Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013"

Transcriptie

1 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Bestuurlijke inleiding... 7 Budgettair kader... 9 Programma s Programma 1 Groen en Water Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Programma 2 Mobiliteit en Milieu Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Doel 3.4 Een sterke regionale economie Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Programma 4 Bestuur en Samenleving Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

4 Programma 6 Middelen Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Bijlagen Bijlage 1 Voordracht Bijlage 2 Amendementen en moties

5 Leeswijzer Voor u ligt de. De is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. De opbouw van deze is gebaseerd op het besluit van de Subcommissie Bestuur en Middelen, d.d. 15 februari 2012, over de inrichting van deze bestuurlijke tussentijdse rapportage. Naar aanleiding van vragen vanuit Provinciale Staten (PS) is de presentatie van de afwijkingen op doelniveau aangepast, ter ondersteuning van de bijsturingsvraag voor PS. Allereerst is in de een bestuurlijke samenvatting opgenomen. Vervolgens wordt in het budgettair kader het financieel perspectief van de geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de effectindicatoren als volgt opgenomen: Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Omschrijving indicator X Begroot X X X X Toelichting afwijking: De Begroot-regel in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de is opgenomen. De -regel wordt ingevuld als sprake zal zijn van een verwachte afwijking van de begrote waarde. Als er sprake is van een verwachte afwijking, dan wordt deze vervolgens toegelicht. Indien de regel niet is ingevuld, dan is er naar huidig inzicht geen sprake van een verwachte afwijking; de activiteiten liggen op schema. Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd: Financiële mutaties Lasten I/S Bron Categorie bijstelling beleid x,x mln (v / n) Toelichting op / onderbouwing van mutatie Categorie bijstelling budget x,x mln (v / n) Categorie bijstelling planning x,x mln (v / n) Categorie bijstelling administratief Baten x,x mln (v / n) Bijdrage uit reserve x,x mln (v / n) N.v.t. Storting in reserve x,x mln (v / n) N.v.t. 5

6 De presentatievorm van dit onderdeel is op verzoek van PS aangepast en bestaat uit: 1 e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden 4 categorieën onderscheiden, te weten: - bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door PS vastgesteld beleid; - bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning, en - bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigd budget. - bijstelling op de kapitaallasten wordt als administratieve wijziging gepresenteerd. In de 1 e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling. In de 2e kolom wordt gemeld of de bijstelling een incidenteel (I) of structureel (S) karakter heeft. De derde kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. Mogelijke dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn: - Reserve (RES) - Overlopende passiva (OVP) - Overige baten (BAT) en - Financiële ruimte (FR) In de 4e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan. 6

7 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de aan. De is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Met de bijstellingen wordt de geactualiseerd / de uitvoering van het beleid op een aantal punten bijgesteld. Zo is er sprake van doorgeschoven prestaties; activiteiten waarvan de afronding nog niet eerder kon plaatsvinden en in nog in uitvoering zijn. Daarnaast wordt de Begroting geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen zoals tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) en het in najaar 2012 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen. Naast de in de bij de programmadoelen opgenomen bijstellingen en toelichtingen wordt melding gemaakt van een ontwikkeling van de participatie van de provincie Zuid-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord tot 1 mei Voor de financiële bijdrage is een voorziening gevormd (voorziening DSM). Naar het zich nu laat aanzien zullen in de periode t/m 2014 door de GR extra investeringen moeten plaatsvinden. Dit zal zich vertalen in een hogere bijdrage van de deelnemende partijen waaronder de provincie Zuid-Holland. Op dit moment vindt in GR-verband hierover nog nader overleg plaats en zijn de precieze financiële consequenties nog niet bekend. Bij zal PS hierover nader worden geïnformeerd. Ook is melding gemaakt van een bezwaarprocedure van de Natuur- en Milieufederatie. In de begroting is een bedrag van maximaal voor een begrotingssubsidie aan de Natuur- en Milieufederatie opgenomen. Voor is op basis van een aanvraag van aan de Natuur- en Milieufederatie een subsidie van verleend. Tegen de weigering van loopt een bezwarenprocedure. Het nog beschikbare bedrag dient in afwachting op het resultaat van de bezwarenprocedure en eventueel beroep gereserveerd te blijven. Bij de zal PS hierover nader worden geïnformeerd. Ontwikkeling financiële De bevat een aantal voorstellen die de financiële ruimte (in positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Voor 6,8 mln betreft dit het bij de Jaarrekening 2012 gemelde beklemd deel van het jaarresultaat; beklemd door juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Daarnaast is sprake van een extra tekort van 7,1 mln dat onder meer veroorzaakt wordt door tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) ( 5,0 mln). Het gemelde beklemd deel 2012 ( 6,8 mln) wordt gedekt uit het jaarresultaat Dekking van het extra tekort ( 7,1 mln) dient gevonden te worden binnen de. Hiertoe zullen bij de voorstellen worden aangeboden. Gezien de aanhoudende economische crisis worden in de komende periode verdere tegenvallers niet uitgesloten. Dit kan meerdere onderwerpen betreffen zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, tegenvallende opbrengsten MRB, loonkostenontwikkeling etc. Eventuele effecten voor het lopende jaar worden opgenomen in de. 7

8 8

9 Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de financieel sluitend blijft. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken worden de wijzigingen in stortingen in en onttrekkingen aan reserves weergegeven. Er worden bij deze geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves te vormen. Verloop Algemene reserve Nadat de Algemene reserve is verhoogd met het rekeningresultaat 2012 ( 15,1 mln), wordt daarop 6,8 mln in mindering gebracht. Dit is het bij de Jaarrekening 2012 gemelde beklemde deel van het rekeningresultaat; beklemd door juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Na aftrek van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2012 sluit deze voorjaarsnota op een nadelig verschil van 7,1 mln. Dit is voor 5,0 mln veroorzaakt door bijstelling van de verwachte inkomsten motorrijtuigenbelasting (zie ook Kadernota ). Dekking van dit extra tekort ( 7,1 mln) dient gevonden te worden binnen de. Hiertoe zullen voorstellen worden voorbereid welke bij de in de worden verwerkt. Voor de dekking van het beklemde deel rekeningresultaat 2012 wordt 6,8 mln vanuit de Algemene reserve ingezet. De stand van de Algemene reserve komt hiermee op 41,9 mln. De minimale stand van de Algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012 is 30,0 mln. Ontwikkeling Algemene reserve (bedragen x 1 mln) Stand per ultimo ,7 Toevoeging 3,9 Rekeningresultaat ,1 Beklemd deel rekeningresultaat ,8 Stand Algemene reserve na 41,9 Afdekking risico s oorspronkelijke Begroting; Omvang Algemene reserve als onderdeel van weerstandscapaciteit -30,0 Resterende ruimte ter dekking Kadernota 11,9 Samenstellende posten claims financiële ruimte Beklemd deel rekeningresultaat 2012 ( 6,8 mln nadeel) Bij Jaarrekening 2012 is gemeld dat van het rekeningresultaat 6,8 mln beklemd is met juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Het betreft de volgende posten die in de programma s, bij de desbetreffende doelen, nader zijn toegelicht: 4,4 mln (n) Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) / Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 1,2 mln (n) Mobiliteit, conform Hoofdlijnenakkoord - programma 2 0,6 mln (n) OVP BOR-middelen Fiets en OV 0,3 mln (n) Versnellingsprojecten groen 0,3 mln (n) Gedifferentieerd belonen 6,8 mln (n) 9

10 Motorrijtuigenbelasting (MRB), ontwikkeling wagenpark ( 5,0 mln nadeel) Op basis van de realisatie 2012, de ontwikkelingen in het wagenpark die volgen uit het wagenparkoverzicht van januari, de gerealiseerde inkomsten van de eerste twee maanden en de recente bijstelling van de autoverkopen in (-15% ten opzichte van de eerdere raming van de autoverkopen over ), wordt de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (MRB) vooralsnog 5,0 mln lager geraamd dan begroot voor. Voorgesteld wordt om de begrote opbrengst van de motorrijtuigenbelasting structureel met 5,0 mln af te lagen ten laste van de financiële ruimte (zie doel 6.2). Overige mutaties ( 2,1 mln nadeel) Het resterende saldo van deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal relatief kleine financiële bijstellingen. 0,6 mln (n) treasuryresultaat (incidenteel) 0,1 mln (n) verhoging assurantiebelasting (structureel) 1,4 mln (n) technische bijstellingen van de Begroting, bestaande uit 1,7 mln (n) correctie van een in 2010 abusievelijk in de meerjarenraming opgenomen baat ( en 2014) 0,2 mln (v) vrijval middelen opruimen verspreid glas, en 0,1 mln (v) restitutie bijdrage grondbank Zuidplas 0,8 mln (n) kosten herplaatsingskandidaten DO (incidenteel) 0,05 mln (n) meerkosten samenwerking met gemeenten en regio s (-2016) 0,8 mln (v) kapitaallasten ( en 2014) 2,15 mln (n) Meerjarenbeeld en Kadernota De sluit aan op de Kadernota Daar waar bij structurele ontwikkelingen zijn gesignaleerd, zijn deze meegenomen bij de Kadernota. Het meerjarenbeeld uit de Kadernota is hieronder weergegeven. Voor een toelichting op het meerjarenbeeld en mogelijke dekking van verwachte tekorten, wordt verwezen naar de Kadernota

11 Meerjarenbeeld financiële ruimte (bedragen x 1 mln) Beginstand financiële ruimte 0,0 2,3 3,1 42,8 40,0 á 50,0 Kapitaallasten i.v.m. intensiveringen hoofdlijnenakkoord -2,8-2,8 Beklemd deel rekeningresultaat ,8 MRB ontwikkeling wagenpark (vanaf ,0-5,0-5,0-5,0-5,0 opgenomen in Kadernota) Overige bijstellingen (vanaf 2014 opgenomen in -2,1-1,4-0,1-0,1-0,1 Kadernota, onderdeel Onzekerheidsmarge) Dekking door inzet deel 13,9 rekeningresultaat 2012 ( 6,8 mln) en opname taakstelling ( 7,1 mln) in Begroting Totaal 0,0-6,4-5,1-5,1-5,1 Autonome ontwikkelingen (Kadernota) 10,0 10,0 10,0 10,0 MRB opheffen vrijstelling MRB ontwikkeling wagenpark (in opgenomen -5,0-5,0-5,0-5,0 in ) MRB versterkte negatieve ontwikkeling PM PM PM PM Aandeel korting Provinciefonds in verband met BCF -6,0-15,0-15,0-15,0 Gevolgen aanvullende bezuiniging op accres -2,5-2,5-2,5-2,5 Recentralisatie regionale omroepen -2,0-2,0-2,0-2,0 Indexering -0,4-0,5-0,5-0,7 Bijdrage RZG Zuidplas 0,0-1,6-1,5-1,5 Frictiekosten FmA -2,5-2,5 - - Samenwerken met gemeenten en regio s -0,1-0,1-0,1 - Onzekerheidsmarge financiële ontwikkelingen (*) VJN en NJN -3,5 tot -6,5-3,0 tot -7,0-3,0 tot -7,0-6,0 tot -10,0 Stand per mei -9,7 tot -12,7-19,1 tot -23,1 16,4 tot 20,4 10,5 á 24,5 (*) De post onzekerheidsmarge financiële ontwikkelingen bevat het nadelig verschil van de post Overige bijstellingen vanuit de. 11

12 Programmareserves Binnen programmareserves wordt onderscheid gemaakt in verschillende onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mutaties op onderwerp, groter dan 1,0 mln. Programma reserve (bedragen x 1 mln) Onderwerp mutaties Storting mutaties onttrekking Totaal wijziging mutaties reserves 1 Groen en Water Groene ambities -10,9-10,9 IODS -1,5-1,5 IRP Delflandse kust -2,0-2,0 RODS-projecten -3,0-3,0 2 Mobiliteit en Milieu Frictiekosten RUD +0,6-2,5-1,9 HOV NET Zuid-Holland Noord +3,5 +3,5 Impuls Openbaar vervoer -1,2-1,2 3 Ruimte, Wonen en Economie Alternatieve locatie Hoeksche Waard -26,8-26,8 Economische agenda Zuidvleugel +2,7 +2,7 Greendeal Zonnepanelen-asbest -1,5-1,5 Meerjarenplan bodemsanering ,5-20,8-15,3 Overcommittering OP-West +3,2 +3,2 ROM Zuidvleugel +1,1 +1,1 Saneren glastuinbouw +4,3 +2,0 +6,3 5 Integrale Ruimtelijke Projecten IRP Goeree Overflakkee +2,0-0,5 +1,5 Reservering IRP s +3,0-13,3-10,3 6 Middelen Frictie algemeen +0,8-2,2-1,4 Overige mutaties < 1 mln Diverse onderwerpen +2,91-3,41-0,5 Totaal +28,41-86,41-58,0 + = toename geraamde stand reserve; - = afname geraamde stand reserve Bovenstaande mutaties in de geraamde stortingen in en onttrekkingen uit programmareserves zijn toegelicht in de programma s. Bij deze zijn geen nieuwe reserves ingesteld. Het aantal onderwerpen waarvoor middelen wordt gereserveerd, is uitgebreid met 3. Het betreft: Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves Programma Omschrijving Mutaties stortingen 1 Raingain 0,23 mln 3 ROM Zuidvleugel 1,10 mln 5 IRP Goeree Overflakkee 2,00 mln Investeringen De bruto investeringen (geraamde investeringsuitgaven) zijn met 42,8 mln verlaagd. De geraamde inkomsten zijn 10,7 mln lager dan begroot. 12

13 investeringsbudgetten per programma Investeringen Begroting Programma's 1 Groen en Water Mobiliteit en Milieu Ruimte, Wonen en Economie Integrale Ruimtelijke Projecten Middelen Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven Programma's 1 Groen en Water Mobiliteit en Milieu Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen Ontwikkeling Investeringen programma 1, Groen en Water De investering in een parkeerplaats en toegangsweg in het provinciale recreatiegebied Vlietland heeft vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is vertraging bij het afsluiten van het erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied, waarvan de investering onderdeel uitmaakt. In de nieuwe planning wordt in 0,1 mln (met name voorbereidingskosten) geïnvesteerd en in 2014 bedraagt de investering 1,3 mln. Dit betekent voor een verlaging van 1,4 mln ten opzichte van de raming. Ontwikkeling Investeringen programma 2, Mobiliteit en Milieu De uitgaven worden met 37,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft de projecten Rijnlandroute ( 20,7 mln), Parallelstructuur A12 ( 9,8 mln) en diverse DBI-projecten ( 7,2 mln). De inkomsten worden met 10,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft het project Parallelstructuur A12 ( 8,5 mln) en diverse DBI-projecten ( 2,2 mln). Bij het opstellen van de zijn voor de uitgaven en de inkomsten van de MPI-projecten negatieve stelposten van 10% opgenomen. De reden daarvan is dat in voorgaande jaren is gebleken dat de uitvoering van diverse projecten na vaststelling van de Begroting vertraging oploopt. De bijstellingen van de Rijnlandroute en de Parallelstructuur A12 zijn echter dusdanig groot van omvang dat deze niet met de stelpost worden verrekend, maar nu in de voorjaarsnota separaat worden voorgelegd. Rijnlandroute Bij het opstellen van het MPI was geen informatie voorhanden voor een gerichte toedeling van de beschikbare middelen over de verwachte looptijd van het project. Daarom is het provinciale aandeel in het project (exclusief 153,0 mln overdracht vanuit RGL) gelijkmatig over de verwachte uitvoeringsjaren verdeeld ( 25,6 mln per jaar). Inmiddels is een reëlere raming voor het kasritme van dit jaar beschikbaar van 5,0 mln (inclusief interne projectmanagementkosten). Parallelstructuur A12 Naar verwachting zal de aanbesteding voor dit project eerst eind van dit jaar plaats vinden. De uitgaven in zullen daarom beperkt zijn. De inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld, omdat in het kader van de rijksbezuinigingen voor sommige projecten de bijdragen van het Rijk zijn getemporiseerd. Ook de rijksbijdrage aan dit project wordt later dan verwacht ontvangen. Het kasritme voor wordt daarom op nul gesteld. 13

14 DBI-projecten (Beheer en onderhoud) Ook voor de investeringsprojecten van DBI zijn stelposten in de Begroting opgenomen. De ruimte op deze stelposten is volledig ingezet. Dit wordt veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen van 10,0 mln en het doorschuiven van enkele projecten zoals het groot onderhoud van de bruggen van traject 4 en 6 en de groot onderhoud trajecten N209, N219 en N464. De inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld, omdat een gedeelte hiervan met betrekking tot de baggerprojecten en de bijdrage voor de hefbrug Waddinxveen is gerealiseerd in Daarnaast zijn de bijdragen door derden voor het onderhoud van zowel wegen als vaarwegen in de tijd verschoven. Ontwikkeling Investeringen Bedrijfsvoering In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw (bouwdeel C) en invoering flexibel kantoorconcept (bouwdeel A/B), evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. Het uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de Europese aanbesteding doorgeschoven is van 2012 naar met uitvoering in Hierdoor wordt het investeringsbudget van per saldo met 3,8 mln verlaagd. Herbestemming investeringsmiddelen Beheer en onderhoud Binnen het investeringsprogramma Beheer en onderhoud is sprake van aanbestedingsvoordelen ad 10,0 mln. Voor een deel is hiermee bij de opstelling van de rekening gehouden. Voor het resterend deel ( 5,0 mln) wordt nu voorgesteld om dit in aan te wenden voor het project ophoging Hoornbrug en de realisatie van de rotondes N

15 Programma s 15

16 16

17 Programma 1 Groen en Water Middeleninzet programma 1 Exploitatie Begroot Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming Incidentele lasten en baten Begroot Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

18 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering 0 Begroot Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet 75% (1400 km) Begroot 80% 85% 90% 95% 55% 59% 63% 67% Toelichting afwijking In de begroting is, evenals in de jaarrekening 2012 en in de Wateragenda, tot nu toe uitgegaan van een voorlopige prognose van de waterschappen. In het voorjaar van zijn de definitieve toetsresultaten per beschikbaar gekomen. Bovendien is in 2012 als gevolg van aanwijzing en normering door PS het aantal km te normeren regionale keringen uitgebreid met ruim 250 km (van 1870 tot 2125 km). De prognoses zijn te rooskleurig geweest. Bovenstaande tabel presenteert de prognoses op basis van de definitieve toetsresultaten. Ook de nulmeting verandert naar aanleiding van de definitieve toetsresultaten en de genoemde uitbreiding van het aantal km genormeerde regionale keringen. De nulmeting is nu dat per van de genormeerde regionale keringen 52% (1112 km) op orde is. Aanvullend op deze cijfers is voor 14% van de genormeerde regionale keringen nader onderzoek nodig. De komende maanden zullen de waterschappen hun uitvoeringsprogramma's actualiseren. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water Zwakke schakels IRP Delflandse kust Zandmotor Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling planning 1,1 mln (n) I RES/OVP Op basis van het begin vastgestelde (geactualiseerde) projectplan voor de Zandmotor en Versterking Zwakke schakels bestaat er zicht op de kosten die zullen worden gemaakt en wordt het budget (met name gedekt door de inzet van OVP) hieraan aangepast. 0,1 mln (n) I RES Voor het verder versterken van de provinciale organisatie om de nieuwe rol te kunnen realiseren op het gebied van water (wateragenda: van toezicht naar samenwerken) en groen (groenagenda: van geldgestuurd naar netwerkgestuurd) wordt 0,1 mln ingezet uit de programmareserve (Ontwikkelingsplan Water). Hierbij gaat het onder meer om de kosten van trainingen van de betrokken medewerkers. 18

19 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Baten 1,1 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen en/of onttrekkingen uit de OVP s bijgesteld. Bijdrage uit reserve 2,1 mln (n) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld ( 0,1 mln). Daarnaast wordt uit de programmareserve 1 (IRP Delflandse Kust) 2,0 mln onttrokken ten behoeve van de realisatie van het IRP Integrale (ruimtelijke) Ontwikkeling op Goeree-Overflakkee (doel 5.5). 19

20 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet 4 (3%) Begroot 10 (8%) Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie Raingain Bijdrage uit reserve Raingain Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Bron Categorie bijstelling planning 0,3 mln (n) I RES/BAT Het gaat hier om de uitvoering van het EU-Interregproject Raingain, kosten 0,3 mln. De kosten worden gedekt door een bijdrage vanuit de programmareserve 1 (Raingain) ( 0,1 mln) en een bijdrage van 0,2 mln van de EU. Baten 0,2 mln (v) I Van de EU wordt een bijdrage ontvangen voor het Raingain project. Bijdrage uit reserve 0,2 mln (v) I N.v.t. Binnen de programmareserve wordt 0,2 mln overgeheveld van het onderwerp Stimuleren Duurzame Energie naar Raingain. 0,1 mln (v) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld. Storting in reserve 0,2 mln (n) I N.v.t. Binnen de programmareserve wordt 0,2 mln toegevoegd aan het onderdeel Raingain ten laste van het onderdeel Stimuleren Duurzame Energie. 20

21 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Procentuele jaarlijkse groei van: De bezoekersaantallen Begroot +2% +2% +2% PM De recreatieplaatsen in Zuid-Holland Begroot +1,5% +1,5% +1,5% PM 1.3.b Percentage van de inwoners in Zuid- Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt PM Begroot PM PM PM PM Toelichting afwijking Geen afwijkingen. De nieuwe indicator 1.3.b Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt is toegevoegd door PS bij amendement 367 van 27 juni Voor deze nieuwe indicator waren onvoldoende kwantitatieve gegevens voorhanden in 2012, en is een aanvullende onderzoeksopdracht verstrekt. Voor de nulmeting worden gegevens geanalyseerd uit onder andere de recreantenonderzoeken Deze zal bij de Begroting 2014 worden voorgelegd, en voor zover mogelijk daarbij de nadere invulling van de streefwaarden van deze effectindicator voor 2014 en Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies Visiebeheer Vlietland DP RodS projecten Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

22 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten I/S Dekking Toelichting / onderbouwing op mutatie Categorie bijstelling budget 0,2 mln (n) I BAT Door G.Z-H worden extra baten en lasten gerealiseerd als gevolg van extra opdrachten van Categorie bijstelling planning de recreatieschappen. 61,0 mln (n) I RES/OVP Uitvoeringsprogramma Groen Van de middelen uit het hoofdlijnenakkoord voor groen ( 100,0 mln) is 20,0 mln aan provinciale middelen opgenomen in de Begroting onder dit doel. Verder is in de programmareserve 1 (Groene Ambities) nog circa 20,0 mln beschikbaar. Na het vaststellen eind 2012 van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en de programmering kunnen deze middelen binnen dit doel worden ingezet voor de uitvoering van het UPG. Voor dit doel wordt hiertoe 3,4 mln uit de programmareserve beschikbaar gesteld. Verder wordt de Begroting aangepast voor het eind 2012 gesloten Decentralisatie-akkoord Natuur, waarmee ook de ILG-overeenkomst met het Rijk is komen te vervallen. Met deze wijziging wordt de daarmee gepaard gaande aangepaste inzet van rijksmiddelen (OVP) verwerkt: per saldo wordt 54,1 mln ingezet. De middelen uit de programmareserve (Visiebeheer) worden ingezet voor studies, beleidsverkenningen en dergelijke ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Met het vaststellen van het UPG eind 2012 zullen deze studies en dergelijke in gaan plaatsvinden. Hiervoor worden nu de middelen uit de programmareserve beschikbaar gesteld ( 0,4 mln). Bij deze worden de doorgeschoven prestaties uit 2012 (zoals besloten bij 2012) in de Begroting verwerkt. Voor dit doel gaat het om 3,0 mln gereserveerde middelen voor de realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken. Dit is ook onderdeel van het UPG. 25,1 mln (v) I OVP Voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) / Midden-IJsselmonde wordt ook in de onttrekking uit de beschikbare rijksmiddelen (OVP) net als voor 2012 verlaagd in verband met de bijgestelde planning inzake grondaankopen. 2,3 mln (n) I FR/RES De uitvoering van de zogeheten versnelllingsprojecten groen kent, zoals besloten door PS, nog een doorloop naar. De in 2012 hiervoor niet uitgeven en dus vrijgevallen provinciale middelen worden opnieuw beschikbaar gesteld ( 0,1 mln, beklemd deel jaarresultaat 2012). Verder wordt uit de programmareserve 1 (Groene Ambities) de hiervoor nog beschikbare middelen ( 2,2 mln) ingezet. 1,5 mln (n) I RES In 2014 zullen transitiekosten worden gemaakt voor de verzelfstandiging van de Groen Baten Service Zuid-Holland (G.Z-H). De hiervoor bij 2012 gereserveerde middelen worden nu onttrokken uit de programmareserve. Zie ook de toelichting in programma 6 bij de onttrekkingen uit de programmareserve. 29,1 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen en/of onttrekkingen uit de OVP s bijgesteld. 0,2 mln (v) I Door G.Z-H worden extra baten en lasten gerealiseerd als gevolg van extra opdrachten van de recreatieschappen. 0,1 mln (n) I Bij de Jaarrekening 2012 is de OVP Vlietland toegevoegd aan de programmareserve 1. Als Bijdrage uit reserve gevolg van deze omzetting wordt de geraamde bijdrage uit de OVP omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve. 8,9 mln (v) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) en de omzetting van de OVP Vlietland worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld. 22

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie