Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!dorpsstraat!94!te!aarlanderveen!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!dorpsstraat!94!te!aarlanderveen!!"

Transcriptie

1 FREYRARCHITECTEN t.a.v.deheerm.vanderneut AntonievanLeeuwenhoekweg38b ANAlphenaandenRijn Datum Kenmerk Uwkenmerk Auteur(s) 10maart2015 BE/2015/29/r d.d.23februari2015 C.J.Blom Oriënterendonderzoeknaarbeschermdefloraen faunaaandedorpsstraat94teaarlanderveen DefamilieL.vanDolderisvoornemensomeenvoormaligebedrijfswoningaandeDorpsstraat 94teAarlanderveentesaneren.Hetterreinrondomdewoningisrecentelijkvergravenenaande achterzijdeiseenkleinterrasgesitueerd.desloopvandewoningisonderdeelvandesanering vaneenvoormaligbedrijf.inhetkadervanderuimtevoorruimteregelingzijnreedsenkele woninggebouwdenzijnophetperceelaandedorpsstraat94,4nieuwewoningenvoorzien. Devoorgenomenwerkzaamhedenhebbenmogelijkeennegatiefeffectopbeschermdefloraen faunaen/ofbeschermdenatuurgebieden.defamilievandolderiswettelijkverplichtonderzoek teverrichtennaardeaanwezigheidvanbeschermdefloraenfaunaendemogelijkeffectenvan deruimtelijkeingreepdaarop.middelsdezeecologischequickscanwordtde(potentiele) aanwezigheidvanbeschermdefloraenfaunaendebetekenisvanhetplangebiedvoordeze soorteninkaartgebracht. Hetbestemmingsplanvoorzietnietindebeoogdeontwikkeling.Hetnieuwebestemmingsplan voordelocatiewordtverzorgtdoorfreyrarchitecten.namensfreyrarchitectenheeftdeheer M.vanderNeut,BlomEcologieverzochthetplangebiedteonderzoekenopaanwezigheidvan beschermdefloraenfaunaenvervolgensdezetetoetsenaandeeffectenvandewerkzaamheden envigerendbeleid. Onderzoeksdoel Middelsditoriënterendeonderzoekwordendevolgendeonderzoeksvragenbeantwoord: Welke,krachtensdeFlora]enfaunawet,beschermdefloraenfaunazijn(potentieel)aanwezig inhetplangebied? Welkenegatieveeffectentredenopvoor(potentieel)aanwezigefloraenfaunaalsgevolgvan dewerkzaamheden? Leidendewerkzaamheden,geletopdeverwachttenegatieveeffecten,totovertredingvande Flora]enfaunaweten/ofvigerendbeleid? Planlocatie DeplanlocatieisgelegenaandeDorpsstraat94teAarlanderveen.Opdelocatieiseenwoonhuis metkleinterraseneenbraakliggendetuingesitueerd.dewoningmaaktonderdeeluitvaneen bedrijfwatinhetkadervanderuimte]voor]ruimteregelingreedsgrotendeelsisgesaneerd. 1

2 Dewoningbestaatuitgemetseldemureneneenrietenkap.Enkelegeveldelenzijnbetimmerd metlatten.overdegehelelengtelangsdewoningiseeneenlaagseaanbouwgerealiseerd.de aanbouwbestaatuitstenenmureneneenplatdakmeteenbitumenafdekking.langsdewoning (westzijde)iseensmallekavelslootgelegen.aandeanderezijdeisdeontsluitingswegvande percelendorpsstraat96t/m96bnaardedorpsstraatgesitueerd.inbijlage1zijneenaantalfoto s opgenomendieeenimpressiegevenvandeplanlocatieendedirecteomgevinghiervan. Aarlanderveenisgelegenineenlaagveenpolder.Hetdorpbestaathoofdzakelijkuiteen lintvormigebebouwinglangsdedorpsstraatwelkehalverwegedoorkruistwordtdoorde Nieuwkoopseweg(N231).Dedirecteomgevingbestaatuiteenagrarischbuitengebiedmetsmalle weidepercelen,kavelsloten,weteringenenboezemwater. Figuur1DerodestipweergeeftdeliggingvandeplanlocatieaandeDorpsstraat94teAarlanderveen (bron:ruimtelijkeplannen.nl). Functieveranderingeneffecten Debeoogdeingrepenzijnpermanentvankarakter.Onderstaandvolgteenkorteopsommingvan deingrepeneneffecten: ]sloopvanwoning:sloopwerkzaamheden,]afvoermateriaal, ]verwijderingoverigeerfinrichting:herinrichtingruimtetotbouwrijpefase(grondverzete.d.) ]bouwwoningen;diversetimmer],beton],metsel],elektra],loodgieters]enstucwerkzaamheden alsmedeallerhandekleinebouwwerkzaamheden ]revitalisatieterreinentuin;allerhandestraat]enhovenierswerkzaamheden Allethansaanwezige(ecologische)functiesvandeplanlocatiekomengeheeltevervallen. Negatieveeffectendieopkunnentredenvoorbeschermdesoortenzijn:vernietigingen/of afnamevangeschiktleefgebied(permanent)enopzettelijkeverstoring(tijdelijk). Methode Inventarisatie Deinventarisatieiseenoriënterendonderzoekwaarbijgedetailleerdeenbeoordelingwordt gegevenvandeaanwezigheidvandespecifiekepotentievoorbeschermdefloraenfaunainhet plangebied,debetekenisvanhetplangebiedvoordeaanwezigesoortenendeeffectenvande voorgenomeningrepenopdesoorten.dequickscanbestaatuitveldbezoekenraadplegingvan externebronnen. 2

