Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF"

Transcriptie

1 Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen treffen vaak dezelfde groep; de mensen met een kleine beurs. In zo n situatie kunnen alle kleine beetjes helpen. Kleine beetjes die het dagelijks leven iets aangenamer maken; die een steun in de rug kunnen zijn. En die ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in onze maatschappij. In deze kansbrief staat informatie over een aantal inkomensondersteunende voorzieningen; voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. Het komt nog te vaak voor dat mensen hier geen gebruik van maken. Door het verspreiden van deze kansbrief willen we dit veranderen. In een aantal wijken in de gemeente gaan we deze kansbrief daarom zelfs huis aan huis bezorgen. In deze brief noemen we ook een aantal instanties waar u terecht kunt voor informatie en advies. Ons advies is; ga er even voor zitten en maak gebruik van de voorzieningen en regelingen die er zijn. En als u een computer in huis hebt; ga eens grasduinen op de verschillende websites die staan genoemd. Er is altijd een kans dat er iets tussen zit waar u voor in aanmerking komt. Nooit geschoten is altijd mis, en dat is zonde, vooral in deze moeilijke tijden. Met vriendelijke groet, Agatha Vreeling Voorzitter cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân & Sjoerd Tolsma Wethouder werk en inkomen gemeente Súdwest-Fryslân Kansen: voorzieningen en regelingen op een rijtje - Gemeente Súdwest-Fryslân en Littenseradiel: Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Bijdrageregeling minima Regeling duurzame gebruiksgoederen voor pensioengerechtigden Regeling voor chronisch zieken en langdurig gehandicapten Langdurigheidstoeslag Bijzondere bijstand - Belastingdienst Zorgtoeslag Kindgebonden budget Huurtoeslag Kinderopvangtoeslag Aftrek buitengewone uitgaven Alleenstaande ouderkorting en aanvullend bedrag Jonggehandicaptenkorting Belastingteruggave jongeren Doorwerkbonus Heffingskortingen 65-plussers - Het CAK Compensatie eigen risico Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - CJP-pas - Collectieve energie - Diaconale hulp kerken - DUO (Dienst uitvoering onderwijs) - Hefpunt voor belastingen van waterschappen en gemeenten - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen - Schuldhulpverlening Kredietbank Nederland FSU Schuldhulpverlening Schuldhulpmaatjeproject Solidair - Steunpunt kindervakanties - Stichting Leergeld Sneek - Stichting Urgente Noden Friesland - Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), een bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank - Vakantiepas 1/9

2 Regelingen voor minima van de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso Wat is het: Een basisverzekering met een verplichte aanvullende verzekering waarbij de gemeente meebetaalt in de kosten van de premie. Voor wie: Mensen uit één van de hierboven genoemde gemeenten met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt niet naar het vermogen gekeken. Bijdrageregeling minima Wat is het: Tegemoetkoming in de kosten van contributies voor (sport-) verenigingen, sportbenodigdheden, abonnementen op kranten, de bibliotheek, internet en kabel-tv, entreekosten van theater- en bioscoopbezoek en de kosten van een identiteitskaart. Voor wie: Mensen uit één van de hierboven genoemde gemeenten met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt niet naar het vermogen gekeken. Regeling duurzame gebruiksgoederen voor pensioengerechtigden Wat is het: Tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen; maximaal 250,00 per rechthebbend gezin. Voor wie: Mensen uit één van de hierboven genoemde gemeenten die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder is met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt niet naar het vermogen gekeken. Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten Wat is het: Tegemoetkoming voor één of meerdere volwassen personen in een gezin, die in aanmerking komen voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en/of gebruik maken van een voorziening op grond van prestatieveld 6 van de Wmo en/of 6 maanden of langer gebruik maken van geïndiceerde hulp bij het huishouden op grond van de Wmo. Voor wie: Mensen uit één van de hierboven genoemde gemeenten met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt niet naar het vermogen gekeken. Langdurigheidstoeslag Wat is het en voor wie: Een toeslag voor degene die woont in één van de hierboven genoemde gemeenten én tussen de 21 en de 65 jaar oud; 36 maanden of langer onafgebroken een netto inkomen (vanuit werk of uitkering) heeft ontvangen dat lager was dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Niet meer vermogen heeft dan ,00 (voor een gezin) of 5.795,00 (voor een alleenstaande). Bijzondere bijstand Wat is het: Bijstand voor kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die geen normale kosten van het bestaan zijn. Het moet gaan om noodzakelijke en bijzondere kosten die nergens anders (volledig) vergoed worden en die u zelf niet (volledig) kunt betalen. Voor wie: Iedereen uit de hierboven genoemde gemeenten kan bijzondere bijstand aanvragen. Niet het soort, maar de hoogte van uw inkomen is van belang. Hoe hoger uw inkomen, hoe groter uw aandeel in de gemaakte kosten is. Bij bijzondere bijstand wordt ook gekeken naar uw vermogen (bijv. spaargelden, maar ook schulden). Voor meer informatie over bovenstaande regelingen kunt u terecht bij: Gemeente Súdwest-Fryslân (zie ook colofon) Telefoonnummer: adres: Website: Belastingdienst Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Om de hoogte van uw toeslag te berekenen, wordt er gekeken naar uw inkomen, het inkomen van uw eventuele partner en het inkomen van eventuele huisgenoten. Zorgtoeslag Wat is het: een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Voor wie: Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent 18 jaar of ouder U hebt een Nederlandse zorgverzekering Uw inkomen is niet te hoog U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning Kindgebonden budget Wat is het en voor wie: Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van: hoeveel kinderen u hebt de leeftijd van uw kinderen de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen 2/9

3 Huurtoeslag Wat is het: een bijdrage in uw huurkosten. Voor wie: Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw even-tuele partner en medebewoners onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden: U huurt een zelfstandige woonruimte. U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. De huur moet lager zijn dan 681,02 per maand. Voor mensen die jonger zijn dan 23 jaar geldt een grens van 374,44 per maand. Kinderopvangtoeslag Wat is het: Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Voor wie: U krijgt kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven. Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet ook de gastouder zelf geregistreerd zijn. Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs. U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang. U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. U werkt, studeert, volgt een traject of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner. De belastingdienst heeft onder meer de volgende mogelijkheden om geld terug te ontvangen: Aftrek buitengewone uitgaven Wat is het en voor wie: Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, dan heeft u hogere zorgkosten dan andere mensen. U kunt sommige van deze kosten aftrekken van uw belasting. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen of krijgt u geld terug. Om in aanmerking te komen voor deze aftrek moet u belastingaangifte doen, een P-biljet invullen. Er is sprake van een drempelbedrag. U kunt de volgende kosten onder voorwaarden aftrekken: voorgeschreven medicijnen, genees- en heelkundige hulp, hulpmiddelen (met uitzonde-ring van brillen), extra gezinshulp, vervoer van zieken of invaliden, diëten op doktersvoorschrift, reiskosten zieken-bezoek, extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Algemene heffingskorting minstverdienende partner Wat is het en voor wie: Als u het hele jaar in Nederland woont en belastingplichtig bent, hebt u recht op de algemene heffingskorting. Of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van de hoogte van uw inkomen, maar ook bijvoorbeeld van uw leeftijd. Hebt u geen of een laag inkomen? En hebt u meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan wordt de algemene heffingskorting aan u uitbetaald. Alleenstaande ouderkorting en aanvullend bedrag Wat is het: De alleenstaande ouderkorting is een heffingskorting, oftewel een bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en premies hoeft te betalen. Daarnaast kan de alleenstaande ouderkorting aangevuld worden. De alleenstaande ouderkorting kunt u zelf terugvragen bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte. U kunt ook een voorlopige teruggaaf aanvragen. Voor wie (alleenstaande ouderkorting): U heeft recht op alleenstaande ouderkorting als u in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden: geen partner heeft; en een huishouding voert met een kind dat in belangrijke mate door u wordt onderhouden en op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie; en een huishouden voert met alleen 1 of meer kinderen waarvan de jongste jonger is dan 18 jaar. Voor wie (aanvullend bedrag): U heeft recht op het aanvullend bedrag alleenstaande ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U heeft recht op alleenstaande ouderkorting; en U heeft een baan; en Tot uw huishouden behoort een kind dat op 31 december van het voorafgaande jaar jonger was dan 16 jaar. 3/9

4 Combinatiekorting Wat is het en voor wie: U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U hebt in 2012 minimaal 6 maanden een kind dat is geboren na 31 december Dit kind staat in deze periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Bent u co-ouder? Staat het kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan geldt dat het kind ten minste 3 dagen per week bij uw huishouden moet horen. Uw arbeidsinkomen is hoger dan 4.814,00 of u krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen). U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Hebt u in 2013 minder dan 6 maanden een fiscale partner? Dan behandelen wij u voor de toepassing van deze korting als alleenstaande. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt berekend over uw arbeidsinkomen. Jonggehandicaptenkorting Wat is het: De jonggehandicaptenkorting is een heffingskorting oftewel een bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en premies hoeft te betalen. De hoogte van de jonggehandicaptenkorting bedraagt 708,00 per jaar. Voor wie: U heeft recht op de jonggehandicaptenkorting als: U een Wajong-uitkering ontvangt; of U recht heeft op een Wajong-uitkering, maar deze niet ontvangt omdat u werkt of een andere uitkering ontvangt. Hoe te ontvangen? Ontvangt u een Wajong-uitkering, of ontvangt u naast uw Wajong-uitkering een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering? Dan verrekent het UWV de jonggehandicaptenkorting al met uw uitkering. De netto-uitkering die u van het UWV ontvangt, is dus al inclusief de jonggehandicaptenkorting. Heeft u een betaalde baan, dan kan uw werkgever de jonggehandicaptenkorting voor u verrekenen. U krijgt de korting dan via uw loon. Dit betekent dat uw nettoloon iets omhoog kan gaan. In andere gevallen kunt u de korting terugvragen bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte of met een P-biljet. Belastingteruggave jongeren Voor wie: Bent u jonger dan 30 jaar en heeft u een bijbaan of vakantiebaan gehad, dan kunt u mogelijk geld terug-krijgen van de Belastingdienst. Wat is het: Bent u in loondienst, dan houdt uw werkgever belasting in op uw loon. Werkt u maar een paar uur per week, heeft u maar een gedeelte van het jaar gewerkt, of wisselt uw inkomen sterk, dan heeft uw werkgever waarschijnlijk te veel belasting ingehouden. Dat geld kunt u terugvragen van de Belastingdienst. U kunt tot vijf jaar terug belasting terugvragen. In de volgende situaties heeft u waarschijnlijk geen recht op belastingteruggave: Uw werkgever houdt geen of minder loonheffing in, omdat u gebruik maakt van de studenten- en scholierenregeling U werkt niet in loondienst (U bezorgt bijvoorbeeld kranten of u bent freelancer). U moet misschien belasting bijbetalen. Ligt het terug te betalen bedrag onder 13,00, dan hoeft de Belastingdienst dat niet uit te keren. Werkbonus Wat is het en voor wie: Een bonus voor belastingplichtigen, die geboren is in 1949, 1950, 1951 of 1952, om door te blijven werken. Deze werkbonus wordt als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting toegekend. Doet u geen aangifte inkomstenbelasting dan kunt u om belastingteruggave vragen. Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden Wat is het en voor wie: Heeft u in 2013 de AOWgerechtigde leeftijd bereikt? Dan krijgt u misschien de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting. Voorwaarden ouderenkorting: U krijgt de ouderenkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u heeft op 31 december 2013 de AOW-leeftijd uw verzamelinkomen is in 2013 niet hoger dan ,00 Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, maar zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. Als u en uw fiscale partner een verzamelinkomen hebben dat per persoon lager is dan , krijgt u allebei de ouderenkorting. De ouderenkorting is 1.032,00. Als u aangifte doet, krijgt u automatisch deze korting. U hoeft dit niet op uw aangifte in te vullen. Voorwaarden alleenstaande ouderenkorting: U krijgt de alleenstaande ouderenkorting als u in 2013 een AOW-uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder krijgt, of er recht op hebt. U krijgt deze korting ook als u geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder krijgt, omdat u vóór uw AOW-leeftijd in het buitenland woonde of erkend gemoedsbezwaarde bent. De alleenstaande ouderenkorting is 429,00. Voor meer informatie over hetgeen hierboven is aangegeven kunt u terecht bij: Belastingdienst Telefoonnummer: Website: 4/9

5 Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (Het CAK) Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Compensatie eigen risico Wat is het: U heeft een verplicht eigen risico bij uw zorgverzekering. Maakt u weinig zorgkosten, dan betaalt u weinig eigen risico. Heeft u veel zorgkosten? Dan moet u het maximale eigen risico van 350,00 betalen. Omdat chronisch zieken en gehandicapten vaak hoge zorgkosten hebben, kunnen zij een compensatie ontvangen. Voor wie: U kunt recht hebben op compensatie als u 18 jaar of ouder bent en u: Op 1 juli 2013 minstens een half jaar aaneengesloten in een AWBZ-instelling verblijft. Veel medicijnen gebruikt voor een chronische ziekte. U gebruikt veel medicijnen als u in 2011 en 2012 tenminste 181 doseringen per jaar aan bepaalde medicijnen voorgeschreven kreeg. U was in 2010 en 2011 in behandeling bij een ziekenhuis of medisch specialist. Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) stuurt automatisch bericht als u in aanmerking komt voor deze regeling. Ontvangt u geen bericht in september/ oktober 2013, maar denkt u wel recht te hebben, dan kunt vanaf 1 november 2013 terecht bij het CAK. Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Voor wie: Een specifieke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Wat is het: Afhankelijk van uw situatie (hoeveelheid zorg die u ontvangt, uw leeftijd, of u thuis of in een zorginstelling verblijft) kunt u recht hebben op een tegemoetkoming tussen ongeveer 154,00 en ongeveer 514,00. Voorwaarden: Het (CAK) bepaalt of u recht heeft op deze tegemoetkoming. Hiervoor wordt gekeken naar: Intensief gebruik van bepaalde medicijnen Gebruik van bepaalde hulpmiddelen Behandeling door een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen Fysio- of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen Gebruik van revalidatiezorg in revalidatiecentra Indicatie voor langdurige AWBZ-zorg Jongeren met een indicatie van Bureau Jeugdzorg Langdurig gebruik van huishoudelijke hulp (in natura of Pgb) op grond van een indicatie van de Wmo Gebruik van een rolstoel op grond van een indicatie van de Wmo Wat moet u doen? Als u recht heeft op de tegemoetkoming, dan ontvangt u automatisch bericht. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het CAK betaalt de tegemoetkoming voor het voorgaande jaar steeds in november uit. De tegemoetkoming voor 2012 ontvangt u dus in november Vanaf 1 januari 2012 is de Wtcg aangepast. De gevolgen hiervan merkt u bij de uitkering over 2012, die in 2013 wordt uitbetaald. De belangrijkste wijzigingen zijn: De hoogte van uw inkomen telt mee. De tegemoetkoming is vervallen bij de volgende inkomensgrenzen: - paren met een gezamenlijk inkomen boven ;- alleenstaanden met een inkomen boven Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden tellen voortaan mee. Fysiotherapie en oefentherapie tellen alleen nog mee als u het nodig hebt vanwege een chronische aandoening. Voor meer informatie over hetgeen onder het CJK is aangegeven kunt u terecht bij: Het CAK Telefoonnummer voor vragen over compensatie eigen risico: Telefoonnummer voor vragen over Wtcg: Website: CJP-pas Wat is het en voor wie: CJP staat voor Cultureel Jongerenpaspoort. De CJP-pas geeft jongeren tot 30 jaar korting bij bioscopen, festivals, musea en theaters. U kunt ook korting krijgen op reizen, dvd s, games, tijdschriften, kleding en uw zorgverzekering. Een CJP-pas kost 15,00 en is een jaar geldig. Website: Diaconale hulp kerken Wat is het en voor wie: Diaconale hulp is laagdrempelig en voor iedereen, ongeacht welke achtergrond u heeft. De diaconie kan in urgente situaties materiële ondersteuning bieden en zal, zover als in haar vermogen ligt, vervolgens samen met u op zoek gaan naar een structurele oplossing. Voor meer informatie kunt u terecht bij de geloofsgemeenschap waar u bij aangesloten bent of wanneer dat niet zo is, een kerk bij u in de buurt. 5/9

6 DUO (Dienst uitvoering onderwijs) Wat is het en voor wie: Als scholier kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Volgt u een opleiding in het beroepsonderwijs, dan kunt u recht hebben op studiefinanciering en op een OVstudentenkaart. De studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een rentedragende lening. Volgt u een opleiding aan een hogeschool of universiteit, dan kunt u recht hebben op studiefinanciering en op een OV-studentenkaart. De studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een collegegeldkrediet. De studiefinanciering in het hoger onderwijs wordt als prestatiebeurs verstrekt. Indien u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO. In die brief staat of u inburgeringsplichtig bent. In die brief staat ook uw inburgeringstermijn. Heeft u verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd? Of heeft uw partner, ouder of kind de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd, dan kunt u geld lenen voor een cursus of examen. De cursus moet u dan wel volgen aan een instelling met een keurmerk. Verdere informatie kunt u vinden op DUO Infolijn: (050) , op werkdagen bereikbaar van uur. Website: Hefpunt voor belastingen van waterschappen en gemeenten Wat is het: Kwijtschelding van belastingen voor Wetterskip Fryslân Voor wie: Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen komt in principe in aanmerking voor kwijtschelding van de watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke situatie. Telefoonnummer: (0900) (lokaal tarief) Website: Website: Gemeente Súdwest-Fryslân Telefoonnummer: adres: Website: Schuldhulpverlening Op het gebied van schuldhulpverlening zijn er vele instanties actief. Wij noemen hieronder een paar die u wellicht verder kunnen helpen wanneer u financiële problemen heeft. Meer informatie kunt u vinden op: wonen/werk en inkomen/ schulden. Kredietbank Nederland Wat is het: De Kredietbank Nederland budgetteert huishoudens, die (tijdelijk) zelf niet in staat zijn hun financiën te beheren, helpt huishoudens met schuldenproblematiek, kan leningen verstrekken, etc. Voor wie: Voor iedereen die financiële problemen voorziet of geen oplossing meer kan vinden voor zijn huidige financiële situatie. Telefoonnummer: Website: PING-loket Wat is het en voor wie: In sommige situaties is het fijn om samen met iemand eens goed te kijken naar je budget. Wanneer je een helpende hand nodig hebt bij je persoonlijke financiën, kan het PING-loket je misschien helpen. Denk hierbij aan: Administratie ordenen Inkomsten en uitgaven inzichtelijk maken (budgetadvies) Advies over en aanvragen van inkomensondersteunende regelingen (waar heb ik recht op?) Advies over schuldvragen. Telefoonnummer: (Bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag tussen en uur). Locatie: Marktstraat 8 in Sneek Website: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wat is het: Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voor wie: Inwoners van Súdwest-Fryslân of Littenseradiel die niet over voldoende geld beschikken om (een gedeelte van) de aanslag te kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding. Meer informatie bij: uw eigen gemeente Gemeente Littenseradiel Telefoonnummer: adres: Schuldhulpmaatjeproject Solidair Wat is het en voor wie: Schuldhulpmaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulp preventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Een schuldhulpmaatje biedt morele en praktische steun als aanvulling op de professionele hulp. Een maatje is in de gelegenheid om de cliënt thuis te bezoeken, is behulpzaam bij het invullen van formulieren, helpt bij het orde scheppen in de administratie, en is buddy voor mensen in de WSNP. 6/9

7 De insteek van het maatje is om de cliënt te leren zelfstandig zijn financiën op orde te houden. Telefoonnummer: Website: Papierwinkel (Sociale Raadslieden) Wat is het en voor wie: De medewerkers van de Papierwinkel zijn deskundige vrijwilligers met een financiële en/of juridische achtergrond of stagiaires die een sociaal juridische opleiding volgen. Zij bieden hulp bij het oplossen van eenvoudige vragen over belastingen of Sociale uitkeringen. Ook helpen ze bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld toeslagen, belastingaangifte, uitkeringen en kwijtscheldingen. Website: Locaties: Sneek: Marktstraat 8, Sneek. Inloopspreekuur: vrijdagochtend van uur, telefoon: Bolsward: Gezondheidscentrum Jelmerstraat 5, Bolsward. Inloopspreekuur: dinsdagochtend van uur, telefoon: FSU Friesland Wat is het en voor wie: Hier zitten vrijwilligers die u willen helpen om uw administratie weer op orde te krijgen. Ze maken een overzicht van uw schulden en indien nodig wordt er geprobeerd een betalingsregeling te treffen met schuldeisers. Dit allemaal natuurlijk in overleg met u. Wat voor hulp: Onderhandelen met schuldeiser Hulp bij het budgetteren Betalingsregelingen treffen Een overzicht maken van de bestaande schulden Een luisterend oor Meegaan naar een schuldhulpbureau Financiële administratie op orde te krijgen Indien nodig doorverwijzen naar professionele hulp Bemiddelen met schuldeisers Nazorg Website: Locatie: Sneek: Marktstraat 8, Sneek. Dinsdagmiddag van uur, telefoon: (op afspraak) of mailen voor afspraak: Stichting Ondernemersklankbord Friesland Wat is het en voor wie: Ondernemen brengt allerlei vragen met zich mee. Op het gebied van productontwikkeling, marketing, sales, management, kredietverlening, processen, productie, financiën, administratie, personeelszaken, regelgeving en meer van deze onderwerpen. Daarover geeft een adviseur van Ondernemersklankbord u in één of meer persoonlijke gesprekken praktische en concrete adviezen. Dit geldt ook voor vragen en ondersteuning op het terrein van schulden. Meer informatie en aanmelding voor een klankbordtraject is mogelijk via de website: telefoonnummer: mailadres: bezoekadreslocatie: de toegewezen adviseur bezoekt de klant thuis of op de bedrijfslocatie. openingstijden: 24 uur per dag. U kunt zich via de website aanmelden en u wordt na aanmelding binnen 2 werkdagen benaderd door een adviseur. Vluchtlingenwerk Noord Nederland (VWNN) Wat is het en voor wie: Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw. VWNN biedt maatschappelijke begeleiding in de vorm van coaching en advies. Uiteindelijk streven we naar zelfredzaamheid: door middel van educatie en inburgering leren we vluchtelingen en migranten hun eigen weg te vinden. adres: Telefoonnummer: Bezoekadreslocatie: Dr. Obe Postmastraat 1b te Sneek Openingstijden: spreekuren dinsdag en donderdag van 9 tot 4 uur Doelgroep: Vluchtelingen Website: Handige links met betrekking tot Schulden Ook op internet is informatie over omgaan met schulden te vinden: (schulden en tips over rondkomen ) (jongeren met schulden) (voorkom het inschakelen van een malafide schuldhulpbureau) Website: Steunpunt kindervakanties Wat is het en voor wie: Veel organisaties en instellingen in Nederland organiseren vakantiekampen voor kinderen die, om welke reden dan ook, niet zomaar even lekker weg kunnen. Tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen die kinderen toch op vakantie gaan. Om de kwaliteit van de vakantiekampen in kaart te brengen, heeft Jantje Beton (inmiddels overgenomen door Steunpunt Kindervakanties) een VakantieKeurmerk ontwikkeld. Organisaties met dit keurmerk werken met goed opgeleide vrijwilligers en brengen een leuk en afwisselend activiteitenprogramma. Daarnaast let het Steunpunt Kindervakanties op zaken als goede voeding, huisvesting, hygiëne, vervoer, veiligheid, persoonlijke aandacht en bescherming van persoonsgegevens. 7/9

8 Website: Stichting Leergeld Sneek Wat is het en voor wie: Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld helpt schoolgaande kinderen (leeftijd 4 tot 18 jaar) uit gezinnen met een minimuminkomen mee te doen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het betalen van school-materialen, muzieklessen, sportkleding of het lidmaatschap van de scouting. Telefoonnummer: Website: Stichting Urgente Noden Friesland Wat is het en voor wie: SUN Friesland wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van Friesland helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Wet Werk en Bijstand niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Telefoonnummer: Website: Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), een bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank Wat is het: Het thuis opvoeden van een ernstig ziek of gehandicapt kind is een zware taak. Een ziek of gehandicapt kind heeft meer zorg nodig dan een kind zonder beperkingen. Is uw kind ernstig ziek of heeft uw kind een handicap en woont hij of zij bij u thuis, dan kunt u een bijdrage aanvragen voor de extra zorg voor uw kind. Voor wie: U krijgt een TOG voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind als: u in Nederland woont of werkt én uw kind bij u thuis woont in Nederland én uw kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 én uw kind een AWBZ-indicatie heeft (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week én u voor de verzorging geen commerciële vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland én u geen andere vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland die lijkt op de TOG. Telefoonnummer: (0475) Website: Instanties waar u terecht kunt met vragen! Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân Behartigt de belangen van de cliënten Sociale Zaken van de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Telefoonnummer: FSU Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden is ondersteuner van locale activiteiten en provinciale belangenbehartiger van uitkeringsgerechtigden. Spreekuurpunten (stipepunten) verzorgen de lokale hulpverlening en belangenbehartiging. Telefoonnummer: Website: Humanitas Humanitas is een vereniging die als doel heeft mensen te helpen die het even niet alleen redden. Humanitas biedt uiteenlopende soorten hulp, onder andere op het gebied van meedoen in de maatschappij. Telefoonnummer en adres voor Gaasterlân-sleat, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân: en Telefoonnummer en adres voor Lemsterland: en Landelijke website: Het Nibud Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Website: Telefoonnummer: (Op werkdagen te bereiken tussen 9:00 en 13:00) Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Telefoonnummer: of (te bereiken op maandag tussen en uur of vrijdag tussen en uur). Via deze telefoonnummers kunt u ook een afspraak maken voor het spreekuur op dinsdagmiddag tussen en uur. De locatie van het spreekuur is het Wmo-loket te Sneek. U kunt uiteraard ook terecht bij de verschillende gemeente- en of Wmo-loketten binnen onze gemeenten. 8/9

9 Info en colofon: Deze Kansbrief is een uitgave van de gemeente Súdwest-Fryslân; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Adresgegevens: Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus HA SNEEK Telefonische bereikbaarheid: Op maandag tot en met vrijdag van tot uur. Onze website: Telefonische bereikbaarheid Team Administratie Werk, Inkomen en Zorg Het team is op werkdagen tussen en uur telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer Telefonische bereikbaarheid van de teams Inkomen en Zorg Deze teams zijn op werkdagen bereikbaar van uur op telefoonnummer Via dit nummer kunt u ook een afspraak maken. Wmo-loket Het Wmo-loket is gevestigd in Sneek, Marktstraat 8. Hier kunt u terecht met al uw vragen omtrent de Wmo, Gehandicaptenparkeerkaarten en minimaregelingen. Verder kunt u schriftelijke informatie vragen bij de gemeenteloketten in Bolsward en Workum. Redactie: Team Werk en Zorg. Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân. Heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u mailen naar Onderwerp: Kansbrief SWF0306 9/9

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie