Jaarverslag leerplicht schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag leerplicht schooljaar

2 Jaarverslag leerplicht schooljaar

3 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 INLEIDING Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-functie Taken leerplichtambtenaar Deelname overleggen Dag van de Leerplicht Evaluatie ziekteverzuim protocol Drenthe Leerplicht in relatie tot het sociaal domein Resultaten en conclusies Aanbevelingen Bijlagen

4 VOORWOORD Leerplicht voor iedereen! De leerplicht is een maatregel om kinderen te beschermen. Een maatregel omdat we kinderen weg wilden houden uit een slechte wereld. Een wereld van waaruit je wel moest eindigen in opsluiting buiten de eigen samenleving. De leerplichtwet komt uit een tijd dat kinderarbeid nog heel gewoon was. De schoolplicht was een van de middelen om dat kwaad te bestrijden. Nu is naar school gaan nog steeds een plicht, maar vooral het leerrecht van kinderen wordt bewaakt! Leerplicht is ook een maatregel uit een tijd waarin scholen het ideaalbeeld van een samenleving vertegenwoordigden. Vooruitgang, redelijk denken, jezelf verbeteren. Maar het was wel een beetje een gesloten ideaalbeeld. Voor jongeren uit die tijd leken school en gevangenis misschien wel een beetje op elkaar. Dat strikte denken hebben we gelukkig lang geleden verlaten. Niemand heeft nog heimwee naar die toestand van meer dan 100 jaar terug. Wat gebleven is, is onze zorg voor kinderen. Ons ideaal om onze kinderen een toekomst te geven in een veilige omgeving. Voor dat ideaal willen we ons inzetten; vechten zelfs. Vechten, want de wereld is zelfs in Meppel nog niet ideaal. Daarom is de leerplicht een plicht voor iedereen; zonder uitzondering. Voor scholen, voor de gemeente, voor instellingen, voor ons allemaal. Het is onze opdracht een wereld te scheppen waarin kinderen en jongeren blijvend een kans krijgen. Dat is voor ons hard werken, luisteren, met warmte zoeken naar wegen en het belang van jonge mensen die van ons afhankelijk zijn altijd voorrang te geven. Dat is gelukkig de lange traditie van de leerplicht; van de samenleving waar wij Meppelers voor willen staan. Samen met iedereen, in de eerste plaats de jongere zelf, ouders, onderwijs en instellingen zoekt de gemeente naar de beste methoden om te zorgen dat jongeren een goede start krijgen in de samenleving. De komende tijd wordt veel geïnvesteerd: in passend onderwijs, entreeonderwijs en in de decentralisatie van zorg en ondersteuning. En de leerplicht blijft na meer dan eeuw een prominente plek innemen! Koos de Vos Wethouder van Meppel 2

5 INLEIDING. Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht van het schooljaar 2013/2014 van de gemeente Meppel. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 verplicht jaarlijks verslag uit te brengen aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten schooljaar gevoerde leerplichtbeleid in hun gemeente. Over de omvang en afhandeling van het schoolverzuim moet het gemeentebestuur vervolgens rapporteren aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (artikel 25 zie bijlage 6). Vanaf 1 januari 2013 voert de Gemeente Meppel de leerplichtfunctie weer geheel zelfstandig uit. Dit betekent dat alle leerplichtige jongeren van 5 tot 18 jaar, woonachtig in de Gemeente Meppel onder verantwoordelijkheid vallen van de Gemeente Meppel. Binnen deze groep vallen ook de kwalificatie plichtige jongeren (16 tot 18 jaar). Deze jongeren volgen zowel onderwijs in het voortgezet onderwijs als in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Voor de uitvoering van de aanpak van voortijdig schoolverlaten (18- tot 23-jarigen) in de regio Zuidwest Drenthe, de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), is het Bureau Recht Op Leren Zuidwest-Drenthe verantwoordelijk. In het jaarverslag leerplicht wordt o.a. ingegaan op algemene wettelijke richtlijnen voor de uitvoering van de leerplichttaken, zoals de controletaak, onderzoeken van verzuim, handhaving en het in behandeling nemen van vrijstellingsverzoeken. Dit schooljaar zijn er een aantal bijzondere activiteiten geweest waarover we iets vertellen, zoals de dag van de leerplicht en het aanscherpen van het protocol ziekteverzuim voor het onderwijs. De resultaten en conclusies worden genoemd en er wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In het laatste hoofdstuk worden een aantal aanbevelingen gedaan. De kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de bijlagen. 3

6 1. Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-functie Leerplicht en kwalificatieplicht Kinderen zijn leerplichtig vanaf het vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin zij zestien jaar worden. Dit betekent dat ze ingeschreven moeten staan op een school/instelling en deze verplicht moeten bezoeken. Deze verplichting is vastgelegd in de Leerplichtwet. Volgend op de leerplicht is de kwalificatieplicht. Deze houdt in dat jongeren tot hun achttiende jaar onderwijs moeten volgen, zolang zij nog geen startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie houdt in een MBO-niveau 2 of havo/vwo-diploma. De kwalificatieplicht is één van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet de maatregel de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Jongeren moeten de kwalificatieplicht vervullen door volledig dagonderwijs te volgen. De kwalificatieplicht geldt niet als je een certificaat of getuigschrift van de praktijkschool hebt. Jongeren die op een speciale school zitten omdat ze zeer moeilijk leren of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebben vallen ook niet binnen de kwalificatieplicht. Tevens kan er een vrijstellingsgrond zijn vanwege lichamelijke of psychische gronden. Regionaal Meld en Coördinatie functie (RMC) Zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of een havo- vwo- diploma of MBO niv.2 heeft gehaald betekent dit het einde van zijn of haar leerplicht. Jongeren die bovenstaand diploma niet hebben bereikt en de school dreigen te verlaten worden gemeld bij het RMC. Het RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Het doel van deze functie is te voorkomen dat jongeren zonder diploma (minimaal een startkwalificatie) van school gaan. Het RMC registreert en probeert met behulp van trajectbegeleiders de jongeren weer terug te leiden naar school. De Gemeente Meppel valt onder de RMC-regio Zuidwest Drenthe samen met de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Westerveld. De gemeente Hoogeveen is de centrumgemeente en voert deze functie uit binnen het samenwerkingsverband Bureau Recht Op Leren Zuidwest Drenthe (Bureau ROL). De wethouder Onderwijs van de Gemeente Meppel neemt deel aan de stuurgroep voortijdig schoolverlaten binnen deze regio. Afstemming van beleid en nieuwe ontwikkelingen tussen de gemeenten vindt plaats in de beleidsgroep. In de beleidsgroep zitten de beleidsmedewerkers van de betreffende gemeenten. Via de stuurgroep en de beleidsgroep van Bureau ROL blijft de gemeente Meppel nauw betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de VSV-aanpak. Binnen de VSV-aanpak waren het afgelopen schooljaar de volgende speerpunten benoemd: - Zorgdragen voor een goede overstap van school naar school (VO en MBO); - Vroeg signalering preventief verzuim binnen het MBO; - Borging schoolcarrière RMC-jongeren (18+ zonder startkwalificatie). Ten aanzien van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de ondernomen acties rapporteert het Bureau ROL, via de effectrapportage, jaarlijks aan alle gemeenten in Zuidwest Drenthe. 4

7 2. Taken leerplichtambtenaar De taken van de leerplichtambtenaar zijn zeer divers. De leerplichtambtenaar is handhaver van de leerplichtwet en ziet toe of jongeren en hun verantwoordelijke ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen ouders) de regels naleven. Daarbij heeft de leerplichtambtenaar ook een voorlichtende- en adviserende taak om jongeren en zijn of haar ouders te informeren over de regels en mogelijkheden binnen het onderwijs. Toezien op de naleving van de Leerplichtwet waaronder de kwalificatieplicht. Dit toezicht bestaat o.a. uit de controle op schoolinschrijving van de leerplichtige jongere. Jongeren moeten vanaf het vijfde jaar ingeschreven staan op een school of instelling. Het niet ingeschreven staan op een school of instelling heet absoluut schoolverzuim. De verantwoordelijkheid van de inschrijving ligt bij de ouders van de leerplichtige jongere. Vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim (zonder reden afwezig zijn en te laat komen) noemen we relatief verzuim. Dit verzuim wordt door de school gemeld via het digitaal meldloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit geldt voor het voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het Basisonderwijs meldt rechtstreeks aan de leerplichtambtenaar. Wanneer ouders hun kinderen zonder toestemming meenemen op vakantie is dat het zogenaamde luxe verzuim. Het controleren van in- en uitschrijvingen bij school. De leerplichtambtenaar moet controleren of de leerplichtige jongere op een school dan wel instelling ingeschreven staat. Om deze controle functie goed uit te oefenen maken we gebruik van een leerplichtregistratiesysteem. Deze heeft een actuele koppeling met de Basisregistratie Personen. Via de DUO (Dienst uitvoering onderwijs) worden alle in- en uitschrijfgegevens van de scholen doorgestuurd naar de woongemeente van desbetreffende jongere. Onderzoek instellen naar leerlingen die zonder toestemming wegblijven van school. De leerplichtambtenaar gaat een onderzoek instellen op het moment dat de school een melding doet van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit onderzoek bestaat uit het oproepen van de jongere en zijn ouders. De leerplichtambtenaar onderzoekt de reden van het verzuim en beoordeelt of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is. Als het verzuim ongeoorloofd is kan de leerplichtambtenaar een waarschuwing geven (bijv, bij een 1 e melding), kiezen voor een Halt-afdoening bij Halt Noord Nederland (bij licht verzuim) of een proces verbaal opmaken (hardnekkig/blijvend schoolverzuim). 5

8 Zorgen voor handhaving. De leerplichtambtenaar heeft een taak in de handhaving. De leerplichtambtenaar is Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) en kan bij hardnekkig verzuim een proces verbaal opmaken tegen de jongere en zijn of haar ouders. Alvorens de leerplichtambtenaar besluit om een proces verbaal op te maken vindt er overleg plaats in het Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO). In dit overleg zijn het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau jeugdzorg en leerplichtambtenaar aanwezig. Samen met school en ouders wordt naar oplossingen gezocht bij problemen met schoolbezoek. Als uit het onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er een achterliggende oorzaak is waarom een jongere verzuimt wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om het verzuim te verminderen dan wel op te heffen. Het kan voorkomen dat een jongere vanwege psychische problemen (bijv. faalangst, pesten) niet naar school gaat. De leerplichtambtenaar kan verwijzen naar hulpverleningsinstellingen (schoolmaatschappelijk werk, huisarts, GGZ, Accare). Ook kan de oorzaak op de school liggen (bijv. pestgedrag). Hierover zal in overleg met school, jongere en zijn of haar ouders naar een oplossing gezocht moeten worden. Extra verlofaanvragen behandelen als het verlof meer dan 10 schooldagen betreft. Ouders kunnen vanwege bijzondere omstandigheden extra verlof aanvragen. Betreft het extra vakantieverlof of bijzonder verlof niet meer dan 10 schooldagen dan kunnen ouders dit aanvragen bij de schooldirecteur. Bij bijzonder verlof (vanwege een gewichtige omstandigheid) van meer dan 10 schooldagen bij de leerplichtambtenaar. Bijzonder verlof kan te maken hebben met bijv. het bijwonen van een huwelijk in het buitenland, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, etc. Vrijstellingsverzoeken behandelen De leerplichtambtenaar behandelt verzoeken voor vrijstellingen van de leerplichtwet. Redenen van vrijstelling zijn: lichamelijke of psychische omstandigheden, bezwaar tegen de richting het onderwijs of bezoeken onderwijs in het buitenland. 6

9 3. Deelname overleggen De leerplichtambtenaar neemt deel aan verschillende overleggen, zowel binnen de gemeente Meppel als op Drents, regionaal en landelijk niveau. Naast deze overleggen neemt de leerplichtambtenaar regelmatig deel aan zorg overleggen, bijv. van het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG). Ook schuift de leerplichtambtenaar regelmatig aan bij scholen die een overleg organiseren over een jongere. Risico Jongeren Overleg (RJO) De leerplichtambtenaar neemt deel aan het Risico Jongeren Overleg (RJO) dat is opgezet vanuit het veiligheidsbeleid. Het overleg is ontstaan vanuit overlast van hanggroep jongeren. Doel van RJO is het voorkomen dat risicojongeren crimineel gedrag gaan vertonen, voorkomen van het ontwikkelen van een criminele jeugdgroep en voorkomen van hinderlijk/overlast gevend/crimineel gedrag. Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO) In het justitieel casus overleg leerplicht worden jongeren besproken die hardnekkig verzuimen en waarover de leerplichtambtenaar afstemming wil hebben over het te volgen traject. De deelnemers in het JCO zijn Bureau Jeugd Zorg Drenthe, Raad voor de Kinderbescherming, Halt Noord Nederland, leerplichtambtenaar en Openbaar Ministerie. In Zuidwest Drenthe werken we samen door deelname van de leerplichtambtenaar aan het JCO. In het schooljaar 2013/2014 heeft de leerplichtambtenaar van de Gemeente Meppel Zuidwest Drenthe vertegenwoordigd. Zorg Advies Team voortgezet onderwijs. In Meppel hebben de leerplichtambtenaren zitting in 5 Zorg Advies Teams (ZAT) binnen het voortgezet onderwijs in Meppel. Zij vertegenwoordigen de leerplichtambtenaren uit de regio Zuidwest Drenthe, Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland. Informatie over verzuim wordt gedeeld met de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de jongere. Tijdens het ZAT worden jongeren ingebracht die problemen hebben op het psychische en of gedragsmatige vlak, opvallen vanwege hun vele afwezigheid of cognitieve achterstand. Het team adviseert de school in de aanpak van het probleem en kan ev. verwijzen naar de Rebound (opvangvoorziening binnen het onderwijs). De leerplichtambtenaar adviseert scholen in de aanpak van schoolverzuim. Zorgoverleg CJG De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) daar waar het gaat om Multi probleem gezinnen. Een zorgoverleg dat door het CJG geïnitieerd wordt waarbij leerplichtige kinderen betrokken zijn kan voor de leerplichtambtenaar een reden zijn om deel te nemen. Met de partners gezamenlijk (alle betrokkenen rondom het gezin) wordt de problematiek van het gezin in beeld gebracht en wordt er afstemming gezocht in de aanpak (1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt). 7

10 Zorgoverleg scholen De leerplichtambtenaren worden vaak door scholen uitgenodigd om deel te nemen aan zorg overleggen binnen de school betreffende een leerling met problemen, verzuim en dreigend schooluitval. Drents Breed. In Drenthe hebben we het overleg Drents Breed waaraan alle leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van het RMC deelnemen. Op de agenda staan actuele onderwerpen die de regio aangaan of onderwerpen die landelijk de aandacht hebben. Eén keer per schooljaar schuiven de officier van justitie en medewerkers van Halt Noord Nederland aan en worden er afspraken gemaakt over de handhavingstaken en procedures. Ingrado De gemeente Meppel is lid van de landelijke vakvereniging voor leerplicht en RMC, genaamd Ingrado. Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden. 8

11 4. Dag van de Leerplicht De dag van de leerplicht werd op 20 maart 2014 voor de 10 e keer landelijk georganiseerd. Het aantal jongeren dat voortijdig school verlaat blijft jaar op jaar dalen. Nederland hoort bij de landen met de minste schooluitval ter wereld. Dat is een goede ontwikkeling en deze trend willen we dan ook aankomende jaren graag verder doorzetten. Daarom werken gemeentes en instanties samen met scholen, kinderen en ouders om zo de problemen al vroegtijdig aan te pakken en te kijken naar de beste manier om te zorgen dat een kind toch zijn of haar startkwalificatie behaalt. Stilstaan bij het recht op onderwijs doen we tijdens de Dag van de Leerplicht. Omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren bouwen aan een goede toekomst. Dit jaar was het thema: School, ik maak mijn verhaal af. Jij ook? In Meppel zijn twee scholen voor voortgezet onderwijs bereid gevonden aandacht te besteden aan het recht op onderwijs. Leerlingen van deze school schreven in het kort hun verhaal waarom school zo belangrijk is. Deze verhalen zijn gebundeld in een leuk boekje. Bovendien zijn een aantal citaten van leerlingen op posters gedrukt en voorzien van hun foto opgehangen in hun school. Op de dag van de leerplicht zijn de leerplichtambtenaren samen met de wethouder van jeugd en onderwijs van de gemeente Meppel, mevrouw Jansen, op bezoek gegaan bij de deelnemende scholen Stad en Esch Zuideinde en Stad en Esch Praktijkschool om het boekje en de posters aan de leerlingen aan te bieden. Als verrassing werden de beide klassen met hun mentor getrakteerd op een zwembaduitje! 9

12 Stad en Esch Praktijkonderwijs Stad en Esch Lyceum 10

13 5. Evaluatie ziekteverzuim protocol Drenthe In het schooljaar 2011/2012 hebben de leerplichtambtenaren in Drenthe samen met de jeugdartsen van de GGD Drenthe het ziekteverzuim protocol voor het onderwijs opgesteld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de landelijke handreiking Snel terug naar school is veel beter. In deze landelijke handreiking werd gesproken over een aanpak die zou leiden tot een daling van het schoolziekteverzuim in In mei 2012 is het protocol ziekteverzuim geïntroduceerd op alle scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in Zuidwest Drenthe. In het schooljaar 2012/2013 is er door alle partijen gewerkt volgens het protocol. In het schooljaar 2013/2014 heeft een werkgroep (afgevaardigden van leerplichtambtenaren en jeugdartsen in Drenthe) de werking van het protocol geëvalueerd. Eén van de onderdelen van de evaluatie was een enquête die in februari 2014 is verspreid over alle betrokken partijen in het basis- en voortgezet onderwijs, de leerplichtambtenaren en jeugdartsen. Uit de uitkomsten van deze enquête blijkt o.a. dat de implementatie van het protocol nog niet bij elke school volledig heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zullen we in het schooljaar 2014/2015 adviezen en aanbevelingen gaan doen om te komen tot een betere uitvoering en implementatie van de aanpak van het ziekteverzuim. De manier waarop we deze aandacht willen geven is door een klankbordgroep per regio in te stellen die de opdracht krijgt iedereen die betrokken is medeverantwoordelijk te maken en te betrekken bij een goede werking van het ziekteverzuimprotocol. Zo hopen we dat dat er een eenduidige aanpak van het ziekteverzuim in de provincie Drenthe ontstaat. 11

14 6. Leerplicht in relatie tot het sociaal domein Voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van de leerplichttaak zijn de komende jaren o.a. de volgende ontwikkelingen van belang: Invoering passend onderwijs Transitie jeugdzorg Entreeonderwijs Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 ging de Wet passend onderwijs in. Daarin staat dat de schoolbesturen een zorgplicht krijgen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een goede onderwijs plek aan elk kind. Dit kan op de eigen school zijn, eventueel met extra ondersteuning van de klas, maar ook op een andere school in de regio, regulier of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders moeten hier nauw bij betrokken worden. Dat doen scholen niet alleen. Reguliere en speciale scholen vormen samen regionale samenwerkingsverbanden om aan alle kinderen een goede onderwijsplek te kunnen bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Zij hebben hun afspraken uitgewerkt in een ondersteuningsplan. Eén van de belangrijke doelen van passend onderwijs is het reduceren van het aantal thuiszitters. De ambitie is om het aantal thuiszitters zo laag mogelijk te krijgen. De invoering van passend onderwijs biedt hiertoe kansen. Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. De Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt voor Jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Ook de uitvoering van Passend Onderwijs vormt voor de gemeente een met het onderwijs gedeelde opgave die grenst aan de decentralisaties. Zowel in de Wet passend onderwijs als de Jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden hun plannen rondom passend onderwijs en zorg over jeugd met elkaar moeten afstemmen. Dat is belangrijk: de school is een belangrijke vindplaats om problemen vroeg te signaleren, zodat snel en adequaat lichte zorg verleend kan worden. Dit voorkomt dat problemen escaleren en gaat schooluitval tegen. De samenwerking met de leerplichtambtenaar is dan ook belangrijk voor de juiste combinaties van onderwijs en zorgarrangementen. Entreeonderwijs Met ingang van schooljaar verandert het aanbod voor de mbo-opleidingen niveau 1 en AKA. MBO-opleidingen starten met de entreeopleidingen voor jongeren die zonder diploma van het voortgezet onderwijs afkomen. Binnen 4 maanden krijgen deze jongeren een bindend studieadvies: doorgaan of stoppen. Bij een negatief advies moet de jongere de opleiding verlaten. Deze doelgroep is onder de aandacht van de leerplichtambtenaren. 12

15 7. Resultaten en conclusies Terugkijkend op afgelopen schooljaar kunnen we het volgende zeggen: - Het aantal meldingen relatief verzuim is fors gestegen ten opzichte van het schooljaar 2012/2013. In dat schooljaar hadden we 140 meldingen ten opzichte van dit schooljaar 189 (zie bijlage 4). De stijging komt vooral door het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) waarbij de meldingen meer dan verdubbeld zijn ( 73 ten opzichte van 35). Het MBO heeft een inhaalslag gemaakt (ten opzichte van het vorig schooljaar) met het doen van meldingen bij leerplicht. Dit lag ook in de lijn der verwachtingen. Voor ons betekent dat dat de kwalificatie plichtige jongeren met verzuim eerder en beter in beeld zijn en daardoor eerder opgepakt worden. Door de stijging van het aantal verzuimmeldingen is het aantal zorg overleggen op de scholen voor de leerplichtambtenaren toegenomen. Hierdoor is er dit schooljaar minder tijd geweest voor het uitvoeren van de preventieve taken, zoals bijv. het bezoeken van scholen en het geven van voorlichting. In de regio Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel ligt het aantal meldingen van verzuim op gelijk niveau. Dit blijkt uit cijfers opgevraagd bij Staphorst, Steenwijkerland en Hoogeveen. - In het schooljaar 2013/2014 zijn er in totaal 11 processen-verbaal en 7 Haltafdoeningen opgemaakt. Schooljaar 2012/2013 zijn er 6 processen verbaal en 10 Halt afdoeningen opgemaakt. Opvallend is dat het vooral jongens betreft in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 17 jaar. Haltafdoeningen zijn vooral opgelegd bij jongeren in het voortgezet onderwijs en processen-verbaal opvallend veel in het MBO (kwalificatieplichtigen). De jongeren waartegen een proces verbaal is opgemaakt zijn vaker gemeld bij de leerplichtambtenaar in verband met verzuim, de zogenaamde recidivisten. Er is veel inspanning en hulp ingezet om te voorkomen dat jongeren blijven verzuimen. Het doel van een proces-verbaal is vooral bedoeld om het patroon van verzuimen te doorbreken. De jongeren blijven in ieder geval in beeld tot hun 18 e. - Dit schooljaar zijn 7 jongeren thuis komen te zitten ten opzichte van 3 thuiszitters in het schooljaar 2012/2013. Het onderwijs, de school van inschrijving, was in veel gevallen niet meer in staat om onderwijs te bieden. De problemen van de thuiszittende jongeren waren zeer divers, zoals: gedragsproblemen, problemen op cognitief vlak (onvoldoende uitdaging in de lesstof), geen plaats in het (speciaal) onderwijs, etc. De thuiszittende jongeren zijn vanaf het schooljaar 2014/2015 gestart op de school die een passende plek heeft kunnen bieden. Met de komst van passend onderwijs ( ) is er voor elk kind een passende plek onder verantwoordelijkheid van de school waar ouders hun kind aanmelden. Dit betekent dat het aantal thuiszitters afneemt. - Naast de meldingen van verzuim zijn er 208 meldingen (zie bijlage 3) behandeld door de leerplichtambtenaar die betrekking hebben gehad op verzoeken vrijstelling en verlof, zorg, en informatie en advies-vragen. Deze dossiers vragen, naast het in behandeling nemen van verzuim, een grote inzet van de leerplichtambtenaren. 13

16 - Het aantal behandelde vrijstellingen bedroeg 13 in totaal. In het schooljaar 2012/2013 was er geen enkel verzoek tot vrijstelling. De vrijstellingsverzoeken hadden te maken met redenen als: bezoeken van een school in het buitenland en lichamelijke/psychische omstandigheden niet in staat zijn een school te bezoeken. Van de jongeren die een school in het buitenland bezochten was het merendeel woonachting in het buitenland. Ze stonden nog ingeschreven in de Basisregistratie van de gemeente Meppel (Basis Registratie Personen). De jongeren die vrijstelling hadden vanwege lichamelijke/ psychische omstandigheden betroffen vooral 5-jarigen die een Kinderdag Centrum bezochten. Knelpunten - Het ziekteverzuim protocol is in het schooljaar 2012/2013 geïntroduceerd op de scholen. Echter de implementatie van het protocol heeft nog niet bij elke school volledig plaatsgevonden Hierdoor is er geen sprake van een eenduidige aanpak van de zieke leerling. - Scholen in het Voortgezet- en Middelbaar Beroepsonderwijs vragen steeds meer ondersteuning van de leerplichtambtenaar in de preventieve aanpak van het verzuim. Dit schooljaar is er vooral ingezet op het afhandelen van de verzuimmeldingen (curatief) en is er minder inzet geweest op het voorkomen van schoolverzuim (preventie). Nieuwe ontwikkelingen en trends - Spijbelspreekuren in het onderwijs. In onze regio hebben de verschillende leerplichtambtenaren spijbelspreekuren in het voortgezet onderwijs. Dit is een landelijke trend. Het is een preventieve aanpak ter voorkoming van schoolverzuim. - Dit schooljaar is het casusoverleg schoolverzuim in Noord-Nederland ingericht. Hierbij staat de integrale aanpak voorop. De leerplichtambtenaar vormt in de uitvoering van de aanpak van schoolverzuim de verbindende schakel en is één van de deelnemers aan dit Justitieel Casusoverleg. Ongeoorloofd schoolverzuim kan een indicatie zijn voor achterliggende problemen. De Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie vinden dat in dat geval het vrijwillige zorgcircuit eerst ingezet moet worden en pas daarna strafrecht of zorg in gedwongen kader. - Invoering van passend onderwijs, per 1 augustus Voor het VSV traject (voortijdig Schoolverlaten) gaat het schoolmaatschappelijk werk uitvoering geven aan het zogenaamde schoolmaatschappelijk werk plus. Zij kunnen vanuit het schoolmaatschappelijk werk plus extra aandacht besteden aan leerlingen die veel verzuim hebben dat ten gevolg van problemen in en rondom de thuissituatie. Voorwaarde is de er korte lijnen kunnen zijn als het gaat om jongeren die bij leerplicht bekend zijn. Er kunnen dus ook leerlingen vanuit leerplicht aangemeld worden. 14

17 8. Aanbevelingen Aanbeveling 1 Investeren in preventieve activiteiten met als doel het aantal meldingen van verzuim te laten afnemen. Dit kan door het invoeren van spijbelspreekuren in het voortgezet onderwijs. De leerplichtambtenaar wordt dan eerder betrokken bij beginnend schoolverzuim. Hierbij sluiten wij aan bij de preventieve aanpak in de regio Zuidwest Drenthe. Daarnaast zal het geven van adviezen en voorlichting aan de scholen van invloed zijn op de aanpak van het voorkomen van schoolverzuim. Aanbeveling 2 Beleid maken over hoe de aanpak ter voorkoming van schoolverzuim er uit gaat zien voor de groep leerplichtigen inclusief de kwalificatieplichtigen in Meppel. De samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC in de regio (gemeenten Zuidwest Drenthe, Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland) kan hierdoor verder vorm worden gegeven. 15

18 Bijlagen 1. Wetteksten 2. Gemeentelijke basisgegevens aantallen leerplichtigen 3. Meldingen per type proces 4. Relatief verzuim per onderwijssoort 5. Relatief verzuim percentage meldingen naar oorzaak, afdoening en uitstroom 6. art. 25 rapportage Ministerie van OC en W. 16

19 Bijlage 1 Wetteksten te gebruiken ter verduidelijking van de bijlages: Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake wanneer en leerplichtige of kwalificatie plichtige jongere niet ingeschreven op een onderwijsinstelling terwijl er geen vrijstelling is verleend. Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake wanneer een leerplichtige of kwalificatie plichtige jongere wel op een school staat ingeschreven maar deze niet geregeld bezoekt (b.v. spijbelen of veelvuldig te laat komen). Luxe verzuim Van luxe verzuim is sprake wanneer ouder(s) zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar hun kind(eren) buiten de schoolvakanties van school houden voor vakanties of uitjes. Vrijstellingen van inschrijving Op de verplichting volgens de Leerplichtwet om ouders hun kind(eren) op een school te laten inschrijven, kent de Leerplichtwet slechts enkele uitzonderingen. Vrijstelling wegens vervangende leerplicht artikel 3 sub a Vrijstelling op basis van lichamelijke of psychische gronden artikel 5 sub a Vrijstelling op basis van bezwaar tegen de richting het onderwijs artikel 5 sub b Vrijstelling op basis van bezoeken onderwijs in het buitenland artikel 5 sub c Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs artikel 15 HALT Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de Leerplichtwet houden kunnen door de leerplichtambtenaar naar HALT worden verwezen. De jongeren worden in de Halt-straf geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag en krijgen de kans om te leren van hun fouten. Daarnaast maken ze een digitale leeropdracht en bieden ze excuses aan. Soms krijgen jongeren ook een werkopdracht. Proces-verbaal Schoolverzuim is strafbaar en kan leiden tot schooluitval met als gevolg geen diploma en meer moeite om een baan te vinden. Bovendien zijn schoolverzuim en regelmatig te laat komen vaak signalen dat er iets aan de hand is. Bij voortdurend schoolverzuim kan de leerplichtambtenaar die buitengewoon opsporingsambtenaar is tegen de jongere vanaf 12 jaar tot 18 jaar en/of de ouder(s) een procesverbaal opleggen. 17

20 Het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging van de leerling en/of ouder(s). Mogelijke afdoeningen zijn: werk/leerstraf, boete, jeugdreclassering. Thuiszitter: een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij vrijstelling heeft van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. Rolverdeling: Gemeenten: Verantwoordelijk voor het terugdringen van het ongeoorloofd schoolverzuim Verantwoordelijk voor het voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten Scholen: Verantwoordelijk voor het tijdig melden van mogelijk ongeoorloofd schoolverzuim Tijdig in-en uitschrijvingen te melden Ouder(s)/verzorger(s) Verantwoordelijk voor het inschrijven van de leerling op een school Te zorgen voor het daadwerkelijk bezoeken van de school door de leerling Leerling Vanaf zijn 12 e jaar ook zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bezoeken van de school 18

21 Bijlage 2 Gemeentelijke Basisgegeven jaar 5 12 jaar jaar jaar Kwalificatieplichtig Volledig leerplicht

22 Bijlage 3 Meldingen per type proces van tot Aant al Typering Absoluut verzuim 67 Informatie en advies 67 Luxe verzuim 10 Nazorg 12 Relatief verzuim 189 Schorsing 18 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 3 Vrijstelling van inschrijving 13 Zorg 18 Totaal 397 Type proces Relatief verzuim Informatie en Advies Absoluut verzuim Zorg Schorsing Vrijstellingen Nazorg Luxe verzuim 20

23 Bijlage 4 Relatief verzuim Basisonderwijs Speciaal onderwijs Speciaal voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Relatief verzuim Basisonderwijs Speciaal onderwijs Speciaal voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs 88 21

24 Bijlage 5 Relatief verzuim naar oorzaak (top 4) Aantal Gedragsproblemen 67 Gezinssituatie 29 Multiproblematiek 14 Verkeerde schoolkeuze 13 Relatief verzuim naar uitstroom (top 4) Aantal Afgedaan (zie afdoening) 80 Geen actie leerplicht/overdracht RMC 54 Doorverwijzing hulpverlening 20 Na onderzoek geoorloofd 14 Relatief verzuim naar afdoening Aantal Gezamenlijke actie (school / jeugdarts / hulpverlening / lpa) 118 Officiële waarschuwing 54 Proces-verbaal 15 Halt 8 22

25 Bijlage 6 Artikel 25 rapportage ministerie van OC en W Opgave volgens artikel 25 Leerplichtwet Betreft leer- en kwalificatieplichtigen: jongeren van 5 tot 18 jaar zonder startkwalificatie, ingeschreven in de GBA. Schooljaar (speciaal) basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs onderwijs onbekend geen onderwijs totaal vervangende leerplicht art. 3a nvt 0 0 nvt 0 nvt 0 art. 3b nvt nvt 0 art. 5 onder a Vrijstellingen art. 5 onder b art. 5 onder c art totaal absoluut langer dan 3 maanden Ongeoorloofd verzuim weer ingeschreven totaal nvt 119 relatief waarvan herhaald nvt 0 Handhaving processen-verbaal waarvan luxe verzuim nvt 5 relatief verzuim nvt 13 waarvan luxe verzuim nvt 3 absoluut verzuim bij aanvang van schooljaar nvt nvt 0 nieuwe gevallen daarna nvt nvt 7 Thuiszitters langer dan 3 maanden nvt nvt 3 verhuisd nvt nvt 1 18 jaar geworden nvt nvt 0 opgelost nvt nvt 3 actueel aantal thuiszitters (wordt berekend) nvt nvt 3 23

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008 Voorwoord Voor u ligt het verslag van de leerplichtgegevens van het schooljaar 2007-2008. De basis voor dit verslag is artikel 25 van de Leerplichtwet 969. De uitvoering van de leerplicht is bij de gemeente

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne Leerplichtverslag 2014-2015 Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Leerplicht en wettelijke kader...5 2.1. Doel en inhoud van de leerplichtwet... 5

Nadere informatie

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim 1. Definities De Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) verplicht ouders hun kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Leerplicht in Zwartewaterland

Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht in Zwartewaterland Leerplicht? leerrecht! Leerplicht hangt nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar Voorlichtingspublicatie 05 juli 2016 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Opgave school leer en kwalificatieplichtige leerlingen over

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015 Wettelijk kader 1 Naar school gaan Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2012-2013. Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2012-2013. Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a.

Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a. Leerplicht Jaarverslag 2011 2012 Gemeente Kollumerland c.a. 1 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en werkwijze 4 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Passend Onderwijs Eén van de speerpunten van Passend

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet INLEIDING RICHTLIJN MELDING LEERPLICHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (AKW) Met de wijziging van de algemene wet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 Uitgeest, oktober 2012 - 1 - 1. INLEIDING Artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan

Nadere informatie

Bijlage bij: JAARVERSLAG LEERPLICHT ZUIDWEST DRENTHE SCHOOLJAAR 2004/2005 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoogeveen

Bijlage bij: JAARVERSLAG LEERPLICHT ZUIDWEST DRENTHE SCHOOLJAAR 2004/2005 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoogeveen Bijlage bij: JAARVERSLAG LEERPLICHT ZUIDWEST DRENTHE SCHOOLJAAR 2004/2005 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoogeveen I Inleiding In deze bijlage bij het eerste regionale jaarverslag van de leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND Jjp telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1182949 10 maart 2015 onderwerp Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5836 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Ss Schooljaar 2013-2014 verslag 2013-2014 Afdeling Afdeling Maatschappelijke Auteur Ontwikkeling

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2012/2013

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2012/2013 LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2012/2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1 CIJFERS EN FEITEN 4 2 MELDINGEN 5 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 8 4 VRIJSTELLINGEN 10 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 12 6 VOORTIJDIG

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

Handreiking Verzuimprotocol Primair Onderwijs

Handreiking Verzuimprotocol Primair Onderwijs Handreiking Verzuimprotocol Primair Onderwijs Inleiding Steeds meer onderzoeken laten zien dat signalen van voortijdig schoolverlaten zich in een vroeg stadium aandienen. Een adequaat verzuimbeleid in

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie