Rappor tage com c. ombinatiefuncties in Gemeente IJsselstein November

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rappor tage com c. ombinatiefuncties in Gemeente IJsselstein November"

Transcriptie

1 Rappor tage com c ombinatiefuncties in Gemeente IJsselstein November

2 Inleiding Op 1 5 februari is de lokale overeenkomst combinatiefuncties IJsselstein getekend door Stichting Pulse, Het Cals College IJsselstein, Gymnastiekvereniging Vogel, Bibliotheek Lek & IJssel, Kunst Centraal en de gemeente. Daarmee is met terugwerkende kracht per 1 januari uitvoering gegeven aan de rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. Het betreft het leggen van verbindingen tussen school, sportverenigingen en culturele instellingen om meer kinderen te interesseren voor sport, onderwijs, kunst en cultuur. De Impuls is een landelijke regeling waarmee wordt beoogd meer doelen tegelijkertijd te bereiken: De uitbreiding van het sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs; De versterking van sportverenigingen met het ook op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; Het stimuleren van een dagelijk sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; Het bevorderen dat de jeugd tot 1 8 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren. Dit heeft op IJsselsteins schaalniveau geleid tot de inzet van 3,5 fte aan combinatiefuncties. Met de partijen is afgesproken dat eind een korte inhoudelijke evaluatie zou plaatsvinden om te bezien of de van tevoren gestelde doelen zijn behaald. Daarnaast is er de financiële verantwoording, deze is bij de subsidiebeschikking vastgelegd en dient plaats te vinden voor 1 mei Bij punt 3 van de lokale overeenkomst die is gesloten met de maatschappelijke partners is de beoordeling opgenomen: eind dragen de genoemde instellingen een kort verslag aan over de uitvoering van de Impuls. In deze evaluatie zal dan ook kort worden bezien wat de verwachtingen vooraf waren, wat de resultaten zijn en zal worden besloten met een doorkijk naar het jaar en verder. De partijen is gevraagd of zij kort een beoordeling wilden maken van de vooraf gestelde doelen en datgene wat bereikt is in , tevens is gevraagd in hoeverre de partijen verder willen met de combinatiefunctie in W at volgt is het overzicht van de projecten die in zijn uitgevoerd. De doorkijk naar is verwoord in het collegebesluit van 22 november Dit stuk is te vinden via registratienummer /

3 Gymnastiekvereniging eniging Vogel / Club extra a Club Extra Gymnastiekvereniging Vogel (samenwerking primair onderwijs en sportverenigingen) De combinatiefunctionaris, tevens kinderfysiotherapeut, programmeert een bewegingsprogramma voor IJsselsteinse basisschoolleerlingen met een motorische achterstand. De verwachtingen van Club Extra IJsselstein voor waren: Uitbreiden van bekendheid door basisscholen, interne begeleiders en kinderfysiotherapeuten op de hoogte te stellen van onze activiteiten. Contact met genoemde groepen is gelegd. Resultaat: op dit moment heeft de gymnastiekvereniging hier nog niet duidelijk effect van gezien. Uitbreiden van activiteiten van Club Extra IJsselstein. Resultaat: gymnastiekvereniging Vogel heeft twee groepen met respectievelijk 8 en 6 cursisten. Zo om de paar weken komt er een nieuw lid binnen. Ook is in de herfstvakantie een sportmiddag georganiseerd. Hier zijn 2 0 kinderen op af gekomen. W erving had plaats via de basisscholen. Volgende keer zal een dergelijke activiteit nog groter worden opgepakt. De activiteit zal in de krokusvakantie worden herhaald. Omdat het sportseizoen loopt tot juli wil gymnastiekvereniging Vogel de activiteiten het komende jaar graag doorzetten. Na een half jaar stoppen met de nieuwe insteek zou zonde zijn van de tijd, het geld en de energie die er tot nu toe ingestoken is. Kinderen met een motorische achterstand hebben met de ontplooide activiteiten een kans om toch te kunnen sporten op een niveau dat hen past. Ook is onlangs de Stichting Bijzonder Actief opgericht. De doelstellingen van Club Extra IJsselstein sluiten hier naadloos bij aan, om sporten voor alle kinderen en op elk niveau in IJsselstein mogelijk te maken. 3

4 Cals College Talentklasse Cals College IJsselstein (samenwerking voortgezet onderwijs en sportverenigingen) De combinatiefunctionaris verzorgt een naschools sportaanbod om de jeugd op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met diverse takken van sport. Het Cals College is in met de volgende doelstelling gestart: Een naschools sport- en cultuuraanbod biedt de jeugd de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met diverse takken van sport en cultuur. De combinatiefunctionaris die in dienst zal zijn van het Cals College zal zich bezig houden met het opzetten van cultuur sport- en spelactiviteiten voor jongeren in de leeftijd van 12 t/ m 1 8 jaar. Zonder verplichtingen van een eventueel lidmaatschap en de aanschaf van specifieke sportmaterialen kunnen jeugdigen ervaren of de betreffende activiteit iets voor ze is. Bevalt de activiteit niet, dan kan een volgende keer voor een andere activiteit worden gekozen. Positieve effecten van een naschoolse sportaanbod liggen o.a. op het gebied van extra beweging wat goed is om bewegingsarmoede te bestrijden en overgewicht tegen te gaan, het is een goede vrijetijdsinvulling en het ontmoeten van andere jeugdigen. Jeugdigen kunnen doorstromen naar een sportvereniging c.q. georganiseerd sporten, of andere activiteiten als de clinics ze bevallen. Resultaat: deze is doelstelling is volledig behaald, er is een groot aanbod gecreëerd door de combifunctionarissen (3 stuks). In het aanbod zit onder andere: Paardrijklas Hockeyklas Dans Musical en toneel Striptekenen Fotografie Koken Audio visuele vorming Taekwondo Skiën Piano Zang Rap Fitness Met veel plezier en veelal gratis hebben de leerlingen vrijwillig deel genomen. Voor impressie van het aanbod is te surfen naar de website / matrixproducties.nl/ portfolio/ promotiefilm-workshops. Dit schooljaar zijn er al weer verschillende cursussen en clinics gestart. De hoeveelheid inschrijvingen is hoger 4

5 dan vorig schooljaar. Het Cals College is dan ook van plan het geheel aan activiteiten Mediawijs Bibliotheek Lek & IJssel (Samenwerking primair en voortgezet onderwijs en bibliotheek) De combinatiefunctionaris verzorgt op het primair en voortgezet onderwijs workshops over mediagebruik en coacht docenten om digitale kunst- en cultuurvormen bij leerlingen onder de aandacht te brengen. is het bijna onmogelijk om in kalenderjaren dit soort activiteiten op te zetten. Bibliotheek Lek en IJssel ook in door te zetten. Voor een school De bibliotheek Lek en IJssel is met de combinatiefuncite gestart met de doelstelling om enerzijds leerlingen mediawijs te maken. Anderzijds is de aandacht gericht op het doceren van docenten voor wat betreft media. Het resultaat: door de combinatiefunctionaris is een lesprogramma ontwikkeld, waarbij de mediacoach aan de hand van het lespakket groepen 6 van basisscholen wegwijs maakt in de enorme hoeveelheid informatie die tegenwoordig (digitaal) beschikbaar is. Hierbij ligt de focus op het bijbrengen van vaardigheden om (on)betrouwbare informatie op waarde te schatten. Tevens gaat men in op vernieuwde omgangsvormen op het internet. In het voorjaar zijn zeven groepen aangemeld voor het project en in het najaar nog eens vijf. Tevens is men in gestart met het ontwikkelen van een traject mediawijsheid voor docenten. Docenten zijn te weinig op de hoogte van de invloed van sociale media op leerlingen. In de lessenserie doceert de mediacoach de leraren voor wat betreft de mogelijkheden en gevaren van media. Gebleken is dat het lastig is om de activiteiten zoals ze zijn voorzien voor kalenderjaar nu al volledig inhoudelijk te beoordelen, aangezien het schooljaar in de praktijd niet synchroon loopt met het kalenderjaar. De signalen die nu bekend zijn ten aanzien van de lopende projecten zijn echter postitief en kunnen worden doorgezet in kalenderjaar

6 6

7 Kunst Centraal Cultuurprogramma Kunst Centraal (Samenwerking primair onderwijs en Kunst Centraal) De combinatiefunctionaris programmeert het Cultuurprogramma dat tijdens schooltijd wordt aangeboden om leerlingen kennis te laten maken met een grote diversiteit aan kunstuitingen en lokaal erfgoed. Het Cultuurprogramma garandeert dat elke leerling per jaar één keer kennismaakt met zijn culturele omgeving. Scholen hechten steeds meer waarde aan het goed leren kennen van de directe culturele omgeving. Leerlingen worden zich daardoor meer bewust van de omgeving waarin zij leven. Hierdoor zullen zij makkelijker contacten leggen met culturele instellingen, verenigingen, clubs of met personen die daarin een rol pelen. Het Cultuurprogramma levert een bescheiden bijdrage aan de sociale cohesie en verstevigt de banden tussen welzijn, cultuur en onderwijs in IJsselstein. Kunst Centraal heeft, door de financiële bijdrage uit de combinatiegelden, ingezet op deelname van alle scholen binnen het primair onderwijs aan bovenstaand programma. In voorgaande jaren, toen er nog geen financiële bijdrage van de gemeente was, deden er drie basisscholen niet mee aan het Cultuurprogramma. Ook andere scholen hadden aangegeven dat ze de totale bijdrage, zoals zij in eerdere jaren hebben betaald, à 5,- per leerling niet meer zouden kunnen voortzetten als de financiering van het programma niet door meerdere partijen gedragen werd. Dit jaar heeft één van de drie scholen, die nog niet deelnam, door de bijdrage van de gemeente besloten om te participeren in het Cultuurprogramma en hebben de andere scholen hun deelname voortgezet. Zonder de inzet van de middelen van de combinatiefunctionaris was dit resultaat niet bereikt. Uiteindelijk hebben 1 5 scholen geparticipeerd (alle scholen Primair Onderwijs m.u.v. De Ark en de Ark van Noach). Daarmee is het bereik van naar aanleiding van de combinatiefunctie leerlingen. Schooljaar is het vierde jaar dat het Cultuurprogramma door de scholen wordt uitgevoerd. Het programma is duidelijk ingebed in het onderwijsprogramma van de scholen. Dat blijkt onder meer uit de betrokkenheid van de leerkrachten en de leden van de culturele commissie, met wie in overleg het programma wordt samengesteld. Kunst Centraal evalueert op diverse manieren met de scholen en samenwerkingspartners. Tijdens culturele commissievergaderingen, projectbezoeken en ook via schriftelijke evaluatieformulieren. De scholen in de provincie Utrecht waarderen het cultuurprogramma, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Kunst Centraal wordt beoordeeld met een 8,1 door het basisonderwijs, het onderzoek waaruit dit blijkt is te lezen op (onderzoek bureau B Art). Om de opgestarte activiteiten ook in het komende jaar voort te kunnen zetten, is het van belang de bijdrage voort te blijven zetten. Kunst Centraal vraagt dan ook voor het kalenderjaar een bedrag van ,- uit de middelen voor de 7

8 combinatiefunctionaris in te zetten voor de realisatie van het Cultuurprogramma seizoen

9 Conclusie De projecten die in zijn opgestart verlopen allen naar wens. Aandachtspunt is wel dat de projecten beleidsmatig worden ingestoken op basis van kalenderjaren. De realiteit van scholen is echter een afwijkende, hun jaar start afhankelijk van de plaats in het land rond augustus, om in juni/ juli af te lopen. Op basis van de goede resultaten, wordt geadviseerd om ook in verder te gaan met de huidige partners in het maatschappelijk veld, omdat de resultaten in behoorlijke mate hebben bijgedragen aan de gestelde doelen zoals verwoord in het collegeprogramma. Zo is in Programma Onderwijs als doel aangegeven dat de gemeente samenwerking tussen scholen en organisaties stimuleert en ondersteunt, zoals tot uiting komt in de combiantiefunctie bij het Calscollege. Verder is in het Programma Sport vastgelegd dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn, de combinatiefuncties bij Cals en Vogel maakten sport in toegankelijker voor verschillende doelgroepen. De combinatiefuncties bij Bibliotheek Lek & IJssel en Kunst Centraal vormden een belangrijke schakel tussen media, kunst en cultuur enerzijds en het onderwijs anderzijds. In zullen de maatschappelijke partners wederom rapporteren aangaande de inzet van de combinatiefunctie, ook in zal moeten worden bezien of en op welke manier de combinatiefuncties worden voortgezet. 9