FUNCTIEBESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN INFRASTRUCTUURVERANTWOORDELIJKE 1. Functiecontext Het Agentschap Opgroeien waakt over de ontplooiingskansen van jongeren in een moeilijke situatie door te zorgen voor deskundige hulpverlening. Opgroeien bestaat momenteel uit de Diensten van de Administrateur-Generaal en vijf afdelingen: Strategie en ondersteunende diensten, Gemeenschapsinstellingen, Continuïteit en toegang, Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank en Voorzieningenbeleid. Deze functie situeert zich binnen de afdeling Gemeenschapsinstellingen. Het hulpverlenende aanbod van de gemeenschapsinstellingen is, conform de principes van de integrale jeugdhulp, modulair georganiseerd. Dit aanbod is niet per definitie een laatste redmiddel maar vormt bij voorkeur een tijdelijk en afgebakend onderdeel van een bredere interventie voor jongeren bij wie de bescherming van de eigen integriteit of van de maatschappij min of meer in het geding is. De publieke jeugdinstellingen vervullen hun functies van oriëntatie, time-out, observatie, begeleiding en behandeling in een residentiële setting waar de vrijheid van de jongere wordt beperkt. Dit komt onder meer tot uiting in een gesloten infrastructuur, veiligheidsprocedures en opleiding voor het personeel, een sterk uitgebouwd toezicht en in het hanteren van strikte en uniforme regels op het vlak van uitgaan en verlof. De gemeenschapsinstellingen zijn regionaal georganiseerd. Ze bieden pedagogische hulpverlening aan jongeren bij wie beveiligde opvang binnen een structurerend en vrijheidsbeperkend kader tijdelijk noodzakelijk is. Deze hulpverlening maakt deel uit van een breder hulptraject dat erop gericht is jongeren terug te integreren in de samenleving met haar geldende waarden en normen. De hulpverlening in de gemeenschapsinstellingen moet er uiteindelijk toe leiden dat de jongere en zijn context een beter toekomstperspectief ontwikkelen. De gemeenschapsinstellingen bestaan uit de volgende instellingen: gemeenschapsinstelling De Kempen met campussen De Hutten en De Markt in Mol, gemeenschapsinstelling De Zande bestaande uit campus Beernem, campus Ruiselede en campus Wingene, de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg en het Vlaams detentiecentrum de Wijngaard. Meer informatie over de werking, missie en visie van het Agentschap Opgroeien vind je de website pagina 1 van 8

2 2. Takenpakket 2.1. Doel van de functie De veiligheids- en infrastructuurverantwoordelijke, een staffunctie bij de diensten van de directeur ondersteunende diensten. Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de gebouwen en de technische installaties. Je wordt actief betrokken bij de studie en uitvoering van het masterplan voor infrastructuurwerken, waarbij op de campus gefaseerd gebouwen opgetrokken en in gebruik genomen worden. Bij de oplevering van een nieuw gebouw volg je nauwgezet de openstaande punten op en rapporteert deze aan de contactpersoon van het Facilitair bedrijf, je leert de nieuwe technische installaties kennen en je zorgt voor efficiënt beheer ervan. Je volgt het onderhoud van de technische installaties en de energiemonitoring op. Als gebouwenverantwoordelijke stuur je het technisch team aan, bestaande uit 3 technisch medewerkers die instaan voor de herstellingswerken en het interne onderhoud van gebouwen, technische installaties en groenaanleg. De gebouwverantwoordelijke rapporteert aan de directeur ondersteunende diensten Resultaatsgebieden Je takenpakket bestaat uit onderstaande resultaatsgebieden: RESULTAATGEBIED 1: opvolgen van nieuw- en vernieuwbouw - technisch advies verlenen zodat het directieteam van De Grubbe beslissingen kan nemen bij bouwdossiers; - werfvergaderingen bijwonen en rapporteren aan de directie; - in nauwe samenwerking met het Facilitair Bedrijf als contactpersoon van de campus voor de externe aannemingen optreden. RESULTAATGEBIED 2: Zorgen voor een goed beheer van de gebouwen en installaties - eenvoudige dossiers voor uitvoering van werken en diensten opstarten en doorlopen conform de overheidsopdrachtenreglementering; - beantwoorden van vragen van internen en externen die betrekking hebben op het gebruik van het gebouw; - overleg plegen met het directieteam over het beheer van het domein; - het energieverbruik opvolgen en energiebesparende maatregelen nemen en voorstellen; - bundelen van vragen voor herstellingen van de personeelsleden en prioriteiten stellen; - herstellings- en onderhoudswerken in intern of extern beheer organiseren en inplannen; - systematisch onderhoud van lokalen, installaties en de omgeving van de campus organiseren en opvolgen; - zich informeren over de ontwikkelingen op bouwkundig en technisch gebied; pagina 2 van 8

3 - overleg plegen met en ontvangen van leveranciers, firma s en vertegenwoordigers; - opvolgen van het sleutelplan binnen de instelling. RESULTAATGEBIED 3: Uitvoeren van het (technisch) aankoopbeleid binnen de instelling - vragen van interne klanten verzamelen en bestellingen plaatsen bij leveranciers; - eenvoudige dossiers voor aankoop van technische materialen, goederen en diensten opstarten en doorlopen. RESULTAATGEBIED 4: Opvolgen van het preventie- en welzijnsbeleid en naleven van de milieuwetgeving - het jaaractieplan m.b.t. welzijns- en preventiebeleid opvolgen; - de beheersmaatregelen i.k.v. de legionellawetgeving naleven; - naleven van de milieuvergunning, o.a. bijhouden afvalstoffenregister, opvolgen keuringen. RESULTAATGEBIED 5: Leiding geven aan, superviseren en motiveren van het technisch team - erop toezien dat de opdrachten effectief en efficiënt worden uitgevoerd; - evalueren van personeelsleden; - voeren van opvolgings- en functioneringsgesprekken; - teamvergaderingen beleggen; - medewerkers vertrouwd maken met de (nieuwe) toepassingen, regelgeving, systematiek en de te hanteren technieken. 3. Competenties 3.1. Technische competenties - Je kent de regelgeving inzake overheidsopdrachten of kan deze op korte termijn verwerven; - Je bezit een getuigschrift van preventieadviseur niveau 3 of bent bereid dit op korte termijn te behalen; - Je hebt een aantoonbare interesse in het bouw- en werfgebeuren (voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen, ); - Je leest en begrijpt vlot allerlei plannen, technische tekeningen en handleidingen; - Het bezit van een bachelor in een technische richting is een pluspunt; - Je hebt een goede kennis van de MS-Office pakketten (Outlook, Word, Excel). - Voeling met de setting en de doelgroep is een pluspunt. pagina 3 van 8

4 3.2. Persoonsgebonden competenties - Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) - Mondelinge uitdrukkings- en communicatievaardigheid: Je communiceert duidelijk en tot he point, je past je communicatiewijze aan aan de mogelijkheden/eigenheden van de gesprekspartner (niveau 1) - Organiseren: je splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht te werk; je organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren; je houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de beschikbare middelen; je zet schaarse middelen (mensen, instrumenten, ) zo in, dat ze optimaal benut worden; je bent resultaatgericht in je actieplannen en doelstellingen (bv. Je werkt met duidelijke doelen en timing, ) (niveau 2) - Beslissen: je kan zich op een onderbouwde wijze eenduidig uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen; je neemt operationele beslissingen met een beperkt risico na afweging van alle relevante aspecten (niveau 1) - Resultaatgerichtheid: je geeft aan de hand van concrete acties aan hoe de doelen zullen bereikt worden (wie, wat, wanneer); je evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de beoogde doelstelling; je neemt actie om bij te sturen wanneer de doelstellingen in het gedrang komen; je zoekt spontaan alternatieven wanneer een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid (niveau 1) - Overtuigingskracht: je argumenteert met valabele argumenten; je voorziet standpunten van concrete argumenten; je steunt de argumentatie op een samenhangende redenering; je richt je met argumenten tot de juiste persoon; je illustreert de argumentatie met voorbeelden (niveau 1) Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website terugvinden: pagina 4 van 8

5 SELECTIEREGLEMENT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Opgroeien werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging en met het vooruitzicht op een contract van onbepaalde duur mits het slagen voor een objectieve wervingsprocedure op een later tijdstip) : VEILIGHEIDS- EN INFRASTRUCTUURVERANTWOORDELIJKE Afdeling: Gemeenschapsinstellingen Beleidsdomein: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Niveau: B1 Graad: Deskundige Standplaats: Hollestraat 78, 3078 Everberg //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEELNEMINGSVOORWAARDEN Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. pagina 5 van 8

6 Qua technische competenties vragen we: Je hebt een aantoonbare interesse in het beheren van een groot gebouw in combinatie met een technische affiniteit: Je hebt kennis van EHBO, BA4, brand- en toegangsveiligheid of bent bereid deze opleidingen op korte termijn te volgen. Je bent in het bezit van het getuigschrift preventieadviseur niveau 3 of bent bereid het getuigschrift op korte termijn te behalen. Kandidaten die een buitenlandse diploma s voorleggen, moeten uiterlijk op de datum van het afsluiten van de kandidaatstelling het bewijs leveren dat ze gelijkwaardigheid van het diploma hebben nagevraagd bij NARIC: TECHNISCHE COMPETENTIES Je kent de regelgeving inzake overheidsopdrachten of kan deze op korte termijn verwerven; - Je bezit een getuigschrift van preventieadviseur niveau 3 of bent bereid dit op korte termijn te behalen; - Je hebt een aantoonbare interesse in het bouw- en werfgebeuren (voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen, ); - Je leest en begrijpt vlot allerlei plannen, technische tekeningen en handleidingen; - Het bezit van een bachelor in een technische richting is een pluspunt; - Je hebt een goede kennis van de MS-Office pakketten (Outlook, Word, Excel). - Voeling met de setting en de doelgroep is een pluspunt. Voor een uitgebreide beschrijving van het takenpakket en de competenties verwijzen we naar de functiebeschrijving hierboven. HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot en met 30 april Om te solliciteren stuur je een persoonlijk CV en een motivatiebrief naar en vermeld je de titel van de vacature in het onderwerp van je mail. Of je stuurt een CV en motivatiebrief via de post naar: Gemeenschapsinstelling De Grubbe T.a.v. Nele Schoeters Hollestraat Everberg pagina 6 van 8

7 SELECTIEPROCEDURE - Eliminerende screening o.b.v. CV en motivatiebrief: mei 2020 [o.a. op basis van deelnemingsvoorwaarden, motivatie, technische competenties, ] - Inhoudelijk of functiegericht eindgesprek: mei Besluitvorming [competentiescreening en eindgesprek met inbegrip van de vakinhoudelijke casus]: mei Data onder voorbehoud. AANPASSINGEN AAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. KENNISGEVING RESULTAAT EN FEEDBACK Kandidaten worden schriftelijk in kennis gesteld van het resultaat of de beslissing na elke procedurestap. Feedback opvragen kan telefonisch op het nummer 02/ (vragen naar Nele Schoeters). ONS AANBOD Je krijgt een contract van bepaalde duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, en het vooruitzicht op een contract van onbepaalde duur mits het slagen voor een objectieve wervingsprocedure op een later tijdstip. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden op gebied van vorming en bijscholing. De werkplek is ingericht op basis van het anders werken -concept met ondersteuning van moderne ICT-middelen. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. pagina 7 van 8

8 Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag) Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1). Je aanvangssalaris is minimaal , 12 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 2.235,68 euro, relevante beroepservaring wordt meegerekend in je anciënniteit. Voor extra informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je te terecht op Werken voor Vlaanderen. MEER WETEN? Voor extra informatie over de inhoud van de functie of over de selectieprocedure/arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met: Nele Schoeters Directeur ondersteunende diensten van Gemeenschapsinstelling De Grubbe Tel pagina 8 van 8