Acta. Bijlage IX - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Regeling Studiefinanciering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acta. Bijlage IX - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Regeling Studiefinanciering"

Transcriptie

1 Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - V Regeling Studiefinanciering

2 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het deputaatschap Generaal-synodale publicaties via: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld. 2 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

3 Regeling Studiefinanciering voor studenten aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland Begripsomschrijving ARTIKEL 1 In deze regeling wordt verstaan onder: theologische universiteit: de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, thans gevestigd te Kampen, Broederweg 15; deputaten: de generale deputaten naar artikel 19 van de kerkorde benoemd door de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland; Diplomatermijn: de termijn waarbinnen een diploma in het hoger onderwijs moet worden behaald, als bedoeld in artikel 5.5 Wsf 2000 student: hij die als student aan de theologische universiteit staat ingeschreven dan wel als cursist de vooropleiding aan deze universiteit volgt; studiejaar: de periode van 1 september van het jaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar; gezinstoeslag: de wettelijke toeslag als bedoeld in artikel 13 van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000); boekentoelage: het bedrag dat gedurende de in deze regeling bedoelde periode wordt toegekend aan een student die het propedeutische examen met goed gevolg heeft afgelegd en dat bestemd is voor de opbouw van een basisbibliotheek; WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000) Financiële steun in de vorm van leningen ARTIKEL 2 Deputaten kunnen financiële steun verlenen aan studenten die staan ingeschreven aan de theologische universiteit en die het voornemen hebben predikant te worden van een gereformeerde kerk in Nederland of van een buitenlandse kerk waarmee de Gereformeerde Kerken in Nederland kerkelijke gemeenschap oefenen naar artikel 47 van de kerkorde. ARTIKEL 3 1. Deputaten verlenen de financiële steun per kalenderjaar of gedeelte daarvan in de vorm van renteloze leningen die in maandelijkse termijnen aan de student worden uitbetaald. 2. Als renteloze lening kan worden verstrekt: a. een boeken toelage, b. een extra bedrag voor ziektekostenverzekering c. voor studenten bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b een maandbudget als genoemd in de Wsf 2000, verhoogd met een bedrag voor vervoerskosten ter compensatie van de OV-kaart en eventueel de gezinstoeslag. Overeenkomstige toepassing wettelijke regeling ARTIKEL 4 1 a. Deputaten stellen jaarlijks de hoogte van de in artikel 3 lid 2 sub a genoemde boekentoelage vast. b. Toekenning van de boekentoelage vindt plaats zonder dat rekening wordt gehouden met het inkomen van de student. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 3

4 c. Het ouderlijk inkomen is van belang voor de bepaling van de hoogte van de boekentoelage. Indien de student de aanvullende beurs krachtens de Wsf 2000 aanvraagt wordt ingevolge de Wsf 2000 een kortingsbedrag berekend dat maatgevend is voor de hoogte van de aanvullende beurs. Wanneer meerdere studiefinancieringgerechtigde kinderen van de ouders van de student een aanvullende beurs hebben aangevraagd wordt het kortingsbedrag krachtens de Wsf 2000 verdeeld over deze kinderen. Voor zover het kortingsbedrag hoger is dan de (fictief) toegekende aanvullende beurs van de Wsf 2000 gerechtigde kinderen wordt het meerdere in mindering gebracht op de boekentoelage. d. Indien de student gehuwd is met een financieel afhankelijke echtgenote wordt geen rekening gehouden met haar inkomen. e. Indien de student gehuwd is met een financieel onafhankelijke echtgenote en die echtgenote een netto inkomen per jaar ontvangt, dat de genormeerde partnertoeslag krachtens de Wsf 2000 op jaarbasis vermeerderd met 2.270, te boven gaat, wordt het meerdere gekort op de boekentoelage. 2. Aan de student kan, ten behoeve van zijn financieel afhankelijke echtgenote en zijn kinderen en indien hij behoort tot de categorie studenten genoemd in artikel 5 lid 1 sub b ook ten behoeve van zichzelf, een extra bedrag voor ziektekostenverzekering worden toegekend. De hoogte van dat bedrag is gebonden aan een maximum, dat jaarlijks door deputaten wordt vastgesteld. Het totale bedrag voor ziektekostenverzekering gaat de werkelijk betaalde premie niet te boven. 3. Ter bepaling van de financieel afhankelijk dan wel onafhankelijke echtgenote is artikel 13 Wsf toeslag partner van overeenkomstige toepassing. 4. Voor toekenning van leningen als genoemd in artikel 3 lid 2 c aan studenten bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b worden naar analogie de wettelijke bepalingen krachtens de Wsf 2000 toegepast. 5. Indien de overeenkomstige toepassing van de rijksregeling vervat in de Wsf 2000 volgens deputaten tot onaanvaardbare consequenties leidt, handelen zij zoveel mogelijk naar de geest van deze regeling voor de studiefinanciering van theologische studenten. ARTIKEL 5 1. Voor de toekenning van een lening kan in aanmerking komen: a. de student die in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000, echter alleen indien hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 lid 2 en/of artikel 6 lid 3; b. de student die anders dan door veronachtzaming van de wettelijke voorschriften niet voor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000 in aanmerking komt en die volgens deputaten op bijzondere gronden wel aanspraak heeft op financiële steun. 2. Een aanvraag van de in het vorige lid sub b bedoelde student dient vergezeld te gaan van een goed onderbouwd schriftelijk positief advies van de senaat van de theologische universiteit. 3. Een student bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b, die de vooropleiding volgt kan ingeval van volledige deficiëntie ondersteuning zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 ontvangen. De aanvraag van de student dient vergezeld te gaan van een verklaring van de theologische universiteit waaruit de deficiëntie blijkt. 4. Aan de student die de vooropleiding volgt en gedeeltelijk deficiënt is, kan een lening voor college- en boekengeld en reiskosten worden toegekend. ARTIKEL 5a Indien een student, die vóór de aanvang van de studie aan de theologische universiteit geheel of gedeeltelijk een andere studie heeft gevolgd, waarvoor studiefinanciering ingevolge de Wsf 2000 kan worden toegekend, kan de aan de student uitbetaalde prestatiebeurs als bedoeld in de Wsf 2000 voor de studie theologische universiteit, na het einde van de diplomatermijn als lening aan de student worden verstrekt. De in het vorige lid bedoelde lening, in de zin van deze regeling, wordt verhoogd met de over dat bedrag opgebouwde rente. Deze lening dient voor het einde van de diplomatermijn als bedoeld in artikel 5.5 Wsf 2000 te worden aangevraagd. Deze lening wordt in zijn geheel uitbetaald na het einde van de diplomatermijn. 4 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

5 Tijdsduur van de ondersteuning ARTIKEL 6 1. Renteloze leningen worden, behoudens het bepaalde in lid 2, toegekend gedurende ten hoogste zeven achtereenvolgende studiejaren, gerekend vanaf het begin van het propedeutisch jaar. 2. Deputaten kunnen op zijn verzoek de steunverlening aan een ingeschreven student na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde periode voort zetten. Alvorens te beslissen winnen zij schriftelijk informatie in bij de senaat van de theologische universiteit. Indien zij tot voortzetting van steun verlening besluiten, zal deze bestaan uit een renteloze lening die geheel moet worden terugbetaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. In dit geval vindt geen kwijtschelding plaats volgens artikel Renteloze leningen voor de boeken toelage worden toegekend aanvangende in het tweede theologische studiejaar, doch niet eerder dan nadat de propedeutische fase van de bachelor opleiding met goed gevolg is afgelegd, alsmede gedurende de daarop volgende vier studiejaren. 4. Wanneer een steunbedrag gewijzigd moet worden of een studieperiode niet het gehele studiejaar omvat, wordt aan elke maand een twaalfde deel van het jaarbedrag toegerekend. 5. De renteloze leningen worden verleend tot uiterlijk de maand waarin de student is afgestudeerd. 6. De steunverlening aan een student wordt beëindigd als deputaten menen dat zijn studie, mede gezien de informatie van de senaat van de theologische universiteit, onvoldoende vorderingen vertoont. Eveneens als deputaten constateren dat hij bij herhaling tekort schiet in het verstrekken van de door de deputaten aan hem gevraagde informatie. Zij kunnen dan eventueel de steunverlening tijdelijk staken. Verzoeken om financiële steun ARTIKEL 7 1. Hij die voor het eerst financiële steun verlangt, behoort daartoe een verzoek in te dienen bij deputaten vóór 15 maart van het jaar waarin het studiejaar aanvangt. Daartoe behoort gebruik te worden gemaakt van een door deputaten vastgesteld aanvraagformulier. 2. Aan studenten aan wie reeds leningen zijn verstrekt en die nog staan ingeschreven aan de theologische universiteit wordt ongevraagd een aanvraagformulier toegezonden. Informatie aan de student ARTIKEL 8 1. Deputaten stellen een student die om financiële steun heeft verzocht uiterlijk drie weken na het nemen van hun beslissing op zijn aanvraag schriftelijk hiervan in kennis. 2. Indien tijdens of na afloop van een kalender jaar blijkt dat de verschuldigde ouderbijdrage of de draagkracht van de student of van zijn echtgenote afwijkt van de raming kunnen deputaten de berekening van de steunbedragen herzien. Van zo n herziening zullen zij de betrokken student zo spoedig mogelijk schriftelijk verwittigen. Deputaten zijn bevoegd de verschillen in uitkomsten met de studenten te verrekenen. 3. Deputaten stellen een student die steun ontvangt zo spoedig mogelijk schriftelijk en geargumenteerd in kennis van hun beslissing de financiële steunverlening te staken of te beëindigen. Verzoek om herziening van beslissing ARTIKEL 9 1. Een student kan schriftelijk en met redenen omkleed aan deputaten verzoeken om herziening van hun beslissing ten aanzien van de hem al of niet toegekende steun, uiterlijk drie maanden na de dagtekening van hun beslissing. 2. Deputaten beslissen op een dergelijk verzoekschrift zo spoedig mogelijk nadat het is ingediend. Het bepaalde in lid 1 van artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. Op zijn verzoek stellen zij, voordat GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 5

6 zij een beslissing nemen, de student in de gelegenheid zijn verzoek om herziening mondeling toe te lichten. Informatie aan deputaten ARTIKEL Een student die financiële steun vraagt of ontvangt alsmede zijn ouders en zijn eventuele echtgenote zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan deputaten en de door hen ter uitvoering van deze regeling noodzakelijk geachte gegevens betreffende hun financiële draagkracht schriftelijk binnen de gestelde termijnen te verstrekken. 2. Zij behoren de noodzakelijke gegevens op het in artikel 7 bedoelde aanvraag formulier te verstrekken zoveel mogelijk naar de toestand bij het begin van het studiejaar c.q. kalenderjaar. Kunnen ze nog niet volledig worden omschreven dan behoren zij ze schriftelijk aan deputaten door te geven zodra dat wel mogelijk is. Indien in de loop van het jaar wijzigingen optreden in de persoonlijke omstandigheden, de woon situatie of de inkomenspositie van de student of zijn eventuele echtgenote behoort hij de wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deputaten door te geven. 3. Een student behoort ten aanzien van de bestemming van de hem toegekende boeken toelage behoorlijk overleg te plegen met deputaten. Daartoe behoort hij jaarlijks op het door hen bepaalde tijdstip, voor het eerst nadat het propedeutisch examen is gehaald, schriftelijk aan hen een overzicht te verstrekken van door hem aangeschafte of aan te schaffen studieboeken. 4. Een student die steun ontvangt behoort, als deputaten hem daar om verzoeken, tijdig en in voldoende mate aan hen schriftelijk of mondeling informatie te verstrekken over de voortgang van zijn studie. 5. De student dient deputaten onverwijld schriftelijk in te lichten wanneer hij zijn studie in de theologie afbreekt of anderszins in omstandigheden komt te verkeren waardoor de toekenning en uitkering van steunbedragen vervalt. Terugbetaling van leningen ARTIKEL Een student die renteloze leningen heeft ontvangen, behoort deze aan deputaten terug te betalen, tenzij kwijtschelding plaatsvindt overeenkomstig artikel Terugbetaling dient plaats te vinden: a. als de student zijn studie aan de theologische universiteit heeft voltooid; b. als de student zijn studie aan de theologische universiteit afbreekt of daarvan wordt uitgesloten; c. als de student niet langer voornemens is predikant te worden bij een gereformeerde kerk in Nederland of een buitenlandse zusterkerk; d. als de student of de andere in artikel 10 bedoelde personen ondanks herhaalde aanmaning nalaten een of meer daar omschreven informatieonderdelen aan deputaten te verstrekken; e. als de steunverlening wordt beëindigd op grond van artikel 6 lid Terugbetaling van de boekentoelage dient bovendien plaats te vinden als de student: a. na voltooide opleiding zich niet binnen de gebruikelijke tijd beroepbaar laat stellen of dan niet beroepbaar gesteld wordt binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland of een buitenlandse zusterkerk als bedoeld in artikel 2, tenzij de student aansluitend de post doctorale studie aan de theologische universiteit volgt; b. na beroepbaarstelling geen van de op hem uitgebrachte beroepen aanvaardt of na aanvaarding van een beroep zich alsnog terugtrekt en geen ander beroep aanneemt; c. na beroepbaarstelling zich als lid onttrekt aan of wordt afgesneden van een gereformeerde kerk in Nederland of van een buitenlandse zusterkerk waartoe hij behoort; d. predikant geworden, zich als lid onttrekt aan de gereformeerde kerk in Nederland of de buitenlandse zusterkerk waartoe hij behoort, of wordt afgezet naar de artikelen 79 en 80 van de kerkorde of ophoudt predikant te zijn naar artikel 15 van de kerkorde. 4. In het geval bedoeld in lid 3 onder d geldt de terugbetalingsplicht slechts voor het bedrag dat openstaat na kwijtschelding van een gedeelte van de leningen naar tijdsevenredigheid overeenkomstig het bepaalde in artikel ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

7 5. 5. Het verschuldigde bedrag is ineens invorderbaar. Stuit terugbetaling ineens op bezwaren dan kunnen deputaten op een met redenen omkleed verzoekschrift toestaan dat terugbetaling plaats vindt in een aantal door hen te bepalen termijnen en onder door hen te stellen voorwaarden. De periode van terug betaling omvat maximaal 15 jaar. Het bedrag dat jaarlijks ten hoogste moet worden terugbetaald wordt vastgesteld op basis van de financiële draagkracht van de schuldplicht overeenkomstig de vigerende rijksregeling (Wsf 2000). Kwijtschelding ARTIKEL Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden de aan een student als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b verstrekte leningen kwijtgescholden tot een bedrag dat overeenkomt met de som van de basisbeurs en in voorkomende gevallen de gezinstoeslag volgens de Wsf verhoogd met het bedrag voor vervoerskosten ter compensatie van de OV-kaart. De kwijtschelding geschiedt in vijftien gelijke jaarlijkse termijnen gerekend vanaf het tijdstip waarop voor de student ingevolge artikel 11 lid 2 de terugbetalingsplicht ontstaat. 2. De aan een student verstrekte leningen in de vorm van boekentoelage worden kwijtgescholden in tien gelijke jaarlijkse termijnen gerekend vanaf het tijdstip waarop hij: a. is bevestigd als predikant in een gereformeerde kerk in Nederland of een buitenlandse zusterkerk als bedoeld in artikel 2; b. is verbonden als assistent in opleiding (AIO) aan de in artikel 1 genoemde theologische universiteit of is verbonden als medewerker in de dienst van de evangelieverkondiging aan een Gereformeerde Kerk in Nederland. 3. Kwijtschelding vindt ook plaats wanneer de student, kandidaat of predikant bedoeld in het voorgaande lid overlijdt of door langdurige invaliditeit niet in staat zal zijn studie te voltooien of werkzaamheden als predikant te verrichten dan wel uit dien hoofde als predikant is geëmeriteerd. De hierboven bedoelde invaliditeit dient te worden aangetoond door twee medische verklaringen, waarvan in ieder geval één niet door de eigen huisarts is afgegeven. Andere bijzondere omstandigheden kunnen deputaten eveneens aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. 4. Van elke kwijtschelding verwittigen deputaten onverwijld schriftelijk de student, kandidaat of predikant of in voorkomende gevallen zijn nabestaanden. 5. Indien op een kandidaat gedurende een periode van twee jaar na zijn beroep baarstelling geen enkel beroep wordt uitgebracht zal, in afwijking van het in artikel 11 lid 2 letter a bepaalde, kwijtschelding plaatsvinden analoog aan de kwijtscheldingsregeling zoals deze in de voorgaande leden van dit artikel is opgenomen. 6. Indien een kandidaat zich om psychosociale redenen niet beroepbaar stelt, kunnen deputaten deze kandidaat op zijn verzoek gedurende een periode van maximaal drie jaar uitstel van betaling verlenen. Het door de kandidaat in te dienen verzoek dient vergezeld te gaan van een verklaring van een onafhankelijke deskundige. Na deze periode van maximaal drie jaar vindt kwijtschelding plaats overeenkomstig het in de vorige leden van dit artikel bepaalde. Overgangsbepaling ARTIKEL 13 Voor studenten die door deputaten zijn gesteund overeenkomstig de door de Generale Synode van Leeuwarden 1990 vastgestelde en in 1993 en 1996 gewijzigde regeling studiefinanciering theologische studenten, gelden ten aan zien van terugbetaling en kwijtschelding de bepalingen van die regeling en de eventuele aanvullende bepalingen van deputaten. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 7

8 Hardheidsclausule ARTIKEL 14 Deputaten zijn bevoegd ten aanzien van een student of kandidaat tegemoet te komen aan een bijzondere situatie of aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling voordoen en daarbij af te wijken van de voorgaande bepalingen. Onvoorziene gevallen ARTIKEL 15 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of welke voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, beslissen deputaten. Titel ARTIKEL 16 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling studiefinanciering theologische studenten. 8 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 38 50 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 38 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; s-gravenhage, 30

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Den Haag, april 2012 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Uitvoeringsregeling I: Algemene bepalingen, looptijd, reikwijdte en hardheidsclausule

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V.

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. 1. Definities Opdrachtnemer: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: BW Banking Support B.V. statutair gevestigd te Sint Oedenrode, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie