Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering..."

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Eerstelijnszorgverleners in Friesland Samenwerkingspartners Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Raad van Bestuur per 31 december Raad van Toezicht per 31 december Raad van Advies Bedrijfsvoering Diensten, inspanningen en resultaten Waardering door klanten Inspanning Samenwerkingstrajecten en procesbegeleiding Kwaliteitstrajecten Scholing, training, workshops Regiocoördinatie eerstelijns GGZ Geboortezorg Jeugdzorg Ouderenzorg Faciliteren van netwerken VAN ZZ NAAR GG KENNISCENTRUM EERSTE LIJN Bijlage 1: Leden RvT en RvA per Pag. 2

3 Voorwoord De ontwikkelingen in de zorg zitten in een stroomversnelling. Er is een beweging gaande van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn en meer zelfmanagement en e- health. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om meer complexere zorg vorm te geven, nieuwe en innovatieve werkwijzen te omarmen, en aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van patiënten. De transities in de zorg vragen verder om een gesprekspartner te zijn voor gemeente, zorgverzekeraar, en andere partners in de zorg. In deze setting heeft ROS Friesland in 2013 advies en diensten voor de eerstelijnszorg geboden en daarnaast een strategische verkenning uitgevoerd om voor de komende tijd de koers te bepalen. Anneke Venema, Directeur/bestuurder Februari 2014 Pag. 3

4 1. Uitgangspunten van verslaglegging Het jaarverslag is opgebouwd volgens de richtlijnen van het Jaardocument Zorg. Met dit jaarverslag verantwoordt ROS Friesland zich op een inzichtelijke wijze als maatschappelijk ondernemer. Tegelijkertijd voldoet ROS Friesland aan de informatieplicht ten aanzien van belangrijke partijen als de Nederlandse Zorgautoriteit en de Zorgverzekeraars. Ook is deze rapportage afgesproken binnen de landelijke ROS en. Het jaarverslag bestaat uit de volgende 4 hoofdstukken: o o o o uitgangspunten van de verslaglegging profiel van de organisatie bestuur, toezicht en bedrijfsvoering diensten, inspanningen en prestaties De financiële verantwoording wordt in de aparte jaarrekening gegeven. Met veel inspanning en enthousiasme zijn 2013 advies en begeleiding geboden aan eerstelijnszorgverleners en organisaties en is samengewerkt met belanghebbende in en rond de eerstelijnszorg. Pag. 4

5 2. Profiel van de organisatie ROS Friesland werkt voor zorgaanbieders in de eerste lijn en wil een significante bijdrage leveren aan de versterking van de samenwerking, samenhang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland. Zij doet dit door eerstelijns zorgaanbieders te ondersteunen en te faciliteren bij het leveren van toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg. ROS Friesland is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zonder last of ruggespraak advies en ondersteuning geeft aan haar opdrachtgevers. ROS Friesland werkt onafhankelijk van beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiënten/ consumentenorganisaties. In 2013 heeft een strategische verkenning plaatsgevonden en zijn de missie en visie van de organisatie herijkt. ROS Friesland is een van 16 ROS en in Nederland Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggend rechtspersoon Stichting ROS Friesland Adres Dalhuysenstraat 35 Postcode Plaats 8448 EW Heerenveen Telefoonnummer Identificatienummer kamer van koophandel E mail adres Internetpagina Structuur van de organisatie ROS Friesland is een stichting met een Raad van Toezicht model. Zij kenmerkt zich als een platte organisatie met zelfstandig functionerende (regio)adviseurs. Naast de (regio)adviseurs zijn er een coördinator scholing en training, twee projectcoördinatoren (BeweegKuur en Gelijke Kansen), een beleidsmedewerker, een secretaresse, een officemanager en een directeur/bestuurder in dienst. Incidenteel wordt van externe expertise gebruik gemaakt. ROS Friesland heeft het werkgebied verdeeld in een aantal regio s. Elke adviseur heeft een eigen regio als werkgebied met daarnaast een of meerdere aandachtsgebieden. Deze werkzaamheden beperken zich niet tot de eigen regio en kunnen in het hele werkgebied uitgevoerd worden. Pag. 5

6 Missie ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de (eerstelijns)zorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers. ROS Friesland doet dit samen met andere partners, vanuit de maatschappelijke opdracht om ook voor de toekomst de zorg kwalitatief goed, toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden. Zo dragen we bij aan een betere gezondheid en welzijn van burgers in Friesland. Visie Vanuit vernieuwd en toekomstbestendig vakmanschap hebben zorgaanbieders de samenwerking met elkaar en in de wijk/regio opgepakt. Er zijn aanspreekbare organisaties, die goed worden gefaciliteerd. De zorg is samenhangend, afgestemd met patiënten en/of hun mantelzorgers, en passend voor de regio. Bewezen interventies worden toegepast, digitale mogelijkheden worden benut en de geboden kwaliteit is zichtbaar. De patiënt/burger ervaart afgestemde zorg, kan in toenemende mate zelf gezondheidsproblemen oplossen, en ervaart goede toegang tot formele zorg als dat nodig is. De belanghebbenden rond de zorg (oa. zorgverzekeraars, overheden) bieden vanuit een gezamenlijke drive en inzet ondersteuning aan deze ontwikkeling. ROS Friesland wil een adviserende, verbindende en inspirerende schakel zijn die meehelpt om zaken anders en slimmer te organiseren. Dit betekent dat ROS Friesland, vanuit kennis en ervaring met de eerstelijnszorg, ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partners en domeinen zoekt. Werkwijze ROS Friesland heeft zich in 2013 o.a. gericht op: o Het adviseren en begeleiden van samenwerkingstrajecten (binnen de eerste lijn en met aanpalende domeinen). o Het adviseren en begeleiden van netwerken voor doelgroepen (eerstelijnszorg met aanpalende domeinen), o.a. ouderenzorg, geboortezorg, GGZ. o Het informeren, adviseren en begeleiden van het veld rond actuele thema s (o.a. basis GGZ, transities binnen de gemeente, preventie/leefstijl) o Het inzichtelijk maken van zorgvraag en aanbod middels de wijkscan en regioanalyse. o Het adviseren en begeleiden van organisatieontwikkeling (POH GGZ, POH- S). o Het adviseren en begeleiden van kwaliteitstrajecten. Pag. 6

7 2.3. Eerstelijnszorgverleners in Friesland Zorgprofessionals in de eerstelijnszorg zijn de primaire klanten van ROS Friesland. Ook samenwerkings- en ketenpartners van de eerstelijnszorg zijn in toenemende mate van belang voor het vormgeven van integrale zorg voor burgers/patiënten. Om een beeld te krijgen van de eerstelijns zorg wordt in onderstaande tabel een globale opsomming gegeven, op basis van de ons bekende gegevens, van de omvang van de doelgroepen op 31 december Samenwerkingspartners In 2013 is ingezet op een intensievere verkenning van de samenwerking met organisaties binnen en rond de zorg. Voorbeelden zijn concrete samenwerking met de GGD en Sport Fryslan binnen een Alliantie bewegen-sport-gezondheid(szorg), verkenning van samenwerking met ketenzorgorganisaties en ziekenhuizen, samenwerking met gemeenten en GGZ rond themabijeenkomsten (ouderen, GGZ, jeugd). Dit vanuit de gedachte dat de relatie tussen eerste lijn en deze partijen steeds belangrijker wordt en dat ROS Friesland een verbindende schakel kan zijn richting de eerste lijn en omgekeerd. Andere belangrijke stakeholders zijn: o Landelijke-, provinciale- en lokale overheid. Er wordt in overleg ingespeeld op landelijke en regionale ontwikkelingen die voor de eerste lijn van belang zijn. o Patiënten en/of mantelzorgorganisaties, bv. Zorgbelang Fryslân, voor afstemming patiëntperspectief in de 1e ljin. Pag. 7

8 o o o o De Friesland Zorgverzekeraar. Door een zich steeds verder terugtrekkende overheid, komt de nadruk meer te liggen op samenwerking tussen lokale overheid en zorgverzekeraar. Kennisinstituten, universiteiten en hogescholen (JvEI, Vilans, Trimbos) Landelijke koepelorganisaties (KNGF, KNOV, LHV, NHG, enz.) Samenwerking met andere ROS en in het ROS-netwerk. ROS-netwerk De afgelopen jaren hebben de ROS en in toenemende mate samenwerking gezocht om hun dienstverlening af te stemmen en op een hoger plan te krijgen. In 2011 en 2012 is ingezet op gezamenlijke programmalijnen: zorg in de buurt, voorkomen van zorg (preventie), zorg op de juiste plek (substitutie) en zorg op de agenda. In 2013 heeft het ROS-netwerk zich verder doorontwikkeld naar een ROS netwerk dat zich nadrukkelijker richt op het maken van het verschil. Er is gekozen om 4 concrete instrumenten gezamenlijk verder door te ontwikkelen: o Public Health Analyse / Wijkscan o Substitutie-atlas o Bouwstenen Basis GGZ o Bouwstenen Ouderenzorg. Eind 2013 hebben de gezamenlijke ROS en een strategische verkenning voor het ROSnetwerk laten uitvoeren. Uitkomsten daarvan zijn begin 2014 bekend gemaakt. De LVG, branche organisatie van de ROS en, is eind 2013 gefuseerd met de VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) en het LOK (Landelijk Overleg Ketenzorg) tot een nieuwe brancheorganisatie InEen. Pag. 8

9 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1. Bestuur en toezicht De stichting ROS Friesland wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht baseert zich op de Health Care Governance als leidraad voor toezicht in zorginstellingen. Health Care Governance is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op zorgorganisaties. Daarnaast behelst de Governance Code adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de organisatie haar doelen realiseert Raad van Bestuur per 31 december 2013 Per 15 mei 2012 heeft Dhr. R van Boxtel afscheid genomen van de organisatie. In de periode tot 31 december was mw. A.A. Venema interim directeur/bestuurder bij de organisatie. Zij blijft na 2013 aan als directeur/bestuurder Raad van Toezicht per 31 december 2013 Gedurende 2013 bleef de samenstelling van de RvT ongewijzigd. Voor een overzicht van de samenstelling van de RvT, zie bijlage 1. Vanwege het vertrek van directeur/bestuurder Rob van Boxtel in mei 2013 heeft de Raad van Toezicht een interim directeur/bestuurder aangesteld. De Raad van Toezicht heeft de interim bestuurder de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een strategische verkenning. De Raad van Toezicht is daartoe vaker bijeen geweest, nl in totaal 8 vergaderingen. In december 2013 is de strategische verkenning vastgesteld en heeft de Raad van Toezicht de interim bestuurder aangesteld als nieuwe directeur/bestuurder voor de organisatie per Ook heeft de Raad van Toezicht statutair zijn goedkeuring gegeven aan het jaarplan 2014 en de begroting De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft voorafgaande aan de vergadering overleg met de bestuurder over lopende zaken en ter voorbereiding van de vergadering. Op de RvT bijeenkomsten zijn de volgende punten aan de orde geweest: - Voortgang strategische verkenning en koers van de organisatie. - Ontwikkelingen in de eerstelijnszorg - Contacten met belangrijke stakeholders - Interne organisatie en personele ontwikkelingen - Beleidscyclus inclusief inhoudelijke en financiële rapportages - Functioneren van de bestuurder Pag. 9

10 De voorzitter van de RvT heeft een bijeenkomst voor RvT-en van ROS en bijgewoond in december De RvT heeft zijn eigen functioneren (n.a.v. checklist van de NVTZ) geëvalueerd en de nevenfuncties van de RvT zijn gerapporteerd. Geen van de leden vervulde een (neven)functie die onverenigbaar was met zijn functie in of met het belang van de stichting. Er is een rooster van aftreden. De vergoeding voor de Raad van Toezicht is overeenkomstig de richtlijnen van de NVTZ Raad van Advies ROS Friesland heeft een Raad van Advies. in de RvA zijn de klantgroepen vertegenwoordigd. De RvA is in keer bij elkaar geweest. Gespreksonderwerpen waren ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, de strategische verkenning en de koers van de organisatie. De vraag was welke rol ROS Friesland in het veranderende zorglandschap kan en moet spelen. Als Raad van Advies ziet men een rol voor de ROS weggelegd om verzekeraar en gemeenten met elkaar in contact te brengen en vervolgens ook op uitvoerend niveau contacten te leggen tussen eerstelijn en gemeenten. Voor een overzicht van de samenstelling van de RvA, zie bijlage Bedrijfsvoering Hier wordt beschreven op welke wijze ROS Friesland op organisatieniveau de interne bedrijfsvoering realiseert op het gebied van HRM, planning en control en administratieve organisatie. Professioneel en transparant management Zaken m.b.t. de bedrijfsvoering zijn besproken en vastgesteld met het team. De besluiten zijn vastgelegd in de notulen van de vergadering. Er is gewerkt op basis van het werkplan 2013 en de vastgestelde begroting. Er is een urenregistratie. Administratieve organisatie De financiële administratie werd in 2013 ingekocht en verzorgd door administratiekantoor ATB. Voor elke Raad van Toezicht vergadering is er gerapporteerd over de voortgang, zowel inhoudelijk als financieel. Voor 2013 is het ROS-contract met DFZ voor de zgn. ROS-gelden afgesloten en heeft er regelmatig af stemming over de voortgang en beleid plaats gevonden. Pag. 10

11 Personeelsbeleid Op 31 december 2013 waren er bij ROS Friesland 11 medewerkers in dienst met in totaal 8,5 fte. Vanwege de beperkte omvang van de organisatie is er geen wettelijke eis voor een ondernemingsraad. In het maandelijks teamoverleg komen zaken rond personeelsbeleid aan de orde. Met alle medewerkers zijn in 2013 functioneringsgesprekken gevoerd. Met alle medewerkers zijn individueel afspraken gemaakt over scholing, trainingen e.d. Daarnaast zijn er jaarlijks twee dagen waarop voor het team gezamenlijke scholing/deskundigheidsbevordering wordt georganiseerd (voor 2013 business modelling en menselijke dynamieken). Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg 0,64% (2012:0,62%). Eén medewerkster heeft zwangerschapsverlof gehad. Pag. 11

12 4. Diensten, inspanningen en resultaten De resultaten worden gepresenteerd gerelateerd aan de doelen zoals verwoord in het jaarplan Waardering door klanten Klanten waarderen de inzet van ROS Friesland bij ondersteuningsvragen met een gemiddeld cijfer van 8.5. In 2012 was dit gemiddeld een 7.9. De doelstelling van minimaal een 8 voor projectevaluaties is hiermee gehaald. Klantenraadpleging Begin 2013 zijn de resultaten van het klantervaringsonderzoek onder 1 e lijns zorgaanbieders bekend geworden. Zorgaanbieders zien ROS Friesland als: goed bereikbaar, deskundig, betrouwbaar, informatief en ervaren een prettig persoonlijk contact. Zorgaanbieders overwegen ROS Friesland in te schakelen voor: 1. Samenwerking binnen de eerstelijns gezondheidszorg 2. Samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn 3. Samenwerking tussen de eerste lijn en gemeenten/ggd s 4. Implementatie van zorgprogramma s. Afstemming met beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg In 2013 zijn de contacten met diverse beroepsverenigingen en organisaties gecontinueerd. Intern is er voor elke klantgroep een medewerker die de klantgroep in portefeuille heeft en de contacten onderhoudt. In oktober 2013 heeft ROS Friesland het jaarlijkse diner pensant georganiseerd voor de provinciale bestuursleden van de eerstelijns psychologen, apothekers, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen, diëtisten, logopedisten en verloskundigen. Vanwege de transitie bij de gemeentes is dit jaar wethouder Egbert Berenst (gemeente Smallingerland) als speciale gast uitgenodigd. De avond werd goed gewaardeerd en de vraag was om deze ook in 2014 weer te organiseren. Pag. 12

13 4.2. Inspanning In onderstaand figuur wordt aangegeven waar ROS Friesland zich voor 2013 heeft ingezet. In vergelijking tot de jaren daarvoor, is meer tijd besteed aan samenhang en samenwerkingstrajecten en het innovatie en kenniscentrum. We zien een terugloop in de vragen naar kwaliteitstrajecten. Pag. 13

14 Toelichting - Samenhang en samenwerking: verdere groei door o.a. grotere projecten zoals ouderenzorg en de ondersteuning van de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV s). - Innovatie en kenniscentrum is toegenomen door de vraag naar wijkscans, de doorontwikkeling van dit product, en meer aandacht voor regioanalyse en regiomanagement. - Kwaliteit: de vraag naar de kwaliteitsworkshops is in 2013 verder afgenomen. Hierdoor is ook de tijdsinvestering verminderd. In de begeleiding van kwaliteitstrajecten zien we geen verdere groei meer. Het NHG praktijkaccrediteringssysteem is digitaal en begeleiding door een consulent is niet meer verplicht. Ook certificeringtrajecten binnen de fysiotherapie worden weinig aangevraagd. - GGZ: aandacht voor en vertaling van veranderingen in de GGZ en de transitie jeugd(ggz)zorg naar zorgaanbieders. Pag. 14

15 4.3. Samenwerkingstrajecten en procesbegeleiding Er lopen in totaal 38 projecten op het gebied van samenhang en samenwerking (inclusief initiatieven op het gebied van Gecombineerde Leefstijl Interventies en Verloskundige Samenwerking Verbanden) waarbij ROS Friesland procesondersteuning biedt. De projecten variëren sterk in onderwerp, tijd en intensiteit. De tijdsinvestering hangt af van de grootte van de groep die ondersteund wordt, het stadium waarin een samenwerkingsinitiatief zich bevindt, het eigen regelvermogen van de deelnemers e.d. Ook zijn ondersteunende en adviserende werkzaamheden verricht voor individuele praktijken zoals bijvoorbeeld de implementatie van POH-somatiek. In vier trajecten zijn praktijkscans gedaan in het kader van praktijkontwikkeling. Doelen samenwerkingstrajecten en procesbegeleiding (jaarplan 2013) Doel Resultaat ROS Friesland ondersteunt eerstelijns zorgaanbieders bij vraagstukken op het gebied van grootschaligere organisatievormen. ROS Friesland initieert en stimuleert samenwerking binnen en tussen netwerken van eerstelijns organisaties en relevante andere organisaties (rond thema's ouderen, met gemeenten, provincie, welzijn, AMW) ROS Friesland levert een bijdrage aan minimaal 15 samenwerkingsinitiatieven in de vorm van procesbegeleiding. ROS Friesland levert een bijdrage aan het waarborgen van de continuïteit van zorg in Friesland. ROS Friesland levert een bijdrage aan onderzoek van het NIVEL, RIVM en JvE naar effectiviteit van geïntegreerde samenwerking in de eerstelijnszorg. Psychologen zijn ondersteund in hun zoektocht naar organisatievorming. In 2013 heeft ROS Friesland samenwerking gezocht met ketenzorgorganisaties, met name Dokterszorg om te onderzoeken waar een eventuele gezamenlijke inzet tot meerwaarde kan leiden voor de zorg. In netwerkbijeenkomsten op lokaal, regionaal en provinciaal niveau zijn samenwerkingstrajecten gerealiseerd op het gebied van ouderen (provinciaal, regionaal en lokaal). Er lopen in totaal 38 projecten op het gebied van samenhang en samenwerking (inclusief initiatieven op het gebied van Gecombineerde Leefstijl Interventies en Verloskundige Samenwerking Verbanden) waarbij ROS Friesland procesondersteuning biedt I.s.m. dokterszorg en DFZ wordt ingezet op digitale vormen om huisartsen naar Friesland te trekken (zie onder) Bijdrage aan het onderzoek is geleverd. Door onenigheid over de operationalisering van het onderzoek, verloopt de voortgang moeizaam. Pag. 15

16 ROS Friesland realiseert contactmogelijkheden voor (eerstelijns)zorgaanbieders door het organiseren van minimaal 4 symposia, workshops of lezingen. ROS Friesland heeft meerdere symposia en workshops georganiseerd voor de ELZ, o.a. Social media (2 maal), Springtij, Jeugd/GGZ en symposium ouderen Continuïteit van zorg De te verwachten opvolgingsproblematiek in huisartsenpraktijken in Friesland is voor ROS Friesland en de Doktersdienst aanleiding geweest een plan van aanpak te schrijven om nieuwe en startende huisartsen te voorzien van informatie over praktijkvoering in Friesland. Achterliggend doel is pas afgestudeerde en zoekende huisartsen enthousiast te maken voor het overnemen van een praktijk in Friesland. Hiermee zou de continuïteit in de huisartsenzorg geborgd blijven. Het plan van aanpak voorziet in het ontwikkelen van een mobiele website met daarop informatie voor de doelgroep over de huisartsenzorg in Friesland en over de provincie Friesland in het algemeen. De ideeën zijn besproken met De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland Zorgverzekeraar heeft aangegeven eerst een onderzoek te willen uitvoeren naar de beweegredenen waarom startende/zoekende huisartsen al dan niet besluiten zich in Friesland te vestigen. Op basis daarvan kan dan gerichter informatievoorziening plaatsvinden. Naar verwachting zal dit onderzoek in 2014 uitgevoerd worden, waarna de mobiele website ontwikkeld kan worden Kwaliteitstrajecten Praktijkhouders in de eerste lijn willen goede kwaliteit van zorg leveren, enerzijds inhoudelijke kwaliteit en anderzijds ook een goede praktijkvoering. ROS Friesland speelt op beide terreinen in. Het gaat dan om ondersteuning bij het kwaliteitsbeleid, het samenvoegen van de bedrijfsvoering van praktijken, financiële huishouding of juridische vraagstukken of personeelsbeleid. Zo wordt er in praktijk- en samenwerkingstrajecten aandacht besteed aan organisatorische vraagstukken en wordt er door geschakeld in het netwerk naar zakelijke dienstverleners die gespecialiseerd zijn in genoemde onderwerpen. Uitgangspunt is daarbij voor ons dat er voor goede samenwerking een goede praktijkvoering nodig is. Doelen kwaliteit en veiligheid (jaarplan 2013) Doel ROS Friesland biedt workshops Kwaliteit voor eerstelijns praktijken opnieuw aan in 2013 Resultaat De animo voor de workshops kwaliteit is in 2013 afgenomen en besloten is om dit niet meer in deze vorm aan te bieden. Het budget Pag. 16

17 is in overleg met DFZ bestemd voor de voorstelling over zelfmanagement. ROS Friesland begeleidt huisartsen en verloskundigen bij minimaal 6 NHGaccreditatietrajecten ROS Friesland begeleidt zorgverleners bij minimaal 3 certificeringtrajecten ROS Friesland brengt patiëntveiligheid in de eerstelijns zorg onder de aandacht van zorgverleners. ROS Friesland levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en instandhouding van de deskundigheid van de huisartsen ROS Friesland levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en instandhouding van het Farmacotherapie Overleg (FTO) in Friesland In totaal zijn 9 huisartspraktijk begeleidt, waarvan er 3 zijn afgesloten. In 2013 was het voor huisartsen niet meer verplicht om een praktijkconsulent te hebben. Net als in 2012 is er weinig vraag naar HKZcertificeringstrajecten, ROS Friesland wordt vaker gevraagd voor eenmalig advies. Het onderzoekstraject naar de knelpunten van het beschikbaar hebben van een betrouwbaar, volledig en actueel medicatieoverzicht bij de patiënt en de voorschrijvers in het adherentiegebied van het Antonius Ziekenhuis, onder leiding van ROS Friesland is afgerond. De resultaten zijn in januari 2014 gepresenteerd op een klinische avond. Voor de ondersteuning van het zorginhoudelijke kwaliteitsbeleid van huisartsen is voor 2013 een contract afgesloten met een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). ROS Friesland heeft verder vorm gegeven aan de ondersteuning van het Farmacotherapie Overleg (FTO) in Friesland. Dit door bijscholing en netwerkbijeenkomsten te organiseren. De Perifeer Accreditatie Medewerker zorgt tevens voor afstemming en vertaling van landelijke ontwikkelingen naar regionaal beleid Scholing, training, workshops In 2013 zijn de volgende scholingen, workshops, symposia en bijeenkomsten georganiseerd: Onderwerp Nascholing Overgewicht en Obesitas Training VSV voor Een goed begin Symposium GEZ Netwerkbijeenkomst Kwetsbare Ouderen St. Annaparochie doelroep ELP, GZP, FT, VLK, HA, POH, Diëtist VLK, Gyn. ELZ, managers, adviseurs ELZ, welzijn Pag. 17

18 Netwerkbijeenkomst Kwetsbare Ouderen Oud-Oost Symposium Een beter begin Informatiebijeenkomst Transitie Jeugdzorg Nascholing Overspanning + Burn-out Informatiebijeenkomst Veranderingen GGZ en Jeugdzorg Meeting Social media I Meeting Social media II Symposium Samen ouder worden, zo kan het ook! Symposium Samenwerken in geboortezorg, stand van zaken Nascholing Gehechtheidsstijlen in de behandelkamer Nascholing Gecompliceerde Rouw Eindejaarsbijeenkomst ELZ, welzijn VLK, CJG, zorgcoord.jgz, gemeente vrijgev. ELP + ortho.gen. HA (en hun POH-GGZ), psychologen HA, GGZ doelgroepen ELZ ELZ ELZ -Welzijn beroepsgroepen geboortezorg ELP ELP + HA ELZ, andere domeinen 4.6. Regiocoördinatie eerstelijns GGZ ROS Friesland voert de regiocoördinatie voor de eerstelijns GGZ uit. Zij onderhoudt contacten met en informeert (via nieuwsbrief, website, bijeenkomsten, digitaal en persoonlijk contact) zorgaanbieders en stakeholders over ontwikkelingen binnen de GGZ. Zij initieert samenwerking en biedt advies en begeleiding. Doelen GGZ (jaarplan 2013) Doel ROS Friesland levert een actieve ondersteunende en adviserende bijdrage aan de totstandkoming en bevordering van zowel inhoudelijke als organisatorische samenwerking, binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in Friesland en in afstemming met gemeenten en 2e lijn Resultaat - Een samenwerkingsverband van huisartsen en eerstelijnspsychologen wordt begeleid bij het invoeren van zorgpaden en geïntegreerde GGZ. - ROS Friesland heeft contacten gelegd met de projectstructuur transitie jeugdzorg i.v.m. o.m. de jeugd GGZ en ROS Friesland is aanwezig geweest bij meerdere regionale en provinciale bijeenkomsten om de inbreng en werkwijze van de eerstelijnsgezondheidszorg voor het voetlicht te brengen. - Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vrijgevestigden in de jeugd GGZ. De contactgroep die daar is geformeerd wordt ondersteund door ROS Pag. 18

19 Friesland. ROS Friesland ondersteunt de eerstelijnszorgaanbieders bij de invoering en inbedding van basis GGZ ROS Friesland ondersteunt huisartsen bij invoering en verdere inbedding van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. - ROS Friesland heeft een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd voor huisartsen, psychologen en andere vrijgevestigden over het nieuwe stelsel GGZ. - ROS Friesland heeft bij meerdere overleggen tussen verschillende geledingen gefungeerd als technisch voorzitter - ROS Friesland heeft een visietraject gedaan met de LVE-afdeling Noord Nederland met het oog op het vormen van een aanspreekbare organisatie. In de aanloop naar de invoering van het nieuwe GGZ-stelsel meldden zich eind 2012 veel huisartsen voor een POH-GGZ. Er is ondersteuning verleend aan zes POH-GGZ trajecten van samenwerkingsverbanden, vier trajecten voor aansluiting van huisartsen bij een reeds bestaand samenwerkingsverband en vier trajecten van losse huisartsenpraktijken. Eind 2013 heeft 64% van de gevestigde huisartsen in Friesland de beschikking over een POH-GGZ, een verhoging van 8% t.o.v. eind ROS Friesland houdt de (digitale) sociale kaart van de eerste- en tweedelijns GGZ in Friesland actueel. Vanuit de urgentie die gevoeld wordt in relatie tot de BasisGGZ en de transitie van de jeugdzorg is het traject met Cegedim gestart met de beroepsgroep psychologen. ROS Friesland organiseert samen met ELANN en ProGez minimaal 3 (multidisciplinaire) nascholing voor psychologen en ander GGZ beroepsgroepen De ondersteuning van de werkgroep deskundigheidsbevordering ELP is ook in 2013 voortgezet, met als inzet zoveel mogelijk multidisciplinaire scholing. De daadwerkelijke organisatie van de nascholingen rouleert (zie scholingen). Pag. 19

20 4.7. Geboortezorg ROS Friesland adviseert, ondersteunt en initieert bij de ontwikkelingen in geboortezorg en de afstemming van de eerste lijn met de Centra voor Jeugd en Gezin. Afstemming is en wordt gezocht met Friesland Voorop op het thema geboortezorg. Doelen geboortezorg (jaarplan 2013) Doel Afstemming geboortezorg op provinciaal niveau door het vervullen van het voorzitterschap DVP Friesland Bevorderen van de aanbevelingen uit het advies van de stuurgroep Een goed begin door actieve deelname aan het Consortium en de verbinding met het Friese veld. Minimaal 2 VSV ondersteunen in hun professionalisering Heroriëntatie verloskundigen kring Resultaat Het DVP Friesland is begeleid in de omvorming naar het Platform Geboortezorg Friesland, waarbij de vertegenwoordiging vanuit de VSV s steviger geregeld is, zodat de onderlinge afstemming, communicatie en ondersteuning directer ingezet kunnen worden. De ROS adviseur is voorzitter van de multidisciplinaire stuurgroep van het Consortium met vertegenwoordiging uit het veld van geboortezorg in het noorden van Nederland. De opstartfase van het project ProKind is vanuit de Stuurgroep begeleid en gemonitord. Deelname vindt plaats vanuit de drie Noordelijke ROS en, deze ROS en zijn tevens lid van de werkgroep die het Symposium Samenwerking Stand van zaken 1 heeft georganiseerd op 22 november jl., de praktische organisatie werd door ELANN uitgevoerd. Het was een succesvol symposium met deelname van meer dan 120 deelnemers uit het veld, die het symposium positief beoordeelden. De ondersteuning van twee VSV s (Heerenveen, Drachten) is voortgezet. Tevens is ondersteuning geleverd bij de uitvoering van drie Carrousel bijeenkomsten in drie VSV s, dit was een training / introductie over Integrale geboortezorg. ROS Friesland adviseert en begeleidt de heroriëntatie van de verloskundigen kring, om beter te kunnen aansluiten bij de VSV structuur. Pag. 20

21 4.8. Jeugdzorg Transitiejeugdzorg ROS Friesland heeft contacten gelegd met de projectstructuur transitie jeugdzorg i.v.m. de jeugd GGZ en ROS Friesland is aanwezig geweest bij meerdere regionale en provinciale bijeenkomsten om de inbreng en werkwijze van de 1 e lijns gezondheidszorg voor het voetlicht te brengen. Project Gelijke kansen voor een optimale start Het project Gelijke kansen is in het najaar van 2013 afgesloten met nog een flink aantal voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. Voor de voortzetting van deze voorlichting blijft een pool van verloskundigen beschikbaar, zij kunnen worden ingezet via een contactpersoon bij de GGD Fryslan van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. In minimaal twee gemeenten is een budget voor de voorlichting gereserveerd. De eindrapportage is inmiddels aan de Provincie Fryslan gestuurd, de hoofdfinancier van het project Ouderenzorg Inzet op samenwerking rond ouderen is een van de speerpunten van ROS Friesland vanwege de toename van (kwetsbare) ouderen in de komende decennia, de wens van burgers om zo lang mogelijk thuis te wonen en noodzaak om kosten in de hand te houden. Inzet is samenhangende zorg dichtbij mensen. ROS Friesland neemt deel aan de werkgroep van het programma: samenwerking sociaal en medische eerste lijn waar zorgaanbieders, gemeenten, de zorgverzekeraar en patiëntenvertegenwoordiging modellen ontwikkelen voor gebruik op gemeentelijk niveau. Er wordt hierbij ingezoomd op samenwerking rond ouderen en jeugd. Duidelijk wordt ook dat de cultuurverschillen tussen de 0 e en eerstelijns zorg- en hulpverleners groot zijn. Beleidsontwikkeling en besluitvorming kosten binnen gemeenten veel tijd terwijl dit binnen een eerstelijns praktijk veel sneller, maar ook veel meer adhoc gericht op de directe uitvoering plaatsvindt. Elke eerstelijns praktijk is een eigen onderneming met eigen doelen. Bovendien zijn niet altijd dezelfde (soorten) partijen actief in een lokale situatie. Meerdere modellen voor samenwerking zullen daardoor nodig zijn. Doelen ouderenzorg (jaarplan 2013) Doel ROS Friesland stimuleert, informeert en initieert activiteiten op het gebied van ouderenzorg Resultaat ROS Friesland heeft d.m.v. bijeenkomsten, ROS Nieuws, website en Twitter het veld geïnformeerd over ontwikkelingen op het Pag. 21

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie