Ambulancezorg en ziekenvervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambulancezorg en ziekenvervoer"

Transcriptie

1 Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale verschillen in het aanbod? Locaties ambulancestandplaatsen september 2007 Kosten Aan welke ziekten en aandoeningen wordt het geld besteed? Vraag en gebruik Hoe groot zijn de vraag en het gebruik en nemen deze toe of af? Wat is er bekend over wachttijden? Reistijd vanaf dichtstbijzijnde ambulancestandplaats 2007

2 Kort en bondig Ambulancezorg belangrijke schakel in spoedeisende medische hulpverlening Ambulancezorg begint bij een melding van een acute aandoening of letsel aan een meldkamer en eindigt na de overdracht van de patiënt, meestal aan een ziekenhuis. Daarmee is het een belangrijke schakel in de keten van spoedeisende medische hulpverlening. Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en planbare (bestelde) ambulancezorg. Bij grotere incidenten spreken we van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). 15-minutennorm bij levensbedreigende situaties Bij een melding waarbij gevaar bestaat voor leven of blijvende invaliditeit is de streefnorm dat de ambulance binnen vijftien minuten na ontvangst van de melding ter plaatse is (A1- urgentie). De ambulance voert dan licht- en geluidssignalen. Als er geen direct levensgevaar is maar snelle hulp wel wenselijk, wordt de ambulance geacht binnen uiterlijk 30 minuten ter plaatse te zijn (A2-urgentie). Planbaar vervoer wordt op afspraak uitgevoerd en betreft in het algemeen patiëntenvervoer van en naar ziekenhuizen (B-vervoer). Aanbod is regionaal georganiseerd In Nederland zijn 24 RAV-regio's (Regionale AmbulanceVoorziening), dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de ambulancedienst(en). Achttien RAV-en zijn volledig operationeel en zes nog in oprichting. In september 2007 beheren deze 24 RAV-en 202 ambulanceposten of standplaatsen, waar ambulances gestationeerd kunnen zijn. Hiervan hebben 193 standplaatsen een paraatheid van 24 uur. In 2006 waren in totaal 668 ambulances operationeel; op werkdagen overdag worden daarvan ongeveer 460 ambulances in paraatheid gebracht. De ambulancezorg biedt werk aan ongeveer personen, 80% hiervan is ambulanceverpleegkundige of -chauffeur. Drievijfde van de ritten zijn spoedritten In 2006 was 62% van de ambulanceritten een spoedeisende rit (A1- of A2-rit), de overige zijn planbare ritten (B-rit). De spoedeisende ritten betreffen veelal meldingen van ongevallenletsels, vooral verkeersongevallen, en acute problemen aan het hartvaatstelsel. Per dag werden in 2006 gemiddeld ambulanceritten verreden, 41% hiervan bestond uit A1- ritten. Negen procent van de A1-ritten overschrijdt 15-minutennorm In 2006 heeft 9% van het aantal A1-ritten de 15-minutennorm overschreden. Dit komt overeen met A1-ritten. Vaak ontstaan overschrijdingen door een combinatie van factoren als onvoldoende beschikbaarheid, onvoldoende spreiding van standplaatsen en overmacht. Niet heel Nederland bereikbaar binnen 15-minutennorm Het landelijk budget voor de ambulancezorg wordt verdeeld op basis van een beschikbaarheidmodel, dat er op gericht is dat gemiddeld 95% van de bevolking binnen 15 minuten na melding bij de Meldkamer Ambulancezorg bereikt kan

