Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier"

Transcriptie

1 Tertiaalrapportage 2009 T3 Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei Rapportage nr. : 2009-T3 Verslagperiode : September t/m December 2009 Datum rapportage : Redactie : Thomas Walder Eindredactie : Johan van den Boomgaard 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en samenvatting Projectidentificatie Doelstelling Samenvatting Bespreekpunten 4 2 Dashboard RvdR Dashboard Toelichting oranje/rood Toelichting groen 10 3 Exogene risico s 14 4 Financiën Uitgaven project Budgetconfrontatie 15 5 Planning 17 6 Samenvattende actielijst 18 Bijlagen bij de Model kwartaalrapportage 19 A. Gedetailleerde planning B. Geactualiseerd risicoregister C. Geactualiseerd dashboard in Excel D. Verslag vorig Trimester-gesprek E. Tabel met een contactoverzicht voor zowel Cortenoever als Voorsterklei F. Grondverwervingskaart van Cortenoever G. Grondverwervingskaart van Voorsterklei 2

3 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Projectidentificatie Naam project: Blauwe enveloppe IJsselsprong Alles in 1 Keer - Maatregelen Cortenoever / Tichelbeekse Waard / Voorsterklei Projectfase: Planstudie SNIP 2A - Roadmap Volgend beslismoment: SNIP 3-besluit Rapportageperiode September t/m December 2009 Rapportage nummer 2009-T3 Uitvoerder van het project Waterschap Veluwe Contactpersoon PDR Astrid Stokman/Josan Tielen Projectleider Manager projectbeheersing Technisch manager Contract manager Omgevingsmanager Communicatiemanager Kwartiermaker Johan van den Boomgaard Hung Lu René Tank Lisa Monchen Rudy de Groote Esther Pastoors Martin Tilders 1.2 Doelstelling De blauwe enveloppe van het Alles-in-1-Keer project IJsselsprong heeft als doel het uitvoeren van de PKB-maatregelen dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei met daaraan toegevoegd de maatregel in de Tichelbeeksewaard. 1.3 Samenvatting In overleg met, en in opdracht van de PDR is de PKB maatregel dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei eind 2008 uitgebreid met de Tichelbeekse Waard. Dat laatste is onderdeel van het regionale initiatief IGSV IJsselsprong. Op 2 juni 2009 is het voorstel Alles in 1 Keer met het advies SNIP 2A en bijbehorende documenten bij de PDR ingediend. Het voorstel heeft goedkeuring van IJsselsprong-partijen verkregen. Een groot deel van T2 en vrijwel geheel T3 stonden in het teken van wachten op een beslissing van de Staatssecretaris. Dit belemmerde de voortgang van het project aangezien veel activiteiten in T2 en T3 tot nader order uitgesteld waren, wachtende op een projectbesluit. Hierdoor heeft het project ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. Op 23 december 2009 ontving het Waterschap Veluwe een instemmingsbrief van de STAS op het SNIP 2a-voorstel. In T3 is ook een doorbraak bereikt op het gebied van de financiering van de IJsselsprong. De ministerraad heeft op 27 november de beslissing gemaakt 29,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de IJsselsprong. 20 Miljoen euro is beschikbaar gesteld door het ministerie van VROM (Nota Ruimte-gelden), 9,5 miljoen euro is afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 3

4 Ter overbrugging van SNIP 2A naar start fase SNIP 3 is in overleg met de PDR besloten een aantal noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden in de Roadmap periode juni t/m december 2009 voortvarend op te pakken. Dit zou de druk op de kritische planning moeten helpen verlichten. Door vertraagde besluitvorming in het kader van SNIP 2A is de opdrachtverlening door de PDR van de Roadmap ook in het geding gekomen. In overleg met de PDR is besloten om de voorbereidingen door te laten gaan zolang deze geen werkzaamheden in het veld in het kader van de maatregelen in de Tichelbeekse Waard betreft. Omdat gewacht moet worden op het besluit van de Staatssecretaris lag een aantal werkzaamheden al sinds het begin van de zomer stil (risico 61). Sommige interne processen kunnen nog doorgaan, maar een aantal externe processen kan niet tijdig worden gestart. Uitstel werkt door in de vertraging van de totale projectplanning. De streefplanning 2015 staat onder andere daarom onder grote druk. Uit PPI sessies is naar voren gekomen dat de streefplanning 2015 vrijwel nihil trefkans he eft. 1.4 Bespreekpunten Communicatie samenwerking met andere partijen Planning versnellingsopties Markt en aanbestedingen Opstellen ROK / Plan van Aanpak Mutaties in het projectteam 4

5 2 Dashboard RvdR 2.1 Dashboard Project Cortenoever BW Zutphen Voorsterklei T2 '09 T3 '09 met risicoregister Fase: SNIP 2A SNIP 2A toelichting nummer(s) Roadmap Algemene eisen Projectbesluit nvt groen MER groen groen Algemeen oranje oranje Waarborgen veiligheid Waterstandsdaling groen groen Dijkontwerp groen groen Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke kwaliteit groen groen Voldoende draagvlak Inpassing in regionaal beleid en rijksbeleid oranje groen Kwaliteit ontwerp- en besluitvormingsproces groen groen Communicatie oranje oranje Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak oranje oranje Goed besluit Juridische zaken en vergunningen oranje groen , 78 Natuurwet- en regelgeving groen oranje Goede uitvoerbaarheid Archeologie groen groen Beheer en onderhoud groen groen Geohydrologie groen groen Grond groen groen Kabels- en leidingen groen groen Morfologie groen groen Niet Gesprongen Explosieven groen groen Technisch ontwerp groen groen Goede projectbeheersing Archief groen Geo-informatie groen groen Grondverwerving en vastgoed groen groen , 88 Kosten rood groen Markt & Aanbesteding groen groen Planning rood rood Risicomanagement groen groen Projectorganisatie groen oranje

6 Opmerking: De indicator Kosten is voor T met terugwerkende kracht rood gemaakt vanwege het gat tussen de in de T2-rapportage genoemde 112,4 M en de 85,8 M uit de raming. Groen: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product conform de te beheersen aspecten (tijd, geld, scope, kwaliteit, omgeving, informatie, risico s) kan worden gerealiseerd. Oranje: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product op termijn conform de te beheersen aspecten kan worden gerealiseerd. Op het moment van rapporteren zijn er beperkingen ten opzichte van de gewenste situatie. Rood: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product niet conform de te beheersen aspecten kan worden gerealiseerd. Op het moment van rapporteren is overleg hieromtrent met de PDR van belang. 6

7 2.2 Toelichting oranje/rood In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de oranje en rode onderwerpen uit het dashboard. Naast de stand van zaken worden de relevante risico s omschreven, met een vooruitblik van beheersmaatregelen. Eventuele facilitering die vanuit PDR nodig is, wordt benoemd Algemeen (T2: oranje >T3: oranje) De voortgang van het project heeft in verslagperiode een behoorlijke deuk op gelopen als gevolg van de vertraging in de besluitvorming, namelijk het SNIP 2a-besluit van de Staatssecretaris. De integrale visie op de ontwikkeling in de regio werd sterk beïnvloed door discussie over het al dan niet houden van een referendum met betrekking tot de woningbouwopgave in het project IJsselsprong in Zutphen. Het Alles in 1 keer -concept is in de verslagperiode ook op andere wijzen ter discussie gesteld. De invloed van discussie over noodzaak en bekostiging in combinatie met de besluitvorming over een bijdrage op basis van de nota Ruimte namen meer tijd dan kon worden voorzien. Voor de voortgang van de PKB aspecten leidde één en ander tot temporisering van de werkzaamheden vooral omdat gebiedsprocessen niet gestart konden worden. Uiteindelijk is, na een substantiële vertraging van het project, op 21 december 2009 het besluit van de Staatssecretaris ontvangen en kon formeel gestart worden met de volgende projectfase Communicatie (T2: oranje > T3: oranje) Er is in tertiaal 3 een overkoepelende communicatieopzet gemaakt waarin beschreven is hoe de partijen apart, maar toch in afstemming met elkaar kunnen samenwerken/communiceren. Deze opzet is gemaakt nav interviews met projectleiders van de diverse opgaven, en met de communicatieadviseurs van de deelnemende partijen. Bij de totstandkoming van de BSOK blijkt echter geen budget beschikbaar te zijn voor een communicatiefunctie op het programmabureau IJsselsprong (eerder was hiervoor 32 uur beschikbaar). Zonder bemensing op het programmabureau is afstemming tussen de partijen nog ingewikkelder dan het al was en is de geschreven communicatieopzet zeker niet haalbaar. Recente voorbeelden: een nieuwsbrief waarmee een start was gemaakt maar die werd uitgesteld, het persbericht van december dat inhoudelijk niet goed was afgestemd met de partijen. Zie paragraag voor de inhoudelijke component van communicatie Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak (T2: oranje -> T3: oranje) Bestuurlijk draagvlak Zoals in paragraaf beschreven staat, is het besluit van de staatssecretaris over SNIP 2a in goede aarde gevallen en is het bestuurlijk draagvlak hiermee toegenomen. Ook is de BSOK door de dagelijkse besturen vastgesteld. Op basis hiervan is voor de blauwe opgave bestuurlijk gezien draagvlak voor de uitvoering van de maatregelen. Hierbij wordt uiteraard wel op de in de gemeenteraad van Zutphen aanwezige oppositie geduid, die tegen de inzet van de Tichelbeeksewaard is, indien dit ten koste gaat van de reservering. 7

8 Maatschappelijk draagvlak In tegenstelling tot tertiaal 2, zijn we in tertiaal 3 juist veel met betrokkenen in contact geweest. Op sommige fronten zijn positieve resultaten geboekt, maar het is zeker te vroeg om het dashboard aan te passen van oranje naar groen. In september zijn we begonnen met het gebiedsproces om tot SNIP3 te komen. We hebben dit in meerdere sessies gedaan, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen bewoners/gebruikers, eigenaren en belangengroepen. Sessie 0: proces en plan van aanpak (informerende sessie), september Tijdens deze sessie hebben we met de mensen gedeeld hoe wij naar een SNIP3 ontwerp komen en dat wij hierbij de input van de aanwezigen vragen. Sessie 1: wensensessie (interactieve sessie) oktober Bezoekers konden wensen laten intekenen op de plankaart en vragen werden genoteerd. Ook schriftelijke reacties zijn verzameld. Om efficiënt aan het werk te kunnen, ontving men voorafgaand aan de wensensessie een documentatieset waarin de te bespreken onderwerpen met voorbeelden waren opgenomen. Gebiedsproces Tijdens sessie 0 waren de bezoekers voornamelijk cynisch over de gekozen aanpak van het waterschap. Men heeft het idee dat we niets gaan doen met de input. Bovendien heeft men al eerder input gegeven en nu vragen we opnieuw of men mee wil denken. Bij sessie 1 bleek echter, dat de bezoekers goed hadden nagedacht over de inrichting van het gebied. De vooraf toegestuurde documentatiesets waren bestudeerd en men gaf meestal goede, bruikbare reacties. De grote tegenstanders van de dijkverleggingen hebben geheel tegen de verwachting inook meegetekend en hun ideeën zeer gedetailleerd duidelijk gemaakt. De genoteerde vragen van sessie 0 zijn beantwoord en teruggekoppeld. De vragen uit sessie 1 zijn verzameld en uitgezet bij deskundigen om te worden beantwoord. De schets-tekeningen zijn door ontwerpers meegenomen en worden vertaald in enkele ontwerpvarianten. In januari g aan we verder met de terugkoppeling Natuurwet- en regelgeving (T2: groen > T3: oranje) Dit onderdeel blijft een onzekere factor in het proces. Overleg met LNV en provincie geven richtlijnen en procestappen om te komen tot een vergunbare situatie. Wel is en blijft duidelijk, dat dit onderdeel voor wat betreft Natura2000 en Flora en Fauna een risico is voor het project. Dit risico zit m voornamelijk in vertraging van de projectbeslissing (risico 57). Dat dit onderdeel in T2 nog op groen stond heeft meer te maken met een andere inschatting van dit onderdeel (onderschatting orde van grootte risico s), dan dat de omstandigheden gewijzigd zijn. Vandaar dus de wijziging van groen naar oranje Planning (T2: rood > T3: rood) In T2 is gerapporteerd dat de bij het SNIP 2A-advies ingediende deterministische projectplanning probabilistisch gezien geen reële planning is. Uitkomsten uit de PPI-sessies wezen uit dat de streefplanning 2015 nagenoeg (met trefkans 0%-5%) niet haalbaar is. Bij een trefkans van ca 85% is een streefdatum in maart 2018 reëel. Uitkomsten van PPI sessies voor maatregelen in planstudiefase, 8

9 met zeer rudimentair opgestelde uitvoeringsplanning, moeten echter ook met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In het T2 gesprek is tevens afgesproken dat risico s die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de planning worden opgenomen. De projectplanning is naar aanleiding van onder andere de aanbesteding van adviesdiensten geactualiseerd. De verwachte doorlooptijd voor beroepsprocedures van 6 maanden is in de projectplanning opgenomen. In deze planning wordt nog steeds gebruik gemaakt van een aantal kritische aannames ten aanzien van gedeeltelijk parallelle trajecten. Deze betreffen richtlijnen MER/start ontwerptraject, administratieve grondonteigeningsprocedures/start uitvoering en afstemming met PDR/DGW over marktbenaderingstrategie/gunning uitvoeringscontract. De komende raadsverkiezingen zullen naar verwachting ook de deze kritische planning belasten. Deze haalbaarheid van deze planning zal, bij een gelijkblijvende trefkans, naar verwachting niet beter scoren dan de laatste planning van T2. Dit heeft te maken met de genoemde kritische aannames en het niet wezenlijk veranderde risicoprofiel. NB. Concrete mutaties van planning respectievelijk risico s op tijd worden bij betreffende onderwerpen gerapporteerd Projectorganisatie (T2: groen > T3: oranje) Eind oktober 2009 maakte DLG bekend zich per 01 januari 2010 terug te trekken uit het projectteam Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei. Naast de directe inbreng van de Technisch manager in het projectteam zal ook de ambtelijke ondersteuning uit de organisatie van DLG beëindigd worden. Voor de invulling van ca 17 personen die in het tweede tertiaal ruim uur besteedden aan dit project moet een andere oplossing gezocht worden. Dit geplaatst naast de druk op het projectbureau om de externe inhuur te vervangen door een interne invulling van uit het waterschap Veluwe is aanleiding de opbouw van de projectorganisat ie welk juist goede vorm kreeg een negatief oordeel mee te geven. Omdat deze aanpassing van de projectorganisatie gelijk valt met de overgang naar een nieuwe projectfase zien wij kansen een en ander gedeeltelijk op te vangen na de nieuwe opdrachtverlening in het kader van de lopende aanbesteding adviesdiensten Archief (T2: groen > T3: leeg) Het archief heeft geen kleur gekregen in het dashboard omdat alle drie de kleuren mogelijk zijn, afhankelijk van de gestelde eisen aan een archief. Zien wij het archief als het dynamische geheel aan documenten waarmee het projectbureau werkt, dan is groen de gepaste kleur. Alle documenten worden centraal opgeslagen, op een geüniformeerde manier, toegankelijk voor de leden van het projectbureau (en niet daar buiten). Als de archiefwet als uitgangspunt wordt genomen, scoort dit onderdeel rood. De reden hiervoor is dat het huidige archief niet voldoet aan de eisen van de archiefwet. Zo hanteren wij een actueel digitaal archief en in mindere mate een papieren archief. Ook aan eisen conform de opslag van het archief (geen nietjes, brandwerende kast) voldoet ons huidige papieren archief niet. Telefoongesprekken worden niet of nauwelijks genotuleerd. Ons voorstel is dat het projectbureau blijft werken op een pragmatische manier waarbij het huidige prima functionerende digitale archief het leidende werkarchief wordt. Hierin vindt onder andere ook 9

10 versiebeheer plaats, en worden officiële documenten voorzien van een registratienummer. Na afronding van het project zal er éénmalig bij afsluiting een papieren archief worden samengesteld. 10

11 2.3 Toelichting GROEN In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de groene onderwerpen uit het dashboard, mits van toepassing. Dit zijn in ieder geval de onderwerpen die in T nog niet groen waren, maar ook de onderwerpen die wel groen zijn maar extra toelichting behoeven. Naast de stand van zaken wordt het verschil met de vorige periode aangegeven relevante risico s omschreven, met een vooruitblik van beheersmaatregelen. Eventuele facilitering die vanuit PDR nodig is wordt benoemd Projectbesluit Na de verzending van het SNIP 2a voorstel in juni 2009 heeft het nemen van een besluit over deze producten ruime vertraging opgelopen als gevolg van de integrale project benadering in h et kader van de IJsselsprong. Immers discussie met betrekking tot het al of niet rechtmatig aanbieden van het regionale voorstel Alles in 1 keer is in verslagperiode op diversen wijzen ter discussie gesteld. Het bekendste voorbeeld hiervan is de discussie met betrekking tot het al of niet houden van een referendum in de gemeente Zutphen. De reactie op de bevindingen notitie van de PDR is in deze periode reeds gewerkt aan het optimaliseren van de SNIP 2a producten en het anticiperen op de nadere uitwerking hiervan in de volgende fase. Uiteindelijk is op 21 december 2009 het besluit van de Staatssecretaris ontvangen en kon formeel gestart worden met de volgende projectfase. Naast het reactie op het SNIP 2a voorstel gaf het besluit van de staatsecretaris ook richting aan de discussie over robuustheid en mogelijke optimalisatie buiten het projectgebied ( Marswaard) Inpassing in regionaal beleid en rijksbeleid (T2: oranje > T3: groen) In december 2009 hebben de publieke partners in de stuurgroep IJsselsprong ingestemd met de Bestuursovereenkomst IJsselsprong (in vervolg BSOK). In de BSOK zijn onder andere afspraken gemaakt over de door de verschillende bevoegde gezagen te leveren maximale inspanningsverplichting om zo spoedig mogelijk de benodigde besluiten voor het plan IJsselsprong te nemen. Als eerste planonderdeel zal de zogenaamde blauwe opgave starten (Cortenoever, Voorsterklei en Tichelbeeksewaard (Breed Water Zutphen). Begin 2010 hebben dagelijkse besturen van de gemeenten, provincie en waterschap ingestemd met de BSOK. Eind januari/begin februari 2010 zullen de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap de BSOK vaststellen. Het besluit van het kabinet (27 november 2009) om 20 miljoen aan Breed Water te Zutphen (Tichelbeeksewaard; korte smalle geul) te oormerken vanuit de nota Ruimte-gelden is in de stuurgroep en bij de publieke partners van het project IJsselsprong in goede aarde gevallen. Ditzelfde geldt voor het besluit van de staatssecretaris van 22 december 2009 over het ingediende Voorstel IJsselsprong en de SNIP2a-producten. Ondanks het niet overnemen van het verzoek om de Marswaard in te zetten om een optimalisatie in de Voorsterklei te verkrijgen is door het dagelijks bestuur van de gemeente Voorst positief gereageerd om wel andere optimalisaties in de Voorsterklei te onderzoeken. Op 16 december 2009 hebben provinciale staten ingestemd met de Wro-coördinatieregeling voor de blauwe opgave van het project IJsselsprong. Door deze coördinatieregeling ontstaat vo or de vijf hoofdvergunningen en het bestemmingsplan een rechtstreeks beroep bij de Afdeling 11

12 bestuursrechtspraak, waardoor een half jaar tijdswinst wordt geboekt (in de planning), ten opzichte van de situatie waarin wel rekening wordt gehouden met lange procedures Juridische zaken en vergunningen (T2: oranje > T3: groen) Met verwijzing naar paragraaf is duidelijk, dat door middel van de BSOK en het besluit van provinciale staten, men zich bestuurlijk wil inspannen om de benodigde besluiten gecoördineerd voor de blauwe opgave te nemen. De colleges van burgemeester en wethouders hebben vooraf met het besluit van provinciale staten ingestemd. Een van de grootste risico s voor de planning in dit project is als er een bezwaar/beroepsprocedure komt tegen besluiten en vergunningen in de planvormingsfase, tot aan de Raad van State (risico 54). Ook houden we ernstig rekening met bezwaar tegen uitvoeringsvergunningen zoals de kapvergunning (risico 78). De vertragingen hierdoor kunnen enorm oplopen, maar tegelijk kan door middel van goed risicomanagement, waaronder de vergunningscoördinatie bij de provincie, gepoogd worden de vertraging te beperken Grondverwerving en vastgoed (T2: groen > T3: groen) Er is een overleg met de gemeente Zutphen geweest om te bepalen of het gerucht dat de gemeente Zutphen de gronden niet omniet ter beschikking stelt aan het project, op waarheid gebaseerd is ( risico 36). In het gesprek is dit in primo bevestigd en is een vervolgafspraak gemaakt. Algemeen: Met de beslissing van de Stas over het VKA op 21 december 2009 is een formele stap ontstaan om gerechtigden in het gebied actief te benaderen. Tot deze datum is reactief actie ondernomen op vragen uit de PKB-gebieden. Onderscheid wordt gemaakt tussen bebouwde en onbebouwde percelen. Omdat de ingreep bij bebouwde percelen (verondersteld) een grotere en zwaardere impact heeft op het normale leven krijgen deze een hogere aankoopprioriteit. De duur om vervangende huisvesting te zoeken en bijbehorende aankoopprocessen bezitten eveneens een langere doorloopperiode. Verder is van belang dat bij onbebouwde percelen de nauwkeurigheid van het kaartmateriaal een rol speelt. Kleine verschuivingen van het dijklichaam en profielkeuze bepalen de uiteindelijk benodigde oppervlakte. Tendens: De gesprekken die momenteel worden gevoerd kennen een positieve grondhouding. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat dit veelal gesprekken zijn die nog op verzoek van de wederpartij zijn/worden gevoerd. De verwachting is dat partijen die binnenk ort voor het eerst worden benaderd zich neerleggen bij de ingreep en hopen op een goede schadeafwikkeling Markt en aanbesteding (T2: groen > T3: groen) Voor de wijze waarop contractering met het Ingenieursbureau plaatsvindt, hebben in 2009 enkele gesprekken met PDR plaatsgevonden. Mede op suggestie van de PDR en om kansen vanuit de markt, in uitvoeringstechnisch opzicht zoveel mogelijk te benutten, is daarbij geanticipeerd op innovatieve contractering met de aannemer. Ook in het concept contract met het ingenieursbureau is daarvoor ruimte opengehouden door het concept contract in de vorm van een raamovereenkomst met 5 deelopdrachten in te kleden. Deelopdracht 5 binnen deze deelopdracht strekt zich uit tot 12

13 advieswerkzaamheden gedurende de uitvoeringsfase van het werk en is gebaseerd op Systeemgerichte contractbeheersing, waarbij het ingenieursbureau risicogestuurd zal toetsen. Deze deelopdracht kan, maar hoeft niet onder de raamovereenkomst te worden opgedragen. Aangezien de contractering van het ingenieursbureau zijdelings van invloed is op de marktbenaderingsstrategie, is de tijd thans rijp om hierop de komende tijd tot aan het einde van dit jaar 2010 aandacht aan te besteden. Willen we oplevering in 2015 halen dan is daarbij van groot belang dat de aannemer zo snel mogelijk wordt betrokken, opdat ook nog uitvoeringskennis of overige optimalisaties waar mogelijk kunnen worden ingebracht. Tijdige betrokkenheid en medewerking van PDR is hierin van belang. Eind 2010 is reeds overleg gevoerd met de PDR om de planning tegen de achtergrond van aanbesteding van de uitvoerende partij te bespreken. Het krappe tijdsschema noodzaakt om de PDR te voeden en betrokken te houden teneinde een succesvolle aanbesteding van de uitvoerende partij in het najaar van 2010 te realiseren. Op dit moment zijn de aanbiedingen van adviesbureaus beschikbaar en een adviesbureau zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden gecontracteerd. Vanuit die hoek is eveneens reeds kenbaar gemaakt dat het belang van tijdige besluitvorming door en betrokkenheid van PDR van groot belang is teneinde het behalen van het beoogde tijdsschema, met een uiteindelijke oplevering voor of uiterlijk december 2015, succesvol te laten zijn. Het Waterschap hoopt voor de komende tijd dan ook met PDR effectief overleg te hebben omtrent de invulling van de contracteringswijze met de aannemer. Een risicosessie met PDR is hiertoe reeds gepland. Voorts is het wenselijk om de betrokkenheid van PDR te agenderen voor het komende half jaar, teneinde: - de tussentijdse resultaten/tussenproducten met PDR terug te koppelen; - medio 2010 de concept SNIP3-producten ter toetsing aan PDR voor te leggen; - de aanbesteding van een uitvoerende partij, mede tegen het licht van 2 bovengenoemde punten, voortvarend te kunnen laten plaatsvinden, opdat: - deze aannemer begin november 2010 aan boord is, en; - de SNIP3-producten zo snel mogelijk nadien definitief kunnen worden gemaakt. Het projectbureau is voornemens om de PDR en DGW beter te gaan betrekken bij de strategie Kosten (T2: rood > T3: groen) In het kader van SNIP 2A-advies zijn variantenramingen opgesteld. In het SNIP 2A besluit is opdracht gegeven voor het uitwerken van variant 2, zijnde de maatregelen dijkverleggingen in combinatie met een smalle, korte geul in het Tichelbeeksewaard. De bijbehorende (probabilistische) kostenraming voor deze variant bedraagt in totaal 147,2 M (+/- 25%, prijspeil 2009, inclusief BTW). De geraamde kosten voor de smalle en korte geul bedragen 29,5 M en maken deel uit van de totale r aming. Het laatste bedrag betreft een taakstellend budgetbedrag. Voor de verdere planstudiefase SNIP3 vormen de genoemde variabelen de vigerende referentie. De ramingen voor verwervingskosten zijn aansluitend op indiening advies SNIP 2A in T3 geactualiseerd. Hogere verwervingskosten worden verwacht. In overleg met de PDR worden vigerende kostenramingen binnenkort vastgesteld. NB. Concrete mutaties van kostenramingen respectievelijk risico s op kosten worden bij betreffende onderwerpen gerapporteerd. 13

14 14

15 3 Exogene risico s In deze paragraaf worden de nieuwe/ of nog niet geagendeerde exogene risico beschreven Omschrijving + Risiconr Oorzaak Gevolg 54 Onvoldoende planningsruimte voor bezwaarprocedures Richtlijn PDR ten aanzien van bezwaarprocedure (Exogeen betreft deel richtlijnen PDR) Onrealistische projectplanning 65 Onvoldoende continuïteit in capaciteit en kwaliteit van de personen in de projectorganisatie 78 Er wordt geprocedeerd tegen verlening van enkele uitvoeringsvergunningen waaronder de kapvergunning, waar dit het dijktracé zelf betreft 88 Onteigeningsprocedure kan niet gestart worden 96 Bij oplevering SNIP 3 heeft de Tichelbeeksewaard geen status. Het uiteindelijke plan kan hiermee juridisch niet de eindstreep halen. Druk van de PDR om minder inhuur in het projectbureau te hebben Wegvloeiende kennis en ervaring, bijv. DLG Door gebrek aan draagvlak bij de omgeving wordt elke gelegenheid aangegrepen te procederen tot aan de RvS. (Exogeen betreft deel richtlijnen PDR) Uitgangspunt VROM is dat pas gestart kan worden met onteigening nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Tot nu toe is in de planning uitgegaan van twee parallelle procedures Tichelbeeksewaard valt niet onder de Pkb. Niet optimale projectvoering, wekprocessen vertragen/suboptimale kwaliteit Uitvoeringswerkzaamheden kunnen later starten; stilleggen werk Gronden zijn niet op tijd beschikbaar - vertraging in principe 18 maanden inclusief Raad van Stateprocedure. Restrisico (excl. RvS, die staat in de planning) is 6 maanden. Imagoschade Risico s 54 en 78 betreffende richtlijnen van PDR ten aanzien van RvS procedures zijn reeds eerder besproken. PDR moet nog uitsluitsel hierover terugkoppelen. In de vigerende planning zijn voor deze procedures doorlooptijden van 6 maanden gehanteerd. Risico 88 was niet eerder gerapporteerd, was echter wel in T2-gesprek besproken. 15

16 4 Financiën 4.1 Uitgaven project Uitgavenprognose - Stand van zaken 31/12/2009 (bedragen incl BTW) t/m T T T e.v. Totaal Intern personeel Externe inhuur Communicatie Overige uitgaven Meerkosten Breedwater Bijdrage aan plan IJsselsprong Subtotaal SNIP 2A Intern personeel Externe inhuur Communicatie Overige uitgaven Subtotaal Roadmap Totaal Uitgaven Overzicht urenbesteding t/m T T T e.v. Totaal Uren WSV (t/m mei 2009) Uren DLG (t/m mei 2009) Uren WSV (vanaf juni 2009) Uren DLG (vanaf juni 2009) NB Uren DLG worden NIET meegenomen in kostenoverzicht (worden betaald door PDR) 4.2 Budgetconfrontatie Budgetconfrontatie - Stand van zaken 31/12/2009 (bedragen incl BTW) Budget/PvA t/m Totaal T1 T2 T3 CoVo SNIP 2A Scopeuitbreiding Breedwater Verrekening IJsselsprong Subtotaal SNIP 2A Roadmap Reservering SNIP 3 = PM Totaal Budget Prognose t/m Totaal T1 T2 T3 SNIP 2A Roadmap Reservering SNIP 3 = PM Totaal Prognose Verschillen Budget -/- Prognose NB Budget Roadmap gedeeltelijk akkoord EXCL. Breedwater Roadmap wordt in overleg met PDR met T verlengd Reservering SNIP 3 betreft PM, PvA wordt in T opgesteld 16

17 In september 2009 is de PDR gedeeltelijk akkoord gegaan met het plan van aanpak Roadmap voor 675 k. De ingediende begroting voor de Roadmap bedroeg totaal 1,038 M. Het verschil tussen de ingediende begroting en de deelgoedkeuring betreft onder andere de tarievendiscussie voor de inzet van interne medewerkers bij het WSV, het voorlopig aanhouden van werkzaamheden met betrekking tot Breedwater en een lager bedrag onvoorzien. Met besluit van de Stas op 21/12/2009 over het doorgaan met de planstudie maatregel Tichelbeeksewaard kan in principe het betreffende budgetonderdeel alsnog worden goedgekeurd. In overleg met de PDR zal in de komende maanden in 2010 het plan van aanpak voor de verdere planstudie en uitvoering voor Cortenoever en Voorsterklei inclusief Tichelbeeksewaard worden opgesteld. Voor de overbrugging van de komende maanden (T1 2010) zal de Roadmap worden verlengd. Binnenkort zal de planning en begroting van de Roadmap inclusief de verlenging worden geactualiseerd. In de verslagperiode is het SNIP 2A advies vastgesteld. De kosten die gemaakt zijn om dit vastgestelde advies voor te bereiden (t/m mei 2009) zijn gemaakt en kunnen thans worden vastgesteld en met opdrachtgever PDR worden afgerekend. In overleg met PDR wordt een afsluitingsprocedure opgesteld, eventueel met een (interne) accountantsverklaring. 17

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Tertiaalrapportage 2010-T3

Tertiaalrapportage 2010-T3 Tertiaalrapportage 2010-T3 Planstudie in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier Maatregelen Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei Rapportage nr. : 2010-T3 Verslagperiode

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Bijlage 11- Uitvoeringsplan. Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Voor u ligt een notitie om te komen tot een definitieve beslissing over de locatie van de losplaats en aanvoerweg (samen

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Financiering versnelling woningbouwprojecten. Leiden, 8 juni 2007.

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Financiering versnelling woningbouwprojecten. Leiden, 8 juni 2007. 2007. Nr. : 07.0083 Dnst. : BOWO Financiering versnelling woningbouwprojecten. Leiden, 8 juni 2007. Leiden heeft de taakstelling om in de periode 2005-2009 3.944 woningen te realiseren. Het behalen van

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

In te stemmen met bijgevoegde RIB en deze door te sturen naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van der Marel Tel nr: 8328 Nummer: 17A.01248 Datum: 21 november 2017 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Vernieuwende blik op project control

Vernieuwende blik op project control PLANNINGSMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT KWALITEITSMANAGEMENT Vernieuwende blik op project control PrYme consulting BV biedt sinds 2001 diensten op het gebied van projectbeheersing. Wij zijn ervan overtuigd

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Memo Kenmerk thm/2009.00091 Aan Stuurgroep gasfabrieken Kopie Werkgroep B08 Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+) Datum 2 april 2009 Onderwerp Herijking programma gasfabrieken Aanleiding De afspraken met

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning

Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus AE SCHAGEN. : besluit verlening omgevingsvergunning Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel De heer N. Samson Postbus 218 1741 AE SCHAGEN Brummen : 25 juni 2014 Ons kenmerk : O-002185 Uw kenmerk : Onderwerp : besluit verlening omgevingsvergunning

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 25 mei 2016 Agendapunt: 11 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: MT-DB-AB Onderwerp Aanvullende kredietaanvraag

Nadere informatie

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage

2. Projectresultaat Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse parkeergarage Voortgangsrapportage Gemeenteraad Projectnaam Bestemd Gemeenteraad Periode 2 maart 2012-6 april 2012 voor Status Openbaar Datum 6 april 2012 1. Organisatie a) bestuurlijk Gemeenteraad Weert opdrachtgever

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Voortgangsrapportage Q2-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q2-2014 Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Risicomanagement Ruimte voor de Rivier Van project- naar programmaniveau. Amersfoort, 7 februari 2012

Risicomanagement Ruimte voor de Rivier Van project- naar programmaniveau. Amersfoort, 7 februari 2012 Risicomanagement Ruimte voor de Rivier Van project- naar programmaniveau Amersfoort, 7 februari 2012 Ingrid Klokke & Fianne Lindenaar Inhoud Waar wil je graag een antwoord op krijgen? Toelichting Ruimte

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Rijkswaterstaat heeft aan de

Nadere informatie

CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN. 01 juni 2005

CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN. 01 juni 2005 CONVENANT GELUIDRUIMTE VOOR BEDRIJVEN 01 juni 2005 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de Gemeente Veendam, hierna te noemen: "de Gemeente", vertegenwoordigd door de heer A. Meijerman, burgemeester, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 8 Besluitnummer : 1969 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Meppelerweg.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de Jeugd in 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 bijlage(n)

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst

Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst Agenda 20.00 uur Welkomstwoord, Marcel Tonkes, projectleider provincie Overijssel 20.10 uur Inrichtingsplan, Matthijs Logtenberg, DLG 20.30 uur Burgemeester Ton

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :121010 : 1/5 datum nota : 23-08-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet : Plan

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven; 2.1.10 Toetredingsfase uitvoeringscontracten Wmo 2017 1 Dossier 581 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 581 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Toetredingsfase

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Plan van Aanpak Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Project Regionaal Informatie Expertise Centrum Zuid-Oost Brabant Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING...

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES Afdeling: Ontwikkeling Onderdeel: Ontwikkelaars Adviseur: A. van Mierlo Toestelnummer: 072 888 000 Datum: 16 juli 2012 Onderwerp: Memo Voortgang

Nadere informatie

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug uw nummer uw datum 17 april 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/39123 14 mei 2012 2 1 MEI 2012 AAN de raadsleden de heer M. Huurdeman, de heer H. Hutjens en de heer D. Franssen inlichtingen bij

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 21 december 2010 Steller : Joh. Werkman Telefoonnummer: 0343-565710 E-mailadres : johan.werkman@heuvelrug.nl Onderwerp : nieuwbouw gemeentekantoor Geachte leden van

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Vragen van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over maatregelen calamiteitenberging De Ronde Hoep

Vragen van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over maatregelen calamiteitenberging De Ronde Hoep Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 23 februari 2016 Vragen nr. 16 Vragen van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over maatregelen calamiteitenberging De Ronde Hoep De voorzitter van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie