SCHOONHOVENSEHONK-EN SOFTBAL VERENIGING c~mets» EEN BALLETJE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOONHOVENSEHONK-EN SOFTBAL VERENIGING c~mets» EEN BALLETJE"

Transcriptie

1 SCHOONHOVENSEHONK-EN SOFTBAL VERENIGING c~mets» EEN BALLETJE

2 Fa. D. van de Haar & Zn. Handel in HOUT, nieuw en gebruikt. Bielzen en Gecreosorteerde palen, Golfplaten, Wandplaten, Baddingen en Balkhout. Lopikerweg west 28a 34AM Lopik Telefoon swatctî::= SWATCH. HET TE GEKKE ZWITSERSE HORLOGE. FIETSEN IS GEZOND Voor race-, sport en tourfietsen: KEES MAAS Voor ONDERDELEN en REPARATIES dus voor een KEES MAAS GAZELLE - BATAVUS - PEUGEOT KEES MAAS KEES MAAS Koestraat OP Schoonhoven Telefoon AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL off. Ford-dealer C. G. Roosweg4 287 MA Schoonhoven Telefoon werkplaats 2425

3 8TS SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING POSTBUS AB SCHOONHOVEN GIRO AMROBANK SCHOONHOVEN REK. NR Oprichtingsdatum: 5 april 983. Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdsecretaris lid Gerard Lutterman Lor e ntzhof 2 tel: Hans Maarten Voltastraat 22 tel: Hetty Kaasschieter Alb.Beylin9gracht 22 tel: Rob Vermeulen Newtonstraat 27 tel: Rob Voorsluijs Pa s teurweg 54 tel: Ronald Neven J. van Bloisstraat 35 tel: ERELID: Winston Salomon CONTACT ADRESSEN: Redactie Martha van der Meer tel: Kantinebeheer Rob Vermeulen tel: Sponsoring Gerard Lutterman tel: Public Relations en Lustrum Commissie Hans Maarten tel: Wedsstrijdsecretaris Softbal Henna Tjoe-a-On tel: Trainers Commissie Hin v\3elenturf tel: ACCOMODATIE: Ligweide 2wembad ' t Wilgerak ingang bij Rijkswaterstaat telefoon zwembad: CLUBBLAD. - Een Balletje; 6e jaargang.

4 bnllen en contactlenzen RiensOptiek haven 75, tel 2328 Wij danken onze adverteerders voor hun bijdrage aan dit boékje. Ons advies is daarom: KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS. Shop 3 TRIPPER - LEVl'S - LEE RIFLE - CLUB DE FRANCE LEUKE VRIJETIJDSKLEDING Lopikstraat 3 - Schoonhoven

5 V A N 8 E V O O R Z I T T E R... "" ~ "''..,,:;- De zomer :it er bijna op, iedereen is weer terug ven vakantie en de scholen zijn begonnen. De comoetitie loopt op z n eind, maar er zijn nog wat toernooien waar we lekker Daaronder natuurlijk ons eigen lustrumtoernooi op ~4-25 september. Ik reken op ieders enthcusieste medewerking tijdeni het toernooi en aanwezigheid op de berbeque op zeterdag. Ik wen s alle leden een sportieve afsluiting van dit seizoen toe. Gerard Lutterman... DAÀ,ÄÀ C:r

6 ~..,.::-,.,.;"\i!rlt f VAN DE REDACTIE Helaas hebben w:..j dit nummer weinig of geen copy van jullie mogen ontvangen, we hopen nog op enige verslagen van de mog te spelen toernooi s.. verder hopen wij dat iedereen heelhuids en gebruind is teruggekeerd. van zijn/haa,: vakantie en vol frisse moed de laatste wedstrijden e. tegenaan zal. ga.,:-.!l Viat de redactie betreft: ~i~leel stcces en vooral veel plezier in de komende weq~t:rijden". Miep.

7 r..==-...;;::. ~. -~~,-"l.:l~=-~=~~~-- 3 ER IS :E'R EEN JARIG HOERA l. Op wcrdt FeliC'.ii:t Oosterlin g- 2. [Il 6-09 komt.iföraham op be,.,:oek bij Hans Maer.t.en ~.. 2 K:i.rsten Faynleybe i.s jari9 op 5-09 en wordt ~ ::c~:a;rederikze is Jarig en wordt 6 jaar ~ Op 02-0 is Andy -Sch ep -\ariq en wordt 4 jaar, tevens wordt Jov~>ka ;,o~tel~oer 4 jaa.r op 08 0 Il ::r~:n:0-0 hoopt ook Frarcs Voorrips 4 jaar te ij i Theresa Nomen wordt op 03-0 alweer 9jaar at Lucienne Mti.wijk sluit : het.ri jtje?-:f. en rioopt jl ~~ ~-'--~~-=:.,.,_...,,,,.,i a -,;M. l>i! -l!jla ~---- oo -= "-=~~ r-r : Il ~ ~ ~"" fe' \ - 'f.~q, 8-l ~~~... f ~::~.:! :~ :.. :,:-:-:, > -: :-~-:-.. dactie -~~~'::?'7 ";~:r~...., ~. '.,....," '..,,.. :i i.;c, '...,,, l... (. ~r,i I{

8 !.,...,..-~--... Jlilm r, u LI. sorrbal IN ONTWIKKE m et soft.ba! wordt, overigens ten onrechte, nog wel eens ach- :,rge$tefd il!j tiet honkbal en juist In de beginfaren tachtig groeide het softbal sterker dan het honkbal. In 987 waren waren de mtlen echter omgekeerd en we legden ons oor te luisteren bij Rob Kruijk, Ud van het sectl~bestuur Softbal. De propagandistische werking van GROOTSTE GfMENE DELER het in 900 in Nederland gehouden. Onvo,ldoende aandacht voo, het Wereldkampioenschap Honkbal met.,,, so.ftbal ijk.'t een structureel probleem bijzonder veel W beelden, veel aan en ook bij andere sporten zien we dacht aan het evenement op Super precies hetzelfde. Toch was de puf!i Charine! en bijvoo,bee!d ook de b!ieke belangsteiling tijdens de play, World Series in Studio Sport hebben offs van de dames gunstig te noehet honkbal in 987 sneller doen men, zeker ais we. kijken naar vergegroeien dàn het sc'ftbal an hiermede!ij~bare evenementen, bijvoorbeeid J wordt nog eens da kracht van het O!J damesbaskemal, hockey en zaat l i medium Tv onderstreeot handbal, Maar deze sporten krijgen ' in de nationale media meer aan-. HERENSOFTSAJ.. dacht Regelmatig is dit gesigna- ' Herensottbal behoort tot da verant-!eerd, to! aan Studio Sport toe, maar woordina van het sectiebestuur Soft- liet antwoord is steevast 'de grootste bal en inrniddels is hel initiatief gene gemerie deler' en dan komt sotfüal er l men om in 989 te starten met een maar bel<.aaid af. Mis.schien dat soft-, landelijke competitie herensottba! en bal ats otfk;iële Qiympische tak van als het bondsbestuur accoord gaat, sport mèer publiciteit ;_a! krijgen, en vo98o8r deeenaarenv:;:dge :anu -' ~~croe~poet- binnen aizienbare tijd worm een oe-. - c.., '"'"'',., ig n- slissing vef',vacht orntrent riet al dan f, der da aandacht gebracht zijn. niet toetreden ve. softbal tot de, Uiteraard gaan de gedachten dan Oiympische Spelen. ÎI oox: uit naar een nationaal herensoft Il balteam met als doei het eerstl<omen- Verder dient het damessoftbat mee de Wereldkampioenschap na dit jaar. te draaien in de slipsiream van het Her sectiebestuur is met één hd uitge- honkqal en wellicht ook het heren-! txeid <.ie zich speciaaî gaat belasten sotto35i waar meer mogeiijkheden iig-. met het herensoftba!. Een goede ont gen. Vrat wel beter moei kunnen, is wikkeling van het herensoftbal kan het vary onderaf werken en gebruik l,!i publicitair voor het softbal ais geh~.ei maken var. de plaaiseiijketregionale, gaan werken en is bovendien een pers, alsmede de regionale omroe- : goede bron.,oor het 'halen van pen en daarnaast hoopt het sectie- '.oi.fl..m.ka<er.:2.t'lals biivoorbee!d.. _. bestuur dit jaar een All Star Game _ coaches,' trainers en scheidsrechters. van oe grond te krijgen voor de l voor het (dames) softbal. Hooidkiasse en misschien ook. de ie. klasse, en daar kan vanuit publiciil tair oogpunt gezien vaal rnee worden gedaan.. f tzal e- IL J.::::= =-=======:= = = ::=M,.:::: -::;::, :::,_-===-=-=-=i,,:r,,==--.-,..-,.c -"'7 ---~ ~

9 ,, BAR-DANCING EN CITY-CAFE Opweg te Schoonhoven TELEFOON , Openingstijden: donderdag uur, entree gratis vrijdag en zaterdag uur, entree f 5.--, incl. consumptiemunt City Café open: donderdag, vrijdag en zaterdag uur zondagmiddag 5.00 uur ij'-~ EWIELERS TEL.O AAGSTRAAT HOONHOV HEM EN HAAR HAVEN 74 SCHOONHOVEN ~~ ~" ltt OPHALEN VAN REPARATIES EN TERUGBRENGEN "GRATIS"

10 Schoonheidssalon,,Duhen" Lopikerstraat BS Schoonhoven Telefoon llfflll, " - - 'OJ\GlCID Lopikerstraat 47 Telefoon BW Schoonhoven TRIJl[)SETTIR labobank VOOR AL UW BANKZAKEN HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL

11 j AANTREKKEUJKHE!O Qua competitie-opzet 'NO<dt gewer'<t aan het verhogen van het aantal wedstrijden en het terugkeren van de p!ay-os. Di is olijkbaar niet voldoende cm o.a. het publiek en de sponsors te mobiliseren. Het effect van double-headers (sinds ~986) aeprojecteerd op de pubtiei.ie bela~gste!ling, is nog niet geheel te over zien, vanda..:.r dat in het iaatste jaar van het structuur-plan enige terughoudendheid in acht wordt genomen. Een groot probleem blj het softbai is natuurlijk ook de sterk overheerser,de rol van de pitcher, ~aardoor wedstrijden ie vaak eenzij dg verlopen. Meer wedstrijden moete: zorgen voor meer slagwerk en bovendien zullen dan meer, dus kwalitatief sterke, pitchers ingezet worden. Suggesties als het speien met een andere bal, grotere werpatstand, 9-innings wedstr;jden lijken logisch. maar er kan en mag n:et afgeweken worden van de a!gemeen geidende intemationaie regels. TOEKOMSTPLANNEN In het nieuwe structuurplan dient het jeugdsoltbal, in samenwerking met de Jeuqdcommissie van cte, KN8S8, wel àandacht te krijgen. Verder zal in de nabiie toekomst getest gaan worden waar de gfens van het aantal te i,peien wed strijden dient te liggen voor de r,ooldklasse, en de ie en 2e klasse wlien..dan.'.op...~"'haaï voigen. Dit zai ieidm 5 tot een duidelijke scheiding tussen verehigingen die een maximale 'top sport -benadering voorstaan en de vereniging~n voor wie dat niet oer se noodzakelijk is. Speel-promotie zal dan belangrijker zij dan teamprornotie en hiermee kan de top zich verder ontwikkelen. Tot slot is het sectiebestuur Softbal van mening dal een goed PR-beleid zal zorgen voor vcoruitgang in de top. mogelijk ook!ntemationaai, en dit dient omgezet te NOrden in aanvoer van onderuit. Uiteraard zal de kadervorming een aandachtspunt blijven en een verdere scheiding tussen topsport, serieuze sport en recreatiesport zal tiet mog~lijk maken voor e<;m gmter aantal!~den een prettige sport te bieden.

12 Denk erorr :. de grote clubak.tie ~--H, ~~-M- AM- ~-4-> ver.ew... 9 l,u" ~,,. u""'- ot w~... J,~'\,,J(,,,:;.., ; f ',.,,. -,-.;.,.,,.,..,._~ t,v.,.f-,;,....,.v;.,, -...,.,.. -~~.~ et" t:",u.,v d'."' 'l;;: V'..,-,.., ~,,. ~' d..~ i ~ Lt0t [ of ~) J.M.U

13 Het e Lustrum.. Wilt U donateur worden? Bel: 6008 of 580

14 Wijnen en gedistilleerd Café-Koffiehuis "t CENTRUM" HUUB OOSTENDDRP Albrecht Bey"ngqra( r-it 44 Schoonhov en Te lef o or, SIGNOR ~ HERENMODE Lopikerstraat 8 Telefoon 2288 \ =- ~-,, ~ ~~~i;>.'="<~-~ :-~ --=--_... r,.....,..-0,...,...;...("\::::;-...., CAFE-KOFFIEHUIS "t'centrum" HAVEN 56 SCHOONHO VEN ( ~, TEL:0' Uw gastvrouw en gastheer BETS & HARRY FRANSEN de PURN T il[ t"clk,ari HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON ruijter ~ PAP ENDRECHT - Brederodelaan 6 (De Meent) SUEORECH'f - Winklerplein 0 SC HOONHOVEN ~ Lopil<erstraat 2 doe,,.,,je/,;=,xc(/-.

15 r. l~ -... r» --T! ' -- t-e -... ' --r---j,~.i~~ i' l i! '! lj, I"' f / i f. l. l.. -!j.. t Overzicht Q~f-~Dlll?_d_,t_Eijden,.~tournooien naseizoen 98_8. re S",!'l.J_t _ournooi..t_ijd" Plaats",. Dag. Dat~ ~.. 'il d t. "d t Zate, dag -bg HJA Bl_l!e Hitters-fliets ( Comp) 4.30 u Puttershoe k~ ~Q Zondag 8-09 HJA Lodewijk (Tournooi) 0.00 u Rotterdam r!~:, n u SMA Lodewijk (Tournooi),~ ~; i '.,~: ~ ~ u u!, tt tj so)2 C.A.Z. 3 (Tournooi.) ~o.o u Zwijndrec htt Zaterd_ag hl! T fj:dj:lto U R NO O.f ~.. -.,-"' t ' HJA Mets HJA-SIV't~ {t-,~t!""'d). 09. D u Schoonhove nl lf SMA flets!ima- The Stags.00 u r f H~ r ets HH-:- Juna Roy v. Rijk3.00 u IJ HH2 Mets HH2 Tournooi 5.00 u uur Bar-Be-Que voor alle leden. Zondag S02 Mets SD2- îournooi 0.od u Il 50 Mets SD- Tournooi u!l HH'! Mats HH- Tournooi 4.00 u l f!stardag 0-0 SMA i"lets Sf'iA- C"A"Z u n,,, Zaterdag 08-0 HH2 Hawks (Tournooi) 0eOD u Dordrecht Zondag 09-0 iil'\ Hat!ks (Tournooi) 0.00 u Il f ~ ~ h?'

16 .ZATF"!IJA<; '- 2/ cm8e"je :. _,. li'. N~ ~~4.-ll!lii.f!!li al '!'f,"">ae.m~~~~~ V: >H~ ~ ÎJ : ~!L.~~6!.& 05. oo.,,,, o:,. 00.,s ue JeuaiJ Mer.s - MlielJ O!J. /S' _. D9. I/~ - /0..Jo Il /o Il~ IS' ~#IM - _ l - /ê,!n ~ Il $ - Il ~ k $ - Il ME73 SMA - SrAt:;.! ME73 fl f/ - JëV4A. ~ /5", /8. 0C Il /$ l'jo _ /,.. 00 Il /l, 0 /7'.. bo _ /Î OO 00 - /f:00 Il /0IVkil,tL ÏiU./HNCOÎ ; Mns /lz... V#in!, '-?. llowoh 2 - N.l - ME73 ZoN/:'Jllé:'i 25-5FP7êM8E'~ : /o.- o~ ~ ~ /"f. oo u,r = :5~~8~~ TouANCDi )- /D.,:l;f)I... //.DO 4,r WLD f" Men /)/ - Lo~ 2. //~IS- - IJ. IS' ~ Lo~ 2....t. lt. ow./fs /2,. 3o... /3.lo Ullr ME?S l> f -.t /~. DO - /3-IJO Mr /f.oo... IS' 0 wr /S:,r" "'"'.,. ~S' ûur / L,. _ J :l. ~o./ur f/oa!kltl/. TouAlt/COÎ Mer.s //Hf - 4.lvF $;;,,~?~AJ;a 2 - lf Mns JID?- ~PA-v~

17 z )...,,8.rn«a/d N~~.n.. - M,e:l,~~ ~),~ ~- 44. ~~...:. At:ro,,,u., f G.ac"" 2. îe~ojs,. I. " l?h2" &ik Olfo kkra. _ tjojj,,s. - - &llé..... a e '"! J es! -r..z. v,n-, 2" MEn ~ a,... k#rtr ~ C:.A.l z,. l. br JON4ff /t'iif?,s Ji2... c.a.t,..j. - ~uu.e "

18 ,..f,;y- 4/bn. 9. )h,;.~ l' f}. ~rtk ko/~.. é~~: X,t,s:~ j~. r.....

19 Jan Dros Aardappel-, Groente- en Fruithandel Uw speciaalzaak voor FRUITMANDEN en DELICATESSEN Lopikerstraat 28 Schoonhoven - Telefoon 2680 Voor al uw voorkomende bloemwerk. Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN met gratis corsages voor het bruidspaar. bloemsierkunst,,ujie 8f!)er,, leostubbe kerkstraat 7 schoon hoven BOUWMARKT SCHOONHOVEN uw doe-het-zelt centrum Koestraat 02, Schoonhoven Telefoon

20 LEON & CORINE MOOR. Probeer ook eens onze uitgebreide HAMBURGERS 7 dagen per week open! Openingstijden ma. tlm vrij. van 0-23 uur en zat. en zon. van 0-24 uur.

21 r \ de llj 5EPT. ná het toerno.,i ~"-~ ~-----~ SAn.e;;;o,ue - e.cto. { naa rn) ~..,....., ~.,.. qoe,t. i"eè... ~ _. ~.. ~.. per.jonen. rr ui.e...:ft c~~... ~,.. Z..t.l!l'!,Pt~er... ~. ~.. u o-...,. * f!:,o,,, atp:;r~ Vl cû.. ~ Lil au. ~

22 WEDSTRIJDVERSLAG DAMES l Blue Stars - Mets Da.mes'.l Na een paar weken met het.hlave adspirantenteam gespeeld t e hebben, nu eindelijk weer negen speelsters ui.t dames l. De wedstrijd moest oro zeven uur beginnen in Nurnans- dorp. bat was al een probleem, want de meesten tf van ons waren pas om ongeveer zes uur klaar met D werken. Dat wer d haasten dus! Hin had wel gebeld dat we wat later zouden komen. Ondanks de drukte op de weg waren we toch nog aardig op tijd, a lhoewel e r weinig tijd over was voor een warming-up. In he t veld moesten we eer st nog een beetje inkomen, maa r eenmaal aan slag ging het veel beter. De pitcher van de Blue Stars gooide niet zo erg ' hard du s sloegen we allem a al ~oe<l. Het gerdddelàe slagge middelde was~! Er we:r.den bij on s ook wei nig ve l dfoute n gems.akt. We wonnen dan ook met Deze wedstrijd was weer eens goe.d voor ons zelf - vertrouwen. Dat: aangezien we de laatste paa:r, wedst:r 4 "d,.,n voor de zomerstop hadde vero:ren. : Nu heb~:n ~-~e nog maa r één wedstri j d te spel en. _I ll Woensda g 24 augus t us teg en de Bl ue Hit t er s. Dat l. ' f,._. d ~... l J-4 V Il ot:,.locl L,:"'".!'".!!':'."'~,.,,.~~ -_,,~,...~- ~,..""!~ ~ e~,n sp e.nnenae we,. l:h.r:lj c t e wor cer,...., :... ~~~~~-::---"":!"''~~"'.""'..s..!f.!"'~--... ~,...,...,,,,,.,.,.,.,,..,,.., ~_ --,::>!'7.':':..._,0'4 I! l H

23 UW SPECIAALZAAK ROMANS JEUGD/KINDERBOEKEN HOBBYBOEKEN KANTOORARTIKELEN TIJDSCHRIFTEN * Ook uw buitenlandse boeken word en door ons vakkundig verzorgd. VOOR: VERJAARDAG? dan 'n LORUS, 't horloge,-,:::.~ datje veel bespaart 4 LORUS OUARTZ Van f 25,- tot f69,- Juwelier-Goudsmid Lopikerstraat 36. Schoonhoven Telefoon m S administraties J. c. ooms havenstraatse wal er schoonhoven telefoon k.v.k. gouda administrati es, belastingen, loonadministraties

24 Tol 0 net even anders Schoonnoven Telefoon v.d. MAAS' KWALITEITSBAKKERIJ Langeweistraat 42 Tel H. A. Schreuderstr Tel J(btJ~Jlltt!J couture schoon hoven tol 2 telefoon DRIVE-IN-DISCO-SHOW. infonuatie en boekingen: Hans tel of Ton tel "DE BREIHOEK" Wol - Handwerken Stoffen - Fournituren Lopikerstraat 35 Schoonhoven Telefoon UIT (de Kunst) goed voor u Lopikerstraat 44-44a - Schoonhoven Telefoon

25 in 988, het janr var\ ''Bé 4e Haarlemse Honkbalweel<, het Wereldkampioen- lf schap Honkbal in!t.a!i ë en het honkbalderncnstratiatoemooi van de Olympische i Spelen LG S_eoui,.is er geen spe,3iruimte voor dit toomoûi, maar achter de sche! l, ' men üf de GYgan isatie al volop bezig met het treffen van voorbemidingen voor het! 3e Havenstedentoemooi, Zodra de.definitieve speeldata bel<.and hat Eurol i N jaast de alom bekende Haarlems'' onkbalweek ls er een il Jtweede toernooi van al!uee bijgekomen, het WORLD PORT f l!..;.;..jtournament van de Stichting Rotterdam BasebaU. Na '.l., twee gesla~gde edities kan gesproken worden van een groot suc~ ees, waarbij nlet allen de pro fosslone!e; maar ook de promotionele J aanpak veel im:ft :~;:,~,eett gemaakt., zîi_n,van I ~::~~,~~~~~~ ~;~;~~=~i~: u~~~:~r:::~jji~~;~~! li Il Il deeinemende teams is de ~;e:,;s gevallen op --uiteraard het Nederlands team, Ij Havana en eer. sterk AntHliaans team en uit het drietal Amerika, Taiwan en Korea Ji dienen de resterende twee ploegen gekozen te w..-:,rden, De organisatie si.aai ge- J maar op practisch gebied zuilen zeker een aanta,i, 'I, heel los van die van de Haarlemse Honkbaiweek, 4 U =-/ b. ~c~v. ireiten op. ~n~ar a._lgest::md word.er_l Zoals o~- : r - --;~ zeg~ heett hei H~_venstede,,toernoo: tweem~a 0,J,~ 7.,i= zonoer veel pub!jctell opgeieverc, maar ne!aas ' -- '\!Î heett Rayon Zuid-West Nederiand met optlrnaa l ge-, lj profiteerd van de geöoden rnoge!ijkheden, De Stich- ROTTERDAM f i! \irg Rotterdam Baseba ll zou dan ook graag zien dat BASEBALL.,!i i de rayoncompetitie tijde ns het Havenstedentoernooi wonw PORT rouilhaltfu«:, wordt stilgeiegd, zodat iedereen het evenement één of meer keren l<an bezoeken,,- in haaï eerste nietjwsbnef van 988 meldt het Stichtingsbestmr vol!rots dat het lf 987-toernooi werd bezocht door maar liefst 35.5i toeschojwers en de eindafre- Ji kening laat een positief saldo zien van ca. ffi0,000,-, waarvan dé KNBSB. overeen- 4 kornstig een afgesprol~en verdeelsleutel, f , krijgt overgemaakt.tor slot kan j' gemeld v.iorden cat in de NOS-uitzendingen van Studio Sport 96 minuten van de l.lf op dit toernooi gespeeide wedstrijden zijn uitgezonden en het zal duide!:jk zijn dat ook de diverse sponsors uitermate tevreden kunnen zijn. l i.==.!. n lj - = ===--=- -= - =~-----=.:;.- -== =.,,i a i ~ Il

26 ,- ~7=:-..=========--"== ;;_-~ Softba l verslag v2n hst toernooi in h:arlem op zondag '.28 augustus Da2r vertrokken we dan o~ 9 uur 's ochtends, de dames op weg om totaal 3 wedstrijden te gaan. spelen in 2en hitte van 75 qrad~n. Om.00 uur begonnpn we tesen onze eerste teqenstanders de u c.;reen Caps 0 er. _spee. d en een!! thuis H - :!8 d s tr i j d d ie we ;,0 n n en met 7- Wij blij d?.t. dat geli5k.t"nze laatste t~uis,._ wedstrijc was, wa nt de balle n vlocpn meer naar het näbije fiet so ad dat 2chter het v eld toer den ~ Tr.Jch l.: c.l,,:.. i :.. a,--_: :.:_ s ' m~~~-.~~ed o. ~.Ji ~ 7 F ~ dat die veld bromf ingesietsers l~gen helmen I ~~ ~em!:~~:~ ~~~:~ ~= l :;:~::s~~:=~s k~~d ~ew:a,. na flink ~at te hebben a f gezweet, o ok weer wonnen met 6-. We konden dit neugeli jk e feit gelijk gaan vi 8 ren omdat we een pa u ze hadde~ van een uur en zo konden we g~lijk onze dames 2 die ook daar met ons a anwezig weran, ~oaan aanmoedigen. U il'~ U''~ as~~-~ a ~~tp. eg'st~i' ~~ 4 rn~- a ~.,.,_,.,,. ~--_, ",~,., ":'.: c. a,, o ~ - "'.,,.;,.,,,&'' Z~;iti, /,:c., u. a "', + eg"r' nn u 0 c ;' 0"7 C ' e~e " n 6...,.,~ ~.- l.../.....,,.. l f -.~,..., t... O t _.'.,,,s,'i'i!i%,~ji; wc.:,._,;,/''l] i~.._, \-:s:.n"'",.._., V!.. ~ en catcher Annetje met kaars hoofden in contact kwamen bij een,abal. Toen Hen n a voelde hoe hard e.<:<!ï helm kii'tt zijn hebben ll.!8 Marleen uan dames 2 heer plaats laten vervangen en hebben de wedstrijd besloten met een gelijk s èl van 5-5. uit". konden na zo '...'l lange dag te\r0 : len naar huis teruggaan i,t.onze 2e prijs in het toen pas opkomende noodwèer. Wet hebb~n ~a toch weer een mazzel gehad: Carmen

27 i zon er: archief oe je t iets e ongekroonde kdning wn het cijferwerk binnen da KNBSB [ij Js nog steeds Kees Leseman (7) en hij staat daardoor reeds dertig Jaar bekend als archivaris van onze honkbal- en sottbaibond. Wie is deze cljfer-freak en waaruit bestaat zijn -ongetwlj fefd unieke couectie? Kees Laseman kwam vlak na de oorlog in aanral<jng met de honkba! sport, echter niet als speler, rnt:ia.r ais J secretaris van Oe ' ol ewiicke rs uit Amstards.m Noord, In 958 werd hij de offlciêle bcndsarchivaris, ais opvolger van de toen 70-jarige heer Le.rnmers. Het archief bestond toen uit een kie-tje met foto's en enige ordn~i'$ met krantenknlpseis. Nu, ruim detig jaar loter, beheert Leseman é en enorm archiaf, bestaande uit boeke!i, ordners, krantenknipsels vanaf 947, alle jaargangen van d~ diverse ï.litge geven bondsbladen vanaf 924. de bondsweal<.berichte, maar ook talrijke jaa<gangen van Amerlkaar.se Major League-clubs. Ontelbare cijiers zijn v,arwerkt en dat alles met siec,'ts een schrijf-en re-, kenn~achine als enige hulpmidcteier,. Naast Met bewerken en cpsláa0. v-.m de gegevens is!./ sr n~ aen be!ang" L"A:... l rijke ~ak we-;;gelegd vc... r de bods-, archi~-aris. Weel< in, week uir wordt! Kees Leseman nameiijk gewaagd cm cijfermateriaal te verstrekken met als hoqgt.epunten de aanvragen voor televisia radio en diverse grote dagbladen, vooral sis er grote evenementen staan aan te komen zoais een Europees Kampioenschap, We ruld~mpioenschap, de Haarlemse Honkbalweek, het World Port To,;mament en nu ook het demonstratie toernooi honkbal ti/dens de Olympische Spelen te Seoul. Daarnaast wordt ook veel informatie gevraagd als er jubiiaa zijn blj clubs en bondsofficials, de uttreii<ing van de KNSSB medailles en ook voo; The Hall of Fa me moet veel worden uitgezocht. Het stoort Leseman dat veel verstrekt cijfermateriaal onvolledig of te laat wordt gepubliceerd en c-ok CNer de lnhaud van het gemiddelde club b!ad heeft de bondsarchivaris een uitgeep;oken mening, nl. bedroevend slec!it, t,jrwiji ar o.a. toch vol doende (cijfer)materiaai voorhanden is voor <::fi dubb!aden. ln 987 zou, Kees l.eseman na 30 jaar cijfer en archieivjerk stoppen en zijn opvdg er werd al genoemd. De :r ïfo ioop der t l ~=-~~~ i r ;:-; ,_...-.=="~":-.~-~_,,._..._,_..._

28 ...; ! ' \. ~ - ' ' ' ~ ~ -,.:. 4.. '. a jaren opgabouwde vrienóenkring aismede zijn liefde voor de cljlertjes nebben hem echt-t r doen besh..ii len. mits de aezondheld het toelaat, door e stomè"n naar de 35 jaar, Een u!tstekend s!reven Voor informatie ~,!Jnt u terecht bij: C,J. leseman, Arresleedrift 4, 3436 AV Nieuwegein, Tsiafoon: ? l. Groei KNBSB 980 u

29 Restaurant "Lekzicht" Buiten de Veerpoort CC Schoonhoven Telefoon _.,,. PARTY'S _.,,. BRUILOFTEN _.,,. DINERS _.,,. ZAKENLUNCH INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO Lopikerstraat 20, 287 BX Schoonhoven (Holland) Telefoon e-t_el_ex_20393 RJ UI mrnun Voor heel uw interieur Lopik erstraat 8 - Sc hoo nh oven - tel SPORTPRIJZEN SETON SCHOONHOVEN Showroom geopend: Dinsdag, woensdag en donderdag van 3.30 tot 8.00 uur Vrijdag van 3.30 tot 2.00 uur Zaterdag van 0.00 tot 6.00 uur Verder op tel. afspraak Haven 38 tel b.g.g. 329 RIKKOERT Voor al uw BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN, ook hebben wij een mooie sortering ORIGAMI - FILIGRAAN LOPIKERSTRAAT 45 TELEFOON

30 De goedkopere vleessoorten zijn bij ons kwaliteitstarief. Net zo goed als de luxere soorten. EET SMAKELIJK. KEURSLAGER dickhoff ~7enls?~M!~onhoven Telefoon fata cne Lopikerstraat 57 Tel KLEIN-OFFSETDRUKKERIJ "QUICK PRINT" verzorgt in onze vernieuwde drukkerij în het Handelscentrum "DE MELKFABRIEK" te Schoonhoven Handelsdrukwerk * Familiedrukwerk * Clubbladen Onze boeken voor GEBOORTE - en HUWELIJKSKAARTEN laten wij U gaarne inzien. LOPIKERSINGEL LORENTZHOF 27 SCHOONHOVEN TELEFOON {;alerie de Luifel. LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Alb. Plesmanstraat 3-5 Schoonhoven Tel G a ene. BABOK KADO-ARTIKELEN REPARATIES EN OPDRACHTEN SIERADEN Waagstraat 8 Schoonhoven Telefoon 5543 kapper geopend : dinsdag, woensdag uur donderdag, vrijdag op afspraak zaterdag uur havenstraat 6, schoonhoven telefoon

31 SPl!CIALITEITEN RESTAURANT CATSBURG-OPEL Bergamwchterstraat S JB Schoonhoven PIZZERIA Elke dag open tot uur. Haven CN Schoonhoven Telefoon [l]ii_..._o_p_e_l_- DE OPEL-DEALER ZEKERHEID VOOR ALLES. Deerenberg Haven 50 Schoonhoven opt icien optometris t contactlens-spec ialist o.v. A.N.V.C. O.C.C. (oogmeet en contactlens-cen t rum) - Tel ~rant vanwliet voor al uw BLOEMEN EN PLANTEN Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 0823 ~5875

32 BEN SLOOF SCHOONHOVEN - ~KOESTRAAT 30 - TEL