3 3 Veldbezoek Hetveldbezoekiseenmomentopnamevandeaanwezigebeschermdefloraenfauna.Tijdenshet veldbezoekwordthetplangebiednauwkeurigonderzochtwaarbijookgeletwordtopsporenen delenofrestantenvanplantenen/ofdieren.hetveldbezoekheeftplaatsgevondenop2maart 2015.Deinventarisatieisuitgevoerdopdeplanlocatie.Deweersomstandighedentijdenshet veldbezoekwaren;droog,4/8bewolkt,6 Celsiusenwindkracht4]5(Bft.) Externebronnen Vaakzijneralgegevensbekendovereenplangebiedendedirecteomgevinghiervan.Deze gegevenswordenonderanderebeheerdinrapportenennaslagwerkenendoorhetnatuurloket (www.natuurloket.nl).raadplegingvanexternebronnenlevertvaaknuttigeaanvullende informatieopendaarmeeeenvolledigerbeeldvande(mogelijk)aanwezigefloraenfauna. Beoordeling Opbasisvandebureaustudieenveldonderzoekwordtpersoortgroepbesprokenwatdepotentie vandeplanlocatieendeinvloedsfeerdaarvanisenwelkeeffectendaaropteverwachtenzijn. Omdatvooralgemeenbeschermdesoortenperdefinitievrijstellinggeldtvoorruimtelijke ontwikkelingen,isspecifiekgeletopzwaarderenstriktbeschermdesoorten(ff]wet;tabel2&3). Vaatplanten Zwaarderbeschermdevaatplantenen/ofsporenendelenhiervanzijnnietaangetroffenopde planlocatie(ff]wet;tabel2&3).opdemurenvandewoningisgeenvegetatieaangetroffen.de enigebeplantingbestaatuitklimoplangshetterrasenblauweregenlangsdevoorgevel.geletop dehabitatpreferentieenlandelijkeverspreidingvanbeschermdesoortenalsmedede aangetroffensoortenheeftdelocatieaannemelijkgeenfunctievoordezesoorten.negatieve effectentenaanzienvanbeschermdevaatplantenkunnendanookwordenuitgesloten. Zoogdieren Tijdenshetveldbezoekzijn,geensporenaangetroffenvan(beschermde)zoogdieren.Delocatieis ongeschiktvoorgroteinhetwildlevendezoogdieren.opdelocatieisgeenrelevantevegetatie aanwezigvoorzoogdieren.dedirecteomgevingbestaatuitbebouwingeninfrastructuur. Zoogdierenprevalerenlocatieswaarvoedselaanbodenrustgewaarborgdzijn.Geletopde fysiekeomstandighedenlijktdelocatiealleenvoormuisachtigenenigszinsrelevanttezijn. Daarnaastkunnensoortenalsegelenmarterachtigenincidenteelvoorkomen.Allesoortendie mogelijkvoorkunnenkomenopdelocatiezijnlichtbeschermd(ff]wet,tab.1).dezesoortenzijn instaatomzichnaaranderelocatietebegevenenaldaartevestigen.dergelijkesoortenzijn dermateopportunistischdaterindedirecteomgevingvoldoendegeschiktleefgebiedaanwezig is.negatieveeffectenopbeschermdezoogdierenkunnenwordenuitgesloten. Vleermuizen Laanvormigebomenrijen,oudebomenmetgatenenscheuren,(oude)huizenmetkierenen spletenen/ofanderestructuurrijkegroenelementenkunneneenfunctioneelonderdeelzijnvan eenvleermuishabitat(limpensetal.,1997;dietzetal.,2011).opdeplanlocatiezijngeenoudere engroterebomenaanwezig.echterisweldesloopvaneenouderewoningvoorzien.dewoning isnauwkeuriggeïnspecteerdopdeaanwezigheidvangeschikteinvliegopeningeneninhet verlengdehiervan(beschermde)vasterust]enverblijfplaatsen. Degevels,dakenendaklijstenvandewoningzijndusdanigafgewerktdatergeengeschikte invliegopeningenaanwezigzijn.despouwruimtevandewoningistevensnietbereikbaar middelsventilatieroosters(telaag)ofopenstootvoegen(ontbreken).opbasisvanfysieke kenmerken(o.a.hoogte,toegankelijkheid,ontbrekengebuiksporen)ishetonwaarschijnlijkdatde woningwordtgebruiktdoorvleermuizen. Vleermuizengebruikenlaanvormigeelementenalsoriëntatiepunttijdensdevluchtvande verblijfplaatsnaardefoerageergebieden.dezeelementenvormenvaakvastevliegroutesenzijn, indienzeaantoonbaareenessentiëlefunctiehebben,eenbeschermdonderdeelvanhet foerageernetwerk.

4 4 Opdelocatieisgeenlijnvormiggroenelementaanwezigwelkemogelijkfunctioneelisals vliegroute.voorallevoorgenomeningrepengeldtdatsignificantnegatieveeffectentenaanzien vanvleermuizenuitgeslotenkunnenworden. Amfibieënenreptielen Tijdenshetveldbezoekzijngeenamfibieënenreptielenen/ofsporendaarvanaangetroffeninhet plangebied.indeomgevingishetvoorkomenbekendvan:kleinewatersalamander,gewonepad, rugstreeppad,rugstreeppad,heikikker,bruinekikker,meerkikkerenringslang(creemers&van Delft,2009).Hetvoorkomenvanreptielenopdelocatieenindedirecteomgevingisnietbekend. Voorgewonepad,kleinewatersalamanderenbruinekikkerbiedendeoverhoekjes,rommelige terreindelen,envochtigeplaatsenindetuingeschiktfoerageer]enoverwinteringshabitat.de watergangisinmeerofminderemategeschiktalsvoorplantingswatervoordezesoortenen meerkikker.hetgeprefereerdehabitatvanheikikkerenringslangbestaatuitgrotereennatte gebieden(plas]dras)metonderanderepitrusvegetatie.deplanlocatieistekleinschalig,biedt geengeschikteleefomstandighedenenerissprakevaneenhogematevanverstoring. Derugstreeppadiseenlastigesoorttenaanzienvanruimtelijkeontwikkelingenomdattijdensde werkzaamhedengeschikthabitatkanontstaanendesoortplotselingopduikt. Derugstreeppad(Ff]wettabel3)iseentypischepionierssoort.Hetoptimalehabitatbestaatuit eendynamischezandiggebiedmeteennatuurlijkofdoordemensveroorzaaktpionierkarakter (Creemers&VanDelft,2009).Verderwordtdesoortinminderemateindiverse landschapstypenaangetroffen.hetpioniersstadiumvaneenlandschapbepaaltinhogematede aanwezigheidvandesoortenisdanookeenkarakteristiekelementinpotentielehabitats.alsde soortindedirecteomgevingvaneenlocatievoorkomtwaareenpionierssituatiegaatontstaanis dekansgrootdatdesoortditgebiedbevolkt.rugstreeppaddenkunnenzichhonderdenmeters perdagverplaatsen(creemers&vandelft,2009). Dehuidigesituatievanhetplangebiediszeermatigtotongeschiktvoordesoort.Gedurendede sloop]enbouwwerkzaamhedenkanechterhetdoorderugstreeppadgeprefereerdehabitat ontstaan.omnegatieveeffectenopdesoorttevoorkomenwordtgeadviseerdmaatregelente treffendievoorkomendatdesoorthetplangebiedkangebruikenalsvoortplantingslocatie. Deaanwezigheidvanalgemeenvoorkomendeamfibieënenrugstreeppadkannietuitgesloten wordenopdeplanlocatie.voordezesoortengeldtechtervrijstellinginhetkadervanruimtelijke ontwikkelingen.tenaanzienvanderugstreeppadeninhetkadervandealgemenezorgplicht wordtgeadviseerddewerkzaamhedenbuitendevoortplantingsperiodeuittevoeren(maart] augustus).voortsdienttewordenvoorkomendattijdensdebouwenslooplangdurigplassenals gevolgvanregenvalblijvenstaan(egaliseren)enhopenpuinen/ofandermateriaal(direct afvoeren).indienhetompraktischeredenennietmogelijkisombovenstaandemaatregelentoete passenwordtgeadviseerdhetterreingedurendedewerkzaamhedenuitterasterenmeteen amfibieënscherm. Mitsdezemaatregelenwordentoegepastkunnennegatieveeffectenopzwaarderenstrikt beschermdeamfibieënenreptielenwordenuitgesloten. Vissen Erzijngeeningrepenvoorzienmetbetrekkingtotdewatergang.Effectenopvissenkunnen wordenuitgesloten. Insecten,libellenenongewervelde Inhetplangebiedzijntijdenshetveldbezoekgeen(sporenen/ofdelenvan)beschermdevlinders, libellenofoverigeongewerveldenaangetroffen.infebruarizijnveelinsectensoortennietactief. Opdelocatiezijngeentypischeelementenaangetroffendieduidenopdemogelijke aanwezigheidvankwetsbareenzeldzamesoorten.tevensgroeienergeenbloeiendeplantenen heesterswatdelocatiematiggeschiktmaaktvoordagvlindersenbijen.effectenoplibellenzijn uitgeslotenomdatgeeningrepenzijnvoorzienaandewatergang.

5 Vooroverigeinsectengeldtdatopbasisvanlandelijkeverspreiding,habitatpreferentieenhet ontbrekenvanspecifiekekenmerken(bijv.vennetjes,doodhout,oudebossen)hetvoorkomen vanbeschermdeongewerveldeneneffectenhieropuitgeslotenkunnenworden. Vogels Tijdenshetveldbezoekzijnopdeplanlocatieeenaantalovervliegendewaargenomen.De woningheeftgeenschoorsteen,openingenindegevelen/ofdakgotenmetonderliggende ruimtesdiemogelijkfunctioneelkunnenzijnalsbroedlocatievoorsoortenals:kauw,huismus, gierzwaluwenspreeuw.jaarrondbeschermdenesten(categorie1t/m4)zijndanookniet aangetroffen.opdeoverigedelenvanhetperceelwordentevensgeenbroedgevallenverwacht. Debeoogdeingreepleidtniettotnegatieveeffectenop(broed)vogels. Gebiedsbescherming Deplanlocatiemaakt,behoudensNationaalLandschap GroeneHart geendeeluitvaneen beschermdgebieden/oflocatiebetreffende:natura2000,beschermdnatuurmonument,wetland, NationaalParkofEcologischeHoofdstructuur(bijlage3).Binneneenstraalvan3kilometerzijn hetnatura2000gebied NieuwkoopsePlassen&DeHaeck endiverseehsstructurengelegen (figuur2). Figuur2Deblauwestipweergeeftdeliggingvandeplanlocatiebijbenadering.Delocatiemaakt, behoudensnationaallandschap GroeneHart (oranje)geenonderdeeluitvaneenbeschermd gebied.indedirectenabijheidzijnhetnaturar2000gebied NieuwkoopsePlassen&De Haeck (rood)endiverseehsstructuren(groen)gesitueerd(bron:synbiosys.alterra.nl). 5

6 Devoorgenomenontwikkelingendesloopvaneenoudwoonhuisenderealisatievan4 woningen.debeoogdeontwikkelingenvindenplaatsinnavolgingvaneerdereontwikkelingen binnendecontextvanderuimte]voor]ruimteregeling.mitsenkelemitigerendemaatregelenten aanzienvanrugstreeppadwordengetroffentredenergeennegatieveeffectenopvoor beschermdefloraenfauna.deruimtelijkeingrepenzijndermatebeperktdateennegatiefeffect doorexternewerkingopdoelsoorteneninstandhoudingsdoeleninomliggendebeschermde natuurgebiedenuitgeslotenis.tevensisergeensprakevanaantastingvandelandschappelijke kwaliteit(nationaallandschap).bovendienzijndewerkzaamhedentijdelijkvanaardentreden erindenieuwesituatiegeennieuweofverhoogdepermanentnegatieveeffectenopvoor beschermdefloraenfauna. Conclusies In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Flora] en faunawet voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor zwaarder en strikt beschermde soorten (tabel 2 & 3). Jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen.hetismogelijkdatderugstreeppaddeplanlocatiebevolktgedurendedesloop enontwikkeling. De ruimtelijke ingrepen leidden, behoudens rugstreeppad, mogelijk tot een tijdelijke verstoring van algemene voorkomende en licht beschermde soorten. Voor rugstreeppad dienen mitigerende regelen getroffen te worden om mogelijke tijdelijke effecten te voorkomen.beschermdesoortenwaarvoorgeenvrijstellinggeldtinhetkadervanruimtelijke ontwikkelingenenconformdeflora]enfaunawetwordennietverwacht.naderonderzoek naarhetvoorkomenvansoortenwordtechternietnodiggeacht. Mits gewerkt wordt zoals aanbevolen leiden de werkzaamheden aannemelijk niet tot overtredingvandeflora]enfaunawet.erbehoeftgeenontheffingvandeflora]enfaunawet (art.75)aangevraagdteworden. De planlocatie is, behoudens Nationaal Landschap Groene Hart, geen onderdeel van een Natura2000]gebied,Beschermdnatuurmonument,Wetland,NationaalLandschap,Nationaal ParkofEcologischeHoofdstructuur.Effectenalsgevolgvanexternewerkingzijnuitgesloten. Aanbevelingen Tijdensdewerkzaamhedenmoetvoorzichtigwordengehandeldmetallevoorkomendeflora enfauna(zorgplicht). Wanneerondankszorgvuldighandelen,onderzoekenadviesschadelijktteontstaanvoor beschermdefloraenfauna,dientdirectcontactopgenomentewordenmeteenterzake deskundige. Tenaanzienvanrugstreeppadgeldtdatdesoortgedurendedesloopenontwikkelingde locatiekanbevolken(zievoormeerinfobijlage2).indeperiodeaprilt/m augustus/septemberdienttewordenvoorkomendaterpotentiëlevoortplantingswateren ontstaandoorhetterreinvoortdurendteegaliserenenmetnamededelenwaarnietgewerkt wordt.inhetgehelejaarmaarmetnameindeperiodeoktobert/mmaartdienthetontstaan vanpotentiëleverblijf]enoverwinteringslocatiestewordenvermeden.hopenpuinenander sloopafvaldientdirecttewordenafgevoerd.eenalternatiefvoorbovenstaandewerkwijzeis geheleuitrasteringvandegehelewerklocatiemiddelseenamfibieënscherm.welke werkwijzewordttoegepastisterbeoordelingaandeuitvoerendpartij.indienondanksde zorgvuldigeaanpakrugstreeppaddenwordenaangetroffenmoetendewerkzaamheden wordengestaakt.eenterzakedeskundigegeeftopwelkewijzedewerkzaamhedenhervat kunnenworden. 6

7 7 Literatuur Anonymus,2011.SoortenstandaardRugstreeppadBufocalamita.MinisterievanEconomische zaken,landbouweninnovatie. Bang,P.&P.Dahlström,2005.Tierspuren.Fährten,Fraβspuren,Losungen,Gewölleundandere. BLVBuchverlagGmbH&Co.KG,München Creemers,R.C.M&J.J.C.W.vanDelft(ravon)(redactie),2009.Deamfibieënenreptielenvan Nederland.]Nederlandsefauna9.NationaalNatuurhistorischMuseumNaturalis, EuropeanInvertebrateSurvey]Nederland,Leiden Dietz,C.,O.vonHelversen,D.Nill&P.H.C.Lina,2011.Vleermuizen:allesoortenvanEuropaen Noordwest]Afrika:biologie,kenmerkenenbedreigingen.TirionNatuur,Utrecht. Limpens,H.,K.Mostert&W.Bongers,1997.AtlasvandeNederlandsevleermuizen.Onderzoek naarverspreidingenecologie.knnvuitgeverij,utrecht. Websites Wehopenumetdezerapportagevoldoendetehebbengeïnformeerd.Mochtenerdesondanks vragenzijnkuntuvrijblijvendcontactopnemen. Hoogachtend, ing.c.j.blom Bijlage1Fotografischeimpressie Bijlage2Ecologierugstreeppad BLOMECOLOGIE KERKSTRAAT4]4181ABWAARDENBURG NietsuitdezerapportagemagzonderschriftelijketoestemmingvandeopdrachtgeverenBlom Ecologiewordengebruiktdoorderden.Ondergebruikwordenallevormenvankopie, openbaarmakingenelkeanderetoepassingbegrepen.dezerapportagemagalleengebruiktworden voorhetdoelwaarvoorhetissamengesteld. BlomEcologieisnietaansprakelijkvoorschadedievoortkomtuittoepassingvanderesultatenvan werkzaamhedenen/ofgegevensverkregenvanblomecologie.

8 Bijlage1Fotografischeimpressie Figuur1 DeplanlocatieisgelegenaandeDorpsstraat94teAarlanderveen.Ophetperceeliseen oudewoninggesitueerd. Figuur2 Ophetperceelis,behoudensklimopenblauweregen,geenvegetatieaanwezig.Delocatie heeftderhalveeenmarginalebetekenisvoorfloraenfauna. 8

9 Figuur3 Aandeachterzijdevandewoningiseenkleinterrasaanwezig.Zoweldedakenalsde gevelafwerkingbiedengeengunstigevoorwaardenvoorvleermuizenenbroedvogels. Figuur4 HetdorpAarlanderveenbestaathoofdzakelijkuitlintbebouwinglangsdeDorpsstraat. 9

10 Bijlage2Ecologierugstreeppad Herkenning Derugstreeppad(Bufocalamita)ismiddelgrotepadmeteenlengtevancirca4,5]7cmenkorte poten.derugheefteengrijsbruinekleurmetgroenigevlekken,debuikislichtgrijsmet grijszwartevlekken.overdegehelerugiskarakteristiekelichtgelelengtestreepafgetekend.de ogenzijngeelgroenmeteenhorizontalepupil.mannetjeszijnindepaartijdteonderscheiden vanvrouwendooreenpaars/blauweverkleuringvandekeel.derugstreeppadheefteen typischeenharderoepdieovereenafstandvan1]3kilometerhoorbaaris(creemers&van Delft,2009). Delarvenvanrugstreeppadzijnmaximaal2,5centimeterlangenzwartvankleur.Oudere larvenhebbeneenlichtekeelvlekensomseenrugstreep(diepenbeek&creemers,2006). Gedrag Derugstreeppadiseentypischepioniersoortdieopportunistischprofiteertvantijdelijke gunstigeomstandigheden.klimatologischeveranderingenvormeninsterkemateeentrigger voormigratie,voortplantingendergelijke.onderstaandeperiodeszijndanookindicatief. Deoverwinteringvindtplaatsvanoktober/novembertotenmetmaart.Deeerstedieren kunnenvanafbeginmaartdeoverwinteringslocatieverlatenomvervolgensaldannietdirect doortetrekkennaardevoortplantingslocaties.mannenkomenhierdoorgaanseerderaandan vrouwen(creemers&vandelft,2009).devoortplantingvindtplaatsvanapril]septembermet eenhoogtepuntvanhalfapril]mei. Habitat en verblijfplaatsen Hetgeprefereerdehabitatvanderugstreeppadbestaatuiteendynamischmilieumet vergraafbaarzandoffijnegrondenpionierskarakter.veelalbestaandezeuitonbeschaduwde laagbegroeideterreinenmeteenmacroreliëf. Devasterust]enverblijfplaatsenvandesoortkunnenwordenonderscheideninhet voortplantings],zomer]enoverwinteringshabitat.hetvoortplantingshabitatisaquatischde overigehabitatsterrestrisch.defunctioneleleefomgevingbestaatuithetterreininentussen dezehabitats. Devoorplantingslocatiebestaatuitveelaltemporele,ondiepeenvegetatielozewateren. Voorbeeldenhiervanzijngreppels,rijsporen,regenplassenengeschoondesloten.Dezomeren] enwinterlocatiesbevindenzichinhoogwatervrijeterreinen.voordeoverwinteringgebruiktde rugstreeppadbestaande(muizen)holletjes,graaftzichinofkruiptondermaterialenzoals: stenen,boomstammen,bandenenhoutstapels.voorwaardevoorhetwinterhabitatisdatdeze plaatsenvorstvrijmoetenzijn. Populatieomvang Rugstreeppaddenverspreidenzichindiverserichtingenwaardoordeminimalepopulatie omvangenenbijbehorendoppervlaktevoordegunstigestaatvaninstandhouding locatiespecifiekis.alsvuistregelwordtgehanteerddateenpopulatieminimaaluit50]200 dierenbestaateninverbindingstaatmetanderepopulaties(anonymus,2011). 10

Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!bruggen!ong.!te!rosmalen!!

Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!bruggen!ong.!te!rosmalen!! DeheerA.vanDuijvendijk Kattenbosch44 5243SGRosmalen Datum Kenmerk Uwkenmerk Auteur(s) 10april2015 BE/2015/47/r Emaild.d.23maart2015 C.J.Blom Oriënterendonderzoeknaarbeschermdefloraen faunaaandebruggenong.terosmalen

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Elburgweg 59, Apeldoorn Datum: 21-10-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: P3959 Aanleiding en doel Aan de Elburgweg te Apeldoorn worden twee kippenschuren

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. dhr. P. van den Broek Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Datum: 2 april

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins Quickscan Spankerenseweg 20 Dieren februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Gegevens plangebied... 2 3 Methode... 3 4 Resultaten... 3 4.1 Bureaustudie...

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM Colofon Opdrachtgever: Tulp-Bijl B.V. Titel: Quickscan Edeseweg 51 Wekerom Status: Definitief Datum: Februari 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Foto s: M. van Os Kaartmateriaal:

Nadere informatie

Quickscan Flora en fauna Beltshofweg 18 Haaksbergen

Quickscan Flora en fauna Beltshofweg 18 Haaksbergen Quickscan Flora en fauna Beltshofweg 18 Haaksbergen November 2012 Quickscan Flora en Fauna Beltshofweg 18 Haaksbergen Opdrachtgever: Familie Bouwman Beltshofsweg 18 7482 NV Haaksbergen Opdrachtnemer: Buiting

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, Bureauonderzoek ecologie, wijzigingsplan IJsseldijk-West Ecologie Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Ecologische Quickscan Beethoven 2de fase

Ecologische Quickscan Beethoven 2de fase Ecologische Quickscan Beethoven 2de fase Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Uitgevoerd door: Elsken Ecologie Edam, 17-01-2017 Colofon Tekst en fotografie: Ing. D. van der Elsken Elsken Ecologie Oorgat 74

Nadere informatie

de heer A. van Straalen Zwaansweg 2B 4247 EX Kedichem Quick scan beschermde soorten Zwaansweg 2B, Kedichem

de heer A. van Straalen Zwaansweg 2B 4247 EX Kedichem Quick scan beschermde soorten Zwaansweg 2B, Kedichem Ecologie & landschap NOTITIE de heer A. van Straalen Zwaansweg 2B 4247 EX Kedichem DATUM: 17 mei 2016 ONS KENMERK: 16-178/16.03517/JanBu UW KENMERK: gunning dd. 11 mei 2016 AUTEUR: PROJECTLEIDER: J.D.

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Aan: S. Baardwijk (Sjaak Baardwijk Hoveniersbedrijf ) Van: Kopie: L. Boon (Ecoresult) B. Verhoeven (Ecoresult) Datum: 15 oktober 2014 Versie:

Nadere informatie

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Projectnaam: SPVE Scholen- en Voorzieningencluster Kanaleneiland Zuid Opdrachtgever: Mark Kauw via Helen Verouden Auteur: Gitty Korsuize Dienst/afdeling:

Nadere informatie

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477 Notitie Quickscan natuuronderzoek Parallelweg 9 in Neede In het kader van de Flora- en faunawet Dit rapport is gedrukt op 100% FSC-papier oktober rapportnr: 13477 In opdracht van: Gemeente Berkelland Postbus

Nadere informatie

/ Stadhuisplein, Veghel

/ Stadhuisplein, Veghel Advies : QuickScan Flora & Fauna Rembrandtlaan / Stadhuisplein, Veghel Datum : 29 januari 2014 Opdrachtgever : Megaborn, Dhr. Ir. N.A. van Amstel Projectnummer : 211x06733 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en steenmarter Datum: 15-10-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard

Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard In opdracht van: Bosgroep Zuid Nederland Juni 2014 DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G.

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult Pijnenburg Agrarisch Advies en Onroerend Goed t.a.v. Peter van de Ligt Spoorweg

Nadere informatie

memo Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming.

memo Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. memo aan: van: ons kenmerk: Gemeente Landerd SAB STOO/VERK/80803_08 datum: 30 januari 2017 betreft: Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. INLEIDING In Zeeland, gemeente Landerd,

Nadere informatie

: Natuurtoets Stadhuis Wageningen, Markt 22, Wageningen

: Natuurtoets Stadhuis Wageningen, Markt 22, Wageningen Advies : Natuurtoets Stadhuis Wageningen, Markt 22, Wageningen Datum : 4 september 2013 Opdrachtgever : Ter attentie van : Projectnummer : 211x06459 Opgesteld door i.a.a. : Ineke Kroes : Rob van Dijk Bij

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming.

Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. memo aan: van: ons kenmerk: Van Wijnen projectontwikkeling Oost SAB STOO/MERI/130166 datum: 16 december 2016 betreft: Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. INLEIDING In Doorn

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 29 januari 2016 ONS KENMERK: UW KENMERK: -- AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-879/16.00623/RalSm R.R. Smits G. Hoefsloot

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check Saksen Weimar fase 5 en verder Arnhem, 11 december 2014 P a g i n a 2 Colofon Titel : Saksen Weimar fase 5 Subtitel : Projectnummer : 14.125 Datum : 11 december 2014 Veldonderzoek : T. Kooij Auteur(s)

Nadere informatie

NATUURTOETS LANGE WEMEN HENGELO VERVOLGONDERZOEK GEMEENTE HENGELO

NATUURTOETS LANGE WEMEN HENGELO VERVOLGONDERZOEK GEMEENTE HENGELO VERVOLGONDERZOEK GEMEENTE HENGELO November 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Leeswijzer 4 2 Wettelijk kader Flora- en faunawet 5 3 Aanwezige natuurwaarden 7 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2009 Groesbeek Cranenburgsestraat Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Oktober Quick scan ecologie terrein naast Sloterweg 1121

Oktober Quick scan ecologie terrein naast Sloterweg 1121 Oktober 2015 Quick scan ecologie terrein naast Sloterweg 1121 Quick scan ecologie terrein naast Sloterweg 1121 Auteur Opdrachtgever Foto omslag Pien Brouwer, certificaathouder zorgvuldig handelen Flora-

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Werkzaamheden. Aan. Hilke de Vries Van. Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft

Memo. Inleiding. Werkzaamheden. Aan. Hilke de Vries Van. Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft Aan Hilke de Vries Van Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft Memo Kap en Werkzaamheden Groene Lint Project Activiteiten Quatrebras Inleiding De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat

Nadere informatie

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk NOTITIE P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk DATUM: 10 januari 2013 ONS KENMERK: 10-719/12.06097/IngHR UW KENMERK: uw mail dd. 18 december 2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: versie 1.0 CONTROLE:

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 februari 2009 iç Grontmij, revisie 1 Verantwoording

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 Opdrachtgever: SD+P management en Advies BV Projectnummer : P12039 Datum : Auteur : M. Kuiper Controle : P.M.A. van der Wielen Paraaf : Postbus 36233 1020 ME AMSTERDAM

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t Rijperweg 44a in Sint Maarten Inventarisatie Huismus en vleermuizen

Nadere informatie

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven Gemeente Eindhoven T.a.v. Mw. Babette van de Padt Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven Datum: 2 maart 2016 Behandeld door: Johan Zwanenburg Ons kenmerk: P2016/15 Uw kenmerk: Notitie quickscan beschermde

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014).

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014). Notitie Referentienummer Kenmerk 349218 Betreft Natuuronderzoek in het kader van Goede Ruimtelijke Onderbouwing voor het realiseren van een hotel-woningen complex aan de Croeselaan 1-3 in Utrecht. 1 Inleiding

Nadere informatie

QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT

QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT In opdracht van: Gemeente Amersfoort QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT 2011 P. Calle In opdracht van Gemeente Amersfoort Ecologisch Adviesbureau Viridis

Nadere informatie

Quickscan Flora- en faunawet Nieuwematenweg 14 te Reutum

Quickscan Flora- en faunawet Nieuwematenweg 14 te Reutum Quickscan Flora- en faunawet Nieuwematenweg 14 te Reutum Drs. John Mulder m Ecologisch Adviesbureau Mulder Colofon Mulder,J.(2011): Quickscan Flora- en faunawet Nieuwematenweg 14 te Reutum. Ecologisch

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 15-04-2016 ONS KENMERK: 16-109/16.01207/DirKr UW KENMERK: VPL 235792 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Kastanjelaanschool te Leiderdorp

Kastanjelaanschool te Leiderdorp Kastanjelaanschool te Leiderdorp Onderzoek naar het gebruik van een gebouw door vleermuizen als winterverblijfplaats V. Nederpel J. Groot M. van Straaten 2010 Opdrachtgever Gemeente Leiderdorp Van der

Nadere informatie

ADVIES / Quickscan flora en fauna Steenovenseweg te Best 1

ADVIES / Quickscan flora en fauna Steenovenseweg te Best 1 Notitie : Quickscan flora en fauna Steenovenseweg te Best Datum : 22 april 2016 Opdrachtgever : Van Kemenade Fourage Projectnummer : 211x07525 Opgesteld door : Ineke Kroes Bij ruimtelijke planvorming is

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 08-11-2008 Auteur: A.H. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Kenmerk: vlm2008/10

Nadere informatie

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk Life+/Blues in the Marshes, actie A-4 Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Notitie : Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Datum : 20 augustus 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x07308 Opgesteld door : Ineke Kroes Controle door : Reinoud Vermoolen Bij

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen. Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Gemeente Noordwijk t.a.v. dhr. M. van Veen Postbus AG Noordwijk

Gemeente Noordwijk t.a.v. dhr. M. van Veen Postbus AG Noordwijk Gemeente Noordwijk t.a.v. dhr. M. van Veen Postbus 298 2200 AG Noordwijk Ons kenmerk : 1407G493/DBI/rap1.1 Datum : 22 augustus 2014 Betreft : Quickscan flora- en faunaonderzoek Hogeweg 65 te Noordwijk

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde functieveranderingen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

NOTITIE. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 08-04-2016 ONS KENMERK: 16-188/16.02404/DirKr UW KENMERK: VPL nr. 236970 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH September 2015 Quick scan Flora- en faunawet Kaatsweg 3 Roderesch Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Het

Nadere informatie

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg Notitie : Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg 293, Venlo Locatie : Stalbergweg 293 Datum : 27 januari 2015 Projectnummer : 211x07281 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen Bij ruimtelijke planvorming

Nadere informatie

Briefrapport Flora en fauna

Briefrapport Flora en fauna Briefrapport Flora en fauna aan: van: ons kenmerk: Verkerk Vastgoed B.V. SAB (contactpersoon dhr. E. de Bos / dhr. S. van der Zon) DBOS/ZON/130474 datum: 19 februari 2014 betreft: Quick scan flora en fauna

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Briefrapport. quick scan flora en fauna, realisatie drie woningen Westerweg 370a, Heiloo

Briefrapport. quick scan flora en fauna, realisatie drie woningen Westerweg 370a, Heiloo Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Ensing Beheer B.V. SAB ZON/130157 datum: 24 juli 2014 betreft: quick scan flora en fauna, realisatie drie woningen Westerweg 370a, Heiloo AANLEIDING EN METHODE Ensing

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Bijlage 1 Natuurtoets

Bijlage 1 Natuurtoets Bijlage 1 Natuurtoets B1.1. Aanleiding en doel Aanleiding Door de aanleg van de N57 ten oosten van Middelburg dient ook de aansluiting in de stad aangepast te worden. Dit betreft een herinrichting van

Nadere informatie

Natuurtoets 't Zand Toetsing aan de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 november , revisie --

Natuurtoets 't Zand Toetsing aan de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 november , revisie -- Natuurtoets 't Zand Toetsing aan de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 november 2009 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Aanleiding en doel... 4 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Bijlage 3 Onderzoek flora en fauna Ecologie In dit onderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven

Nadere informatie

Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid

Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid Notitie Contactpersoon Arjan de Klepper Datum 5 augustus 2014 Kenmerk N001-1223274ADK-cri-V02-NL Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Bij alle ruimtelijke

Nadere informatie

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen Notitie Contactpersoon Marc Wilberts Datum 10 mei 2010 Kenmerk N001-4710764MWX-mfv-V01-NL Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen

Nadere informatie

Datum : 16 september 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x08001 Opgesteld door : Ineke Kroes

Datum : 16 september 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x08001 Opgesteld door : Ineke Kroes Notitie : Quickscan flora en fauna Gemeentehuis te Leusden Datum : 16 september 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x08001 Opgesteld door : Ineke Kroes Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan

Nadere informatie

memo Actualisatie Flora- en faunaonderzoek in verband met nieuwe Wet natuurbescherming.

memo Actualisatie Flora- en faunaonderzoek in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. memo aan: van: ons kenmerk: Gemeente Haaren SAB FRAN/VERK/100799.03 datum: 27 februari 2017 betreft: Actualisatie Flora- en faunaonderzoek in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. INLEIDING In Esch

Nadere informatie

Datum : 4 november 2014 Opdrachtgever : Gemeente Nijmegen Ter attentie van :

Datum : 4 november 2014 Opdrachtgever : Gemeente Nijmegen Ter attentie van : Notitie : Quickscan flora en fauna Vossenpelssestraat 67 te Nijmegen Datum : 4 november 2014 Opdrachtgever : Gemeente Nijmegen Ter attentie van : Projectnummer Opgesteld door : 211x07355 : Reinoud Vermoolen

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde In opdracht van: SAB BV Oktober 2013 Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Colofon:

Nadere informatie

: Postbus 196 : 2100 AD HEEMSTEDE

: Postbus 196 : 2100 AD HEEMSTEDE RAPPORT betreffende een quickscan ecologie Alexander Dumaslaan 7 te Amsterdam Zuidoost Datum : 19 oktober 2011 Kenmerk : 11095439/NHO/rap1 Auteur : Dhr. drs. N.C. Houter Vrijgave : Ing. B.C.R. Willems

Nadere informatie

Quickscan Bh Spijkerweg 13 te Punthorst. In opdracht van dhr. Batterink

Quickscan Bh Spijkerweg 13 te Punthorst. In opdracht van dhr. Batterink Quickscan Bh Spijkerweg 13 te Punthorst In opdracht van dhr. Batterink Colofon: Quickscan opgesteld door MIECON B.V. in opdracht van Dhr. H. Batterink Contactgegevens MIECON John Lennonstraat 32 6663

Nadere informatie

Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011

Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011 Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011 Colofon Titel Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011 Projectnummer 11209C Opdrachtgever Gemeente Houten, afd. Projectontwikkeling Postbus 30 3990 DA Houten

Nadere informatie

Bureau Waardenburg bv. 0.42a, " Notitie aanvullend onderzoek Valleipark te Leusden

Bureau Waardenburg bv. 0.42a,  Notitie aanvullend onderzoek Valleipark te Leusden St Bureau Waardenburg bv I r Adviseurs voor ecologie & milieu I 1-11.142-.17, ing!ko;r1, n 14 SEP. 2009 cormd.aki. elp 0.42a, " Postbus 365 4100 Al Culemborg tel: 0345-512710 fax: 0345-519849 vivvw.buwasil

Nadere informatie

Flora- en fauna quickscan

Flora- en fauna quickscan Flora- en fauna quickscan Goudplevierweg Almere Initiatief 099,168 & 170 Nijverdal, 22 februari 2016 Projectnummer 1631 Titel Flora- en fauna quickscan Initiatief 99,168 & 170 Goudplevierweg, Almere Opgesteld

Nadere informatie

Notitie Quickscan flora en fauna

Notitie Quickscan flora en fauna Notitie Quickscan flora en fauna De Uithof/ Kromhout te Utrecht Projectnummer: 5755.9 Datum: 5-5-2017 Projectleider: Opgesteld: Opdrachtgever: Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht laat jaarlijks bomen

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

ACTUALISATIE FLORA- EN FAUNAONDERZOEK BEVERWIJK WEST GEMEENTE BEVERWIJK

ACTUALISATIE FLORA- EN FAUNAONDERZOEK BEVERWIJK WEST GEMEENTE BEVERWIJK BEVERWIJK WEST GEMEENTE BEVERWIJK 27 juni 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Onderzoeksgebied 3 1.3 Afbakening 4 2 Het onderzoek 5 2.1 Onderzoeksmethode 5 2.2 Onderzoekers 6 3 Resultaten 7

Nadere informatie