GEMEENTERAADSZITTING 23 NOVEMBER Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING 23 NOVEMBER 2009. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,"

Transcriptie

1 187 GEMEENTERAADSZITTING 23 NOVEMBER 2009 Aanwezig: Hug Lery, Burgemeester-Vrzitter Willy Bent, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hve Schepenen Marc Van Wittenberge, Frans Vercamer, Carl Vande Walle, Antine Eeckhut, Adrien Dhndt, Oskar Busard, Aline Dervaux, Dirk Martens, Martin Dhaenens, Maria De Vriese, Mieke Peters, Marleen De Paepe, Hug Vandewalle, Nathalie Vermassen, Jef Vermaere, Gerges De R, Peter Declercq, Raadsleden en Serge Rnsse, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING De vrzitter pent de penbare zitting. 1. Gedkeuren ntulen van 26 ktber Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 33; BESLUIT: eenparig Enig art.: De ntulen van de gemeenteraadszitting van 26 ktber 2009 ged te keuren. 2. Plitie gemeentelijke administratie sancties gedkeuren samenwerkingsvereenkmst met de stad Gent in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 42 1; Gelet p de nieuwe gemeentewet en in het bijznder p de artikelen 119bis en 119 ter; Gelet p de wet van 13 mei 1999 tt invering van gemeentelijke administratieve sancties; Gelet p de wet van 7 mei 2004 tt wijziging van de wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet; Gelet p de wet van 17 juni 2004 tt wijzing van de nieuwe gemeentewet; Gelet p de wet van 20 juli 2005 hudende diverse bepalingen en in het bijznder p de artikelen 21 en 22; Gelet p het kninklijk besluit van 17 maart 2005 hudende inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tt wijzing van de nieuwe gemeentewet; Gelet p de mzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvering van de wetten van 13 mei 1999 tt invering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tt wijziging van de wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tt wijziging van de nieuwe gemeentewet; Gelet p de mzendbrief OOP 30ter van 10 nvember 2005 waarbij uitleg verschaft wrdt bij de wijziging van artikel 119bis NGW krachtens de wet van 20 juli 2005 hudende diverse bepalingen;

2 188 Gelet p de mzendbrief COL1/2006 van 22 nvember 2006 van het Cllege van Prcureurs- Generaal betreffende gemeentelijke administratieve sancties; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 13 ktber 2008 hudende gemeentelijke administratieve sancties gedkeuren samenwerkingsvereenkmst tussen de stad Gent en de gemeente Gavere in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit; Gelet p het vrstel tt verlenging van de samenwerkingsvereenkmst tussen de stad Gent en de gemeente Gavere in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit, zals gezien in bijlage; Overwegende dat de gemeenten de mgelijkheid hebben m nder bepaalde vrwaarden administratieve sancties te vrzien tegen inbreuken p hun reglementen en verrdeningen; Overwegende dat de gemeenten in het kader van de administratieve sancties een bemiddelingsprcedure kunnen vrzien; dat de bemiddelingsprcedure verplicht is vr minderjarigen die al 16 jaar gewrden zijn p het genblik van de feiten; dat er mmenteel geen bemiddelingsprcedure bestaat en bijgevlg de feiten dr minderjarigen gepleegd ngestraft blijven; Overwegende dat de federale regering een vltijdse bemiddelaar ter beschikking stelt van de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrndissement; dat de lnkst van de bemiddelaar gedragen wrden dr de federale verheid; dat de werkingsksten van de bemiddelaar gedragen wrden dr de stad Gent; Overwegende dat de bemiddelaar dient in te staan vr de implementering van de bemiddelingsprcedure, vr alle crrespndentie aangaande de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, vr het hren van de partijen en het trachten te treffen van een regeling tussen dader en slachtffer, ; Overwegende dat de bestaande vereenkmst eindigde p 31 ktber 2009; dat de stad Gent de verlenging van de vereenkmst met één jaar vrstelt; dat er vanuit de stad Gent pnieuw geen financiële bijdrage aan de gemeente Gavere wrdt gevraagd; dat de kst vr de gemeente Gavere zich beperkt tt de terbeschikkingstelling van een bemiddelingslkaal, wanneer ndzakelijk; Overwegende dat tijdens de duur van de vrige vereenkmst tt tevredenheid berep is gedaan p de bemiddeling; BESLUIT: eenparig Art. 1: Art. 2: Art. 3: De samenwerkingsvereenkmst tussen de stad Gent en de gemeente Gavere in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit ged te keuren, zals gezien in bijlage. De samenwerkingsvereenkmst te laten ingaan p 1 nvember Het cllege van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvering van deze beslissing en in het bijznder met: - het verlengen van de vereenkmst in zverre de mdaliteiten van de samenwerking niet wijzigen; Een afschrift van deze beslissing ver te maken aan: - de dienst secretariaat, de rekendienst/financieel beheerder; - de krpschef van de plitiezne Schelde-Leie; - de prcureur des knings; - de prvinciaal sanctinerend ambtenaar; - de stad Gent.

3 Intergemeentelijke samenwerking Dienstverlenende Vereniging vr Ruimtelijke Ordening en Ecnmische Ontwikkeling (Venec²) kennisname agenda een aanduiden vertegenwrdiger en plaatsvervanger p de algemene vergadering van 10 december Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 35 2; Gelet p het decreet van 06 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijznder p artikel 44 1 en 3 waarbij bepaald wrdt dat de gemeenten vennten hun vertegenwrdigers vr een algemenen vergadering van een intercmmunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benemingsprcedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwrdiger dient herhaald te wrden vr elke algemene vergadering; Gelet p het schrijven van Venec² van 28 ktber 2009 waarbij nze gemeente wrdt pgerepen m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering p 10 december 2009 met vlgende agenda : 1. Akteneming verslag 49 ste jaarvergadering dd. 23 juni 2009; 2. Strategie 2010 (incl. aanzet HriZn 2034), de te ntwikkelen activiteiten, de te vlgen strategie, de begrting en de missie; 3. Beneming van bestuurder(s). Gelet p de bijgevegde stavingsstukken; BESLUIT: eenparig Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Zijn gedkeuring te hechten aan de agenda die zal behandeld wrden p de buitengewne algemene vergadering p 10 december 2009 en zijn gedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen : 1. Akteneming verslag 49 ste jaarvergadering dd. 23 juni 2009; 2. Strategie 2010 (incl. aanzet HriZn 2034), de te ntwikkelen activiteiten, de te vlgen strategie, de begrting en de missie; 3. Beneming van bestuurder(s). De heer Karel Hubau, schepen, aan te duiden als vertegenwrdiger m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering van Venec² p 10 december Mevruw Nadine De Stercke, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwrdiger van de gemeente m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering van Venec² p 10 december De vertegenwrdiger en /f zijn plaatsvervanger die zal deelnemen aan de buitengewne algemene vergadering p te dragen zijn stemgedrag af te stemmen p de beslissing genmen in de gemeenteraad van heden inzake nderhavige aangelegenheid. Bedelde vertegenwrdiger en /f plaatsvervanger te mandateren met deelname aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagrde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zu kunnen beraadslagen. Het cllege van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvering van de hierbij genmen beslissing en ndermeer kennis hiervan te geven aan het secretariaat van Venec², Prt-Arthurlaan 11 te 9000 Gent. 4. Intergemeentelijke samenwerking Intercmmunale Maatschappij vr Watervrziening (IMWV) kennisname agenda en aanduiden vertegenwrdiger en plaatsvervanger p de algemene vergadering van 16 december Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder artikel 35 2;

4 190 Gelet p het decreet van 6 juli 2001 hudende de intercmmunale samenwerking en in het bijznder p artikel 44, 1 en 3 waarbij bepaald wrdt dat de gemeenten vennten hun vertegenwrdigers vr een algemene vergadering van een intercmmunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benemingsprcedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwrdiger dient herhaald te wrden vr elke algemene vergadering; Gelet p het schrijven van de intercmmunale IMWV dd. 29 ktber 2009 waarbij de gemeente wrdt pgerepen m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering p 16 december 2009 met vlgende agenda : 1. Te ntwikkelen activiteiten en te vlgen strategie vr het bekjaar Mededelingen Gelet p de bijgevegde stavingsstukken; BESLUIT: eenparig Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Kennis te nemen van de agenda van de intercmmunale IMWV die zal behandeld wrden p de buitengewne algemene vergadering van 16 december 2009 en zijn gedkeuring te hechten aan de punten die dat vereisen. De heer Denis Dierick, schepen, aan te duiden als vertegenwrdiger m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering van de intercmmunale IMWV p 16 december De heer Karel Hubau, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwrdiger van de gemeente m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering van de intercmmunale IMWV p 16 december De vertegenwrdiger en/f zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewne algemene vergadering van de intercmmunale IMWV p 16 december 2009 p te dragen zijn stemgedrag af te stemmen p de beslissing genmen in de gemeenteraad van heden inzake nderhavige aangelegenheid. Het cllege van burgemeester te belasten met de uitvering van de hierbij genmen beslissing en nder meer kennis hiervan te verrichten aan het secretariaat van IMWVp/a TMVW, Strpkaai 14 te 9000 Gent. 5. Intergemeentelijke samenwerking Financieringsintercmmunale vr de gemeenten van Gaselwest (FIGGA) kennisname agenda en aanduiden vertegenwrdiger en plaatsvervanger p de algemene vergadering van 16 december Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 35 2; Gelet p het decreet van 6 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijznder p artikel 44 1 en 3 waarbij bepaald wrdt dat de gemeenten venntenhun vertegenwrdigers vr een algemene vergadering van een intercmmunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benemingsprcedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwrdiger dient herhaald te wrden vr elke algemene vergadering; Gelet p het schrijven van de intercmmunale FIGGA dd. 30 ktber 2009 waarbij nze gemeente wrdt pgerepen m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering p 16 december 2009 met vlgende agenda : 1. Gedkeuring van de begrting Kennisname van de vrziene activiteiten en de te vlgen strategie 3. Statutaire benemingen en vergedingen Gelet p de bijgevegde stavingsstukken;

5 191 BESLUIT: eenparig Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Kennis te nemen van de agenda van de financieringsintercmmunale FIGGA die zal behandeld wrden p de buitengewne algemene vergadering van 16 december 2009 en zijn gedkeuring te hechten aan de punten die dat vereisen. De heer Karel Hubau, schepen, aan te duiden als vertegenwrdiger m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering van de financieringsintercmmunale FIGGA p 16 december De heer Peter Declercq, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwrdiger m deel te nemen aan de buitengewne algemene vergadering van FIGGA p 16 december De vertegenwrdiger en/f zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewne algemene vergadering van de financieringsintercmmunale FIGGA p 16 december 2009 p te dragen zijn stemgedrag af te stemmen p de beslissing genmen in de gemeenteraad van heden inzake nderhavige aangelegenheid. Het cllege van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvering van de hierbij genmen beslissing en nder meer hiervan kennis te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA p/a Gefin, Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 6. Milieu gemeentelijke milieu- en natuurraad kennisname verslag van 28 ktber Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet p de vergadering van de gemeentelijke milieu- en natuurraad p 28 ktber 2009; Gelet p bijgevegde verslag van deze vergadering; BESLUIT: Art. 1: Kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke milieu- en natuurraad van 28 ktber Milieu vellen en verkpen van 42 ppulieren wassende langs de Dnkstraat te Asper vaststellen vrwaarden. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 43 2, 12 e ; Overwegende dat een 42-tal ppulieren wassende langs de Dnkstraat te Gavere -Asper en aangeduid p het plan in bijlage het wegdek in de Dnkstraat mhg stuwen; Overwegende dat de bmen als hgstammige bmen kunnen beschuwd wrden (gemiddelde stammtrek 2 m) zdat vr het rien van de bmen vereenkmstig art. 99 van het decreet van 18 mei 1999 hudende de rganisatie van de ruimtelijke rdening en latere wijzigingen, een stedenbuwkundige vergunning vereist is; Overwegende dat de bmenrij in landschappelijk waardevl agrarisch gebied gelegen is en dat vr het rien van bmen in lijnverband in landschappelijk waardevl agrarisch gebied tevens een advies van het Agentschap natuur en bs vereist is; dat mits dit advies geen natuurvergunning meer vereist is;

6 192 Overwegende dat de ppulieren het wegdek p enkele plaatsen aanzienlijk hebben beschadigd drdat wrtels de betnstrken mhg stuwen; Overwegende dat de ppulieren gerid wrden m de ndige herstellingswerken aan het wegdek te kunnen uitveren; Overwegende dat de ppulieren kaprijp zijn; Gelet p het bijgevegd bestek nr /2009/3 vr verkp van deze bmen; Overwegende dat de huidige verkpprijs van het hut de ksten vr het rien benadert en dat de te verwachten pbrengst minimaal zal zijn; Overwegende dat er aldus naar gestreefd wrdt m het rien minstens kstels te kunnen uitveren; Gelet p de bijgevegde ntwerp prijspgave; Gelet p de wet van 24 december 1993 betreffende de verheidspdrachten; Gelet p het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de verheidspdrachten; Gelet p het K.B. van 26 september 1996 tt bepaling van de algemene uitveringsmaatregels van de verheidspdrachten; BESLUIT: eenparig Art. 1: Art. 2: Art. 3: Over te gaan tt het vellen en verkpen van 42 ppulieren wassende langs Dnkstraat te Gavere-Asper. Het bestek nr /2009/3 betreffende het vellen en verkpen van vrnemde bmen vast te stellen, zals gezien in bijlage. Deze pdracht te gunnen aan de hgste bieder. 8. Milieu subsidie vr het aanwenden van znne-energie dr middel van het plaatsen van een znnebiler en/f het plaatsen van ftvltaïsche znnepanelen pheffen gemeenteraadsbesluit. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel ; Gelet p het algemeen beleidsprgramma en bijhrend meerjarig financieel beleidsplan; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008 hudende subsidie vr het aanwenden van znne-energie dr middel van het plaatsen van een znnebiler en/f het plaatsen van ftvltaïsche znnepanelen vervangen gemeenteraadsbesluit van 26 nvember 2007; Overwegende dat, mwille van budgettaire redenen, er een frfaitair subsidiebedrag wrdt vastgelegd in het budget dat vervlgens verdeeld wrdt ver de gedgekeurde subsidieaanvragen; Overwegende dat vrig jaar het bijkmend vrziene krediet van diende verdeeld te wrden ver 40 aanvragen; Overwegende dat het individueel uit te betalen subsidiebedrag (in 2008 gemiddeld 215/aanvraag) hierdr relatief zeer laag is in verhuding tt de ttale investeringskst bij installaties van znnepanelen en znnebilers; Overwegende dat het de bedeling is van een subsidiebesluit m burgers te mtiveren tch bepaalde initiatieven te nemen;

7 193 Overwegende dat de uitbetaalde subsidiebedragen vr installaties p znne-energie p generlei wijze een stimulerende maatregel betekent vanwege het zeer kleine aandeel in het ttale investeringsbedrag; Overwegende dat de burgers vr deze installaties kunnen genieten van een federale belastingvermindering p de persnenbelasting en dat het gemeentebestuur nrechtstreeks, via een hieraan verbnden lagere pbrengst van de gemeentelijke aanvullende persnenbelasting, reeds een bijdrage levert vr deze installaties vermits het percentage (6,5 %) van deze aanvullende belasting gelijk blijft; Overwegende dat de burger /jaar belastingvermindering geniet gedurende 3 jaar; dat de gemeente Gavere daardr jaarlijks 234 aanvullende persnenbelasting per individueel geval derft; Gelet p het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad vr milieu en natuur dd. 28 ktber 2009; Overwegende dat het aangewezen is m de middelen die tt nu te vrzien werden vr het uitbetalen van relatief lage subsidiebedragen beter kunnen aangewend wrden vr milieuvriendelijke f energiebesparende investeringen in het gemeentelijk patrimnium; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, meent dat de afspraak m de vrijgekmen financiële middelen aan te wenden vr investeringen in hernieuwbare energie vr het eigen gemeentelijke patrimnium het best wrdt geëxpliciteerd in het besluit; BESLUIT : eenparig Art. 1: Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008 hudende subsidievr het aanwenden van znne-energie dr middel van het plaatsen van een znnebiler en/f het plaatsen van ftvltaïsche znnepanelen vervangen gemeenteraadsbesluit van 26 nvember 2007, p te heffen met ingang van 1 januari De financiële middelen die dr pheffing van vrnemd gemeenteraadsbesluit vrij kmen aan te wenden vr milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen in het gemeentelijk patrimnium. Art. 2: De tt en met 31 december 2009 ingediende subsidieaanvragen van geplaatste installaties wrden behandeld vlgens het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008 hudende subsidie vr het aanwenden van znne-energie dr middel van het plaatsen van een znnebiler en/f het plaatsen van ftvltaïsche znnepanelen vervangen gemeenteraadsbesluit van 26 nvember Art. 3: Als bewijs van de installatie wrden alle facturen in rekening gebracht met uiterlijke factuurdatum van 31 december Deze facturen dienen in het bezit van het gemeentebestuur te zijn uiterlijk p 31 januari Enkel eindfacturen wrden beschuwd als bewijs van de installatie. Art. 4: Een afschrift van dit besluit zal wrden vergemaakt aan de financieel beheerder en de financiële dienst. Onderhavige beslissing zal bekend gemaakt wrden via het infrmatieblad en de website. 9. Wegenis aankp verkeersbrden vaststellen vrwaarden en gunningswijze. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel ; Gelet p de wet van 24 december 1993 betreffende de verheidspdrachten en smmige pdrachten vr aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inznderheid artikel 17, 2, 1 a;

8 194 Gelet p het kninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de verheidspdrachten vr aanneming van werken, leveringen en diensten en de cncessies vr penbare werken, en latere wijzigingen, inznderheid artikel 120; Gelet p het kninklijk besluit van 26 september 1996 tt bepaling van de algemene uitveringsregels van de verheidspdrachten en van de cncessies vr penbare werken, en latere wijzigingen, inznderheid artikel 3, 2; Gelet p de algemene aannemingsvrwaarden, pgenmen in de bijlage bij vrmeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat verschillende verkeersbrden dienen vervangen te wrden en dat een reserve aan brden dient vrzien te wrden; Overwegende dat in het kader van de pdracht aankp verkeersbrden een bestek met nr werd pgesteld; Overwegende dat de uitgave vr deze pdracht wrdt geraamd p 8.264,45 EUR excl. btw f 9.999,98 EUR incl. 21% btw; Overwegende dat vrgesteld wrdt de pdracht te gunnen bij wijze van de nderhandelingsprcedure znder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave vr deze pdracht vrzien is in het budget van 2009, p artikel 423/ (referentie D/2121) van de buitengewne dienst; Overwegende dat de financiering gebeurt met een lening; Overwegende dat de heer Oskar Busard, raadslid, vraagt f er een inventaris is aangelegd van de verkeersbrden en f er tevens een buffer aan brden wrdt besteld; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, stelt dat er geen inventaris van verkeersbrden is aangelegd; dat de brden in hfdzaak bedeld zijn vr de gefaseerde invering van het mbiliteitsplan; Overwegende dat de heer Oskar Busard, raadslid, vraagt f de aankp k de brden vr het parkeerverbd bevat dat besprken werd in de verkeerscmmissie en waarbij de tnnagebeperking verlaagd zu wrden van 3,5t; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, het antwrd hierp schuldig dient te blijven, dch de infrmatie zal pvragen en bezrgen; Overwegende dat de heer Hug Vandewalle, raadslid, meent dat het niet zinvl is m 200 brden aan te kpen terwijl men naar een vereenvudiging van het aantal verkeersbrden streeft; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, stelt dat er intussen bekmen werd dat de snelheidsregimes met znebrden mgen aangeduid wrden; dat de vereenvudiging waarvan sprake ng niet is gedgekeurd en dat de gemeente zich zlang aan de bestaande wegcde dient te huden; BESLUIT: eenparig Art.1 : Bij wijze van de nderhandelingsprcedure znder bekendmaking ver te gaan tt de aankp van verkeersbrden, nder de vrwaarden van het bestek met nr , zals gezien in bijlage, en zals pgenmen in de algemene aannemingsvrwaarden vr een geraamd bedrag van 8.264,45 EUR excl. btw f 9.999,98 EUR incl. 21% btw. Art.2 : De uitgave vr deze pdracht aan te rekenen p het budget van 2009, artikel 423/ (referentie D/2121) van de buitengewne dienst. Art.3 : Een afschrift van deze beslissing ver te maken aan de dienst infrastructuur.

9 Wegenis wegenis- en rileringswerken Kerkstraat-Nijverheidsstraat- Bssemstraat(deel)-Schlstraat(deel)-Gemeentehuisstraat(deel) vrlpig/definitief vaststellen (aangepast) nteigeningsplan. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 43 2, 12 ; Gelet p de wet van 17 april 1835 p de nteigening ten algemene nutte; Gelet p de wet van 27 mei 1870 hudende vereenvudiging van de administratieve frmaliteiten inzake nteigening ten algemenen nutte en in het bijznder p de artikelen 3 tt en met 6; Gelet p de decreten van 13 april 1988 hudende bepaling van de gevallen en mdaliteiten waarin tt nteigening kan wrden vergegaan dr de Vlaamse regering en waarin het verlenen van een nteigeningsmachtiging aan andere tt nteigening bevegde rechtspersnen wrdt vrzien en in het bijznder p artikel 3; Gelet p het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake nteigeningen ten algemenen nutte ten beheve van de gemeenten, de prvincies, de intercmmunales en de gewestelijke ntwikkelingsmaatschappijen en in het bijznder p artikel 2; Gelet p de mzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 betreffende nteigeningen vr algemeen nut; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 22 ktber 2007 hudende vrlpige vaststelling van de ntwerpen van rilijnplan en nteigeningsplan vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat, (deel) Bssemstraat p het grndgebied van de deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2008 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008 hudende de definitieve vaststelling van de ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 24 nvember 2008 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 hudende de vaststelling van de vrwaarden en gunningswijze van het aangepast ntwerp m.b.t. de wegenis- en rileringswerken Kerkstraat-Nijverheidsstraat-Bssemstraat(deel)-Schlstraat(deel)- Gemeentehuisstraat(deel) deelgemeente Dikkelvenne; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3) van de innemingen 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 en de definitieve vaststelling van de innemingen 11 en 12; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2009 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3) van de innemingen 30, 31 en 32 en de definitieve vaststelling van de innemingen 25, 26, 27, 28 en 29;

10 196 Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3) van de innemingen 9, 10, 33 en 34 en de definitieve vaststelling van de innemingen 30, 31 en 32; Overwegende dat er een penbaar nderzek werd gerganiseerd gedurende vijftien dagen, meer bepaald van 9 september tt 23 september 2009; Overwegende dat het penbaar nderzek p de vereiste manier aan het publiek en aan de belanghebbenden werd bekendgemaakt; Gelet p de bijgevegde dcumenten npens het penbaar nderzek en in het bijznder het prces-verbaal betreffende de sluiting van 23 september 2009 waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften werden ingediend; Overwegende dat de individuele grndinnemingen beperkt zijn, dch absluut ndzakelijk zijn in functie van de geplande wegenis- en rileringswerken en bijgevlg tt algemeen nut kunnen beschuwd wrden; Overwegende dat bij het plaatsen van de leidingen vr de nutsmaatschappijen in de Nijverheidsstraat ng /enkele prblemen aan het licht kwamen, zals het niet gerealiseerd zijn van de rilijn dd. 7 september 1938 p bepaalde plaatsen, en dat hierdr enkele bijkmende nteigeningen ndig zijn; Overwegende dat bijgevlg de innemingen nrs. 35, 36 en 37 vrlpig dienen vastgesteld te wrden en aan een penbaar nderzek dienen nderwrpen te wrden; Overwegende dat vereenkmstig het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake nteigeningen ten algemenen nutte ten beheve van de gemeenten, de prvincies, de intercmmunales en de gewestelijke ntwikkelingsmaatschappijen welke bepaalt dat alleen een plan dat ngewijzigd blijft na het penbaar nderzek in aanmerking kmt vr nteigeningsmachtiging; dat gelet p de vrgestelde wijzigingen het bijgevegd aangepast ntwerp van nteigeningsplan en -tabel pnieuw vrlpig dienen gedgekeurd te wrden en er een nieuw penbaar nderzek met gerganiseerd wrden vr wat betreft de innemingen nrs. 35, 36 en 37; dat de innemingen nrs. 9, 10, 33 en 34 definitief kunnen vastgesteld wrden; BESLUIT: eenparig Art. 1: Het (aangepast) ntwerp-nteigeningsplan en tabel m.b.t. de innemingen nrs. 9, 10, 33 en 34 vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Schlstraat, Kerkstraat, Bssemstraat (deel) en Gemeentehuisstraat (deel) grndgebied deelgemeente Dikkelvenne, definitief vast te stellen, zals gezien in bijlage. Art. 2: Het (aangepast) ntwerp-nteigeningsplan en tabel m.b.t. de innemingen nrs. 35, 36 en 37 vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Schlstraat, Kerkstraat, Bssemstraat (deel) en Gemeentehuisstraat (deel) grndgebied deelgemeente Dikkelvenne, vrlpig vast te stellen, zals gezien in bijlage. Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: De verwerving van de percelen zals in geel aangeduid p het ntwerpnteigeningsplan, de ndergrndse inname van de percelen zals in blauw aangeduid en de erfdienstbaarheden zals in gren aangeduid m.b.t. tt de innames nrs. 33 en 34 aangeduid p de tabel, zals gezien in bijlage, wrdt tt algemeen nut erkend. De inbezitname van de in artikel 2 bedelde percelen is vlstrekt ndzakelijk in functie van de werken in de Nijverheidsstraat, Schlstraat, Kerkstraat, Bssemstraat (deel) en Gemeentehuisstraat (deel) waarte de gemeenteraad in zitting van 18 januari 2002 heeft beslten. Het ntwerp nteigeningsplan en tabel m.b.t. de innemingen nrs. 35, 36 en 37 te nderwerpen aan een penbaar nderzek en ten gepaste tijde pnieuw aan de gemeenteraad vr te leggen vr definitieve gedkeuring. Aan de Vlaamse minister van binnenlands bestuur de machtiging te vragen m, ter verwezenlijking van de in artikel 3 bedelde verwerving, tt nteigening ver te gaan bij

11 197 tepassing van de wet van 17 april 1835 p de nteigening ten algemene nutte. Art. 7: Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een berep tt nietigverklaring, al dan niet vrafgegaan dr f vergezeld van een berep tt schrsing, wrden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarp het besluit en alle relevante stukken aan de verzeker werden betekend f de dag waarp hij er kennis van heeft kunnen hebben. Een eventueel berep dr de nteigende en derden-belanghebbenden zals mschreven in de nteigeningswet is slechts ntvankelijk vrdat de gerechtelijke nteigeningsprcedure wrdt ingezet. 11. Wegenis wegenis- en rileringswerken Kerkstraat-Nijverheidsstraat- Bssemstraat(deel)-Schlstraat(deel)-Gemeentehuisstraat(deel) gedkeuren akte innemingen 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet p de wet van 17 april 1835 p de nteigening ten algemene nutte; Gelet p de wet van 27 mei 1870 hudende vereenvudiging van de administratieve frmaliteiten inzake nteigening ten algemenen nutte en in het bijznder p de artikelen 3 tt en met 6; Gelet p de decreten van 13 april 1988 hudende bepaling van de gevallen en mdaliteiten waarin tt nteigening kan wrden vergegaan dr de Vlaamse regering en waarin het verlenen van een nteigeningsmachtiging aan andere tt nteigening bevegde rechtspersnen wrdt vrzien en in het bijznder p artikel 3; Gelet p het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake nteigeningen ten algemenen nutte ten beheve van de gemeenten, de prvincies, de intercmmunales en de gewestelijke ntwikkelingsmaatschappijen en in het bijznder p artikel 2; Gelet p de mzendbrief BA-99/01 van 23 februari 1999 betreffende nteigeningen vr algemeen nut; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 22 ktber 2007 hudende vrlpige gedkeuring van de ntwerpen van rilijnplan en nteigeningsplan vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat, (deel) Bssemstraat p het grndgebied van de deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2008 hudende vrlpige gedkeuring van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008 hudende de definitieve vaststelling van de ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 24 nvember 2008 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3); Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 hudende de vaststelling van de vrwaarden en gunningswijze van het aangepast ntwerp m.b.t. de wegenis- en rileringswerken Kerkstraat-Nijverheidsstraat-Bssemstraat(deel)-Schlstraat(deel)- Gemeentehuisstraat(deel) deelgemeente Dikkelvenne;

12 198 Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3) van de innemingen 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 en de definitieve vaststelling van de innemingen 11 en 12; Gelet p het gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2009 hudende gedkeuring van de ntwerpaktes 4, 8, 9 en 10 van verdracht aan de gemeente m reden van penbaar nut; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2009 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3) van de innemingen 30, 31 en 32 en de definitieve vaststelling van de innemingen 25, 26, 27, 28 en 29; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 hudende vrlpige vaststelling van de aangepaste ntwerpen van rilijnplan, nteigeningsplan en tabel vr de uitvering van wegenis- en rileringswerken in de Nijverheidsstraat, Kerkstraat en (deel) Bssemstraat grndgebied deelgemeente Dikkelvenne (delen van de buurtweg 2 en 3) van de innemingen 9, 10, 33 en 34 en de definitieve vaststelling van de innemingen 30, 31 en 32; Gelet p het gemeenteraadsbesluit dd. 28 september 2009 hudende gedkeuring van de ntwerpaktes 5 & 6, 9 en 10 van verdracht aan de gemeente m reden van penbaar nut; Overwegende dat het schepencllege in zitting van 18 september 2009 beslist heeft vr inneming 32 het vlledige perceel van de buffergracht, kadastraal bekend Gavere 5 de afdeling Sie B nr. 650A met kadastrale ppervlakte van m² eigendm van Jules D Osterlinck en Lea Van Caenegem, Hanestraat 14 te 9810 Nazareth, vlledig aan te kpen en daarna pnieuw te verkpen; Gelet p bijgevegde ntwerpaktes 7, 11, 25, , 28, 31 en 32 van verdracht aan de gemeente m reden van penbaar nut met beding van prijs vr respectievelijk een kstelze verdracht, 1.456,65, 3.150,00, ,17, 2.546,03, 6.582,32 en ,00; Gelet p het vereiste visum van de financieel beheerder; BESLUIT: eenparig Art. 1: Bijgaande ntwerpakten met betrekking tt de grndafstand dr: - De vregere aandeelhuders van de BVBA Venntschap Finimc André De Ruck- Lapuge, Nijverheidsstraat 45 te 9890 Gavere, vertegenwrdigd dr Mevr. Christiane Lapuge, Mevr. Nëlla de Ruck Lapuge en mevr. Vernique de Ruck Lapuge van het ged met ppervlakte van 560 m² kadastraal bekend Gavere 5de afdeling Sie B nr L, zals staat afgebeeld als inneming 7 p het nteigeningsplan plannr. 3-5/14 uitgave H, pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2008, wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage. - Mevr. Maria De Geyter Zavelputstraat 5 te Zwalm van het ged met ppervlakte van 520 m² kadastraal bekend Gavere 5de afdeling Sie B nr. 481 b, zals staat afgebeeld als inneming 11 p het nteigeningsplan plannr. 3-10/14 uitgave A pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2009, wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage. - Dhr. Andre De Paepe en mevr. Maria Ysebaert, Kerkstraat 26 te Gavere van het ged met ppervlakte 14 m² (ndergrnds) kadastraal bekend Gavere 5de afdeling Sie B nr. 638 r, zals staat afgebeeld als inneming 25 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2009, wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage. - Mevr. Mnique De Surgelse Statinsstraat 147 te Wichelen van het ged met ppervlakte van 147 m² (ndergrnds) kadastraal bekend Gavere 5de afdeling Sie B nr. 638 s, zals staat afgebeeld als inneming 26 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D, pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, het ged met ppervlakte van

13 m² (ndergrnds) kadastraal bekend Gavere 5de afdeling Sie B nr. 638 t, zals staat afgebeeld als inneming 27 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D, het ged met ppervlakte van 224 m² (ndergrnds) kadastraal bekend Gavere 5 de afdeling Sie B nr. 631 c, zals staat afgebeeld als inneming 29 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D en het ged met ppervlakte 95 m² (ndergrnds) en 32 m² (bvengrnds) kadastraal bekend Gavere 5 de afdeling Sie B nr. 639 a, zals staat afgebeeld als inneming 30 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2009 en 31 augustus 2009 wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage. - Dhr. Jhnny De Buysscher en mevr. Isabelle Tuypens Kasteelstraat 7 te Gavere van het ged met ppervlakte van 29 m² (ndergrnds) kadastraal bekend Gavere 5 de afdeling Sie B nr. 634 l, zals staat afgebeeld als inneming 28 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2009, wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage ; - Mevr. Gertrude Van Baeveghem Kerkstraat 83 te Gavere van het ged met ppervlakte van 100 m (ndergrnds) en 497 m² (bvengrnds) kadastraal bekend Gavere 5 de afdeling Sie B nr. 647 b, zals staat afgebeeld als inneming 31 p het nteigeningsplan plannr. 3-12/14 uitgave D, pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 31 augustus 2009, wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage ; - Dhr. Jules D Osterlinck en mevr. Lea Van Caenegem van het ged met ppervlakte m² (bvengrnds) kadastraal bekend Gavere 5de afdeling Sie B nr. 650 a, zals staat afgebeeld als inneming 32 p het nteigeningsplan plannr. 3-14/14 uitgave A, pgemaakt dr de ntwerper Grntmij, met het g p de inlijving in het penbaar dmein van de gemeente, gezien en definitief gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 31 augustus Na nderhandelingen het vlledige perceel met kadastrale ppervlakte m² aan te kpen m daarna pnieuw te verkpen, wrdt gedgekeurd zals gezien in bijlage Art. 2: Art. 3: Art. 4: Het cllege van burgemeester en schepen te gelasten met de uitvering van nderhavige beslissing. De burgemeester en de gemeentesecretaris te machtigen m deze akten te ndertekenen namens de gemeente van zdra de handlichting van eventuele hyptheken een feit is. Een afschrift van deze beslissing ver te maken aan het secretariaat en de technische dienst. 12. Seniren gemeentelijke senirenraad kennisname verslag van 21 ktber Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p artikel 200 3; Gelet p de vergadering van de senirenraad p 21 ktber 2009; Gelet p het bijgevegd verslag van deze vergadering; Overwegende dat de heer Dirk Martens, raadslid, pmerkt dat in de varia van het verslag het ngenegen van De Lrk en WZC Mariahuis ver de testand van de markt werd aangehaald; dat betrkkenen p 8 september 2008 hierver een brief schreven en ng steeds geen antwrd hebben gekregen; dat hij vraagt wat er p krte termijn zal gebeuren; Overwegende dat de heer Denis Dierick, schepen, meldt dat er reeds rechtstreeks mndeling cntact is geweest met de betrkkenen; dat de herschikking van de markt mmenteel in de eindfase zit; dat het vrstel mmenteel vrligt vr advies aan de plitie, het handelscentrum,

14 200 Overwegende dat de heer Dirk Martens, raadslid, vraagt m de betrkkenen hiervan k schriftelijk in te lichten; Overwegende dat de heer Hug Vandewalle, raadslid, zich afvraagt f er bij een pstelling van de kramen p de benedenkant van de markt, ng vldende ruimte zal zijn vr de kramen; Overwegende dat de heer Denis Dierick, schepen, bevestigt dat er vldende plaats is vr de geplande pstelling; BESLUIT: Art. 1: Kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de senirenraad van 21 ktber Sci-cultureel erkenning van verenigingen vaststellen reglement. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum; Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het bijznder p de artikelen , 186, 187 en 200; Gelet p het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en in het bijznder p de artikel 1 en 10; Gelet p het decreet van 13 juli 2001 hudende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lkaal cultuurbeleid en in het bijznder p artikel 55; Gelet p het decreet van 14 februari 2003 hudende de ndersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het prvinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid en in het bijznder p de artikelen 9 en 13; Gelet p het decreet van 9 maart 2007 hudende de subsidiëring van gemeentebesturen, prvinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie vr het veren van een Sprt vr Allen-beleid en in het bijznder p de artikelen 15 b) en 28; Gelet p het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvering van het decreet van 13 juli 2001 hudende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lkaal cultuurbeleid; Gelet p het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 ter uitvering van het decreet van 14 februari 2003 hudende de ndersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het prvinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; Gelet p het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 tt uitvering van het decreet van 9 maart 2007 hudende de subsidiëring van gemeentebesturen, prvinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie vr het veren van een Sprt vr Allen-beleid; Gelet p het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2008 ter uitvering van het decreet van 9 maart 2007 hudende de subsidiëring van gemeentebesturen, prvinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie vr het veren van een Sprt vr Allen-beleid bepalingen vr het verkrijgen van een impulssubsidie en in het bijznder p artikel 5; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 hudende erkenning van sprtverenigingen vaststellen reglement; Overwegende dat het aan de gemeenteraad tekmt m de erkenning van de verenigingen p zijn grndgebied bij reglement te regelen; Overwegende dat het reglement uit hfde van het cultuurpact geen enkele discriminatie m idelgische f filsfische redenen mag bevatten, nch afbreuk mag den aan de rechten en vrijheden van de idelgische en filsfische minderheden; dat aan deze vrwaarden is vldaan;

15 201 Overwegende dat de erkenning vr smmige verenigingen een vrwaarde van betelaging is in hfde van de prvinciale f Vlaamse verheid (bv. sprtverenigingen); dat het past deze filsfie dr te trekken naar alle verenigingen; dat hier k p gemeentelijk niveau rechten en plichten aan verbnden kunnen wrden; Overwegende dat de erkenning van sprtverenigingen die aangeslten zijn bij een dr de Vlaams regering erkende Vlaamse sprtfederatie autmatisch dient te gebeuren; Overwegende dat het ntwerpreglement p 28 mei 2009 werd tegelicht aan de cultuur-, jeugd- en sprtraad; dat hierpvlgend het advies van de genemde adviesraden werd gevraagd; Gelet p het uitblijven van het advies van de adviesraad vr cultuur binnen de statutair vrziene termijn; Gelet p het uitblijven van het advies van de adviesraad vr jeugd binnen de statutair vrziene termijn; Gelet p het gunstig advies van de adviesraad vr sprt van 16 september 2009; Overwegende dat mevruw Marleen De Paepe, raadslid, pmerkt dat de adviezen van de betrkken adviesraden ntbreken; dat zij het de taak van de schepen vindt m er p te te zien dat de adviezen tijdig verstrekt wrden; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, stelt dat de adviesraden in de mgelijkheid verkeren m binnen een bepaalde termijn een advies te leveren dch daarte niet gehuden zijn; dat de 3 reglementen weliswaar aan de 3 adviesraden zijn vrgelegd, meermaals besprken zijn geweest, dch dat een fficieel advies ntbreekt; Overwegende dat de heer Oskar Busard, raadslid, meent dat het tch de taak is van de verantwrdelijke schepen m de adviesvraag p te vlgen; dat hij m vrnemde reden de stemming ver het agendapunt vraagt; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, herhaalt dat de adviezen gevraagd werden, dat de ntwerpen besprken werden, maar dat helaas de adviezen niet gefrmaliseerd werden; dat hij de vrzitters van de adviesraden en de administratief verantwrdelijken hierp zal wijzen; Overwegende dat de heer Hug Vandewalle, raadslid, vraagt wat er met verstaan wrden nder uit hfde van het cultuurpact geen enkel discriminatie m idelgische f filsfische redenen mag bevatten ; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, verwijst naar de eerste erkenningsvrwaarde uit artikel 3; Overwegende dat mevruw Nadine De Stercke, schepen, ng pmerkt dat tt p heden 6 van de 7 jeugdverenigingen die lid zijn van de jeugdraad het reglement psitief geadviseerd hebben; Gaat ver tt de mndelinge stemming: er nemen 22 raadsleden deel aan de stemming; elk raadslid heeft 1 stem; Gelet p de uitkmst van de stemming: 19 ja-stemmen en 3 neen-stemmen (OB, MP, MDP); BESLUIT: Inleiding Art. 1: Art. 2: De gemeente erkent met ingang van 1 januari 2010 en vlgens de mdaliteiten van nderhavig reglement verenigingen als erkende Gaverse vereniging. Vr de tepassing van dit reglement wrdt begrepen nder: - vereniging: een grepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft gerganiseerd, feitelijk f in de vrm van een privaatrechtelijke rechtspersn, znder bereps-, winst- f handelsgmerk; in het bijznder:

16 202 Art. 3: Art. 4: cultuurvereniging: een vereniging met als primaire delstelling actieve kunstbeefening, sciaal-cultureel vrmingswerk f sci-culturele vrijetijdsbesteding; erfged- f terismevereniging: een vereniging met als primaire delstelling het beschermen van erfged f prmten van terisme; jeugdvereniging: een vereniging met als primaire delstelling grepsgericht sciaal-cultureel werk p basis van niet-cmmerciële delen vr f dr de jeugd (2 tt 25 jaar), die daaraan deelneemt p vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, nder educatieve begeleiding en gerganiseerd dr particuliere jeugdverenigingen f dr gemeentebesturen; senirenvereniging: een vereniging met als primaire fcus mediren f seniren; sprtvereniging: een vereniging met als primaire delstelling de beefening van sprt (de activiteiten die individueel f in plegverband wrden beefend met een cmpetitief f recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat); maatschappelijke vereniging: een vereniging die als primaire delstelling een andere delstelling heeft dan vrnemde, dch die maatschappelijk relevant is; - bevegde adviesraad: de bevegde adviesraad is de bij gemeenteraadsbesluit pgerichte advies raad wiens bevegdheden het dichtst aansluiten bij de hfdactiviteit van de vereniging, zals in vrig lid beschreven. Ingeval van twijfel f wanneer geen enkele adviesraad aansluit bij de hfdactiviteit van de vereniging, treedt de adviesraad vr cultuur p als bevegde adviesraad. Vrwaarden Om vr erkenning als Gaverse vereniging in aanmerking te kmen dient de vereniging cumulatief aan de vlgende vrwaarden te vlden: 1. een pen vereniging zijn: m.a.w. iedereen kan lid wrden van de vereniging p vrwaarde dat hij/zij de waarden en nrmen, reglementen en delstellingen van de vereniging eerbiedigt; 2. een autnm bestuur hebben bestaande uit minstens 3 verschillende persnen (bv. vrzitter, penningmeester, secretaris, ); 3. ver minstens 6 leden beschikken, tenzij de aard van de vereniging een uitzndering verrechtvaardigd; 4. de meerderheid van de leden met zijn wnplaats in Gavere hebben; 5. de zetel, het secretariaat f het cntactadres van de vereniging is gevestigd in Gavere; 6. de activiteiten van de vereniging vinden vr minstens vr de helft plaats p het grndgebied van de gemeente Gavere, tenzij de vereniging kan aantnen dat er p het grndgebied van de gemeente Gavere nvldende aangepaste accmmdatie aanwezig is; 7. de vereniging gebruikt het Nederlands in haar werking en rganisatie; alle gegevens en dcumenten van de vereniging zijn p de zetel in het Nederlands aanwezig; 8. gedurende minstens 6 maanden een actieve werking kunnen aantnen: m.a.w. met regelmaat en minstens 1 maal per jaar activiteiten rganiseren; Om vr erkenning als Gaverse sprtvereniging in aanmerking te kmen dient de vereniging in bijkmende rde en cumulatief aan de vlgende vrwaarden te vlden: 9. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sprtvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers met dr een verzekering gedekt zijn; De verenigingen die vlden aan de vrwaarden 1., 2., 5. en 6. van artikel 3, maar niet aan een f meerdere andere vrwaarden van artikel 3, wrden beschuwd als Gavers vereniging, dch kunnen niet erkend wrden. Prcedure

17 Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Art. 9: 203 De vereniging vraagt de erkenning als erkende Gaverse vereniging aan bij het cllege van burgemeester en schepenen p het daarte bestemde aanvraagfrmulier. Het cllege van burgemeester en schepenen beslist ver de erkenning van de vereniging na advies van de bevegde adviesraad. Dat advies luidt gunstig f ngunstig. In geval van een ngunstig advies mtiveert de bevegde adviesraad zijn advies. In geval van een negatieve beslissing mtiveert het cllege van burgemeester en schepenen zijn beslissing. Het cllege van burgemeester en schepenen brengt de vereniging p de hgte van zijn beslissing. In afwijking van artikel 6 wrdt dr het cllege van burgemeester en schepenen geen advies gevraagd aan de adviesraad vr sprt ver de erkenning van een Gaverse sprtvereniging die aangeslten is bij een dr de Vlaamse regering erkende sprtfederatie. Deze Gaverse sprtvereniging wrdt autmatisch erkend dr het cllege van burgemeester en schepenen, p vrwaarde dat ze vldet aan de vrwaarden van artikel 3. Duur van de erkenning De erkenning als Gaverse vereniging geldt principieel vr nbepaalde duur. Elke bevegde adviesraad zal binnen de zes maanden na zijn herinstallatie ingevlge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad de lijst van bestaande erkende Gaverse verenigingen evalueren. De bevegde adviesraad kan het cllege van burgemeester en schepenen gemtiveerd adviseren mtrent eventuele intrekkingen van erkenning. Elke bevegde adviesraad kan, ls van het in vrig lid frmeel vastgelegde evaluatiemment, het cllege van burgemeester en schepenen gemtiveerd adviseren mtrent eventuele intrekkingen van erkenning. Art. 10: Het cllege van burgemeester en schepenen beslist ver de intrekking van de erkenning van de vereniging na advies van de bevegde adviesraad. Dat advies luidt gunstig f ngunstig. In geval van een ngunstig advies mtiveert de bevegde adviesraad zijn advies. In geval van een negatieve beslissing mtiveert het cllege van burgemeester en schepenen zijn beslissing. Het cllege van burgemeester en schepenen brengt de vereniging p de hgte van zijn beslissing. Overgangsbepalingen Art. 11: Alle verenigingen die p de datum van inwerkingtreding van nderhavig besluit aangeslten zijn bij een erkende gemeentelijke adviesraad wrden autmatisch beschuwd als erkende Gaverse vereniging. Sltbepalingen Art. 12: Het cllege van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvering van deze beslissing. Art. 13: Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 hudende erkenning van sprtverenigingen vaststellen reglement wrdt met ingang van 1 januari 2010 pgeheven. Art. 14: Een afschrift van deze beslissing, samen met het advies van de adviesraad vr sprt ver te maken aan BLOSO, dienst subsidiëring, Arenberggebuw, Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel. Onderhavig reglement bekend te maken vereenkmstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 14. Sci-cultureel telage en lening vr investeringen in infrastructuur (in gebruik) van verenigingen vaststellen reglement. Vergaderd in penbare zitting, met het vereiste qurum;

18 204 Gelet p het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijznder p de artikelen , 186 en 187; Gelet p de wet van 14 nvember 1983 betreffende de cntrle p de tekenning en aanwending van smmige telagen; Gelet p het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 hudende erkennen van verenigingen vaststellen reglement; Gelet p het advies van de gemeentelijke sprtraad van 3 december 2008; Gelet p het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad van 4 december 2008; Gelet p het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 16 september 2009; Overwegende dat het aangewezen is m k vr de verenigingen die geen (gedeeltelijk) gemeentelijke infrastructuur gebruiken een financieringsmgelijkheid te vrzien; dat de lening hiervr aangewezen is aangezien de middelen geïnvesteerd wrden in patrimnium van derden; Overwegende dat het tekennen van een telage f lening een gunstmaatregel is en geen recht; dat de eigen financiële draagkracht van de vereniging een belangrijk argument kan zijn m de vereniging verder te blijven ndersteunen; dat k van de vereniging zelf een (financieel) engagement wrdt gevraagd indien zij p eigen initiatief willen investeren; Overwegende dat het tekennen van een telage f lening het best gebeurt in functie van de investering waarvr ze bedeld is; Overwegende dat de heer Oskar Busard, raadslid, het vrleggen van een reglement ná de eerste tepassing ervan de mgekeerde wereld vindt; dat het cllege van burgemeester en schepenen zich hierdr ngelfwaardig pstelt; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, pmerkt dat in deze k m advies gevraagd werd en dat de adviezen aanwezig zijn; Overwegende dat de heer Hug Vandewalle, raadslid, zich afvraagt he zal afgewgen wrden welke vereniging heveel krijgt en nder welke vrwaarden; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, pmerkt dat de telage f de lening een gunst is en geen recht; dat elke aanvraag swies de gemeenteraad passeert, hetzij rechtstreeks, hetzij via het budget; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, het ged vindt dat er een reglement is; dat hij het jammer vindt dat er al een vereenkmst geslten werd; dat de vereenkmst best eens naast het reglement wrdt gelegd; Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, stelt dat de vereenkmst werd afgeslten p basis van het ntwerpreglement; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, stelt dat de telage f de lening inderdaad geen recht is, maar dat er wel sprake met zijn van een zekere gelijkberechtiging; Gaat ver tt de mndelinge stemming: er nemen 22 raadsleden deel aan de stemming; elk raadslid heeft 1 stem; Gelet p de uitkmst van de stemming: 18 ja-stemmen, 3 neen-stemmen (OB, MP, MDP) en 1 nthuding (HV); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: De gemeente verleent binnen de grenzen van nderhavig reglement telagen en leningen vr investeringen in infrastructuur (in gebruik) van verenigingen. Vr de tepassing van dit reglement wrdt begrepen nder: - telage: de telage zals bedeld in artikel 2 van de wet van 14 nvember 1983

19 205 betreffende de cntrle p de tekenning en aanwending van smmige telagen; - lening: het ter beschikking stellen van geld tegen aflssing van kapitaal en interest; - investeringen: investeringen in infrastructuur van nrerende aard die ndzakelijk zijn vr de ntwikkeling van de activiteiten die behren tt de nrmale werking van de vereniging meer bepaald het aankpen van grnden, het kpen, buwen f verbuwen van gebuwen, het aanpassen, inrichten f herinrichten van gebuwen, de aankp van buwmaterialen vr buw-, verbuwings- f (her)inrichtingswerken, het kpen, buwen, verbuwen, aanpassen van bijhrende installaties. - infrastructuur: terreinen, gebuwen en aanhrigheden gelegen binnen de gemeentegrenzen hetzij in eigendm van de gemeente hetzij in eigendm van een vereniging f van derden; - verenigingen: verenigingen die - in vrkmend geval, aangeslten zijn bij de crrespnderende gemeentelijke adviesraad; - en erkend zijn vereenkmstig het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2009 hudende erkennen van verenigingen vaststellen reglement; Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Zijn van de tepassing van dit reglement uitgeslten: - alle verenigingen die vr hetzelfde del gebruik maken van de telage vr lening vr aankp, buw f verbuwing van lkalen vr jeugdverenigingen; De vereniging vraagt de telage/lening schriftelijk aan bij het cllege van burgemeester en schepenen uiterlijk p 1 juli van het jaar vrafgaand aan de aanvang van de uitvering van de investering. Vr dringende investeringen f investeringen van geringe mvang (minder dan ) kan het cllege van burgemeester en schepenen een krtere termijn in aanmerking nemen. De aanvrager vegt, in vrkmend geval, bij zijn aanvraag tt telage/lening: 1 de recentste balans en resultatenrekening; 2 een verslag inzake het beheer en de financiële testand van de vereniging; 3 een explitatievrstel inzake de eigen financiële inbreng in functie van de financiële testand van de vereniging, de uitbating van de aangepaste en/f nieuwe infrastructuur en de eigendmsstructuur van de infrastructuur; 4 een mstandige mtivatie vr en een gedetailleerde mschrijving en raming van de investering; 5 indien de investering een verbreding van de activiteiten van de vereniging betreft, een businessplan dat minstens een peride van 5 jaar beslaat; Van de vrwaarden 1 en 2 zijn vrijgesteld: de aanvragers van een telage van minder dan Het cllege van burgemeester en schepenen nderzekt de ntvankelijkheid van de aanvragen en vraagt desgevallend bijkmende infrmatie p. De aanvrager machtigt het cllege van burgemeester en schepenen dr zijn aanvraag impliciet m alle relevante infrmatie in te winnen die nuttig is vr de berdeling van de aanvraag. De aanvragen vr investeringen waarvan de raming f meer bedraagt, wrden vrafgaandelijk vrgelegd aan de respectievelijke adviesraad, behudens wanneer het m instandhudings-, nderhuds- f herstellingswerken gaat. De telagen/leningen wrden binnen de grenzen van dit besluit verleend dr het cllege van burgemeester en schepenen, p vrwaarde dat de telage/lening nminatief is pgenmen in het investeringsbudget van de gemeente. Alle andere telagen/leningen wrden verleend dr de gemeenteraad, p vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen. De vlgens vrgaande leden bevegde verheid beslist geval per geval ver de pprtuniteit tt tekenning van een telage/lening. De telage/lening is een gunst en geen recht. Elke beslissing tt verlening van een telage/lening vermeldt:

20 Art. 9: de aard van de telage/lening en de afschrijvingstermijn van de telage/lening (in functie van de ecnmische levensduur van de investering); - de mvang van de telage/lening; - de aanwendingsvrwaarden van de telage/lening; - de verantwrdingsvrwaarden en termijnen van de telage/lening. Elke beslissing bevat in bijlage een vrstel van vereenkmst met de vereniging. De aard van de telage/lening is: - hetzij een gehele f gedeeltelijke investeringstelage van maximaal per kalenderjaar per vereniging in die gevallen waar de infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm is van de gemeente; - hetzij een lening van maximaal per vereniging in die gevallen waar de infrastructuur eigendm is van de vereniging en/f van een derde en p vrwaarde dat de investeringskst minimaal bedraagt. Indien de vlgens artikel 7 bevegde verheid rdeelt dat de tekenning van de telage/lening risicvl is, kan zij een brgstelling eisen in de vrm van een persnlijke hfdelijke brgstelling f een hypthecaire brgstelling bij middel van een ntariële akte f een hypthecair mandaat. De brgstellers waarbrgen tegenver de gemeente Gavere de naleving van alle in de in artikel 8 bedelde vereenkmst aangegane financiële verbintenissen van de vereniging. Zij den hierbij uitdrukkelijk afstand van het vrrecht van uitwinning en van het vrrecht van schuldsplitsing tegenver de vereniging. Art. 10: De mvang van de telage bedraagt: - maximaal 100 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm is van de gemeente en waar de gemeente er vereenkmstig het gebruiksreglement te gehuden is m in te staan vr het verhuurdersnderhud en de gemeente en de vereniging in nderling verleg beslten hebben dat het verlenen van een telage de beste wijze is m aan de vraag tegemet te kmen; - minimaal 50 % en maximaal 100 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur geheel f gedeeltelijk eigendm van de gemeente is en waar de vereniging p eigen verzek de infrastructuur wil aanpassen en/f er bijkmende infrastructuur wil creëren. Het resterende deel van de investering dient gedragen te wrden dr de aanvragende vereniging. De eigen inbreng van de aanvragende vereniging wrdt in functie van de financiële testand van de vereniging, de explitatie van de aangepaste en/f nieuwe infrastructuur, het businessplan van de vereniging en de eigendmsstructuur van de infrastructuur: - hetzij nmiddellijk ingebracht wanneer de vereniging ver vldende kapitaal beschikt; - hetzij geprefinancieerd dr de gemeente waarbij met de vereniging een terugbetalingsplan wrdt afgesprken waarbij de vlgende mdaliteiten gelden: de terugbetaling verlpt middels jaarlijkse schijven, waarbij de laatste jaarlijkse schijf maximaal 50 % van het terug te betalen bedrag mag bedragen; de jaarlijkse afbetalingen wrden verdiscnteerd; de terugbetalingstermijn mag de afschrijvingstermijn van de investering niet verschrijden en bedraagt maximaal 20 jaar; indien de vereniging vóór het einde van de terugbetalingstermijn phudt te bestaan kan de gemeente de resterende schijven in eenmaal pvragen bij de vereffening van de vereniging; - maximaal 50 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur geheel eigendm is van de vereniging p vrwaarde dat de investeringskst minder dan bedraagt. De mvang van de lening bedraagt: - maximaal 100 % van de investering: in die gevallen waar de infrastructuur eigendm

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn van 26 maart 2012 m 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, vrzitter N. Claesen, P. Debis, M.

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 124 GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015 Telichtende nta Raad vr maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015 OPENBARE VERGADERING 1. Ter gedkeuring: Beleid en rganisatie Aanstelling vertegenwrdiger algemene vergadering Interleuven wensdag 23.12.2015

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5. RAADSZITTING VAN 17 februari 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5. RAADSZITTING VAN 17 februari 2011 Raad vr Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 17 februari 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck vrzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hug Bulckens, dhr.alfns Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van MARTINE FOURNIER datum: 29 april 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD zitting van: maandag 26 januari 2015 aanwezig: verntschuldigd: afwezig: Willy Hsten: OCMW-vrzitter; Geert Pascal, Agnes Deman, Ken Vandaele, Ilse Dereepere, Katrien Fnteyne, Daniël

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie)

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie) Selectieprcedure- Cnceptnta AP Hgeschl Antwerpen Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Cnceptnta Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Versie 9 september 2015 Cnceptnta

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann Titel Drank en hrecaverrdening Ostzaan 2014 Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer Telefn 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E mail antwrd@ver gemeenten.nl Internet

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Intern en extern tezicht p de reguliere plitie: de diversiteit aan spelers Prf.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Inleiding Het nderscheid tussen intern en extern tezicht Intern tezicht Gerganiseerd dr de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Cllegelidbesluit nr. 20142015-0153 19-11-2014 Cllegelidbesluit hudende de subsidiëring en de niet-subsidiëring in het kader van 'Energiezrg p Schl' vr het jaar 2014 Het cllegelid, Gelet p de artikelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie