Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! technisch atheneum Jette te JETTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! technisch atheneum Jette te JETTE"

Transcriptie

1 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! technisch atheneum Jette te JETTE Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs Instellingsnummer Instelling GO! technisch atheneum Jette Directeur Christian PIJPEN Adres Léon Theodorstraat JETTE Telefoon Fax Website Bestuur van de instelling Adres Scholengemeenschap Adres CLB Adres Dagen van het opvolgingsbezoek Einddatum van het opvolgingsbezoek Datum bespreking verslag met de instelling GO! scholengroep Brussel Oud-Strijderslaan EVERE SG GO Brussel Oud-Strijderslaan EVERE GO! CLB Brussel Technologiestraat SINT-AGATHA-BERCHEM Samenstelling inspectieteam Inspecteur-verslaggever Teamleden Martine ZAMAN Sylvie DE KEUKELAERE, Vera TIMMERS, Christa VANPOUCKE OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 1/18

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING HISTORIEK TE REMEDIEREN TEKORT(EN) ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD? Wiskunde in de eerste graad in de A-stroom (leerplan 2006/005) Huishoudkunde in tso tweede graad in de studierichting Sociale en technische wetenschappen (leerplan 2016/010) Mode in tso tweede graad in de studierichting Creatie en mode (leerplan CREAM/OO/VL2/TSO/9D/2010/7841/017) Bio-esthetiek in tso derde graad in de studierichting Schoonheidsverzorging (leerplan 2008/046) Dameskappen en herenkappen in bso derde graad in de studierichting Haarzorg (leerplan 2004/115) Mode in bso derde graad in de studierichting Moderealisatie en -verkoop (leerplan 2004/114) Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Inbreuken op de regelgeving ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG BETREFFENDE DE OVERIGE REGELGEVING...18 OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 2/18

3 INLEIDING Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe. Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd. Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output: context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt. Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten. De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies. Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging. Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de school. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen: een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school of van structuuronderdelen. een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school of van structuuronderdelen op te starten. Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekorten zelfstandig kan wegwerken. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage. Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen. De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden. Meer informatie? en OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 3/18

4 1 HISTORIEK Het vorige doorlichtingsbezoek vond plaats van tot en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf moet de school kunnen aantonen dat tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd. 2 TE REMEDIEREN TEKORT(EN) de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' Basisvorming Specifiek gedeelte Graad 1 A wiskunde Graad 1 Creatie en vormgeving wiskunde Graad 1 Sociale en technische vorming wiskunde Graad 2 TSO Creatie en mode mode Graad 2 TSO Sociale en technische wetenschappen huishoudkunde Graad 3 BSO Moderealisatie en -verkoop mode Graad 3 BSO Haarzorg dameskappen, herenkappen Graad 3 TSO Schoonheidsverzorging bio-esthetiek de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne de regelgeving 3 ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD? 3.1 Wiskunde in de eerste graad in de A-stroom (leerplan 2006/005) Voldoet De leerlingen krijgen alle leerplandoelstellingen op het vereiste beheersingsniveau aangeboden. De evaluatie is valide. Onderwijsaanbod Samenhang Tijdens de doorlichting bleek dat het aanbod aan eindtermen (ET) en leerplandoelstellingen onvolledig en onevenwichtig was. De leerlingen, vooral in 1A, bereikten de doelstellingen wiskunde met een zwak tot onvoldoende beheersingsniveau. In I, 1 was meer dan 20 % van de lessen wiskunde ofwel ingevuld met studie ofwel weggevallen omwille van andere activiteiten. In I, 2 schommelde de lesuitval omwille van diverse redenen rond de 10 %. Verschillende leerplandoelen zijn daardoor niet aan bod gekomen: symmetrie (ET 35), initiatie in de beschrijvende statistiek (ET 17, ET 25) en gelijkvormigheid (ET 27). Aanvullend werden verschillende doelen, vooral in 1A, door tijdsgebrek veeleer minimaal of met onvoldoende diepgang behandeld. Bij het aanbod primeerde de leerboekgerichtheid op de leerplangerichtheid. De leerplanrealisatie stond mede onder druk door het gebrek aan stabiliteit in personeelsbezetting van de vakgroep. De school had geen systematische manier om de gevolgen hiervan op de leerplanrealisatie op te volgen. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 4/18

5 Bij de opvolging blijkt dat de vakgroep alle leerplandoelstellingen evenwichtig, met voldoende diepgang en op een gepast beheersingsniveau aanbiedt. De vakgroep realiseert dit met een doordachte planning, gebaseerd op leerplanstudie. Alle wiskundige vaardigheden komen evenwichtig aan bod. Wiskundige taalvaardigheid en probleemoplossend denken krijgen extra aandacht doordat de leraren van de graad hiervoor vakoverschrijdende initiatieven ontwikkelden. Onder andere het gebruik van de OVUR-strategie (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren) draagt bij tot het methodisch handelen bij de leerlingen. De leraren ontwikkelden leermateriaal om gedifferentieerd om te gaan met de zeer diverse beginsituaties van de leerlingen in het eerste leerjaar. Ze slagen er zo voldoende in om voor alle leerlingen haalbare doelen te stellen, afgestemd op de beginsituatie en de evaluatieresultaten. Uitrusting ICT Inzet uitrusting Leermiddelen Tijdens de doorlichting bleek dat de configuratie van het computerpark niet optimaal was om ICT-integratie op leraren- en leerlingenniveau te ondersteunen. Bij de opvolging blijkt dat de leraren gebruik maken van ICT om de lespraktijk te ondersteunen. De leerlingen krijgen regelmatig opdrachten die ze op de computer uitvoeren. Hierbij leren ze wiskundige software hanteren. Het elektronische platform bevat veel materiaal dat de leerbegeleiding ondersteunt. Evaluatiepraktijk Transparantie Tijdens de doorlichting bleek dat de evaluatie onvoldoende valide was omdat een aantal eindtermen en leerplandoelstellingen niet geëvalueerd werden. De leerlingenresultaten waren zwak. De leerlingen beheersten een aantal basisvaardigheden en -begrippen onvoldoende. De klemtoon lag vooral op de evaluatie van rekenvaardigheden. Bovendien waren de examens te lang. Bij de opvolging blijkt dat de leraren de vragen op toetsen en examens opstellen in functie van de leerplandoelstellingen. Ze werkten de tekorten weg en maakten de examens korter. De toetsen en examens vertonen een goed evenwicht tussen de verschillende vaardigheden. Uit de evaluatie blijkt dat de leraren alle leerplandoelstellingen evalueren. Door zogenaamde bonusvragen brengen ze uitdagende differentiatie in de evaluaties. Vooral de toetsen hanteren de leraren om het individuele leerproces bij te sturen. Ze evalueren de wiskundige vaardigheden expliciet. Hiervoor gebruiken ze schalen waarin de ontwikkelingsniveaus voor de verschillende vaardigheden beschreven staan. Uit de analyse van de resultaten die de vakgroep maakte, blijkt dat deze aanpak effectief is. Leerbegeleiding Preventief Curatief Tijdens de doorlichting bleek dat de zwakke resultaten te relateren waren aan onvoldoende studie-ijver en doorzettingsvermogen. Een aantal leerlingen negeerde de waarschuwingen na een examenperiode. De leraren creëren een krachtige leeromgeving door een goede relatie met alle leerlingen na te streven en veel belang te hechten aan een goede klassfeer met structuur en discipline. Ze wisselen diverse werkvormen af en bieden veel OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 5/18

6 kansen tot individuele remediëring. De leerlingen krijgen frequente en heldere feedback die gericht is op de voorbije en de volgende stappen van het individuele leerproces en op hun leerhouding. Deskundigheidsbevordering Overleg Tijdens de doorlichting bleek dat de vakgroep geen vakgerichte of pedagogische nascholingen gevolgd had. De vakgroep was vragende partij voor meer aansturing, controle en opvolging vanuit het lokale beleid. De vakgroep realiseerde, gesteund door de pedagogische begeleiding en de coördinator, een opvallend sterke ontwikkeling. Door collegiale en doelgerichte samenwerking slaagt de vakgroep erin om de kwaliteit van de eigen onderwijsleerpraktijk aan te sturen, te evalueren en bij te sturen. Dat is een voorbeeld van goede praktijk. 3.2 Huishoudkunde in tso tweede graad in de studierichting Sociale en technische wetenschappen (leerplan 2016/010) Voldoet De vakgroep heeft de tekorten van de vorige doorlichting planmatig bijgestuurd. De verschillende doelstellingen komen voldoende evenwichtig en op het verwachte beheersingsniveau aan bod. De evaluatiepraktijk vertrekt vanuit de leerplandoelstellingen, maar staat nog niet op punt. Tijdens de doorlichting van 2013 hanteerde de vakgroep het leerplan met nummer 2006/032. Sinds 1 september 2016 is het leerplan met nummer 2016/010 van kracht. Het nieuwe leerplan maakt het referentiekader uit bij deze opvolging; het onderzoek gaat uit van de tijdens de doorlichting vermelde algemene werkpunten. Onderwijsaanbod Samenhang Tijdens de doorlichting bleek dat de leerinhouden en het onderwijsleerproces onvoldoende aansloten bij de leerplandoelstellingen. Naast het onvolledige en onevenwichtige aanbod was ook het studiepeil ontoereikend. De focus lag te beperkt op het meegeven van theoretische inzichten die de praktijk kunnen ondersteunen. In de praktijkcomponent lag de nadruk overwegend op het bereiden van maaltijden. Het meer wetenschappelijke, experimentele aspect ontbrak ten voordele van de niet bedoelde uitvoerende huishoudelijke invalshoek. Het cursusmateriaal was ontoereikend. Het onderwijsaanbod is momenteel voldoende gericht op het verwerven van de leerplandoelstellingen. De visie en de doelstellingen van het leerplan maken systematisch het uitgangspunt uit bij het selecteren van de leerinhouden en de organisatie van het onderwijsleerproces. De vakgroep levert inspanningen om het curriculum op een planmatige en uniforme wijze vorm te geven. Het onderwijsaanbod is voldoende evenwichtig en getuigt van voldoende samenhang. De leerlingen krijgen de leerinhouden doorgaans op het gepaste beheersingsniveau aangereikt. Uit de leerlingendocumenten blijkt dat de functionele kennis en vaardigheden geïntegreerd worden aangeboden. De werkvormen zijn aangepast. Zoek-, verwerkings- en andere opdrachten zitten verweven in het aanbod. Er gaat aandacht uit naar observerend en experimenterend onderzoeken. Hierbij wordt afstemming gezocht met het vak natuurwetenschappen. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 6/18

7 Uitrusting ICT Inzet uitrusting Leermiddelen Tijdens de doorlichting van 2013 bleek dat de ICT-integratie in de lessen beperkt was. De computerlokalen in de school werden weinig benut voor het opzoeken, selecteren en verwerken van informatie. De leerlingen kunnen voor het opzoeken, selecteren en verwerken van informatie of voor het uitwerken van digitale opdrachten na reservatie gebruik maken van een lokaal met voldoende computers met internetverbinding. Uit de documenten blijkt dat de leraren ICT en multimedia inzetten om het rendement van het onderwijsleerproces te verhogen. Evaluatiepraktijk Transparantie Tijdens de doorlichting bleek dat de leerlingenevaluatie onvoldoende valide was. De hiaten in het onderwijsaanbod trokken zich door in de evaluatie. De vragen in de toetsen en examens waren grotendeels reproductief. Vragen die peilden naar inzicht en toepassing in functionele en probleemstellende contexten kwamen weinig voor. Het instrumentarium voor de evaluatie van de praktijkgerichte doelen was nog onvoldoende uitgewerkt. De leraren hanteerden geen criteria om te bepalen of een competentie verworven was. De evaluatie was bijgevolg onvoldoende transparant en betrouwbaar. De school verantwoordt zich momenteel in voldoende mate voor de realisatie van de leerplandoelstellingen. De evaluatie van de praktijkgerichte doelen gebeurt via observaties en beoordelingen van de praktijkopdrachten. Hiertoe werkt de vakgroep een criteriumgericht evaluatiesysteem uit. Daarbij gaat zowel aandacht uit naar proces- en productaspecten als naar vakgerichte attitudes. De beoordelingsitems, de puntenverdeling en een normstelling staan nog niet op punt. De ondersteunende kenniselementen krijgen een beoordeling via taken, toetsen en examens. De vraagstelling is gevarieerd en peilt zowel naar kennis, inzicht en toepassing. Leerbegeleiding Preventief Curatief Bij de doorlichting werd vastgesteld dat het cursusmateriaal te weinig uitgewerkt was op basis van de leerplandoelstellingen. Het was onvoldoende gestoffeerd om een integrale en evenwichtige behandeling van de minimumleerstof aan te tonen. De vakgroep stimuleerde onvoldoende het probleemoplossend denken en de zelfstandigheid van de leerlingen. Ze spoorde de leerlingen zelden aan tot het analyseren van opdrachten, het formuleren en kiezen van oplossingen, het opstellen en uitvoeren van een plan en het evalueren en bijsturen van de resultaten. Observerend en experimenterend onderzoeken plande ze zelden in. In de huidige aanpak is tegemoetgekomen aan de opmerkingen van het doorlichtingsverslag. Door de wijzigingen in het lesaanbod en de lesactiviteiten wordt nu meer ingezet op oplossingsgericht en planmatig handelen. Observerend en experimenterend onderzoeken komt geregeld aan bod. De leraren ontwikkelen nieuw cursusmateriaal uitgaande van het nieuwe leerplan. De vertaalslag van de doelen naar functionele kennis, verwerkingsoefeningen en werkopdrachten is doorgaans goed. Wat reeds voorligt, is goed gestoffeerd, passend geïllustreerd en is in toegankelijke taal opgesteld. Het geheel sluit aan bij het profiel van de leerlingen. Deskundigheidsbevordering De vakgroep heeft een planmatig traject doorlopen om het onderwijsaanbod af OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 7/18

8 Beginsituatieanalyse Overleg Vorming te stemmen op de leerplandoelstellingen. Ze bewaakt de volledigheid en het evenwicht van het aanbod. Een verticale leerlijn zorgt voor een stijgend beheersingsniveau van de tweede naar de derde graad. Het bijsturingsproces heeft in de vakgroep geleid tot een meer leerplangerichte visie, een grotere samenwerking en samenhang en een kwaliteitsdenken. De leraren zijn geëngageerd en betrokken. Ze staan open voor professionalisering via ervaringsuitwisseling, nascholing en ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdienst. De veranderingsbereidheid, inzet en kritische ingesteldheid ten aanzien van het eigen functioneren garanderen een verdere, succesvolle aanpak van de nodige bijsturingen. 3.3 Mode in tso tweede graad in de studierichting Creatie en mode (leerplan CREAM/OO/VL2/TSO/9D/2010/7841/017) Voldoet Het leerplanconcept komt duidelijk tot uiting in het leerproces. De geïntegreerde aanpak getuigt van een degelijke leerplanstudie die een concrete vertaling krijgt in de verschillende vakken. De evaluatie is afgestemd op de leerplandoelstellingen. Onderwijsaanbod Samenhang Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat het leerplanconcept niet kwaliteitsvol werd ingevuld en de leerplandoelstellingen onvoldoende werden gerealiseerd. Daardoor was de interactie tussen de verschillende vakken te beperkt en werden er te weinig werkstukken uitgevoerd. De leerinhouden voor kostuum- en kunstgeschiedenis kregen een theoretisch invulling en een vakoverschrijdende werking en wisselwerking bleef uit. Er was geen gezamenlijke doelgerichtheid en onvoldoende linken met het bedrijfsleven en arbeidsmarkt. Daarnaast bevatten de realisaties in praktijk mode geen sporen van actief opzoekwerk, groepswerk, experimenteer-, test- of bijsturingsresultaten. Het afwerkingsniveau en de moeilijkheidsgraad was zwak. De opvolgingsdoorlichting toont aan dat de school de werkpunten degelijk heeft weggewerkt. Sinds dit schooljaar organiseert ze de lessen in de vestigingsplaats Kunsthumaniora. Deze samenwerking biedt mogelijkheden en vertaalt zich nu reeds in een creatievere uitwerking van de leerinhouden. De leerinhouden zijn correct en doelgericht verkaveld in de vakken die nu samen een geheel vormen. Het vak kostuum- en kunstgeschiedenis krijgt een totaal andere invulling die volledig gericht is op de ondersteuning van het vak creatie. Het cursusmateriaal is volledig herwerkt en bevat alle noodzakelijke aspecten van het leerplan. Zo biedt bijvoorbeeld de duidelijke structuur en de goed geïntegreerde visuele aspecten een degelijke ondersteuning voor het leerproces. Meerdere projecten verlopen onder meer in samenwerking met ontwerpers, de sector en het bedrijfsleven. Ook de samenwerking tussen Creatie en mode (tso) en mode in het bso in een ondernemersproject draagt op een positieve manier bij tot de leerplanrealisatie, de motivatie en het welbevinden van de leerlingen. Er worden voldoende concepten uitgewerkt waarvan de moeilijkheidsgraad en het afwerkingsniveau voldoen. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 8/18

9 Onderwijsorganisatie Samenstelling klasgroepen Organisatie curriculum Tijdens de doorlichting bleek dat de verdeling van de vier lestijden voor het vak creatie over drie deelvakken en drie leraren en de samenzettingen met andere lesgroepen een leerplangerichte invulling belemmerde. Uit de opvolgingsdoorlichting blijkt dat de opdracht creatie niet meer versnipperd is en dat er geen samenzettingen zijn. De opdrachtenverdeling gebeurt doelgericht. De verschillende vakken ondersteunen en dragen nu bij tot een gezamenlijke leerplangerichte invulling. Evaluatiepraktijk Transparantie Tijdens de doorlichting was de evaluatie onvoldoende afgestemd op de leerplandoelstellingen. Vooral kennis werd getoetst waardoor de ondersteunende rol voor de praktische vaardigheden onvoldoende tot uiting kwam. Ook de beoordeling van een aanzienlijk aantal algemene attitudes en de onduidelijke beoordelingscriteria vormden nog werkpunten. De opvolgingsdoorlichting toont aan dat de evaluatie ernstig is bijgestuurd. Voor kostuum- en kunstgeschiedenis waren er enkele jaren geen examens meer. Sinds dit schooljaar zijn er terug examens die echter afgestemd zijn op de leerplandoelen, ze peilen nu duidelijk naar inzicht en verwerking. Voor alle vakken is de evaluatie transparant afgestemd op de leerplandoelstellingen. De beoordelingsitems zijn duidelijk geformuleerd. Om de leerlingen te stimuleren tot zelfevaluatie is een verdere uitwerking van de beoordelingscriteria nog een aandachtspunt. Rapporteringspraktijk Leerondersteunend Transparantie De rapportering tijdens de doorlichting was weinig transparant door de opsplitsing in deelvakken. Daardoor was de weergave van de component creatie onevenwichtig. Tijdens de opvolgingsdoorlichting is vastgesteld dat door de herverkaveling van de vakken ook de weergave op het rapport correct verloopt. Daarnaast bevatten de rapportcommentaren degelijke linken naar doelen, opdrachten en werkstukken. Daarnaast is het stimulerend en constructief geformuleerd. 3.4 Bio-esthetiek in tso derde graad in de studierichting Schoonheidsverzorging (leerplan 2008/046) Voldoet De aangegeven tekorten uit het doorlichtingsverslag zijn in voldoende mate weggewerkt. Onderwijsaanbod Samenhang Bij de doorlichting werd vastgesteld dat de leerplanrealisatie voor de theorie bio-esthetiek niet voldeed. De school hanteerde een organisatiemodel waarbij de theoretische leerplandoelstellingen van de verschillende vakonderdelen (make-up, gelaats-, hand-, lichaams- en voetverzorging) door elkaar werden aangeboden in één vak. Een geïntegreerde aanpak ontbrak. Dat was erg verwarrend voor de leerlingen en woog ernstig op de leerplanrealisatie. Bovendien was het cursusmateriaal onvoldoende ondersteunend opgebouwd en kregen de leerlingen de leerplandoelstellingen te kennisgericht aangeboden. Ook de nodige ondersteuning van de vakken toegepaste biologie en toegepaste chemie ging verloren door een verticale samenzetting en een samenzetting van verschillende studierichtingen binnen die vakken. Daarnaast werd de effectieve OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 9/18

10 lestijd voor de praktijk belemmerd door herhalingslessen, voorbereidingstijd voor de examens, uitgebreide examenreeksen en diverse extramurale activiteiten. Zo kwam onder meer het werken met apparaten in de vakonderdelen gelaat- en lichaamsverzorging onvoldoende aan bod. De organisatie van de stage was onvoldoende gericht op het realiseren van leerplandoelstellingen. De stageovereenkomst vertoonde tekorten. De stageactiviteitenlijst was onvoldoende afgestemd op de leerplandoelstellingen. Bovendien bleek uit de stagedocumenten de meerwaarde van de stages voor een aantal leerlingen erg beperkt te zijn. De leerlingen voerden veeleer routinetaken uit. De stagebegeleider beschikte niet over een duidelijke registratie van de uitgevoerde activiteiten waardoor ze onvoldoende zicht had op de progressie van de leerlingen. Bij de opvolging blijkt dat de vakgroep alle werkpunten doelgericht geanalyseerd en aangepakt heeft. De leerlingen verwerven de ondersteunende kennis op een meer gestructureerde en geïntegreerde manier. Een grondige studie van het leerplan en het uittekenen van leerlijnen ging hieraan vooraf. Ook de samenhang met de leerinhouden van de toegepaste wetenschappelijke vakken is in kaart gebracht. In het theoretisch vak bio-esthetiek bieden de leraren aan de hand van thema s de overkoepelende leerinhouden van de verschillende vakonderdelen aan. De overige ondersteunende kennis integreren de leraren doelgericht in de praktijklessen. Het meeste cursusmateriaal is al kwaliteitsvol vernieuwd en afgestemd op de leerplandoelstellingen. Voor de toegepaste wetenschappelijke vakken zitten de leerlingen niet meer samen met leerlingen uit andere studierichtingen. De leerlingen krijgen de leerplandoelstellingen afgestemd op de specificiteit van de studierichting aangeboden. De school heeft op organisatieniveau wijzigingen aangebracht om het werkpunt over de effectieve lestijd aan te pakken. Bij de organisatie van extramurale activiteiten en projecten waaraan de leerlingen participeren waakt de vakgroep erover dat die de leerplanrealisatie ondersteunen. Door het organiseren van permanente evaluatie komt er meer effectieve lestijd vrij. De stageovereenkomst bevat alle verplichte informatie en wordt georganiseerd conform de regelgeving. De school wendt de leerplandoelstellingen aan om de stage-activiteitenlijst samen te stellen. De leerlingen registreren dagelijks de uitgevoerde activiteiten en beschrijven hun ervaringen en leermomenten in een verslag. De stagebegeleider waakt met effectieve begeleidingsacties over het niveau van de stages. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 10/18

11 Uitrusting ICT Inzet uitrusting Leermiddelen Bij de doorlichting werd vastgesteld dat er voor het vakonderdeel lichaamsverzorging onvoldoende thermodekens aanwezig waren, wat de leerplanrealisatie belemmerde. De school beschikte voor de theorie over onvoldoende media. De ICT-infrastructuur in de vaklokalen was aanwezig maar het internet functioneerde niet. Bij de opvolging blijkt dat de school extra thermodekens heeft aangekocht. Het lokaal beschikt over een computer met projectiemogelijkheid. De ICT-uitrusting functioneert. De leraren zetten verder in om ICT te integreren in de lessen. Bij problemen of nood aan ondersteuning kunnen ze altijd bij de ICT-coördinator terecht. Evaluatiepraktijk Transparantie Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat de praktijkexamens geen meerwaarde boden. Het voorafgaand voorbereiden en herhalen van de opdrachten belemmerden veeleer de effectieve lestijd, het lesrendement en de leerplanrealisatie. Het gewicht aan attitudes in de evaluatie was erg hoog. De evaluatie van de theorie was onvoldoende afgestemd op de leerplandoelstellingen. De examenvragen waren uitsluitend kennis- en reproductiegericht. Voor de geïntegreerde proef (gip) was er onvoldoende aandacht voor het proces en het product. De verhouding tussen attitudes en vaardigheden was onduidelijk, hierdoor wogen de attitudes soms zwaarder door. Bij de opvolging blijkt dat de school is overgestapt op permanente evaluatie. Hierdoor zijn de tekorten over de praktijkexamens weggewerkt. De vraagstelling voor de evaluatie van de ondersteunende kennis is bijgestuurd. Naast kennisvragen vormen de handelingswerkwoorden, cases en contextgebonden beeldmateriaal het uitgangspunt van de evaluatie. De geïntegreerde proef (gip) is herwerkt. De proef sluit voldoende aan bij het studierichtingsprofiel. Er gaat zowel aandacht uit naar de evaluatie van het proces als naar het product. De onevenwichtige verhouding tussen vaardigheden en attitudes is weggewerkt. De leerlingen krijgen een duidelijke gids die de handleiding vormt voor de organisatie, de begeleiding en de evaluatie van de gip. Leerbegeleiding Preventief Curatief Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat er in de praktijklessen nog onvoldoende aandacht ging naar het geven van feedback en remediëring. In de theorielessen bleek het moeilijk te zijn om ICT aan te wenden ter ondersteuning van het leerproces. Bij de opvolging blijkt dat elke evaluatie gepaard gaat met feedback. De leerlingen hebben zicht op hun leerprestaties en leerproces. De leraren bieden extra ondersteuning waar nodig. Door het wegwerken van het tekort in de uitrusting kunnen de leraren voldoende gebruikmaken van ICT om het leerproces te ondersteunen. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 11/18

12 Deskundigheidsbevordering Beginsituatieanalyse Overleg Vorming De school is na de doorlichting met de opmerkingen uit het doorlichtingsverslag aan het werk gegaan. Een actieplan met vermeldingen van de tekorten, bijsturingsacties en resultaatverbintenissen was de basis voor de bijsturing. De vakgroep volgt verschillende nascholingen en krijgt ondersteuning van de coördinator en de pedagogische begeleidingsdienst. Recent is er een samenwerking met een vakgroep van een andere school. Omwille van de veranderingsbereidheid, de aangeboden ondersteuning en de interne expertise, vertrouwt de onderwijsinspectie op een verdere succesvolle aanpak en de nodige bijsturingen. 3.5 Dameskappen en herenkappen in bso derde graad in de studierichting Haarzorg (leerplan 2004/115) Voldoet De aangegeven tekorten uit het doorlichtingsverslag zijn in voldoende mate weggewerkt. Onderwijsaanbod Samenhang Bij de doorlichting werd vastgesteld dat het gehanteerde organisatiemodel onvoldoende leerplangericht was. Een geïntegreerde aanpak ontbrak. Zo werd de theorie nog als een losstaand element aangeboden en ontbrak de organisatie van een salondienst. Modellenwerk kwam aan bod maar de leerlingen volgden de afspraken niet altijd op. Bovendien had de vakgroep nog geen concrete afspraken gemaakt over leerlijnen en het verwachte minimale beheersingsniveau op het einde van de tweede graad. Hierdoor stroomden verschillende leerlingen die diverse leerplandoelstellingen onvoldoende beheersten door naar de derde graad. Die achterstand belemmerde de leerplanrealisatie. Veel lestijd ging uit naar herhalingslessen. Daarnaast werd de effectieve lestijd nog extra geremd door een uitgebreide voorbereidingstijd voor de examens, examenreeksen, frequente lesuitval en diverse extramurale activiteiten. De stageovereenkomst vertoonde tekorten. De stage-activiteitenlijst bestond overwegend uit attitudes, een afstemming op de leerplandoelstellingen ontbrak. Bovendien bleek op het moment van de doorlichting de meerwaarde van de stages voor verschillende leerlingen erg beperkt te zijn. De leerlingen voerden veeleer routinetaken uit. De stagebegeleiders beschikten niet over een duidelijke registratie van de uitgevoerde activiteiten waardoor ze onvoldoende zicht hadden op de progressie van de leerlingen. De stagebegeleiding stond niet in verhouding tot de ingerichte stage-uren. De school was daarmee in overtreding van de regelgeving met betrekking tot stages. Bij de opvolging blijkt dat de vakgroep alle werkpunten doelgericht geanalyseerd en aangepakt heeft. De leraren hebben gezamenlijk leerlijnen uitgewerkt van de tweede tot en met de derde graad. Een grondige studie van het leerplan ging hieraan vooraf. Daarnaast werd een wijziging in de organisatie van het curriculum aangebracht. Zo is de leerplanrealisatie vertaald in een organisatiemodel waarbij de leerlingen de leerplandoelstellingen op het gepaste beheersingsniveau aangeboden krijgen in de praktijklessen haarzorg in combinatie met salondienst. Hierbij integreren de leraren de ondersteunende OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 12/18

13 kennis doelgericht. Het cursusmateriaal is kwaliteitsvol vernieuwd en aangevuld met duidelijke opdrachten (werkbladen) afgestemd op de leerplandoelstellingen. Voor het modellenwerk zijn concrete afspraken gemaakt. Per vakonderdeel beschikt de leerling over een opdrachtenblad waarbij het aantal verplichte toepassingen op modellen per rapportperiode is vastgelegd. De school heeft op organisatieniveau wijzigingen aangebracht om het werkpunt over de effectieve lestijd aan te pakken. De opdrachten van de leraren werden herbekeken in functie van stabiliteit en kwaliteit. Bij lesuitval krijgen de leerlingen leerplangerichte opdrachten. Bij de organisatie van extramurale activiteiten en projecten waaraan de leerlingen participeren waakt de vakgroep erover dat die de leerplanrealisatie ondersteunen. Door het organiseren van permanente evaluatie komt er meer effectieve lestijd vrij. De stageovereenkomst bevat alle verplichte informatie en wordt georganiseerd conform de regelgeving. De school wendt de leerplandoelstellingen aan om de stage-activiteitenlijst samen te stellen. De leraren beschikken over een overzicht van de uitgevoerde activiteiten per leerling. De stagebegeleiders beschikken over voldoende stage-uren voor een adequate begeleiding en waken over het niveau van de stages met effectieve begeleidingsactiviteiten. Uitrusting ICT Inzet uitrusting Leermiddelen Bij de doorlichting werd vastgesteld dat er onvoldoende kappersstoelen met hoofdsteunen aanwezig waren. Dat belemmerde de leerplanrealisatie voor het vakonderdeel herenkappen. De school beschikte over ICT-uitrusting maar die functioneerde niet. Hierdoor konden de leraren geen gebruikmaken van media en software om het leerproces te ondersteunen. Bij de opvolging blijkt dat de school over de nodige herenkappersstoelen beschikt om de leerplandoelstellingen te realiseren. De ICT-uitrusting functioneert. De leraren zetten verder in om ICT te integreren in de lessen. Bij problemen of nood aan ondersteuning kunnen ze altijd bij de ICT-coördinator terecht. Evaluatiepraktijk Transparantie Bij de doorlichting werd vastgesteld dat de evaluatiepraktijk onvoldoende garanties bood dat de leerlingen de leerplandoelstellingen op het gepaste beheersingsniveau bereikten. In de praktijkexamens lag het gewicht vooral op attitudes, het beheersingsniveau van de specifieke doelstellingen werd te weinig gemeten. De theoretische examenvragen waren veeleer gericht op reproductie van kennis dan op het niveau van de leerplandoelstellingen. De geïntegreerde proef (gip) was onvoldoende representatief voor het studierichtingsprofiel. Daarnaast werd het aantal dagen dat aan evaluatie mag worden besteed overschreden. De school was daarmee in overtreding van het BVR van houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs. Bij de opvolging blijkt dat de school is overgestapt op permanente evaluatie. Hierdoor zijn de tekorten over de praktijkexamens en het overschrijden van de aantal evaluatiedagen weggewerkt. De evaluatiepraktijk is volledig vernieuwd. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 13/18

14 De evaluatiepraktijk gaat voldoende na of de leerlingen de leerplandoelstellingen bereiken. De leerlingen weten vooraf wat van hen verwacht wordt en waarop ze zullen geëvalueerd worden. Ook het aantal vaardigheidsopdrachten op modellen zijn voor bereiken van de leerplandoelstellingen per rapportperiode vastgelegd. Kennis en inzichten evalueren de leraren vooral onder de vorm van behandelingsplannen, opdrachten en cases. Die evaluatievormen sluiten qua niveau aan bij het leerplan. De geïntegreerde proef (gip) is herwerkt. De proef sluit voldoende aan bij het studierichtingsprofiel. Er gaat zowel aandacht uit naar de evaluatie van het proces als naar het product. De leerlingen krijgen een duidelijke gids die de handleiding vormt voor de organisatie, de begeleiding en de evaluatie van de gip. Leerbegeleiding Preventief Curatief Bij de doorlichting werd vastgesteld dat de meeste leraren de progressie van de leerlingen niet inventariseerden. De evaluatiegegevens van de stages boden nog onvoldoende informatie om de leerlingen optimaal te ondersteunen in het leerproces. Door de gehanteerde evaluatiepraktijk voor theorie was het leren leren voor dit onderdeel nog te eenzijdig gericht op reproductie van kennis. Bij de opvolging blijkt dat door de evaluatiepraktijk en de vernieuwde stageaanpak de leraren de leerlingen gerichter kunnen ondersteunen in hun leerproces. De leraren beschikken over evaluatiedocumenten per leerling om de progressie van de leerlingen te inventariseren. Door het integreren van de ondersteunende kennis in de praktijk is het tekort over het leren leren weggewerkt. Deskundigheidsbevordering Beginsituatieanalyse Overleg Vorming Bij de doorlichting werd vastgesteld dat de vakverslagen weinig blijk gaven van voldoende beleidsmatig gestuurd studierichtingsoverleg. Bovendien werden afspraken van de vakgroep niet altijd nageleefd. De vakgroep bleek onvoldoende voorbereid om de uitdagingen die gesteld worden in de studierichting met succes aan te pakken. De school is na de doorlichting met de opmerkingen uit het doorlichtingsverslag aan het werk gegaan. Een actieplan met vermeldingen van de tekorten, bijsturingsacties en resultaatverbintenissen was de basis voor de bijsturing. Personeelswissels, verschuivingen en ziekte hebben het verbetertraject weliswaar bemoeilijkt. Dit schooljaar werden binnen de vakgroep verschuivingen doorgevoerd om de nodige stabiliteit en continuïteit te waarborgen. De leraren staan open voor kwaliteitsverbetering. Ze hebben voldoende zicht op overige werkpunten en op initiatieven die nog een doelgerichtere toepassing verdienen. De leraren volgen verschillende nascholingen en krijgen ondersteuning van de coördinator en de pedagogische begeleidingsdienst. Omwille van de veranderingsbereidheid, de aangeboden ondersteuning en de interne expertise, vertrouwt de onderwijsinspectie op een verdere succesvolle aanpak en de nodige bijsturingen. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 14/18

15 3.6 Mode in bso derde graad in de studierichting Moderealisatie en -verkoop (leerplan 2004/114) Voldoet De leerplandoelstellingen worden in voldoende mate gerealiseerd en de evaluatie is er goed op afgestemd. Onderwijsaanbod Samenhang Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat de school een aantal leerplanonderdelen verkavelde in verschillende vakken waardoor de leerinhouden niet als één geheel werden aangeboden zoals het leerplan voorschrijft. Het aanbod was onevenwichtig en te sterk kennisgericht waardoor de realisatie van de vaardigheidsgerichte leerplandoelstellingen onvoldoende aantoonbaar was. De realisaties werd niet thematisch gekaderd en verhinderde een procesmatige aanpak. Uit de leerlingenagenda s bleek dat de leerlingen wekelijks retouches uitvoerden, maar dat er onder meer in het cursusmateriaal geen sporen van de leervorderingen op te sporen waren. De leerplanrealisatie van de vaardigheidsgerichte leerplandoelstellingen voor verkoop was niet aantoonbaar. Ook de leerplanrealisatie voor stages was niet transparant door een gebrek aan stageactiviteitenlijsten en transparante beoordelingscriteria. De school leefde de stageregelgeving onvoldoende na. Voor technologie ontbrak een praktische invulling van de leerplandoelstellingen. Een aantal andere leerplanonderdelen kreeg te weinig aandacht of konden niet gelinkt worden aan leerplandoelstellingen. De keuze van de werkstukken gebeurde weinig doordacht en door het ontbreken van duidelijke leerlijnen bleef een graduele opbouw van de moeilijkheidsgraad en het afwerkingsniveau te beperkt. De opvolgingsdoorlichting toont aan dat de school de werkpunten ernstig heeft bijgestuurd. De leerinhouden zijn nu opgesplitst in een modeatelier basics, kunst, leefwereld, vrije tijd en winkelatelier. Daardoor zijn de leerinhouden doelgericht en evenwichtig gegroepeerd en voldoende afgestemd op de vaardigheidsgerichte leerplandoelstellingen. De vakgroep ontwikkelde leerlijnen voor de vakken waardoor bijvoorbeeld voor retouches de opbouw van de moeilijkheidsgraad en complexiteit wordt bewaakt. Via een logboek zijn de individuele leervorderingen in kaart gebracht en het ontwikkelde cursusmateriaal draagt positief bij tot de ondersteuning van het leerproces. De realisaties/werkstukken zijn thematisch uitgewerkt en worden door degelijk gestructureerde projectbundels ondersteund. Door de ontwikkelde leerlijnen is de opbouw van de moeilijkheidsgraad en het afwerkingsniveau behoorlijk. In de winkelatelier komen de vaardigheidsgerichte doelstellingen duidelijk aan bod. Voor stages zijn de activiteitenlijsten transparant en afgestemd op de ontwikkelde leerlijnen en de mogelijkheden van de stageplaats. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 15/18

16 Uitrusting ICT Inzet uitrusting Leermiddelen De school beschikte niet over alle minimale materiële vereisten die het leerplan voorschrijft. In het vaklokaal ontbrak presentatiegedeelte, verschillende snijmessen, een snijtafel, etaleermateriaal en documentatiemateriaal. De vaklokalen werden ook niet optimaal geroosterd. Uit de opvolgingsdoorlichting blijkt dat de school geïnvesteerd heeft in de studierichting. De minimale materiële vereisten zijn nu beschikbaar en dragen bij tot de realisatie van de vaardigheidsgerichte leerplandoelstellingen. Zo zijn er onder meer kassa s en verkoopartikelen aangeschaft voor de winkelatelier. Voor het presenteren en etaleren maken de leerlingen nu onder meer gebruik van de uitrusting van de studierichting Etaleren en standenbouw. Door de verhuis van de studierichting Creatie en mode zijn er voldoende vaklokalen en verloopt de roostering optimaal. Evaluatiepraktijk Transparantie Tijdens de doorlichting was de evaluatie onvoldoende afgestemd op de leerplandoelstellingen. De beoordelingsgegevens kwamen vooral tot stand door een kennisgerichte toetsing terwijl de vaardigheidsgerichte leerplandoelstellingen onvoldoende aan bod kwamen. De beoordelingscriteria waren vaag en enkele beoordelingsgegevens illustreerden de beperkte leerplangerichtheid van de evaluatie. De evaluatie van de geïntegreerde proef (gip) was onvoldoende transparant en niet gebaseerd op heldere criteria. De opvolgingsdoorlichting toont aan dat de evaluatie degelijk is bijgestuurd. De evaluatie is goed afgestemd op het te verwachten beheersingsniveau. Over het algemeen zijn de beoordelingscriteria duidelijk, al is er nog groei mogelijk. De gip is geoptimaliseerd. De leerplangerichtheid blijkt uit de duidelijke opdracht waarbij de leerplanonderdelen aan bod komen. Onder meer de toonmomenten, het logboek en de ondersteunende bundel getuigen hiervan. Rapporteringspraktijk Leerondersteunend Transparantie De rapportering voor de opleiding was tijdens de doorlichting weinig transparant door de onderverdeling voor enkele vakken. Uit de opvolgingsdoorlichting blijkt dat de rapporteringspraktijk verbeterd is. De verschillende ateliers zijn opgenomen en geven een duidelijk beeld van de leervorderingen. Leerbegeleiding Preventief Curatief Sommige opdrachten misten tijdens de doorlichting een duidelijk geformuleerde omschrijving en boden onvoldoende ondersteuning voor het leerproces. Ook een doelgerichte begeleiding van de stages was nog een werkpunt. Tijdens de opvolgingsdoorlichting werd vastgesteld dat het leerproces goed wordt ondersteund door goed gekozen leerinhouden. De themabundels zijn zorgvuldig samengesteld en goed gestructureerd. Aan de hand van onder meer de individuele stageactiviteitenlijsten krijgt de begeleiding van de stage een doelgerichte invulling. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 16/18

17 3.7 Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Tijdens de doorlichting werden werkpunten vastgesteld op het vlak van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de leer- en werkomgeving. De school ging op systematische wijze haar situatie ter zake na, maar was hierin nog onvolledig. De opvolging van de resultaten van de interne en externe controlediensten verliep niet goed. Zo sleepten enkele tekorten al langere tijd aan. De vaststellingen in de documenten van de interne en externe deskundigen stemden overeen met wat de onderwijsinspectie tijdens de doorlichting opmerkte. Deze waren onder meer: de brandveiligheid en evacuatie, de elektrische installatie, het terugdringen van het valgevaar en de beveiliging van de overlopen en balustrades. De indienststelling van apparaten en machines was voor verbetering vatbaar. Tevens was het beheer en de opslag van producten met gevaarlijke eigenschappen onvoldoende. Het sanitair voor meisjes voldeed niet. Uit de opvolgingsdoorlichting blijkt dat de school overtuigende inspanningen heeft geleverd om de tekorten weg te werken. Het globaal preventieplan en de jaaractieplannen bevatten de noodzakelijke inhouden om de grootste risico s te beheersen. De essentiële opmerkingen uit de interne en externe keuringsverslagen zijn erin opgenomen. De preventieadviseur ondertekent de nieuwe bestelformulieren. De indienststelling van apparaten en machines verloopt conform de verwachtingen. De instelling beschikt over een beheersplan betreffende de preventie van legionella. De opvolging gebeurt in samenwerking met VIVAQUA. De metingen worden nauwlettend bijgehouden in een logboek. De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn geïnventariseerd en voorzien van een genormeerd etiket. De school installeerde nieuwe opbergkasten voor de opslag van gevaarlijke producten. Het acuut elektrocutiegevaar is weggewerkt. De school organiseert jaarlijks minstens één evacuatieoefening op basis van een uitgewerkt evacuatiescenario. Ze evalueert de oefening en stuurt bij waar nodig. De functionele ruimte op de buitenspeelplaats werd vergroot. Momenteel zijn er voldoende toiletten voor meisjes, mede door het spreiden van de pauzes van de lesgroepen over de dag. In het hoofdgebouw is een balustrade echter nog onvoldoende hoog. De onderwijsinspectie geeft op basis van de weggewerkte tekorten een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De onderwijsinspectie vertrouwt op het beleidsvoerend vermogen van de school om de resterende tekorten te beheersen en weg te werken. 3.8 Inbreuken op de regelgeving Voldoet Bij de doorlichting werd vastgesteld dat: - de stages niet gerealiseerd werden conform de omzendbrief Leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs SO/2002/09. - de aanwending van het maximum aantal dagen dat aan evaluatie kan worden besteed niet gerespecteerd werd conform het BVR houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs van 31/08/2001, art. 5. Bij de opvolging blijkt dat de inbreuken op de regelgeving weggewerkt zijn. OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 17/18

18 4 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning van tekort(en) zoals vermeld in punt 2 van dit verslag: GUNSTIG voor de erkenningsvoorwaarde 'voldoen aan de onderwijsdoelstellingen' voor Graad 1 A, Graad 1 Creatie en vormgeving, Graad 1 Sociale en technische vorming, Graad 2 TSO Creatie en mode, Graad 2 TSO Sociale en technische wetenschappen, Graad 3 BSO Haarzorg, Graad 3 BSO Moderealisatie en - verkoop, Graad 3 TSO Schoonheidsverzorging. voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'. 5 BETREFFENDE DE OVERIGE REGELGEVING Het inspectieteam stelde geen inbreuken vast die voor verder gevolg doorgestuurd worden naar de bevoegde administratie. Namens het inspectieteam Voor kennisname namens het bestuur Martine ZAMAN de inspecteur-verslaggever Christian PIJPEN de directeur Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school OV so GO! technisch atheneum Jette te JETTE (Schooljaar ) 18/18