ons kontakt Mededelingenblad van de Gereformeerde Kerk te Rijssen Boomkamp 4 Verschijnt om de veertien dagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kontakt Mededelingenblad van de Gereformeerde Kerk te Rijssen Boomkamp 4 Verschijnt om de veertien dagen"

Transcriptie

1 ons kontakt Mededelingenblad van de Gereformeerde Kerk te Rijssen Boomkamp 4 Verschijnt om de veertien dagen

2 REDACTIE ONS KONTAKT W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSEN / ; Eerstvolgende kopij inleveren vóór vrijdag 27 maart uur. BEZORGING ONS KONTAKT Mevr. G. Grevelink, ; ABONNEMENT: Minimaal 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA WEBSITE/ KERKELIJK BUREAU Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSEN ; PREDIKANT Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSEN ; Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal ; KERKELIJK WERKER Mevr. H.J. van Herk Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten ; SCRIBA Mevr. Ilse Bökkerink-Dunki Jacobs, Elsenerstraat 30, 7461 DN Rijssen ; COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSEN ; Bankrekeningnummer: NL81 ABNA NL48 ABNA t.b.v. VVB DIACONIE Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER ; Bankrekeningnummer: NL02 ABNA KOSTER Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSEN ; 2

3 61 e jaargang no. 6 Vrijdag 20 maart 2020 Het oog van de Heer rust op wie hopen op Zijn trouw. Psalm 33 VAN DE KLEINE KERKENRAAD Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de adviezen van onze regering is de Kleine Kerkenraad op donderdagavond 12 maart bijeengeweest en heeft het volgende besloten: - In de komende weken zullen er geen erediensten plaatsvinden in onze Ontmoetingskerk. Zowel de ochtend- als de avonddiensten op zondag 15, 22 en 29 maart en zondag 5 april komen te vervallen. In kleine kring wordt nagedacht om op zondagmorgen via de media van de Ontmoetingskerk een korte viering uit te zenden. - Alle kerkelijke activiteiten, vergaderingen, kringen, jeugdgroepen, clubs en samenkomsten worden stilgelegd t/m 5 april. Het kinderkamp van 3 t/m 5 april gaat niet door. - Er wordt t/m 5 april geen bezoekwerk verricht door ouderlingen en diakenen. Er zal wel telefonisch contact zijn tussen ambtsdragers en gemeenteleden wanneer daar behoefte aan is. Mocht u gesprek willen, bel dan de ouderling van uw cluster. - Ds. Ger Zijl en kerkelijk werker Rita van Herk gaan verder met hun pastorale bezoekwerk. De kleine Kerkenraad adviseert ds. Sander Ris vanwege zijn reuma tot nader order geen pastoraal werk te verrichten. (zie hiervoor ook het schrijven van predikanten en kerkelijk werker). - Bij uitvaarten en trouwdiensten houden onze voorgangers zich aan de gegeven richtlijnen (zie het schrijven van predikanten en kerkelijk werker). Met deze besluiten volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse regering, het RIVM, de landelijke Protestantse kerk. Woensdagavond 25 maart, of bij noodzaak eerder, vergadert de Kleine Kerkenraad opnieuw om te bespreken of er nog andere maatregelen genomen moeten worden. U begrijpt dat wat wij hier schrijven een momentopname is. Het kan zijn dat over een paar dagen de situatie weer anders is en dat bovenstaande niet meer actueel is. Als Kleine Kerkenraad roepen we daarom al onze gemeenteleden dringend op om Ons Kontakt, de website en social media van onze kerk nauwlettend in de gaten te houden. En houden we ook oog voor elkaar. Geef informatie aan elkaar door, in het bijzonder aan hen die niet zo vertrouwd zijn met de sociale media en de website. 3

4 Wees op een verstandige manier zorgzaam voor elkaar en anderen. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Laten we bidden voor onze regering om wijsheid en inzicht. God liefhebben én onze naaste blijft onze grootste opdracht. VAN DE PREDIKANTEN Van de predikanten en de kerkelijk werker In aanvulling op de berichtgeving van de Kleine Kerkenraad, elders in Ons Kontakt, en in overleg met interim voorzitter en scriba van de Kleine Kerkenraad en de Algemene Kerkenraad laten predikanten en kerkelijk werker u op 16 maart het volgende weten: - Samen met het mediateam wordt op dit momenten bekeken of het mogelijk is vanaf zondag 22 maart iedere zondag via de kerktv een viering uit te zenden. Op dit moment is daar nog geen definitief uitsluitsel over te geven. Houdt u daarvoor de website en de social media in de gaten. En informeer mensen waarvan u denkt dat die het mogelijk niet gaan lezen. - Ds. Ger Zijl, ds. Sander Ris en kerkelijk werker Rita van Herk doen in principe geen bezoekwerk meer. Wel zullen ze zoveel als mogelijk telefonisch contact onderhouden met de mensen waarvan zij nu weten dat die dat nodig hebben. Dit conform het voorschrift van de Nederlandse regering, gegeven op zondag 15 maart, het sociale leven zoveel mogelijk te beperken. Wanneer zij in uitzonderlijke situaties toch langsgaan bij mensen, zullen ze dat doen na overleg met het betrokken gemeentelid en conform de gegeven voorschriften (geen hand geven, gepaste afstand bewaren) - Predikanten en kerkelijk werker willen wél heel graag dat gemeenteleden die dringend pastorale zorg nodig hebben hen of de clusterouderling bellen! Ook per telefoon kunnen gesprekken worden gevoerd. En zoals gezegd, zullen zij zelf ook gemeenteleden bellen. - Predikanten en kerkelijk werker willen ook graag dat u hen of de clusterouderling belt wanneer u in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Het spreekt voor zich dat de ziekenhuizen in onze regio het vrij bezoeken van patienten inmiddels niet meer toestaan. Dus kunnen predikanten en kerkelijk werker niet op eigen initiatief komen. Belt u daarom en, als bezoek gewenst blijkt, kan dan telefonisch eerst overlegd worden hoe dat met en in het ziekenhuis te regelen. - In geval een gemeentelid overlijdt is de predikant van uw cluster of de kerkelijk werker beschikbaar om de dankdienst leiden. Zij sluiten zich voor wat die dankdienst betreft aan bij de richtlijn die de uitvaartbranche heeft opgesteld: alleen familieleden in de eerste lijn kunnen aanwezig zijn. Dat zijn grootouders, ouders, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook volgen zij deze regel bij de condoleance vooraf aan de rouwdienst. 4

5 In de praktijk betekent dat dat er voor andere mensen geen condoleance mogelijk is, en dat zij niet aanwezig kunnen zijn bij de dankdienst. De telefoonnummers en de adressen van predikanten en kerkelijk werker vindt u voorin Ons Kontakt. Ook Facetime (ds. Ger Zijl), Skype (ds. Sander Ris en kerkelijk werker Rita van Herk), Whatsapp en Facebook zijn wegen waarlangs ze te bereiken zijn. De 'wind' waait waarheen hij wil. We hoeven u niet meer te vertellen dat er een gemeen virus door Nederland waait. De kranten staan er bol van en het is niet meer weg te denken van de televisie. Bijna elke zender besteedt er aandacht aan. En gelukkig maar. Het is goed om zo veel mogelijk geïnformeerd te zijn en als het kan niet voor verrassingen komen te staan. En toch overvalt het ons soms ook zomaar. Er zijn inmiddels al veel slachtoffers gemaakt. Gelukkig hebben we allemaal ruimschoot kennis kunnen maken met alle ins en outs en ook hoe we met het coronavirus om dienen te gaan. Menigeen zit soms uren gekluisterd aan de buis. En daar hebben we ook wat meer tijd voor, nu we van regeringswege worden geadviseerd zo veel mogelijk in huis te blijven. U zult in het kerkblad van deze week lezen dat ook wij als kerk onze verantwoordelijkheid hebben genomen. De kerkenraad, het moderamen en het ministerie zijn doorlopend online om met elkaar de dingen te bespreken die voor ons als kerk en voor onze gemeenteleden van belang zijn. De mailboxen en WhatsApp raken bijna oververhit, zoveel als er wordt gecommuniceerd (en iedereen is betrokken en leeft mee!). En dat is geweldig en ook nodig! We willen heel zorgvuldig handelen en de juiste beslissingen nemen. En daarbij meegaan in de adviezen die ons van hogerhand worden aangeraakt. Als pastores willen we u graag een hart onder de riem steken. Want we weten dat het voor veel mensen een spannende en soms angstige tijd is. Velen voelen zich machteloos en ervaren een groeiende eenzaamheid nu zij het advies hebben gekregen geen (tot zeer weinig) contact meer te hebben met anderen. Ambtsdragers en Noabers komen niet meer langs en ook wij zullen in het pastoraat zeer terughoudend zijn. Vooral onze zieken en ouderen zullen dat heel goed merken. En dat is verdrietig! Toch is het hoopvol te horen dat het aantal nieuwe slachtoffers in China op dit moment aan het dalen is. We hopen dat het in andere landen ook zo mag gaan. Bij ons in Nederland is het nog wat aan het toenemen en nog niet onder controle, maar we werken er allemaal aan mee om het te stoppen! 5

6 In deze situatie zijn ook positieve aspecten: we krijgen weer aandacht voor elkaar! Zoveel mensen die oog voor elkaar krijgen en voor elkaar willen zorgen. Heeft het virus ook iets met God en met ons geloof te maken? Wij denken van wel. Het zet ons weer aan het denken en doet ons ervan doordringen dat het leven niet maakbaar is en wij eigenlijk afhankelijk zijn van onze Heer. We leven in een hightechcultuur en denken dat onze kennis en wetenschap reikt tot in de hemel. Maar er hoeft maar iets te gebeuren... en staan we met de rug tegen de muur! Uiteindelijk geloven we nog steeds dat God de wereld in Zijn hand heeft en er niets kan gebeuren zonder dat Hij het wil of toelaat. En we begrijpen vaak niets van wat God doet, maar we worden ook in een dergelijke situatie opgeroepen om te vertrouwen op onze Heer! Er kan ons niets gebeuren. Ook niet als er erge dingen gebeuren in ons leven. We zijn in Zijn hand. Laten we voor onszelf en voor elkaar bidden en voor de getroffenen. Dat we het vertrouwen en het geloof vasthouden in deze tijd van grote onzekerheid. Laten we ook bidden voor onze regering. Dat zij wijsheid krijgen om snelle en goede beslissingen te nemen. En laten we bidden voor wereldleiders. Dat dit afschuwelijke virus, met zoveel slachtoffers, ook verbroedering teweeg kan brengen en de wereld daardoor een stukje menselijker wordt. Namens de voorgangers, ds. Ger Zijl KERKENRAAD Beste gemeenteleden, De afgelopen vijf en half jaar heb ik in de Ontmoetingskerk de rol van voorzitter mogen vervullen. Een mooie maar zeer intensieve tijd. Er zijn veel dingen gebeurd in deze periode. Naast de wisseling van meerdere predikanten en kerkelijk werker zijn er veel veranderingen op organisatorisch gebied doorgevoerd. Veranderingen die ik tot op de dag van vandaag zie als noodzakelijk en goed. Veranderingen die voor mij als voorzitter, naast het leiden van vergaderingen e.d., veel gevraagd hebben in het reageren op allerlei situaties die zich voordeden. Zo was er de ongerustheid over de veranderingen, de ziekte van predikanten enz. Allemaal situaties die terecht de nodige aandacht vroegen. In de afgelopen twee maanden heb ik gemerkt dat voor mij langzamerhand de energie ontbrak om adequaat en gepast hiermee om te gaan. Een aantal keren merkte ik zelfs dat het mij emotioneel te veel werd. In overleg met mijn geliefde vrouw ben ik dan ook tot de conclusie gekomen dat het verstandig is terug te treden, dit in het belang van mijn eigen gezondheid en mijn functioneren in zowel de kerk als op mijn werk. Ik heb dan ook besloten mijn taak als voorzitter van de Ontmoetingskerk vanaf heden (6 maart 2020) neer te leggen. Gert Haan 6

7 Als kerkenraad zijn wij heel dankbaar voor al het werk dat Gert de afgelopen jaren in onze gemeente heeft gedaan. Te zijner tijd zullen we hem daarvoor, samen met de andere aftredende ambtsdragers, bedanken. Wij bidden Gert en Yvonne Gods zegen toe. De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 12 maart besloten dat Christiaan Wieringa de vicevoorzitter wordt. Zodra het weer verantwoord is dat de algemene kerkenraad vergadert, zal het proces worden gestart om uit haar midden een nieuwe voorzitter te kiezen. Als gemeente wordt u hier uiteraard van op de hoogte gehouden. Namens de kerkenraad, Ilse Bökkerink, scriba UIT DE WIJKEN Mw. B. den Bak Berendse (Plein nr. 55, 7461 MC, cluster 2) is inmiddels weer opgenomen in ZGT Almelo, waar ze nu behandeld wordt voor haar ziekte. Mw. G. Bosch Borkent (Watermolen 88, 7461 AZ, cluster 2) verblijft in het Deventer ziekenhuis. Jos Westenberg (Zonneroosje 19, 7463 EN, cluster 7) en Richard Fransen (Zonneroosje 21) kregen een paar weken terug beiden de bloemengroet. Hun gezamenlijke MTB-ochtend eindigde in december 2019 met een ongeluk waarbij ze allebei werden aangereden. Na ziekenhuisopname volgden intensieve weken van herstel en revalidatie. We bidden jullie beiden Gods zegen en herstellende kracht toe! Mw. A. Hakkers (Kattenhaarsweg 2/ 035, 7462 ER, cluster 9) verblijft op afdeling Meulenbelt zorg in ZGT Almelo. Mw. H. Schuurman van der Maat (Prins Frederik Hendrikstraat 12, 7462 GC, cluster 9) heeft ZGT Almelo mogen verlaten. Lourens en Marloes Smids kregen 25 februari een zoon: Lowen! (Erve Wolters 62, 7462 CN, cluster 13). Van harte gefeliciteerd; en we bidden jullie Gods vreugde, wijsheid en kracht toe. ds. S. Ris, ds. G. Zijl, R. van Herk-Kerkelijk werker KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND Gedoopt op : - Nova Altink, Vennekesgaarden 31B, Cluster 8. - Veys Bargpeter, Pr Frederik Hendrikstraat 7, Cluster 9. - Lucas Thomas Lohuis, Vink 3, Cluster 7. - Florie Maassen van den Brink, Entoshof 32, Cluster 9. - Jurre ter Stal, Schoenmakersdijk 26, Cluster 7. - Elin Gradie Tijhuis, Eerdmanserve 35, Cluster 3. - Lyèn Tijhuis, Markeloseweg 65, Cluster 5. 7

8 Onttrokken - Mevr. R. Harbers, Graaf Ottostraat 2, Cluster 3. - Dhr. R.T. Geerling, Watermolen , Cluster 2. Opnieuw ingeschreven - Mevr. J.A.L. Knol en kinderen, Burcht 22, Cluster 4. Overgekomen van - Herv. Gem.: Dhr. G. Wessels, Baksteenstraat 3, Cluster 5. Verhuisd - Mevr. J.A. Abma - Gerritsen Mulkes van Kleverburgstraat 11, Nijmegen, Cluster 1 naar Prinses Margrietlaan 7, Lochem, Cluster 1. - Mevr. B.A. Eshuis van Rijssensestraat 399, Nijverdal, Cluster 7 naar Provincialeweg Zuna 9, Zuna, Cluster 1. - Dhr. W.J. Jansen van Witmoesdijk 18, Cluster 4 naar Provincialeweg Zuna 9, Zuna, Cluster 1. Vertrokken naar - Wierden: Mevr. H.J Wellenberg, Klokkendijk 8B, Notter, Cluster 1. - Nijmegen: Mevr. S. Rutterkamp, Olieslager 20, Cluster Deventer: Dhr. T.J. Postmus, Pastoor Petersstraat 39, Cluster 11. J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel VERJAARDAGEN 75+ APRIL 1 apr: mevr. G. Hulsman - van der Meulen, Graaf Ottostraat 53, 7461CP 1 apr: mevr. H. Schuurman - van de Maat, Pr Frederik Hendrikstr 12, 7462GC 3 apr: dhr. C. Verwoerd, Groenling 14, 7463BJ 4 apr: mevr. E.J. Lammers Tijselink, Klokkendijk 14a, 7467PD, NOTTER 4 apr: dhr. M. ten Brinke, Goudvink 37, 7463BD 7 apr: dhr. F.C.C. de Witt, Lijsterbeslaan 8, 7461VL 7 apr: dhr. J.S. Dekker, Ootmarsumsestraat 84, 7602JM, ALMELO 8 apr: mevr. W.J. Blok - van t Zet, Baankamp 29, 7462TC 8 apr: mevr. D. Hoekstra - de Jong, Dokter P Oosthoekstraat 25, 7462JP 13 apr: dhr. D. Beldman, Wierdensestraat 65, 7461BC 15 apr: mevr. J.M. Ekema Harmsen, Hogepad 54, 7462WL 18 apr: mevr. W.B. van Olst Lassche, Hogepad 48, 7462WK 18 apr: mevr. L.M. ter Avest Thur, Schapendijk 33, 7467PN, NOTTER 22 apr: mevr. F. Marsman, Watermolen 72, 7461AZ 22 apr: mevr. J.G.H. Kuipers - van Katwijk, Verlengde Oranjestraat 46, 7461HB 23 apr: dhr. G.J. Steunenberg, Henri Dunantstraat 14, 7462JN 26 apr: dhr. H. van Lindenberg, Jutestraat 2B, 7461TR 8

9 DANK U WEL Dankbetuiging. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de prachtige kaarten met bemoedigende woorden, de telefoontjes, bezoekjes en bloemen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het was voor mij een grote steun in deze moeilijke periode. Bep den Bak-Berendse Bedankt Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen, die ik van u mocht ontvangen, toen ik in de Herberg in Oosterbeek verbleef. Het heeft mij blij verrast, bedankt allemaal! Elly Damstra 40-DAGENTIJD LEESROOSTER Net als vorige jaren zullen wij tijdens de 40-dagentijd een leesrooster delen in Ons Kontakt. Op deze manier kunt u misschien wel wat bewuster stil staan bij de bijbel en bij verschillende vragen waar u vast wel eens over nadenkt: Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken? Of word ik geleefd door mijn gewoontes en dagelijkse bezigheden? Kan ik iets betekenen voor anderen? De bijbel inspireert en bemoedigt, houdt ons een spiegel voor en laat ons de wereld met andere ogen zien. Door middel van dit leesrooster word je uitgenodigd om regelmatig de bijbel open te slaan en te ontdekken wat de Bijbel vandaag te zeggen heeft. Za 21 maart Prediker 8:10-17 Levensgenieters Zo 22 maart Exodus 6:26-7:13 Wie spreekt er eigenlijk? SPAARDOEL ZONDAG 22 MAART Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst - India Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalits betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. 9

10 De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Ma 23 maart Exodus 7:14-25 Verzet is bloedlink Di 24 maart Exodus 7:26-8:11 Overal kikkers Wo 25 maart Exodus 8:12-28 Apart Do 26 maart Exodus 9:1-12 Geruimd Vr 27 maart Exodus 9:13-35 Na hagel komt... nog steeds verzet Za 28 maart Exodus 10:1-20 Kaalslag Zo 29 maart Exodus 10:21-11:10 De laatste slag SPAARDOEL ZONDAG 29 MAART Nieuwe kansen voor straatmeisjes Ghana In Ghana leven ruim kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen om indien mogelijk terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In de hoofdstad Accra leven kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Ma 30 maart Psalm 130 Door een diep dal Di 31 maart Exodus 12:1-13 Nieuwjaar Wo 1 april Exodus 12:14-28 De vooravond van de bevrijding Do 2 april Exodus 12:29-42 Voorbij Vr 3 april Exodus 12:43-51 Feestregels SPAARDOOSJES ACTIE In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. 10

11 We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons somber maakt. Ook mogen we hoop en hulp bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vastzit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Daarom is dit jaar het thema voor de 40 dagen tijd: Sta op! De kinderen kunnen door middel van de spaardoosjes ook dit jaar weer voor goede doelen sparen en op deze manier zelf opstaan voor anderen die hulp goed kunnen gebruiken. De spaardoosjes zullen op zondag 23 februari en zondag 1 maart bij de verschillende uitgangen liggen, waar de kinderen ze mee kunnen nemen. (De wekelijkse spaardoelen staan steeds beschreven in het Ons Kontakt en is ook te lezen op de ZWO-pagina van onze website waar ook overige informatie hierover is te lezen.) DIACONIE DE PAASMIDDAG VAN 1 APRIL GAAT NIET DOOR! In verband met het Coronavirus volgt de Ontmoetingskerk de richtlijnen van RIVM en GGD en worden alle groepsbijeenkomsten afgelast. (zie hieronder het bericht). Volgend op de maatregelen die onze regering heeft genomen, laten we bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn voor de Ontmoetingskerk tot nader bericht niet doorgaan! Dit doen we uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep. Wanneer veel mensen bij elkaar zijn, vergroot de kans op besmetting. Zeker als kerkelijke organisatie willen we geen enkel risico lopen dat er door een bijeenkomst een besmetting zou zijn die de gezondheid van bezoekers en medewerkers in gevaar zou kunnen brengen. Hieronder vallen informatie-/vergaderavonden, kerkdiensten, herdenkingsdiensten, optredens, uitstapjes en andere samenkomsten in onze kerk. Namens de Paasmiddag commissie, Jan Slooijer JEUGD KAMP 2020: THE GREAT ESCAPE Het is inmiddels vaste prik; rondom Pasen gaan de kinderen van Rock Solid en de oudste kinderen van Kidzclub samen op kamp. Dit jaar gaven zich maar liefst 76 kinderen op en dat is een grote zegen. En toen stond de wereld even op zijn kop rondom het corona-virus; iedereen kent de gevolgen. De clubs en kerkdiensten gaan tot eind maart in ieder geval niet door. Tegen die tijd zal de kerkenraad ook zeker besluiten of het kamp wel of niet door kan gaan. Een lastige situatie voor ons als leiding en zeker voor de clubkidz!! 11

12 De onzekerheid over het doorgaan van het kamp, neemt niet weg dat de leiding van Rock Solid en Kidzclub intussen druk bezig is. We zetten in ieder geval een knettergaaf programma op met veel sport, spel, plezier en vrolijkheid. Het thema The Great Escape omvat ook een goeie portie geestelijk voer. Met alle grootse ontsnappingen uit de Bijbel, kunnen we de kinderen veel leren over Gods liefde voor hen. Als het programma rond is, kunnen we dat ook op een later moment uitvoeren. De voorpret van de kinderen tot nu toe was prachtig om mee te maken..want hoeveel snoep mag je eigenlijk meenemen? En die bonte avond, mag je dan ook verkleed? Mogen we echt tot 12 uur opblijven? En bij wie slaap ik eigenlijk op de kamer? Dat soort vragen kregen we als clubleiding in de afgelopen weken om de oren. En ja, die voorpret werkt aanstekelijk en dus doen we ons best om er voor al die 76 clubkids een gaaf kamp voor te bereiden. Of dat nu begin april is, of op een later moment.. Onder voorbehoud zijn we het weekend van vrijdag 3 tot en met zondag 5 april met z n allen te vinden op de Langenberg, een mooie kampeerboerderij aan de rand van Rijssen. We wachten de ontwikkelingen af en blijven ons als Kidzclub en Rock Solid inzetten voor al die prachtige kinderen in onze Gemeente! Met een hartelijke groet namens de kampleiding, Annemieke, Anouk, Gerlinde, Janneke, Jannie, Joelle, Joost, Jose, Leon, Marell, Marina, Marlot, Miriam, Thijmun, Vera en Wim. DE VLIEGENDE SPEELDOOS MUSICAL ESTHER Hey jij daar!! Als jij op de basisschool zit, gaat er iets heel erg gaafs gebeuren!! Heb je wel eens van De Vliegende Speeldoos gehoord? Nee? Nou, luister dan extra goed De Vliegende Speeldoos gaat met jou in 1 dag een hele echte musical over het verhaal van Esther instuderen! Jij speelt hierin aan het einde van de dag ook een rol! Ze komen op zaterdag 9 mei naar Reggesteyn en jij kunt erbij zijn. Je geeft je op door een mail te sturen naar en dan ga je een dag mee maken die je nooit meer zult vergeten. De kinderen van Kidzclub, Kinderkoor Kleurrijk en Rock Solid kregen in de afgelopen weken informatie mee en hebben de kans gehad zich aan te melden Nu kunnen alle andere basisschoolkinderen, zowel van binnen als buiten onze Ontmoetingskerk, zich opgeven totdat we vol zitten. Wees er snel bij want vol = vol!! 12

13 Beste ouders en andere lezers; Met maar liefst 120 kinderen gaat het team van professionele musical-acteurs (van de Vliegende Speeldoos) de musical Esther instuderen en opvoeren. De Vliegende Speeldoos heeft jarenlange ervaring en was in 2017 ook al in Rijssen om de musical Mozes te doen. Deze fantastische dag was voor de meeste kinderen een dag om nooit te vergeten. Wat een feest om mee te maken en wat een belevenis dat we op herhaling mogen met de prachtige, eigentijdse musical Esther! De kosten die de Vliegende Speeldoos vraagt, worden voldaan door de organisatie zingenindekerk.nl ; onderdeel van de PKN. In ruil daarvoor gaan de deelnemende kinderen geld inzamelen voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. Naast het geld voor het goede doel, is er ook geld nodig voor de onkosten van deze dag. Denk dan aan veel knutselmateriaal, de huur van Reggesteyn en koffie/ranja/snoep/fruit, maar ook de lunch voor 120 kinderen, de vrijwilligers en het Vliegende Speeldoos-team. Sponsoring in natura is een mooie optie, een bedrag voor de onkosten is ook welkom. Een voorzichtige schatting is, dat we rond de euro aan onkosten zullen hebben. Wanneer er meer geld binnenkomt gaat dit uiteraard naar Kinderen in de Knel. Wanneer u deze dag wilt ondersteunen met materialen, levensmiddelen of een financiële bijdrage, dan zijn we daar blij natuurlijk erg blij mee! Wilt u dan een mail sturen naar (waarna u een rekeningnummer ontvangt)? Ook kunt u een envelop langsbrengen aan de Baankamp 33 of afgeven in de kerk (aan Paulina, zij zorgt dat het op de goede plek terecht komt). Bovenal stellen wij het op prijs wanneer er in de aanloop naar en tijdens zaterdag 9 mei gebeden wordt voor de kinderen, de vrijwilligers en de acteurs om er met Gods onmisbare Zegen een onvergetelijke dag van te maken. n Enthousiaste groet, Susanne Derksen, Anne Nijkamp, Anneke Bargpeter, Jeannet en Wim van Wingerden ZWO COMMISSIES YOUTH FOR AFRICA Onlangs kregen wij van twee jongeren uit de gemeente een mailtje met de vraag of de ZWO commissie een project van Youth for Africa kan steunen. Dit is een organisatie uit Rijssen die in Ghana meehelpt met het bouwen en verven van huizen en andere gebouwen. Deze twee jongeren, Bente Feenstra en Jolijn Gerrits, gaan komende zomer deze stichting helpen. 13

14 Als ZWO-commissie vinden we het mooi om een lokaal project te kunnen steunen. Daarom is besloten dat er 1025,- wordt gesponsord om elektra en een airco van te kopen. We wensen Bente en Jolijn (en de rest van de groep) alvast veel succes komende zomer! OPBRENGSTEN COLLECTES Afgelopen maanden zijn er een paar collecties geweest waarvan de opbrengst nog niet is genoemd. Het gaat hierbij om de Kerstcollecte voor kinderen in de knel. Deze heeft 1699,- opgeleverd. De collecte op Werelddiaconaatzondag (2 februari), voor boeren in Oeganda, leverde 915,- op. Iedereen hartelijk bedank voor uw bijdrage. UPDATE PROJECT Onlangs kregen wij, van een project wat geld van de ZWO-commissie heeft gekregen, een update. Deze willen we graag met jullie delen. Dit is namelijk het St. Kuntah ziekenhuis in Lisaru (Gambia), dat in aanbouw is. Allereerst hebben ze geld besteed aan eten, omdat er sprake was van veel honger. De mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis hebben hierdoor wat te eten gekregen, omdat het voor hun familie moeilijk is om dit te verzorgen. Daarnaast worden er ook al veel patiënten geholpen, ondanks dat het ziekenhuis nog niet helemaal klaar is. Foto s van dit project kunt u vinden op de website van de ontmoetingskerk en vervolgens op de ZWO-pagina. Namens de ZWO-commissie, Janice Schellevis WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN ONTMOETINGSKERK RIJSSEN Uitnodiging Finsterwalde. De gemeente van de Trinitatiskirche in Finsterwalde heeft ons uitgenodigd voor een bezoek van 12 / 14 juni. Op dit moment i.v.m. het Corona virus is natuurlijk alles onzeker en weten we niet of dit weekend door kan gaan. Toch willen we u alvast op de hoogte brengen. Mocht u belangstelling en interesse hebben om eens een keer mee te gaan naar onze partnergemeente in Finsterwalde, Duitsland, noteer dan alvast de datum. Vertrek op vrijdagmorgen 12 juni, terugkomst op zondag 14 juni. Informatie hierover kunt u bij de leden van de werkgroep gemeentecontacten krijgen. Via Ons Kontakt houden we u op de hoogte. Tiny Huizinga, secretaresse 14

15 VERENIGINGEN EN GROEPEN BERICHT VAN SAM'S KLEDINGAKTIE. Zaterdag 04 april kunt u weer inleveren! Wat geweldig dat je weer een "goed" doel kunt steunen, door je kasten te ontruimen, met je teveel mensen kunt helpen om een "menswaardig" bestaan te geven. Wees blij, ook jij mag meedoen, gewoon door het inleveren van (goede) kleding, schoeisel, bed-huishoudtextiel, kinderkleding, etc. Aanleveren graag in gesloten plastic zakken. Inleveradressen: van uur. De Ontmoetingskerk Boomkamp 4 Rijssen. De R.K. kerk Rozengaarde 51 Rijssen. De Syrisch Orthodoxe kerk Roelf Bosmastraat 35 Rijssen. De opbrengst is bestemd voor een geweldig humaan doel!!. Ter info: Wij zijn soms bang voor iets (denk b.v. aan coronavirus) waaraan/waarop wijzelf veel invloed hebben/kunnen doen. Zo leven veel mensen in omstandigheden waar zij geen invloed op hebben. Ook in zuidoost Ethiopië, het Libengebied, zijn door onderlinge spanningen veel noodzakelijke levensbehoeften vernield/gewoon niet aanwezig. Cordaid werkt hier samen met de lokale partner Carida aan de infrastructuur van m.n. de watervoorziening/huishouding zodat mensen (ook in droogteperioden) zelf invloed kunnen uitoefenen op hun bestaan. Hier zijn zoveel medemensen afhankelijk van (al willen zij, zij hebben niets) van wat wij hebben te geven/willen bieden. Dus doe mee, lever in, je geeft daarmee zoveel mensen een toekomst en uitzicht op een beter bestaan. Namens al die medemensen, bedankt. Wij hopen op uw aller medewerking en zijn daar geweldig blij mee. Medewerkers/vrijwilligers Sam's Kledingaktie. Henk ten Brinke JUBILEUM BBB-EVENEMENT 5 jaar BijbelBierBbq Uit frustratie ontstaan soms de mooiste dingen. Omdat er in de kerken veel voor en door vrouwen georganiseerd wordt, vonden een aantal mannen het tijd dat er ook iets voor ons georganiseerd werd. Zo ontstond de BijbelBierBbq. Een laagdrempelig evenement waar elke man, ongeacht zijn geloofsovertuiging, zich thuis mag voelen. 15

16 Op 20 juni a.s. wordt alweer het vijfde BijbelBierBbq evenement gehouden. Een dag alleen voor mannen of zoals wij zeggen; Kearls. De voorbereidingen zijn in volle gang en dit jaar pakken wij extra groot uit. Op een creatieve manier worden Bijbel, Bier en BBQ vormgegeven. Het wordt weer een mooie dag voor mannen. Christelijke Motor Club. De Christian Motorcyclists Association (CMA) komt met een aantal motorkearls naar de BBB om te vertellen over hun werk als evangelisten in de wereld van de motorclubs. Zij geven een getuigenis als hagenpreek en een workshop waar bezoekers zich voor kunnen opgeven. Naast de motorkearls komt ook Jan Waanders. Jan is een evangelist die van oorsprong uit Rijssen komt. Hij werkt nu in buurtcentrum Het Pand in Groningen. Het Pand is het missionair centrum van de Martini Kerk, een buurtcentrum waar veel gebeurt. Hij geeft op 20 juni een prikkelende hagenpreek van 10 minuten. Amateurbrouwers Voor het lustrum is de organisatie op zoek naar amateurbrouwers die hun bier door onze bezoekers willen laten proeven. Naast het bier van de amateurbrouwers zal tijdens deze editie weer een keur aan speciaal bieren te proeven zijn. Uiteraard is er ook Radler, 0.0-bier en frisdrank. BBQ Na het succes van afgelopen jaren, zullen ook dit jaar 2 koks het vlees voor de mannen klaarmaken. Welk vlees er op de bbq komt is nog niet bekend, maar het bestuur vond met name de beercan chicken, de ribeye s en de dikke speklappen een groot succes! Dit jaar zal het zeker net zo goed zijn en als het aan de organisatie ligt, beter. Denk je van: Lijkt mij leuk en dat wil ik meemaken!, dan kun je kaarten kopen via BijbelBierBbq vindt plaats op 20 juni aanstaande van tot uur te Elzen. De kosten zijn 27,50 (incl. alle activiteiten, bbq en aantal consumpties). Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen kijk dan op of Facebook. Met een hartelijke groet namens het bestuur van onze stichting, Wim van Wingerden, voorzitter Stichting BijbelBierBbq 16

17 OVERIGE BERICHTEN Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook praktischtheologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken. Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen 220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn. Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij: Ina ter Kuile, cursus-coördinator, of of ds. Wim de Jong, of cursusleider of kijk op: 17

18 GEDICHT BIJ ZINNEN Heer, wij hebben allen ogen en toch zijn we ziende blind. Geef ons oog voor wie gebogen gaat, verscheurd door onvermogen zich te weten Vaders kind. Heer, wij hebben allen oren, toch zijn wij als uitgedoofd. Geef ons oor voor wie verloren niet meer bij Uw kudde horen, niet meer weten van geloof. Heer, wij hebben allen handen en toch staan we vaak onthand. Geef ons tastzin om wie stranden, en in eenzaamheid verzanden mee te voeren naar Uw land. Heer, wij hebben allen monden en toch staan we als verstomd. Geef ons stem om te verkonden wat Uw leerlingen verstonden: dat Gij eenmaal wederkomt! Ingezonden door Jaap Blok 18