Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!dorpsstraat!94!te!aarlanderveen!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!dorpsstraat!94!te!aarlanderveen!!"

Transcriptie

1 FREYRARCHITECTEN t.a.v.deheerm.vanderneut AntonievanLeeuwenhoekweg38b ANAlphenaandenRijn Datum Kenmerk Uwkenmerk Auteur(s) 10maart2015 BE/2015/29/r d.d.23februari2015 C.J.Blom Oriënterendonderzoeknaarbeschermdefloraen faunaaandedorpsstraat94teaarlanderveen DefamilieL.vanDolderisvoornemensomeenvoormaligebedrijfswoningaandeDorpsstraat 94teAarlanderveentesaneren.Hetterreinrondomdewoningisrecentelijkvergravenenaande achterzijdeiseenkleinterrasgesitueerd.desloopvandewoningisonderdeelvandesanering vaneenvoormaligbedrijf.inhetkadervanderuimtevoorruimteregelingzijnreedsenkele woninggebouwdenzijnophetperceelaandedorpsstraat94,4nieuwewoningenvoorzien. Devoorgenomenwerkzaamhedenhebbenmogelijkeennegatiefeffectopbeschermdefloraen faunaen/ofbeschermdenatuurgebieden.defamilievandolderiswettelijkverplichtonderzoek teverrichtennaardeaanwezigheidvanbeschermdefloraenfaunaendemogelijkeffectenvan deruimtelijkeingreepdaarop.middelsdezeecologischequickscanwordtde(potentiele) aanwezigheidvanbeschermdefloraenfaunaendebetekenisvanhetplangebiedvoordeze soorteninkaartgebracht. Hetbestemmingsplanvoorzietnietindebeoogdeontwikkeling.Hetnieuwebestemmingsplan voordelocatiewordtverzorgtdoorfreyrarchitecten.namensfreyrarchitectenheeftdeheer M.vanderNeut,BlomEcologieverzochthetplangebiedteonderzoekenopaanwezigheidvan beschermdefloraenfaunaenvervolgensdezetetoetsenaandeeffectenvandewerkzaamheden envigerendbeleid. Onderzoeksdoel Middelsditoriënterendeonderzoekwordendevolgendeonderzoeksvragenbeantwoord: Welke,krachtensdeFlora]enfaunawet,beschermdefloraenfaunazijn(potentieel)aanwezig inhetplangebied? Welkenegatieveeffectentredenopvoor(potentieel)aanwezigefloraenfaunaalsgevolgvan dewerkzaamheden? Leidendewerkzaamheden,geletopdeverwachttenegatieveeffecten,totovertredingvande Flora]enfaunaweten/ofvigerendbeleid? Planlocatie DeplanlocatieisgelegenaandeDorpsstraat94teAarlanderveen.Opdelocatieiseenwoonhuis metkleinterraseneenbraakliggendetuingesitueerd.dewoningmaaktonderdeeluitvaneen bedrijfwatinhetkadervanderuimte]voor]ruimteregelingreedsgrotendeelsisgesaneerd. 1

2 Dewoningbestaatuitgemetseldemureneneenrietenkap.Enkelegeveldelenzijnbetimmerd metlatten.overdegehelelengtelangsdewoningiseeneenlaagseaanbouwgerealiseerd.de aanbouwbestaatuitstenenmureneneenplatdakmeteenbitumenafdekking.langsdewoning (westzijde)iseensmallekavelslootgelegen.aandeanderezijdeisdeontsluitingswegvande percelendorpsstraat96t/m96bnaardedorpsstraatgesitueerd.inbijlage1zijneenaantalfoto s opgenomendieeenimpressiegevenvandeplanlocatieendedirecteomgevinghiervan. Aarlanderveenisgelegenineenlaagveenpolder.Hetdorpbestaathoofdzakelijkuiteen lintvormigebebouwinglangsdedorpsstraatwelkehalverwegedoorkruistwordtdoorde Nieuwkoopseweg(N231).Dedirecteomgevingbestaatuiteenagrarischbuitengebiedmetsmalle weidepercelen,kavelsloten,weteringenenboezemwater. Figuur1DerodestipweergeeftdeliggingvandeplanlocatieaandeDorpsstraat94teAarlanderveen (bron:ruimtelijkeplannen.nl). Functieveranderingeneffecten Debeoogdeingrepenzijnpermanentvankarakter.Onderstaandvolgteenkorteopsommingvan deingrepeneneffecten: ]sloopvanwoning:sloopwerkzaamheden,]afvoermateriaal, ]verwijderingoverigeerfinrichting:herinrichtingruimtetotbouwrijpefase(grondverzete.d.) ]bouwwoningen;diversetimmer],beton],metsel],elektra],loodgieters]enstucwerkzaamheden alsmedeallerhandekleinebouwwerkzaamheden ]revitalisatieterreinentuin;allerhandestraat]enhovenierswerkzaamheden Allethansaanwezige(ecologische)functiesvandeplanlocatiekomengeheeltevervallen. Negatieveeffectendieopkunnentredenvoorbeschermdesoortenzijn:vernietigingen/of afnamevangeschiktleefgebied(permanent)enopzettelijkeverstoring(tijdelijk). Methode Inventarisatie Deinventarisatieiseenoriënterendonderzoekwaarbijgedetailleerdeenbeoordelingwordt gegevenvandeaanwezigheidvandespecifiekepotentievoorbeschermdefloraenfaunainhet plangebied,debetekenisvanhetplangebiedvoordeaanwezigesoortenendeeffectenvande voorgenomeningrepenopdesoorten.dequickscanbestaatuitveldbezoekenraadplegingvan externebronnen. 2

3 3 Veldbezoek Hetveldbezoekiseenmomentopnamevandeaanwezigebeschermdefloraenfauna.Tijdenshet veldbezoekwordthetplangebiednauwkeurigonderzochtwaarbijookgeletwordtopsporenen delenofrestantenvanplantenen/ofdieren.hetveldbezoekheeftplaatsgevondenop2maart 2015.Deinventarisatieisuitgevoerdopdeplanlocatie.Deweersomstandighedentijdenshet veldbezoekwaren;droog,4/8bewolkt,6 Celsiusenwindkracht4]5(Bft.) Externebronnen Vaakzijneralgegevensbekendovereenplangebiedendedirecteomgevinghiervan.Deze gegevenswordenonderanderebeheerdinrapportenennaslagwerkenendoorhetnatuurloket (www.natuurloket.nl).raadplegingvanexternebronnenlevertvaaknuttigeaanvullende informatieopendaarmeeeenvolledigerbeeldvande(mogelijk)aanwezigefloraenfauna. Beoordeling Opbasisvandebureaustudieenveldonderzoekwordtpersoortgroepbesprokenwatdepotentie vandeplanlocatieendeinvloedsfeerdaarvanisenwelkeeffectendaaropteverwachtenzijn. Omdatvooralgemeenbeschermdesoortenperdefinitievrijstellinggeldtvoorruimtelijke ontwikkelingen,isspecifiekgeletopzwaarderenstriktbeschermdesoorten(ff]wet;tabel2&3). Vaatplanten Zwaarderbeschermdevaatplantenen/ofsporenendelenhiervanzijnnietaangetroffenopde planlocatie(ff]wet;tabel2&3).opdemurenvandewoningisgeenvegetatieaangetroffen.de enigebeplantingbestaatuitklimoplangshetterrasenblauweregenlangsdevoorgevel.geletop dehabitatpreferentieenlandelijkeverspreidingvanbeschermdesoortenalsmedede aangetroffensoortenheeftdelocatieaannemelijkgeenfunctievoordezesoorten.negatieve effectentenaanzienvanbeschermdevaatplantenkunnendanookwordenuitgesloten. Zoogdieren Tijdenshetveldbezoekzijn,geensporenaangetroffenvan(beschermde)zoogdieren.Delocatieis ongeschiktvoorgroteinhetwildlevendezoogdieren.opdelocatieisgeenrelevantevegetatie aanwezigvoorzoogdieren.dedirecteomgevingbestaatuitbebouwingeninfrastructuur. Zoogdierenprevalerenlocatieswaarvoedselaanbodenrustgewaarborgdzijn.Geletopde fysiekeomstandighedenlijktdelocatiealleenvoormuisachtigenenigszinsrelevanttezijn. Daarnaastkunnensoortenalsegelenmarterachtigenincidenteelvoorkomen.Allesoortendie mogelijkvoorkunnenkomenopdelocatiezijnlichtbeschermd(ff]wet,tab.1).dezesoortenzijn instaatomzichnaaranderelocatietebegevenenaldaartevestigen.dergelijkesoortenzijn dermateopportunistischdaterindedirecteomgevingvoldoendegeschiktleefgebiedaanwezig is.negatieveeffectenopbeschermdezoogdierenkunnenwordenuitgesloten. Vleermuizen Laanvormigebomenrijen,oudebomenmetgatenenscheuren,(oude)huizenmetkierenen spletenen/ofanderestructuurrijkegroenelementenkunneneenfunctioneelonderdeelzijnvan eenvleermuishabitat(limpensetal.,1997;dietzetal.,2011).opdeplanlocatiezijngeenoudere engroterebomenaanwezig.echterisweldesloopvaneenouderewoningvoorzien.dewoning isnauwkeuriggeïnspecteerdopdeaanwezigheidvangeschikteinvliegopeningeneninhet verlengdehiervan(beschermde)vasterust]enverblijfplaatsen. Degevels,dakenendaklijstenvandewoningzijndusdanigafgewerktdatergeengeschikte invliegopeningenaanwezigzijn.despouwruimtevandewoningistevensnietbereikbaar middelsventilatieroosters(telaag)ofopenstootvoegen(ontbreken).opbasisvanfysieke kenmerken(o.a.hoogte,toegankelijkheid,ontbrekengebuiksporen)ishetonwaarschijnlijkdatde woningwordtgebruiktdoorvleermuizen. Vleermuizengebruikenlaanvormigeelementenalsoriëntatiepunttijdensdevluchtvande verblijfplaatsnaardefoerageergebieden.dezeelementenvormenvaakvastevliegroutesenzijn, indienzeaantoonbaareenessentiëlefunctiehebben,eenbeschermdonderdeelvanhet foerageernetwerk.

4 4 Opdelocatieisgeenlijnvormiggroenelementaanwezigwelkemogelijkfunctioneelisals vliegroute.voorallevoorgenomeningrepengeldtdatsignificantnegatieveeffectentenaanzien vanvleermuizenuitgeslotenkunnenworden. Amfibieënenreptielen Tijdenshetveldbezoekzijngeenamfibieënenreptielenen/ofsporendaarvanaangetroffeninhet plangebied.indeomgevingishetvoorkomenbekendvan:kleinewatersalamander,gewonepad, rugstreeppad,rugstreeppad,heikikker,bruinekikker,meerkikkerenringslang(creemers&van Delft,2009).Hetvoorkomenvanreptielenopdelocatieenindedirecteomgevingisnietbekend. Voorgewonepad,kleinewatersalamanderenbruinekikkerbiedendeoverhoekjes,rommelige terreindelen,envochtigeplaatsenindetuingeschiktfoerageer]enoverwinteringshabitat.de watergangisinmeerofminderemategeschiktalsvoorplantingswatervoordezesoortenen meerkikker.hetgeprefereerdehabitatvanheikikkerenringslangbestaatuitgrotereennatte gebieden(plas]dras)metonderanderepitrusvegetatie.deplanlocatieistekleinschalig,biedt geengeschikteleefomstandighedenenerissprakevaneenhogematevanverstoring. Derugstreeppadiseenlastigesoorttenaanzienvanruimtelijkeontwikkelingenomdattijdensde werkzaamhedengeschikthabitatkanontstaanendesoortplotselingopduikt. Derugstreeppad(Ff]wettabel3)iseentypischepionierssoort.Hetoptimalehabitatbestaatuit eendynamischezandiggebiedmeteennatuurlijkofdoordemensveroorzaaktpionierkarakter (Creemers&VanDelft,2009).Verderwordtdesoortinminderemateindiverse landschapstypenaangetroffen.hetpioniersstadiumvaneenlandschapbepaaltinhogematede aanwezigheidvandesoortenisdanookeenkarakteristiekelementinpotentielehabitats.alsde soortindedirecteomgevingvaneenlocatievoorkomtwaareenpionierssituatiegaatontstaanis dekansgrootdatdesoortditgebiedbevolkt.rugstreeppaddenkunnenzichhonderdenmeters perdagverplaatsen(creemers&vandelft,2009). Dehuidigesituatievanhetplangebiediszeermatigtotongeschiktvoordesoort.Gedurendede sloop]enbouwwerkzaamhedenkanechterhetdoorderugstreeppadgeprefereerdehabitat ontstaan.omnegatieveeffectenopdesoorttevoorkomenwordtgeadviseerdmaatregelente treffendievoorkomendatdesoorthetplangebiedkangebruikenalsvoortplantingslocatie. Deaanwezigheidvanalgemeenvoorkomendeamfibieënenrugstreeppadkannietuitgesloten wordenopdeplanlocatie.voordezesoortengeldtechtervrijstellinginhetkadervanruimtelijke ontwikkelingen.tenaanzienvanderugstreeppadeninhetkadervandealgemenezorgplicht wordtgeadviseerddewerkzaamhedenbuitendevoortplantingsperiodeuittevoeren(maart] augustus).voortsdienttewordenvoorkomendattijdensdebouwenslooplangdurigplassenals gevolgvanregenvalblijvenstaan(egaliseren)enhopenpuinen/ofandermateriaal(direct afvoeren).indienhetompraktischeredenennietmogelijkisombovenstaandemaatregelentoete passenwordtgeadviseerdhetterreingedurendedewerkzaamhedenuitterasterenmeteen amfibieënscherm. Mitsdezemaatregelenwordentoegepastkunnennegatieveeffectenopzwaarderenstrikt beschermdeamfibieënenreptielenwordenuitgesloten. Vissen Erzijngeeningrepenvoorzienmetbetrekkingtotdewatergang.Effectenopvissenkunnen wordenuitgesloten. Insecten,libellenenongewervelde Inhetplangebiedzijntijdenshetveldbezoekgeen(sporenen/ofdelenvan)beschermdevlinders, libellenofoverigeongewerveldenaangetroffen.infebruarizijnveelinsectensoortennietactief. Opdelocatiezijngeentypischeelementenaangetroffendieduidenopdemogelijke aanwezigheidvankwetsbareenzeldzamesoorten.tevensgroeienergeenbloeiendeplantenen heesterswatdelocatiematiggeschiktmaaktvoordagvlindersenbijen.effectenoplibellenzijn uitgeslotenomdatgeeningrepenzijnvoorzienaandewatergang.

5 Vooroverigeinsectengeldtdatopbasisvanlandelijkeverspreiding,habitatpreferentieenhet ontbrekenvanspecifiekekenmerken(bijv.vennetjes,doodhout,oudebossen)hetvoorkomen vanbeschermdeongewerveldeneneffectenhieropuitgeslotenkunnenworden. Vogels Tijdenshetveldbezoekzijnopdeplanlocatieeenaantalovervliegendewaargenomen.De woningheeftgeenschoorsteen,openingenindegevelen/ofdakgotenmetonderliggende ruimtesdiemogelijkfunctioneelkunnenzijnalsbroedlocatievoorsoortenals:kauw,huismus, gierzwaluwenspreeuw.jaarrondbeschermdenesten(categorie1t/m4)zijndanookniet aangetroffen.opdeoverigedelenvanhetperceelwordentevensgeenbroedgevallenverwacht. Debeoogdeingreepleidtniettotnegatieveeffectenop(broed)vogels. Gebiedsbescherming Deplanlocatiemaakt,behoudensNationaalLandschap GroeneHart geendeeluitvaneen beschermdgebieden/oflocatiebetreffende:natura2000,beschermdnatuurmonument,wetland, NationaalParkofEcologischeHoofdstructuur(bijlage3).Binneneenstraalvan3kilometerzijn hetnatura2000gebied NieuwkoopsePlassen&DeHaeck endiverseehsstructurengelegen (figuur2). Figuur2Deblauwestipweergeeftdeliggingvandeplanlocatiebijbenadering.Delocatiemaakt, behoudensnationaallandschap GroeneHart (oranje)geenonderdeeluitvaneenbeschermd gebied.indedirectenabijheidzijnhetnaturar2000gebied NieuwkoopsePlassen&De Haeck (rood)endiverseehsstructuren(groen)gesitueerd(bron:synbiosys.alterra.nl). 5

6 Devoorgenomenontwikkelingendesloopvaneenoudwoonhuisenderealisatievan4 woningen.debeoogdeontwikkelingenvindenplaatsinnavolgingvaneerdereontwikkelingen binnendecontextvanderuimte]voor]ruimteregeling.mitsenkelemitigerendemaatregelenten aanzienvanrugstreeppadwordengetroffentredenergeennegatieveeffectenopvoor beschermdefloraenfauna.deruimtelijkeingrepenzijndermatebeperktdateennegatiefeffect doorexternewerkingopdoelsoorteneninstandhoudingsdoeleninomliggendebeschermde natuurgebiedenuitgeslotenis.tevensisergeensprakevanaantastingvandelandschappelijke kwaliteit(nationaallandschap).bovendienzijndewerkzaamhedentijdelijkvanaardentreden erindenieuwesituatiegeennieuweofverhoogdepermanentnegatieveeffectenopvoor beschermdefloraenfauna. Conclusies In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Flora] en faunawet voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor zwaarder en strikt beschermde soorten (tabel 2 & 3). Jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen.hetismogelijkdatderugstreeppaddeplanlocatiebevolktgedurendedesloop enontwikkeling. De ruimtelijke ingrepen leidden, behoudens rugstreeppad, mogelijk tot een tijdelijke verstoring van algemene voorkomende en licht beschermde soorten. Voor rugstreeppad dienen mitigerende regelen getroffen te worden om mogelijke tijdelijke effecten te voorkomen.beschermdesoortenwaarvoorgeenvrijstellinggeldtinhetkadervanruimtelijke ontwikkelingenenconformdeflora]enfaunawetwordennietverwacht.naderonderzoek naarhetvoorkomenvansoortenwordtechternietnodiggeacht. Mits gewerkt wordt zoals aanbevolen leiden de werkzaamheden aannemelijk niet tot overtredingvandeflora]enfaunawet.erbehoeftgeenontheffingvandeflora]enfaunawet (art.75)aangevraagdteworden. De planlocatie is, behoudens Nationaal Landschap Groene Hart, geen onderdeel van een Natura2000]gebied,Beschermdnatuurmonument,Wetland,NationaalLandschap,Nationaal ParkofEcologischeHoofdstructuur.Effectenalsgevolgvanexternewerkingzijnuitgesloten. Aanbevelingen Tijdensdewerkzaamhedenmoetvoorzichtigwordengehandeldmetallevoorkomendeflora enfauna(zorgplicht). Wanneerondankszorgvuldighandelen,onderzoekenadviesschadelijktteontstaanvoor beschermdefloraenfauna,dientdirectcontactopgenomentewordenmeteenterzake deskundige. Tenaanzienvanrugstreeppadgeldtdatdesoortgedurendedesloopenontwikkelingde locatiekanbevolken(zievoormeerinfobijlage2).indeperiodeaprilt/m augustus/septemberdienttewordenvoorkomendaterpotentiëlevoortplantingswateren ontstaandoorhetterreinvoortdurendteegaliserenenmetnamededelenwaarnietgewerkt wordt.inhetgehelejaarmaarmetnameindeperiodeoktobert/mmaartdienthetontstaan vanpotentiëleverblijf]enoverwinteringslocatiestewordenvermeden.hopenpuinenander sloopafvaldientdirecttewordenafgevoerd.eenalternatiefvoorbovenstaandewerkwijzeis geheleuitrasteringvandegehelewerklocatiemiddelseenamfibieënscherm.welke werkwijzewordttoegepastisterbeoordelingaandeuitvoerendpartij.indienondanksde zorgvuldigeaanpakrugstreeppaddenwordenaangetroffenmoetendewerkzaamheden wordengestaakt.eenterzakedeskundigegeeftopwelkewijzedewerkzaamhedenhervat kunnenworden. 6

7 7 Literatuur Anonymus,2011.SoortenstandaardRugstreeppadBufocalamita.MinisterievanEconomische zaken,landbouweninnovatie. Bang,P.&P.Dahlström,2005.Tierspuren.Fährten,Fraβspuren,Losungen,Gewölleundandere. BLVBuchverlagGmbH&Co.KG,München Creemers,R.C.M&J.J.C.W.vanDelft(ravon)(redactie),2009.Deamfibieënenreptielenvan Nederland.]Nederlandsefauna9.NationaalNatuurhistorischMuseumNaturalis, EuropeanInvertebrateSurvey]Nederland,Leiden Dietz,C.,O.vonHelversen,D.Nill&P.H.C.Lina,2011.Vleermuizen:allesoortenvanEuropaen Noordwest]Afrika:biologie,kenmerkenenbedreigingen.TirionNatuur,Utrecht. Limpens,H.,K.Mostert&W.Bongers,1997.AtlasvandeNederlandsevleermuizen.Onderzoek naarverspreidingenecologie.knnvuitgeverij,utrecht. Websites Wehopenumetdezerapportagevoldoendetehebbengeïnformeerd.Mochtenerdesondanks vragenzijnkuntuvrijblijvendcontactopnemen. Hoogachtend, ing.c.j.blom Bijlage1Fotografischeimpressie Bijlage2Ecologierugstreeppad BLOMECOLOGIE KERKSTRAAT4]4181ABWAARDENBURG NietsuitdezerapportagemagzonderschriftelijketoestemmingvandeopdrachtgeverenBlom Ecologiewordengebruiktdoorderden.Ondergebruikwordenallevormenvankopie, openbaarmakingenelkeanderetoepassingbegrepen.dezerapportagemagalleengebruiktworden voorhetdoelwaarvoorhetissamengesteld. BlomEcologieisnietaansprakelijkvoorschadedievoortkomtuittoepassingvanderesultatenvan werkzaamhedenen/ofgegevensverkregenvanblomecologie.

8 Bijlage1Fotografischeimpressie Figuur1 DeplanlocatieisgelegenaandeDorpsstraat94teAarlanderveen.Ophetperceeliseen oudewoninggesitueerd. Figuur2 Ophetperceelis,behoudensklimopenblauweregen,geenvegetatieaanwezig.Delocatie heeftderhalveeenmarginalebetekenisvoorfloraenfauna. 8

9 Figuur3 Aandeachterzijdevandewoningiseenkleinterrasaanwezig.Zoweldedakenalsde gevelafwerkingbiedengeengunstigevoorwaardenvoorvleermuizenenbroedvogels. Figuur4 HetdorpAarlanderveenbestaathoofdzakelijkuitlintbebouwinglangsdeDorpsstraat. 9

10 Bijlage2Ecologierugstreeppad Herkenning Derugstreeppad(Bufocalamita)ismiddelgrotepadmeteenlengtevancirca4,5]7cmenkorte poten.derugheefteengrijsbruinekleurmetgroenigevlekken,debuikislichtgrijsmet grijszwartevlekken.overdegehelerugiskarakteristiekelichtgelelengtestreepafgetekend.de ogenzijngeelgroenmeteenhorizontalepupil.mannetjeszijnindepaartijdteonderscheiden vanvrouwendooreenpaars/blauweverkleuringvandekeel.derugstreeppadheefteen typischeenharderoepdieovereenafstandvan1]3kilometerhoorbaaris(creemers&van Delft,2009). Delarvenvanrugstreeppadzijnmaximaal2,5centimeterlangenzwartvankleur.Oudere larvenhebbeneenlichtekeelvlekensomseenrugstreep(diepenbeek&creemers,2006). Gedrag Derugstreeppadiseentypischepioniersoortdieopportunistischprofiteertvantijdelijke gunstigeomstandigheden.klimatologischeveranderingenvormeninsterkemateeentrigger voormigratie,voortplantingendergelijke.onderstaandeperiodeszijndanookindicatief. Deoverwinteringvindtplaatsvanoktober/novembertotenmetmaart.Deeerstedieren kunnenvanafbeginmaartdeoverwinteringslocatieverlatenomvervolgensaldannietdirect doortetrekkennaardevoortplantingslocaties.mannenkomenhierdoorgaanseerderaandan vrouwen(creemers&vandelft,2009).devoortplantingvindtplaatsvanapril]septembermet eenhoogtepuntvanhalfapril]mei. Habitat en verblijfplaatsen Hetgeprefereerdehabitatvanderugstreeppadbestaatuiteendynamischmilieumet vergraafbaarzandoffijnegrondenpionierskarakter.veelalbestaandezeuitonbeschaduwde laagbegroeideterreinenmeteenmacroreliëf. Devasterust]enverblijfplaatsenvandesoortkunnenwordenonderscheideninhet voortplantings],zomer]enoverwinteringshabitat.hetvoortplantingshabitatisaquatischde overigehabitatsterrestrisch.defunctioneleleefomgevingbestaatuithetterreininentussen dezehabitats. Devoorplantingslocatiebestaatuitveelaltemporele,ondiepeenvegetatielozewateren. Voorbeeldenhiervanzijngreppels,rijsporen,regenplassenengeschoondesloten.Dezomeren] enwinterlocatiesbevindenzichinhoogwatervrijeterreinen.voordeoverwinteringgebruiktde rugstreeppadbestaande(muizen)holletjes,graaftzichinofkruiptondermaterialenzoals: stenen,boomstammen,bandenenhoutstapels.voorwaardevoorhetwinterhabitatisdatdeze plaatsenvorstvrijmoetenzijn. Populatieomvang Rugstreeppaddenverspreidenzichindiverserichtingenwaardoordeminimalepopulatie omvangenenbijbehorendoppervlaktevoordegunstigestaatvaninstandhouding locatiespecifiekis.alsvuistregelwordtgehanteerddateenpopulatieminimaaluit50]200 dierenbestaateninverbindingstaatmetanderepopulaties(anonymus,2011). 10

Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!bruggen!ong.!te!rosmalen!!

Oriënterend!onderzoek!naar!beschermde!flora!en! fauna!aan!de!bruggen!ong.!te!rosmalen!! DeheerA.vanDuijvendijk Kattenbosch44 5243SGRosmalen Datum Kenmerk Uwkenmerk Auteur(s) 10april2015 BE/2015/47/r Emaild.d.23maart2015 C.J.Blom Oriënterendonderzoeknaarbeschermdefloraen faunaaandebruggenong.terosmalen

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Projectnaam: SPVE Scholen- en Voorzieningencluster Kanaleneiland Zuid Opdrachtgever: Mark Kauw via Helen Verouden Auteur: Gitty Korsuize Dienst/afdeling:

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2009 Groesbeek Cranenburgsestraat Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check Saksen Weimar fase 5 en verder Arnhem, 11 december 2014 P a g i n a 2 Colofon Titel : Saksen Weimar fase 5 Subtitel : Projectnummer : 14.125 Datum : 11 december 2014 Veldonderzoek : T. Kooij Auteur(s)

Nadere informatie

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G.

Flora- en fauna-inspectie Gelderdijk 15 te Sevenum (Gemeente Horst aan de Maas) door ir. Hans Hovens, Paul op het Veld en ir. G. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult Pijnenburg Agrarisch Advies en Onroerend Goed t.a.v. Peter van de Ligt Spoorweg

Nadere informatie

Briefrapport Flora en fauna

Briefrapport Flora en fauna Briefrapport Flora en fauna aan: van: ons kenmerk: Verkerk Vastgoed B.V. SAB (contactpersoon dhr. E. de Bos / dhr. S. van der Zon) DBOS/ZON/130474 datum: 19 februari 2014 betreft: Quick scan flora en fauna

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit de kom Bleiswijk met bebouwing, tuinen, groenstroken, laanbeplanting en watergangen. Bijlage 1 Bureauonderzoek flora en fauna Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Notitie : Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Datum : 20 augustus 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x07308 Opgesteld door : Ineke Kroes Controle door : Reinoud Vermoolen Bij

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 08-11-2008 Auteur: A.H. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Kenmerk: vlm2008/10

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk

P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk. Notitie veldbezoek perceel Blauwverversteeg 3 te Harderwijk NOTITIE P.W. Pastoor Blauwverversteeg 1 3841 DX Harderwijk DATUM: 10 januari 2013 ONS KENMERK: 10-719/12.06097/IngHR UW KENMERK: uw mail dd. 18 december 2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: versie 1.0 CONTROLE:

Nadere informatie

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen

Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen Notitie Contactpersoon Marc Wilberts Datum 10 mei 2010 Kenmerk N001-4710764MWX-mfv-V01-NL Quickscan winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven Gemeente Eindhoven T.a.v. Mw. Babette van de Padt Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven Datum: 2 maart 2016 Behandeld door: Johan Zwanenburg Ons kenmerk: P2016/15 Uw kenmerk: Notitie quickscan beschermde

Nadere informatie

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t Rijperweg 44a in Sint Maarten Inventarisatie Huismus en vleermuizen

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011

Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011 Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011 Colofon Titel Quickscan Staatsspoor (Houten) - mei 2011 Projectnummer 11209C Opdrachtgever Gemeente Houten, afd. Projectontwikkeling Postbus 30 3990 DA Houten

Nadere informatie

Briefrapport. quick scan flora en fauna renovatie woonzorgcentrum Sancta Maria

Briefrapport. quick scan flora en fauna renovatie woonzorgcentrum Sancta Maria Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Lingewaard SAB ZON/140165 datum: 29 mei 2014 betreft: quick scan flora en fauna renovatie woonzorgcentrum Sancta Maria AANLEIDING EN METHODE De gemeente Lingewaard

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET CREMATORIUM NIEUW VENNEP

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET CREMATORIUM NIEUW VENNEP QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET CREMATORIUM NIEUW VENNEP PC HOOFT GROEP BV Rotterdam, 1 april 2010 B01056/CB0/007/000142/pdj Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Werkwijze 4 2 Wettelijk kader:

Nadere informatie

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk Life+/Blues in the Marshes, actie A-4 Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

Bureau Waardenburg bv. 0.42a, " Notitie aanvullend onderzoek Valleipark te Leusden

Bureau Waardenburg bv. 0.42a,  Notitie aanvullend onderzoek Valleipark te Leusden St Bureau Waardenburg bv I r Adviseurs voor ecologie & milieu I 1-11.142-.17, ing!ko;r1, n 14 SEP. 2009 cormd.aki. elp 0.42a, " Postbus 365 4100 Al Culemborg tel: 0345-512710 fax: 0345-519849 vivvw.buwasil

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg

: Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg Notitie : Notitie quickscan flora en fauna Stalbergweg 293, Venlo Locatie : Stalbergweg 293 Datum : 27 januari 2015 Projectnummer : 211x07281 Opgesteld door : Reinoud Vermoolen Bij ruimtelijke planvorming

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid

Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid Notitie Contactpersoon Arjan de Klepper Datum 5 augustus 2014 Kenmerk N001-1223274ADK-cri-V02-NL Natuurtoets realisatie McDonald s, Amstelveen-zuid 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Bij alle ruimtelijke

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht NOTITIE R. Stout Middelweg 12 2841 LA Moordrecht DATUM: 16 april 2012 ONS KENMERK: 12-200/12.01680/DirSt UW KENMERK: Gunning 22-03-2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: ing. K.D. van Straalen drs. I. Hille

Nadere informatie

Natuurtoets. Fort Oranje 27. Woerden

Natuurtoets. Fort Oranje 27. Woerden Natuurtoets Fort Oranje 27 Woerden 19 augustus 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Natuurtoets Fort Oranje 27 Woerden Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 19 augustus 2013 ZOON

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater. In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen wat

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 21-04-2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: - AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-143/15.02500/DirKr D.B.

Nadere informatie

: Postbus 196 : 2100 AD HEEMSTEDE

: Postbus 196 : 2100 AD HEEMSTEDE RAPPORT betreffende een quickscan ecologie Alexander Dumaslaan 7 te Amsterdam Zuidoost Datum : 19 oktober 2011 Kenmerk : 11095439/NHO/rap1 Auteur : Dhr. drs. N.C. Houter Vrijgave : Ing. B.C.R. Willems

Nadere informatie

Quicksan flora en fauna

Quicksan flora en fauna Quicksan flora en fauna Lommerrijk 23, Lelystad Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Ligging en ontwikkelingen... 5 2.1 Ligging... 5 2.2 Voorgenomen ontwikkelingen... 6 3 Natuurwetgeving... 8 3.1 Flora- en faunawet...

Nadere informatie

Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter

Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter Drs. John Mulder m Ecologisch Adviesbureau Mulder Colofon Mulder,J.(2011): Quickscan Flora- en faunawet Notterveldsweg 4 te Notter. Ecologisch Adviesbureau

Nadere informatie

Briefrapport. quick scan flora en fauna, amoveren/renoveren/nieuwbouw Europaplein, Groenlo

Briefrapport. quick scan flora en fauna, amoveren/renoveren/nieuwbouw Europaplein, Groenlo Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Rouwmaat Groep SAB ZON/GEST/140552 datum: 27 januari 2015 betreft: quick scan flora en fauna, amoveren/renoveren/nieuwbouw Europaplein, Groenlo AANLEIDING EN METHODE

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Percelen Niftrik en Balgoij

Percelen Niftrik en Balgoij Quickscan Natuur Percelen Niftrik en Balgoij Onze referentie: 256127 Quickscan Natuur Niftrik en Balgoij Colofon 1 Opdrachtgever De heer Peters Houtsestraat 16 6613 AC BALGOIJ Dossiergegevens Onze referentie:

Nadere informatie

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde

Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde In opdracht van: SAB BV Oktober 2013 Huismus- en vleermuisinventarisatie op planlocatie de Marke III te Hengevelde Colofon:

Nadere informatie

Flora- en fauna quickscan

Flora- en fauna quickscan Flora- en fauna quickscan Goudplevierweg Almere Initiatief 099,168 & 170 Nijverdal, 22 februari 2016 Projectnummer 1631 Titel Flora- en fauna quickscan Initiatief 99,168 & 170 Goudplevierweg, Almere Opgesteld

Nadere informatie

: Mevrouw M. Snellen : Postbus 10.000 : 5280 DA Boxtel

: Mevrouw M. Snellen : Postbus 10.000 : 5280 DA Boxtel RAPPORT betreffende een flora- en faunaonderzoek Boxtelseweg 64 te Liempde Datum : 8 juni 2012 Kenmerk : 1203E181/DBI/rap3 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : C. Brouwer bba (projectleider)

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Nigtevechtseweg 64, Vreeland Boluwa Eco Systems BV T.a.v. dhr. G. van Dijk Postbus 11 8180 AA Heerde Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-135 concept 29 april 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet

Nadere informatie

Flora en fauna quickscan. Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond

Flora en fauna quickscan. Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond Flora en fauna quickscan Tracé fietspad spoorlijn Eindhoven-Venlo Helmond Wilbertoord, 23 augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Gemeente Helmond Ruimtelijke Ordening & Verkeer De heer W. Holz Postbus 950

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET 2012

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET 2012 QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET 2012 Nieuwbouw garageboxen Larensteinselaan 8a te Velp COLOFON OPDRACHT Het uitvoeren van een quickscan in het kader van de Flora- en faunawet voor de sloop en nieuwbouw van

Nadere informatie

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 februari 2009 iç Grontmij, revisie 1 Verantwoording

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

: Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum

: Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum Notitie : Aanvullende quickscan flora en fauna Schoolstraat Berlicum Locatie : Schoolstraat Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel) Datum : 20 november 2013 Projectnummer : 211x06655 Opgesteld door : Reinoud

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Voorliggend verslag is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Horizon College.

Voorliggend verslag is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Horizon College. Advies : Quickscan flora en fauna BP Horizon College, Purmerend Datum : 22 december 2014 Locatie : Professor Meester P.J. Oudlaan (ong) te Purmerend Projectnummer : 211X07295.082795_1 Opgesteld door :

Nadere informatie

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010.

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010. Aan Dura Vermeer Van N. Scheerder Telefoon 0613221762 Projectnummer RM002426 Onderwerp Update ecologisch onderzoek Stationsplein Utrecht ten behoeve van het Noordgebouw Datum 18-12-2014 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost. rapportnummer 1324

Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost. rapportnummer 1324 Aanvullend visonderzoek inrichting BBL-percelen Winterswijk Oost rapportnummer 1324 Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied Postbus 9079, 6800 ED Contactpersoon: Dhr. T. Paternotte Opdrachtnemer Stichting

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET PROJECT NIEUWBOUW MORTIERE MIDDELBURG, FASE 4c3 QUICKSCAN

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET PROJECT NIEUWBOUW MORTIERE MIDDELBURG, FASE 4c3 QUICKSCAN QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET PROJECT NIEUWBOUW MORTIERE MIDDELBURG FASE 4c3 1 QUICKSCAN TEN BEHOEVE VAN DE FLORA- EN FAUNAWET EN NATUURWETGEVING VOOR HET

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs.

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs. InterConcept Advies & Uitvoering T.a.v. dhr. M. Proper Leeuwenhoekweg 58 2661 DD Bergschenhoek Contactpersoon Kenmerk Status Datum Ing. M.G. Hoksberg 15-088 definitief 27 augustus 2015 Betreft Quickscan

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

: dhr. C. Brouwer / cob@idds.nl : Resultaten ecologisch onderzoek De Heyderweg 1 te Leiden

: dhr. C. Brouwer / cob@idds.nl : Resultaten ecologisch onderzoek De Heyderweg 1 te Leiden Van Reisen Bouwmanagement & Advies Dhr. L. van Reisen Postbus 97 2200 AB Noordwijk Noordwijk, 21 november 2013 Projectkenmerk Contactpersoon Betreft : 1309F708/COB/rap2 : dhr. C. Brouwer / cob@idds.nl

Nadere informatie

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181)

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemeente Werkendam t.a.v. C.A.A.M. de Jong Postbus 16 4250 DA Werkendam Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemert, 5 augustus 2010 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1. Erasmuslijn Den Haag Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.1 Utrecht, 8 september 2011

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Briefrapport. quick scan flora en fauna, realisatie woningen Het Trefpunt fase 1b, Ermelo

Briefrapport. quick scan flora en fauna, realisatie woningen Het Trefpunt fase 1b, Ermelo Briefrapport aan: van: ons kenmerk: UWOON SAB ZON/GEST/130191.01 datum: 2 december 2014 betreft: quick scan flora en fauna, realisatie woningen Het Trefpunt fase 1b, Ermelo AANLEIDING EN METHODE Aan de

Nadere informatie

Natuurtoets station Alkmaar

Natuurtoets station Alkmaar Natuurtoets station Alkmaar Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-100037641 - Versie 1.0 Utrecht, 15 december 2010 vrijgegeven 2010, Movares Nederland

Nadere informatie

Ecologische Risico Analyse

Ecologische Risico Analyse Ecologische Risico Analyse Project: RWZI s-hertogenbosch Opdrachtnemer Opgesteld door Opdrachtgever : Combinatie Besix-Hegeman : Besix : Waterschap Aa en Maas Documentnummer Datum : 06-05-2015 Opgesteld:

Nadere informatie

Faunaconsult. Flora- en fauna-inspectie Maaijkantsestraat te Ulicoten door: ir. Hans Hovens, Faunaconsult in opdracht van: H.

Faunaconsult. Flora- en fauna-inspectie Maaijkantsestraat te Ulicoten door: ir. Hans Hovens, Faunaconsult in opdracht van: H. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl KvK Limburg 09116138 BTW nr: NL819024831B01 Faunaconsult H. van Gennip Laan Ten Boomen 49 5715 AA Lierop Flora- en fauna-inspectie Maaijkantsestraat

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Bron: Topografische Dienst Bron: Google Earth (2013) IDBB Vastgoed B.V. datum: 2 januari 2014

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Bron: Topografische Dienst Bron: Google Earth (2013) IDBB Vastgoed B.V. datum: 2 januari 2014 Briefrapport aan: van: ons kenmerk: IDBB Vastgoed B.V. SAB GER/ZON/130540 datum: 2 januari 2014 betreft: Quick scan flora en fauna Dijkweg 22, Naaldwijk AANLEIDING EN METHODE Aan de Dijkweg 22 in Naaldwijk

Nadere informatie

Briefrapport. quick scan flora en fauna, sloop varkensstal Nachtdijk 5, Cothen

Briefrapport. quick scan flora en fauna, sloop varkensstal Nachtdijk 5, Cothen Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Wijk bij Duurstede SAB ZON/GEST/140326 datum: 9 oktober 2014 betreft: quick scan flora en fauna, sloop varkensstal Nachtdijk 5, Cothen AANLEIDING EN METHODE

Nadere informatie

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005)

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005) Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk Betreft : Flora- en fauna onderzoek 2005 & : Update Flora- en fauna onderzoek 2009 / 2011 Datum : 31 augustus 2011 Opdrachtgever : Arton Projectontwikkeling

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Vogels en Vleermuizen

Vogels en Vleermuizen Vogels en Vleermuizen bij windenergieprojecten Informatiebijeenkomst Nijverdal 24 mei 2016 Niels Jeurink Onderwerpen Natuurbescherming in Nederland in een notendop Windmolens en natuurbescherming Het bepalen

Nadere informatie

Contra expertise. Hoenderop, Paleisweg 205, Ermelo. In het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van: Buro voor Bouwkunde Ermelo

Contra expertise. Hoenderop, Paleisweg 205, Ermelo. In het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van: Buro voor Bouwkunde Ermelo Contra expertise Hoenderop, Paleisweg 205, Ermelo In het kader van de Flora- en faunawet In opdracht van: Buro voor Bouwkunde Ermelo Contra expertise Hoenderop, Paleisweg 205, Ermelo NO11017-01 2 Colofon

Nadere informatie

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM FLORA- EN FAUNADOSSIER SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM 3 maart 2014 dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv. Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020-4727777 info@natuurbeleven.nl Inhoud 1. Aanleiding... 3 2.

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Dhr. J. Wilbrink HRL/ZON/130586. datum: 17 april 2014. quick scan flora en fauna Pongeweg 4-6 te Hall

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Dhr. J. Wilbrink HRL/ZON/130586. datum: 17 april 2014. quick scan flora en fauna Pongeweg 4-6 te Hall Briefrapport aan: van: c.c.: Dhr. J. Wilbrink SAB HRL/ZON/130586 datum: 17 april 2014 betreft: quick scan flora en fauna Pongeweg 4-6 te Hall AANLEIDING EN METHODE Op het perceel Pongeweg 4-6 te Hall (gemeente

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Notitie quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven

Notitie quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven Notitie quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven 1 Notitie Quickscan Flora en fauna Heers ongenummerd Veldhoven In opdracht van: Marco Pieters Uitgevoerd door: Boerenkamplaan 75 5712 AB Someren

Nadere informatie

Quick-scan Flora en fauna Het Anker te Assen

Quick-scan Flora en fauna Het Anker te Assen Quick-scan Flora en fauna Het Anker te Opdrachtgever: Dhr. Y. Huizinga Rapportnummer: 20.041_R_02.00 Datum vrijgave: April 2010 Vrijgave: Ing. G. Kalkman Goedkeuring: Ing. K.F. Veeneman geeft u de ruimte!

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Plan van Aanpak Flora & faunawet Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Opgesteld door: Teun van Wouwe, J.P. van Nieuwkoop Adres : Goudseweg 172a Haastrecht

Nadere informatie

Rembrandtlaan, Bilthoven

Rembrandtlaan, Bilthoven Rembrandtlaan, Bilthoven Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie CONCEPT 1.0 Omgevingsdienst regio Utrecht 23 april 2014 opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Yves Smeets Colofon Titel : Rembrandtlaan,

Nadere informatie

Quickscan Sportpark Hornmeer in Aalsmeer

Quickscan Sportpark Hornmeer in Aalsmeer Notitie Contactpersoon ing. M.M. (Margaret) Konings Datum 24 januari 2014 Kenmerk N001-1221120MGK-lyv-V01-NL Deze notitie bevat de ecologische toetsing van de voorgenomen herinrichting van het sportpark

Nadere informatie

Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht

Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Verkennend onderzoek naar beschermde flora en fauna 2 februari 20099 Verantwoording Titel Ecoscan Abrikoosstraat, Utrecht Opdrachtgever Woningbouwcorporatie Mitros Projectleider

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan

FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan Datum : 1 maart 2015 M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl INHOUDSOPGAVE : Inleiding...

Nadere informatie