3 worden. Ruim Nederlanders (5,6%) kunnen in 2005 niet binnen de 15- minutennorm bereikt worden in een situatie waarin iedere Meldkamer Ambulancezorg (MKA) een ritopdracht verstrekt aan de dichtstbijzijnde standplaats, ongeacht de regiogrenzen. Het percentage Nederlanders dat binnen de norm bereikt kan worden, is de afgelopen jaren iets toegenomen als gevolg van herallocatie en meer operationele standplaatsen. In nieuwe wet centrale rol voor zorgverzekeraars In de nieuwe Wet AmbulanceZorg (WAZ) verschuift een deel van de huidige rol van de gemeentelijke en provinciale overheden naar de zorgverzekeraars en wordt de ambulancezorg op regionaal niveau georganiseerd. De minister bepaalt spreiding en beschikbaarheid en stelt het beschikbare macro- en regionaal budget vast. De nieuwe wet gaat uit van een gereguleerde markt voor de ambulancezorg waarin via aanbesteding wordt gekomen tot vergunningverlening. De nieuwe wet ligt op dit moment nog ter behandeling bij de Eerste Kamer en gaat naar verwachting in 2008 van kracht Ambulancezorg en ziekenvervoer Terreinbeschrijving Wat is ambulancezorg?. Ambulancezorg belangrijke schakel in spoedeisende medische hulpverlening In de nota 'Verantwoorde Ambulancezorg' (BVA & AZN, 2003) is de definitie van ambulancezorg als volgt gegeven: ambulancezorg is de zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) beroepsmatig of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of slachtoffer binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is. Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Dit betekent dat de ambulancezorg is gericht op het voorkomen van de mortaliteit van patiënten door de morbiditeit gunstig te beïnvloeden en vervolgens de patiënten te verwijzen of te vervoeren naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaatsvinden. De zorg begint bij een melding aan de MKA en eindigt na behandeling ter plaatse als er geen nadere verwijzing of vervoer naar een zorginstelling noodzakelijk is, of na verwijzing van de patiënt, of na de overdracht van de patiënt in een zorginstelling, of tot het inschakelen van derden (bijvoorbeeld de huisarts). Daarmee is ambulancezorg een belangrijke schakel in de spoedeisende medische hulpverlening. MKA beoordeelt zorgbehoefte en coördineert zorg De MKA (Meldkamer Ambulancezorg) is verantwoordelijk voor het proces van indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie. Een melding voor spoedeisende medische hulp komt binnen bij de meldkamer. Elke melding wordt door een MKA-centralist op inhoudelijke zorgbehoefte beoordeeld, en indien nodig wordt een ambulance ter plaatse gestuurd. Een ambulanceteam bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een -chauffeur.

4 De zorg en het vervoer worden geleverd door ambulancediensten. De ambulancedienst(en) en de MKA vormen een samenwerkingsverband in de Regionale AmbulanceVoorziening (RAV). Onderscheid tussen spoedeisend vervoer en planbaar vervoer Er wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisend vervoer en planbaar vervoer. De spoedeisende zorg valt uiteen in A1- en A2-ritten. Bij een A1-rit bestaat gevaar voor het leven of blijvende invaliditeit bij een patiënt. De ambulance dient zo spoedig mogelijk en binnen uiterlijk 15 minuten na melding ter plaatse te zijn. De ambulance voert dan licht- en geluidssignalen. Bij een A2-rit bestaat geen direct levensgevaar, maar is snelle hulp wel wenselijk. De ambulance wordt dan geacht uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. Bij planbaar vervoer, of B-ritten, moet men bijvoorbeeld denken aan het interklinische vervoer van (ernstig) zieke patiënten of aan het vervoer van patiënten van hun huis naar het ziekenhuis voor een bepaalde therapie of diagnostiek. B-ritten zijn in tegenstelling tot A1 en A2-ritten te plannen. In beide gevallen gaat het om reguliere ambulancezorg. GHOR bij incidenten met meer dan vijf slachtoffers De reguliere ambulancezorg, zoals hierboven beschreven, heeft betrekking op incidenten met minder dan vijf slachtoffers. Bij grotere incidenten, spreken we van Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waarbij ook brandweer en/of politie is betrokken (zogenaamde opschaling). In dit geval liggen de coördinatie en eindverantwoordelijkheid in handen van de lokale overheid. Schaalvergroting door regionale ambulancevoorzieningen In 2000 pleitte het ministerie van VWS voor schaalvergroting in de vorm van regionale ambulancevoorzieningen (RAV-en) (VWS & BZK, 2000). Tot midden jaren negentig werd het ambulancevervoer vooral verzorgd door kleine, voornamelijk particuliere diensten. Een RAV is een organisatie waarin zowel de MKA als de samenwerkende ambulancediensten van een regio zijn ondergebracht. Verwacht wordt dat regionale ambulancevoorzieningen zullen leiden tot efficiëntere ambulancezorg, een betere kwaliteit en een betere toegankelijkheid van de zorg (door betere regionale spreiding en verhoging van de paraatheid). In 2006 waren 18 van de 24 RAV-regio's operationeel. Ambulancezorg momenteel vastgelegd in WAV De toegang tot en de financiering van de ambulancezorg is vastgelegd in de Wet ambulancevervoer (WAV). Deze wet scheidt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk stelt eisen ten aanzien van de kwaliteit van zorg, de provincie is belast met de planning en spreiding van het aantal ambulances en de mate waarin deze paraat staan. Het regionaal ambulanceplan (RAP) dient als basis voor de financiering van de ambulancezorg in de regio. Het RAP wordt opgesteld door de RAV in overleg met de betrokken zorgverzekeraars en vastgesteld door de provincie. Een belangrijke taak van de gemeente is de inrichting en instandhouding van de Centrale Post

