De auto zoals beschreven in de Overeenkomst; Looptijd Kilometrage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De auto zoals beschreven in de Overeenkomst; Looptijd Kilometrage"

Transcriptie

1 Serviceplan Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de hierna met hoofdletter vermelde begrippen het volgende verstaan: Klant De natuurlijke persoon die een Serviceplan heeft afgesloten; Motorhuis Motorhuis B.V.; tevens h/o Bulters Serviceplan De onderhouds- en reparatieovereenkomst inclusief aanvullende voorwaarden, gesloten tussen Motorhuis en Klant; Auto De auto zoals beschreven in de Overeenkomst; Looptijd Kilometrage Maandbedrag Overeenkomst Offerte Onderhoud Algemene Voorwaarden Partijen Multilease B.V. Datum deel 1A Datum deel 1B De in de Overeenkomst vermelde duur van de overeenkomst; Het in de Overeenkomst vastgelegde gebruik van de Auto in kilometers per jaar; De contractueel overeengekomen maandelijkse vergoeding voor het Serviceplan; De overeenkomst in het kader van het Serviceplan; Het aanbod van Motorhuis in het kader van het Serviceplan; Alle door de fabrikant in het onderhoudsschema aangegeven onderhoudswerkzaamheden; Deze algemene voorwaarden; Klant en Motorhuis; De organisatie die namens Motorhuis de administratieve afhandeling van het Serviceplan uitvoert; De op het kentekenbewijs van de Auto vermelde datum eerste toelating; De op het kentekenbewijs van de Auto vermelde datum aanvang tenaamstelling. 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van iedere Overeenkomst die door Motorhuis wordt gesloten met een Klant in het kader van het Serviceplan. Deze Algemene Voorwaarden zijn, naast de algemene Bovag voorwaarden, van toepassing op iedere aanvraag, Offerte en/of opdracht tot Onderhoud en/of reparatie. In geval van strijdigheid met de Bovag voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden. 1.3 Alle Offertes zijn één maand geldig, tenzij de Offerte anders vermeldt. 1.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door Partijen is ondertekend. 1.5 Afwijking op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 1.6 Indien op het Serviceplan geen vermelding van de ingangsdatum is vermeld, wordt voor nieuwe auto s Datum deel 1A van het kentekenbewijs aangehouden. Voor gebruikte auto s wordt Datum deel 1B van het kentekenbewijs aangehouden als ingangsdatum. 2. Serviceplan 2.1 Het afsluiten van een Serviceplan is mogelijk voor nieuwe auto s van de door Motorhuis ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst als officiële distributeur gevoerde merken, die aan het einde van de Looptijd van de Overeenkomst niet ouder zijn dan 7 jaar en niet meer dan kilometer gereden hebben. 2.2 De Klant kan een Serviceplan afsluiten voor een auto, die voldoet aan de voorwaarden zoals benoemd in artikel 2.1, in de periode totdat de Auto maximaal 5 jaar oud is ten opzichte van Datum deel 1A en niet meer dan km gereden heeft. 2.3 Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden dienen plaats te vinden bij een Motorhuis vestiging die dealer of erkend reparateur van het merk van de Auto is. 3. Duur van de Overeenkomst

2 3.1 De Overeenkomst vangt aan op de datum zoals vermeld in de Overeenkomst en wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven periode en heeft een duur van tenminste twee jaar. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de in de Overeenkomst overeengekomen Looptijd of zoveel eerder dan het in de Overeenkomst vastgelegde (maximale) Kilometrage is bereikt. 3.2 Indien de Auto van de Klant aan het einde van de Overeenkomst nog geen 7 jaar oud is en minder dan kilometer heeft gereden, kan een nieuwe Overeenkomst tegen de dan geldende voorwaarden en tarieven worden afgesloten. 4. Dekking Serviceplan 4.1 Gedurende de Looptijd van de Overeenkomst zal Motorhuis navolgende werkzaamheden verrichten: a. Alle onderhoudswerkzaamheden conform het onderhoudsschema van de fabrikant, inclusief de daarbij behorende materialen en vloeistoffen. b. De laatste conform het onderhoudsschema van de fabrikant uit te voeren en binnen de Looptijd en Kilometrage vallende onderhoudsbeurt is inbegrepen in het Serviceplan mits deze voor het einde van de Looptijd van de Overeenkomst wordt uitgevoerd. c. Alle reparaties aan en vervanging van onderdelen wegens normale slijtage inclusief het bijvullen van vloeistoffen. d. Alle reparaties aan en vervanging van af-fabriek of voor aflevering door Motorhuis in of op de Auto gemonteerde componenten. e. De ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geldende wettelijk verplichte keuringen zoals APK inclusief kosten voor afmelden, viergastest of roetmeting. 4.2 De in artikel 4.1 onder sub benoemde onderhoud- en reparatiewerkzaamheden vallen uitsluitend onder de dekking van de Overeenkomst, indien deze samenhangen met normaal gebruik, dat wil zeggen eigenlijk en correct gebruik van de Auto. Onder normaal gebruik wordt in elk geval niet verstaan: het gebruik voor wedstrijden, rally s, snelheids- en behendigheidsritten of -wedstrijden, antislipcursussen en regelmatigheidwedstrijden en/of ritten en andere activiteiten die volgens algemene verkeersopvattingen niet als normaal gebruik van de Auto worden aangemerkt. 4.3 Tot een bedrag van 125,- inclusief BTW is voor een, door een derde uit te voeren, noodreparatie(s) geen voorafgaande toestemming van Motorhuis vereist. Bij een noodreparatie wordt gedacht aan de situatie waarin zich een storing voordoet aan de Auto die het rijden belet en die door een derde op vrij eenvoudige wijze (eventueel tijdelijk) kan worden verholpen. 4.4 Bij Onderhoud en reparatie in Nederland heeft de Klant recht op vervangend vervoer, indien de werkzaamheden langer dan 2 uur duren. Het recht op vervangend vervoer geldt voor de duur van de werkzaamheden met een maximum van 4 dagen. De vervangende auto is niet noodzakelijkerwijs van hetzelfde type en/of uitvoering. Vervangend vervoer in het buitenland is uitgesloten. Het vervangend voertuig dient na beëindiging van de werkzaamheden direct te worden omgeruild voor de Auto. Indien de Klant niet direct na beëindiging van de werkzaamheden het voertuig omruilt voor de Auto komen de extra kosten voor rekening van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan namens Motorhuis een vervangende auto te huren of anderszins zelf op kosten van Motorhuis voor vervanging te verzorgen. 5. Uitsluitingen Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, biedt het Serviceplan geen dekking voor de navolgende werkzaamheden en/of kosten: a. Reparatie van beschadigingen aan en/of onderhoud van de carrosseriedelen en de lak. b. Herstel van schade veroorzaakt door een ongeval en/of andere van buiten komende onheilen. c. Herstel van schade als gevolg van overmacht zoals blikseminslag, brand, overstromingen, molest, aardbevingen, oorlogssituaties, rellen en misdrijven. d. Herstel van de Auto of vervangen van onderdelen als gevolg van het tanken van verkeerde brandstof, doorrijden met een defect of andere schade die aan de Auto is ontstaan als gevolg van nalatigheid, onjuist gebruik, onzorgvuldig beheer van de Auto door de Klant (danwel bestuurder van de Auto), dit ter beoordeling van Motorhuis. e. Herstel van schade veroorzaakt ten gevolge van overbelasting, in welk vorm dan ook, onoordeelkundige belading, overschrijding van het maximaal toegestane toerental van de motor of het verbreken van de verzegeling en/of veranderen van afstellingen en/of chip tuning. f. Herstel van schade of vergoeding van kosten als gevolg van het handelen van de Klant in strijd met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden;

3 g. Onderhoud en reparatie van onderdelen en accessoires die niet door de fabrikant zijn gemonteerd of aangebracht en/of door Motorhuis zijn geleverd en gemonteerd. h. Onderhoud en/of reparatie aan een niet af-fabriek gemonteerde LPG installatie. i. Vervanging en/of reparatie van banden, velgen, ruiten en/of spiegels. j. Vervanging van kentekenplaten. k. Herstel van schade en/of vergoeding van kosten en/of schade die voortvloeit uit het feit dat de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een terugroepactie van de importeur/fabrikant van de Auto. l. Herstel van schade en/of vergoeding van kosten en/of schade die voortvloeit uit het feit dat de Klant niet de door de importeur/fabrikant van de Auto verplicht voorgeschreven inspecties heeft laten uitvoeren. m. Herstel van schade of vervanging van onderdelen als gevolg van verlies of diefstal. n. Herstel van schade aan het interieur van de Auto. o. Werkzaamheden en/of kosten die voortvloeien uit frauduleuze handelingen van welke aard dan ook. p. Werkzaamheden en/of (extra) kosten om de Auto weer in goede conditie te brengen als gevolg van het niet of te laat aanbieden van de Auto voor Onderhoud e/o reparatie(s). q. Kosten voor onderhoudswerkzaamheden en/of niet noodzakelijke reparaties in het buitenland. r. Reinigen en poetsen van het interieur en/of exterieur van de Auto. 6. Verplichtingen van de Klant 6.1 De Klant is verplicht de Auto te onderhouden volgens de fabrieksvoorschriften, het bij de Auto geleverde onderhoudsboekje en eventueel andere door de importeur/fabrikant en/of Motorhuis gegeven instructies. De Klant dient regulier Onderhoud tijdig te plannen bij Motorhuis. 6.2 De vloeistofniveaus (motorolie, koelvloeistof, etc,) en de bandenspanning dienen regelmatig gecontroleerd te worden door de Klant en wanneer nodig op peil gebracht te worden. Hierbij dient de Klant rekening te houden met de bescherming van de diverse systemen tegen vorst. 6.3 De Klant zal Motorhuis direct informeren indien er sprake is van schade en/of een (mogelijk) defect aan de Auto en instructies van Motorhuis correct opvolgen. 6.4 De Klant dient gehoor te geven aan terugroepacties van de importeur/fabrikant. 6.5 Bij constatering van een defect aan de kilometerteller dient de Klant dit binnen 48 uur te melden aan Motorhuis. In dat geval worden de niet geregistreerde kilometers na overleg met de Klant door Motorhuis vastgesteld of indien niet tijdig gemeld aan de hand van de laatst bekende kilometerstand en de Kilometrage van het Serviceplan vastgesteld. De finale bepaling van het aantal kilometers is ter uitsluitende beoordeling van Motorhuis. 6.6 De Klant dient de Auto voor Onderhoud en reparatie aan te bieden bij één van de Motorhuis vestigingen met erkend reparateurschap van het merk van de Auto. 6.7 Indien het door bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van Motorhuis, niet mogelijk is om de Auto bij Motorhuis aan te bieden, dient de Klant overleg te plegen met Motorhuis voordat de Auto bij een andere officiële merkdealer wordt aangeboden. Noodreparaties door derden of andere reparaties onderweg zijn uitsluitend toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van Motorhuis. 6.8 De Klant dient Motorhuis zo spoedig mogelijk in kennis stellen van elke gebeurtenis die tot schade heeft geleid of mogelijkerwijs kan leiden en dient de instructies van Motorhuis op te volgen. 6.9 De Klant dient de Auto te verzekeren en verzekerd te houden tegen Wettelijke Aansprakelijkheid gedurende de Looptijd van de Overeenkomst De Klant is verplicht adreswijzigingen en/of andere wijzigingen in de gegevens met betrekking tot het Serviceplan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na de wijziging te melden aan Motorhuis De Klant is verplicht in geval van vermissing of diefstal van de Auto direct Motorhuis te informeren, aangifte te doen bij de politie en Motorhuis kopie van de aangifte te verstrekken. 7 Dekkingsgebied 7.1 De kosten van reparatiewerkzaamheden in het buitenland zijn slechts voor rekening van Motorhuis indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door Motorhuis. Tenzij het een noodreparatie betreft, zie artikel 4.3. Kosten van (reguliere) onderhoudswerkzaamheden en niet noodzakelijke reparaties in het buitenland komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. 7.2 Reparatiewerkzaamheden in het buitenland, waarvoor Motorhuis toestemming heeft verleend, dienen door een erkend reparateur van het merk van de Auto uitgevoerd te worden.

4 7.3 Bij reparatiewerkzaamheden in het buitenland, waarvoor Motorhuis toestemming heeft verleend, komen slechts die kosten voor vergoeding in aanmerking die in redelijkheid ook in Nederland gemaakt zouden zijn, gebaseerd op Nederlandse tarieven en prijzen. 7.4 De kosten worden vergoed in Euro ( ) en tegen de wisselkoers ten tijde van de vergoeding. 7.5 Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gemaakte kosten dient een originele factuur en betalingsbewijs te worden overlegd aan Motorhuis. 8 Aansprakelijkheid 8.1 Motorhuis is niet aansprakelijk voor schade die voor de Klant en/of derden voortvloeit uit (i) een defect aan de Auto, (ii) het slecht functioneren van de Auto, (iii) het niet kunnen gebruiken van de Auto, (iv) enige vertraging tijdens onderhoud- of reparatiewerkzaamheden en/of (v) werkzaamheden uitgevoerd aan de Auto door anderen dan Motorhuis. 8.2 Indien terzake een schadetoebrengend voorval een verzekering van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Motorhuis beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 9 Prijs en Betaling 9.1 Voor het Serviceplan is de Klant gedurende de Looptijd van de Overeenkomst, de in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding verschuldigd (het Maandbedrag ). 9.2 Door ondertekening van de Overeenkomst machtigt de Klant Multilease B.V. om namens Motorhuis het Maandbedrag maandelijks voor de 1 ste van iedere maand automatisch te incasseren van zijn bankrekening. 9.3 De Klant is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op zijn bankrekening om de hiervoor bedoelde incassering mogelijk te maken. In geval de Klant - ook na ingebrekestelling met redelijke termijn tot herstel van verzuim - niet tijdig betaalt is Motorhuis gerechtigd om de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen voor iedere kalenderdag dat de betaling te laat is geschied. In dat geval zijn tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die Motorhuis heeft moeten maken in het kader van de inning van het verschuldigde Maandbedrag voor rekening van de Klant. 9.4 Bij excessieve slijtage/gebruik van de Auto is Motorhuis gerechtigd het Maandbedrag te herzien. 10. Tussentijdse beëindiging Motorhuis kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant, indien: a) De Klant ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel van verzuim zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt; b) De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling krijgt verleend, in een wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen komt, onder curatele wordt gesteld of het vermogen of delen daarvan onder bewind worden gesteld en/of op de Auto beslag wordt gelegd, tenzij deze beslagen binnen 30 (dertig) dagen weer zijn opgeheven; c) De Klant naar het oordeel van Motorhuis de Auto onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruikt; d) De Klant bij het aangaan van de Overeenkomst voor Motorhuis relevante informatie heeft verzwegen of onjuist heeft weergegeven en Motorhuis de Overeenkomst bij juiste en volledige informatie niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan; e) Naar het oordeel van Motorhuis is gefraudeerd met de kilometerteller van de Auto; f) De Klant zijn woon- of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst, waaronder ook de Nederlandse Antillen verstaan worden; g) De Auto meer dan 30 (dertig) achtereenvolgende dagen vermist c.q. niet meer in de macht van de Klant is of is geweest; Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: a. De Auto onherstelbaar beschadigd is ( Total Loss ). De Overeenkomst wordt dan beëindigd per de datum waarop Total Loss vastgesteld is en er wordt een eindafrekening uitgevoerd zoals vermeld in artikel 11, met gebruikmaking van de kilometerstand die op dat moment op de kilometerteller is aangegeven. Als de kilometerstand niet te achterhalen is, wordt het Kilometrage berekend op basis van de laatst bekende kilometerstand en het actuele gebruik zoals dat is gebleken gedurende de Looptijd van de Overeenkomst. In de eindafrekening worden eventuele achterstallige- of vooruitbetalingen meegenomen.

5 b. De Auto bij Motorhuis wordt ingeruild voor een nieuwe of gebruikte auto, waarbij voor de nieuwe auto een nieuw Serviceplan wordt afgesloten door de Klant. Na afsluiting van een nieuw Serviceplan komt de beëindigingsvergoeding zoals vermeld in artikel 11 te vervallen. c. De Auto wordt gestolen en niet binnen 30 (dertig) dagen wordt teruggevonden. Indien de Auto binnen 30 dagen teruggevonden wordt en de Klant de Overeenkomst voort wil zetten, dient een controle aan de Auto te worden uitgevoerd op kosten van de Klant. Motorhuis beslist op basis van de uitkomst van die controle of voortzetting van het Serviceplan mogelijk is Indien en zodra een van de situaties als bedoeld in artikel 10.1 en/of 10.2 zich voordoet, is Motorhuis onverminderd haar recht over te gaan tot beëindigingen van de Overeenkomst gerechtigd de op haar rustende verplichtingen op te schorten. De verplichting tot betaling van het Maandbedrag blijft gedurende de periode waarin Motorhuis haar verplichtingen opschort bestaan In geval van overlijden van de Klant heeft zowel Motorhuis als de nabestaande(n) het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. De nabestaande(n) kan/kunnen er ook voor kiezen de Overeenkomst op eigen naam voort te zetten Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op een van de gronden zoals benoemd in artikel 10.1 is de Klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd aan Motorhuis. De beëindigingsvergoeding is gelijk aan de som van de alsdan resterende maandbedragen, zijnde het Maandbedrag x de resterende Looptijd van Overeenkomst Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden is de Klant een vergoeding verschuldigd zoals vermeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden Ongeachte de overige bepalingen in de Overeenkomst, blijven de maandbedragen verschuldigd tot en met de dag waarop de eindafrekening gebaseerd is. 11. Vergoeding bij tussentijdse beëindiging Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst vindt, ongeacht de reden of wijze van beëindiging, een eindafrekening plaats. In geval van tussentijdse beëindiging anders dan als gevolg van 10.1 of 10.4 is de Klant een vergoeding verschuldigd welke reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan een kwart van de alsdan resterende Maandbedragen (zijnde het maandtarief x ¼ van de alsdan resterende Looptijd van de Overeenkomst) met een minimum van drie Maandbedragen. 12. Overdracht 12.1Het is Motorhuis toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Klant de rechten en verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. 12.2De Klant kan (de rechten en verplichtingen uit hoofde van) deze Overeenkomst uitsluitend overdragen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Motorhuis. Motorhuis kan aan haar toestemming nadere voorwaarden verbinden. 13. Wijzigingen Motorhuis is te alle tijden bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Motorhuis zal de wijzigingen schriftelijk bekendmaken voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. 14. Geschillen Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen de Partijen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Motorhuis gevestigd is. Op deze Overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement

Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Auto: Één motorvoertuig van het merk Suzuki, op naam gesteld van Klant. Het Suzuki Onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card

Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Algemene informatie en voorwaarden Suzuki Service Card Looptijd, verlenging en beëindiging De Suzuki Service Card heeft een looptijd van maximaal 12 maanden met een maximum kilometerstand zoals vermeld

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F.

Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F. Algemene Voorwaarden Digital Video Services V.O.F. 1. DEFINITIES 1.1. D.V.S.: Digital Video Services V.O.F., gevestigd aan de Fioringrasstraat 2-4, 1313 LB te Almere, KvK-nummer: 39052075. 1.2. Voorwaarden:

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid Partijen komen overeen dat deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden en van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Toyota Hybride garantie Voorwaarden

Toyota Hybride garantie Voorwaarden Toyota Hybride garantie Voorwaarden Identificatie van uw Toyota Model Toyota: Kenteken: Hybride garantie Het is ons een genoegen u een nieuwe service van Toyota aan te bieden. Toyota Hybride garantie biedt

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes / Voorstellen en bevestiging. Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes / Voorstellen en bevestiging. Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: VAK Werving en Selectie; intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, hierna te noemen VAK. 2. Opdrachtgever: De organisatie

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen:

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: a. Alle huur wordt aangegaan bij schriftelijke overeenkomst, waarop behoudens de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder : DJ Dave Producties gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Artikel 1 - DEFINITIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meesterlijk Groen en Opdrachtgever. a. Meesterlijk

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie