Notulen MR 2 datum 6 november 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen MR 2 datum 6 november 2018"

Transcriptie

1 Notulen MR 2 datum 6 november 2018 Plaats Aanvang Afsluiting Aanwezig Afwezig Kbs De Werft uur Nr Agendapunten Tijd Verantwoordelijke Verslag Besluiten 01 Opening en vaststellen agenda 02 Vaststellen notulen vorige vergadering (mr 1 van 18 sep) 03 Ingekomen post 5 Lilianne/Luuk Voorstelrondje omdat ouder Wouter de Wit (gedragspsycholoog) er is die de oudergeleding binnen de hele stichting vertegenwoordigt in de GMR en toevallig ook ouder van onze school is. Hij heeft vanuit de GMR onze school en de Boomgaard aangewezen gekregen om daar contactpersoon voor te zijn. 5 secretaris en notulant 1 secretaris Notulen zijn vastgesteld op een puntje na dat Frank de secretaris zou zijn voor

2 04 Koersplan 15 directeur Ger: Vorig koersplan onwerkbaar dik, nieuw format vanuit bestuur opgesteld van maximaal 8 kantjes dat dan door de school moet worden ingevuld. Inhoud deels gekoppeld aan verplichte onderdelen vanuit INOS, de rest wordt school specifiek ingevuld. Dan moet het koersplan goedgekeurd worden door achtereenvolgens bestuur, MR, team. Soms klopt e.e.a. niet meer wat er in staat omdat er al ontwikkelingen bezig of gerealiseerd zijn. Vanuit het koersplan wordt het jaarplan opgesteld dat 2x per jaar met het bestuur wordt besproken op vorderingen. Het is een ontwikkelplan en aan verandering onderhevig. Het is ook een momentopname. De sterke en zwakke punten van de school staan er in vermeld waaruit dus ontwikkelpunten worden gehaald voor het jaarplan. Daar worden doelstellingen uitgehaald die in de diverse KK s worden besproken en daar worden actiepunten uit geformuleerd.

3 Wouter stelt voor: Noem de exacte datum van het meetmoment waarop het rapport is vastgesteld. Dat is duidelijk en voorkomt discussie. Vindt de MR een goed voorstel. In jaarplan staan de ontwikkelpunten die Ger in vorige MR-vergadering heeft benoemd. Daarnaast staan er een aantal vaste aandachtspunten vanuit bestuur in vernoemd waar aan gewerkt moet worden. Evelien vraagt: Hoe staat het met onze schoolschuld. Begin 2018 hadden we euro schuld. Taakstelling voor 2018 was deze schuld weg te werken. Is gelukt tot op 9000 euro na. Die restschuld gaat mee naar We hebben door de groei met 23 leerlingen echter extra financiën tot onze beschikking. Daarmee kunnen we onze restschuld wsl in 2019 wegwerken. Will: moet dat extra geld dan niet ingezet worden voor een groep? Nee zegt Ger, wij krijgen als school dat geld niet helemaal zelf, een deel blijft op bestuursniveau hangen. Dat is een stukje

4 05 Protocol Excessief gedrag solidariteit. Dit is een aandachtspunt voor de GMR! Evelien: ik lees hier dat we als school streven naar inclusief onderwijs, is dat Inosbeleid of schoolbeleid. Ger: er gaan nog altijd kinderen naar het SO omdat we die op onze school niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. Maar daarnaast streven we naar groep doorbrekend onderwijs en naar plusklassen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze lln. 10 directeur Aanleiding voor dit punt was de onrust binnen de huidige groep 6, vorig jaar groep 5 waarbij er door een leerling ook wel excessief gedrag werd getoond. Dit was ook een behoefte van ouders om te weten hoe school er mee omgaat en wat de school doet en kan doen. Verwijderen van een lln is, ook vanwege passend onderwijs, steeds moeilijker geworden. Luuk geeft aan dat het protocol wel erg strak is en dat wordt momenteel

5 echt niet als zodanig gehanteerd. Ger geeft aan dat dit natuurlijk wel de bedoeling is. We moeten heel direct en duidelijk reageren. Leerkrachten moeten zich vrij voelen dit in te brengen bij vergaderingen of hierin open te zijn naar elkaar toe. In zorgteamvergaderingen van IB, gedragsspecialist en leerkracht worden leerlingen besproken waar de leerkracht handelingsverlegen mee is. Er was binnen Inos wel een beleid Schorsen en Verwijderen maar geen protocol m.b.t. tot excessief gedrag. MR juicht het toe dat school hier mee bezig is! 06 Stand van zaken eureka 10 Maud/Lilianne Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 07 GMR 10 Wouter Wouter komt vandaag om de mensen van de MR van onze school te leren kennen. Omdat hij op stichtingsniveau ouders vertegenwoordigt wil hij graag horen hoe er binnen de school gereageerd wordt op aandachtspunten die in de GMR besproken zodat er een goede wisselwerking tussen MR

6 en GMR is zowel vanuit school naar de stichting toe als vanuit de stichting naar school toe. Wouter vindt het voorbeeld m.b.t. het protocol Excessief gedrag wel iets om mee te nemen en daar eventueel Inosbeleid op te zetten. Binnen GMR bezig met IKC op alle scholen. Wouter hoort binnen de GMR dat de scholen die een IKC hebben hier wel enthousiast over zijn. Ger: door ruimtegebrek hebben wij niet alle instanties m.b.t. zorg binnen onze school. Het is wel het streven om eventueel tot een wat nauwere samenwerking te komen met Kober. Wouter geeft aan dat de stichting er wel mee bezig is om te kijken wat de mogelijkheden hieromtrent zijn. GMR ook als speerpunt: Inos heeft Phoenix opgezet: mensen in dienst genomen (28 lkr). Die zijn beschikbaar als invalkrachten, deze mensen krijgen een stamschool en daarnaast een ontwikkelplan. Ze krijgen

7 08 Procedures rond notulen e.d. extra begeleiding vanuit Inos in de vorm van klassenbezoeken. Wouter neemt vanuit deze vergadering al meteen wat punten mee naar GMR en zal dus de notulen volgen op de site. Hij hoopt echter dat we ook in persoonlijke contactmomenten punten kunnen aandragen en bespreken. 5 Lilianne Notulen worden binnen een week na de vergadering doorgestuurd aan de MR-leden; Binnen een week na het toesturen worden er reacties aangeleverd; Ontstaan er te veel discussie over een punt dan worden de notulen vastgesteld m.u.v. dit ene punt. Bij dit punt wordt dan opgemerkt dat dit punt in de eerstvolgende vergadering nogmaals aan de orde komt. Zijn er weinig of geen aanmerkingen die makkelijk door de notulant kunnen worden aangepast dan wordt dit meteen gedaan en dan kunnen de notulen meteen op de site worden geplaatst. De notulant stuurt de aangepaste notulen dan naar de secretaris

8 die er voor zorgt dat ze door Michel op de site worden geplaatst. 09 Jaarplan MR 20 Lilianne Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende bergadering. 08 Wvttk Bespreken tekstsite MR, deze wordt op details aangepast en zal door Maud ism Michel op site worden geplaatst. Ook de vergaderdata van de MR van dit schooljaar zullen op de site worden geplaatst. 09 Sluiting 21:45 Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen Wat Wie wanneer Uitnodigen voorzitter en penningmeester van de or t.a.v. Financiële transparantie Frank Volgende vergadering 15 jan 2019 Innen ouderbijdrage Notulen binnen 30 dagen op de site voor de ouders. Luuk vraagt dit aan Michel.. Binnen 30 dagen dus voor 5 december.

9 Liliane zorgt leesstof mbt MR Liliane vraagt Lia dit te kopiëren. Voor volgende vergadering. Koersplan controleren op schrijfen datafouten Will en Evelien Binnen nu en 3 weken sturen we de voorstellen voor de correcties naar Ger. Niet op inhoud! Ger bespreekt Protocol excessief gedrag binnen het team. Ger In een van de volgende teamvergaderingen. Jaarplanning, jaarplan, regelementen en nieuwsbrief bespreken Voor het bespreken van deze stukken zaal door de voorzitter en/of de secretaris een extra vergadering worden gepland vanwege tijdsbelastin! Ingelaste vergadering. Onderhouden site MR Maud i.s.m. Michel In ieder geval voor volgende MR.