5 Ambulancevervoer (CPA). In het algemeen is dit geregeld in een samenwerkingsverband van gemeenten. Veel CPA's zijn in aanloop naar de nieuwe wet Ambulancezorg al vervangen door MKA's. De gemeente vervult ook nog een belangrijke rol bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Deze rol vloeit voort uit de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. In nieuwe wet centrale rol voor zorgverzekeraars De nieuwe Wet ambulancezorg (WAZ) ligt op dit moment nog ter behandeling bij de Eerste Kamer en gaat naar verwachting in 2008 van kracht. Deze wet vervangt de huidige Wet ambulancevervoer (WAV) uit In de nieuwe wet krijgen de zorgverzekeraars een centrale rol en wordt de ambulancezorg op regionaal niveau georganiseerd. Daarmee ontstaat meer helderheid in de aansturing en verantwoordelijkheden. De rol van vergunningverstrekking die nu wordt vervuld door provincies, wordt overgenomen door de minister. Het is ook de minister die de spreiding en beschikbaarheid bepaalt en het beschikbare macro- en regionaal budget vaststelt (sturing en financiering in één hand). De nieuwe wet gaat uit van een gereguleerde markt voor de ambulancezorg waarin via aanbesteding wordt gekomen tot vergunningverlening. AZN behartigt belangen ambulancezorg De brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) behartigt de belangen van de Ambulancesector. Bij de AZN zijn MKA's, ambulancediensten en regionale ambulancevoorzieningen (RAV-en) aangesloten. Het bestuur van de AZN maakt namens zijn leden landelijk geldende afspraken met onder meer de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken, de zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), provincies en landelijke organisaties van huisartsen, ziekenhuizen en patiënten over de kwaliteit en randvoorwaarden van ambulancezorg. AZN heeft daarnaast een convenant met Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening (SOSA) afgesloten voor het verzorgen van alle opleidingen voor ambulancehulpverleners. Voor onderzoek en beleidsondersteuning maakt AZN gebruik van de diensten van het Nederlands Ambulance Instituut (NAI). Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Aanbod is regionaal georganiseerd In Nederland zijn 24 RAV-regio's, waarvan in volledig operationeel en 6 nog in oprichting zijn. In september 2007 beheren de 24 RAV-en 202 standplaatsen of ambulanceposten waarop ambulances gestationeerd kunnen zijn, dit is er één minder dan in 2004 (zie tabel 1). Hiervan hebben 193 een paraatheid van 24 uur en 9 zijn alleen overdag of 's nachts operationeel. In 2006 waren er in totaal 668 ambulances operationeel; op werkdagen overdag worden ongeveer 460 ambulances in paraatheid gebracht. De ambulancezorg biedt werk aan ongeveer personen, bijna personen (88%) zijn werkzaam in het primaire proces (ambulanceverpleegkundige, -chauffeur of centralist). Schaalvergroting in de ambulancezorg In juni 1997 presenteerden de ministers van VWS en van BZK hun beleidsnota 'Met zorg verbonden' (VWS & BZK, 1997) waarin onder andere als een van de pijlers van het

6 toekomstige beleid de schaalvergroting van de ambulancezorg werd genoemd. Aan dit voornemen lijkt te zijn voldaan: veel kleine (veelal kleine particuliere) ambulancediensten zijn de afgelopen jaren opgegaan in grotere diensten. Het aantal ambulancediensten is in 2000 met 30% afgenomen ten opzichte van 1996 (131 versus 92). Het aantal centrale posten ambulancevervoer (CPA s) is in dezelfde periode afgenomen van 37 tot 28. In 2006 zijn er 24 Meldkamers Ambulancezorg (MKA's) en 34 ambulancediensten. Naast schaalvergroting wordt ook regionale samenwerking tussen ambulancediensten aangemoedigd door het ministerie van VWS. De MKA's en ambulancediensten zijn hiertoe gaan samenwerken in 24 RAV-en. Steeds vaker verschillende meldkamers op één plek Steeds vaker vestigen MKA's zich bij meldkamers van politie en/of brandweer. We spreken dan van colocatie. Colocatie wordt mede ingegeven door de rol die ambulancezorg speelt bij de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Dan is een goede afstemming tussen rood (brandweer), wit (ambulance) en blauw (politie) van groot belang. Doordat de verschillende meldkamers vanuit dezelfde locatie opereren, kan er efficiënter en sneller worden gehandeld. Tabel 1: Ontwikkelingen in de ambulancezorg van (Van der Veen et al., 2001; Kommer et al., 2003, CTG/ZAio, AZN, 2006, AZN, 2007) CPA's/MKA's Ambulancediensten Standplaatsen Spreiding en capaciteit Spreiding en capaciteit belangrijk voor korte responstijd In de huidige financiering speelt het aantal standplaatsen een belangrijke rol. De RAV-en hebben enige vrijheid in het inzetten van hun middelen en kunnen standplaatsen beheren die niet in het budgetmodel voorkomen. Daarom zijn er andere cijfers voor het gefinancierd aantal standplaatsen en het aantal operationele standplaatsen. Het laatste aantal is hoger dan het eerste. Een operationele standplaats is een locatie waarvandaan de ambulance vertrekt en waar voorzieningen zijn voor ambulancepersoneel en -materiaal. Een goede spreiding van standplaatsen over de regio is een voorwaarde voor een korte responstijd (de tijd tussen het opnemen van de melding en aankomst ter plaatse). Daarnaast is het van belang dat er voldoende ambulancecapaciteit paraat is om aan de vraag te kunnen voldoen. De spreiding en paraatheid bepalen de beschikbaarheid van ambulancezorg in een regio. Landelijk zijn op werkdagen overdag drie ambulances per inwoners beschikbaar. Regionaal varieert dit tussen twee en zes ambulances.

7 Vorm van paraatheid afhankelijk van de vraag Ambulancepersoneel draait drie soorten diensten: parate diensten, aanwezigheidsdiensten (slaapdiensten) en bereikbaarheidsdiensten (piketdiensten). Bij parate dienst is het ambulancepersoneel aan het werk en opereert vanuit de standplaats. Bij slaapdiensten is het personeel op de post/dienst aanwezig en verricht op afroep arbeid; het personeel slaapt op de post en kan direct vertrekken van daaruit. Bij piketdienst is het ambulancepersoneel niet op de post aanwezig, maar op afroep beschikbaar; in het algemeen is het personeel thuis, de ambulance is in dat geval gestationeerd bij de chauffeur. Het aantal piket- en slaapdiensten neemt toe naarmate het verwachte aantal ritten in een periode kleiner is. De kleinste diensten op het platteland werken 's avonds en 's nachts nagenoeg volledig met piket- en/of slaapdiensten. Bij de grootste standplaatsen in grote steden kan men bijna altijd volledig met parate diensten werken, omdat de rittenvraag daar ook 's avonds en 's nachts hoog genoeg is. Aanbod Zijn er regionale verschillen in het aanbod? Niet heel Nederland bereikbaar binnen 15-minutennorm In 2005 is de spreiding van standplaatsen niet zodanig dat iedere Nederlander binnen de 15- minutennorm bereikt kan worden. In een situatie met open RAV-grenzen (dat betekent dat iedere Meldkamer Ambulancezorg (MKA) een ritopdracht verstrekt aan de dichtstbijzijnde standplaats, ongeacht de regiogrenzen) bedraagt het percentage Nederlanders dat niet binnen de 15-minutennorm bereikt kan worden 5,6% (ruim mensen). De 15-minutennorm is de vastgestelde tijd die mag verstrijken tussen de melding aan de MKA en het ter plaatse arriveren van de ambulance. Er wordt dan van uitgegaan dat het proces van het aannemen van de melding, het uitvragen van de hulpvrager en het uitrukken van de ambulance twee minuten vergt. Hiermee blijft dertien minuten over voor de rijtijd van de ambulance (nettorijtijd). De normtijd van vijftien minuten is bedoeld om de spreiding van standplaatsen te optimaliseren. De spreiding is er op gericht dat gemiddeld 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na melding bij de MKA bereikt kan worden. Zie: Reistijd vanaf dichtstbijzijnde ambulanceplaats in 2007 Relatief veel ambulances in perifere gebieden De 15-minutennorm impliceert dat er juist in regio's met een lage bevolkingsdichtheid en grote spreiding relatief veel ambulances per inwoners zijn. In deze gebieden wonen de mensen gespreid, ver uit elkaar, waardoor meer standplaatsen nodig zijn om de mensen tijdig te kunnen bereiken. In verhouding tot het aantal inwoners bevinden zich in deze regio's dan ook veel ambulanceposten. Zie: Aantal beschikbare ambulances in 2006 per RAV-regio

8 Landelijk uniform kader moet landelijke dekking verbeteren In 2004 heeft de minister van VWS een 'Landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid' vastgesteld, dat uitgaat van landelijke uniforme uitgangspunten. In het verleden waren er verschillen in uitgangspunten voor het vaststellen van de spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Niet alle regio's en provincies hanteerden dezelfde beleidsregels. Zo werd het begrip 'open grens' niet altijd gehanteerd waardoor niet de dichtstbijzijnde ambulance naar een melding werd gestuurd, maar een ambulance van de eigen regio. Het 'Landelijk referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid' is een planningsgrondslag die gebruikt kan worden in het vaststellen en financieren van de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg, en een toetsingskader voor het beoordelen van regionale ambulanceplannen (RAP)'s. Ten opzichte van de spreiding van standplaatsen in 2001 is een aantal standplaatsen geheralloceerd waardoor de landelijke dekking, het aantal inwoners dat binnen de 15- minutennorm wordt bereikt, moet stijgen van 93% naar 95%.

9

10 Vraag en gebruik Hoe groot zijn de vraag en het gebruik en nemen deze toe of af? 6 op de 10 ambulanceritten zijn spoedritten In 2006 is 62% van de ambulanceritten een spoedrit (A1- of A2-ritten). De overige ritten bestaan uit 'besteld vervoer'-ritten (B-ritten) (zie tabel 1). De spoedeisende ritten betroffen veelal meldingen van ongevalsletsels, met name verkeersongevallen, en acute problemen aan het hartvaatstelsel. Het totaal aantal ritten in 2006 was bijna , in 2001 was dit en in 1999 was dit De afname van het aantal ritten tussen 1999 en 2001 ligt in de wijze van registreren en tellen van de ritten. Cijfers van 1999 zijn door de regio's zelf gerapporteerd, terwijl de cijfers van 2001 in een landelijk onderzoek centraal zijn verzameld en bewerkt. De cijfers van 2006 zijn door AZN (Ambulancezorg Nederland) verzameld. Aantal ambulanceritten stijgt jaarlijks met 3 procent Het totaal aantal ritten is in de periode met gemiddeld 3,1% per jaar toegenomen. Het aantal spoedritten (A1 en A2) is met gemiddeld 3,4% per jaar gestegen, dit is iets meer dan het aantal B-ritten (2,3%). In 2006 werden per inwoners van Nederland ongeveer 57 ambulanceritten uitgevoerd (A- en B-ritten). Hiervan zijn 24 ritten met A1-urgentie. Per dag werden gemiddeld ambulanceritten verreden, waarvan A1-ritten. Tabel 1: Aantal ritten in de ambulancezorg in 1999, 2001 en 2006 (Van der Veen et al., 2001, Kommer et al., 2003, AZN, 2007) Totaal aantal ritten Aantal A1-ritopdracht Aantal A2-ritopdracht Aantal B-ritopdracht Vraag en gebruik Wat is er bekend over wachttijden? Overschrijdingen: de 'wachttijden' van de ambulancezorg Een belangrijke indicator voor problemen in ambulancevervoer is het aantal spoedritten waarbij de 15-minutennorm wordt overschreden. Deze overschrijdingen zou men de 'wachttijden' van de ambulancezorg kunnen noemen. De 15-minutennorm begint bij aanname van een melding op de MKA en eindigt bij het ter plekke arriveren van de ambulance. Hiervan zijn twee minuten voor het aannemen en uitvragen van de melding plus het uitrukken

11 van de ambulance en dertien minuten rijtijd voor de ambulance om ter plekke te zijn. Een overschrijding van de 15-minutennorm kan dan zijn oorzaak hebben in een lange aanname van de vraag, een lange uitruktijd of een overschrijding van de 13-minuten rijtijd. Negen procent van de ambulances arriveert niet binnen de tijdsnorm In 2006 heeft 9% van het totaal aantal spoedritten in Nederland de norm van vijftien minuten overschreden. Dit komt overeen met bijna A1-ritten. In 2001 was de overschrijding 8,2%. Dit komt overeen met bijna A1-ritten. Deze cijfers zijn gebaseerd op landelijk verzamelde ritgegevens. In 1999 is het overschrijdingspercentage bepaald aan de hand van opgaves door de MKA's. Toen is een overschrijdingspercentage van 5,9% gerapporteerd, overeenkomend met ritten. Vanwege de verschillende wijzen van rapporteren zijn de cijfers van 1999, 2001 en 2006 niet zonder meer vergelijkbaar. Een belangrijk verschil tussen de en 2006-cijfers ligt in de manier van registreren. Zo was er in 2001 geen landelijke uniforme definitie van het moment waarop een ambulancerit aanvangt. In 2006 is uitgegaan van een standaard in de registratie van tijdstippen. Gemiddelde ritduur tien minuten De gemiddelde ritduur (vanaf melding tot het ter plaatse arriveren) over alle spoedritten in Nederland in 2006 was negen minuten en 58 seconden. In 2001 was dit negen minuten en 22 seconden. De gemiddelde tijd nodig voor het aannemen en uitvragen van de spoedeisende hulpvraag door de centralist en voor het uitrukken van de ambulance, bedroeg in 2001 voor Nederland als geheel drie minuten en dertien seconden. De gemiddelde rijtijd bij een spoedrit voor een ambulance in 2006 was 6 minuten en 20 seconden, in 2001 was dit zes minuten en negen seconden. Zie ook Prestaties A1-ritten 2006 Soort paraatheid lijkt aanwijzing voor hoger overschrijdingspercentage In Nederland was in 2001 tijdens kantooruren 93% van de ambulances in parate dienst. Het overschrijdingspercentage voor die uren was 7,2%. In de nachtelijke uren, van middernacht tot acht uur 's ochtends, was het aandeel parate dienstsoort teruggevallen tot 45% en het overschrijdingspercentage opgelopen tot 11,4%. Regio's met bereikbaarheidsdiensten (piketdiensten) in de nachtelijke uren hadden in die uren vaak meer dan een minuut meer tijd nodig voor het uitrukken. Een duidelijk verband tussen de vorm van paraatheid en overschrijdingspercentages is er echter niet. De mate van onbetrouwbaarheid van de ritgegevens laat het duiden van dit verband niet toe. Verschillende oorzaken voor overschrijdingen van tijdsnorm Vaak ontstaan overschrijdingen door een combinatie van de volgende factoren: 1. Overmacht Bij incidentele situaties zoals slecht weer, files of opgebroken wegen, waardoor de patiënt niet op tijd bereikt kan worden. 2. Onvoldoende spreiding Onvoldoende spreiding van standplaatsen heeft als gevolg dat gebieden niet vanaf standplaatsen bereikt kunnen worden binnen de 15-minutennorm. 3. Onvoldoende beschikbaarheid Ook de paraatheid, het aantal ingezette ambulances per tijdseenheid kan onvoldoende zijn om

12 aan de vraag naar spoedritten (per tijdseenheid) te voldoen. Beschikbaarheid is een maat voor de verhouding tussen het aantal ingeroosterde parate ambulances en de verwachte vraag naar ritten. Juist de combinatie van factoren vergroot de kans op overschrijdingen: als bijvoorbeeld binnen een regio de spreiding al niet optimaal is, is er een grotere kans op overschrijding als ook de beschikbaarheid onvoldoende is. Meer informatie vindt u bij Zijn er regionale verschillen in het aanbod? Titel:Nota PS-cie. SI, agendapunt 4d. (Rapportage RIVM ambulancezorg) Datum: Nummer:4d

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Marktgedrag. Nederlandse Zorgautoriteit

Marktgedrag. Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Marktstructuur In Nederland zijn 25 RAV's aangewezen als aanbieder van ambulancezorg. De RAV is verantwoordelijk voor de uitvoering van ambulancezorg in de betreffende regio.

Nadere informatie

Met dank aan Anne van den Berg, Jannie Damstra, Geert Jan Kommer, Maarten Mulder, Marjolein Pijnappels, Luppo de Vries

Met dank aan Anne van den Berg, Jannie Damstra, Geert Jan Kommer, Maarten Mulder, Marjolein Pijnappels, Luppo de Vries Ambulances in-zicht 2014 Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland, Zwolle

Nadere informatie

Dynamisch Ambulancemanagement

Dynamisch Ambulancemanagement Dynamisch Ambulancemanagement Versie: 2.0, juni 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 17 juni 2009 Dynamisch Ambulancemanagement inhoudsopgave

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2015

Ambulances in-zicht 2015 Sectorrapport Ambulancezorg is zorg aan patiënten die dit acuut nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze het slachtoffer van een ongeval zijn of omdat ze plotseling ernstig ziek worden. Bij acute ambulancezorg

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Sneller een ambulance in Deventer en omgeving

Sneller een ambulance in Deventer en omgeving Sneller een ambulance in Deventer en omgeving Een extra ambulancepost bij Deventer Noord goed voor ambulancezorg in de omgeving 1 Wat heeft het realiseren van een extra ambulancepost bij Deventer Noord

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

Advies. Bekostiging en financiering ambulancezorg per 1 januari 2014

Advies. Bekostiging en financiering ambulancezorg per 1 januari 2014 Advies Bekostiging en financiering ambulancezorg per 1 januari 2014 juni 2013 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming advies 12 1.3 Afbakening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland Ambulances in-zicht 2009 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 fax: 038 488 2647 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2013

Ambulances in-zicht 2013 541.164 A1-inzetten 274.907 A2-inzetten Ambulances in-zicht 2013 328.709 B-inzetten Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland Ambulances in-zicht 2010 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 fax: 038 488 26 47 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2013

Ambulances in-zicht 2013 541.164 A1-inzetten 274.907 A2-inzetten Ambulances in-zicht 2013 328.709 B-inzetten Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg

Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg Rapport Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg April 2005 Publicatienummer 25 25009096- v10 Uitgave College toezicht zorgverzekeringen Postbus 324 1110 AH Diemen Telefoon (020) 797 80 07

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012 de highlights

Ambulances in-zicht 2012 de highlights Ambulances in-zicht 2012 de highlights Voorwoord 2012 markeert een bijzonder jaar voor de ambulancezorg. Na jarenlange voorbereiding werd de Tijdelijke wet ambulancezorg in de Staten-Generaal vastgesteld.

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

Effectmeting DIA. Conclusies en aanbevelingen. Ambulancezorg Nederland

Effectmeting DIA. Conclusies en aanbevelingen. Ambulancezorg Nederland Effectmeting DIA Conclusies en aanbevelingen Ambulancezorg Nederland bijlage: Effectmeting Directe Inzet Ambulance (DIA), TNO-rapport, TNO 2015 R10240, 11 februari 2015 februari 2015 1 Effectmeting DIA

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Colofon. Voorwoord. Tekst Ambulancezorg Nederland

Colofon. Voorwoord. Tekst Ambulancezorg Nederland Ambulances in-zicht 2008 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Ambulances in-zicht, 2006

Ambulances in-zicht, 2006 Ambulances in-zicht, 2006 Ambulances in-zicht, 2006 Colofon AmbulanceZorg Nederland Veerallee 64 Postbus 485, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 421 86 91 fax: 038 423 68 38 info@ambulancezorgnederland.nl www.ambulancezorgnederland.nl

Nadere informatie

Ambulances in-zicht Ambulances in-zicht 2011 2011

Ambulances in-zicht Ambulances in-zicht 2011 2011 Ambulances Ambulancesin-zicht in-zicht2011 2011 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen.

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Inleiding Het vermogen om zo goed mogelijk de gevolgen van rampen en grootschalige, zware ongevallen te bestrijden vergt van onder meer

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012

Ambulances in-zicht 2012 Ambulances in-zicht 2012 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland,

Nadere informatie

Alles voor de patiënt in Bladel

Alles voor de patiënt in Bladel Alles voor de patiënt in De Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. RAV Brabant-Zuidoost biedt

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 7232 / 18 Betreft

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht Ambulancezorg in Nederland van melding tot overdracht 2 Inleiding Deze brochure gaat over ambulancezorg. Iedereen is bekend met ambulances; toch weten maar weinig Nederlanders wat er rondom ambulances

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Ambulances in-zicht Ambulances in-zicht 2011 2011

Ambulances in-zicht Ambulances in-zicht 2011 2011 Ambulances Ambulancesin-zicht in-zicht2011 2011 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ambulancezorg Actuele ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden Ambulancezorg Prestaties Aanrijdtijden

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 835 Wet ambulancezorg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. Inleiding De ambulancezorg heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld

Nadere informatie

ALS ELKE SECONDE TELT, IS HERINRICHTING AMBULANCEVERVOER NOODZAAK

ALS ELKE SECONDE TELT, IS HERINRICHTING AMBULANCEVERVOER NOODZAAK Pagina 1 van 22 Onderzoekrapport ambulancevervoer in het werkgebied Gelderland-Midden ALS ELKE SECONDE TELT, IS HERINRICHTING AMBULANCEVERVOER NOODZAAK Het onderzoek is uitgevoerd door Wim Pieper J.W.F.

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

met medewerking van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu College Tarieven Gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg

met medewerking van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu College Tarieven Gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Niet zonder zorg met medewerking van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu College Tarieven Gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Niet zonder zorg Een onderzoek naar de doelmatigheid

Nadere informatie

REGIONAAL AMBULANCE PLAN IJSSEL-VECHT

REGIONAAL AMBULANCE PLAN IJSSEL-VECHT REGIONAAL AMBULANCE PLAN IJSSEL-VECHT Zwolle, september 1999 drs. K. Brouwer BROUWER Onderzoek, Ontwikkeling & Advies S.O.J.Palmelaan 197 9728 VJ Groningen 050-5 26 83 85 in opdracht van REGIONALE AMBULANCE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5 3. Medewerkers 7 3.1. Verpleegkundige 7 3.2.

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Versie: augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: - het algemeen bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek Jaarverslag RAV Gooi en Vechtstreek 2015 Inleiding Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2015 van de RAV Gooi en Vechtstreek waarmee we u een beeld willen geven van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013. RIVM briefrapport 270412003/2013 G.J. Kommer S.L.N. Zwakhals

Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013. RIVM briefrapport 270412003/2013 G.J. Kommer S.L.N. Zwakhals Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013 RIVM briefrapport 270412003/2013 G.J. Kommer S.L.N. Zwakhals Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013 RIVM briefrapport

Nadere informatie

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG Zwolle, maart 2003 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1 De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen 3 1.1.1 Het leveren van verantwoorde zorg 3 1.1.2 Het ontwikkelen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010. Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Midden

Kwaliteitsjaarverslag 2010. Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Midden Kwaliteitsjaarverslag 2010 Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Midden 1 2 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Organisatie 6 3 Landelijke ontwikkelingen 7 Landelijk Referentiekader voor spreiding en paraatheid

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2016-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport NewtonIen 1-41 mevrouw drs. E.L Schippers 3584 BX Utrecht Postbus 20350 Postbus 3017 2500 Ei DEN HAAG 3502 GA Utrecht t 030 296 81

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

1])) ^ provincie -^^ groningen

1])) ^ provincie -^^ groningen 1])) ^ provincie -^^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 0S0 3I6 49 II algemeen faxnr.: www.provlnciegroningen.nl

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Versie : Herziene versie Utrecht/Zwolle, januari 2008 1-8 1. Inleiding Het gebruik van optische en geluidssignalen is gebaseerd

Nadere informatie

Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013

Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013 Laurens Zwakhals, Geert Jan Kommer, RIVM Pagina van Inleiding Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd de analyse van de bereikbaarheid van de afdelingen Spoedeisende Hulp in Nederland volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet,

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet, Onlangs verstuurden wij onze kaderbrief betreffende de begroting 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord ter informatie aan de leden van ons Algemeen Bestuur en hun behandelend ambtenaren. Van een aantal

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Nadere analyse tijdelijk verblijf en ambulanceritten in Walcheren

Nadere analyse tijdelijk verblijf en ambulanceritten in Walcheren Pagina 1 van 10 Nadere analyse tijdelijk verblijf en ambulanceritten in Walcheren Deze bijlage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar het aantal toeristen in het gebied rond de plaatsen Domburg

Nadere informatie

Welkom. Even voorstellen

Welkom. Even voorstellen Welkom Even voorstellen Waar gaat het om? Opdracht (mandaat, leden LPOAZ) ophalen De regio (medezeggenschap RAV) aan het woord Ontwikkelingen (halen en brengen) Even voorstellen Doelstelling Landelijk

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Stand van zaken ambulancezorg / beantwoording schriftelijke vragen SP over ambulancevoorziening PS2012-381 / PS2011-743 Agendering (advies Griffie) Commissie

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Wat heeft dat met elkaar te maken? Soms lijkt een maat regel die geno - men wordt lastig te begrijpen in relatie tot

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht 2015 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord over het kalenderjaar

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Marijnissen (SP) en Kooiman (SP) over de tekorten aan ambulancepersoneel (2017Z05684).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Marijnissen (SP) en Kooiman (SP) over de tekorten aan ambulancepersoneel (2017Z05684). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie