- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3. Werving van scheidsrechters - Hoe werf ik scheidsrechters? - Continuïteit scheidsrechters - Scheidsrechters opleidingen - Duo fluiten 4. Behoud van scheidsrechters - Na scholingen - Faciliteiten bieden - Carrière mogelijkheden 5. Begeleiding van scheidsrechters 6. Rol NHV 2

3 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1. U benoemd een contactpersoon belast met scheidsrechterszaken 2. Deze contactpersoon zorgt dat iemand aanwezig is om de scheidsrechters te ontvangen. 3. U ontvangt elke scheidsrechter zoals u uw gasten thuis ontvangt 4. U biedt hem/haar een kop koffie aan en maakt een praatje 5. U wijst de scheidsrechter de kleedkamer die van te voren is schoongemaakt 6. U informeert wat de scheidsrechter in de pauze wil drinken en brengt hem dat persoonlijk. 7. U zorgt ervoor dat de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd goed wordt verzorgd (geborgenheid) 8. U grijpt in als publiek, trainers, coaches, ouders voor, tijdens of na de wedstrijd onfatsoenlijk optreedt naar de scheidsrechter 9. U bent als thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen ten opzichte van scheidsrechters, officials, tegenstanders en supporters. 10. U houdt uw leden op de hoogte van uw beleid m.b.t. ontvangst en begeleiding van scheidsrechters - Convenant Sportiviteit en Respect Sportiviteit & Respect waar hebben we het eigenlijk over? Emoties op het speelveld zijn toch normaal? Is het echt zo belangrijk om er aandacht aan te besteden? Menig sportvereniging zal zich deze vragen gesteld hebben. Gelukkig zijn veel verenigingen er intussen van overtuigd dat Sportiviteit & Respect essentieel is in de sport en de sport ook veel plezieriger maakt. Een vereniging die aandacht besteed aan Sportiviteit & Respect, schept de juiste sfeer voor sporters om zich aan te melden bij de vereniging, voor ouders om hun kind aan te melden en voor scheidsrechters om te willen of om te blijven fluiten. Sportiviteit & Respect draagt - kortom - op een positieve manier bij aan het imago van de vereniging! Zie het deelplan Sportiviteit en Respect 3

4 HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE - Organogram Een organogram is een schematische weergave van de organisatie van een vereniging. Het maakt in één oogopslag een aantal zaken duidelijk. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan: de omvang van de organisatie, de positie van alle betrokkenen binnen de organisatie, de verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar en de communicatielijnen. Verenigingen die serieus werk willen maken van scheidsrechters doen er goed aan te beginnen met het samenstellen van een organogram van dit deel van de verenigingsorganisatie ( organogram scheidsrechters ). Uiteraard moet dit wel worden ingepast in het organogram van de totale vereniging. Om tot een goed organogram scheidsrechters te komen zijn de volgende stappen noodzakelijk: 1. Bepalen welke functies nodig zijn om tot een goed functionerende organisatie te komen. Het gaat daarbij om de volgende functies: a. Jeugdscheidsrechters b. Vereniging Scheidsrechters (VS) c. Bonds Vereniging Scheidsrechter (BVS) d. Bonds Scheidsrechter (BS) e. Praktijkbegeleiders f. Scheidsrechterscoördinator g. Leden commissie Scheidsrechters h. (Bestuurs)lid belast met scheidsrechterzaken. 2. Bepalen welke positie de verschillende functies ten opzichte van elkaar innemen binnen het organogram scheidsrechters. Doel daarvan is duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de volgende vragen: - wie is aanspreekpunt voor wie? - wie is verantwoordelijk voor wie? en: - hoe moet er gecommuniceerd gaan worden? 3. Bepalen op welke plaats het organogram scheidsrechters in de totale verenigingsorganisatie moet worden ingepast. Daarmee wordt ook meteen duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid de totale organisatie rond de scheidsrechters valt. 4

5 Voorbeeld organogram scheidsrechters: (Bestuurs) lid Scheidsrechterszaken Lid Aanwijzing Lid Werving/ Opleiding Lid Begeleiding - NHV - Werkgroep Scheidsrechters - Rapporteurs Praktijk Begeleiders Jeugd Scheidsrechter Verenigings Scheidsrechter Bonds Scheidsrechter 5

6 - Scheidsrechters commissie Wil je het scheidsrechters probleem binnen de vereniging aanpakken dan zal hier iemand verantwoordelijk voor moeten worden gesteld. Dit kan iemand niet alleen, er zal een werkgroep scheidsrechters moeten worden samengesteld. De voorzitter van de werkgroep neemt zitting in het bestuur of legt verantwoording af aan gedelegeerd bestuurslid. Behalve de voorzitter dienen er (het liefst) 3 andere leden in de werkgroep scheidsrechters te zitten. - lid t.b.v. de aanwijzing scheidsrechters - lid t.b.v. de werving en opleiding van (nieuwe) scheidsrechters - lid t.b.v. de begeleiding van (nieuwe) scheidsrechters - Functieomschrijvingen Voorzitter Lid van het algemeen bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken in vereniging Is belast met de bestuurlijke portefeuille scheidsrechters Is voorzitter Scheidsrechters Werkgroep Vertaalt het beleid en de reglementen van het NHV naar verenigingsbeleid (op het scheidsrechters vlak) en komt met voorstellen Coördineert de onderlinge afstemming tussen de verschillende leden van de werkgroep Draagt er zorg voor dat de deelbegroting of budgetvoorstellen voor het nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester worden ingediend Lid werving en opleidingen Nieuwe scheidsrechters werven Nieuwe scheidsrechters opgeven voor cursussen Leden informeren over de mogelijkheden tot volgen cursus Scheidsrechters informeren over nascholingen Organiseren van nascholingen binnen de verenigingen Scheidsrechters informeren over carrière mogelijkheden Lid aanwijzing In de maand mei alle gegevens verzamelen van de aanwezige scheidsrechters en deze aanmelden bij het NHV Afmelden van scheidsrechters en nieuwe aanmelden Controleren of club aan leveringsplicht voldoet VS indeling maken Scheidsrechtersindeling (alle categorieën) bekend maken in clubblad. 6

7 HOOFDSTUK 3: WERVING VAN SCHEIDSRECHTERS - Hoe werf ik scheidsrechters? - Continuïteit scheidsrechters Als de structuur (de basis) voor iedereen duidelijk is, moet nagedacht worden over het werven van scheidsrechters. Om die kans zo groot mogelijk te laten zijn is het van belang een aantal zaken ten aanzien van werving te overdenken. Niet iedereen is geschikt om scheidsrechter te worden. Er zijn bepaalde kenmerken/kwaliteiten waarover iemand dient te beschikken om scheidsrechter te worden. Een scheidsrechterscursus is echter voor iedereen van belang. Kennis over de spelregels kan iedereen gebruiken. Welke faciliteiten worden er aan de scheidsrechters geboden? Scheidsrechters hebben taken en verantwoordelijkheden. Als vereniging neem je, zeker daar waar het jonge scheidsrechters betreft, de verantwoordelijkheid op je die scheidsrechters de mogelijkheid te bieden hun taak zo optimaal mogelijk uit te voeren en zich daarin te ontwikkelen. Om kwantiteit/kwaliteit van scheidsrechters te waarborgen zou de vereniging elk jaar of om de twee jaar scheidsrechters moeten opleiden. - Scheidsrechters Opleidingen (zie deelplan Opleidingen) - Mogelijkheden voor scheidsrechters Duo-fluiten Voor werving van scheidsrechters en voor het samen naar een wedstrijd gaan is door het NHV het Duo-fluiten in het leven geroepen. Dit geeft als voordeel dat de drempel om bij een andere vereniging te fluiten lager is. Met z n tweeën is immers gezelliger dan alleen. Je hebt voor- tijdens en na de wedstrijd een maatje om mee te overleggen. Voor de leveringsplicht tellen duo-fluiters voor één scheidsrechter. Verenigingen in Regio aan elkaar koppelen Scheidsrechter poules 7

8 HOOFDSTUK 4: BEHOUD VAN SCHEIDSRECHTERS Jeugd staat synoniem voor leren! Verenigingen die jeugdhandballers binnen hun vereniging hebben, nemen de verantwoordelijkheid op zich het handballeerproces voor die jeugdigen zo optimaal mogelijk gestalte te geven. Voor scheidsrechters (en zeker de jongere scheidsrechters) en hun begeleiders geldt hetzelfde. Verenigingen die denken het zich te kunnen permitteren hun jeugdopleiding (in de meest brede zin van het woord) niet optimaal in te hoeven vullen, nemen een grote verantwoordelijkheid op zich ten opzichte van jeugdigen. In feite ontneemt men in dergelijke gevallen jeugdigen de kans het handbal optimaal te beleven. Als er dus wordt gekozen voor het inzetten van jeugdige scheidsrechters betekent dit automatisch dat over deskundigheidsbevordering nagedacht moet worden. - Nascholingen Binnen de vereniging zijn er tal van mogelijkheden om deskundigheidsbevordering vorm te geven. Te denken valt onder meer aan begeleiden en coachen van scheidsrechters, informeren van scheidsrechters en instrueren van scheidsrechters. Om deskundigheidsbevordering met betrekking tot scheidsrechters en praktijkbegeleiders optimaal te kunnen invullen, kan ook extern worden gekeken naar mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn: lezing door gastspreker, begeleiding en coaching, informeren en/of instructie door externe personen, deelname aan nascholingen van het NHV en observatie collega-scheidsrechter. - Faciliteiten bieden Om scheidsrechters te behouden is het belangrijk om ze te koesteren. Vaak krijgen spelende leden shirts of trainingspakken en scheidsrechters niet. Om scheidsrechters meer faciliteiten te bieden kun je denken aan: Scheidsrechterstenue Trainingspak Kilometervergoeding Consumpties Gratis opleidingen Zie 10 gouden regels ontvangst scheidsrechters - Carrièremogelijkheden Zoals eerder aangegeven, neemt de vereniging op het moment dat men met scheidsrechters gaat werken de verantwoordelijkheid op zich deze scheidsrechters optimale ontwikkelingskansen te bieden. Concreet betekent dit dat iedere scheidsrechter (goed en heel goed) uiteindelijk zijn/haar eigen top moet kunnen bereiken! Binnen de vereniging moet dus worden nagedacht welke route scheidsrechters binnen en eventueel buiten de vereniging kunnen volgen op weg naar hun eigen top. In de praktijk vraagt dit echter nogal wat van de vereniging. Zo zal er moeten worden nagedacht over de criteria waaraan een scheidsrechter moet voldoen om bepaalde leeftijdsgroepen te leiden. In het verlengde daarvan zijn er vragen als: - Door wie worden de scheidsrechters beoordeeld? 8

9 - Hoe worden de scheidsrechters beoordeeld? - Hoe vaak worden de scheidsrechters beoordeeld? Net als handballers zullen er ook vereniging scheidsrechters zijn die dermate ambitieus en/of talentvol zijn dat zij, om hun eigen top te kunnen bereiken, de stap naar bondsscheidsrechter willen nemen om de eigen top te kunnen bereiken. Uiteraard is de verenigingsscheidsrechter in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een eventueel vervolg. Daarnaast is er echter ook een rol weggelegd voor de vereniging om de verenigingsscheidsrechter zijn eigen top te laten bereiken. 9

10 HOOFDSTUK 5: BEGELEIDING VAN SCHEIDSRECHTERS Een opgeleide scheidsrechter heeft als bagage: basiskennis van spelregels, vaardigheden om een wedstrijd te leiden. Tijdens de opleiding zullen cursisten, aan de hand van de praktijk, goed worden voorbereid op de werkelijke situatie waarin zij, na afronding van de cursus, zullen gaan fluiten. Een goede opleiding geeft meer zekerheid en (zelf)vertrouwen. Omdat het fluiten van wedstrijden voor nieuwe scheidsrechters een totaal nieuwe en zeker ook spannende activiteit is, dient een nieuwe scheidsrechter de informatie te krijgen die noodzakelijk is om zijn taak goed te kunnen vervullen. Daarbij kan worden gedacht aan aanwijzingen over de gang van zaken rond wedstrijden, wie aanspreekpunt voor de scheidsrechter is. Voor scheidsrechters die voor het eerst een wedstrijd gaan leiden is het van het grootste belang dat de eerste wedstrijd een positieve ervaring is! 10

11 HOOFDSTUK 6: ROL NHV Tot dusver lag de bal alleen bij de verenigingen, u dus. Logisch, omdat de doelgroep bestaat uit leden van uw vereniging en hun carrière als scheidsrechter binnen de vereniging beginnen. Het NHV kan een rol spelen met betrekking tot scheidsrechters. Die rol zal vooral ondersteunend van aard zijn. Ondersteunend omdat de verenigingen een en ander uiteindelijk naar eigen inzicht moeten invullen en uitvoeren. Als eerste kunt u ondersteuning vragen van de verenigingsconsulenten bij het opstellen en uitvoeren van dit plan van aanpak. Verder aanspreekpunt is de Werkgroep Scheidsrechters. Voorbeelden van ondersteuning zijn: - Bestand van scheidsrechters aanleggen ten behoeve van het regelmatig verschaffen van informatie aan scheidsrechters en het verkrijgen van statistische gegevens die gebruikt kunnen worden om ontwikkelingen te volgen (bijvoorbeeld: toename of afname); - Bestand verenigingsscheidsrechters jaarlijks actualiseren; - Inhoud: Spelregels; Spelregelwijzigingen; Verstrekken van informatie over scheidsrechtersopleidingen; Informatie over arbitrage - Verkopen benodigdheden scheidsrechters afdelingsbureaus: Fluit; Scorekaartjes; Gele en rode kaarten; Spelregelboekjes - Begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van beleid ten behoeve van scheidsrechters; - Organiseren van scheidsrechters nascholingen; - Organiseren van bijeenkomsten voor scheidsrechterscoördinatoren; - Organiseren van opleidingen voor praktijkbegeleiders; - Ondersteuning bieden bij organisatie van wervingsavonden voor (jeugd)leden; - Ondersteuning bieden bij het organiseren van spelregelavonden. 11

INHOUDSOPGAVE. 1. Imago - Gastheerschap is meesterschap - Convenant sportiviteit en respect

INHOUDSOPGAVE. 1. Imago - Gastheerschap is meesterschap - Convenant sportiviteit en respect INHOUDSOPGAVE 1. Imago - Gastheerschap is meesterschap - Convenant sportiviteit en respect 2. Structuur - Organogram - Scheidsrechterscommissie - Functieomschrijvingen - 3. Werving van scheidsrechters

Nadere informatie

De Groene Fluit Plan van aanpak voor de scheidsrechterscommissie van VENECO VELO-handbal

De Groene Fluit Plan van aanpak voor de scheidsrechterscommissie van VENECO VELO-handbal De Groene Fluit Plan van aanpak voor de scheidsrechterscommissie van VENECO VELO-handbal Inhoudsopgave Inleiding...3 Doelstelling...4 Organisatie...5 Functieomschrijving...6 Voorzitter:...6 Lid werving

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscoördinatoren 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERS TVO HANDBAL. Beleid Scheidsrechters TVO Handbal. 2012, TVO Handbal Beckum Pagina 1. Samen Sportief

SCHEIDSRECHTERS TVO HANDBAL. Beleid Scheidsrechters TVO Handbal. 2012, TVO Handbal Beckum Pagina 1. Samen Sportief Samen Sportief (concept) Sportvisie 2010-2012 TVO HANDBAL SCHEIDSRECHTERS Beleid Scheidsrechters 2012, Beckum Pagina 1 Werkgroep Thea Lintsen Katyana Ottink Marleen Wijlens Ilse Koenderink Christel Derkink

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter INHOUDSOPGAVE 6 Stap 6 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Arbitrageplan 5-9-2014

Arbitrageplan 5-9-2014 Arbitrageplan 5-9-2014 Inhoud Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Hoodfstuk 1. Huidige en gewenste situatie

Nadere informatie

Arbitrageplan 2014-2016. Gemeente Amsterdam Basketball Vereniging Harlemlakers

Arbitrageplan 2014-2016. Gemeente Amsterdam Basketball Vereniging Harlemlakers Arbitrageplan 2014-2016 Gemeente Amsterdam (geactualiseerd 1 september 2015) Colofon Arbitrageplan 2014-2016 Tekst E-mail scheidsrechterzaken@harlemlakers.nl Auteurs: Niek Heering en Tobias Draak Versie

Nadere informatie

Arbitrageplan v.v. MOC

Arbitrageplan v.v. MOC Arbitrageplan v.v. MOC Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Doelstelling van het arbitrageplan Organisatie en structuur Profielschets verenigingscheidsrechter Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Scheidsrechtersplan RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Versie sept. 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DOELSTELLINGEN... 4 UITGANGSPUNTEN... 5 Jeugdafdeling... 5 Seniorenafdeling... 5 ORGANISATIE... 6 WERVING...

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

Dit is een beknopte weergave van het arbitrageplan. Klik hier voor de volledige versie.

Dit is een beknopte weergave van het arbitrageplan. Klik hier voor de volledige versie. (Samenvatting) Inleiding HHC Hardenberg is een vereniging met veel actieve voetballers en vrijwilligers en heeft de beschikking over een prachtig complex. Noem het maar gerust een bedrijf waar dagelijks

Nadere informatie

Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave

Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave Scheidsrechters beleid vv. A.S.W.H. Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling scheidsrechters beleid - Organisatie en structuur - Voorwaarden verenigingsscheidsrechter - Wedstrijdvoorbereiding - Werving,

Nadere informatie

ARBITRAGE BELEIDSPLAN

ARBITRAGE BELEIDSPLAN ARBITRAGE BELEIDSPLAN 2017 2021 In 2012 is het NOC*NSF gestart met actieplan naar een veiliger sportklimaat. Een onderdeel daarvan is het hoofdstuk arbitrage. Met behulp van dit actieplan en het Masterplan

Nadere informatie

Vernieuwend opleiden Scheidsrechters Hartelijk Welkom!

Vernieuwend opleiden Scheidsrechters Hartelijk Welkom! Hartelijk Welkom! Zonder scheidsrechters geen handbalwedstrijd! Scheidsrechter mòeten zijn of scheidsrechter wìllen zijn? Problematiek: onaantrekkelijk hoge uitval leveringsplicht cursusduur afstand kosten.

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

ARBITRAGEPLAN. vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013

ARBITRAGEPLAN. vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013 ARBITRAGEPLAN vv R.W.B. Versie 0.2 Maart 2013 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding.... 3 2. Doelstelling.... 4 3. Organisatie en Structuur.... 5 4. Samenwerking met andere clubs.... 6 5. Scheidsrechter coördinator....

Nadere informatie

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28

Arbitrageplan. Respect voor de Arbitrage. Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 Arbitrageplan Respect voor de Arbitrage Bijlage Technisch beleidsplan Olympia 28 1 Inhoud Wijzigingshistorie... 3 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Respect... 3 Doel arbitrageplan... 4 De organisatie van de

Nadere informatie

Arbitrage plan HC Berlicum

Arbitrage plan HC Berlicum ! Arbitrage plan HC Berlicum!1 Inleiding De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino. Hé Scheids.. Scheidsrechtersbeleidsplan vv Heino/ oktober 2015/ Seniorencommissie

Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino. Hé Scheids.. Scheidsrechtersbeleidsplan vv Heino/ oktober 2015/ Seniorencommissie 1 Beleidsplan Scheidsrechters vv Heino Hé Scheids.. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Doelstelling 2. Organogram 3. Werving, selectie en onderhoud 4. Overlegstructuur 5. Organisatie Clubscheidsrechters 6. Opleiding

Nadere informatie

Arbitrageplan SV Hilvaria. november 2015

Arbitrageplan SV Hilvaria. november 2015 Arbitrageplan SV Hilvaria november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Normen en waarden 5 4. Organogram en structuur 6 5. Organisatie 7 6. Werving, selectie en behoud 8

Nadere informatie

Arbitrageplan Olympia 60

Arbitrageplan Olympia 60 Arbitrageplan Olympia 60 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatiestructuur 4. Taken arbitragecommissie 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Arbitrageplan BSV Boeimeer

Arbitrageplan BSV Boeimeer Arbitrageplan BSV Boeimeer Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets vereniging scheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Arbitragebeleid vv Dubbeldam. Het Arbitragebeleid. Voetbalvereniging. Dubbeldam

Arbitragebeleid vv Dubbeldam. Het Arbitragebeleid. Voetbalvereniging. Dubbeldam Het Arbitragebeleid Voetbalvereniging Dubbeldam 1 Voorwoord. Voetballen bij een vereniging als Dubbeldam is vooral plezier hebben met elkaar. Onze teams spelen tegen een tegenstander vaak onder leiding

Nadere informatie

Beleidsplan scheidsrechter NHV afd. Oost 1

Beleidsplan scheidsrechter NHV afd. Oost 1 Beleidsplan Scheidsrechters 2010-2014 Beleidsplan scheidsrechter 2010-2014 NHV afd. Oost 1 Opleidingen Scheidsrechterscursussen De afdeling Oost Beleidsgroep Kadervorming en Opleidingen (hierna te noemen:

Nadere informatie

Arbitrageplan vvsbc. 1. Vergoedingen aan scheidsrechters

Arbitrageplan vvsbc. 1. Vergoedingen aan scheidsrechters Arbitrageplan vvsbc Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets verenigingscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

ARBITRAGEPLAN VV ZIGO

ARBITRAGEPLAN VV ZIGO ARBITRAGEPLAN VV ZIGO Versie 1.1 Augustus 2011 Ontworpen door: Rob van Eijck Scheidsrechters coördinator Jeugd & Senioren 1 Inhoudsopgave: Pag 1. Inleiding. 03 2. Doelstelling. 04 3. Organisatie en structuur.

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Beleidsplan arbitrage ckv ONDO 2016-2020

Beleidsplan arbitrage ckv ONDO 2016-2020 Beleidsplan arbitrage ckv ONDO 2016-2020 Geschreven door: Patrick de Haan Met medewerking van: Melvin de Groot Marco Brant Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 Visie scheidsrechterscommissie... 4 Beleidsplan

Nadere informatie

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 Arbitrageplan 1 Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 INLEIDING Elke week moeten nagenoeg alle thuiswedstrijden voorzien worden van een verenigingsscheidsrechter. Dat is een niet te onder

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3

Inhoud 1. Inleiding... 3 ARBITRAGEPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Organogram en structuur... 5 4. Organisatie... 6 5. Werving, selectie en behoud... 7 Werving... 7 Selectie... 7 Behoud... 7 6. Opleiding en

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

Arbitrageplan. RKSV Nemelaer Jeugdafdeling. De scheidsrechter centraal. Versie 1.1. Auteur: Jan van de Loo. RKSV Nemelaer Arbitrageplan

Arbitrageplan. RKSV Nemelaer Jeugdafdeling. De scheidsrechter centraal. Versie 1.1. Auteur: Jan van de Loo. RKSV Nemelaer Arbitrageplan RKSV Nemelaer Jeugdafdeling Arbitrageplan De scheidsrechter centraal 15-08-2011 Versie 1.1 Auteur: Jan van de Loo Samengesteld door de werkgroep Arbitrage RKSV Nemelaer Arbitrageplan 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOOR VOETBAL VERENIGD

DOOR VOETBAL VERENIGD DOOR VOETBAL VERENIGD De Aanvoerders hebben 4 Gouden Regels opgesteld die iedereen bij zijn club in de praktijk kan brengen om het voetbal leuk, sportief en sociaal te houden. Niet iedere regel is direct

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

Arbitragebeleid Achilles 1894

Arbitragebeleid Achilles 1894 Arbitragebeleid Achilles 1894 Ilja van der Heide Inleiding. Achilles 1894 wil op sportief gebied graag hogerop. Daar hoort ook een goed en duidelijk scheidsrechters beleid bij. In dit document wil ik een

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd Zonder scheidsrechter geen wedstrijd Arbitrageplan RKVV Roosendaal 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organogram en structuur 4. Organisatie 5. Werving, selectie en behoud. 6. Opleiding

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Uitwerking Stappenplan Arbitrage. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Uitwerking Stappenplan Arbitrage. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Uitwerking Stappenplan Arbitrage // VOETBAL IS ONS LEVEN // VOETBAL IS ONS LEVEN // VOETBAL IS ONS LEVEN // VOETBAL IS ONS LEVEN // Januari 2006 Uitwerking Stappenplan

Nadere informatie

Arbitrageplan VV Schagen

Arbitrageplan VV Schagen Arbitrageplan VV Schagen Voorwoord Hebben we genoeg scheidsrechters voor alle wedstrijden? Het is een elke week terugkerende vraag, ook bij VV Schagen. Er zijn steeds minder scheidsrechters beschikbaar

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Trekvogels werkt aan een veilig sportklimaat

Trekvogels werkt aan een veilig sportklimaat Trekvogels werkt aan een veilig sportklimaat Kort de inhoud Wat achtergrond over Veilig Sportklimaat Wat doet vv Trekvogels? Do s en don ts Wat achtergrond over veilig sportklimaat Het creëren van een

Nadere informatie

NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis

NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis De NTTB heeft in het kader van het programma Naar een veiliger sportklimaat een verenigingsbox ontwikkeld. Hierin zitten allerlei gerichte kaarten en brochures

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

1. Inventarisatie huidige situatie

1. Inventarisatie huidige situatie Clubarbitrageplan We hebben een schema gemaakt met onderwerpen die aan bod kunnen komen binnen een clubarbitrageplan. Het schema is een hulpmiddel bij het maken van een plan voor het werven, behouden en

Nadere informatie

Werkcommissie scheidsrechterszaken Vv Beilen/cvv FIT Boys. Meer samenwerking loont!!!

Werkcommissie scheidsrechterszaken Vv Beilen/cvv FIT Boys. Meer samenwerking loont!!! Werkcommissie scheidsrechterszaken Vv Beilen/cvv FIT Boys. Meer samenwerking loont!!! WCS vv Beilen/cvv FIT Boys Inleiding De voetbalverenigingen vv Beilen en cvv FIT Boys beslaan gezamenlijk ruim zestig

Nadere informatie

Scheidsrechter beleidsplan Hockeyclub Eelde

Scheidsrechter beleidsplan Hockeyclub Eelde Scheidsrechter beleidsplan Hockeyclub Eelde Auteurs : V. Brouwer, A. de Jong en W. Stam Datum : 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 RELATIE MET ANDERE

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014

Arbitrageplan. Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 Arbitrageplan 1 Theo Wouters scheidsrechter coördinator april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 3 1. Huidige situatie SV Estria pag. 4 1.1 Aantal scheidsrechters pag. 4 1.2 Organisatiestructuur pag. 4

Nadere informatie

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Als er een wind van veranderingen waait: sommigen bouwen schermen, anderen windmolens! Anders opleiden van scheidsrechters: wat betekent dit in de praktijk? NU: Locatie afhankelijk van deelnemers Minimaal

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden van Handbal Vereniging Maasgouw. Het nieuwe seizoen staat binnenkort weer voor de deur en dat betekent actie!!! Zoals afgesproken op de ALV van 25-11-2012

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

Spelen en fluiten zijn één!

Spelen en fluiten zijn één! Spelen en fluiten zijn één! Arbitrage Beleidsplan 2015 2020 CKV Dalto Inhoudsopgave bladzijde 1. Voorwoord en inleiding... 3 1.1. Huidige bezetting arbitrage Dalto... 3 1.2. Sancties van KNKV... 4 1.3.

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID. Trainingsopbouw voor de jeugd

TECHNISCH BELEID. Trainingsopbouw voor de jeugd TECHNISCH BELEID Het is voor een vereniging van belang duidelijk en helder te zijn. Beleid geeft aan, ergens voor te staan en tegelijkertijd waarvoor te staan. Beleid laat zien, wat verwacht wordt van

Nadere informatie

Arbitrageplan Wijhe 92

Arbitrageplan Wijhe 92 Arbitrageplan 2014-2018 Wijhe 92 Wijhe, januari 2014 Jos Huis in t Veld en Rudy te Braak Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Gedachten achter dit plan...3 1.2 Doelstelling...3 2. Organisatie...4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE SCHOOLSPORTTOERNOOI

PROGRAMMABOEKJE SCHOOLSPORTTOERNOOI PROGRAMMABOEKJE SCHOOLSPORTTOERNOOI WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 WELKOM Tafeltennis Zwolle en SportService Zwolle zijn enthousiast dat uw school dit jaar deelneemt aan Table Stars - The Battle!, hét schooltafeltennistoernooi

Nadere informatie

Sportief en verantwoord besturen

Sportief en verantwoord besturen Sportief en verantwoord besturen Cees van Broekhoven en Marijke Fleuren 12 februari 2011 Inleiding 11 sportbonden werken gezamenlijk en gestructureerd aan verankeren van Sportiviteit en Respect (S&R) in

Nadere informatie

ARBITRAGEBELEID KV TOGO

ARBITRAGEBELEID KV TOGO ARBITRAGEBELEID KV TOGO 2014-2016 VOORJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blad 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 5 3 Voorgeschiedenis 6 Masterplan Arbitrage KNKV 3.1 Inleiding Masterplan Arbitrage KNKV 6 3.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

WIJZIGING VERENIGINGSGEGEVENS

WIJZIGING VERENIGINGSGEGEVENS JAARGANG 2011 NUMMER 38 14 OKTOBER 2011 Inhoud Blz. 1 wijziging verenigingsgegevens Blz. 2 A.O.C. HS 2 cursus Blz. 3 C.W.W. signaleringsformulier solo scheidsrechters Blz. 4 verenigingsconsulenten ledenwerving

Nadere informatie

Arbitrageplan vv Sleeuwijk

Arbitrageplan vv Sleeuwijk Arbitrageplan vv Sleeuwijk Vastgesteld bestuursvergadering; 15 februari 2013 Geëvalueerd: Pag. 1 van 16 Arbitrageplan vv Sleeuwijk Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur

Nadere informatie

Verenigings Beleid Arbitrage Salland 2015-2019

Verenigings Beleid Arbitrage Salland 2015-2019 Verenigings Beleid Arbitrage Salland 2015-2019 Participerende verenigingen: Auto van Ewijk/LHC Sercodak/Dalfsen Nijhof/Broekland SDOL Klink Nijland/Kwiek Wesepe Nieuw Heeten Overwetering Plus Severijn/Heeten

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van hockeyvereniging Spitsbergen. Dit plan beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de

Nadere informatie

Klimaat / cultuur / sportiviteit & respect

Klimaat / cultuur / sportiviteit & respect RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Klimaat / cultuur / sportiviteit & respect INHOUDSOPGAVE Inleiding 0 Punten van bezinning. 1 Stap 1 Klimaat

Nadere informatie

LEONIDO S. Leonidas in de strijd voor. Sportiviteit & Respect. Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau

LEONIDO S. Leonidas in de strijd voor. Sportiviteit & Respect. Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau Leonidas in de strijd voor Sportiviteit & Respect Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau lekker kan hockeyen. Dit willen we uiteraard ook zo houden. Prestatie

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Spelregelbewijs. voor. jeugdspelers. Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor. jeugdspelers

Spelregelbewijs. voor. jeugdspelers. Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor. jeugdspelers Spelregelbewijs voor jeugdspelers Informatiebrochure over de invoering van het spelregelbewijs voor jeugdspelers oktober 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan Tegen geweld,

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Arbitrageplan Jumping Giants Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Inhoudsopgave Doel... 2 Beleid... 3 Eisen van de basketbalbond... 3 Opleiding... 4 Inhoud cursussen... 4 Tafelcursus... 4 BS1

Nadere informatie

Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect

Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect COACHING & Teamafspraken Seizoen Dorsteti team Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect TEAMGEGEVENS Lijst en contactgegevens: Teamleden Coaches Trainer(s) Clubhuis 1. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verenigingsdraaiboek gedragsregels. Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Verenigingsdraaiboek Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Voor: 19 voetbalclubs participerend in BV Voetbal Nijmegen Gemaakt door: NCSU ( Dik Sanders)

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

29-08-14 COACHBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2014

29-08-14 COACHBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2014 1 COACHBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2014 1 COACHEN ALGEMEEN 2 COACHEN VAN DE WEDSTRIJD 3 COACHTHEMA S 4 LEEFTIJDSKENMERKEN 5 SPORTGEZONDHEID EN BLESSURES 6 SPORTIVITEIT EN RESPECT COACHEN ALGEMEEN DE 5 VUISTREGELS

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Februari 2012. Handboek Arbitrage

Februari 2012. Handboek Arbitrage Februari 2012 Handboek Arbitrage Inhoud Inleiding 3 1. Stappenplan Arbitrage 4 2. Structuur 6 2a. Organogram 7 2b. Profielschetsen 8 3. Werving verenigingsscheidsrechters 10 3a. Faciliteiten 10 3b. Doelgroepen

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie