn. De huidige onderlinge concurrentie dwingt de scholen ertoe deze ongezonde situatie in stand te houden. Op termijn kan dit leiden tot het verdwijnen van onderdelen van het onderwijsaanbod of het verdwijnen van onderdelen van het onderwijsaanbod voor denominaties. Door de besturenfusie kan er in de polder een optimaal breed onderwijsaanbod worden gegarandeerd ook nog eens voor elke denominatie. Het moge duidelijk zijn dat dit niet het geval zal zijn als de scholen op termijn gedwongen worden elk in een ander bovenregionaal verband op te gaan.

2 3. Elk van de drie scholen heeft eigen overheadkosten (schoolleiding/ondersteuning). Voor de drie scholen gezamenlijk kan hierop worden bespaard. Deze winst kan in het primaire proces, het onderwijs, worden geïnvesteerd, hetgeen bijdraagt aan het onder 2 gestelde. Ook dit effect van de regionale besturenfusie is groter dan bij een bovenregionale. 4. De drie scholen constateren dat steeds meer leerlingen uit de randgebieden van onze regio kiezen voor scholen buiten de regio. Dit heeft te maken met de mogelijkheden die deze scholen hebben om hun aanbod te verbeteren en te verbreden. Mogelijkheden die de drie scholen door het onder 2 geschetste niet hebben. De besturenfusie, met de onder 1, 2 en 3 genoemde voordelen, biedt de drie scholen de mogelijkheid de concurrentie met de scholen buiten de regio aan te gaan. En een stijgend leerlingenaantal c.q. een niet meer dalend leerlingenaantal biedt de drie scholen nog meer mogelijkheden een breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod te bieden. N.B. Als voorwaarde bij alle veranderingen geldt dat zij alleen via natuurlijk verloop van personeel kunnen worden gerealiseerd Nieuws besturenfusie Alle medewerkers, mr-leden en bestuursleden hebben deze week weer een nieuwsbrief over de besturenfusie ontvangen. Uiteraard willen wij ook u, onze ouders, op de hoogte houden. De medezeggenschapsraad van de Bonifatius Mavo heeft, evenals de MR van het Zuyderzee College aan zijn respectievelijk bestuur een positief advies gegeven n.a.v. de vorming van een besturenfusie. Zij hebben daar enkele aandachtspunten aan gekoppeld die in de fusierapportage moeten worden verwerkt. De MR van het Emelwerda College heeft vooralsnog een negatief advies aan zijn bestuur gegeven maar is hierover nog in gesprek met het bestuur. De Raad van Toezicht in oprichting (die bestaat uit vertegenwoordigers van de huidige schoolbesturen) is inmiddels twee maal bijeen geweest om zich over een aantal zaken zoals nieuwe statuten e.d. te buigen. De leden van de raad van bestuur (de huidige directeuren) zijn op dit moment bezig met het schrijven van het fusierapport. Hierin zijn de aanbevelingen verwerkt van de verschillende besturen, de MR van de verschillende scholen en de rapporten van verschillende onderzoeksbureaus. Eind april hopen we dit document klaar te hebben. Voor alle duidelijkheid: Het gaat hier om een besturenfusie met als kenmerk dat de onderwijsinstellingen onveranderd in stand blijven. De fusie heeft tot doel om in onze regio breed, kwalitatief hoogwaardig en naar identiteit pluriform onderwijsaanbod te kunnen blijven verzorgen en mogelijk zelfs uit te breiden. Vakantierooster cursus basis- en speciaal onderwijs voortgezet onderwijs herfstvakantie t/m t/m kerstvakantie t/m t/m voorjaarsvakantie t/m t/m Goede vrijdag+ Pasen t/m t/m meivakantie t/m t/m Hemelvaart Pinksteren t/m zomervakantie t/m t/m N.B. De Eben Haëzerschool (Reformatorisch basisonderwijs) houdt rekening met vrijaf op bid- en dankdagen.

3 Op enkele r.k.-basisscholen kunnen de vakanties iets afwijken in verband met vrijafgeven met carnaval. U kunt hierover contact opnemen met uw school. Friese Poort en het Groenhorst College zijn gebonden aan regionale vakantie-afspraken waardoor deze scholen een afwijkend vakantierooster kunnen hebben. De gymzalen zijn volgens bovenstaand vakantierooster gesloten. Het suikerfeest valt op dinsdag 24 oktober 2006 en het offerfeest valt op zondag 31 december Deze dagen vallen in respectievelijk de herfst- en de kerstvakantie, zodat voor het schooljaar geen sprake is van extra verlof. Schooljaarverslag cursus Het jaarverslag van de cursus ligt ter inzage op de administratie van de school. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dat inzien bij mevrouw Annewieke Dijkstra of mevrouw Annette Ouwehand op de centrale administratie. In dit verslag wordt het reilen en zeilen van de school in het verslagjaar uit de doeken gedaan Vergoeding voor studiekosten De kosten voor leermiddelen, schoolreisjes e.d. gaan ieder jaar omhoog. Via de regelingen Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage 18- en de Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage VO18+ is het mogelijk vergoedingen aan te vragen bij de Informatie Beheer Groep. Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage 18 - Deze regeling is voor ouders met kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en (middelbaar) beroepsonderwijs. De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding voor schoolkosten. Afhankelijk van uw inkomen kunnen studiekosten vergoed worden. Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van het jaar 2004 van de aanvrager en zijn of haar partner. Indien u in 2004 een belastbaar inkomen onder de ,00 had, dan kunt u de volledige tegemoetkoming krijgen. Zit u boven deze grens, dan neemt met elke euro meer inkomen de tegemoetkoming langzaam af. U kunt een aanvraag voor het schooljaar 2006/2007 indienen tot 31 juli Hieronder volgt een overzicht van de maximale bedragen voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2005/2006. Het bedrag voor schoolkosten wordt in twee termijnen uitbetaald. Tegemoetkoming Studiekosten: onderbouw 577,77 bovenbouw 655,73 Tegemoetkoming Schoolkosten en Onderwijsbijdrage VO18+ Deze regeling is voor leerlingen die gedurende hun VO-opleiding 18 jaar worden. De kinderbijslag stopt het kwartaal nadat de leerling 18 jaar is geworden. Daarna kan men in aanmerking komen voor Tegemoetkoming VO18+. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage plus een vergoeding voor schoolkosten. De vergoeding voor schoolkosten is afhankelijk van het belastbaar inkomen van 2004 van de verzorgende ouders. Ligt het inkomen van de ouders over 2004 onder de grens van ,00 dan bestaat er recht op maximale tegemoetkoming voor schoolkosten. Is het inkomen hoger dan neemt met iedere euro meer de tegemoetkoming langzaam af. Hieronder een overzicht van de maximale bedragen per maand. Basistoelage: inwonend 95,73 uitwonend 223,18 Schoolkosten: onderbouw 47,59 bovenbouw 54,01 De bedragen worden maandelijks uitbetaald en gelden voor één studiejaar. Het is verstandig twee tot drie maanden van tevoren de TS/VO18+ aan te vragen.

4 INFORMATIE OVER AANMELDEN EN STUDIEFINANCIERING HOGER ONDERWIJS VOOR EIND-EXAMENKANDIDATEN Als leerlingen na het eindexamen overstappen naar het Hoger Onderwijs (hbo/wo) moeten er een hoop zaken geregeld worden, zoals het aanmelden voor het hoger onderwijs en het aanvragen van studiefinanciering. Studiefinanciering voor Hoger Onderwijs De studiefinanciering voor het Hoger Onderwijs noemt men de prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs met een OV-studentenkaart en eventueel een aanvullende beurs. De basisbeurs en de OV-studentenkaart krijgt iedereen. Of je een aanvullende beurs krijgt, hangt af van het inkomen van je ouders. Daarnaast kun je altijd een bedrag lenen. Kenmerk van de prestatiebeurs is dat de studiefinanciering eerst als lening wordt uitgekeerd en bij voldoende prestatie in een gift wordt omgezet. Je kunt voor een 4-jarige opleiding maximaal vier jaar studiefinanciering c.q. prestatiebeurs krijgen en daarna nog 3 jaar studiefinanciering in de vorm van een lening. Voor een opleiding met een langere cursusduur (5 of 6 jaar) kan maximaal 5 of 6 jaar prestatiebeurs worden ontvangen en daarna 3 jaar een lening. De prestatienormen zijn per september 2000 veranderd en houden in dat je in het eerste studiejaar 21 punten (=50%) moet halen en voor de resterende drie jaar prestatiebeurs binnen 10 jaar een diploma. Uitgebreide informatie is te vinden in de brochure Je studeert in het hoger onderwijs en op de internetsite van de IB- Groep, Hieronder een overzicht van het budget per maand (bedragen bekend tot december 2006) Thuiswonend Uitwonend Basisbeurs 89,24 248,48 Maximale aanvullende 209,17 227,77 beurs Maximale lening 266,02 266,02 Totaal budget per maand 564,43 742,27 N.B. Als je geen aanvullende beurs krijgt, dan kun je een maximale studielening krijgen. Als je wel een aanvullende beurs krijgt, gaat dat bedrag van de maximale studielening af. Ben je jonger dan 18 jaar bij aanvang van de studie dan kun je gewoon studiefinanciering aanvragen die dan per 1 oktober ingaat. Dit sluit aan op een kinderbijslagkwartaal. Ben je al 18 jaar dan kun je met ingang van het studiejaar voor Hoger Onderwijs vanaf 1 september studiefinanciering aanvragen. Als je al de tegemoetkoming studiekosten VO18+ ontvangt, vergeet dan niet een overbrugging voor de zomermaanden (juli en augustus) aan te vragen. Dit geldt ook voor degenen die in de periode van 2 april tot en met 1 juli 18 jaar worden. De tegemoetkoming studiekosten VO18+ kun je dan per 1 juli ontvangen. Aanmelden voor een studie in het Hoger Onderwijs Een ieder die wil beginnen met een studie in het Hoger Onderwijs moet zich hiervoor aanmelden. Een aanvraag voor studiefinanciering en aanmelding voor het Hoger Onderwijs kunnen allebei via het zogeheten ASformulier (Aanmelding en Studiefinanciering) uit de Instroomwijzer worden geregeld. Studiefinanciering hoeft niet meer apart aangevraagd te worden. Via de schooldecaan krijg je een folder Je gaat studeren in het hoger onderwijs. Hierin staat uitgelegd hoe je de aanmelding en studiefinanciering kunt regelen. Doordat de zojuist genoemde Instroomwijzer niet meer standaard wordt verstrekt, is het de bedoeling dat het AS-formulier via de internetsite van de IB-Groep (www.ib-groep.nl) online wordt ingevuld en uiteindelijk wordt

5 geprint. Het geprinte formulier kan vervolgens worden opgestuurd. Indien dit niet kan of lukt, kan er alsnog een instroomwijzer worden besteld. (Met ingang van het studiejaar verdwijnt de papieren versie van de Instroomwijzer helemaal). Regel het aanmelden en de studiefinanciering op tijd dan ben je ervan verzekerd dat alles voor aanvang van de studie goed geregeld is. Dit is helemaal van belang als er voor de opleiding die je wilt gaan volgen zogenaamde aanvullende eisen gelden of als het een lotingstudie betreft. Meer informatie Voor meer informatie over de verschillende regelingen kan contact worden gezocht met de Informatie Beheer Groep. Dit kan telefonisch via tussen 9.00 en uur, via internetsite of via Ook kun je natuurlijk een bezoek brengen aan een regiokantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor is: Regiokantoor Zwolle Regiobalie Deventer Hanzelaan 280 Handelskade 75 Zwolle Deventer (Vlak achter het station, naast het stadskantoor) Open: maandag t/m donderdag Open: ma t/m vrij van uur / uur Inleveren boeken Willen de examenleerlingen (en herexamenleerlingen) op 16 en 17 juni alle boeken inleveren, ook de bibliotheekboeken (zie artikel verderop) die nog in je bezit zijn en de boeken die je rechtstreeks van een leraar hebt gekregen en die je nog niet hebt teruggeven. De leerlingen die in een vak herexamen doen, kunnen dit aangegeven tijdens het boeken inleveren zodat zij het herexamenboek nog tijdelijk kunnen lenen. Het herexamenboek kun je inleveren op de dag van het herexamen (zie schema). Willen de leerlingen precies op de in het schema genoemde tijd aanwezig zijn, zodat de gehele operatie een goed en vlot verloop kan hebben? Wie te laat komt, loopt de kans dat zij/hij met een wachttijd te maken krijgt; wij kunnen de leerlingen die op tijd komen n.l. niet laten wachten op de laatkomers! Zorg ervoor dat: 1. Boeken ongekaft worden ingeleverd! 2. De boeken in een goede staat worden ingeleverd en dat los kladpapier e.d. is verwijderd. 3. Je naam en je klas op het schutblad voor in elk boek staan. 4. Je geld meeneemt om eventueel opgelegde boetes voor slordig gebruik of ontbrekende boeken contant te kunnen betalen. Hieronder staan de data vermeld voor de leerlingen die dit jaar examen doen. Voor de overige klassen wordt het schema vermeld in het volgende nummer, te weten Emelwaardigheden nr. 93 welke omstreeks half juni uitkomt. SCHEMA BOEKEN INLEVEREN voor (her-) examenkandidaten in de gymzaal E007. Klas Mentor Datum Tijd 4AD2 Wda Donderdag 15 juni AD3 Wda Donderdag 15 juni BS2 Klo Donderdag 15 juni BS3 Klo Donderdag 15 juni BT1 Hkm Donderdag 15 juni BT2 Hkm Donderdag 15 juni BT3 Hkm Donderdag 15 juni 13.05

6 Klas Mentor Datum Tijd 4ET2 Btk Donderdag 15 juni ET3 Btk Donderdag 15 juni MT1 Bld Donderdag 15 juni MT2 Mur Donderdag 15 juni MT3 Mur Donderdag 15 juni UV2 Mey Donderdag 15 juni UV3 Mey Donderdag 15 juni VK2 Wit Donderdag 15 juni VK3 Wit Donderdag 15 juni VZ1 Blk Donderdag 15 juni VZ2 Ebg Donderdag 15 juni VZ3 Ebg Donderdag 15 juni TG1 Kar Donderdag 15 juni TG2 Hma Donderdag 15 juni TG3 Hzg Donderdag 15 juni H1 Bkm/Bui Vrijdag 16 juni H2 Grz/Vir Vrijdag 16 juni H3 Wms/Oth Vrijdag 16 juni V1 Ver/Koo Vrijdag 16 juni V2 Bri/Vin Vrijdag 16 juni Herex.kandidaten vmbo BB wiskunde Maandag 19 juni 8.45 Herex.kandidaten vmbo BB Nederlands Maandag 19 juni Herex.kandidaten vmbo KB,GL,TL Nederlands en Engels Maandag 19 juni Herex.kandidaten vmbo BB Engels Dinsdag 20 juni 8.30 Herex.kandidaten vmbo KB,GL,TL Gs, Ak en Ec Dinsdag 20 juni 8.30 Herex.kandidaten vmbo BB biologie en economie Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten vmbo BB nask 1 Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten vmbo KB,GL,TL wi, ns1, ns2 en bi Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten vmbo en H/V En, Ne en Fa Dinsdag 20 juni Herex.kandidaten havo/vwo Woensdag 21 juni 8.30 Herex.kandidaten havo/vwo Woensdag 21 juni Inleveren van de boeken van schoolbibliotheek Elk jaar moeten alle boeken van de schoolbibliotheek voor de zomervakantie worden ingeleverd. Vrijdag 9 juni 2006 is de laatste dag waarop boeken worden uitgeleend voor het cursusjaar 2005/2006. Alle materialen (boeken, tijdschriften etc.) moeten uiterlijk vrijdag 30 juni 2006 ingeleverd zijn. In de periode 12 juni t/m 30 juni worden alleen materialen uitgeleend voor tentamens en werkstukken. Ben je toch vergeten je materialen terug te brengen, kom dan tijdens de sportdagen nog even langs. Neem ook een voldoende opgeladen Emelwerda-chipkaart mee om de eventuele boete te kunnen betalen. Ieder jaar verdwijnt weer een aantal boeken spoorloos: "Vergeten af te laten stempelen, "per ongeluk" in m'n tas gestopt, even geleend, enz. enz. Ook deze boeken zijn eigendom van de bibliotheek en horen in de kast te staan, zodat ook anderen ze kunnen gebruiken!

7 Kijk daarom je kast na en geef terug wat niet van jou is. Dus: lever je bibliotheekboeken op tijd in. Doe je dat niet, dan word je op de dag van schoolboeken inleveren naar huis gestuurd om je bibliotheekboeken te halen (en dat is erg vervelend). Marjan Mol en Rineke Slump, bibliothecaresses Gespreide betaling via eenmalige machtiging (ATTENTIE!) Evenals vorige jaren is het mogelijk de kosten van boekenhuur, ouderbijdrage, schoolreisgelden enz. in vier termijnen te betalen. Hiervoor ontvangt u voor de aanvang van het cursusjaar een factuur met een eenmalige machtiging. De termijnen worden in de loop van het cursusjaar geïnd, nl. medio september, november, januari en maart. Uiteraard is het ook mogelijk de kosten in één termijn te voldoen, dit kunt u aangeven op de eenmalige machtiging. Indien u geen gebruik wenst te maken van de (eenmalige) machtiging, dient in dat geval het volledige factuurbedrag vóór 25 augustus 2006 (onder vermelding van de naam van de leerling) te zijn bijgeschreven op bankrekening ten name van Emelwerda College. Het boekenpakket wordt uitsluitend verstrekt indien de eenmalige machtiging wordt ingeleverd tijdens het ophalen van de boeken of indien de betaling is ontvangen vóór 25 augustus Inleveren diverse sleutels e.d. Liftsleutels Als je op het moment van boeken inleveren in het bezit bent van een liftsleutel, moet je deze vóór het boeken inleveren terugbrengen bij de conciërge. De betaalde borgsom van 2,50 wordt dan terugbetaald. Kluissleutels Als je samen met een klasgenoot, vriend of vriendin één kluisje hebt gehuurd, dan moeten beide originele sleutels tegelijk worden ingeleverd door degene op wiens naam het kluisje staat. Op de dag waarop je je boeken moet inleveren, moet je ook de beide originele sleutels van je kluisje bij de conciërge terugbrengen om de borgsom van 10,00 terug te krijgen. Zorg er wel voor dat het kluisje leeg en schoon is! Attentie: kluissleutels inleveren vóór de zomervakantie, want na de zomervakantie moeten alle kluisjes weer met de juiste sleutels afgesloten kunnen worden. De sloten van kluisjes waarvan de sleutels niet op tijd ingeleverd zijn, worden vervangen door nieuwe sloten. Deze worden aangeschaft van de borgsom. * Sleutels inleveren voor kluizen gebouw de Peppel bij de heer Braun. * Sleutels inleveren voor kluizen gebouw de Wilg bij de heer Vis. * Sleutels inleveren voor kluizen gebouw de Es bij de heer Wielenga. Bromfietskluissleutel Sleutels van de bromfietskluis kunnen ook op dezelfde dag worden ingeleverd, de borgsom wordt dan terugbetaald. Fietsenstalling Sinds de opening van de nieuwbouw van de Es in 2002 beschikken wij als school over een goed functionerende fietsenstalling. Een opstelling waar de leerlingen uit de drie verschillende gebouwen hun eigen deel in hebben. Nagenoeg iedereen weet dat inmiddels en maakt goed gebruik van die faciliteit. Echter. er zijn zo af en toe leerlingen die, omdat ze te laat dreigen te komen of wellicht uit gemakzucht!?, hun fiets niet in de fietsenstalling zetten, maar tegen een lantaarnpaal aan de Peppellaan of in de directe omgeving.

8 Dit levert overlast op voor de omwonenden en wij willen als school dat in ieder geval voorkomen. Passanten die minder goed ter been zijn, kunnen onvoldoende gebruik maken van het trottoir. Vandaar dat de huishoudelijke dienst of de tuinman deze fietsen verzamelt op het terrein van de school om zodoende desbetreffende leerlingen te kunnen wijzen op de consequenties van hun acties. Meestal levert dat op afzienbare termijn een goed resultaat op, maar het zou nog mooier zijn wanneer een ieder door heeft hoe je met de geboden mogelijkheden van de fietsenstalling om moet gaan. Vandaar nog eens deze opmerkingen!! Gevonden voorwerpen In de drie gebouwen van het Emelwerda College liggen weer de nodige gevonden voorwerpen, zoals kleding, portemonnees, sieraden, horloges enz. Degene die iets kwijt is, wordt verzocht in het "eigen" gebouw nog eens goed naar het vermiste te zoeken en/of bij de conciërge te informeren. Gevonden waardevolle voorwerpen liggen bij de conciërge. Regel deze zaken vóór de zomervakantie, want als de grote schoonmaak begint, wordt bijna niets bewaard. C.J.Soetekouw

9 Beheerswetenswaardigheden Met enige regelmaat schrijf in dit blad over de zaken die mijn takenpakket aangaan. Eind maart zijn de drie gebouwen voorzien van nieuwe opwaardeerapparatuur voor de Emelwerdapas waardoor het nu ook mogelijk is om op te waarderen met minder dan 5.= Vanaf 0,05 tot en met 2.= wordt nu ook muntgeld geaccepteerd, waardoor we een langdurige wens van veel leerlingen eindelijk hebben kunnen honoreren. De telefooncentrale in het hoofdgebouw zal in de komende maanden worden vervangen, waardoor de bereikbaarheid van de medewerkers en de school in het algemeen wordt verbeterd. Wat betreft ICT hopen we in de laatste maanden van deze cursus een aantal computers te kunnen plaatsen in diverse theorielokalen aan de Es en ook de computers in het ICT lokaal in de Wilg te kunnen vervangen. In de zomervakantie willen we dan zowel in de Wilg als in de Peppel weer enige lokalen voorzien van computers en een beamer, waardoor de gebruikte methoden voor het onderwijs beter tot hun recht komen wat betreft de ICT invulling daarvan. In diezelfde zomervakantie willen we ook alle drie locaties voorzien van een digitaal informatiescherm, zodat roosteraanpassingen en andere dagelijkse mededelingen via dat scherm zullen worden getoond en zo bekend gemaakt aan de leerlingen. Vóór de zomervakantie hopen we de aanwezige printers en kopieerapparatuur te vervangen door zgn. multifunctionals dat zijn apparaten waarop zowel geprint, gekopieerd als gefaxt kan worden. Deze apparatuur wordt op centrale plaatsen in de diverse gebouwen opgesteld, zodat zowel docenten als leerlingen daarvan gebruik kunnen maken. De afrekening van de kosten zal worden uitgevoerd door een codesysteem voor het personeel en met behulp van de Emelwerdapas voor de leerlingen. In beide gevallen moet de persoonlijke code worden ingetoetst om tot enige actie van het apparaat te komen. Op dit moment is de afdeling ICT druk bezig ons systeem geschikt te maken voor entree vanaf de computer thuis. Zowel voor docenten als voor leerlingen en ouders wordt het dan mogelijk om van huis uit in het systeem te kunnen werken. Bijvoorbeeld voor docenten zal het dan mogelijk zijn om van huis uit cijfers of andere informatie aan het systeem toe te voegen en voor leerlingen en ouders is het dan op dezelfde manier mogelijk om in het systeem naar de vorderingen van de leerling te kijken. Ook mailen tussen docenten en leerlingen over allerlei onderwijsgerelateerde zaken behoort dan tot de mogelijkheden. Verder is het vermelden waard dat we in de zomervakantie de complete binnenzijde van de Wilg zullen laten schilderen. Daardoor hopen we te bereiken dat de werkomgeving van leerlingen en personeel wordt opgefleurd en dat een ieder die van dat gebouw gebruik maakt met des te meer plezier daar bezig is. In de Peppel hebben we na de renovatie positieve reacties ontvangen over het bereikte resultaat. Net als daar zal ook in de Wilg een commissie van personeel en leerlingen zich buigen over de kleurstelling in de diverse gedeelten van de Wilg. Begin mei hopen we hun ideeën daaromtrent te horen. Bovendien zullen in de Wilg de vloerbedekking en het meubilair van vier lokalen worden vervangen( (W15 tot en met W18). In de meivakantie beginnen we met de vervanging van een deel van de dakbedekking in de Wilg en die werkzaamheden zullen ook na die vakantie nog enige tijd in beslag nemen. Tenslotte zullen we in periode van de zomervakantie ook de buitenzijde van de Wilg en de Peppel wat betreft schilderwerk weer op niveau brengen zodat beide gebouwen ook vanaf de buitenzijde er weer strak en fris bijstaan. Uit deze opsomming merkt u al dat we voortdurend proberen met de ons ter beschikking staande middelen te zorgen voor adequate voorzieningen om het onderwijs zo goed mogelijk gestalte te geven en te laten plaats vinden in een nette, verzorgde omgeving. Mocht u over bovenstaande zaken opmerkingen of ideeën hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. C.J.Soetekouw, plv. rector, doorkiesnummer Effecten gebruik energiedranken bij leerlingen Het steeds grotere aanbod en het hogere gebruik van energiedranken kunnen leiden tot steeds grotere problemen bij jongeren. Vooral in combinatie met lichte gedragsstoornissen als ADHD, PDD-NOS en NLD en de

10 maatschappelijke druk geeft het gebruik van energierijke drankjes zoals RED-BULL, grotere gedragsproblemen bij de leerlingen. Leerlingen worden drukker, gebruiken grovere taal en raken sneller geïrriteerd. De lichamelijke gevolgen van het drinken van energiedranken staan hieronder beschreven: Bij langdurig gebruik is er een vergrote kans op hart-en vaatziektes door een verhoogde stressspiegel Er is een grotere kans op misselijkheid, duizeligheid en hartkloppingen Energiedranken onttrekken vocht uit het lichaam waardoor er juist meer dorst ontstaat. Doordat er veel vetten en suikers in energiedrankjes zitten produceert de smaak ervan veel serotonine in het lichaam. Serotonine veroorzaakt een gevoel van euforie, hetzelfde gevoel ontstaat bijvoorbeeld bij het gebruik van het antidepressivum Prozac en de party-drug XTC. Een serotonineoverschot leidt tevens tot een dopaminegebrek in het lichaam waardoor sneller irritaties kunnen ontstaan. Het ingrediënt taurine in energiedrankjes is een noodzakelijke stof. Echter één drankje levert tien keer de hoeveelheid taurine die een mens per dag nodig heeft. Taurine is van belang bij de regeling van de hartslag en het vochtgehalte in de hersenen. Een te grote hoeveelheid taurine kan leiden tot hartritmestoornissen en problemen met het denkvermogen. Daarnaast kan de grote hoeveelheid panthoteenzuur leiden tot lichte darmstoornissen. Door de grote hoeveelheid suikers kan de insulineproductie te hoog worden. Daardoor kan een glucosegebrek ontstaan dat weer kan leiden tot lusteloosheid en angstgevoelens. Dit wordt vaak weer gecompenseerd door meer drinken van suikerhoudende drankjes waardoor het glucosegehalte weer veel te hoog wordt. Deze schommeling van het glucosegehalte leidt tot nervositeit en gejaagdheid. Het is nog niet wetenschappelijk bewezen dat het drinken van energiedranken met bovengenoemde stoffen slecht is voor het lichaam. De testen zijn gedaan op volwassen personen. De hoeveelheden die deze testpersonen binnen kregen, zijn in verhouding met het gewicht van een volwassene. Bij de leerlingen die wij op school hebben is de hoeveelheid van de binnen te krijgen stoffen niet in verhouding met hun lichaamsgewicht. Hierdoor is het goed mogelijk dat leerlingen die deze energiedrankjes gebruiken last krijgen van bovengenoemde bijwerkingen. Mijn aanbeveling is dan ook het gebruik van deze energiedrankjes op school te verbieden en de ouders in te lichten over de mogelijke schadelijke effecten van de energiedrankjes. Elma Westerhof Docent gezondheidskunde VMBO Presentatie over Kenia Dit jaar heeft onze school meegedaan aan het project Going Global van Edukans. Er is ruim ,- opgehaald voor projecten van Edukans in Kenia. Reinder van Dijk leerling van onze school, is mee geweest met Edukans naar Kenia. Hij heeft gezien naar welke projecten het geld gaat. Op donderdag 11 mei zal Reinder vertellen over zijn ervaringen tijdens de reis naar Kenia. Aan de hand van stukjes film, foto s, muziek, gedichten en verhalen zal hij een beeld schetsen van de situatie in Kenia. Er wordt ook aandacht besteed aan de Keniase scholen. Geïnteresseerde ouders zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Waar? Emelwerda College: gebouw de Peppel Peppellaan 1 Emmeloord Wanneer? Donderdag 11 Mei om uur Toegang: gratis Als u wilt komen, dan graag een briefje geven aan de conciërge van het gebouw waarin uw kind les heeft.

11 Nieuws uit de afdeling havo/vwo Het tweede trimester van dit schooljaar zit er weer op. We kijken met een goed gevoel terug op alle activiteiten tijdens de lustrumweek. De leerlingen hebben laten zien dat ze tot veel in staat zijn. De uitvoeringen in t Voorhuys waren van een zeer hoog niveau, daar waren alle bezoekers het wel over eens. Fantastisch om te zien hoe onze leerlingen daar mee bezig zijn geweest. De activiteiten op de actiedag waren zeer divers en hebben veel geld opgebracht voor het project Kenia van Edukans. Onze vertegenwoordiger, Reinder van Dijk uit 5vwo, is inmiddels in Kenia geweest en hij zal in mei voor de klassen nog een presentatie verzorgen. Ook hebben we meegedaan aan de Lagerhuisdebatwedstrijd. Daar zijn we als winnaar uit de bus gekomen van alle Flevolandse scholen. En ook de tweede ronde in het Werkteater (zonder de letter h) in Amsterdam zijn we glansrijk doorgekomen. Helaas zijn we in de kwartfinale gesneuveld, dus ons team is niet op de tv te zien tijdens de halve finale en de finale. Een geweldige prestatie voor de leerlingen en de collega s Cnossen en Nieuwenhuis. We hebben gemerkt dat er in de eerste maanden van dit jaar meer lesuitval is geweest dan in het eerste deel van de cursus. Dat heeft te maken met alle georganiseerde activiteiten, terwijl ook ziekte hierin een rol speelt. Dit laatste is in deze tijd van het jaar overigens normaal. We proberen uitval zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn alle gaten niet te vullen en dat betreuren we. Het heeft onze aandacht en het is een punt waar we zeer scherp op moeten blijven letten. In mijn vorige stukje op deze plaats heb ik aangegeven dat we een open communicatie met de ouders waarderen. Daarom de volgende oproep: Instellen van een ouderpanel voor de afdelingen havo en vwo. Graag zou ik 3 à 4 keer per jaar met een groep ouders van gedachten wisselen over de inhoud van het onderwijs op onze school. Hoe beleeft u het als ouder dat uw zoon/dochter bij ons op school zit? Daarbij gaan we iedere keer een onderwerp bespreken, bijvoorbeeld omgaan met internet, vorm geven aan de identiteit, stimuleren tot actief leren, rol van de ouders en de school in de opvoeding, etc. Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u er meer over weten, neem dan even contact op. Telefoonnummer: of Op dinsdag 28 februari is er een studiedag geweest voor de gehele school. Het onderwijs is steeds in beweging en we hebben gesproken over meer gebruik maken van activerende werkvormen tijdens de lessen en plannen maken voor de inrichting van de Nieuwe Onderbouw. Het was voor ons als personeel een goede dag en in de volgende Emelwaardigheden zal ik daar op terugkomen. Wish me Luck De examentijd breekt aan. Een zware periode waarin onze examenkandidaten best wat steun kunnen gebruiken. Daarom organiseren we dit jaar als proef samen met NDC VBK, het moederbedrijf van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, een nieuwe actie rondom de eindexamens: Wish Me Luck. Hoe werkt het? Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Op de website kunnen familie, buren, vrienden en kennissen vanaf 2 mei de naam, opleiding en unieke sms-code opzoeken. Met die code kunnen ze via hun mobieltje succes wensen. Deze sms-jes worden door Wish Me Luck verzameld. Vlak voor de examens maakt Wish Me Luck een uniek gelukstelegram met daarin de bestemde gelukswensen voor alle examenkandidaten. Tijdens de eerste week van de examens ontvangen de leerlingen de envelop met het telegram. Na de examens breekt een spannende periode van afwachten aan, tot de dag van de examenuitslag. Op de dag van de examenuitslag krijgt iedereen die een gelukswens hebben verstuurd, een sms met de mededeling of de examenkandidaat geslaagd of (nog) niet geslaagd is. Meer informatie staat op Leerlingen die, om welke reden dan ook, niet mee willen doen aan de actie, hebben zich kunnen afmelden. Er wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de privacy van de gegevens. Na afloop evalueren we of deze manier van gelukwensen geslaagd is. Mede namens de afdelingsleiders groet ik u, A. Leijenaar, sectordirecteur havo/vwo

12 De Wilg TG: via flex, het examen naar een paasspreuk In één van de vorige Emelwaardigheden heb ik het over de invulling van de flexlessen gehad. In het kernteam TG hebben we besloten de flexlessen op maandag les 4 en woensdag les 3 anders in te vullen. Nu waren dat tot voor kort toetsmomenten. In de praktijk bleek het lastig te zijn alle flex-toetslessen in te vullen. Vanaf woensdag 19 april gaan we de genoemde flexlessen in klas 2 en 3 benutten t.b.v. vakoverstijgende projecten: projectflex. In klas 2 gaan we aan de slag met het Emelwerda Patio Plan. Voor klas 3 heet het project De Nieuwbouwwijk. Gedurende de projectflexlessen gaan de leerlingen, tot aan de zomervakantie, zich voornamelijk begeven in een virtuele bouwwereld. Er moet van alles onderzocht (en berekend) worden. De hoofdaannemer van beide projecten is het vak wiskunde. Echter, op verschillende momenten zullen ook andere vakken op het toneel verschijnen! We hopen door deze projecten nu aan te bieden onder andere ervaring op te doen voor het komende cursusjaar. Maar belangrijker nog: enige variatie in het onderwijsaanbod te bieden. We hebben u recentelijk d.m.v. de SE-kaarten en de rapporten op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten. Een groot aantal van de leerlingen staat er goed voor. Van deze groep mogen we verwachten dat ze op basis van het eindrapport of 3 e SE-kaart bevordert gaat worden naar het volgende leerjaar Voor enkelen is bevordering onzeker. Hen wil ik met name aansporen gebruik te maken van de steun-flexlessen iedere dinsdag les 7. Waarschijnlijk heeft de mentor hier al op geattendeerd en afspraken hierover met de betrokken leerling gemaakt. Binnenkort hebben de leerlingen in 4TG de laatste SE-toetsweek: maandag 24 t/m vrijdag 28 april. Ik wens hun een goede voorbereiding voor deze week toe! Want we weten allemaal: Een goed begin is het halve werk. De reserves voor het zeker stellen van het behalen van het diploma moeten in het schoolexamen opgebouwd worden! Natuurlijk wens ik alle examenkandidaten ook veel succes tijdens de examenperiode. Deze periode start op vrijdag 19 mei en eindigt inclusief een herprofilering- of herexamen op dinsdag 20 juni. Er zijn verschillende sites op het internet te vinden met allerlei informatie over het examen én met de nodige oefenexamens! Ik noem er één: Wat voor de examenkandidaten opgaat geldt ook voor de leerlingen in 2T en 3TG: Veel succes bij het werk dat je op school en thuis te doen hebt. Ik sluit af met een spreuk die ik met mijn eigen mentorgroep gedeeld heb tijdens de paasviering: Leven of geleefd worden, jij maakt de keuze! G. Mooiweer Nieuws van de vmbo-sectoren economie/techniek/zorg&welzijn. Terwijl wij dit schrijven, gaan we op naar Pasen en terwijl u het leest leven we al weer toe naar Pinksteren. We weten dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien. Dat geldt ook voor de leerlingen. De vierde klassers slaan bijna de deur van het Emelwerda dicht. Voor die deur staan de examens. Iedereen heeft een boekje gekregen met informatie over b.v. examendata, bekendmaking van de uitslag, herexamens en diplomeringsavonden. Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk is dat ouders ook van de inhoud van dit boekje kennis nemen. Begeleiding van het thuisfront is in deze spannende dagen van belang. De praktijkexamens vinden plaats van 8 t/m 19 mei. De docent van het beroepsgerichte vak maakt met de leerling een afspraak wanneer in deze periode het examen uitgevoerd moet worden. Maar voordat aan de examens wordt begonnen wordt het schooljaar op 27 april afgesloten met een activiteit die per kernteam anders wordt ingevuld. Binnen techniek vindt er een sportief gebeuren plaats, afgesloten door een barbecue. Zorg en welzijn gaat een dag naar Amsterdam, terwijl economie gaat bowlen en dit sportieve gebeuren afsluit met een etentje. Vrijdag 28 april is een dag voor het inhalen van achterstallig werk als handelingsdelen en het maken van een herkansing. Ook de leerlingen van klas 3 staan voor een uitdaging. Terwijl klas 4 bezig is met een praktijkexamen gaan zij op stage. De voorbereidingen zijn in volle gang. Sollicitatiebrieven worden geschreven. Afspraken met het stagebedrijf voor een kennismakingsbezoek moeten worden gemaakt. Wanneer dit alles rond is volgt de meivakantie en op 8 mei gaan ze naar hun werkgever, waar ze in de loop van de veertien dagen door een docent worden bezocht. Naar aanleiding van het rapport zijn de leerlingen, wanneer dit nodig was, geplaatst bij huiswerkbegeleiding en/of steunlessen. Wilt u als ouder daar meer over weten of hebt u daar vragen over, dan kunt altijd contact opnemen met de mentor. De creatieve flexuren worden op een zacht pitje gezet in verband met examens en stage.

13 Al met al een spannende tijd. Wij wensen u als ouders dan ook wijsheid toe. Met vriendelijke groet, L. Bunt, afdelingsleider Zorg & Welzijn K. van Putten, afdelingsleider Techniek M.H. Tichelaar-Dijkstra, afdelingsleider Economie Emelwerda College weer in de prijzen. Enorm succes leerlingen bouwkunde afdeling van het Emelwerda College op de open dag bij Bouwopleidingen Rolbij te Lelystad. Het begint zo langzamerhand gewoon te worden binnen de techniekafdelingen om prijzen te winnen. Na de schilders, metaal en elektro was het nu de bouw met timmeren en metselen die met de prijzen weer richting Emmeloord ging. Zo blijkt maar weer dat we op het Emelwerda met onze huidige techniekopleiding heel goed bezig zijn. Elk jaar organiseert Bouwopleiding Rolbij een wedstrijd timmeren en metselen tussen devmbo- scholen van Flevoland met een bouwkunde opleiding. Het is een wedstrijd waarbij de leraren een werkstuktekening in moeten leveren die op het niveau van de leerlingen en in ongeveer tien uur te maken moet zijn. Vervolgens gaan de tien leerlingen van de vijf scholen uit Flevoland hiermee twee dagen aan het werk De wisselbeker gaat naar de school die op deze twee onderdelen het hoogst scoort. Onder het scherp toeziend oog van een deskundige jury streden de jongens om de eer een jaar lang de beste leerling timmeren van Flevoland genoemd te mogen worden. Harm Jan ten Napel en Nick Harsevoort deden mee met de timmerwedstrijd en Roger Fahner en Dennis van Meenen met het metselen.

14 Ook konden de leerlingen die de open dag bezochten de prijs proberen te raden van een kist met gereedschap waarvan de waarde 401,00 bleek te zijn. Balk doorzagen, spijker slaan en oud gereedschap benoemen waren andere onderdelen. De tekening die het Emelwerda had ingestuurd werd gekozen als werkstuk, dat was een kapconstuctie. Vervolgens presteerden Nick en Harm Jan zo goed dat Nick met de hoogste eer ging strijken op de hielen gevolgd door Harm Jan die tweede werd. Het leverde Nick naast een beker ook nog een prachtige accu schroef- boormachine op. Harm Jan kreeg naast een beker ook nog een grote stelwaterpas. Dhr Harkema mocht voor de school de wisselbeker en een koffer met een elektrische schaaf in ontvangst nemen. Roger kreeg het bij het metselen voor elkaar om het mooiste muurtje neer te zetten, dat leverde hem een mooie beker op, ook wist Roger het bedrag van de kist gereedschap te raden, dus die mocht hij ook mee naar huis nemen. Dennis kreeg voor zijn prestatie ook een mooi stelwaterpas. Jongens hartelijk dank voor jullie inzet; hier kunnen we als school trots op zijn. E.Harkema Junior Vakkanjerswedstrijden 3 maal goud - 1 maal brons Elk jaar worden er Junior VakkanjerWedstrijden georganiseerd door Bureau Top. Het gaat hierbij om de afdeling Techniek (elektro/metaal). Alle scholen uit de regio, met voldoende kwaliteit onder de leerlingen, doen mee. Per vakonderdeel mogen er twee leerlingen meedoen. De onderdelen bestaan uit: elektrotechniek, constructiebankwerken, CAD tekenen en lassen. Een verslag vanuit de afdelingen Metaal en Elektro: De wedstrijden werden gehouden in Elburg op het Nuborgh College op 2 februari 2006 om uur. Bij aankomst werd er uitgelegd hoe de dag zou gaan verlopen. Wegens het grote aantal leerlingen werden er twee groepen gemaakt: de eerste groep s morgens en de tweede groep s middags. De leerlingen hadden overalls gekregen en een tasje met daarin de instructies én de opdracht die ze op die dag moesten gaan uitvoeren. Om uur gingen de leerlingen met de docenten het lokaal en de machines verkennen, want je bent immers in een ander lokaal, op een andere school, en dus met andere machines. Na een korte uitleg van de docent begonnen de wedstrijden om uur. De docenten moesten het lokaal verlaten en het aan de leerlingen overlaten, dat was voor alle partijen niet gemakkelijk. Even aan de buitenkant van de school kijken hoe ze aan het werk waren. Even dat contact tussen docent en leerlingen met een raam ertussen. De docenten kregen een excursie aangeboden. Om uur was er een lunch voor zowel leerlingen als docenten. Het geheel was goed verzorgd. Om uur werden de wedstrijden hervat voor groep 2. Het geheel eindigde om uur. Toen moesten de werkstukken nog beoordeeld worden door de juryleden. Naarmate de tijd verstreek, liep de spanning onder de leerlingen en docenten) verder op.

15 Na wat hapjes en drinken vond eindelijk het moment daar van de prijsuitreiking door de wethouder van Onderwijs uit Elburg plaats. De spanning was te snijden. Als eerste wordt het constructiebankwerken genoemd: Marco van der Sar (4MT2) behaalt de eerste prijs. In het tweede vakgebied, dat bestaat uit CAD tekenen, vertrekt Freek Kramer (4MT3) met de eerste prijs. Het derde vakgebied is elektrotechniek: Marco Freriks (4ET3) wint een bronzen medaille. Het laatste vakgebied is lassen. Het begint bijna eentonig te worden: Tjeerd Hoekstra wint ook de gouden medaille voor het Emelwerda College. Daarbij ontvangen alle deelnemers ook nog een oorkonde omdat ze deel hebben genomen aan de wedstrijden van Junior Vakkanjers. De werkkleding die ze aan het begin van de dag kregen van Bureau Top mogen ze na afloop ook houden. Het was dus een geslaagde dag voor de leerlingen en docenten van het Emelwerda College. Voor de leerlingen die goud hebben behaald komt er nog een vervolg: de Finale Junior Vakkanjers die zal plaatsvinden in Utrecht op de Techni-show Jaarbeurs van 14 t/m 18 maart Maar het allerbelangrijkste van deze dag is toch wel het promoten van de afdelingen techniek binnen het onderwijs, en dat is op deze manier (en met name door onze leerlingen) uitstekend gelukt! Henk Buitink (elektrotechniek) en Fred Bijleveld (metaaltechniek) Stage lopen na het VMBO in London.`+ Er zijn leerlingen die wat verder willen kijken als ze een vervolgopleiding zoeken. Abdifatah Hamidun Mohamed koos na zijn opleiding administratie op de Es een ROC opleiding International Business. Hij moet in het tweede jaar stage lopen, en dan is een stage in het buitenland leuk om te doen. Hij stuurde onderstaande, iets ingekorte, in november naar zijn oud mentor op de Es over de stage in London. We hebben eerst training gehad over het beleid van Fortnum & Mason over de health and safety, we zijn 2 dagen later met werk begonnen. Ik heb 2 dagen achter de kassa gezeten op de ground floor, het was wel eerst even wennen, maar het ging goed. Er kwamen veel Japanners, die houden van veel tassen. Ik heb het hier enorm naar mijn zin bij dit bedrijf. De mensen zijn heel erg vriendelijk. Na 2 dagen achter de kassa ben ik op een andere afdeling begonnen, deze heet Merchandising. Je moet producten die op de ground floor zijn aanvullen en controleren op datum. Paul James head section die orders moet verwerken, kreeg een order van Buckingham Palce en ik mocht samen met Paul de order gaan brengen. Het was een hele eer om dat te doen. Buckingham Palace was heel mooi. We kwamen daar en ik liet mijn pas zien van Fortnum & Mason en toen we de order gebracht hadden, zei een persoon: sorry maar ik heb geen fooi voor jullie beetje lachen, dat was helemaal geen probleem, omdat het al een hele eer was om daar te zijn. Met het openbaar vervoer ben ik hier nu bekend heel gemakkelijk om alles te vinden ik weet hier beter de weg dan in Amsterdam. PS ze noemen me hier nu Abbs, die Engelsen hahha! Ik werkte al vanaf de eerste dag zelfstandig. Ik werk met de producten van Fortnum & Mason en je leert wat voor producten ze hebben en als de klanten je vragen naar producten, dan weet je het, dat komt goed van pas. Ik moet de producten bijhouden en controleren. En als producten uit stock zijn moet ik dat noteren. Nu doe ik de christmas producten christmaspuddings en cognac butter, brandy butter en de hampers. ik heb

16 ook op de afdeling Hampers voor paar uurtjes meegeholpen met een hele grote order voor een Arabische dame voor een bedrag van meer dan 4000 pound. Het was een leuke ervaring. Ik was afgelopen maandag alleen naar Buckingham Palace geweest, ik moest een brief brengen van het management. Ik heb bij een F & M een prijs gewonnen bij een wedstrijd van de 177 mensen had ik en een andere persoon een prijs gewonnen ik mag voor 28 pound iets uitzoeken, dat heeft Kate voor me geregeld. Ze is hoofd van personeelszaken ze is echt een hele aardige vriendelijke persoon. Ik heb afgelopen donderdag van tot gewerkt. Er was een kleine privébijeenkomst, wat mensen van de Times en wat bekenden. Ik was vandaag bij de andere studenten geweest ze wonen daar leuk. Gagik, Guido en Kees hadden me de buurt laten zien en we waren nog naar Hyde Park geweest. Heel mooi daar je kunt tot je rust komen. Ik zit nu ook in de Ramadan, eerste paar dagen was effe zwaar maar later dan valt het wel mee; heb ook geregeld dat ik wat vroeger naar huis mag. Na zessen koken ze speciaal voor de mensen die vasten bij F & M, het is wel goed geregeld. Waarschijnlijk moet ik tot het de einde van kerst op de afdeling merchandising werken en je moet ook 1 dag in het weekend werken. Binnenkort krijgen we het heel druk nu kerst aankomt. Het zal wel drukker en voller worden op de shop floor. Ik heb nog niet veel aan sightseeing gedaan, hoop het binnenkort te kunnen gaan doen. PS: Fortnum & Mason is de foodsuppliër voor de rijken van Groot Brittannië Best Men Award Op woensdag 29 maart hebben Eize Hoekstra en Stefan Verbruggen, van 4ET, meegedaan met de wedstrijd Best Men Award. We zijn s morgens om 7 uur vertrokken naar Den Helder, daar kwamen we om half negen aan. Nadat we eerst wat gedronken hadden, werden er groepjes gemaakt. Twee leerlingen moesten samen een opdracht maken, één van elektrotechniek en één van installatietechniek. Aangezien er ook twee leerlingen uit Almère meededen, die daar installatietechniek volgen, was al vlot besloten dat de jongens uit de Flevopolder bij elkaar zouden blijven. In totaal waren er twaalf deelnemers. Om negen uur kregen we een korte uitleg en kregen de jongens ook de opdracht. We zijn daarna naar de werkruimte gegaan en hebben de materialen, die ze voor de opdracht nodig hadden, bekeken. Het was schakelmateriaal met wand- en plintgoot, dat nog maar sinds kort te verkrijgen is, waar op school dus nog niet mee gewerkt wordt. Om 10 uur begon de wedstrijd. De begeleidende docenten hadden een ander programma, zodat de leerlingen het echt zelf moesten doen. Er is door iedereen hard gewerkt en tussen de middag was er even een korte lunchpauze, daarna moesten ze weer snel verder, om toch op tijd klaar te zijn. Om vier uur had iedereen zijn opdracht af en kon de jury beginnen met het beoordelen van de resultaten.

17 Eindelijk was het vijf uur en werd de uitslag bekend gemaakt. Het Emelwerda-De Noordoostpolder Dictee 2006 Voor alle deelnemers aan het Emelwerda-de Noordoostpolder Dictee volgt hieronder de juiste oplossing van de voorronde. De voorronde bestond uit twee delen: het aanstrepen van het juist gespelde woord en het tellen van het aantal fouten in een zin. A. Allereerst de juiste spelling van de woorden: 1. vanille-ijs 6. persé vanilleijs per se vanille ijs persee 2. Citotoets 7. Karel Appel museum cito toets Karel-Appelmuseum Cito-toets Karel Appelmuseum 3. geüpdatet 8. bureau agenda ge-updatet bureauagenda geupdatet bureau-agenda 4. bloknoot 9. btw bloknote BTW blocnote b.t.w. 5. ervan uitgaan 10. moderne talenonderwijs er vanuit gaan modernetalen onderwijs er van uitgaan modernetalenonderwijs Hieronder volgen de zinnen In iedere zin staat het juist gespelde woord tussen haakjes. 1. Wij verkopen pc s voor pc gebruikers (pc-gebruikers) en tv tjes voor klein behuisde (kleinbehuisde) tv-kijkers. (2) 2. De direktie (directie) wist het managementteam te choqueren met het predicaat lui. (1) 3. De entrecote met ragout bleek een regelrecht dêbacle (debacle). (1) 4. Ook al is hij ziek of vermoeit (vermoeid), hij fitnesst (fitnest) altijd drie keer per week. (2)

18 5. De loco-burgemeester (locoburgemeester)deed quasireligieus tegen de vicepremier, die informeerde naar de re-integratie. (1) 6. Zij schopte een geweldige scène, maar de bohemién (bohemien) maakte slechts een reverence en veronschuldigde (verontschuldigde) zich, omdat hij coûte-que-coûte (coûte que coûte) naar de prèmiere (première) van een toneelstuk moest. (4) 7. Bij de Pvd A (PvdA) hebben ze een pc met asdl-aansluiting (ADSL-aansluiting) voor Tweede- Kamerleden (Tweede Kamerleden). (3) 8. Zij bowlt vanavond voor het eerst en vindt het nog leuk ook. (0) 9. Momenteel debriefd (debrieft) de comissaris (commissaris) zijn politie-agenten (politieagenten) over het gijzelingsdrama van gisteren. (3) 10. Ik heb vroeger nog een tijdje geaquajogt (geaquajogd), maar mijn zus breakdancete graag. (1)

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie