Plan van aanpak Veilig Thuis 2016/ september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Veilig Thuis 2016/2017. 17 september 2015"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Veilig Thuis 2016/ september 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 17 september

2 Inhoudsopgave Plan van aanpak Veilig Thuis 2016/ Inleiding 2. Voorgeschiedenis 2.1 College Besluit om Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD Gelderland Zuid 2.2 Programma van Eisen vastgesteld als addendum bij het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2.3 Begroting voorbereidingsfase 2014 goedgekeurd 2.4 Begroting Veilig Thuis 2015 goedgekeurd 2.5 Start Veilig Thuis met Front Office januari Analyse stand van zaken mei 2015 i.v.m. capaciteitsprobleem Veilig Thuis 2.7 Goedkeuring aanvraag extra capaciteit 2015, juni Wekelijkse monitoring Veilig Thuis 3. Aanvraag extra capaciteit Veilig Thuis Plan van aanpak Veilig Thuis 2016 / Voorbereiden Concept begroting 2017, in februari Van projectfase naar reguliere werkprocessen 4.3 Mogelijke risico s 4.4 Voorbereiden opstellen van te behalen resultaten met Veilig Thuis vanaf januari

3 1. Inleiding Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland-Zuid gestart als een 2 jarig project met als doel vanaf 1 januari 2017 onderdeel te zijn van de reguliere werkprocessen van de GGD Gelderland Zuid. Daar is een voorbereidende fase aan vooraf gegaan waarin het Veilig Thuis team is getraind en de projectorganisatie is opgestart. In de ontwikkelingsfase waarin we nu zitten worden grote stappen gemaakt ten aanzien van samenwerking en deskundigheid, waarbij het handelingsprotocol Veilig Thuis als uitgangspunt wordt genomen. Belangrijke aandachtspunten zijn de hoge werkdruk, samenwerking in het veld en registratie. Per 1 januari 2017 wordt Veilig Thuis opgenomen in het reguliere proces van de GGD Gelderland- Zuid. Het plan van aanpak Veilig Thuis 2016 / 2017 geeft hiervoor de concrete acties en tijdsplanning aan. De ontwikkeling van projectfase naar reguliere werkprocessen kent 3 speerpunten; I. Bekend en present zijn van Veilig Thuis in de keten; II. Versterken van integrale werkwijze; III. Van tijdelijke organisatie naar definitieve inrichting. Per deelproject (werkvloer, externe werkafspraken, personeel en HRM, juridische zaken, financiën, informatiemanagement, communicatie, facilitaire zaken en ICT) wordt aangegeven wat we gaan doen om dit te realiseren, binnen welk tijdsbestek, en met welke deadlines. Risico s die hierbij een rol spelen hebben bijvoorbeeld te maken met onzekerheden (t.a.v. huisvesting, ontwikkeling aantal meldingen, implementatie nieuw registratiesysteem) of met processen die nog in ontwikkeling zijn (samenwerking in het veld, nieuwe werkprocessen). Vanaf 2017 blijven kwaliteitsverbetering, innovatie, deskundigheidsbevordering en efficiency belangrijke aandachtspunten. 3

4 2. Voorgeschiedenis 2.1 Collegebesluit om Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD Gelderland Zuid Op 28 augustus 2014 is het collegevoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld het AMHK/Veilig Thuis onder te brengen bij de GGD Gelderland Zuid1. Een ambtelijke verkenning heeft de uitwerkingsrichting onderbrengen bij de GGD opgeleverd. Op basis van dit advies is een opdrachtformulering voor de GGD opgesteld: 1. Voorstel organisatievorm en beoogd opdrachtnemer Om een antwoord te kunnen geven op de vraag over organisatorische vormgeving is een aantal stappen gezet, waaronder het houden van een ambtelijke verkenning naar de gewenste organisatievorm. Voor deze verkenning is gebruik gemaakt van de handreiking van de VNG Vorming AMHK s en toegang Jeugdhulp, organisatievormen en arbeidsrechtelijke consequenties. De ambtelijke verkenning heeft de uitwerkingsrichting onderbrengen bij de GGD opgeleverd. Met deze uitspraak is een verdiepingsslag gemaakt naar wat dit voor de organisatievorm van het AMHK betekent en is in samenspraak met de betrokken partijen, Bureau Jeugdzorg (huidig AMK), Moviera (huidige front-office SHG) en de GGD (huidige backoffice SHG bij Meldpunt Bijzondere Zorg) tot een eensluidend advies gekomen om het AMHK bij de GGD onder te brengen. De GGD is met deze partijen in overleg om te komen tot afspraken die moeten leiden tot (gefaseerde) overdracht van personeel, kennis en kunde en het zorgen voor continuïteit op lopende dossiers. Met het onderbrengen van het AMHK bij het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD is de juridische en personele verantwoordelijkheid voor 18 gemeenten ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. Voor Mook en Middelaar geldt dit niet; zij dienen aanvullende afspraken te maken via een dienstverleningsovereenkomst. 2. Opdrachtformulering voor gefaseerde realisatie van het AMHK door de GGD Op basis van het advies, zoals genoemd onder 1., is een opdrachtformulering voor de GGD opgesteld, waarin de kaders voor de opdracht en de rollen, taken en verantwoordelijkheden nader zijn uitgewerkt. Deze opdrachtformulering luidt in het kort het realiseren van een uitvoeringspraktijk in 2014 en het op 1 januari 2015 operationeel hebben van de front-office van het AMHK. Een uitgebreidere formulering en detaillering van de opdracht is opgenomen in het PvE 1.0 (en bijlage 4 bij dit PvE). Op onderdelen is de opdrachtformulering in het PvE nader uitgewerkt in de blauw gedrukte uitwerkingspunten. De wens tot een gefaseerde realisatie, starten in najaar 2014 met uitvoeringspraktijk, leidt tot extra kosten. Om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe situatie per en om werkprocessen tijdig te kunnen inregelen is de GGD, samen met Moviera en Bureau Jeugdzorg, vooruitlopend op besluitvorming in juli jl. gestart met voorbereidende werkzaamheden. Dit brengt kosten met zich mee die door de gemeenten gezamenlijk zullen moeten worden opgebracht. Op 16 september 2014 is vervolgens het collegebesluit genomen (gemeente Nijmegen): 1. Het bijgevoegde Programma van Eisen (PvE) voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), onder voorbehoud van financiële kaderstelling door de Raad, vast te stellen. 2. Het Handelingsprotocol van de VNG en het regionaal ontwikkelde addendum hierop, gebruiken als basis voor de verdere doorontwikkeling van het AMHK. 3. Het Advies en Meldpunt Huiselijke geweld en Kindermishandeling organisatorisch onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. 1 Het gaat om vier bloedgroepen; het voormalig AMK, Meldpunt Bijzondere Zorg, Moviera en een deel van Jeugdbescherming Gelderland. 4

5 2.2 Programma van Eisen vastgesteld als addendum bij het Handelingsprotocol Veilig Thuis In februari 2014 is gestart met het beschrijven van het AMHK/Veilig Thuis op ambities en functionele eisen. Hierbij werd vanuit wettelijk, beleidsinhoudelijk, juridisch/organisatorisch en financieel perspectief gekeken naar de vorming van het AMHK. Het Functioneel Programma van Eisen (FPvE) is in mei / juni 2014 door de colleges in Gelderland-Zuid vastgesteld. Deze vaststelling van het FPvE maakte de weg vrij voor uitwerking naar praktisch niveau in het Programma van Eisen (PvE). Vervolgens is voor de zomervakantie in 2014 het FPvE uitgewerkt naar praktisch niveau in het Programma van Eisen (PvE) voor het AMHK. Hierin komen vragen aan bod als: hoe vinden we dat het in de praktijk moet worden uitgevoerd, hoe gaan we de organisatie vormgeven, wat verwachten we van de medewerkers, hoe gaan we om met de snijvlakken tussen zorg en veiligheid, tussen Veiligheidshuis en AMHK en tussen AMHK en Lokale Toegangspoort, met de Raad voor de Kinderbescherming, Politie, etc. Niet alleen praktische vragen komen op, maar ook vragen over welke identiteit het AMHK Gelderland Zuid moet krijgen en waar we als AMHK voor willen staan (Uit: Inleiding Programma van Eisen AMHK Gelderland Zuid ). Het Programma van Eisen is vastgesteld als addendum bij het Handelingsprotocol van Veilig Thuis (Laatste versie Handelingsprotocol Veilig Thuis: november ). Het handelingsprotocol is opgesteld door de VNG (Voor de visuele weergave van het handelingsprotocol: zie bijlage 2). In het handelingsprotocol Veilig Thuis staat omschreven wat de wettelijke taken zijn van Veilig Thuis, en waar Veilig Thuis zich aan moet houden: (Voor een volledig overzicht van wettelijke taken en bevoegdheden: zie bijlage 1) het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling; het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft; het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W; het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. De ontwikkeling van Veilig Thuis in Gelderland-Zuid kent drie fasen: (Bron: Implementatieplan Veilig Thuis Gelderland-Zuid 2015) 1e fase: tot 1 januari 2015: Inrichten en ontwikkelen 2e fase: tot 1 januari 2017: Uitvoeren, monitoren en door ontwikkelen en vastleggen van de ambities voor de langere termijn. 3e fase: vanaf 1 januari 2017: Stabiliseren en borgen. We bevinden ons nu in de 2 e fase, namelijk de uitvoering, monitoring en doorontwikkeling van Veilig Thuis. In dit plan van aanpak laten we zien hoe we ons voorbereiden op de 3 e fase van Veilig Thuis, namelijk stabilisering en borging. 2 Zie 5

6 2.3 Begroting voorbereidingsfase 2014 goedgekeurd In het najaar van 2014 is de begroting Uitvoeringskosten voorbereiding AMHK/Veilig Thuis goedgekeurd. Het totaal van deze subsidieaanvraag bedraagt ,-. De GGD is vervolgens van start gegaan met de voorbereiding op twee onderdelen (daarbij uitgaande van het Programma van Eisen): 1. Voorbereiding implementatieplan AMHK en exploitatiebegroting 2. Uitvoeringspraktijk AMHK Voor de ontwikkeling van het AMHK naar de definitieve organisatie die werkt volgens de aangegeven kaders, is een periode van 2 jaar uitgetrokken. De uitvoeringspraktijk is een trainen ontwikkelperiode die hieraan voorafgaat en gericht is op een functionerende frontoffice op 1 januari De doelstellingen voor de voorbereidingsfase waren de volgende: (zie PvE) Het opstarten en verder ontwikkelen van de nieuwe werkwijze en werkprocessen op de werkvloer. Het gaat om het inrichten van het AMHK: werkprocessen, ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de uitvoering, samenhang en samenwerking met partijen dicht bij het AMHK: Het Veiligheidshuis, de lokale netwerken, de Raad voor de Kinderbescherming, spoedzorg, SAVE teams, Politie (zorgmeldingen), drang- en dwang, etc. Samenwerking opstarten en vormgeven met directe samenwerkingspartners. Te weten: Het Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE teams, lokale netwerken (Zorgnetwerken en sociale wijkteams, etc.) Het maken van afspraken met de AMHK s in de regio Gelderland Noord en Midden over bovenregionale taken van het AMHK. In kaart brengen van kwesties die vragen om bestuurlijke antwoorden als het gaat om positionering, afstemming met het Veiligheidshuis, spoedzorg, etc. In kaart brengen en realiseren van de noodzakelijk randvoorwaarden voor een succesvolle AMHK praktijk. Te denken valt aan informatievoorziening, afspraken over gegevensuitwisseling, registratie, ondersteunende administratieve processen in kaart brengen en ondersteunen, etc. Er is aan de minimale eisen die aan de inrichting van de front-office worden gesteld, voldaan. 2.4 Begroting Veilig Thuis 2015 goedgekeurd In november 2014 is de begroting Veilig Thuis 2015 goedgekeurd. Hierin staan de opbrengsten enerzijds en de producten en diensten anderzijds weergegeven, onderverdeeld naar GGD, JBG en Moviera. De totale begroting Veilig Thuis 2015 bedraagt Start Veilig Thuis met Front Office januari 2015 Veilig Thuis is per 1 januari 2015 van start gegaan met een team aan medewerkers begeleid door een teammanager. Vanaf die dag komen er telefoontjes en zorgmeldingen binnen. Gelijk de eerste maand is te zien dat de instroom aan telefoontjes en meldingen groot is. Zoals dat ook bij de andere Veilig Thuis regio s te zien is, zijn er nog de nodige opstartproblemen in deze ontwikkelingsfase. Er wordt geregistreerd in 4 verschillende systemen, de locatie aan de Stieltjesstraat is te krap, de samenwerking met de sociale wijkteams en het veiligheidshuis moet nog worden ontwikkeld en de doorlooptijden lopen op (Zie: Stand van zaken Veilig Thuis 6

7 Gelderland Zuid, 20 maart 2015). 2.6 Analyse stand van zaken juni 2015 i.v.m. capaciteitsprobleem Veilig Thuis In de notitie Veilig Thuis Gelderland Zuid, probleemanalyse en voorstel tot oplossing (d.d. 12 juni 2015), wordt aan de hand van de eerste kwartaalcijfers 2015 inhoudelijk de stand van zaken weergegeven en worden knelpunten en risico s benoemd. Per knelpunt worden oplossingsrichtingen aangedragen voor korte en lange termijn. Het gaat om de volgende knelpunten: Werkdruk en doorlooptijden, registratiesystemen, samenwerking met de sociale wijkteams, samenwerking met het Veiligheidshuis en cultuur- en werkprocessen. Veilig Thuis bevindt zich in een ontwikkelingsfase. Aangezien nieuwe werkwijzen binnen Veilig Thuis en met de ketenpartners moeten worden ontwikkeld met de winkel open, staan alle werkprocessen continu onder druk. Veilig Thuis kan niet doelmatig werken door het werken in verschillende registratiesystemen, het hanteren van verschillende werkwijzen, een krappe locatie en afstemmingsproblemen met de sociale wijkteams (zowel qua opschaling als qua afschaling) en het veiligheidshuis. De hoge werkdruk werkt belemmerend in de ontwikkelopdrachten van Veilig Thuis, de samenwerking met ketenpartners en het verwerken van de meldingen. Deze problemen zijn niet uniek voor Gelderland-Zuid, maar doen zich landelijk voor. 2.7 Goedkeuring aanvraag extra capaciteit 2015, juni 2015 Om een efficiencyslag en ontwikkeling te kunnen maken en om het hoofd te bieden aan de hoge werkdruk (het aantal meldingen dat nog moet worden opgepakt is te hoog voor de beschikbare capaciteit) is het AB gevraagd om uitbreiding van capaciteit bij Veilig Thuis in de jaren 2015, 2016 en Op 25 juni 2015 is het AB is akkoord gegaan met de uitbreiding van het aantal extra fte Veilig Thuis in 2015 met in totaal 7,05 fte op jaarbasis, en de herbestemming van financiële middelen Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden: (Zie: Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders, 2 juli 2015). 1. Veilig Thuis monitort de problemen van Veilig Thuis die in deze notitie zijn geschetst. 2. Er vindt 3-maandelijkse terugkoppeling plaats aan het DB van de GGD zodat over de noodzaak van extra ingezette incidentele capaciteit kan worden besloten. 3. Veilig Thuis maakt een plan van aanpak dat in het AB van 1 oktober 2015 besproken zal worden. Tijdens dit AB zal worden besloten over de extra inzet in 2016 voor Veilig Thuis. 2.8 Wekelijkse monitoring Veilig Thuis Tijdens het AB is tevens besloten om de overleggen tussen Veilig Thuis, JBG en de opdrachtgever voorlopig op te schroeven tot 1x per week. Tijdens deze overleggen wordt de stand van zaken besproken per knelpunt en worden de meest recente cijfers besproken (aantal telefoontjes en meldingen, aantal meldingen dat nog moet worden afgehandeld). 3. Aanvraag extra capaciteit Veilig Thuis 2016 Inmiddels zijn de aparte aanvragen van MBZ en JBG ingediend bij de Centrumgemeente Nijmegen als onderdeel van de reguliere subsidieaanvraag en begroting Veilig Thuis Op het AB van 1 oktober a.s. zal, naast het onderhavige Plan van aanpak Veilig Thuis 2016 / 2017, ook de notitie Veilig Thuis Gelderland Zuid Stand van zaken en inzet extra capaciteit worden aangeboden. De conclusie is dat het aantal meldingen en telefoontjes onverminderd hoog 7

8 is en dat ook het aantal op te pakken meldingen hoog blijft als gevolg van de tijdelijke afwezigheid van een deel van het personeel van Veilig Thuis tijdens de zomervakantie. We zien hierdoor nog onvoldoende effect van de extra ingezette capaciteit. Ook het effect van een versnelde afschaling naar wijkteams is nog niet aan de orde. Veilig Thuis stelt daarom voor om het eerdere capaciteitsvoorstel (6,94 fte, ) voor 2016 voorlopig als risico aan te houden totdat we meer zicht hebben op de trend van het aantal aanmeldingen in relatie tot de werkvoorraad en de inzet van capaciteit. 4. Plan van aanpak Veilig Thuis 2016 en Voorbereiden Concept begroting 2017, in februari 2016 In september 2015 wordt van start gegaan met de voorbereidingen voor de begroting Veilig Thuis In deze maand worden de eerste gesprekken gevoerd om de financiële gegevens te kunnen verzamelen. In de maanden november en december wordt vervolgens de conceptbegroting opgesteld. Medio maart 2016 wordt de conceptbegroting 2017 van de GGD door het DB vastgesteld en voor zienswijze naar alle raden van de gemeenten verzonden. In gezamenlijke workshops zullende Veilig Thuis processen zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Dit betekent dat er geïnvesteerd wordt in een gezamenlijke, nieuwe werkwijze. Vanuit hier zal ook een nieuwe werkverdeling worden opgesteld. Leidraad hierbij is het handelingsprotocol. Op basis hiervan worden de activiteiten van Veilig Thuis genormeerd. Dit proces zal in november 2015 zijn afgerond. 4.2 Van projectfase naar reguliere werkprocessen Op basis van de wettelijke taken en de fase waar Veilig Thuis zich thans in bevindt, zijn dit de drie speerpunten van Veilig Thuis voor het komende jaar 2016: I. Bekend en present zijn van Veilig Thuis in de keten: Bekendmaken bereikbaarheid, deskundigheid en integrale werkwijze. Voorlichting voor burgers en partners en deskundigheidsbevordering in de keten. Hulpbron voor gemeenten voor het signaleren van trends in geweldsproblematiek en hiaten in de regionale aanpak. Lokaal present zijn ten behoeve van advisering professionals. Ketensamenwerking: samen op pad met ketenpartners. Leren met elkaar en elkaar versterken in de praktijk van kindermishandeling en huiselijk geweld. II. Versterken van integrale werkwijze Veilig Thuis door: Implementeren nieuwe werkprocessen, evaluatie en doorontwikkeling. Samenwerking tussen de vier bloedgroepen en vanuit de gezamenlijke opdracht meerwaarde creëren. Implementeren nieuw registratiesysteem en ontwikkelen van infovoorziening. Professionaliseren risicotaxatie. Interne deskundigheidsbevordering. Leren met elkaar in de praktijk van kindermishandeling en huiselijk geweld. III. Van tijdelijke organisatie naar definitieve inrichting: Veilig Thuis wordt opgenomen in het reguliere proces van de GGD. 8

9 Vacaturestelling in Harmonisatie financiering ten behoeve van begroting Dit resulteert in het Ontwikkelingsplan Veilig Thuis, om de projectfase af te sluiten en te komen tot reguliere werkprocessen voor Veilig Thuis binnen de GGD. Het gaat om alle deelprojecten van Veilig Thuis, zoals gedefinieerd in het implementatieplan Veilig Thuis. In de volgende subparagrafen geven we aan wat we gaan doen in de rest van 2015 ter voorbereiding op het plan van aanpak. Vervolgens beschrijven we wat we gaan doen in 2016, om te zorgen dat op 1 januari 2017 Veilig Thuis is opgenomen in het reguliere proces van de GGD. Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar deelproject, zoals gedefinieerd in het Implementatieplan Veilig Thuis. Werkvloer Externe werkafspraken Personeel en HRM Juridische zaken Financiën Informatiemanagement Communicatie Facilitaire zaken en ICT Werkvloer Gereed per 1 januari 2016: Kwaliteitsbeleid: Er is in kaart gebracht aan welke wettelijke kwaliteitseisen Veilig Thuis moet voldoen (1 nov- 31 dec 2015). Klachtenregeling (intern en extern): Er is in kaart gebracht waar Veilig Thuis gebruik kan maken van bestaande regelingen van de GGD (bv. Klachtenregeling) en waar er aanvullend nieuwe regelingen nodig zijn of aanpassing van bestaande regelingen (1 mei- 31 sept 2015). Monitoringsafspraken stand van zaken probleemgebieden, deelprojecten VT en doorlooptijden: Er zijn afspraken gemaakt welke indicatoren en casussen worden gemonitord en met welke frequentie deze worden gegevens worden gepresenteerd (1 mei-31 okt 2015). Beschrijving werkprocessen, schakelmomenten en berichtenverkeer: De werkprocessen zijn ondersteunend voor de uitvoering beschreven. De schakelmomenten en het berichtenverkeer (informatieoverdracht tussen de schakels in de keten) zijn vastgesteld (1 april-30 nov 2015). Continue evaluatie en doorontwikkeling van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017: Coaching en training op de nieuwe werkwijze: Informeren, trainen, coachen en overdragen werkwijze aan de teamleden van Veilig Thuis. Daarbij is ook aandacht voor de culturele verschillen tussen de 4 bloedgroepen en hoe zij elkaar beter kunnen vinden en elkaar kunnen versterken Externe werkafspraken Gereed per 1 januari 2016: Gebruik verwijsindex: het Gebruik van de Verwijsindex Regio Nijmegen en Rivierenland door Veilig Thuis waarbij; er afspraken zijn gemaakt over wanneer Veilig Thuis een kind in de verwijsindex zet, op basis van de bestaande afspraken AMK (1 okt-31 dec 2015) 9

10 Afstemming landelijke forensische expertise: waarbij er duidelijk is welke samenwerkingsafspraken er nu al zijn, het duidelijk is of bijstelling van de bestaande afspraken nodig is, een evaluatie en bijstellingscyclus is afgesproken (1 sept-31 dec 2015). Deskundigheidsbevordering en coaching lokale professionals: Er is een beleidsstrategie voor het inzetten van coaching / maatwerktrainingen / voorlichting gericht op het vergroten van kennis over Kindermishandeling en Huiselijk geweld bij de lokale professionals. Er is een flexibel aanbod geformuleerd en bekend gemaakt bij de lokale organisaties (1 okt-31 dec 2015). Gereed per 1 juni 2016: Inzet dranghulp jeugd: Input hiervoor is geleverd door regionale werkgroep / werkprocessen Nijmegen. Werkafspraken zijn gemaakt op basis van afspraken die gemeenten hebben gemaakt met BJZ (JB/JR). In Rivierenland zijn er afspraken met de SAVE teams over inzet en samenwerking tijdens de uitvoering. Er is een evaluatie en bijstellingscyclus afgesproken. Het is duidelijk wat het verschil is in de rol van JB/JR en die van Veilig Thuis als het gaat om drang en dwang. Op basis van ervaring is er een analyse van de behoefte aan dranghulp vanuit Veilig Thuis (1 okt mei 2016). Continue evaluatie en doorontwikkeling van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017: Integrale werkafspraken afstemmen met gemeenten, instellingen en organisaties: Continue afstemming met instellingen en organisaties waarbij: het duidelijk is met welke organisaties Veilig Thuis werkafspraken maakt, er een inventarisatie is van reeds bestaande werkafspraken met deze organisaties, er afspraken zijn gemaakt over de toeleiding en het opstellen van een veiligheidsplan en herstelplan, en de werkafspraken zijn besproken en bijgesteld voor Veilig Thuis. De evaluatiemomenten zijn vastgelegd. Procesregie ketenaanpak kindermishandeling en huiselijk geweld: Ketensamenwerking is het uitgangspunt. Daarbij staat voorop dat de samenwerking, bijvoorbeeld met de sociale wijkteams, kansen biedt. Het is duidelijk welke ketenpartners betrokken zijn, hoe de keten functioneert en waar verbeterpunten zijn. Hiervoor zijn verbetervoorstellen en die worden ook geïmplementeerd Personeel en HRM Gereed per 1 juli 2016: Voorbereiding aannemen van personeel, kennis en middelen: Nagegaan wordt hoeveel fte er structureel nodig is vanaf 2017 en op basis daarvan worden vacatures opengesteld. Bij het proces van het in dienst nemen van het personeel wordt JBG betrokken Juridische zaken Gereed per 1 augustus 2016: Afspraken privacy in het algemeen, en overdracht dossiers, inzage systemen JBG: Er worden afspraken gemaakt (en deze worden vastgelegd) voor de overdracht van dossiers van JBG naar GGD (1 okt juli 2016) Financiën Gereed per 1 maart 2016: Veilig Thuis wordt opgenomen in de P&C cyclus van de GGD (1 okt feb 2016) Inzichtelijke financiering: De financiering van Veilig Thuis is thans versnipperd, omdat deze uit verschillende inkomstenstromen bestaat. Een gedeelte is opgebouwd uit een 10

11 bijdrage per inwoner en de overige delen zijn opgebouwd uit de vroegere taken huiselijk geweld van MBZ en AMK van JBG. Iedere inkomstenstroom heeft zijn eigen berekening. De harmonisering van de financiering van Veilig Thuis via de inwonersbijdrage zorgt wel voor verschillen in bijdrage per gemeente. Deze verschillen zullen eerst voorgelegd moeten worden aan de gemeenten (1 okt feb 2016) Informatiemanagement Gereed per 1 januari 2016: Informatie opleveren tbv CBS: Het nieuwe registratiesysteem levert de benodigde gegevens op aan het CBS, in ieder geval vanaf 1 januari 2016 (1 juni nov 2016). Gereed per 1 juni 2016: Archiefbeheer: Het is duidelijk hoe en hoe lang de dossiers gearchiveerd worden en wie er toegang heeft. Er is automatische dossieropslag en beheer. Archivering is geïmplementeerd; al dan niet automatisch. (1 jan mei 2016) Gereed per 1 januari 2017: Doorontwikkeling van het nieuwe registratiesysteem: Na de implementatie van het nieuwe systeem wordt gekeken naar de conversie van de oude documenten, het beheer, en eventuele uitrol naar overig MBZ en/of GGD breed (1 jan jan 2017). Continue evaluatie en doorontwikkeling van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017: Benchmarking andere VT regio s: Omdat alle regio s vanaf 1 januari dezelfde gegevens aanleveren aan het CBS, kan vanaf dat moment ook gebenchmarkt worden Communicatie Gereed per 1 maart 2016: Bekend en present zijn van Veilig Thuis in de keten: Dit is een van de speerpunten van Veilig Thuis en kent een belangrijke communicatie- en voorlichtingscomponent. Er wordt een communicatieaanpak opgesteld met daarin doelstellingen, acties, capaciteit, budget en organisatie. Het instellen van een interne werkgroep communicatie, met een brede vertegenwoordiging van medewerkers/functies vanuit Veilig Thuis, zou hierin veel kunnen betekenen. De afdeling Communicatie van de GGD kan deze werkgroep dan ondersteunen, faciliteren en van communicatieadviezen voorzien (1 okt feb 2016). Continue evaluatie en doorontwikkeling van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017: Communicatie opnemen in reguliere communicatieactiviteiten GGD: Het gaat in ieder geval om de website en de nieuwsbrieven. Blijven investeren in de bekendheid van Veilig Thuis. Ook de inbedding van het project ouderenmishandeling in Veilig Thuis hierbij betrekken Facilitaire zaken en ICT Gereed per 1 januari 2017: Huisvesting en ICT voorzieningen zijn in orde: Veilig Thuis is, samen met het veiligheidshuis, gevestigd op een locatie die ruim genoeg is voor alle medewerkers, zowel de frontoffice als de backoffice. Alle ICT systemen zijn in orde, er kan intern en extern beveiligd worden g d, en er zijn goede afspraken gemaakt over beheer en ondersteuning van de ICT voorzieningen. (1 mei dec 2016) 11

12 4.3 Mogelijke risico s In oktober 2014 is een risico-analyse Veilig Thuis uitgevoerd. Nagenoeg alle risico s die toen zijn genoemd, zijn nog steeds van kracht (Zie Voorstel Monitoring en Beheer VTGZ 2014). Het gaat om de volgende risico s: 1. Privacy wetgeving staat een goede gegevensuitwisseling in de weg tussen de samenwerkingspartners en Veilig Thuis. 2. Budgettekort (samenvoeging van functies door de bezuinigingsopdracht), bijvoorbeeld door extra toeloop n.a.v. naamsbekendheidscampagne. 3. Door de nog in ontwikkeling zijnde werkprocessen is Veilig Thuis niet in staat om snel, integraal en adequaat handelen te bewerkstelligen 4. Onvoldoende (duidelijke) afspraken tussen het lokale veld, de dwangnetwerken en het Veiligheidshuis. 5. Verstopping bij Veilig Thuis doordat zij niet kunnen afschalen. 6. Overkill aan protocollen. Er wordt momenteel vanuit diverse invalshoeken (MBZ, BJZ, Moviera) gewerkt aan het beschrijven van processen. Dit moet worden gestroomlijnd. 7. ICT is niet georganiseerd. 8. Onduidelijkheid over afspraken en te laat opschaling in het lokale veld. 9. Verbinding sociale wijkteams komt onvoldoende tot stand. Intussen hebben zich nieuwe risico s vanuit de praktijk van Veilig Thuis voorgedaan: 10. De balans tussen uurtarief en de inwonerbijdrage is verstoord geraakt als gevolg van de uitbreiding in fte van Veilig Thuis. 11. Er is momenteel geen goede inschatting te maken van het aantal meldingen in 2016 en De effecten van de omschakeling van de huidige vier registratiesystemen naar één registratiesysteem zijn onbekend. 13. De omvang en de kosten van de conversie van de oude bestanden zijn onbekend. 14. In het proces van het in dienst nemen van personeel bestaat het risico dat partijen hierover in bezwaar gaan. 15. De nieuwe huisvesting van Veilig Thuis is nog niet bekend. 4.4 Voorbereiden opstellen van te behalen resultaten met Veilig Thuis vanaf 1 januari 2017 Vanaf het moment dat Veilig Thuis is opgenomen in het reguliere proces van de GGD per 1 januari 2017 worden de volgende doelstellingen van Veilig Thuis uitgewerkt: I. Voortgang implementatie van het Plan van aanpak Veilig Thuis 2016 / II. III. IV. Interne en externe kwaliteitsverbetering. Op basis van het Handelingsprotocol. Blijvende aandacht voor de teamontwikkeling en de kwaliteit van samenwerking met ketenpartners. Innovatie en onderzoek. Ontwikkeling e-hulp en andere nieuwe technieken. Monitoring en benchmarking met andere Veilig Thuis regio s. Deskundigheidsbevordering binnen Veilig Thuis maar ook in de keten. Informeren en overdragen werkwijze Veilig Thuis. 12

13 V. Efficiciency in de werkprocessen. Evaluatie en doorontwikkeling van de integrale werkprocessen. Alle activiteiten zijn genormeerd, leidraad is het Handelingsprotocol. 13

14 Bijlage 1: Wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis (AMHK) Wettelijke taken Art Wmo 2015 legt het college van B&W de plicht op om een AMHK in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen. Het AMHK heeft de volgende wettelijke taken (art lid 2 en lid 3): het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling; het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft; het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W; het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. Een AMHK dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W het AMHK de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Wettelijke bevoegdheden Om de wettelijke taken uit te voeren biedt de Wmo 2015 het AMHK een specifieke bevoegdheid. Het AMHK heeft de bevoegdheid om zonder toestemming van de betrokkene(n) persoonsgegevens te verwerken. Onder persoonsgegevens verstaat de wet alle informatie die herleidbaar is tot individuele personen. Verwerken is de verzamelterm voor alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht: opslaan, bewaren, analyseren, aan een ander verstrekken, aanvullen, enzovoort. De wet biedt daarmee het AMHK de bevoegdheid om, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de toestemming van de betrokkene(n), een melding over hem aan te nemen en in een registratiesysteem vast te leggen, informatie bij anderen over hem op te vragen, ook deze informatie weer vast te leggen, de melding met anderen te bespreken, overleg over de melding te voeren in verband met de toeleiding naar hulp of om de Raad voor de Kinderbescherming of de politie over de melding te informeren. Daarmee geeft de wetgever, als het om de informatie positie van het AMHK gaat, een zeer ruime bevoegdheid aan het AMHK. Maar er geldt bij deze bevoegdheid wel een belangrijke beperking. De wetgever geeft deze bevoegdheid voor zover noodzakelijk voor de taken van het AMHK. Kortom de wetgever vraagt van het AMHK om in iedere casus op maat te beoordelen wie van de melding op de hoogte moet worden gesteld en met wie overleg moet worden gevoerd om het geweld te stoppen en alle betrokkenen passende hulp te bieden. Het AMHK kan zijn wettelijke bevoegdheden niet overdragen aan ketenpartners of andere instellingen. Hij mag ze alleen zelf gebruiken in het kader van de wettelijke taken. Bevoegdheid geldt niet voor de adviestaak De wet maakt één uitzondering op de wettelijke bevoegdheid van het AMHK om zonder toestemming gegevens van betrokkenen te verwerken. Deze uitzondering geldt voor de adviestaak. Dit betekent dat het AMHK niet de bevoegdheid heeft om bij een advies of een vervolgadvies naar gegevens van een gezin of van gezinsleden te vragen en/of deze vast te leggen. Advies wordt gevraagd en gegeven op basis van anonieme cliëntgegevens. Dit strookt ook met stap twee en stap vier van de verplichte meldcode die circa 1,5 miljoen professionals verplicht zijn te hanteren bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wetgever heeft deze keuze gemaakt om de drempel voor het vragen van advies zo laag mogelijk te maken. Adviesvragers kunnen het AMHK raadplegen over signalen en de aanpak daarvan zonder dat zij meteen hoeven te vertellen over wie het gaat. Daarnaast blijven op deze manier de verantwoordelijkheden helder: het AMHK adviseert de adviesvrager maar zet in geval 14

15 van een advies geen stappen in de richting van direct betrokkenen, de adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de aanpak en het zetten van vervolgstappen. Openheid richting betrokkenen De ruime en voor betrokkenen ook ingrijpende bevoegdheid van het AMHK om hun persoonsgegevens te mogen verwerken zonder hun toestemming koppelt de wetgever aan de plicht van het AMHK om open te zijn in de richting van betrokkenen over de melding en over alle stappen die daarna worden gezet. Uitgangspunt is daarbij dat het AMHK eerst in gesprek gaat met betrokkenen om hen over de melding te informeren, om deze met hen te bespreken en om hen te informeren over mogelijke vervolgstappen zoals het voeren van overleg met (bestaande) hulp, het benaderen van informanten en dergelijke. Het uitstellen van het informeren van betrokkenen, dit wil zeggen de melding eerst met anderen bespreken voordat het AMHK in gesprek gaat met betrokkenen, is alleen bij wijze van uitzondering mogelijk, namelijk: Als dit voor (het beoordelen van) de veiligheid van (een of meer) betrokkenen, voor de veiligheid van medewerkers van het AMHK of de veiligheid van anderen noodzakelijk is. Het AMHK is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke informatieplicht: Het informeren van betrokkenen over de melding en het vervolg daarop. In de situatie waarin het AMHK na de beoordeling van de melding meent dat betrokkenen direct kunnen worden doorgeleid naar (al dan niet al lopende) hulp, kan het AMHK de hulpverlenende instantie verzoeken om namens het AMHK betrokkenen te informeren over de melding. In dat geval maakt de hulpverlener ook altijd bekend tot wie betrokkenen zich kunnen wenden als men meer informatie over de melding wil, of over de inhoud van de melding in gesprek wil gaan. Deze informatie kan gegeven worden via een gesprek, of een ander communicatiemiddel zoals een folder. Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis, november

16 Bijlage 2: Visuele weergave van het handelingsprotocol Veilig Thuis 16

17 Verplichte MELDCODE ADVIES & ONDERSTEUNING HULPVRAGERS (hfs.3) Informeren & Adviseren Betrokkene belt: - Pleger - Slachtoffer - Getuige Signaal door betrokkene (3.2.1) Adviesgesprek Beoordeling (on)veiligheid (3.2.2) Praktisch ondersteunen (3.2.3) 1. In kaart brengen van signalen; uitvoeren kindcheck (zie 7.1) ADVIES EN ONDERSTEUNING AAN OMSTANDERS EN PROFESSIONALS (hfs.4) Ondersteuning in voorbereiding gesprekken van adviesvrager met betrokkenen Ondersteuning tijdens gesprekken uitgevoerd door adviesvrager 2. Overleggen met collega s Vraag om advies (4.2) Situatie verkennen met adviesvrager (4.3) Ondersteuning aan adviesvrager (4.3.1) Ondersteuning adviesvrager bij opstellen/ bespreken veiligheidsplan Beoordeling verdere advisering of ondersteuning aan adviesvrager (MDT) 3. Gesprek met cliënt Bijwonen lokaal teamoverleg t.b.v. stappenplan Verslaglegging in vast format, op naam van adviesvrager (4.3.5) Eventueel melding ambtshalve, medewerker VT ( ) 4. Wegen van het geweld en/of de KIMI MELDING IN ONTVANGST NEMEN (hfs.5) Persoonlijk of telefonisch 5. beslissen MELDING Vermoeden van HG en/of KIMI 6. Zelf hulp bieden en/of regelen Informatie verzamelen (5.3.1); Voorlichting werkwijze (5.3.2); Afspraken maken over verantwoordelijkheidsverdeling (5.3.3) Omgaan met anonimiteit (5.3.4) Criteria Beoordeling (6.3.2) Afsluiten meldcode Overige manieren van ontvangst Besluitvorming (6.3.4): Is er sprake v/e redelijk vermoeden van HG of Informatie verzamelen (6.3.1) Informeren betrokkenen over melding en vervolgstappen Criteria Veilig Thuis is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke informatieplicht: Het informeren van betrokkenen over de melding en het vervolg daarop Op deze regel van openheid maakt het Uitvoeringsbesluit bij de Wmo 2015 twee uitzonderingen. (zie Veilig Thuis is vanuit haar wettelijk taak verantwoordelijk voor: het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. TRIAGE afgerond uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding (hfs.6) aangifte ONDERZOEKEN (hfs.8) Vervolgadvies (4.3.3) (6.3.10) Informeren beëindiging bemoeienis (6.3.11) Overdragen verantwoordelijkheden voor vervolgstappen aan: het lokaal veld, een instelling of professional, een Multi disciplinair team ( ) Optioneel: Verrichten vooronderzoek (8.3.2) Beoordeling Opstellen Plan van aanpak (8.3.1) Informeren betrokkenen over melding en vervolgstappen (8.3.4) Direct contact met politie (7.3.8) Direct contact met politie of HovJ (7.3.8); optie WTH (6.3.9) Vernietigen alle persoonsgegevens Betrokkene(n) INZETTEN VERVOLGTRAJECTEN (hfs.7) Afspraken maken over opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan (7.3.2) en herstelplan (7.3.3) Een schriftelijk of digitaal bericht aan: De betrokkenen De melder (bijlage 4) Onderzoek: Gesprekken met betrokkenen (8.4.1) Specialistisch diagnostisch onderzoek bij betrokkenen (8.4.2) Gesprekken met kinderen (8.4.3) Specialistisch diagnostisch onderzoek bij kinderen (8.4.4) Overleg met professionals (8.4.5) Overleg met het informele netwerk (10.4.6) Opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan (8.4.7) en het herstelplan (8.4.8) Inschakelen medisch forensische expertise Directe doorgeleiding RvdK: ihkv VTS (7.3.7) Nader onderzoek In kennisstelling van college van B&W Besluiten naar aanleiding van het onderzoek Vermoeden is bevestigd Vermoeden niet bevestigd Vermoeden weerlegd Verzoek tot onderzoek bij de RvdK (7.3.7) In kennisstelling van college van B&W Monitoren/Rappel 3 en 12 mnd (7.4) Afsluiten 17

18 Verplichte MELDCODE ADVIES & ONDERSTEUNING HULPVRAGERS (hfs.3) Informeren & Adviseren Betrokkene belt: - Pleger - Slachtoffer - Getuige Signaal door betrokkene (3.2.1) Adviesgesprek Beoordeling (on)veiligheid (3.2.2) Praktisch ondersteunen (3.2.3) 1. In kaart brengen van signalen; uitvoeren kindcheck (zie 7.1) ADVIES EN ONDERSTEUNING AAN OMSTANDERS EN PROFESSIONALS (hfs.4) Ondersteuning in voorbereiding gesprekken van adviesvrager met betrokkenen Ondersteuning tijdens gesprekken uitgevoerd door adviesvrager 2. Overleggen met collega s Vraag om advies (4.2) Situatie verkennen met adviesvrager (4.3) Ondersteuning aan adviesvrager (4.3.1) Ondersteuning adviesvrager bij opstellen/ bespreken veiligheidsplan Beoordeling verdere advisering of ondersteuning aan adviesvrager (MDT) 3. Gesprek met cliënt Bijwonen lokaal teamoverleg t.b.v. stappenplan Verslaglegging in vast format, op naam van adviesvrager (4.3.5) Eventueel melding ambtshalve, medewerker VT ( ) 4. Wegen van het geweld en/of de KIMI MELDING IN ONTVANGST NEMEN (hfs.5) Persoonlijk of telefonisch 5. beslissen MELDING Vermoeden van HG en/of KIMI 6. Zelf hulp bieden en/of regelen Informatie verzamelen (5.3.1); Voorlichting werkwijze (5.3.2); Afspraken maken over verantwoordelijkheidsverdeling (5.3.3) Omgaan met anonimiteit (5.3.4) Criteria Beoordeling (6.3.2) Afsluiten meldcode Overige manieren van ontvangst Besluitvorming (6.3.4): Is er sprake v/e redelijk vermoeden van HG of Informatie verzamelen (6.3.1) Informeren betrokkenen over melding en vervolgstappen Criteria Veilig Thuis is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke informatieplicht: Het informeren van betrokkenen over de melding en het vervolg daarop Op deze regel van openheid maakt het Uitvoeringsbesluit bij de Wmo 2015 twee uitzonderingen. (zie Veilig Thuis is vanuit haar wettelijk taak verantwoordelijk voor: het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. TRIAGE afgerond uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding (hfs.6) Het risico-taxatie instrument (6.3.2); Inschatting wel/niet betrokkenheid vertrouwensarts (6.3.3) Afstemming met Politie over vervolgacties die gericht zijn op het creëren van kansen voor een veilige situatie op de korte en langere termijn (6.3.8) aangifte Veilig Thuis kan, indien zij dat voor een betere beoordeling van de melding relevant acht, bij de start van de triage de gegevens uit de melding aanvullen met informatie uit uitsluitend de volgende bronnen: de eigen systemen van Veilig Thuis; de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); het Centraal Gezagsregister; de Raad voor de Kinderbescherming; de Verwijsindex Risicojongeren; de melder: de direct betrokkenen zelf, over de vraag of zij open staan voor hulp en ondersteuning. en ALTIJD de politie, over al de direct betrokken personen bij de situatie De vertrouwensarts wordt in ieder geval betrokken bij: een melding over lichamelijke mishandeling waarbij verwondingen worden gemeld; een ernstige acute en levensbedreigende situatie in het ziekenhuis of opname in een ziekenhuis waarbij medische problematiek van betrokkenen een prominente rol speelt; een melding waarbij medische problematiek speelt, waarbij betrokkenen onder behandeling zijn bij een specialist en deze problematiek gerelateerd is aan de gemelde zorgen een melding over seksueel misbruik; een melding over een vermoeden van Münchhausenby Proxy/ PCF/ FDP; een melding gedaan door een arts (of medewerker) vanuit het ziekenhuis waarbij de gemelde zorgen in verband staan met medische problematiek; een melding waarin sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek bij betrokkenen; een melding waarin sprake is van een vermoeden van verslavingsproblematiek, in het bijzonder bij vrouwen die zwanger zijn; een melding van vrouwelijke genitale verminking. ONDERZOEKEN (hfs.8) Een veiligheidsplan wordt tenminste opgesteld in meldingen waar sprake is van: huiselijk geweld; lichamelijke kindermishandeling; seksueel misbruik; vrouwelijke genitale verminking; eergerelateerd geweld; huwelijksdwang; (ernstige) verwaarlozing in de zin dat basiszorg en veiligheid ontbreken. Een herstelplan wordt in alle gevallen waarbij sprake is van schade bij één of meerdere betrokkenen Vervolgadvies (4.3.3) (6.3.10) Informeren beëindiging bemoeienis (6.3.11) Vernietigen alle persoonsgegevens Betrokkene(n) INZETTEN VERVOLGTRAJECTEN (hfs.7) Overdragen verantwoordelijkheden voor vervolgstappen aan: het lokaal veld, een instelling of professional, een Multi disciplinair team ( ) Afspraken maken over opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan (7.3.2) en herstelplan (7.3.3) Een schriftelijk of digitaal bericht aan: De betrokkenen De melder (bijlage 4) Optioneel: Verrichten vooronderzoek (8.3.2) Beoordeling Opstellen Plan van aanpak (8.3.1) Informeren betrokkenen over melding en vervolgstappen (8.3.4) Onderzoek: Gesprekken met betrokkenen (8.4.1) Specialistisch diagnostisch onderzoek bij betrokkenen (8.4.2) Gesprekken met kinderen (8.4.3) Specialistisch diagnostisch onderzoek bij kinderen (8.4.4) Overleg met professionals (8.4.5) Overleg met het informele netwerk (10.4.6) Opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan (8.4.7) en het herstelplan (8.4.8) Besluiten naar aanleiding van het onderzoek (8.4.9) Vermoeden is bevestigd Vermoeden niet bevestigd Vermoeden Direct contact met politie ( ) Direct contact met politie of HovJ (7.3.8); optie WTH (6.3.9) Inschakelen medisch forensische expertise Directe doorgeleiding RvdK: ihkv VTS (7.3.7) Nader onderzoek In kennisstelling van college van B&W Verzoek tot onderzoek bij de RvdK (7.3.7) In kennisstelling van college van B&W Besluit tot onderzoek door Veilig Thuis vindt plaats op basis van de volgende criteria: de bedreiging van de veiligheid van een of meer betrokkenen vraagt om directe interventie; uit de melding kan nog niet met voldoende zekerheid worden opgemaakt of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; uit de melding blijkt dat betrokkenen de gemelde problemen ontkennen of bagatelliseren of dat zij niet bereid zijn hulp te accepteren; de melding bevat onvoldoende informatie om een oordeel te vormen over de vraag welk vervolgtraject passend is; er is anonimiteit ten opzichte van het gezin toegezegd aan de melder door Veilig Thuis De politie wordt benaderd: Als de gegevens uit de melding wijzen op zodanige ernstige vormen van geweld of mishandeling (waaronder ernstige vormen van lichamelijke kindermishandeling, lichamelijke verwaarlozing, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang) dat het, in verband met de veiligheid van betrokkenen of vanwege de ernst van het feit, noodzakelijk is dat de politie bij de melding betrokken wordt; Als een of meerdere personen die bij de melding zijn betrokken, al bekend blijken te zijn bij de politie in een context die de politie voor een Veilig Thuis-melding relevant acht (de groep die positief scoorde toen (6.3.8) aanvullende informatie werd ingewonnen bij de politie); Bij meldingen, waarbij de politie zelf de melder is; Bij alle andere meldingen waarbij Veilig Thuis een redelijk vermoeden heeft van een strafbaar feit; wanneer Veilig Thuis twijfelt of er in de melding sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, wordt de melding eerst geanonimiseerd aan de politie voorgelegd. Criteria voor een VTO aan de Raad zijn: Er is een redelijk vermoeden dat er sprake is van een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van een minderjarige waardoor de inzet van een kinderbeschermingsmaatregelmoet worden overwogen, en/of, De onmogelijkheden om de bedreigde ontwikkeling met behulp van vrijwillige hulpverlening af te wenden, waardoor overheidsingrijpen noodzakelijk wordt, en/of, Er is sprake van een gezagsvacuüm. Monitoren/Rappel 3 en 12 mnd (7.4) Afsluiten 18

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

VNG-MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Veilig Thuis

VNG-MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Veilig Thuis VNG-MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Veilig Thuis Colofon Dit VNG-model Handelingsprotocol is een product van het VNG -ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg

Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg Versie 20-8-2015, definitief 1 Colofon Dit Handelingsprotocol is gebaseerd op het Handelingsprotocol Veilig Thuis, een product van het VNG-ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING VEILIG THUIS

MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING VEILIG THUIS MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING VEILIG THUIS Concept versie 30-07-2014 Ten geleide Hierbij ontvangt u het concept van het model Handelingsprotocol

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave Inleiding 4 Vorming van een AMHK

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Zie vervolgblad Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk medio september 2014)

Zie vervolgblad Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk medio september 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Programma van Eisen Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde 27 juni 2017 Jan-Dirk Sprokkereef 1 Inleiding Dit is de eindrapportage van het Programma Veilig Thuis de basis op orde. Het programma eindigt op

Nadere informatie

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2.

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2. Verkenning scenario s integratie AMK en (A)SHG in de regio Rijnmond Ten behoeve van het platform van de portefeuillehouders jeugd en de portefeuillehouders volksgezondheid van 13 februari 2014. Steller:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Inhoud Positie Veilig Thuis Fryslân Programma van eisen Inrichtingsplan Samenwerking gemeenten

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Paul Baeten Colofon Protocol van handelen Advies- en Meldpunten

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Introductie In 26 regio s wordt momenteel heel hard gewerkt aan de AMHK-vorming. In het eerder gepubliceerde stappenplan wordt

Nadere informatie

De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Op 1 januari 2015 moeten Gemeenten een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Nadere informatie

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v.

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Inhoudelijk vergezicht 2017 2018 Werkgroep Doorontwikkeling & lokale verankering Veilig Thuis Gelderland Midden 3 januari 2017 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

Ouderproblematiek & kinderen. Eva Hoytema van Konijnenburg

Ouderproblematiek & kinderen. Eva Hoytema van Konijnenburg Ouderproblematiek & kinderen Eva Hoytema van Konijnenburg Casus 1 U bent ambulancemedewerker en komt s avonds bij een man van 52 in verband met pijn op de borst. U gaat aan het werk en besluit de man mee

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Vaststellen van het beleidsplan 'Regiovisie aanpak huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018' en kennis nemen van de genomen besluiten door de gemeenten Helmond

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe *14.09055* Behandeld door: A. de Vries d.d. 21-04-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Nee Portefeuillehouder: J.F.A.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN Gemeenten regio Noord Oost Gelderland & Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Basisdocument, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie en uitgangspunten... 3 3 ROUTE 1: van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Bespreekbaar maken 9/10/2016

Bespreekbaar maken 9/10/2016 Bespreekbaar maken 9/10/2016 Programma 8 september 2016 1. Opdracht 2. Uitwisseling 3. Presentatie 4. Bespreking Drs. Ina van Beek, Movisie Veilig Thuis? Wet Meldcode: alle vormen GIA Kindermishandeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Zaaknummer 00465838 Onderwerp Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Veilig Thuis Midden-Brabant heeft van centrumgemeente Tilburg en

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE VERSCHERPT TOEZICHT

VOORTGANGSRAPPORTAGE VERSCHERPT TOEZICHT VOORTGANGSRAPPORTAGE VERSCHERPT TOEZICHT Veilig Thuis Gelderland-zuid, 10 juni 2016 Vooraf Op verzoek van de inspectie is de voortgangsrapportage Aanvalsplan en voortgangsrapportage Verbeterplan nu in

Nadere informatie