PARTICIPANTENBIJEENKOMST TERUGKOPPELING PILOTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTICIPANTENBIJEENKOMST TERUGKOPPELING PILOTS"

Transcriptie

1 PARTICIPANTENBIJEENKOMST TERUGKOPPELING PILOTS Groningen, 21 januari 2014

2 Onderwerpen 1. Achtergrond en stand van zaken pilotprojecten 2. Eerste meetresultaten en getrokken lessen vanuit projecten 3. Te hanteren meetmethoden in vervolg? 4. Nieuwe pilots?

3 Achtergrond en stand van pilots

4 PKBN en waarom voorbeeldprojecten ketensamenwerking Door praktijkgegevens uit voorbeeldprojecten inzicht krijgen: in de bepalende factoren voor succes in ketensamenwerking in de aantoonbare resultaten van ketensamenwerking: besparende effecten op directe en indirecte kosten bij opdrachtgever en opdrachtnemer meerwaarde in termen van kwaliteit en huurdertevredenheid Kunnen leren van eigen en elkaars ervaringen op reële projecten op basis van ketensamenwerking Tegelijkertijd zetten projectpartijen in pilots natuurlijk samen stappen in ontwikkeling van hun eigen ketensamenwerking

5 PKBN en waarom voorbeeldprojecten ketensamenwerking Meten is weten is verbeteren Voortdurende verbetering behoort tot de essentie van ketensamenwerking. Een dashboard voor prestatiemeting is daarbij onontbeerlijk. Immers als je niet meet, weet je ook niet waar je staat. Laat staan dat je kunt verbeteren. En dan wordt het al helemaal lastig om aan te tonen dat nieuwe aanpakken leiden tot betere prestaties.

6 Meten is weten is verbeteren Zie bijvoorbeeld vergelijkende cijfers over de bouw uit UK:

7 Pilots: afgesproken (ideale) traject in fasen 1. Projectoverschrijdende voorbereidende werkzaamheden 2. Voorfase van opdrachtgever 3. Selectie projecten en uitvraag 4. Consortiumvorming, plan en- aanbiedingsfase 5. Selectie- en opdrachtfase 6. Uitvoering en evaluatie per project 7. Totaalevaluatie

8 Twee pilots in 2013 om de afgesproken aanpak te toetsen aan de praktijk Betreft fasen 2, 5 (vanaf startbijeenkomst), 6, 7 WoonFriesland, project Dwarswijkflat consortium: Wits Noord, van Wijnen, Comfort Partners, Feenstra dakbedekking, Buwalda Multiservice, Glasconstruct startdatum: vlak voor zomer 2013; einddatum 1 december 2013 RUG, project Muurstraat consortium: Boekema, Dolfsma Dakbedekkingen, Dunnewind De Lange BV, Frans Nooren, Venema Zonwering, Sake Zittema Saneringen startdatum: nog niet bekend

9 Eerste meetresultaten en getrokken lessen vanuit projecten

10 WoonFriesland, project Dwarswijkflat

11 Genomen stappen in begeleiding en monitoring project Dwarswijkflat Stap 1 kritische succesfactoren benoemd en verwachtingen uitgewisseld tijdens startbijeenkomst net na de zomer Stap 2 aansluitend in de praktijk gekeken naar huidige werkwijze. Aantal KPI s benoemd en dashboard opgesteld om effect van ketensamenwerking te kunnen meten op het project Stap 3 gebruik van het dashboard is in praktijk gemonitored Stap 4 invullen ketenmonitor TU Delft na afronding project Stap 5 evaluatiebijeenkomst op 17 januari jl.

12 Aanleiding en ambitie prijsvraagaanbesteding EBM WoonFriesland Meer verantwoordelijkheid bij "de markt", van strak sturen op techniek naar meer "loslaten" aan betrouwbare partners Optimaal gebruik maken van kennis en ideeën partners Bijblijven m.b.t. energiebesparing: meer met minder Aanpak Energie Besparende Maatregelen (EBM) als tussenstap richting RVO (organisatie nog niet aan toe) Nu alleen EBM, wellicht in de toekomst het hele pakket op deze manier op de markt brengen

13 Wanneer EBM geslaagd: doelen Aspect Tijd Kwaliteit Bewonerstevredenheid Duurzaamheid Veiligheid Teamtevredenheid Doel planning 1 dec. gereed (uitdagend) tijdsbesparing in voortraject en bewonerscommunicatie (op termijn) andere wijze van toezicht op kwaliteit minimale "basis" aanbieden maar ruimte om een betere kwaliteit apart aan te bieden. optimaal gebruik maken van de kennis die bij de bedrijven aanwezig is. we streven naar nul klachten we zien als positief bijeffect dat de bedrijven de bewoners zeer goed vooraf informeren van label D naar label B niet specifiek benoemd samenwerking met en vertrouwen van opzichter

14 Bevindingen in voorfase bij WoonFriesland Duidelijke tijds- en kostenvoordelen voor de opdrachtgever door verantwoordelijkheid bij consortium neer te leggen: Bestekfase Inventariseren Voorbereiding Selectie Toezicht Totaal 120 uur 100 uur 80 uur + 40 uur +/- 0 op termijn naar verwacht minder! uur per project Opdrachtgever is in beweging als het gaat om anders in de markt zetten (ruimte geven i.p.v. gedetailleerd bestek), maar nog minder als het gaat om ketensamenwerken;

15 Bevindingen in voorbereiding en uitvoering consortium Wat onderscheidend goed ging: Samen onderscheidend ontwerp maken Bewoners tijdig en goed voorlichten/begeleiden (bewonersbegeleider ingezet door consortium) Samenwerking in de uitvoering qua intentie waarmee gewerkt, elkaar helpen, sfeer met z n drieën aanpakken i.p.v. ieder via zijn uitvoerder tussenopleveringen ook met 3 teamleiders Nog beter doen volgende keer: voorbereiding en planning echt samen doen gezamenlijk belang versterken waardoor nog meer van elkaars inhoudelijke kwaliteiten gebruik maken in basis het team/de werkwijzen/ de procedures hebben staan voordat de aanvraag komt (procesmodel) opdrachtgever er eerder bij betrekken: transparanter efficiency nog meer vergroten door bijv. met 1 projectleider te werken

16 Dashboard tijdens projectuitvoering Volgende zaken afgesproken om te meten: Bewonerstevredenheid over de uitvoering (rapportscore 1-10 met minimum van 7) (meten middels BTO) Bewonerstevredenheid (aantal klachten gemeld aan WoonFriesland. Streven naar 0 klachten ) Kwaliteit (aantal opleverpunten uit externe oplevering < 2 per woning) Snelheid afhandelen gebreken uit oplevering (< 5 dagen)

17 Resultaten dashboard KPI Vooroplevering Eindoplevering Gemiddeld aantal opleverpunten 1,09 1,05 Gemiddelde doorlooptijd opleverpunten - - Aantal klachten bij WoonFriesland (1) Gemiddelde score bewonertevredenheid 8,67

18 Resultaten dashboard Bewonerstevredenheid: Respons: 50% Gemiddeld: 8,7 Spreiding : 5,75 tot (slechts 1 onder de 7.00) Bewonerstevredenheid 1 klacht bij WoonFriesland gemeld Kwaliteit Vooroplevering gemiddeld: 1.00 Eindoplevering gemiddeld: 1.00 Maar spreiding is groot en veel verschillen, van 0 tot 5 punten. In 10 gevallen meer dan 2 punten. Soms 3 punten bij eindoplevering en 0 bij vooroplevering! Snelheid afhandelen gebreken uit oplevering Niet gemeten

19 Resultaten dashboard vergelijken met data derden: bijvoorbeeld met Deloitte Bewonerstevredenheid: enquêtes gehouden onder bewoners renovatiewoning. Gemiddelde rapportcijfer Deloitte over renovatie 6,49 traditioneel en 7,08 bij ketensamenwerking. Bij Dwarswijkflat 8,7

20 Ketenmonitor TU Delft Vragenlijst in te vullen door OG en ON Vragen over: Aanpak Resultaten Resulteert in rapportage die inzicht geeft in: Hoe kijkt de OG en OG naar het project? Welke resultaten behaald?

21 Resultaten Dwarswijkflat vergelijken met data uit totaal van de ketenmonitor Kwaliteit Aantal ernstige gebreken waardoor oplevering is uitgesteld: gemiddeld 21 en bij de Dwarswijkflat 0

22 Resultaten Dwarswijkflat vergelijken met data uit totaal van de ketenmonitor Doorlooptijd Verschil doorlooptijd totaal project tussen initiatieffase en realisatie: gemiddeld 25% en bij Dwarswijkflat 6-7% Verschil doorlooptijd voorbereiding tussen initiatief en realisatie: gemiddeld ketenmonitor 60% bij Dwarswijkflat 0%

23 Kwalitatief opvallende zaken uit ketenmonitor Dwarswijkflat (voorlopig) De Aanpak kant: De samenwerking met de opdrachtgever is eerder traditioneel gebleven terwijl de bedrijven in het consortium juist voor intensievere ketensamenwerking zijn gegaan. De intensievere samenwerking tussen de bedrijven in het consortium is ook duidelijk zichtbaar geworden in de uitvoering, bijvoorbeeld dat men elkaar hielp over de disciplinegrenzen heen, dat teamleiders samen de voorlopige oplevering deden etc. Opdrachtgever heeft geen volledig beeld van de onderlinge afstemming/samenwerking die op de verschillende niveaus heeft plaatsgevonden tussen de bedrijven, van directies tot uitvoering (zie hierboven). Geldt ook voor de wijze van kwaliteitsborging.

24 Kwalitatief opvallende zaken uit ketenmonitor Dwarswijkflat (voorlopig) De effectkant: De (resultaten van de) begeleiding/monitoring tijdens de uitvoering is tussentijds niet met opdrachtgever gedeeld (vgl. inzet dashboard, gezamenlijke vooroplevering 3 teamleiders). De aantoonbaar behaalde doelstellingen zijn dus pas tijdens de eindevaluatie aan de opdrachtgever getoond. Betrokkenheid van de teamleden is volgens opdrachtnemer belangrijke succesfactor. De financiële cijfers zijn door WoonFriesland nog te beperkt ingevuld voor vergelijkende uitspraken. Morgen nog contact om dit aan te vullen

25 Belangrijkste conclusies ketensamenwerking Dwarswijkflat Voor opdrachtgever: in eerste instantie is andere aanbestedingswijze (prijsvraag) de verandering en komt ketensamenwerking erbij in voorfase duidelijke tijds- en dus kostenbesparing (ca uur). Leidt tot extra werkzaamheden consortium Ketensamenwerking heeft groot effect gehad op de kwaliteit van het ontwerp hetgeen kosten heeft bespaard en kwaliteit heeft vergroot Voortgaande ketensamenwerking tussen betrokken partijen leidt tot slim organiseren en grotere efficiency: bijvoorbeeld 1 i.p.v. 3 projectleiders (elke discipline 1), elkaar helpen over de disciplines heen ( helpen bij verwijderen vloer )

26 Belangrijkste conclusies ketensamenwerking Dwarswijkflat Door meten op het werk (dashboard) wordt de kwaliteit beter: meer verantwoordelijkheid bij de teams en dus focus op steeds willen verbeteren, eerder ingrijpen als zaken onduidelijk, etc. Metingen: Bewonerstevredenheid over de uitvoering Bewonerstevredenheid voor en na Bewonerstevredenheid o.b.v. aantal klachten bij OG Kwaliteit o.b.v. aantal opleverpunten externe oplevering Voldaan aan planning per woning Snelheid afhandelen gebreken uit oplevering + melden OG

27 Gesprek met Eino Bloemhof, namens opdrachtgever en Nico van Asten, namens consortium

28 Onderwerpen voor vraaggesprek Terugblik op project Dwarswijkflat: wat vindt ieder het meest aansprekend als het gaat over het project Dwarswijkflat? wat vond ieder de belangrijkste gemiste kans als het gaat over het project Dwarswijkflat? Ieders reactie op de eerste meetresultaten en geleerde lessen? Wat gaat ieder naar de toekomst toe doen met deze geleerde lessen?

29 RUG, project Muurstraat

30 Actuele stand van zaken RUG-project Muurstraat RUG-project Muurstraat - Voorfase opdrachtgever: verwachtingen in beeld gebracht, interne processen nog niet uitgekristalliseerd - Selectie project en uitvraag keuze voorbeeldproject Muurstraat in principe gemaakt vooruitlopend op opdracht al uitvraag gedeeld en scenario s gemaakt - Consortium heeft eigen leerpunten in beeld gebracht in relatie tot verwachtingen opdrachtgever

31 Verwachting RUG t.a.v. ketensamenwerking Thema Verwachtingen Geld De verwachting is dat verspillingen in het gehele proces teruggedrongen kunnen worden door meer initiatief bij de bedrijven te leggen (minder werk RUG en innovatieve ideeën) Lagere onderhoudskosten door TCO denken en scenario's maken Tijd Er is een duidelijke ambitie om de doorlooptijd van projecten van initiatief tot en met uitvoering te verkorten Ook de doorlooptijd in de uitvoering zelf zou korter moeten worden door met vaste partners te werken. Kwaliteit Door juist de opdrachtnemer de ruimte te geven verwachten we een betere kwaliteit te krijgen. (innovatiever, betere ideeën) Klanttevredenheid Gebruikertevredenheid We verwachten dat vaste ketenpartners extra aandacht hebben voor de gebruikers en extra inspanningen doen om overlast te voorkomen en tevredenheid te vergroten. Waar mogelijk gebruikers betrekken in keuzes.

32 Verwachting RUG t.a.v. ketensamenwerking Thema Verwachtingen Duurzaamheid Duurzaamheid is steeds belangrijker. Door opdrachtnemers meer ruimte te geven verwachten we op dit gebied ook meer initiatief en goede ideeën (groene daken etc) Veiligheid Door de manier van samenwerken (vaste teams) zou het makkelijker moeten zijn elkaar aan te spreken op (onveilig) gedrag We verwachten dat de ketenpartners ook meedenken om met initiatieven te komen om de veiligheid voor de gebruiker te verbeteren Teamtevredenheid Doordat partijen met eigen ideeën kunnen komen en langdurig samenwerken zou dit moeten verbeteren. Door processen slim en efficiënt in te richten kan de tevredenheid binnen RUG toenemen (Projecten)

33 Bevindingen in voorfase bij RUG Bij de ketenaanpak van projecten wordt de engineering/ het opstellen van het plan van aanpak volledig neergelegd bij de ketenpartners. Dit is normaal niet zo. Dan wordt dit óf door de afdeling projecten gedaan óf uitbesteed aan een externe partij Een duidelijke vastgoedvisie binnen RUG ontbreekt nog. Dit maakt besluitvorming lastig (wat doen met complex) De verwachtingen en randvoorwaarden voor dit project zijn nog onvoldoende duidelijk gesteld. Dit maakt het lastig voor de ketenpartijen om met gerichte voorstellen te komen. De procesmatige kant van ketensamenwerking nog niet voldoende ontwikkeld binnen RUG t.a.v. projecten. Hierdoor is er de nodige onduidelijkheid. Er is behoefte om juist dit goed in beeld te brengen. Er zijn rondom het project Muurstraat de nodige wijzigingen geweest qua betrokkenheid (aan de zijde van de keten en aan de zijde van de RUG) en dit heeft het proces ook vertraagd.

34 Bevindingen van consortium project Muurstraat Vraagspecificatie met opdrachtgever van groot belang om juiste plan te maken en efficiënt (samen) te werken als bedrijven (vaste methode/ checklist) Consortium vroeg in traject als team bij elkaar halen en gezamenlijke visie en aanpak bepalen Bij aanvang van project (initiatieffase) duidelijke afspraken maken met ook opdrachtgever over het traject als geheel (procesmodel) inclusief beslismomenten (kritisch pad) en dit vastleggen (rol,- en taakverdeling) Om doorlooptijd te verkorten onderling (uitvoerende partijen) goede afspraken maken en communiceren met betrokken, elkaar de ruimte geven voor inbreng Om kosten te verlagen voorafgaand aan uitvoering gezamenlijk overleg en plannen om dubbeling van kosten te voorkomen (inzet steigers, dubbel toezicht etc.

35 Gesprek met Marijke Boersma, namens opdrachtgever

36 Onderwerpen voor vraaggesprek Wat is de huidige stand bij de RUG als het gaat over de ambitie van een andere verantwoordelijkheidsverdeling met opdrachtnemende bedrijven? Welke prioriteit wordt daarbij gegeven aan het planmatig schilderonderhoud? Hoe ziet de planning voor project Muurstraat er nu uit? Reactie op de eerste meetresultaten en geleerde lessen vanuit project Dwarswijkflat?

37 Voorstel voor te hanteren meetmethoden in vervolg

38 Door PKBN te hanteren meetmethoden bij volgende pilots? Voorstel n.a.v. Dwarswijkflat Bewonerstevredenheid over de uitvoering Bewonerstevredenheid o.b.v. aantal klachten bij OG Bewonerstevredenheid voor en na werkzaamheden (product kwaliteit) Kwaliteit o.b.v. aantal opleverpunten externe oplevering Voldaan aan planning per woning Snelheid afhandelen gebreken uit oplevering + melden OG

39 Om te bespreken met uw buurman/ buurvrouw Als geldt: meten is weten is verbeteren Welke KPI s zou u dan bovenop het voorstel Dwarswijkflat bij volgende pilots voorstellen om op te nemen in het dashboard? Noteer uw keuze voor deze KPI s op A-5jes (1 per A5je) en plak deze op de muur. (Wat op elkaar lijkt bij elkaar plakken)

40 Nieuwe pilots?

41 In 2014 ruimte voor volgende pilots Aanmelden bij

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Return on Creativity

Return on Creativity Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie