Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering..."

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Eerstelijnszorgverleners in Friesland Samenwerkingspartners Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Raad van Bestuur per 31 december Raad van Toezicht per 31 december Raad van Advies Bedrijfsvoering Diensten, inspanningen en resultaten Waardering door klanten Inspanning Samenwerkingstrajecten en procesbegeleiding Kwaliteitstrajecten Scholing, training, workshops Regiocoördinatie eerstelijns GGZ Geboortezorg Jeugdzorg Ouderenzorg Faciliteren van netwerken VAN ZZ NAAR GG KENNISCENTRUM EERSTE LIJN Bijlage 1: Leden RvT en RvA per Pag. 2

3 Voorwoord De ontwikkelingen in de zorg zitten in een stroomversnelling. Er is een beweging gaande van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn en meer zelfmanagement en e- health. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om meer complexere zorg vorm te geven, nieuwe en innovatieve werkwijzen te omarmen, en aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van patiënten. De transities in de zorg vragen verder om een gesprekspartner te zijn voor gemeente, zorgverzekeraar, en andere partners in de zorg. In deze setting heeft ROS Friesland in 2013 advies en diensten voor de eerstelijnszorg geboden en daarnaast een strategische verkenning uitgevoerd om voor de komende tijd de koers te bepalen. Anneke Venema, Directeur/bestuurder Februari 2014 Pag. 3

4 1. Uitgangspunten van verslaglegging Het jaarverslag is opgebouwd volgens de richtlijnen van het Jaardocument Zorg. Met dit jaarverslag verantwoordt ROS Friesland zich op een inzichtelijke wijze als maatschappelijk ondernemer. Tegelijkertijd voldoet ROS Friesland aan de informatieplicht ten aanzien van belangrijke partijen als de Nederlandse Zorgautoriteit en de Zorgverzekeraars. Ook is deze rapportage afgesproken binnen de landelijke ROS en. Het jaarverslag bestaat uit de volgende 4 hoofdstukken: o o o o uitgangspunten van de verslaglegging profiel van de organisatie bestuur, toezicht en bedrijfsvoering diensten, inspanningen en prestaties De financiële verantwoording wordt in de aparte jaarrekening gegeven. Met veel inspanning en enthousiasme zijn 2013 advies en begeleiding geboden aan eerstelijnszorgverleners en organisaties en is samengewerkt met belanghebbende in en rond de eerstelijnszorg. Pag. 4

5 2. Profiel van de organisatie ROS Friesland werkt voor zorgaanbieders in de eerste lijn en wil een significante bijdrage leveren aan de versterking van de samenwerking, samenhang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland. Zij doet dit door eerstelijns zorgaanbieders te ondersteunen en te faciliteren bij het leveren van toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg. ROS Friesland is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zonder last of ruggespraak advies en ondersteuning geeft aan haar opdrachtgevers. ROS Friesland werkt onafhankelijk van beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiënten/ consumentenorganisaties. In 2013 heeft een strategische verkenning plaatsgevonden en zijn de missie en visie van de organisatie herijkt. ROS Friesland is een van 16 ROS en in Nederland Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggend rechtspersoon Stichting ROS Friesland Adres Dalhuysenstraat 35 Postcode Plaats 8448 EW Heerenveen Telefoonnummer Identificatienummer kamer van koophandel E mail adres Internetpagina Structuur van de organisatie ROS Friesland is een stichting met een Raad van Toezicht model. Zij kenmerkt zich als een platte organisatie met zelfstandig functionerende (regio)adviseurs. Naast de (regio)adviseurs zijn er een coördinator scholing en training, twee projectcoördinatoren (BeweegKuur en Gelijke Kansen), een beleidsmedewerker, een secretaresse, een officemanager en een directeur/bestuurder in dienst. Incidenteel wordt van externe expertise gebruik gemaakt. ROS Friesland heeft het werkgebied verdeeld in een aantal regio s. Elke adviseur heeft een eigen regio als werkgebied met daarnaast een of meerdere aandachtsgebieden. Deze werkzaamheden beperken zich niet tot de eigen regio en kunnen in het hele werkgebied uitgevoerd worden. Pag. 5

6 Missie ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de (eerstelijns)zorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers. ROS Friesland doet dit samen met andere partners, vanuit de maatschappelijke opdracht om ook voor de toekomst de zorg kwalitatief goed, toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden. Zo dragen we bij aan een betere gezondheid en welzijn van burgers in Friesland. Visie Vanuit vernieuwd en toekomstbestendig vakmanschap hebben zorgaanbieders de samenwerking met elkaar en in de wijk/regio opgepakt. Er zijn aanspreekbare organisaties, die goed worden gefaciliteerd. De zorg is samenhangend, afgestemd met patiënten en/of hun mantelzorgers, en passend voor de regio. Bewezen interventies worden toegepast, digitale mogelijkheden worden benut en de geboden kwaliteit is zichtbaar. De patiënt/burger ervaart afgestemde zorg, kan in toenemende mate zelf gezondheidsproblemen oplossen, en ervaart goede toegang tot formele zorg als dat nodig is. De belanghebbenden rond de zorg (oa. zorgverzekeraars, overheden) bieden vanuit een gezamenlijke drive en inzet ondersteuning aan deze ontwikkeling. ROS Friesland wil een adviserende, verbindende en inspirerende schakel zijn die meehelpt om zaken anders en slimmer te organiseren. Dit betekent dat ROS Friesland, vanuit kennis en ervaring met de eerstelijnszorg, ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partners en domeinen zoekt. Werkwijze ROS Friesland heeft zich in 2013 o.a. gericht op: o Het adviseren en begeleiden van samenwerkingstrajecten (binnen de eerste lijn en met aanpalende domeinen). o Het adviseren en begeleiden van netwerken voor doelgroepen (eerstelijnszorg met aanpalende domeinen), o.a. ouderenzorg, geboortezorg, GGZ. o Het informeren, adviseren en begeleiden van het veld rond actuele thema s (o.a. basis GGZ, transities binnen de gemeente, preventie/leefstijl) o Het inzichtelijk maken van zorgvraag en aanbod middels de wijkscan en regioanalyse. o Het adviseren en begeleiden van organisatieontwikkeling (POH GGZ, POH- S). o Het adviseren en begeleiden van kwaliteitstrajecten. Pag. 6

7 2.3. Eerstelijnszorgverleners in Friesland Zorgprofessionals in de eerstelijnszorg zijn de primaire klanten van ROS Friesland. Ook samenwerkings- en ketenpartners van de eerstelijnszorg zijn in toenemende mate van belang voor het vormgeven van integrale zorg voor burgers/patiënten. Om een beeld te krijgen van de eerstelijns zorg wordt in onderstaande tabel een globale opsomming gegeven, op basis van de ons bekende gegevens, van de omvang van de doelgroepen op 31 december Samenwerkingspartners In 2013 is ingezet op een intensievere verkenning van de samenwerking met organisaties binnen en rond de zorg. Voorbeelden zijn concrete samenwerking met de GGD en Sport Fryslan binnen een Alliantie bewegen-sport-gezondheid(szorg), verkenning van samenwerking met ketenzorgorganisaties en ziekenhuizen, samenwerking met gemeenten en GGZ rond themabijeenkomsten (ouderen, GGZ, jeugd). Dit vanuit de gedachte dat de relatie tussen eerste lijn en deze partijen steeds belangrijker wordt en dat ROS Friesland een verbindende schakel kan zijn richting de eerste lijn en omgekeerd. Andere belangrijke stakeholders zijn: o Landelijke-, provinciale- en lokale overheid. Er wordt in overleg ingespeeld op landelijke en regionale ontwikkelingen die voor de eerste lijn van belang zijn. o Patiënten en/of mantelzorgorganisaties, bv. Zorgbelang Fryslân, voor afstemming patiëntperspectief in de 1e ljin. Pag. 7

8 o o o o De Friesland Zorgverzekeraar. Door een zich steeds verder terugtrekkende overheid, komt de nadruk meer te liggen op samenwerking tussen lokale overheid en zorgverzekeraar. Kennisinstituten, universiteiten en hogescholen (JvEI, Vilans, Trimbos) Landelijke koepelorganisaties (KNGF, KNOV, LHV, NHG, enz.) Samenwerking met andere ROS en in het ROS-netwerk. ROS-netwerk De afgelopen jaren hebben de ROS en in toenemende mate samenwerking gezocht om hun dienstverlening af te stemmen en op een hoger plan te krijgen. In 2011 en 2012 is ingezet op gezamenlijke programmalijnen: zorg in de buurt, voorkomen van zorg (preventie), zorg op de juiste plek (substitutie) en zorg op de agenda. In 2013 heeft het ROS-netwerk zich verder doorontwikkeld naar een ROS netwerk dat zich nadrukkelijker richt op het maken van het verschil. Er is gekozen om 4 concrete instrumenten gezamenlijk verder door te ontwikkelen: o Public Health Analyse / Wijkscan o Substitutie-atlas o Bouwstenen Basis GGZ o Bouwstenen Ouderenzorg. Eind 2013 hebben de gezamenlijke ROS en een strategische verkenning voor het ROSnetwerk laten uitvoeren. Uitkomsten daarvan zijn begin 2014 bekend gemaakt. De LVG, branche organisatie van de ROS en, is eind 2013 gefuseerd met de VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) en het LOK (Landelijk Overleg Ketenzorg) tot een nieuwe brancheorganisatie InEen. Pag. 8

9 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1. Bestuur en toezicht De stichting ROS Friesland wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht baseert zich op de Health Care Governance als leidraad voor toezicht in zorginstellingen. Health Care Governance is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op zorgorganisaties. Daarnaast behelst de Governance Code adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de organisatie haar doelen realiseert Raad van Bestuur per 31 december 2013 Per 15 mei 2012 heeft Dhr. R van Boxtel afscheid genomen van de organisatie. In de periode tot 31 december was mw. A.A. Venema interim directeur/bestuurder bij de organisatie. Zij blijft na 2013 aan als directeur/bestuurder Raad van Toezicht per 31 december 2013 Gedurende 2013 bleef de samenstelling van de RvT ongewijzigd. Voor een overzicht van de samenstelling van de RvT, zie bijlage 1. Vanwege het vertrek van directeur/bestuurder Rob van Boxtel in mei 2013 heeft de Raad van Toezicht een interim directeur/bestuurder aangesteld. De Raad van Toezicht heeft de interim bestuurder de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een strategische verkenning. De Raad van Toezicht is daartoe vaker bijeen geweest, nl in totaal 8 vergaderingen. In december 2013 is de strategische verkenning vastgesteld en heeft de Raad van Toezicht de interim bestuurder aangesteld als nieuwe directeur/bestuurder voor de organisatie per Ook heeft de Raad van Toezicht statutair zijn goedkeuring gegeven aan het jaarplan 2014 en de begroting De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft voorafgaande aan de vergadering overleg met de bestuurder over lopende zaken en ter voorbereiding van de vergadering. Op de RvT bijeenkomsten zijn de volgende punten aan de orde geweest: - Voortgang strategische verkenning en koers van de organisatie. - Ontwikkelingen in de eerstelijnszorg - Contacten met belangrijke stakeholders - Interne organisatie en personele ontwikkelingen - Beleidscyclus inclusief inhoudelijke en financiële rapportages - Functioneren van de bestuurder Pag. 9

10 De voorzitter van de RvT heeft een bijeenkomst voor RvT-en van ROS en bijgewoond in december De RvT heeft zijn eigen functioneren (n.a.v. checklist van de NVTZ) geëvalueerd en de nevenfuncties van de RvT zijn gerapporteerd. Geen van de leden vervulde een (neven)functie die onverenigbaar was met zijn functie in of met het belang van de stichting. Er is een rooster van aftreden. De vergoeding voor de Raad van Toezicht is overeenkomstig de richtlijnen van de NVTZ Raad van Advies ROS Friesland heeft een Raad van Advies. in de RvA zijn de klantgroepen vertegenwoordigd. De RvA is in keer bij elkaar geweest. Gespreksonderwerpen waren ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, de strategische verkenning en de koers van de organisatie. De vraag was welke rol ROS Friesland in het veranderende zorglandschap kan en moet spelen. Als Raad van Advies ziet men een rol voor de ROS weggelegd om verzekeraar en gemeenten met elkaar in contact te brengen en vervolgens ook op uitvoerend niveau contacten te leggen tussen eerstelijn en gemeenten. Voor een overzicht van de samenstelling van de RvA, zie bijlage Bedrijfsvoering Hier wordt beschreven op welke wijze ROS Friesland op organisatieniveau de interne bedrijfsvoering realiseert op het gebied van HRM, planning en control en administratieve organisatie. Professioneel en transparant management Zaken m.b.t. de bedrijfsvoering zijn besproken en vastgesteld met het team. De besluiten zijn vastgelegd in de notulen van de vergadering. Er is gewerkt op basis van het werkplan 2013 en de vastgestelde begroting. Er is een urenregistratie. Administratieve organisatie De financiële administratie werd in 2013 ingekocht en verzorgd door administratiekantoor ATB. Voor elke Raad van Toezicht vergadering is er gerapporteerd over de voortgang, zowel inhoudelijk als financieel. Voor 2013 is het ROS-contract met DFZ voor de zgn. ROS-gelden afgesloten en heeft er regelmatig af stemming over de voortgang en beleid plaats gevonden. Pag. 10

11 Personeelsbeleid Op 31 december 2013 waren er bij ROS Friesland 11 medewerkers in dienst met in totaal 8,5 fte. Vanwege de beperkte omvang van de organisatie is er geen wettelijke eis voor een ondernemingsraad. In het maandelijks teamoverleg komen zaken rond personeelsbeleid aan de orde. Met alle medewerkers zijn in 2013 functioneringsgesprekken gevoerd. Met alle medewerkers zijn individueel afspraken gemaakt over scholing, trainingen e.d. Daarnaast zijn er jaarlijks twee dagen waarop voor het team gezamenlijke scholing/deskundigheidsbevordering wordt georganiseerd (voor 2013 business modelling en menselijke dynamieken). Het ziekteverzuim in 2013 bedroeg 0,64% (2012:0,62%). Eén medewerkster heeft zwangerschapsverlof gehad. Pag. 11

12 4. Diensten, inspanningen en resultaten De resultaten worden gepresenteerd gerelateerd aan de doelen zoals verwoord in het jaarplan Waardering door klanten Klanten waarderen de inzet van ROS Friesland bij ondersteuningsvragen met een gemiddeld cijfer van 8.5. In 2012 was dit gemiddeld een 7.9. De doelstelling van minimaal een 8 voor projectevaluaties is hiermee gehaald. Klantenraadpleging Begin 2013 zijn de resultaten van het klantervaringsonderzoek onder 1 e lijns zorgaanbieders bekend geworden. Zorgaanbieders zien ROS Friesland als: goed bereikbaar, deskundig, betrouwbaar, informatief en ervaren een prettig persoonlijk contact. Zorgaanbieders overwegen ROS Friesland in te schakelen voor: 1. Samenwerking binnen de eerstelijns gezondheidszorg 2. Samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn 3. Samenwerking tussen de eerste lijn en gemeenten/ggd s 4. Implementatie van zorgprogramma s. Afstemming met beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg In 2013 zijn de contacten met diverse beroepsverenigingen en organisaties gecontinueerd. Intern is er voor elke klantgroep een medewerker die de klantgroep in portefeuille heeft en de contacten onderhoudt. In oktober 2013 heeft ROS Friesland het jaarlijkse diner pensant georganiseerd voor de provinciale bestuursleden van de eerstelijns psychologen, apothekers, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen, diëtisten, logopedisten en verloskundigen. Vanwege de transitie bij de gemeentes is dit jaar wethouder Egbert Berenst (gemeente Smallingerland) als speciale gast uitgenodigd. De avond werd goed gewaardeerd en de vraag was om deze ook in 2014 weer te organiseren. Pag. 12

13 4.2. Inspanning In onderstaand figuur wordt aangegeven waar ROS Friesland zich voor 2013 heeft ingezet. In vergelijking tot de jaren daarvoor, is meer tijd besteed aan samenhang en samenwerkingstrajecten en het innovatie en kenniscentrum. We zien een terugloop in de vragen naar kwaliteitstrajecten. Pag. 13

14 Toelichting - Samenhang en samenwerking: verdere groei door o.a. grotere projecten zoals ouderenzorg en de ondersteuning van de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV s). - Innovatie en kenniscentrum is toegenomen door de vraag naar wijkscans, de doorontwikkeling van dit product, en meer aandacht voor regioanalyse en regiomanagement. - Kwaliteit: de vraag naar de kwaliteitsworkshops is in 2013 verder afgenomen. Hierdoor is ook de tijdsinvestering verminderd. In de begeleiding van kwaliteitstrajecten zien we geen verdere groei meer. Het NHG praktijkaccrediteringssysteem is digitaal en begeleiding door een consulent is niet meer verplicht. Ook certificeringtrajecten binnen de fysiotherapie worden weinig aangevraagd. - GGZ: aandacht voor en vertaling van veranderingen in de GGZ en de transitie jeugd(ggz)zorg naar zorgaanbieders. Pag. 14

15 4.3. Samenwerkingstrajecten en procesbegeleiding Er lopen in totaal 38 projecten op het gebied van samenhang en samenwerking (inclusief initiatieven op het gebied van Gecombineerde Leefstijl Interventies en Verloskundige Samenwerking Verbanden) waarbij ROS Friesland procesondersteuning biedt. De projecten variëren sterk in onderwerp, tijd en intensiteit. De tijdsinvestering hangt af van de grootte van de groep die ondersteund wordt, het stadium waarin een samenwerkingsinitiatief zich bevindt, het eigen regelvermogen van de deelnemers e.d. Ook zijn ondersteunende en adviserende werkzaamheden verricht voor individuele praktijken zoals bijvoorbeeld de implementatie van POH-somatiek. In vier trajecten zijn praktijkscans gedaan in het kader van praktijkontwikkeling. Doelen samenwerkingstrajecten en procesbegeleiding (jaarplan 2013) Doel Resultaat ROS Friesland ondersteunt eerstelijns zorgaanbieders bij vraagstukken op het gebied van grootschaligere organisatievormen. ROS Friesland initieert en stimuleert samenwerking binnen en tussen netwerken van eerstelijns organisaties en relevante andere organisaties (rond thema's ouderen, met gemeenten, provincie, welzijn, AMW) ROS Friesland levert een bijdrage aan minimaal 15 samenwerkingsinitiatieven in de vorm van procesbegeleiding. ROS Friesland levert een bijdrage aan het waarborgen van de continuïteit van zorg in Friesland. ROS Friesland levert een bijdrage aan onderzoek van het NIVEL, RIVM en JvE naar effectiviteit van geïntegreerde samenwerking in de eerstelijnszorg. Psychologen zijn ondersteund in hun zoektocht naar organisatievorming. In 2013 heeft ROS Friesland samenwerking gezocht met ketenzorgorganisaties, met name Dokterszorg om te onderzoeken waar een eventuele gezamenlijke inzet tot meerwaarde kan leiden voor de zorg. In netwerkbijeenkomsten op lokaal, regionaal en provinciaal niveau zijn samenwerkingstrajecten gerealiseerd op het gebied van ouderen (provinciaal, regionaal en lokaal). Er lopen in totaal 38 projecten op het gebied van samenhang en samenwerking (inclusief initiatieven op het gebied van Gecombineerde Leefstijl Interventies en Verloskundige Samenwerking Verbanden) waarbij ROS Friesland procesondersteuning biedt I.s.m. dokterszorg en DFZ wordt ingezet op digitale vormen om huisartsen naar Friesland te trekken (zie onder) Bijdrage aan het onderzoek is geleverd. Door onenigheid over de operationalisering van het onderzoek, verloopt de voortgang moeizaam. Pag. 15

16 ROS Friesland realiseert contactmogelijkheden voor (eerstelijns)zorgaanbieders door het organiseren van minimaal 4 symposia, workshops of lezingen. ROS Friesland heeft meerdere symposia en workshops georganiseerd voor de ELZ, o.a. Social media (2 maal), Springtij, Jeugd/GGZ en symposium ouderen Continuïteit van zorg De te verwachten opvolgingsproblematiek in huisartsenpraktijken in Friesland is voor ROS Friesland en de Doktersdienst aanleiding geweest een plan van aanpak te schrijven om nieuwe en startende huisartsen te voorzien van informatie over praktijkvoering in Friesland. Achterliggend doel is pas afgestudeerde en zoekende huisartsen enthousiast te maken voor het overnemen van een praktijk in Friesland. Hiermee zou de continuïteit in de huisartsenzorg geborgd blijven. Het plan van aanpak voorziet in het ontwikkelen van een mobiele website met daarop informatie voor de doelgroep over de huisartsenzorg in Friesland en over de provincie Friesland in het algemeen. De ideeën zijn besproken met De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland Zorgverzekeraar heeft aangegeven eerst een onderzoek te willen uitvoeren naar de beweegredenen waarom startende/zoekende huisartsen al dan niet besluiten zich in Friesland te vestigen. Op basis daarvan kan dan gerichter informatievoorziening plaatsvinden. Naar verwachting zal dit onderzoek in 2014 uitgevoerd worden, waarna de mobiele website ontwikkeld kan worden Kwaliteitstrajecten Praktijkhouders in de eerste lijn willen goede kwaliteit van zorg leveren, enerzijds inhoudelijke kwaliteit en anderzijds ook een goede praktijkvoering. ROS Friesland speelt op beide terreinen in. Het gaat dan om ondersteuning bij het kwaliteitsbeleid, het samenvoegen van de bedrijfsvoering van praktijken, financiële huishouding of juridische vraagstukken of personeelsbeleid. Zo wordt er in praktijk- en samenwerkingstrajecten aandacht besteed aan organisatorische vraagstukken en wordt er door geschakeld in het netwerk naar zakelijke dienstverleners die gespecialiseerd zijn in genoemde onderwerpen. Uitgangspunt is daarbij voor ons dat er voor goede samenwerking een goede praktijkvoering nodig is. Doelen kwaliteit en veiligheid (jaarplan 2013) Doel ROS Friesland biedt workshops Kwaliteit voor eerstelijns praktijken opnieuw aan in 2013 Resultaat De animo voor de workshops kwaliteit is in 2013 afgenomen en besloten is om dit niet meer in deze vorm aan te bieden. Het budget Pag. 16

17 is in overleg met DFZ bestemd voor de voorstelling over zelfmanagement. ROS Friesland begeleidt huisartsen en verloskundigen bij minimaal 6 NHGaccreditatietrajecten ROS Friesland begeleidt zorgverleners bij minimaal 3 certificeringtrajecten ROS Friesland brengt patiëntveiligheid in de eerstelijns zorg onder de aandacht van zorgverleners. ROS Friesland levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en instandhouding van de deskundigheid van de huisartsen ROS Friesland levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en instandhouding van het Farmacotherapie Overleg (FTO) in Friesland In totaal zijn 9 huisartspraktijk begeleidt, waarvan er 3 zijn afgesloten. In 2013 was het voor huisartsen niet meer verplicht om een praktijkconsulent te hebben. Net als in 2012 is er weinig vraag naar HKZcertificeringstrajecten, ROS Friesland wordt vaker gevraagd voor eenmalig advies. Het onderzoekstraject naar de knelpunten van het beschikbaar hebben van een betrouwbaar, volledig en actueel medicatieoverzicht bij de patiënt en de voorschrijvers in het adherentiegebied van het Antonius Ziekenhuis, onder leiding van ROS Friesland is afgerond. De resultaten zijn in januari 2014 gepresenteerd op een klinische avond. Voor de ondersteuning van het zorginhoudelijke kwaliteitsbeleid van huisartsen is voor 2013 een contract afgesloten met een Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). ROS Friesland heeft verder vorm gegeven aan de ondersteuning van het Farmacotherapie Overleg (FTO) in Friesland. Dit door bijscholing en netwerkbijeenkomsten te organiseren. De Perifeer Accreditatie Medewerker zorgt tevens voor afstemming en vertaling van landelijke ontwikkelingen naar regionaal beleid Scholing, training, workshops In 2013 zijn de volgende scholingen, workshops, symposia en bijeenkomsten georganiseerd: Onderwerp Nascholing Overgewicht en Obesitas Training VSV voor Een goed begin Symposium GEZ Netwerkbijeenkomst Kwetsbare Ouderen St. Annaparochie doelroep ELP, GZP, FT, VLK, HA, POH, Diëtist VLK, Gyn. ELZ, managers, adviseurs ELZ, welzijn Pag. 17

18 Netwerkbijeenkomst Kwetsbare Ouderen Oud-Oost Symposium Een beter begin Informatiebijeenkomst Transitie Jeugdzorg Nascholing Overspanning + Burn-out Informatiebijeenkomst Veranderingen GGZ en Jeugdzorg Meeting Social media I Meeting Social media II Symposium Samen ouder worden, zo kan het ook! Symposium Samenwerken in geboortezorg, stand van zaken Nascholing Gehechtheidsstijlen in de behandelkamer Nascholing Gecompliceerde Rouw Eindejaarsbijeenkomst ELZ, welzijn VLK, CJG, zorgcoord.jgz, gemeente vrijgev. ELP + ortho.gen. HA (en hun POH-GGZ), psychologen HA, GGZ doelgroepen ELZ ELZ ELZ -Welzijn beroepsgroepen geboortezorg ELP ELP + HA ELZ, andere domeinen 4.6. Regiocoördinatie eerstelijns GGZ ROS Friesland voert de regiocoördinatie voor de eerstelijns GGZ uit. Zij onderhoudt contacten met en informeert (via nieuwsbrief, website, bijeenkomsten, digitaal en persoonlijk contact) zorgaanbieders en stakeholders over ontwikkelingen binnen de GGZ. Zij initieert samenwerking en biedt advies en begeleiding. Doelen GGZ (jaarplan 2013) Doel ROS Friesland levert een actieve ondersteunende en adviserende bijdrage aan de totstandkoming en bevordering van zowel inhoudelijke als organisatorische samenwerking, binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in Friesland en in afstemming met gemeenten en 2e lijn Resultaat - Een samenwerkingsverband van huisartsen en eerstelijnspsychologen wordt begeleid bij het invoeren van zorgpaden en geïntegreerde GGZ. - ROS Friesland heeft contacten gelegd met de projectstructuur transitie jeugdzorg i.v.m. o.m. de jeugd GGZ en ROS Friesland is aanwezig geweest bij meerdere regionale en provinciale bijeenkomsten om de inbreng en werkwijze van de eerstelijnsgezondheidszorg voor het voetlicht te brengen. - Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vrijgevestigden in de jeugd GGZ. De contactgroep die daar is geformeerd wordt ondersteund door ROS Pag. 18

19 Friesland. ROS Friesland ondersteunt de eerstelijnszorgaanbieders bij de invoering en inbedding van basis GGZ ROS Friesland ondersteunt huisartsen bij invoering en verdere inbedding van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. - ROS Friesland heeft een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd voor huisartsen, psychologen en andere vrijgevestigden over het nieuwe stelsel GGZ. - ROS Friesland heeft bij meerdere overleggen tussen verschillende geledingen gefungeerd als technisch voorzitter - ROS Friesland heeft een visietraject gedaan met de LVE-afdeling Noord Nederland met het oog op het vormen van een aanspreekbare organisatie. In de aanloop naar de invoering van het nieuwe GGZ-stelsel meldden zich eind 2012 veel huisartsen voor een POH-GGZ. Er is ondersteuning verleend aan zes POH-GGZ trajecten van samenwerkingsverbanden, vier trajecten voor aansluiting van huisartsen bij een reeds bestaand samenwerkingsverband en vier trajecten van losse huisartsenpraktijken. Eind 2013 heeft 64% van de gevestigde huisartsen in Friesland de beschikking over een POH-GGZ, een verhoging van 8% t.o.v. eind ROS Friesland houdt de (digitale) sociale kaart van de eerste- en tweedelijns GGZ in Friesland actueel. Vanuit de urgentie die gevoeld wordt in relatie tot de BasisGGZ en de transitie van de jeugdzorg is het traject met Cegedim gestart met de beroepsgroep psychologen. ROS Friesland organiseert samen met ELANN en ProGez minimaal 3 (multidisciplinaire) nascholing voor psychologen en ander GGZ beroepsgroepen De ondersteuning van de werkgroep deskundigheidsbevordering ELP is ook in 2013 voortgezet, met als inzet zoveel mogelijk multidisciplinaire scholing. De daadwerkelijke organisatie van de nascholingen rouleert (zie scholingen). Pag. 19

20 4.7. Geboortezorg ROS Friesland adviseert, ondersteunt en initieert bij de ontwikkelingen in geboortezorg en de afstemming van de eerste lijn met de Centra voor Jeugd en Gezin. Afstemming is en wordt gezocht met Friesland Voorop op het thema geboortezorg. Doelen geboortezorg (jaarplan 2013) Doel Afstemming geboortezorg op provinciaal niveau door het vervullen van het voorzitterschap DVP Friesland Bevorderen van de aanbevelingen uit het advies van de stuurgroep Een goed begin door actieve deelname aan het Consortium en de verbinding met het Friese veld. Minimaal 2 VSV ondersteunen in hun professionalisering Heroriëntatie verloskundigen kring Resultaat Het DVP Friesland is begeleid in de omvorming naar het Platform Geboortezorg Friesland, waarbij de vertegenwoordiging vanuit de VSV s steviger geregeld is, zodat de onderlinge afstemming, communicatie en ondersteuning directer ingezet kunnen worden. De ROS adviseur is voorzitter van de multidisciplinaire stuurgroep van het Consortium met vertegenwoordiging uit het veld van geboortezorg in het noorden van Nederland. De opstartfase van het project ProKind is vanuit de Stuurgroep begeleid en gemonitord. Deelname vindt plaats vanuit de drie Noordelijke ROS en, deze ROS en zijn tevens lid van de werkgroep die het Symposium Samenwerking Stand van zaken 1 heeft georganiseerd op 22 november jl., de praktische organisatie werd door ELANN uitgevoerd. Het was een succesvol symposium met deelname van meer dan 120 deelnemers uit het veld, die het symposium positief beoordeelden. De ondersteuning van twee VSV s (Heerenveen, Drachten) is voortgezet. Tevens is ondersteuning geleverd bij de uitvoering van drie Carrousel bijeenkomsten in drie VSV s, dit was een training / introductie over Integrale geboortezorg. ROS Friesland adviseert en begeleidt de heroriëntatie van de verloskundigen kring, om beter te kunnen aansluiten bij de VSV structuur. Pag. 20

21 4.8. Jeugdzorg Transitiejeugdzorg ROS Friesland heeft contacten gelegd met de projectstructuur transitie jeugdzorg i.v.m. de jeugd GGZ en ROS Friesland is aanwezig geweest bij meerdere regionale en provinciale bijeenkomsten om de inbreng en werkwijze van de 1 e lijns gezondheidszorg voor het voetlicht te brengen. Project Gelijke kansen voor een optimale start Het project Gelijke kansen is in het najaar van 2013 afgesloten met nog een flink aantal voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. Voor de voortzetting van deze voorlichting blijft een pool van verloskundigen beschikbaar, zij kunnen worden ingezet via een contactpersoon bij de GGD Fryslan van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. In minimaal twee gemeenten is een budget voor de voorlichting gereserveerd. De eindrapportage is inmiddels aan de Provincie Fryslan gestuurd, de hoofdfinancier van het project Ouderenzorg Inzet op samenwerking rond ouderen is een van de speerpunten van ROS Friesland vanwege de toename van (kwetsbare) ouderen in de komende decennia, de wens van burgers om zo lang mogelijk thuis te wonen en noodzaak om kosten in de hand te houden. Inzet is samenhangende zorg dichtbij mensen. ROS Friesland neemt deel aan de werkgroep van het programma: samenwerking sociaal en medische eerste lijn waar zorgaanbieders, gemeenten, de zorgverzekeraar en patiëntenvertegenwoordiging modellen ontwikkelen voor gebruik op gemeentelijk niveau. Er wordt hierbij ingezoomd op samenwerking rond ouderen en jeugd. Duidelijk wordt ook dat de cultuurverschillen tussen de 0 e en eerstelijns zorg- en hulpverleners groot zijn. Beleidsontwikkeling en besluitvorming kosten binnen gemeenten veel tijd terwijl dit binnen een eerstelijns praktijk veel sneller, maar ook veel meer adhoc gericht op de directe uitvoering plaatsvindt. Elke eerstelijns praktijk is een eigen onderneming met eigen doelen. Bovendien zijn niet altijd dezelfde (soorten) partijen actief in een lokale situatie. Meerdere modellen voor samenwerking zullen daardoor nodig zijn. Doelen ouderenzorg (jaarplan 2013) Doel ROS Friesland stimuleert, informeert en initieert activiteiten op het gebied van ouderenzorg Resultaat ROS Friesland heeft d.m.v. bijeenkomsten, ROS Nieuws, website en Twitter het veld geïnformeerd over ontwikkelingen op het Pag. 21

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Realisatie 1 e kwartaal Jaarplan 2016

Realisatie 1 e kwartaal Jaarplan 2016 Verbindt Verbetert Versterkt Realisatie 1 e kwartaal Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij In beweging blijven Inzet op Samenhangend aanbod van preventie,

Nadere informatie

JAARBERICHT. > Samenhangende zorg in de buurt. > Zorgnetwerken rond populaties. > Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg. > Facilitaire ondersteuning

JAARBERICHT. > Samenhangende zorg in de buurt. > Zorgnetwerken rond populaties. > Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg. > Facilitaire ondersteuning JAARBERICHT 201 6 > Samenhangende zorg in de buurt > Zorgnetwerken rond populaties > Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg > Facilitaire ondersteuning 1 > Team en organisatie INHOUD 2016 in het kort...3

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 JAARPLAN 2015 Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 Naar een nieuwe werkelijkheid in de (eerstelijns)zorg Het streven is een goede en betaalbare zorg, dichtbij mensen. ROS

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl Verbindt Verbetert Versterkt Wij zijn: Marja Kuik Tryntsje Haga Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland Verbindt Verbetert Versterkt Deel 1 workshop: ZONMW project Netwerkvorming Kwetsbare ouderen

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

ROS-netwerk Benchmark Klantenraadpleging 2010

ROS-netwerk Benchmark Klantenraadpleging 2010 ROS-netwerk Benchmark Klantenraadpleging 2010 Voorwoord De Regionale Ondersteunings Structuren (ROS en) hebben een belangrijke rol in de veranderingen die de eerstelijnszorg doormaakt. De ROS en zijn er

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen landelijk... 4 3. Ontwikkelingen in Friesland... 8 3.1. Patiënten/burgers aan het

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland

Jaarverslag 2013 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Jaarverslag 2013 Ondernemende 1. Inleiding De Ondernemende heeft in 2013 een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. De doorontwikkeling van Ketenzorg, het verder vormgeven van de Holding Dokterszorg

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D.

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Startnotitie Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant Eindhoven 21 mei 2013 Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Meijer Missie Het Multidisciplinair

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Inleiding Op 23 april vond de bijeenkomst Rondje door de Regio in Deelgemeente Noord plaats, georganiseerd door ZorgImpuls, adviseurs Annelies de Vries en

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Zes feiten over het werk van de ROS en in 2011

Zes feiten over het werk van de ROS en in 2011 factsheet Resultaten ondersteuning eerste lijn 2011 Deze factsheet geeft een beeld van de resultaten van het werk dat de ROS en hebben verricht in 2011. De factsheet is bedoeld om relaties te informeren

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017

Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017 Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017 1. Projecten eerstelijnscentra Eerstelijnscentra (samenwerkingsverbanden van huisartsen, al dan niet in combinatie met andere zorgverleners) in

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

NOKS. Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT

NOKS. Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT NOKS Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT september 2009 1 Inleiding Een groep zorgverleners en instellingen uit de eerste, tweede en derde lijn komen al een aantal jaren bijeen om in het Netwerkoverleg,

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland)

Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland) Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland) Buurtscan en buurtactieplan een verplichting? www.sportindebuurt.nl Workshop tekst Verwachting Om de Buurtsportcoach

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Project titel Lokale Verankering Ketenaanpak Diabetes Voorst ROS regio Regio: Apeldoorn, Arnhem, Zutphen/Oost Achterhoek, Oude IJssel en Salland Versienummer

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking

Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. Nederlands

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden actief was. Enkele wapenfeiten op een rijtje: 60 leden, 5 werkgroepen, stuurgroep

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Rotterdam Charlois

Verslag: Wijkbijeenkomst Rotterdam Charlois Verslag: Wijkbijeenkomst Rotterdam Charlois Datum: Donderdag 19 juni 2014 Locatie: De Nieuwe Nachtegaal, Tante Sjaar, Rotterdam Charlois Thema: Wijkgericht werken Georganiseerd door: Loek Dresen en Caroline

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie