Openbaar eindrapport. User Centered Energy Reduction (UCER)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar eindrapport. User Centered Energy Reduction (UCER)"

Transcriptie

1 Openbaar eindrapport User Centered Energy Reduction (UCER) Energieverbruik in utiliteitsgebouwen reduceren door het concept van een individueel comfortsysteem praktisch toepasbaar te maken en de invoering daarvan te faciliteren maart 2015

2 2 Projectgegevens Projectnummer: TKIGB01006 Projecttitel: User Centered Energy Reduction (UCER) Penvoerder: Priva BV (dhr. R. Zeelen; Projectleider mw. V.F. Couenberg Medeaanvragers: NXP Semiconductors Kropman Installatietechniek Vabi Software BV Maastricht University Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven TNO Projectperiode: 20 december december 2014 Contactpersoon UCER-project: Ronald Zeelen, Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, voor het TKI EnerGO uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

3 3 Het project Energiebesparing speelt bij nieuwbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen een prominente rol. Aanzienlijke besparingen worden al bereikt. Het accent ligt daarbij echter voornamelijk op de energetische eigenschappen van de gebouwschil en de technische installaties. Het daadwerkelijke gebruik van het gebouw of het gedrag en de wensen van de individuele gebruiker worden nauwelijks gezien als mogelijkheden om energie te besparen. Klimaatinstallaties worden overwegend ingesteld op vaste, voor het hele gebouw gelijke waarden waarbij zo min mogelijk comfortklachten worden gemeld (predicted mean vote benadering). Veelal betekent dit dat de centraal geregelde binnentemperatuur in de winter hoger en in de zomer lager wordt ingesteld dan strikt noodzakelijk is. Het UCER-project heeft tot doel het energieverbruik in utiliteitsgebouwen verder te reduceren door het concept van een individueel comfortsysteem (ICS) praktisch toepasbaar te maken. Alleen al voor Nederland wordt bij een gedeeltelijke introductie een jaarlijkse besparing van 52 miljoen m 3 gas voorzien (situatie per 2020). Dit leidt tot een CO 2-reductie van 92 duizend ton per jaar.

4 4 De doelstelling De hoofddoelstelling van het UCER-project is om aan te tonen dat onder voor de praktijk representatieve omstandigheden een significante energiebesparing en CO 2-reductie kan worden gerealiseerd door toepassing van een individueel comfortsysteem. Een afgeleide doelstelling is om de daadwerkelijke toepassing van de beoogde aanpak te bewerkstelligen door relevante partijen in de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase bewust te maken van de voordelen en hen te ondersteunen bij het ontwerp en de besluitvorming met een te ontwikkelen adviesondersteunend tool. De scope van het project is gericht op de thermische aspecten van een individueel comfortsysteem. De belangrijkste beoogde resultaten van het UCER-project zijn: 1. Twee varianten van een individueel comfortsysteem. Door de verschillende prijs/prestatieverhouding bestaat voor beide varianten een marktperspectief. Deze resultaten vormen de basis voor een individueel comfortsysteem als integraal product. Daarnaast zijn afgeleide deelproducten als een comfortgerelateerd monitoringsysteem en een stand-alone klimaatbureau voorstelbaar; 2. Een adviesondersteunend tool ten behoeve van een objectief inzicht in de met een individueel comfortsysteem te bereiken energiebesparing en een zorgvuldige kosten/batenanalyse. 3. Een uitgebreide rapportage waarin de resultaten van de praktijkevaluatie worden vastgelegd. Deze rapportage vormt tevens de basis voor disseminatie van kennis en resultaten. Met de resultaten van het UCER-project zijn de bedrijven in staat om een individueel comfortsysteem als integraal product in de markt te zetten. Zij vergroten daarmee hun onderscheidend vermogen en versterken daarmee hun (inter)nationale concurrentiepositie.

5 5 De focus Om de projectdoelstelling te bereiken, zijn binnen UCER twee varianten van een individueel comfortsysteem onderzocht, die onderling verschillen in de mate van gebruikersinteractie. In de eerste variant (ICS1) beïnvloedt de gebruiker de instellingen van de ICS actief, terwijl er in de tweede variant (ICS2) sprake is van human in the loop -regeling waarbij de gebruiker zich niet langer actief hoeft bezig te houden met zijn comfort, maar wel de mogelijkheid behoudt om het automatisch geregelde comfort bij te stellen. De overeenkomst tussen de varianten is de technische installatie die lokaal op de individuele werkplek het persoonlijke klimaat realiseert. Met het oog op eenvoudige toepassing in zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als op tijdelijke-, mobiele of flexwerkplekken is de installatie gericht op stand-alone functioneren. Hiermee wordt bedoeld dat de lokale installatie in thermische zin niet noodzakelijkerwijs fysiek is aangesloten op de centrale klimaatinstallatie.

6 6 De partners De Universiteit van Maastricht is gespecialiseerd in fysiologisch onderzoek. Zij heeft zich gericht op (fundamenteel) onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden naar indicatoren die als signaalfunctie kunnen dienen voor optredend discomfort en naar actuatoren, lichaamszones die effectief zijn om te verwarmen of (ver)koelen om fysiek thermisch comfort te realiseren. De TU Eindhoven beproefde actuatoren voor het individueel comfortsysteem en ontwikkelde het systeemconcept in samenwerking met NXP (gespecialiseerd in sensoren, sensorfusion en meettechnieken om mens-gerelateerde parameters en relevante omgevingscondities te kunnen bepalen), Priva (expertise in signaalverwerkings-, modellerings-, optimalisatie- en simulatiemethoden om concepten voor een dynamisch meet- en regelsysteem te kunnen ontwikkelen) Kropman (samen met Priva sterk in ontwerpmethoden om systeemconcepten te kunnen omzetten naar concrete proof of concept demonstrators ten behoeve van evaluatiedoeleinden en kennisoverdracht). Voor de validatie en verificatie zijn in gezamenlijk overleg de meetprotocollen vastgesteld. De experimenten met het ontwikkelde individueel comfortsysteem zijn uitgevoerd door de TU Eindhoven (lab-experimenten) en door TU Delft en TNO (semi-lab-experimenten en praktijkproeven). De TU Delft heeft extra aandacht besteed aan het gedrag en de beleving van de proefpersonen bij het gebruik van de ICS en heeft extra onderzoek gedaan naar de effecten van dynamiek in klimaatcondities op comfortbeleving. Tot slot heeft Vabi in overleg met het consortium referentiecases opgesteld en KPI s benoemd die samen met de resultaten uit de experimenten als benchmarks inzicht geven in de meerwaarde van het toepassen van een ICS.

7 7 De resultaten Het toepassen van een ICS (individueel comfortsysteem) in kantooromgevingen realiseert comfort voor de gebruiker in een omgevingsconditie die tot 3 C verschilt ten opzichte van de gebruikelijke ingestelde centrale temperatuur (van 22 C). Het ICS stelt iedere gebruiker in staat zijn eigen thermisch comfort te realiseren waardoor het aantal comfortklachten wordt gereduceerd richting nul. Naast het realiseren van comfort blijkt dat met het inzetten van een ICS op kantoorniveau een besparing kan worden bereikt van 3-46% op energiekosten en CO 2-productie. In warme omgevingscondities (zomersituatie) wanneer de ICS voor lokale verkoeling wordt ingezet is een besparing mogelijk van 26-46% en in koude omgevingscondities (wintersituatie) wanneer de ICS voor lokale verwarming wordt ingezet is een besparing mogelijk van 3-12%. De werkelijke hoogte van de besparing is afhankelijk van de karakteristieken van het kantoorgebouw en de bestaande klimaatinstallatie. De genoemde besparingscijfers kunnen (zeker voor de ICS-verwarmen) hoger worden wanneer het concept technisch verder wordt geoptimaliseerd. Dashboard De resultaten zijn geïntegreerd in de binnen dit project ontwikkelde adviesondersteunende tool. Deze tool bevat een visualisatie in de vorm van een dashboard. Op deze wijze kunnen klimatiseringsconcepten direct met elkaar vergeleken worden. Het maken van een afweging tussen investerings-, exploitatie- kosten, comfort en milieudoelstelling blijft altijd lastig. Door gebruik te maken van een dashboard waarin scores voor de afzonderlijke onderwerpen (KPI s en hun onderliggende elementen) worden weergegeven, kunnen de concepten tegen elkaar worden afgewogen en wordt inzicht geboden. Op deze wijze kan het ICS-concept worden afgewogen tegen onder andere conventionele concepten. Het afwegen van deze facetten kan in de ontwerpfase maar ook bij renovatie een belangrijke rol spelen. Ook kunnen bestaande comfortklachten en een hoog energiegebruik met behulp van het dashboard met een opdrachtgever doorgenomen worden.

8 8 Het perspectief Het ICS-concept onderscheidt zich in twee opzichten van conventionele klimatiseringsconcepten: De omgevingstemperatuur mag afwijken van de optimale temperatuurinstellingen, én iedere gebruiker is in staat om het systeem optimaal aan zijn klimaatwensen aan te passen. Doordat de omgevingstemperatuur mag afwijken, worden energiebesparingen behaald. Als de afwijkende temperatuur lang aanhoudt of de afwijking groot is, zal de besparing het grootst zijn. In de praktijk vertaalt zich dat in gebouwen met een mindere isolatie en ruimten die zich slecht laten klimatiseren zoals een (receptie) werkplek in een atrium. De individuele aanpasbaarheid komt het best tot zijn recht in kantoortuinen met veel werkplekken. In de kantoortuin heerst één temperatuur, hierdoor kan nooit aan alle individuele wensen voldaan worden. Zelfs indien iedereen dezelfde inspanning verricht en hetzelfde gekleed is, zijn er altijd nog 5% ontevredenen als de temperatuur optimaal is ingesteld. Door toepassing van het ICS-concept is het wel mogelijk om aan alle individuele wensen te voldoen. De verwachting is dat de komende jaren in de utiliteit veel renovatie van kantoorgebouwen zal plaatsvinden en dat daarin ook behoefte is aan flexibel indeelbare en hoogwaardige werkplekken. Het ICS-concept past daar uitstekend in: individueel regelbaar, flexibel, compact, gebruiker centraal, high performance etc. Kansen worden gezien in de toepassing van het concept in bestaande bouw met sterke focus op energiereductie en indien mogelijk de koppeling met het SmartGrid om de duurzame energieopwekking en flexibiliteit in energiegebruik te kunnen communiceren met het net. De ontwikkelingen in draagbare sensoren, die allerlei biometrische parameters aan het menselijk lichaam kunnen meten, bieden mogelijkheden voor de doorontwikkeling van het ICS-concept. Dit soort sensoren kan ook gebruikt worden om comfort te meten aan de mens. Via koppeling met een smartphone en een speciaal ontwikkelde ICS App op de telefoon van de gebruiker, is de gebruiker in staat om de instellingen van de actuatoren van het ICS naar behoefte te beïnvloeden. Gebruikersintegratie Het ICS draagt bij aan het ontstaan van een nieuwe doelgroep, de mens die het klimaat ervaart en bepaalt. De eindgebruiker komt meer en meer centraler te staan. Hiermee neemt ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker toe. Het is cruciaal dat de gebruikersinteractie in de toekomst in nieuw te ontwikkelen systemen wordt geïntegreerd. (Dit geldt niet uitsluitend voor het ICS). Conceptintegratie Het UCER concept bestaat uit twee gedeelten: De hardware om lokaal te kunnen klimatiseren en een methodiek om lokaal discomfort te kunnen waarnemen en hierop bij te kunnen sturen. Het hardware gedeelte is erop gericht zo efficiënt mogelijk de warmte en koude op de werkplek te krijgen. De huidige per ruimte regelbare systemen (klimaatplafonds, fancoil units) zijn misschien minder efficiënt maar kunnen evengoed met het in het UCER project ontwikkelde sensor- en regeltechniek worden aangestuurd. Toepassingsgebieden Gebouwen kunnen in de toekomst mogelijk anders worden ontworpen. Minder ruimte is nodig voor transport en afgifte. Lokaal klimatiseren, met een ICS, biedt kansen voor retrofit. Met name gebouwen die in eerste instantie niet zijn ontworpen naar hedendaagse kantoormaatstaven, bijvoorbeeld loodsen of fabriekshallen, kunnen daardoor als kantoor gebruikt worden. Het ICS-concept biedt kansen omdat met slim ontwerpen (van regeltechniek) en inzetten van eenvoudige middelen veel kan worden bereikt. Een succesfactor is een goede samenwerking tussen meerdere marktpartijen, in zowel de ontwerp- als de operationele fase.

9 9 Projectbijdrage aan de CO 2 -reductie, duurzaamheid in het algemeen en de economie De belangrijkste winstpunten van het project op het gebied van CO 2-reductie, duurzaamheid in het algemeen en de bijdrage aan de Nederlandse economie, zijn de volgende: Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek wordt bij de toepassing van een individueel comfortsysteem een energiebesparing van 25% mogelijk geacht. Uitgaande van het gegeven dat de gebouwde omgeving (exclusief woningbouw) ongeveer 10% van het totale energieverbruik voor haar rekening neemt, wordt bij volledige invoering op het totale Nederlands energieverbruik 2,5% bespaard. Uitgaande van een gefaseerde invoering en een toepassingsgraad van 50% in 2020, resulteert op dat moment een besparing van ongeveer 1,2% op nationaal niveau en ruim 12,5% binnen het segment utiliteitsbouw. Aangenomen mag worden dat de wereldwijde toepassing en met name die in de meer geïndustrialiseerde landen, procentueel een met de Nederlandse situatie vergelijkbare CO 2-reductie tot gevolg heeft. Dit betekent dat het UCER-concept in potentie een significante bijdrage kan leveren aan een duurzaam gebruik van energiebronnen en een substantiële reductie van CO 2-emmissie kan bewerkstelligen. Daarnaast is uit onderzoek van TNO en Halmos gebleken dat 70 tot 80% van de gebouwinstallaties niet werkt zoals oorspronkelijk ontworpen, met als gevolg energieverspilling en discomfort. In vergelijking met de nu gangbare centrale klimaatsystemen zal door het decentrale systeemconcept van UCER (tijdelijk) slechter functionerende deelinstallaties een aanzienlijk kleinere impact hebben op de totale energie-inefficiëntie in een gebouw. Binnen het decentrale systeemconcept zijn kant-en-klaar geproduceerd klimaatmodules, gericht op lokaal gerealiseerd individueel comfort uitstekend in te passen. De productie van dergelijke modules is goed beheersbaar uit te voeren waardoor voorafgaand aan montage de beoogde energieefficiënte volledig kan worden gecontroleerd en gegarandeerd. Tot slot beoogt het UCER-project door het creëren van een individueel comfort een significante reductie van het energieverbruik in utiliteitsgebouwen en een productievere werkomgeving. Enerzijds leidt dit tot producten en diensten waarmee klanten een besparing op energieverbruik kunnen realiseren. Anderzijds mag er een effect op de productiviteit van medewerkers worden verwacht: in een prettiger binnenklimaat presteren mensen beter en zijn ze bijvoorbeeld minder vaak ziek. Door de hogere energie-efficiëntie en de hogere productiviteit zal de belangstelling voor de van het UCER-project afgeleide producten groot zijn. Alleen al de besparingen op energiekosten creëren een aanzienlijke investeringsruimte voor een individueel comfortsysteem. Aangezien de beoogde producten eenvoudig en ook zonder grote aanpassingen in bestaande kantoren kunnen worden toegepast, is de huidige economische situatie van laagconjunctuur eerder een kans dan een bedreiging.

10 10 Publicaties Titel Publicatie- Naam tijdschrift, krant, Door partner datum website etc. Optimaal thermisch comfort 2013 TVVL MU Thermisch comfort onder nietuniforme 2013 Bouwfysica MU omgevingscondities The human body as its own sensor for thermal comfort 2013 Proceedings of CISBAT TU/e Process Control on Workplace Lever User Centered Energy Reduction The relation between the thermoneutral zone and thermal comfort zone Determination of the thermoneutral zone and the influence on thermal behaviour Personal heating; energy use and effectiveness Design of a Neck Heating System. Personal heating: effectiveness and energy use. Climate chamber tests for measuring performance characteristics of a personal cooling system Performance of personalized heating 2013 Proceedings of ICEBO 2013 TU/e 2014 Proceedings of Windsor 2014 Conference: Counting the cost of comfort 2014 Proceedings of Windsor 2014 Conference: Counting the cost of comfort 2014 Proceedings of Indoor Air Building Research & Information 2015 Proceedings of ASHRAE annual conference Proceedings of ASHRAE annual conference 2015 MU TU/e TU/e TU/e TU/e TU/e

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO + Gezamenlijk programma Zonne energie in Gebouwde Omgeving TKI s Solar Energy + EnerGO Versie: 30 maart 2013 / 3 juli 2013 tender tabel Pagina 1 van 24 Pagina

Nadere informatie

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk HANDBOEK VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES NAAR ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN IN GEBOUWEN Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk Specificaties

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw. Voorstel Wet milieubeheer

Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw. Voorstel Wet milieubeheer Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw Voorstel Wet Inregeling klimaatinstallatie Inregeling klimaatinstallatie bij utiliteitsbouw bij - Voorstel utiliteitsbouw Wet - Voorstel Wet - Inregeling

Nadere informatie

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Solar & Smart Energy Solutions Innovaties rondom opwekking van zonnestroom, warmte en koude, energiebesparing, en integratie en intelligente sturing

Nadere informatie

Aggregatie van micro-wkk s in een virtuele centrale. openbare eindrapportage

Aggregatie van micro-wkk s in een virtuele centrale. openbare eindrapportage Aggregatie van micro-wkk s in een virtuele centrale First trial smart power system openbare eindrapportage M.P.F. Hommelberg, B. Roossien, C.J. Warmer, J.K. Kok, F.J. Kuijper, Energieonderzoek Centrum

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming I SEV Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming Jones Lang LaSalle Elsbeth Quispel, Ruben Langbroek Jones Lang LaSalle IP, INC. 2011 In samenwerking met DHV en Royal Haskoning In opdracht van SEV

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Deerns Nederland BV Rijswijk, 12 december 2013 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-01256-03 STATUS DOCUMENTCODE

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s White paper Komt een WKO bij de dokter Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s Inhoud Samenvatting 3 Aanleiding 3 Overzicht klimaatsysteem met WKO 3 Basisprincipes ontwerp WKO 4

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker GEBRUIKERSINVLOED ENERGIEVERBRUIK KANTOORGEBOUWEN Hoe energie te besparen op kantoor? Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door Fien

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie