Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011"

Transcriptie

1 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie februari 2011 Studielink, 2011

2 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/ (concept) Studielink, 2011 Pagina 2 van 22

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN ACHTERGROND INLEIDING ACHTERGROND ACCORDERING EN BIJSTELLING PROJECTDEFINITIE PROJECTDOELSTELLING(EN) PROJECTRESULTAAT AFBAKENING PROJECTRESULTAAT EISEN EN RANDVOORWAARDEN VAN HET PROJECT BETROKKEN PARTIJEN RELATIES MET ANDERE PROJECTEN/ACTIVITEITEN PROJECTUITVOERING PROJECTFASERING FASE 1.0 INRICHTEN PROJECTORGANISATIE FASE 1.1 OPSTELLEN PROCESMODEL INTERNATIONALE STUDENTEN FASE 1.2 OPSTELLEN FUNCTIONELE BESCHRIJVING FASE 1.3 UITWERKEN REQUIREMENTS FASE 1.4 OPSTELLEN GEPRIORITEERDE PRODUCT BACKLOG FASE 1.5 OPSTELLEN PLAN VAN AANPAK FASE FASE 1.6 OPSTELLEN BUSINESS CASE PROJECTBEHEERSING PROJECTORGANISATIE Algemeen Verantwoordelijkheden en taken URENBEGROTING KWALITEIT ALGEMENE INFORMATIEVOORZIENING TIJD AKKOORDVERKLARING BIJLAGE 1 STROKENPLANNING BIJLAGE 2 NOTEN Studielink, 2011 Pagina 3 van 22

4 1 Inleiding en achtergrond 1.1 Inleiding Onder voorzitterschap van de Nuffic hebben zeven 1 ketenpartijen besloten in een definitiefase gezamenlijk een programma te definiëren waarin middels deelprojecten verbetering van de communicatie(-aanpak) en de administratieve processen nagestreefd wordt ten behoeve van internationale studenten die in Nederland zouden willen studeren. Hiervoor is een werkgroep en stuurgroep ingericht waaraan de zeven ketenpartijen deelnamen. Gedurende de definitiefase is een achtste partij, Kences, betrokken in verband met de uitvoering van een van de verbeterprojecten. Het programmaplan 2 is in oktober 2010 opgeleverd en daarin zijn op basis van de prioriteiten die door de ketenpartners gesteld zijn in de na te streven doelen en opbrengsten, een viertal deelprojecten gedefinieerd. Een daarvan is Project C (Rode Loper Studielink) Procesverbetering toelating en inschrijving buitenlandse studenten in de keten door een verbeterde inzet en gebruik van Studielink waarvan Stichting Studielink het opdrachtgeverschap vervult. Het project Rode Loper Studielink bestaat uit twee fasen. Fase 1 bestaat uit een definitiestudie met een aantal concrete resultaten zoals een blauwdruk procesmodel, een functionele beschrijving voor eventuele aanpassingen aan processen, organisatie en systemen. En daarbij helder in beeld gebracht de consequenties voor ketenpartners als Instellingen, DUO, IND, Nuffic en Studielink. Dit startdocument is een verdere uitwerking van de uitvoering van projectfase 1 en de te verwachten resultaten en producten hiervan. Fase 1 levert een plan van aanpak en business case op voor fase 2, de realisatie ervan. Voor fase 2 zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld. 1.2 Achtergrond Hoewel internationale studenten wel te spreken zijn over het kwaliteitsniveau van het Nederlands hoger onderwijs 3, zijn ze vaak niet te spreken over de bureaucratie en manier waarop ze worden ontvangen 4. Het verbeteren van de administratieve processen in de oriëntatie en toelating van internationale studenten als potentiële kenniswerker staan daarom centraal in het programma Rode Loper. Een goed proces van oriëntatie, toelating tot Nederland en inschrijving bij een instelling en opleiding, en de informatievoorziening over deze processen kan daarbij een concrete bijdrage leveren aan het vergroten van het aantal studenten dat voor Nederland kiest. En omdat de student in zijn/haar oriëntatiefase over alle en de juiste informatie beschikt, neemt naar verwachting het aantal internationale studenten dat voortijdig stopt met studeren in Nederland af omdat zij de juiste keuze hebben gemaakt. Meer studenten en op de juiste plek. 1.3 Accordering en bijstelling Het startdocument is gericht aan het Management Team van Stichting Studielink ten behoeve van het kunnen starten van het project Rode Loper Studielink. Bijstellingen aan het document, de planning en de organisatie zullen worden vastgesteld in het MT Studielink. De opdrachtgever is de directeur van Studielink. Het startdocument wordt ook aangeboden aan de Stuurgroep Rode Loper, teneinde deze in staat te stellen de samenhang tussen de projecten te bewaken en besturen en dit project van advies te dienen. 1 Nuffic, IND, DUO, Studielink, Studiekeuze123, HBO Raad en VSNU. 2 Programmaplan Rode loper, Ketenaanpak voor verbetering van administratieve processen voor toelating van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs, versie 2.0, 8 oktober Measuring the brand awareness of Dutch Higher Education abroad, Final Report. Door Nuffic, januari Internationlaiseringsagenda 'Het Grenzeloos Goed' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studielink, 2011 Pagina 4 van 22

5 2 Projectdefinitie 2.1 Projectdoelstelling(en) Verbeteren processen rondom toelating en inschrijving van internationale studenten Dit project is erop gericht om de interactie tussen de student en de instelling beter te ondersteunen en de processen efficiënter te laten verlopen in de keten. Processen rond de toelating en inschrijving van buitenlandse studenten van alle ketenpartners beter op elkaar af te stemmen en te faciliteren waar mogelijk en wenselijk met behulp van Studielink. Hiermee wordt een kwalitatief betere dienstverlening aan (potentiële) buitenlandse studenten beoogd, met een hoger rendement, onder gelijktijdige verlaging van de administratieve lasten en de daarmee gepaard gaande kosten. Deze doelstelling wordt bereikt met het ontwerp van een gemeenschappelijk procesmodel voor deze processen met daarbij voor alle betrokken partijen de consequenties voor het proces, de organisatie en de systemen inzichtelijk gemaakt. Creëren van specifieke inschrijf-infrastructuur voor doelgroepen als internationale studenten Het proces van inschrijven van de buitenlandse student bestaat in hoofdlijnen uit: kenbaar maken van belangstelling, kenbaar maken van een verzoek tot inschrijving, toetsing van de toelaatbaarheid, voldoen aan de inschrijfvoorwaarden en de daadwerkelijke inschrijving door de instelling. Bij buitenlandse studenten zijn met name de toetsing van de toelaatbaarheid en het voldoen aan de inschrijfvoorwaarden complexe processen, waarbij meer interactie tussen student en instelling en meer informatie en gegevensuitwisseling met andere partijen nodig is dan bij de reguliere Nederlandse student. Uit oogpunt van beheersbaarheid verdient het de aanbeveling niet voor alle specifieke doelgroepen een specifieke inschrijf-infrastructuur te creëren, maar te werken naar een infrastructuur die de specifieke eisen van specifieke doelgroepen goed kan ondersteunen. Dit doel wordt bereikt met een goede mix tussen afspraken rondom standaard processen die flexibel kunnen worden toegepast in specifieke situaties bij de instellingen. Het in lijn brengen van ontwikkelingen rondom internationale studenten met Studielink Studielink faciliteert het inschrijfproces door het bieden van een portal als middel om de studenten te bevragen en het aanvullen van door de student opgegeven gegevens met gegevens uit andere (authentieke) bronnen zoals GBA en vooropleidingregisters. Daarnaast is Studielink het hart van een door de HO-instellingen gecreëerde infrastructuur om onderling en met andere partijen op een betrouwbare en veilige wijze digitale gegevens uit te wisselen. 2.2 Projectresultaat Blauwdruk procesmodel internationale studenten Het project ontwikkelt een blauwdruk procesmodel voor de ondersteuning van de toelating- en inschrijfprocessen van internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Het project zal hiervoor gebruik maken van kennis en ervaring van specialisten op dit onderwerp van universiteiten en hogescholen. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de opgedane kennis vanuit o.a. recentelijk afgeronde NAP-ISO en IBIS projecten. Voor dit projectresultaat is commitment vanuit de instellingen, zowel bestuurlijk als op de werkvloer van het van het grootste belang. Een door alle partijen gedragen procesmodel is de basis voor verdere ontwikkelingen en draagt direct bij aan de versterking van de kenniseconomie in Nederland. Studielink, 2011 Pagina 5 van 22

6 Functionele beschrijving Op basis van de gedeelde blauwdruk zal het project een functionele beschrijving van de voorziene aanpassingen in Studielink opstellen met daarin de consequenties voor Studielink en de systemen van haar ketenpartners zoals SIS-en en andere backoffice applicaties. Specifiek zal worden ingegaan wat de verbeterde procesgang betekent voor de Studielink organisatie, -architectuur en - applicatie, de werkprocessen bij de instellingen in het Nederlandse hoger onderwijs en de SIS- Leveranciers. Daarnaast zal worden stil gestaan bij de betekenis van de verbeterde processen voor organisaties als IND, Nuffic en DUO. Onderdeel van het functioneel ontwerp van de processen en systemen zal een prototype van de gewenste aanpassing zijn. Studielink heeft inmiddels goede ervaring opgedaan met het ontwikkelen volgens de zgn. Scrum 5 aanpak. Dit prototype zal middels de Scrum aanpak tot stand komen. Uitgewerkte requirements (geprioriteerde product backlog) Het project stelt requirements op voor aanpassingen in de Studielink applicatie zodat het verbeterde proces optimaal kan worden ondersteund. De ontwikkelpartner van Studielink wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. Op basis van de uitgewerkte requirements kan een gespecificeerde begroting en plan van aanpak worden opgesteld voor de realisatie van de in de Studielink applicatie gewenste aanpassingen. Stichting Studielink heeft voor de ontwikkeling van Studielink 3.5 en het Studielink Dashboard gekozen voor een Agile 6 Software Development in combinatie met de zgn. Scrum aanpak. Die aanpak zetten we binnen dit project voort. De requirements in fase 1 worden uitgewerkt tot op het niveau van gedetailleerde user stories. User stories beschrijven welke functionaliteit (het wat) zal worden geïmplementeerd. Het eindproduct van deze fase is een zgn. geprioriteerde Product Backlog (verzameling van alle user stories in volgorde van belangrijkheid) aan de hand waarvan in fase 2 het betreffende ontwikkelteam aan de slag kan. In fase 2 zal en dat is mede afhankelijk van eerder door Studielink gemaakte keuzes m.b.t. architectuur en techniek worden bepaald hoe de functionaliteit technisch zal worden geïmplementeerd. Plan van Aanpak t.b.v. fase 2 De projectleider stelt in overleg met het MT Studielink en Chronotech een uitgewerkt Plan van Aanpak op ten behoeve van de realisatie, testen en implementatie van de vastgestelde requirements in de Studielink applicatie. Bij het opstellen van het plan van aanpak zal rekening worden gehouden met de beschikbare releaseplanning van Studielink. In het plan zal nadrukkelijk worden ingegaan op de consequenties voor (nieuwe) ketenpartners als IND, NUFFIC, Instellingen en DUO. Uitgewerkte Business Case Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak t.b.v. fase 2 is een uitgewerkte Business Case. In de Business Case worden kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Wat betreft de kosten worden de kosten van de implementatie van processen en Studielink software onderzocht. Bij de opbrengsten worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve opbrengsten geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten van het Business Case onderzoek kunnen stakeholders keuzen voor de verdere ontwikkeling bepalen Studielink, 2011 Pagina 6 van 22

7 2.3 Afbakening projectresultaat Het project Rode Loper Studielink maakt deel uit van het Programma Rode Loper. Het project Rode Loper Studielink is niet verantwoordelijk voor de oplevering van eindproducten van de andere deelprojecten, zoals die van het Nuffic en/of Kences; Parallel aan dit project is Studielink betrokken bij de realisatie van BRON-HO. Dit project is geen onderdeel van BRON-HO. Wel kunnen projectresultaten van BRON-HO invloed hebben op keuzen die gemaakt gaan worden in dit project; Dit project maakt geen onderdeel uit van de realisatie van Studielink 4.0, het vervangen van de IBM Websphere Broker en/of het vervangen van de front-office Studielink zoals dat is overeengekomen binnen de aanbesteding van Studielink 4.0. Wel kan het projectresultaat van dit project worden gebruikt bij de verdere realisatie van SL4.0; Binnen de scope en gedurende de looptijd van projectfase 1 van dit project worden onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie geen aanpassingen Studielink (SL3.x) doorgevoerd rondom internationale studenten. 2.4 Eisen en randvoorwaarden van het project Om het project te laten slagen, dient aan de volgende eisen/randvoorwaarden te worden voldaan: De projectorganisatie wordt uiterlijk medio januari 2011 formeel benoemd; Eindverantwoordelijken in de organisatie (MT Studielink) geeft commitment aan het project; De directeur Studielink is formeel de opdrachtgever van het project, aanpassingen in de planning en resultaat worden altijd in overleg tussen de projectleider en opdrachtgever vastgesteld; Intern benodigde tijd van medewerkers wordt tijdig, voor 25 januari 2011 gealloceerd; Externe deelnemers in het project (zoals projectleiding, consultancy en leveranciers) wordt conform planning opdracht verstrekt binnen de kaders van het projectplan; De projectorganisatie beschikt over een budget, van waaruit kan worden voorzien in benodigde en vooraf afgesproken inhuur, ruimte, middelen en infrastructuur; Besluiten van het MT en Bestuur Studielink worden snel, binnen de daarvoor geplande tijd genomen. 2.5 Betrokken partijen De volgende partijen zijn direct betrokken bij het project: Partijen Bestuur Stichting Studielink MT Studielink Werkzaamheden/rollen op hoofdlijnen Bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Stichting Studielink. De rol van het bestuur in het project Rode Loper Studielink is het beoordelen van het projectresultaat uit fase 1 en het voeren van de regie en besluitvorming rondom de uitvoering en realisatie in fase 2. Het MT Studielink is eigenaar van het project Rode Loper Studielink en is eindverantwoordelijk voor de oplevering van de gedefinieerde resultaten binnen de gestelde kaders. Tevens heeft het MT Studielink de verantwoordelijkheid het project uit te dragen op een zodanige wijze dat het de juiste prioriteit en het benodigde commitment verkrijgt c.q. behoudt binnen Studielink, 2011 Pagina 7 van 22

8 Partijen Stuurgroep Programma Rode Loper Projectgroep Rode Loper Studielink Projectleider Rode Loper Studielink Werkgroep Internationale Studenten (v.h. Klankbordgroep) Changemanager Studielink Chronotech DUO Instellingen Werkzaamheden/rollen op hoofdlijnen de organisatie. De stuurgroep van het programma Rode Loper is verantwoordelijk voor de integrale aansturing van het programma met daarbinnen de vier verschillende projecten. De stuurgroep is rapporteert over de voortgang van het project aan OCW. De projectgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en het uitvoeren van het project conform het vastgestelde plan. De projectgroep is samengesteld uit de projectleider, de Changemanager Studielink, een breed gedragen afvaardiging uit het HO met kennis van processen rondom internationale studenten. De projectgroep vormt het dagelijks management van het project, gedelegeerd vanuit het MT Studielink. Plant, regisseert en organiseert de verschillende projectactiviteiten. Rapporteert namens de projectgroep aan het MT en het Bestuur van Studielink. Er zal een werkgroep worden gevormd die gedurende de looptijd van het project (tijdens fase 1) de projectgroep kan voorzien van input en (tussentijdse) resultaten (mede) beoordeeld. Het is van groot belang dat de werkgroep zo breed mogelijk wordt samengesteld uit bij het proces betrokken en deskundige functionarissen van zowel hogescholen als universiteiten. Leden van deze werkgroep vertegenwoordigen de Proces- en Technische werkgroep. Verantwoordelijk voor het opleveren en accepteren van de in requirements uitgewerkte en in de software geïmplementeerde wijzigingsvoorstellen en nieuwe functionaliteit binnen Studielink. Bouw- en ontwikkelpartner van Studielink. Chronotech stelt (uitgewerkte) requirements op, ontwikkelt prototype en levert dit ter acceptatie op aan de projectgroep. Ketenpartner, verantwoordelijk voor de oplevering van functionele- en technische wijzigingen in de keten binnen BRON-HO. Eigenaar van Studielinkapplicatie en proceseigenaar van het toelatingsinschrijfproces van internationale studenten. Studielinkcoordinatoren en deskundigen van International Offices kunnen participeren in de werkgroep. Studielink, 2011 Pagina 8 van 22

9 Partijen SIS-leverancier(s) Nuffic IND Proceswerkgroep Technische werkgroep Wijzigingsadvies Raad Studielink (WAR) Overige externe partijen (leveranciers) Werkzaamheden/rollen op hoofdlijnen Ketenpartner, verantwoordelijk voor de oplevering van functionele- en technische wijzigingen in de keten binnen BRON-HO. Nieuwe ketenpartner, met de instellingen verantwoordelijk voor de processen rondom diplomawaardering van internationale studenten. Ketenpartner, met de instellingen verantwoordelijk voor de toelating van internationale studenten tot Nederland en het verstrekken van verblijfsdocumenten als MVV, VVR enzovoorts. De Studielink proceswerkgroep vertaalt de wensen/eisen tot functionele aanpassing of vernieuwing van Studielink in een ontwerp voor bijgestelde of vernieuwde Studielinkprocessen en in een Programma van Eisen voor de technische realisatie ervan. Het product van de Proces Werkgroep gaat als advies via de Technische Werkgroep naar de WAR. De Technische Werkgroep Studielink adviseert over de effecten, de haalbaarheid en de Technische realisatie van de voorgestelde wijzigingen t.a.v. de techniek van Studielink en de impact hiervan op de Studenten Informatie Systemen(SIS-en) van de instellingen. De Technische Werkgroep zorgt voor de technische specificaties van de voorgestelde verandering/vernieuwing in de Studielinkketen, o.a. uitmondend in usecases. De WAR adviseert het Bestuur Studielink over de te volgen strategie bij de ontwikkeling van Studielink. Welke aanpassing en/of ontwikkeling is vanuit strategisch oogpunt voor het hoger onderwijs gewenst? Het businessplan Studielink is hierbij vertrekpunt, maar er moet ook ruimte zijn voor voortschrijdend inzicht. Dit leidt enerzijds tot een toetsingskader voor het beoordelen van voorgestelde wijzigingen en anderzijds tot concrete verzoeken aan de voorgenoemde werkgroepen om voorstellen voor wijziging/ontwikkeling van functionaliteit uit te werken. Studielink, 2011 Pagina 9 van 22

10 2.6 Relaties met andere projecten/activiteiten Het project heeft relaties met: Overige Rode Loper Programmaonderdelen; IBIS; NAP ISO; BRON-HO; Realisatie Studielink 4.0; Vervanging IBM Webshpere broker; Vervanging Front-Office Studielink. Studielink, 2011 Pagina 10 van 22

11 3 Projectuitvoering Het project Rode Loper Studielink kent een tweetal projectfasen. In dit startdocument is fase 1 uitgewerkt en één van de projectresultaten is het opleveren van een plan van aanpak voor de uitvoering van fase 2. In dit startdocument zijn de activiteiten van fase 1 globaal uitgewerkt. 3.1 Projectfasering Een van de uitgangspunten van dit project is dat project- en tussenresultaten kort-cyclisch tot stand komen. In dit hoofdstuk zijn projectfasen verder uitgewerkt. Fase 1.0, 1.4, 1.5 en 1.6 komen in een keer in de planning voor, respectievelijk aan het begin en aan het einde van het project. Fasen 1.1, 1.2 en 1.3 worden voor de realisatie van het tussenresultaat (procesmodel, functionele beschrijving, prototype en requirements) kort cyclisch herhaald. In februari 2011 (*) zal het project een voorstel doen voor het opdelen van de uit te werken processen in drie (A,B en C) bij elkaar passende, uit te werken onderdelen. Zie onderstaand overzicht. Fase 1.0 Inrichten projectorganisatie feb '11 mrt '11 apr '11 mei '11 juni '11 juli '11 Fase 1.1 Opstellen procesmodel internationale studenten (*) Fase 1.2 Opstellen functionele beschrijving A B C Fase 1.3 Uitwerken requirements Fase 1.4 Opstellen geprioriteerde product backlog Fase 1.5 Opstellen Plan van Aanpak Fase 2 Fase 1.6 Opstellen Business Case De projectfasen zijn integraal en in samenhang opgenomen in de strokenplanning (Bijlage 1). 3.2 Fase 1.0 Inrichten projectorganisatie Doel: Start: Resultaat: Betrokkenen: Inrichten projectorganisatie Direct na de opdrachtverstrekking De projectorganisatie is ingericht, betrokkenen zijn geïnformeerd en projectresources zijn geborgd. Projectleider Rode Loper Studielink, MT Studielink Activiteiten: Bespreken startdocument met MT Studielink Presenteren startdocument bij diverse werkgroepen Studielink o 18 januari Studielink Coördinatoren o 17 februari 2011 Proceswerkgroep Studielink Inventariseren mogelijke kandidaten voor projectgroep Inventariseren mogelijke kandidaten voor werkgroep internationale studenten Formaliseren inzet projectgroep leden in projectgroep Formeren projectgroep Informeren betrokkenen (instellingen en Studielink werkgroepen) via info.studielink.nl, Studielink-nieuwsbrief en Studielink intranet Einde: 15 februari 2011 Studielink, 2011 Pagina 11 van 22

12 3.3 Fase 1.1 Opstellen procesmodel internationale studenten Doel: Start: Opstellen procesmodel internationale studenten Direct na de opdrachtverstrekking Resultaat: Uitwerkt en door de meeste instellingen gedragen blauwdruk voor de toelating- en inschrijfprocessen van internationale studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs. Betrokkenen: Projectgroep Rode Loper Studielink, Klankbordgroep Internationale Studenten, MT Studielink Activiteiten: Vaststellen scope procesmodel internationale studenten Afspreken werkwijze en keuze procesmodel Inventariseren beschikbare modellen als NAP-ISO, IBIS Opstellen concept generiek procesmodel internationale studenten Bespreken concept procesmodel met Werkgroep IS Aanpassen concept generiek procesmodel n.a.v. input Presenteren concept generiek procesmodel in Proceswerkgroep, Studielink Coördinatoren, WAR Doorvoeren eventuele aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen uit werkgroepen Studielink Opstellen definitief procesmodel internationale studenten Vaststellen procesmodel internationale studenten in MT Studielink Einde: 15 juni Fase 1.2 Opstellen functionele beschrijving Doel: Opstellen functionele beschrijving Start: Na het vaststellen van het procesmodel internationale studenten Resultaat: Een beschrijving van wat de gewenste aanpassingen in Studielink (en in de systemen van ketenpartners) zijn, om het gewenste proces van toelaten en inschrijven van internationale studenten zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Een prototype dat de gewenste aanpassingen in Studielink in visualiseert. Betrokkenen: Projectgroep Rode Loper, MT Studielink, Werkgroep Internationale Studenten, WAR Activiteiten: Inventariseren globale requirements op basis van het generieke procesmodel Inventariseren mogelijke oplossingen voor architectuur waarbij aansluiting wordt gezocht ontwikkelingen bij BRON-HO, Studielink 4.0 en eerder gemaakte afspraken bij aanbesteding Studielink (voorjaar 2010) Opstellen concept functionele beschrijving Bespreken concept functionele beschrijving met werkgroep internationale studenten Aanpassen concept functionele beschrijving naar aanleiding van bespreking met werkgroep Ontwikkelen prototype door middel van Scrum aanpak met projectgroep en werkgroep Presenteren prototype aan werkgroepen Studielink en het MT Studielink Doorvoeren aanpassingen in functionele beschrijving Opstellen definitieve functionele beschrijving Vaststellen functionele beschrijving in MT Studielink Einde: 15 juni 2011 Studielink, 2011 Pagina 12 van 22

13 3.5 Fase 1.3 Uitwerken requirements Doel: Start: Resultaat: Betrokkenen: Uitwerken requirements in user stories Na het vaststellen van de functionele beschrijving Op basis van de functionele beschrijving wordt de realisatie van de gewenste ontwikkeling in (technische) requirements uitgewerkt. Projectgroep Rode Loper, MT Studielink, Werkgroep Internationale Studenten Activiteiten: Uitwerken functionele beschrijving in concept requirements Concept requirements bespreken met werkgroep internationale studenten Doorvoeren aanpassingen in requirements naar aanleiding van bespreking met werkgroep Bespreken concept requirements met MT Studielink en Chronotech Opstellen definitief document met uitgewerkte requirements Presenteren uitgewerkte requirements in werkgroep en Studielink werkgroepen Vaststellen uitgewerkte requirements in MT Studielink Einde: 15 juni Fase 1.4 Opstellen geprioriteerde Product Backlog Doel: Bundelen en prioriteren user stories Start: Na het vaststellen van de functionele beschrijving en user stories Resultaat: Geprioriteerde Product Backlog t.b.v. fase 2 Betrokkenen: Projectgroep Rode Loper, MT Studielink, Werkgroep Internationale Studenten Activiteiten: Bundelen requirements (user stories) Concept product backlog bespreken met werkgroep internationale studenten Doorvoeren aanpassingen in product backlog naar aanleiding van bespreking met werkgroep Bespreken concept product backlog met MT Studielink en Chronotech Opstellen definitief document met uitgewerkte user stories Presenteren uitgewerkte en geprioriteerde product backlog in werkgroep en Studielink werkgroepen Vaststellen geprioriteerde product backlog in MT Studielink Einde: 30 juni 2011 Studielink, 2011 Pagina 13 van 22

14 3.7 Fase 1.5 Opstellen Plan van Aanpak Fase 2 Doel: Start: Verkrijgen van inzicht in planning, kosten en opbrengsten van verbeteringen in de Studielinkketen t.b.v. internationale studenten Na het vaststellen van de requirements Resultaat: Een uitgewerkt Plan van Aanpak voor de realisatie van voorziene aanpassingen in Studielink en bij de ketenpartners. Met het Plan van Aanpak (en Business Case) kan de Stichting Studielink subsidie aanvragen voor de realisatie van Fase 2 en daarna hieraan uitvoering geven. Betrokkenen: Projectgroep Rode Loper, MT Studielink, Chronotech Activiteiten: Opstellen kwaliteitscriteria Plan van Aanpak Fase 2 Inventariseren scope t.b.v. uitwerking Fase 2 Uitwerken Plan van Aanpak t.b.v. Fase 2 Invoegen uitgewerkte Business Case uit Fase 1.5 Bespreken Plan van Aanpak t.b.v. Fase 2 met MT Studielink Doorvoeren aanpassingen in Plan van Aanpak Fase 2 Vaststellen Plan van Aanpak Fase 2 door MT Studielink Einde: 31 juli Fase 1.6 Opstellen Business Case Doel: Opstellen Business Case t.b.v. de realisatie van Fase 2 Start: Na het vaststellen van de requirements Resultaat: Kosten/baten analyse t.b.v. de besluitvorming van de realisatie van de gewenste requirements in Studielink. Betrokkenen: Projectgroep Rode Loper, MT Studielink, Chronotech Activiteiten: Inventariseren kosten huidige toelating- en inschrijfprocessen (per student) Nauwkeurige schatting opleveren t.b.v. kosten (nieuwe) generieke toelating- en inschrijfprocessen (per student) Berekenen kosten t.b.v. de realisatie van de in het functioneel ontwerp Opstellen model t.b.v. kostenberekening processen internationale studenten Uitwerken Business Case realisatie Fase 2 t.b.v. Plan van Aanpak Einde: 31 juli 2011 Studielink, 2011 Pagina 14 van 22

15 4 Projectbeheersing 4.1 Projectorganisatie Algemeen De projectgroep Rode Loper Studielink rapporteert aan het MT Studielink en informeert de programmamanager Rode Loper over de voortgang van het project. Het MT Studielink is opdrachtgever en eigenaar van het project Rode Loper Studielink. De activiteiten die binnen dit project worden uitgevoerd vallen binnen de scope van het programma Rode Loper. Figuur 1 - Projectorganisatie Verantwoordelijkheden en taken Stuurgroep (MT Studielink) Het MT Studielink is opdrachtgever en eigenaar van het project Rode Loper Studielink en is eindverantwoordelijk voor de oplevering van de gedefinieerde resultaten binnen de gestelde kaders. Tevens heeft het MT Studielink de verantwoordelijkheid het deelproject uit te dragen op een zodanige wijze dat het de juiste prioriteit en het benodigde commitment verkrijgt c.q. behoudt binnen de organisatie. Het MT Studielink heeft de volgende taken/verantwoordelijkheden: accorderen van het startdocument; bewaken van de projectdoelstelling; inrichten en beschikbaar stellen van de projectorganisatie; beschikbaar stellen van de juiste middelen en medewerkers; beoordelen van- en besluiten nemen over de voorgestelde wijzigingen; toewijzen van budgetten of accorderen van wijzigingen in de planning als gevolg van wijzigingen in het projectplan; periodieke controle op de voortgang en kwaliteit van het project; beoordelen en goedkeuren van geleverde documenten en producten; Studielink, 2011 Pagina 15 van 22

16 informatie verschaffen aan de projectorganisatie die relevant is voor het project; periodieke rapportage verzorgen aan het bestuur Studielink; het pro-actief uitdragen van alle projectboodschappen; bewaken van de naleving van het geïmplementeerde programma en de projectprocedures. De projectleiding is belast met de integrale beheersing van het project. Op periodieke basis vinden er voortgangsbesprekingen plaats tussen de opdrachtgever en de projectleiding. De projectleider rapporteert maandelijks in het MT Studielink over de projectvoortgang Projectgroep Rode Loper Studielink De projectgroep Rode Loper Studielink is verantwoordelijk voor het opstellen van het startdocument en het uitvoeren van het project conform de in dit document geschetste plan. De projectgroep wordt samengesteld uit de projectleider, de Change Manager Studielink, een analist/architect van Chronotech, en een afvaardiging uit het Hoger Onderwijs (hogescholen en universiteiten) en van SIS-Leveranciers. Zo nodig worden functionarissen van de IND, DUO, Nuffic en Kences bij de realisatie van het projectresultaat betrokken. De projectgroep Rode Loper Studielink vormt het dagelijks management van het project, gedelegeerd vanuit het MT Studielink. De projectgroep levert op hoofdlijnen: management van het project; ontwerp en aansturing van relevante verander- en ontwikkelprocessen; expertise op het gebied van internationale studenten, veranderkunde, informatiemanagement, onderwijslogistieke processen, testen en pakketimplementaties. De projectgroep heeft als taken: het opstellen van het startdocument Rode Loper Studielink; het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan voor het project; het bewaken van de projectdoelstelling; het bewaken van de voortgang; de beoordeling van de opgeleverde producten; het beoordelen en implementeren van (door de opdrachtgever goedgekeurde) wijzigingen; het voorbereiden van de bijeenkomsten met de opdrachtgever op basis van een periodieke rapportage; het rapporteren aan de opdrachtgever over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de tijdsplanning en projectbudgetten en het correct en tijdig adviseren van de opdrachtgever omtrent consequenties van wijzigingen binnen het project (change control); het uitoefenen van de kwaliteitscontrole binnen het (deel)project; het definiëren van de rollen, verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen bij het (deel)project; het motiveren en stimuleren van projectmedewerkers en andere betrokkenen; het voeren van een projectadministratie (gericht op het documenteren van het deelproject); het informeren van de (deel)projectmedewerkers, benodigd voor het functioneren van de deelprojectgroep Projectleider De projectleider is belast met de integrale beheersing van het project. Op periodieke basis vinden er voortgangsbesprekingen plaats tussen de opdrachtgever en de projectleider. De projectleider Rode Loper Studielink is aangesteld door de directeur Studielink. De projectleider Studielink, 2011 Pagina 16 van 22

17 Rode Loper Studielink is verantwoordelijk voor de oplevering van het projectresultaat aan het MT Studielink. De projectleider leidt, plant en organiseert het totale project en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform het projectplan. Daarnaast heeft de projectleider de bevoegdheid om (na gedegen overleg binnen de kaders van het deelproject) namens Studielink beslissingen te nemen. De projectleider is vanuit zijn functie het formele aanspreekpunt en de informatieverstrekker van het gehele project. Tot de verantwoordelijkheid van de projectleider behoort het zorgdragen voor een goede en tijdige uitvoering van het project. Dit wordt mogelijk door onder andere: een goede inzet van mensen en middelen; het installeren van projectteams; het aansturen (direct of indirect) van eventuele projectteams/werkgroepen; het goedkeuren van de door de projectteams/werkgroepen opgeleverde producten; het hanteren van een vastgestelde planning en het opleveren van vastgestelde producten; het implementeren van genomen beslissingen door de opdrachtgever en -beleid; het zeker stellen van de beschikbaarheid van de benodigde resources, conform het projectplan; het tijdig aanvragen van benodigde externe producten en diensten; het tijdig corrigerend ingrijpen, hetzij om het oorspronkelijke plan verder uit te voeren, hetzij door het plan (in overleg) te herzien, om zo nieuwe doelstellingen te bereiken; het rapporteren aan de opdrachtgever (MT Studielink) Werkgroep Internationale Studenten (Klankbordgroep) De werkgroep Rode Loper Studielink is samengesteld uit inhoudsdeskundigen rondom het thema s internationale studenten en toelating en inschrijving uit het veld. De werkgroep wordt in het project betrokken bij het maken van keuzes rondom de inrichting van processen, het opstellen van de functionele beschrijving en de ontwikkeling van het prototype. 4.2 Urenbegroting Projectmanager Startdocument Projectmanagement Plan van Aanpak FII Projectgroep Change Manager Instellingen Communicatie Techniek Producten Procesbeschrijving Chronotech Prototype Communicatie Totaal aantal dagen Studielink, 2011 Pagina 17 van 22

18 4.3 Kwaliteit De kwaliteitsborging is gedurende het project belegd bij de projectgroep en dient gericht te zijn op: het waarborgen dat de vastgestelde projectdoelstelling wordt behaald; het bewaken dat de mijlpaalproducten en overige producten voldoen aan de gestelde eisen (zowel inhoudelijk als procesmatig); het bewaken van vastgestelde risico s en effecten van daarop te nemen acties. De Stuurgroep (MT Studielink) is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitsbewaking van het project. 4.4 Algemene informatievoorziening De verantwoordelijkheid voor de algemene informatievoorziening vanuit het project is belegd bij het MT Studielink. De algemene (project) informatievoorziening de volgende zaken: een goedgekeurd startdocument (eenmalig te verstrekken aan alle betrokkenen); voortgangsrapportage door de projectleider aan het MT Studielink (maandelijks). In de voortgangsrapportage wordt per projectonderdeel de status ten opzichte van de planning weergegeven. Bij afwijkingen ten opzichte van de planning wordt gerapporteerd: o de oorzaak van de afwijking; o de reeds genomen maatregelen, met daarbij zo mogelijk het voorziene effect; o de eventueel te nemen maatregelen en de te verwachten gevolgen; o de gevraagde besluitvorming door het MT Studielink. eventuele voortgangsrapportage door werkgroep leden aan de projectleider (tweewekelijks). In de voortgangsrapportage wordt per projectonderdeel de status ten opzichte van de planning weergegeven. Bij afwijkingen ten opzichte van de planning wordt gerapporteerd: o de oorzaak van de afwijking; o de reeds genomen maatregelen, met daarbij zo mogelijk het voorziene effect; o de eventueel te nemen maatregelen en de te verwachten gevolgen; o de gevraagde besluitvorming door de deelprojectleider. een besluitenlijst voor het MT Studielink door de projectleider te verspreiden aan relevante betrokkenen; projectevaluaties en dechargeverlening na afronding van alle projectonderdelen; binnen het project wordt een communicatieplan opgesteld waarbinnen vormgegeven wordt aan de projectcommunicatie naar alle betrokkenen en geïnteresseerden. 4.5 Tijd De tijdsplanning is vastgelegd in een strokenplanning (zie Bijlage 1). Bij relevante aanpassingen in de planning zal een aangepaste strokenplanning worden opgesteld en verspreid. Het kritieke tijdspad wordt in hoge mate bepaald door: De start van het project. De activiteiten starten na de goedkeuring van het plan en het formeren van de projectgroep en eventuele projectteams. Uitstel in deze betekent een later einde van het project en latere oplevering van de projectresultaten aan de Studielink organisatie. Studielink, 2011 Pagina 18 van 22

19 Studielink, 2011 Pagina 19 van 22

20 5 Akkoordverklaring Ondergetekenden gaan akkoord met de inhoud van het projectplan en verlenen hierbij opdracht tot uitvoering aan de projectgroep. Opdrachtgever Studielink, 2011 Pagina 20 van 22

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink

Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Concept Eindrapportage Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW 20/ Ministerie van Justitie CIOT STATUS : DEFINITIEF / Bureau Secretar is PPAC Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2 500 EH Den Haag www.justitie.nl Contactpersoon memo Opdracht Ontwikkeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Triadekaart GGZ Haagstreek

Triadekaart GGZ Haagstreek Projectplan tot invoering Auteur(s) Frans J. Dieleman Functie(s) Stafadviseur Kwaliteit Versie 12 mei 2010 Status definitief Inhoudsopgave 1. Kaders van het project 3 2. Achtergrond en aanleiding 3 3.

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010 Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink SISLINK 2010 17 juni 2010 Agenda Inleiding Harm Abel Kunnen Demo Dashboard Minka Verheijen / Bart vd

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs Welkom bij Chronotech.. leverancier voor het onderwijs Een gebruiksvriendelijker Aanmeldingenbeheer CS.. kan dat? Jan van Doornmalen Pim Kamstra Onderwerpen: Kennismaking Onze bevindingen in de markt Hoe

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie