Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier"

Transcriptie

1 Tertiaalrapportage 2009 T3 Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei Rapportage nr. : 2009-T3 Verslagperiode : September t/m December 2009 Datum rapportage : Redactie : Thomas Walder Eindredactie : Johan van den Boomgaard 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en samenvatting Projectidentificatie Doelstelling Samenvatting Bespreekpunten 4 2 Dashboard RvdR Dashboard Toelichting oranje/rood Toelichting groen 10 3 Exogene risico s 14 4 Financiën Uitgaven project Budgetconfrontatie 15 5 Planning 17 6 Samenvattende actielijst 18 Bijlagen bij de Model kwartaalrapportage 19 A. Gedetailleerde planning B. Geactualiseerd risicoregister C. Geactualiseerd dashboard in Excel D. Verslag vorig Trimester-gesprek E. Tabel met een contactoverzicht voor zowel Cortenoever als Voorsterklei F. Grondverwervingskaart van Cortenoever G. Grondverwervingskaart van Voorsterklei 2

3 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Projectidentificatie Naam project: Blauwe enveloppe IJsselsprong Alles in 1 Keer - Maatregelen Cortenoever / Tichelbeekse Waard / Voorsterklei Projectfase: Planstudie SNIP 2A - Roadmap Volgend beslismoment: SNIP 3-besluit Rapportageperiode September t/m December 2009 Rapportage nummer 2009-T3 Uitvoerder van het project Waterschap Veluwe Contactpersoon PDR Astrid Stokman/Josan Tielen Projectleider Manager projectbeheersing Technisch manager Contract manager Omgevingsmanager Communicatiemanager Kwartiermaker Johan van den Boomgaard Hung Lu René Tank Lisa Monchen Rudy de Groote Esther Pastoors Martin Tilders 1.2 Doelstelling De blauwe enveloppe van het Alles-in-1-Keer project IJsselsprong heeft als doel het uitvoeren van de PKB-maatregelen dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei met daaraan toegevoegd de maatregel in de Tichelbeeksewaard. 1.3 Samenvatting In overleg met, en in opdracht van de PDR is de PKB maatregel dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei eind 2008 uitgebreid met de Tichelbeekse Waard. Dat laatste is onderdeel van het regionale initiatief IGSV IJsselsprong. Op 2 juni 2009 is het voorstel Alles in 1 Keer met het advies SNIP 2A en bijbehorende documenten bij de PDR ingediend. Het voorstel heeft goedkeuring van IJsselsprong-partijen verkregen. Een groot deel van T2 en vrijwel geheel T3 stonden in het teken van wachten op een beslissing van de Staatssecretaris. Dit belemmerde de voortgang van het project aangezien veel activiteiten in T2 en T3 tot nader order uitgesteld waren, wachtende op een projectbesluit. Hierdoor heeft het project ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. Op 23 december 2009 ontving het Waterschap Veluwe een instemmingsbrief van de STAS op het SNIP 2a-voorstel. In T3 is ook een doorbraak bereikt op het gebied van de financiering van de IJsselsprong. De ministerraad heeft op 27 november de beslissing gemaakt 29,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de IJsselsprong. 20 Miljoen euro is beschikbaar gesteld door het ministerie van VROM (Nota Ruimte-gelden), 9,5 miljoen euro is afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 3

4 Ter overbrugging van SNIP 2A naar start fase SNIP 3 is in overleg met de PDR besloten een aantal noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden in de Roadmap periode juni t/m december 2009 voortvarend op te pakken. Dit zou de druk op de kritische planning moeten helpen verlichten. Door vertraagde besluitvorming in het kader van SNIP 2A is de opdrachtverlening door de PDR van de Roadmap ook in het geding gekomen. In overleg met de PDR is besloten om de voorbereidingen door te laten gaan zolang deze geen werkzaamheden in het veld in het kader van de maatregelen in de Tichelbeekse Waard betreft. Omdat gewacht moet worden op het besluit van de Staatssecretaris lag een aantal werkzaamheden al sinds het begin van de zomer stil (risico 61). Sommige interne processen kunnen nog doorgaan, maar een aantal externe processen kan niet tijdig worden gestart. Uitstel werkt door in de vertraging van de totale projectplanning. De streefplanning 2015 staat onder andere daarom onder grote druk. Uit PPI sessies is naar voren gekomen dat de streefplanning 2015 vrijwel nihil trefkans he eft. 1.4 Bespreekpunten Communicatie samenwerking met andere partijen Planning versnellingsopties Markt en aanbestedingen Opstellen ROK / Plan van Aanpak Mutaties in het projectteam 4

5 2 Dashboard RvdR 2.1 Dashboard Project Cortenoever BW Zutphen Voorsterklei T2 '09 T3 '09 met risicoregister Fase: SNIP 2A SNIP 2A toelichting nummer(s) Roadmap Algemene eisen Projectbesluit nvt groen MER groen groen Algemeen oranje oranje Waarborgen veiligheid Waterstandsdaling groen groen Dijkontwerp groen groen Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke kwaliteit groen groen Voldoende draagvlak Inpassing in regionaal beleid en rijksbeleid oranje groen Kwaliteit ontwerp- en besluitvormingsproces groen groen Communicatie oranje oranje Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak oranje oranje Goed besluit Juridische zaken en vergunningen oranje groen , 78 Natuurwet- en regelgeving groen oranje Goede uitvoerbaarheid Archeologie groen groen Beheer en onderhoud groen groen Geohydrologie groen groen Grond groen groen Kabels- en leidingen groen groen Morfologie groen groen Niet Gesprongen Explosieven groen groen Technisch ontwerp groen groen Goede projectbeheersing Archief groen Geo-informatie groen groen Grondverwerving en vastgoed groen groen , 88 Kosten rood groen Markt & Aanbesteding groen groen Planning rood rood Risicomanagement groen groen Projectorganisatie groen oranje

6 Opmerking: De indicator Kosten is voor T met terugwerkende kracht rood gemaakt vanwege het gat tussen de in de T2-rapportage genoemde 112,4 M en de 85,8 M uit de raming. Groen: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product conform de te beheersen aspecten (tijd, geld, scope, kwaliteit, omgeving, informatie, risico s) kan worden gerealiseerd. Oranje: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product op termijn conform de te beheersen aspecten kan worden gerealiseerd. Op het moment van rapporteren zijn er beperkingen ten opzichte van de gewenste situatie. Rood: Op basis van de huidige situatie en informatie is de verwachting dat het product niet conform de te beheersen aspecten kan worden gerealiseerd. Op het moment van rapporteren is overleg hieromtrent met de PDR van belang. 6

7 2.2 Toelichting oranje/rood In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de oranje en rode onderwerpen uit het dashboard. Naast de stand van zaken worden de relevante risico s omschreven, met een vooruitblik van beheersmaatregelen. Eventuele facilitering die vanuit PDR nodig is, wordt benoemd Algemeen (T2: oranje >T3: oranje) De voortgang van het project heeft in verslagperiode een behoorlijke deuk op gelopen als gevolg van de vertraging in de besluitvorming, namelijk het SNIP 2a-besluit van de Staatssecretaris. De integrale visie op de ontwikkeling in de regio werd sterk beïnvloed door discussie over het al dan niet houden van een referendum met betrekking tot de woningbouwopgave in het project IJsselsprong in Zutphen. Het Alles in 1 keer -concept is in de verslagperiode ook op andere wijzen ter discussie gesteld. De invloed van discussie over noodzaak en bekostiging in combinatie met de besluitvorming over een bijdrage op basis van de nota Ruimte namen meer tijd dan kon worden voorzien. Voor de voortgang van de PKB aspecten leidde één en ander tot temporisering van de werkzaamheden vooral omdat gebiedsprocessen niet gestart konden worden. Uiteindelijk is, na een substantiële vertraging van het project, op 21 december 2009 het besluit van de Staatssecretaris ontvangen en kon formeel gestart worden met de volgende projectfase Communicatie (T2: oranje > T3: oranje) Er is in tertiaal 3 een overkoepelende communicatieopzet gemaakt waarin beschreven is hoe de partijen apart, maar toch in afstemming met elkaar kunnen samenwerken/communiceren. Deze opzet is gemaakt nav interviews met projectleiders van de diverse opgaven, en met de communicatieadviseurs van de deelnemende partijen. Bij de totstandkoming van de BSOK blijkt echter geen budget beschikbaar te zijn voor een communicatiefunctie op het programmabureau IJsselsprong (eerder was hiervoor 32 uur beschikbaar). Zonder bemensing op het programmabureau is afstemming tussen de partijen nog ingewikkelder dan het al was en is de geschreven communicatieopzet zeker niet haalbaar. Recente voorbeelden: een nieuwsbrief waarmee een start was gemaakt maar die werd uitgesteld, het persbericht van december dat inhoudelijk niet goed was afgestemd met de partijen. Zie paragraag voor de inhoudelijke component van communicatie Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak (T2: oranje -> T3: oranje) Bestuurlijk draagvlak Zoals in paragraaf beschreven staat, is het besluit van de staatssecretaris over SNIP 2a in goede aarde gevallen en is het bestuurlijk draagvlak hiermee toegenomen. Ook is de BSOK door de dagelijkse besturen vastgesteld. Op basis hiervan is voor de blauwe opgave bestuurlijk gezien draagvlak voor de uitvoering van de maatregelen. Hierbij wordt uiteraard wel op de in de gemeenteraad van Zutphen aanwezige oppositie geduid, die tegen de inzet van de Tichelbeeksewaard is, indien dit ten koste gaat van de reservering. 7

8 Maatschappelijk draagvlak In tegenstelling tot tertiaal 2, zijn we in tertiaal 3 juist veel met betrokkenen in contact geweest. Op sommige fronten zijn positieve resultaten geboekt, maar het is zeker te vroeg om het dashboard aan te passen van oranje naar groen. In september zijn we begonnen met het gebiedsproces om tot SNIP3 te komen. We hebben dit in meerdere sessies gedaan, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen bewoners/gebruikers, eigenaren en belangengroepen. Sessie 0: proces en plan van aanpak (informerende sessie), september Tijdens deze sessie hebben we met de mensen gedeeld hoe wij naar een SNIP3 ontwerp komen en dat wij hierbij de input van de aanwezigen vragen. Sessie 1: wensensessie (interactieve sessie) oktober Bezoekers konden wensen laten intekenen op de plankaart en vragen werden genoteerd. Ook schriftelijke reacties zijn verzameld. Om efficiënt aan het werk te kunnen, ontving men voorafgaand aan de wensensessie een documentatieset waarin de te bespreken onderwerpen met voorbeelden waren opgenomen. Gebiedsproces Tijdens sessie 0 waren de bezoekers voornamelijk cynisch over de gekozen aanpak van het waterschap. Men heeft het idee dat we niets gaan doen met de input. Bovendien heeft men al eerder input gegeven en nu vragen we opnieuw of men mee wil denken. Bij sessie 1 bleek echter, dat de bezoekers goed hadden nagedacht over de inrichting van het gebied. De vooraf toegestuurde documentatiesets waren bestudeerd en men gaf meestal goede, bruikbare reacties. De grote tegenstanders van de dijkverleggingen hebben geheel tegen de verwachting inook meegetekend en hun ideeën zeer gedetailleerd duidelijk gemaakt. De genoteerde vragen van sessie 0 zijn beantwoord en teruggekoppeld. De vragen uit sessie 1 zijn verzameld en uitgezet bij deskundigen om te worden beantwoord. De schets-tekeningen zijn door ontwerpers meegenomen en worden vertaald in enkele ontwerpvarianten. In januari g aan we verder met de terugkoppeling Natuurwet- en regelgeving (T2: groen > T3: oranje) Dit onderdeel blijft een onzekere factor in het proces. Overleg met LNV en provincie geven richtlijnen en procestappen om te komen tot een vergunbare situatie. Wel is en blijft duidelijk, dat dit onderdeel voor wat betreft Natura2000 en Flora en Fauna een risico is voor het project. Dit risico zit m voornamelijk in vertraging van de projectbeslissing (risico 57). Dat dit onderdeel in T2 nog op groen stond heeft meer te maken met een andere inschatting van dit onderdeel (onderschatting orde van grootte risico s), dan dat de omstandigheden gewijzigd zijn. Vandaar dus de wijziging van groen naar oranje Planning (T2: rood > T3: rood) In T2 is gerapporteerd dat de bij het SNIP 2A-advies ingediende deterministische projectplanning probabilistisch gezien geen reële planning is. Uitkomsten uit de PPI-sessies wezen uit dat de streefplanning 2015 nagenoeg (met trefkans 0%-5%) niet haalbaar is. Bij een trefkans van ca 85% is een streefdatum in maart 2018 reëel. Uitkomsten van PPI sessies voor maatregelen in planstudiefase, 8

9 met zeer rudimentair opgestelde uitvoeringsplanning, moeten echter ook met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In het T2 gesprek is tevens afgesproken dat risico s die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de planning worden opgenomen. De projectplanning is naar aanleiding van onder andere de aanbesteding van adviesdiensten geactualiseerd. De verwachte doorlooptijd voor beroepsprocedures van 6 maanden is in de projectplanning opgenomen. In deze planning wordt nog steeds gebruik gemaakt van een aantal kritische aannames ten aanzien van gedeeltelijk parallelle trajecten. Deze betreffen richtlijnen MER/start ontwerptraject, administratieve grondonteigeningsprocedures/start uitvoering en afstemming met PDR/DGW over marktbenaderingstrategie/gunning uitvoeringscontract. De komende raadsverkiezingen zullen naar verwachting ook de deze kritische planning belasten. Deze haalbaarheid van deze planning zal, bij een gelijkblijvende trefkans, naar verwachting niet beter scoren dan de laatste planning van T2. Dit heeft te maken met de genoemde kritische aannames en het niet wezenlijk veranderde risicoprofiel. NB. Concrete mutaties van planning respectievelijk risico s op tijd worden bij betreffende onderwerpen gerapporteerd Projectorganisatie (T2: groen > T3: oranje) Eind oktober 2009 maakte DLG bekend zich per 01 januari 2010 terug te trekken uit het projectteam Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei. Naast de directe inbreng van de Technisch manager in het projectteam zal ook de ambtelijke ondersteuning uit de organisatie van DLG beëindigd worden. Voor de invulling van ca 17 personen die in het tweede tertiaal ruim uur besteedden aan dit project moet een andere oplossing gezocht worden. Dit geplaatst naast de druk op het projectbureau om de externe inhuur te vervangen door een interne invulling van uit het waterschap Veluwe is aanleiding de opbouw van de projectorganisat ie welk juist goede vorm kreeg een negatief oordeel mee te geven. Omdat deze aanpassing van de projectorganisatie gelijk valt met de overgang naar een nieuwe projectfase zien wij kansen een en ander gedeeltelijk op te vangen na de nieuwe opdrachtverlening in het kader van de lopende aanbesteding adviesdiensten Archief (T2: groen > T3: leeg) Het archief heeft geen kleur gekregen in het dashboard omdat alle drie de kleuren mogelijk zijn, afhankelijk van de gestelde eisen aan een archief. Zien wij het archief als het dynamische geheel aan documenten waarmee het projectbureau werkt, dan is groen de gepaste kleur. Alle documenten worden centraal opgeslagen, op een geüniformeerde manier, toegankelijk voor de leden van het projectbureau (en niet daar buiten). Als de archiefwet als uitgangspunt wordt genomen, scoort dit onderdeel rood. De reden hiervoor is dat het huidige archief niet voldoet aan de eisen van de archiefwet. Zo hanteren wij een actueel digitaal archief en in mindere mate een papieren archief. Ook aan eisen conform de opslag van het archief (geen nietjes, brandwerende kast) voldoet ons huidige papieren archief niet. Telefoongesprekken worden niet of nauwelijks genotuleerd. Ons voorstel is dat het projectbureau blijft werken op een pragmatische manier waarbij het huidige prima functionerende digitale archief het leidende werkarchief wordt. Hierin vindt onder andere ook 9

10 versiebeheer plaats, en worden officiële documenten voorzien van een registratienummer. Na afronding van het project zal er éénmalig bij afsluiting een papieren archief worden samengesteld. 10

11 2.3 Toelichting GROEN In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de groene onderwerpen uit het dashboard, mits van toepassing. Dit zijn in ieder geval de onderwerpen die in T nog niet groen waren, maar ook de onderwerpen die wel groen zijn maar extra toelichting behoeven. Naast de stand van zaken wordt het verschil met de vorige periode aangegeven relevante risico s omschreven, met een vooruitblik van beheersmaatregelen. Eventuele facilitering die vanuit PDR nodig is wordt benoemd Projectbesluit Na de verzending van het SNIP 2a voorstel in juni 2009 heeft het nemen van een besluit over deze producten ruime vertraging opgelopen als gevolg van de integrale project benadering in h et kader van de IJsselsprong. Immers discussie met betrekking tot het al of niet rechtmatig aanbieden van het regionale voorstel Alles in 1 keer is in verslagperiode op diversen wijzen ter discussie gesteld. Het bekendste voorbeeld hiervan is de discussie met betrekking tot het al of niet houden van een referendum in de gemeente Zutphen. De reactie op de bevindingen notitie van de PDR is in deze periode reeds gewerkt aan het optimaliseren van de SNIP 2a producten en het anticiperen op de nadere uitwerking hiervan in de volgende fase. Uiteindelijk is op 21 december 2009 het besluit van de Staatssecretaris ontvangen en kon formeel gestart worden met de volgende projectfase. Naast het reactie op het SNIP 2a voorstel gaf het besluit van de staatsecretaris ook richting aan de discussie over robuustheid en mogelijke optimalisatie buiten het projectgebied ( Marswaard) Inpassing in regionaal beleid en rijksbeleid (T2: oranje > T3: groen) In december 2009 hebben de publieke partners in de stuurgroep IJsselsprong ingestemd met de Bestuursovereenkomst IJsselsprong (in vervolg BSOK). In de BSOK zijn onder andere afspraken gemaakt over de door de verschillende bevoegde gezagen te leveren maximale inspanningsverplichting om zo spoedig mogelijk de benodigde besluiten voor het plan IJsselsprong te nemen. Als eerste planonderdeel zal de zogenaamde blauwe opgave starten (Cortenoever, Voorsterklei en Tichelbeeksewaard (Breed Water Zutphen). Begin 2010 hebben dagelijkse besturen van de gemeenten, provincie en waterschap ingestemd met de BSOK. Eind januari/begin februari 2010 zullen de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap de BSOK vaststellen. Het besluit van het kabinet (27 november 2009) om 20 miljoen aan Breed Water te Zutphen (Tichelbeeksewaard; korte smalle geul) te oormerken vanuit de nota Ruimte-gelden is in de stuurgroep en bij de publieke partners van het project IJsselsprong in goede aarde gevallen. Ditzelfde geldt voor het besluit van de staatssecretaris van 22 december 2009 over het ingediende Voorstel IJsselsprong en de SNIP2a-producten. Ondanks het niet overnemen van het verzoek om de Marswaard in te zetten om een optimalisatie in de Voorsterklei te verkrijgen is door het dagelijks bestuur van de gemeente Voorst positief gereageerd om wel andere optimalisaties in de Voorsterklei te onderzoeken. Op 16 december 2009 hebben provinciale staten ingestemd met de Wro-coördinatieregeling voor de blauwe opgave van het project IJsselsprong. Door deze coördinatieregeling ontstaat vo or de vijf hoofdvergunningen en het bestemmingsplan een rechtstreeks beroep bij de Afdeling 11

12 bestuursrechtspraak, waardoor een half jaar tijdswinst wordt geboekt (in de planning), ten opzichte van de situatie waarin wel rekening wordt gehouden met lange procedures Juridische zaken en vergunningen (T2: oranje > T3: groen) Met verwijzing naar paragraaf is duidelijk, dat door middel van de BSOK en het besluit van provinciale staten, men zich bestuurlijk wil inspannen om de benodigde besluiten gecoördineerd voor de blauwe opgave te nemen. De colleges van burgemeester en wethouders hebben vooraf met het besluit van provinciale staten ingestemd. Een van de grootste risico s voor de planning in dit project is als er een bezwaar/beroepsprocedure komt tegen besluiten en vergunningen in de planvormingsfase, tot aan de Raad van State (risico 54). Ook houden we ernstig rekening met bezwaar tegen uitvoeringsvergunningen zoals de kapvergunning (risico 78). De vertragingen hierdoor kunnen enorm oplopen, maar tegelijk kan door middel van goed risicomanagement, waaronder de vergunningscoördinatie bij de provincie, gepoogd worden de vertraging te beperken Grondverwerving en vastgoed (T2: groen > T3: groen) Er is een overleg met de gemeente Zutphen geweest om te bepalen of het gerucht dat de gemeente Zutphen de gronden niet omniet ter beschikking stelt aan het project, op waarheid gebaseerd is ( risico 36). In het gesprek is dit in primo bevestigd en is een vervolgafspraak gemaakt. Algemeen: Met de beslissing van de Stas over het VKA op 21 december 2009 is een formele stap ontstaan om gerechtigden in het gebied actief te benaderen. Tot deze datum is reactief actie ondernomen op vragen uit de PKB-gebieden. Onderscheid wordt gemaakt tussen bebouwde en onbebouwde percelen. Omdat de ingreep bij bebouwde percelen (verondersteld) een grotere en zwaardere impact heeft op het normale leven krijgen deze een hogere aankoopprioriteit. De duur om vervangende huisvesting te zoeken en bijbehorende aankoopprocessen bezitten eveneens een langere doorloopperiode. Verder is van belang dat bij onbebouwde percelen de nauwkeurigheid van het kaartmateriaal een rol speelt. Kleine verschuivingen van het dijklichaam en profielkeuze bepalen de uiteindelijk benodigde oppervlakte. Tendens: De gesprekken die momenteel worden gevoerd kennen een positieve grondhouding. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat dit veelal gesprekken zijn die nog op verzoek van de wederpartij zijn/worden gevoerd. De verwachting is dat partijen die binnenk ort voor het eerst worden benaderd zich neerleggen bij de ingreep en hopen op een goede schadeafwikkeling Markt en aanbesteding (T2: groen > T3: groen) Voor de wijze waarop contractering met het Ingenieursbureau plaatsvindt, hebben in 2009 enkele gesprekken met PDR plaatsgevonden. Mede op suggestie van de PDR en om kansen vanuit de markt, in uitvoeringstechnisch opzicht zoveel mogelijk te benutten, is daarbij geanticipeerd op innovatieve contractering met de aannemer. Ook in het concept contract met het ingenieursbureau is daarvoor ruimte opengehouden door het concept contract in de vorm van een raamovereenkomst met 5 deelopdrachten in te kleden. Deelopdracht 5 binnen deze deelopdracht strekt zich uit tot 12

13 advieswerkzaamheden gedurende de uitvoeringsfase van het werk en is gebaseerd op Systeemgerichte contractbeheersing, waarbij het ingenieursbureau risicogestuurd zal toetsen. Deze deelopdracht kan, maar hoeft niet onder de raamovereenkomst te worden opgedragen. Aangezien de contractering van het ingenieursbureau zijdelings van invloed is op de marktbenaderingsstrategie, is de tijd thans rijp om hierop de komende tijd tot aan het einde van dit jaar 2010 aandacht aan te besteden. Willen we oplevering in 2015 halen dan is daarbij van groot belang dat de aannemer zo snel mogelijk wordt betrokken, opdat ook nog uitvoeringskennis of overige optimalisaties waar mogelijk kunnen worden ingebracht. Tijdige betrokkenheid en medewerking van PDR is hierin van belang. Eind 2010 is reeds overleg gevoerd met de PDR om de planning tegen de achtergrond van aanbesteding van de uitvoerende partij te bespreken. Het krappe tijdsschema noodzaakt om de PDR te voeden en betrokken te houden teneinde een succesvolle aanbesteding van de uitvoerende partij in het najaar van 2010 te realiseren. Op dit moment zijn de aanbiedingen van adviesbureaus beschikbaar en een adviesbureau zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden gecontracteerd. Vanuit die hoek is eveneens reeds kenbaar gemaakt dat het belang van tijdige besluitvorming door en betrokkenheid van PDR van groot belang is teneinde het behalen van het beoogde tijdsschema, met een uiteindelijke oplevering voor of uiterlijk december 2015, succesvol te laten zijn. Het Waterschap hoopt voor de komende tijd dan ook met PDR effectief overleg te hebben omtrent de invulling van de contracteringswijze met de aannemer. Een risicosessie met PDR is hiertoe reeds gepland. Voorts is het wenselijk om de betrokkenheid van PDR te agenderen voor het komende half jaar, teneinde: - de tussentijdse resultaten/tussenproducten met PDR terug te koppelen; - medio 2010 de concept SNIP3-producten ter toetsing aan PDR voor te leggen; - de aanbesteding van een uitvoerende partij, mede tegen het licht van 2 bovengenoemde punten, voortvarend te kunnen laten plaatsvinden, opdat: - deze aannemer begin november 2010 aan boord is, en; - de SNIP3-producten zo snel mogelijk nadien definitief kunnen worden gemaakt. Het projectbureau is voornemens om de PDR en DGW beter te gaan betrekken bij de strategie Kosten (T2: rood > T3: groen) In het kader van SNIP 2A-advies zijn variantenramingen opgesteld. In het SNIP 2A besluit is opdracht gegeven voor het uitwerken van variant 2, zijnde de maatregelen dijkverleggingen in combinatie met een smalle, korte geul in het Tichelbeeksewaard. De bijbehorende (probabilistische) kostenraming voor deze variant bedraagt in totaal 147,2 M (+/- 25%, prijspeil 2009, inclusief BTW). De geraamde kosten voor de smalle en korte geul bedragen 29,5 M en maken deel uit van de totale r aming. Het laatste bedrag betreft een taakstellend budgetbedrag. Voor de verdere planstudiefase SNIP3 vormen de genoemde variabelen de vigerende referentie. De ramingen voor verwervingskosten zijn aansluitend op indiening advies SNIP 2A in T3 geactualiseerd. Hogere verwervingskosten worden verwacht. In overleg met de PDR worden vigerende kostenramingen binnenkort vastgesteld. NB. Concrete mutaties van kostenramingen respectievelijk risico s op kosten worden bij betreffende onderwerpen gerapporteerd. 13

14 14

15 3 Exogene risico s In deze paragraaf worden de nieuwe/ of nog niet geagendeerde exogene risico beschreven Omschrijving + Risiconr Oorzaak Gevolg 54 Onvoldoende planningsruimte voor bezwaarprocedures Richtlijn PDR ten aanzien van bezwaarprocedure (Exogeen betreft deel richtlijnen PDR) Onrealistische projectplanning 65 Onvoldoende continuïteit in capaciteit en kwaliteit van de personen in de projectorganisatie 78 Er wordt geprocedeerd tegen verlening van enkele uitvoeringsvergunningen waaronder de kapvergunning, waar dit het dijktracé zelf betreft 88 Onteigeningsprocedure kan niet gestart worden 96 Bij oplevering SNIP 3 heeft de Tichelbeeksewaard geen status. Het uiteindelijke plan kan hiermee juridisch niet de eindstreep halen. Druk van de PDR om minder inhuur in het projectbureau te hebben Wegvloeiende kennis en ervaring, bijv. DLG Door gebrek aan draagvlak bij de omgeving wordt elke gelegenheid aangegrepen te procederen tot aan de RvS. (Exogeen betreft deel richtlijnen PDR) Uitgangspunt VROM is dat pas gestart kan worden met onteigening nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Tot nu toe is in de planning uitgegaan van twee parallelle procedures Tichelbeeksewaard valt niet onder de Pkb. Niet optimale projectvoering, wekprocessen vertragen/suboptimale kwaliteit Uitvoeringswerkzaamheden kunnen later starten; stilleggen werk Gronden zijn niet op tijd beschikbaar - vertraging in principe 18 maanden inclusief Raad van Stateprocedure. Restrisico (excl. RvS, die staat in de planning) is 6 maanden. Imagoschade Risico s 54 en 78 betreffende richtlijnen van PDR ten aanzien van RvS procedures zijn reeds eerder besproken. PDR moet nog uitsluitsel hierover terugkoppelen. In de vigerende planning zijn voor deze procedures doorlooptijden van 6 maanden gehanteerd. Risico 88 was niet eerder gerapporteerd, was echter wel in T2-gesprek besproken. 15

16 4 Financiën 4.1 Uitgaven project Uitgavenprognose - Stand van zaken 31/12/2009 (bedragen incl BTW) t/m T T T e.v. Totaal Intern personeel Externe inhuur Communicatie Overige uitgaven Meerkosten Breedwater Bijdrage aan plan IJsselsprong Subtotaal SNIP 2A Intern personeel Externe inhuur Communicatie Overige uitgaven Subtotaal Roadmap Totaal Uitgaven Overzicht urenbesteding t/m T T T e.v. Totaal Uren WSV (t/m mei 2009) Uren DLG (t/m mei 2009) Uren WSV (vanaf juni 2009) Uren DLG (vanaf juni 2009) NB Uren DLG worden NIET meegenomen in kostenoverzicht (worden betaald door PDR) 4.2 Budgetconfrontatie Budgetconfrontatie - Stand van zaken 31/12/2009 (bedragen incl BTW) Budget/PvA t/m Totaal T1 T2 T3 CoVo SNIP 2A Scopeuitbreiding Breedwater Verrekening IJsselsprong Subtotaal SNIP 2A Roadmap Reservering SNIP 3 = PM Totaal Budget Prognose t/m Totaal T1 T2 T3 SNIP 2A Roadmap Reservering SNIP 3 = PM Totaal Prognose Verschillen Budget -/- Prognose NB Budget Roadmap gedeeltelijk akkoord EXCL. Breedwater Roadmap wordt in overleg met PDR met T verlengd Reservering SNIP 3 betreft PM, PvA wordt in T opgesteld 16

17 In september 2009 is de PDR gedeeltelijk akkoord gegaan met het plan van aanpak Roadmap voor 675 k. De ingediende begroting voor de Roadmap bedroeg totaal 1,038 M. Het verschil tussen de ingediende begroting en de deelgoedkeuring betreft onder andere de tarievendiscussie voor de inzet van interne medewerkers bij het WSV, het voorlopig aanhouden van werkzaamheden met betrekking tot Breedwater en een lager bedrag onvoorzien. Met besluit van de Stas op 21/12/2009 over het doorgaan met de planstudie maatregel Tichelbeeksewaard kan in principe het betreffende budgetonderdeel alsnog worden goedgekeurd. In overleg met de PDR zal in de komende maanden in 2010 het plan van aanpak voor de verdere planstudie en uitvoering voor Cortenoever en Voorsterklei inclusief Tichelbeeksewaard worden opgesteld. Voor de overbrugging van de komende maanden (T1 2010) zal de Roadmap worden verlengd. Binnenkort zal de planning en begroting van de Roadmap inclusief de verlenging worden geactualiseerd. In de verslagperiode is het SNIP 2A advies vastgesteld. De kosten die gemaakt zijn om dit vastgestelde advies voor te bereiden (t/m mei 2009) zijn gemaakt en kunnen thans worden vastgesteld en met opdrachtgever PDR worden afgerekend. In overleg met PDR wordt een afsluitingsprocedure opgesteld, eventueel met een (interne) accountantsverklaring. 17

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie