Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013"

Transcriptie

1 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Bestuurlijke inleiding... 7 Budgettair kader... 9 Programma s Programma 1 Groen en Water Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Programma 2 Mobiliteit en Milieu Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Doel 3.4 Een sterke regionale economie Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Programma 4 Bestuur en Samenleving Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

4 Programma 6 Middelen Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Bijlagen Bijlage 1 Voordracht Bijlage 2 Amendementen en moties

5 Leeswijzer Voor u ligt de. De is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. De opbouw van deze is gebaseerd op het besluit van de Subcommissie Bestuur en Middelen, d.d. 15 februari 2012, over de inrichting van deze bestuurlijke tussentijdse rapportage. Naar aanleiding van vragen vanuit Provinciale Staten (PS) is de presentatie van de afwijkingen op doelniveau aangepast, ter ondersteuning van de bijsturingsvraag voor PS. Allereerst is in de een bestuurlijke samenvatting opgenomen. Vervolgens wordt in het budgettair kader het financieel perspectief van de geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de effectindicatoren als volgt opgenomen: Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Omschrijving indicator X Begroot X X X X Toelichting afwijking: De Begroot-regel in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de is opgenomen. De -regel wordt ingevuld als sprake zal zijn van een verwachte afwijking van de begrote waarde. Als er sprake is van een verwachte afwijking, dan wordt deze vervolgens toegelicht. Indien de regel niet is ingevuld, dan is er naar huidig inzicht geen sprake van een verwachte afwijking; de activiteiten liggen op schema. Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd: Financiële mutaties Lasten I/S Bron Categorie bijstelling beleid x,x mln (v / n) Toelichting op / onderbouwing van mutatie Categorie bijstelling budget x,x mln (v / n) Categorie bijstelling planning x,x mln (v / n) Categorie bijstelling administratief Baten x,x mln (v / n) Bijdrage uit reserve x,x mln (v / n) N.v.t. Storting in reserve x,x mln (v / n) N.v.t. 5

6 De presentatievorm van dit onderdeel is op verzoek van PS aangepast en bestaat uit: 1 e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden 4 categorieën onderscheiden, te weten: - bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door PS vastgesteld beleid; - bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning, en - bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigd budget. - bijstelling op de kapitaallasten wordt als administratieve wijziging gepresenteerd. In de 1 e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling. In de 2e kolom wordt gemeld of de bijstelling een incidenteel (I) of structureel (S) karakter heeft. De derde kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. Mogelijke dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn: - Reserve (RES) - Overlopende passiva (OVP) - Overige baten (BAT) en - Financiële ruimte (FR) In de 4e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan. 6

7 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de aan. De is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Met de bijstellingen wordt de geactualiseerd / de uitvoering van het beleid op een aantal punten bijgesteld. Zo is er sprake van doorgeschoven prestaties; activiteiten waarvan de afronding nog niet eerder kon plaatsvinden en in nog in uitvoering zijn. Daarnaast wordt de Begroting geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen zoals tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) en het in najaar 2012 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen. Naast de in de bij de programmadoelen opgenomen bijstellingen en toelichtingen wordt melding gemaakt van een ontwikkeling van de participatie van de provincie Zuid-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord tot 1 mei Voor de financiële bijdrage is een voorziening gevormd (voorziening DSM). Naar het zich nu laat aanzien zullen in de periode t/m 2014 door de GR extra investeringen moeten plaatsvinden. Dit zal zich vertalen in een hogere bijdrage van de deelnemende partijen waaronder de provincie Zuid-Holland. Op dit moment vindt in GR-verband hierover nog nader overleg plaats en zijn de precieze financiële consequenties nog niet bekend. Bij zal PS hierover nader worden geïnformeerd. Ook is melding gemaakt van een bezwaarprocedure van de Natuur- en Milieufederatie. In de begroting is een bedrag van maximaal voor een begrotingssubsidie aan de Natuur- en Milieufederatie opgenomen. Voor is op basis van een aanvraag van aan de Natuur- en Milieufederatie een subsidie van verleend. Tegen de weigering van loopt een bezwarenprocedure. Het nog beschikbare bedrag dient in afwachting op het resultaat van de bezwarenprocedure en eventueel beroep gereserveerd te blijven. Bij de zal PS hierover nader worden geïnformeerd. Ontwikkeling financiële De bevat een aantal voorstellen die de financiële ruimte (in positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Voor 6,8 mln betreft dit het bij de Jaarrekening 2012 gemelde beklemd deel van het jaarresultaat; beklemd door juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Daarnaast is sprake van een extra tekort van 7,1 mln dat onder meer veroorzaakt wordt door tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) ( 5,0 mln). Het gemelde beklemd deel 2012 ( 6,8 mln) wordt gedekt uit het jaarresultaat Dekking van het extra tekort ( 7,1 mln) dient gevonden te worden binnen de. Hiertoe zullen bij de voorstellen worden aangeboden. Gezien de aanhoudende economische crisis worden in de komende periode verdere tegenvallers niet uitgesloten. Dit kan meerdere onderwerpen betreffen zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, tegenvallende opbrengsten MRB, loonkostenontwikkeling etc. Eventuele effecten voor het lopende jaar worden opgenomen in de. 7

8 8

9 Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de financieel sluitend blijft. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken worden de wijzigingen in stortingen in en onttrekkingen aan reserves weergegeven. Er worden bij deze geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves te vormen. Verloop Algemene reserve Nadat de Algemene reserve is verhoogd met het rekeningresultaat 2012 ( 15,1 mln), wordt daarop 6,8 mln in mindering gebracht. Dit is het bij de Jaarrekening 2012 gemelde beklemde deel van het rekeningresultaat; beklemd door juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Na aftrek van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2012 sluit deze voorjaarsnota op een nadelig verschil van 7,1 mln. Dit is voor 5,0 mln veroorzaakt door bijstelling van de verwachte inkomsten motorrijtuigenbelasting (zie ook Kadernota ). Dekking van dit extra tekort ( 7,1 mln) dient gevonden te worden binnen de. Hiertoe zullen voorstellen worden voorbereid welke bij de in de worden verwerkt. Voor de dekking van het beklemde deel rekeningresultaat 2012 wordt 6,8 mln vanuit de Algemene reserve ingezet. De stand van de Algemene reserve komt hiermee op 41,9 mln. De minimale stand van de Algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012 is 30,0 mln. Ontwikkeling Algemene reserve (bedragen x 1 mln) Stand per ultimo ,7 Toevoeging 3,9 Rekeningresultaat ,1 Beklemd deel rekeningresultaat ,8 Stand Algemene reserve na 41,9 Afdekking risico s oorspronkelijke Begroting; Omvang Algemene reserve als onderdeel van weerstandscapaciteit -30,0 Resterende ruimte ter dekking Kadernota 11,9 Samenstellende posten claims financiële ruimte Beklemd deel rekeningresultaat 2012 ( 6,8 mln nadeel) Bij Jaarrekening 2012 is gemeld dat van het rekeningresultaat 6,8 mln beklemd is met juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Het betreft de volgende posten die in de programma s, bij de desbetreffende doelen, nader zijn toegelicht: 4,4 mln (n) Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) / Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 1,2 mln (n) Mobiliteit, conform Hoofdlijnenakkoord - programma 2 0,6 mln (n) OVP BOR-middelen Fiets en OV 0,3 mln (n) Versnellingsprojecten groen 0,3 mln (n) Gedifferentieerd belonen 6,8 mln (n) 9

10 Motorrijtuigenbelasting (MRB), ontwikkeling wagenpark ( 5,0 mln nadeel) Op basis van de realisatie 2012, de ontwikkelingen in het wagenpark die volgen uit het wagenparkoverzicht van januari, de gerealiseerde inkomsten van de eerste twee maanden en de recente bijstelling van de autoverkopen in (-15% ten opzichte van de eerdere raming van de autoverkopen over ), wordt de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (MRB) vooralsnog 5,0 mln lager geraamd dan begroot voor. Voorgesteld wordt om de begrote opbrengst van de motorrijtuigenbelasting structureel met 5,0 mln af te lagen ten laste van de financiële ruimte (zie doel 6.2). Overige mutaties ( 2,1 mln nadeel) Het resterende saldo van deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal relatief kleine financiële bijstellingen. 0,6 mln (n) treasuryresultaat (incidenteel) 0,1 mln (n) verhoging assurantiebelasting (structureel) 1,4 mln (n) technische bijstellingen van de Begroting, bestaande uit 1,7 mln (n) correctie van een in 2010 abusievelijk in de meerjarenraming opgenomen baat ( en 2014) 0,2 mln (v) vrijval middelen opruimen verspreid glas, en 0,1 mln (v) restitutie bijdrage grondbank Zuidplas 0,8 mln (n) kosten herplaatsingskandidaten DO (incidenteel) 0,05 mln (n) meerkosten samenwerking met gemeenten en regio s (-2016) 0,8 mln (v) kapitaallasten ( en 2014) 2,15 mln (n) Meerjarenbeeld en Kadernota De sluit aan op de Kadernota Daar waar bij structurele ontwikkelingen zijn gesignaleerd, zijn deze meegenomen bij de Kadernota. Het meerjarenbeeld uit de Kadernota is hieronder weergegeven. Voor een toelichting op het meerjarenbeeld en mogelijke dekking van verwachte tekorten, wordt verwezen naar de Kadernota

11 Meerjarenbeeld financiële ruimte (bedragen x 1 mln) Beginstand financiële ruimte 0,0 2,3 3,1 42,8 40,0 á 50,0 Kapitaallasten i.v.m. intensiveringen hoofdlijnenakkoord -2,8-2,8 Beklemd deel rekeningresultaat ,8 MRB ontwikkeling wagenpark (vanaf ,0-5,0-5,0-5,0-5,0 opgenomen in Kadernota) Overige bijstellingen (vanaf 2014 opgenomen in -2,1-1,4-0,1-0,1-0,1 Kadernota, onderdeel Onzekerheidsmarge) Dekking door inzet deel 13,9 rekeningresultaat 2012 ( 6,8 mln) en opname taakstelling ( 7,1 mln) in Begroting Totaal 0,0-6,4-5,1-5,1-5,1 Autonome ontwikkelingen (Kadernota) 10,0 10,0 10,0 10,0 MRB opheffen vrijstelling MRB ontwikkeling wagenpark (in opgenomen -5,0-5,0-5,0-5,0 in ) MRB versterkte negatieve ontwikkeling PM PM PM PM Aandeel korting Provinciefonds in verband met BCF -6,0-15,0-15,0-15,0 Gevolgen aanvullende bezuiniging op accres -2,5-2,5-2,5-2,5 Recentralisatie regionale omroepen -2,0-2,0-2,0-2,0 Indexering -0,4-0,5-0,5-0,7 Bijdrage RZG Zuidplas 0,0-1,6-1,5-1,5 Frictiekosten FmA -2,5-2,5 - - Samenwerken met gemeenten en regio s -0,1-0,1-0,1 - Onzekerheidsmarge financiële ontwikkelingen (*) VJN en NJN -3,5 tot -6,5-3,0 tot -7,0-3,0 tot -7,0-6,0 tot -10,0 Stand per mei -9,7 tot -12,7-19,1 tot -23,1 16,4 tot 20,4 10,5 á 24,5 (*) De post onzekerheidsmarge financiële ontwikkelingen bevat het nadelig verschil van de post Overige bijstellingen vanuit de. 11

12 Programmareserves Binnen programmareserves wordt onderscheid gemaakt in verschillende onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mutaties op onderwerp, groter dan 1,0 mln. Programma reserve (bedragen x 1 mln) Onderwerp mutaties Storting mutaties onttrekking Totaal wijziging mutaties reserves 1 Groen en Water Groene ambities -10,9-10,9 IODS -1,5-1,5 IRP Delflandse kust -2,0-2,0 RODS-projecten -3,0-3,0 2 Mobiliteit en Milieu Frictiekosten RUD +0,6-2,5-1,9 HOV NET Zuid-Holland Noord +3,5 +3,5 Impuls Openbaar vervoer -1,2-1,2 3 Ruimte, Wonen en Economie Alternatieve locatie Hoeksche Waard -26,8-26,8 Economische agenda Zuidvleugel +2,7 +2,7 Greendeal Zonnepanelen-asbest -1,5-1,5 Meerjarenplan bodemsanering ,5-20,8-15,3 Overcommittering OP-West +3,2 +3,2 ROM Zuidvleugel +1,1 +1,1 Saneren glastuinbouw +4,3 +2,0 +6,3 5 Integrale Ruimtelijke Projecten IRP Goeree Overflakkee +2,0-0,5 +1,5 Reservering IRP s +3,0-13,3-10,3 6 Middelen Frictie algemeen +0,8-2,2-1,4 Overige mutaties < 1 mln Diverse onderwerpen +2,91-3,41-0,5 Totaal +28,41-86,41-58,0 + = toename geraamde stand reserve; - = afname geraamde stand reserve Bovenstaande mutaties in de geraamde stortingen in en onttrekkingen uit programmareserves zijn toegelicht in de programma s. Bij deze zijn geen nieuwe reserves ingesteld. Het aantal onderwerpen waarvoor middelen wordt gereserveerd, is uitgebreid met 3. Het betreft: Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves Programma Omschrijving Mutaties stortingen 1 Raingain 0,23 mln 3 ROM Zuidvleugel 1,10 mln 5 IRP Goeree Overflakkee 2,00 mln Investeringen De bruto investeringen (geraamde investeringsuitgaven) zijn met 42,8 mln verlaagd. De geraamde inkomsten zijn 10,7 mln lager dan begroot. 12

13 investeringsbudgetten per programma Investeringen Begroting Programma's 1 Groen en Water Mobiliteit en Milieu Ruimte, Wonen en Economie Integrale Ruimtelijke Projecten Middelen Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven Programma's 1 Groen en Water Mobiliteit en Milieu Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen Ontwikkeling Investeringen programma 1, Groen en Water De investering in een parkeerplaats en toegangsweg in het provinciale recreatiegebied Vlietland heeft vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is vertraging bij het afsluiten van het erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied, waarvan de investering onderdeel uitmaakt. In de nieuwe planning wordt in 0,1 mln (met name voorbereidingskosten) geïnvesteerd en in 2014 bedraagt de investering 1,3 mln. Dit betekent voor een verlaging van 1,4 mln ten opzichte van de raming. Ontwikkeling Investeringen programma 2, Mobiliteit en Milieu De uitgaven worden met 37,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft de projecten Rijnlandroute ( 20,7 mln), Parallelstructuur A12 ( 9,8 mln) en diverse DBI-projecten ( 7,2 mln). De inkomsten worden met 10,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft het project Parallelstructuur A12 ( 8,5 mln) en diverse DBI-projecten ( 2,2 mln). Bij het opstellen van de zijn voor de uitgaven en de inkomsten van de MPI-projecten negatieve stelposten van 10% opgenomen. De reden daarvan is dat in voorgaande jaren is gebleken dat de uitvoering van diverse projecten na vaststelling van de Begroting vertraging oploopt. De bijstellingen van de Rijnlandroute en de Parallelstructuur A12 zijn echter dusdanig groot van omvang dat deze niet met de stelpost worden verrekend, maar nu in de voorjaarsnota separaat worden voorgelegd. Rijnlandroute Bij het opstellen van het MPI was geen informatie voorhanden voor een gerichte toedeling van de beschikbare middelen over de verwachte looptijd van het project. Daarom is het provinciale aandeel in het project (exclusief 153,0 mln overdracht vanuit RGL) gelijkmatig over de verwachte uitvoeringsjaren verdeeld ( 25,6 mln per jaar). Inmiddels is een reëlere raming voor het kasritme van dit jaar beschikbaar van 5,0 mln (inclusief interne projectmanagementkosten). Parallelstructuur A12 Naar verwachting zal de aanbesteding voor dit project eerst eind van dit jaar plaats vinden. De uitgaven in zullen daarom beperkt zijn. De inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld, omdat in het kader van de rijksbezuinigingen voor sommige projecten de bijdragen van het Rijk zijn getemporiseerd. Ook de rijksbijdrage aan dit project wordt later dan verwacht ontvangen. Het kasritme voor wordt daarom op nul gesteld. 13

14 DBI-projecten (Beheer en onderhoud) Ook voor de investeringsprojecten van DBI zijn stelposten in de Begroting opgenomen. De ruimte op deze stelposten is volledig ingezet. Dit wordt veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen van 10,0 mln en het doorschuiven van enkele projecten zoals het groot onderhoud van de bruggen van traject 4 en 6 en de groot onderhoud trajecten N209, N219 en N464. De inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld, omdat een gedeelte hiervan met betrekking tot de baggerprojecten en de bijdrage voor de hefbrug Waddinxveen is gerealiseerd in Daarnaast zijn de bijdragen door derden voor het onderhoud van zowel wegen als vaarwegen in de tijd verschoven. Ontwikkeling Investeringen Bedrijfsvoering In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw (bouwdeel C) en invoering flexibel kantoorconcept (bouwdeel A/B), evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. Het uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de Europese aanbesteding doorgeschoven is van 2012 naar met uitvoering in Hierdoor wordt het investeringsbudget van per saldo met 3,8 mln verlaagd. Herbestemming investeringsmiddelen Beheer en onderhoud Binnen het investeringsprogramma Beheer en onderhoud is sprake van aanbestedingsvoordelen ad 10,0 mln. Voor een deel is hiermee bij de opstelling van de rekening gehouden. Voor het resterend deel ( 5,0 mln) wordt nu voorgesteld om dit in aan te wenden voor het project ophoging Hoornbrug en de realisatie van de rotondes N

15 Programma s 15

16 16

17 Programma 1 Groen en Water Middeleninzet programma 1 Exploitatie Begroot Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming Incidentele lasten en baten Begroot Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

18 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering 0 Begroot Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet 75% (1400 km) Begroot 80% 85% 90% 95% 55% 59% 63% 67% Toelichting afwijking In de begroting is, evenals in de jaarrekening 2012 en in de Wateragenda, tot nu toe uitgegaan van een voorlopige prognose van de waterschappen. In het voorjaar van zijn de definitieve toetsresultaten per beschikbaar gekomen. Bovendien is in 2012 als gevolg van aanwijzing en normering door PS het aantal km te normeren regionale keringen uitgebreid met ruim 250 km (van 1870 tot 2125 km). De prognoses zijn te rooskleurig geweest. Bovenstaande tabel presenteert de prognoses op basis van de definitieve toetsresultaten. Ook de nulmeting verandert naar aanleiding van de definitieve toetsresultaten en de genoemde uitbreiding van het aantal km genormeerde regionale keringen. De nulmeting is nu dat per van de genormeerde regionale keringen 52% (1112 km) op orde is. Aanvullend op deze cijfers is voor 14% van de genormeerde regionale keringen nader onderzoek nodig. De komende maanden zullen de waterschappen hun uitvoeringsprogramma's actualiseren. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water Zwakke schakels IRP Delflandse kust Zandmotor Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling planning 1,1 mln (n) I RES/OVP Op basis van het begin vastgestelde (geactualiseerde) projectplan voor de Zandmotor en Versterking Zwakke schakels bestaat er zicht op de kosten die zullen worden gemaakt en wordt het budget (met name gedekt door de inzet van OVP) hieraan aangepast. 0,1 mln (n) I RES Voor het verder versterken van de provinciale organisatie om de nieuwe rol te kunnen realiseren op het gebied van water (wateragenda: van toezicht naar samenwerken) en groen (groenagenda: van geldgestuurd naar netwerkgestuurd) wordt 0,1 mln ingezet uit de programmareserve (Ontwikkelingsplan Water). Hierbij gaat het onder meer om de kosten van trainingen van de betrokken medewerkers. 18

19 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Baten 1,1 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen en/of onttrekkingen uit de OVP s bijgesteld. Bijdrage uit reserve 2,1 mln (n) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld ( 0,1 mln). Daarnaast wordt uit de programmareserve 1 (IRP Delflandse Kust) 2,0 mln onttrokken ten behoeve van de realisatie van het IRP Integrale (ruimtelijke) Ontwikkeling op Goeree-Overflakkee (doel 5.5). 19

20 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet 4 (3%) Begroot 10 (8%) Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie Raingain Bijdrage uit reserve Raingain Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Bron Categorie bijstelling planning 0,3 mln (n) I RES/BAT Het gaat hier om de uitvoering van het EU-Interregproject Raingain, kosten 0,3 mln. De kosten worden gedekt door een bijdrage vanuit de programmareserve 1 (Raingain) ( 0,1 mln) en een bijdrage van 0,2 mln van de EU. Baten 0,2 mln (v) I Van de EU wordt een bijdrage ontvangen voor het Raingain project. Bijdrage uit reserve 0,2 mln (v) I N.v.t. Binnen de programmareserve wordt 0,2 mln overgeheveld van het onderwerp Stimuleren Duurzame Energie naar Raingain. 0,1 mln (v) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld. Storting in reserve 0,2 mln (n) I N.v.t. Binnen de programmareserve wordt 0,2 mln toegevoegd aan het onderdeel Raingain ten laste van het onderdeel Stimuleren Duurzame Energie. 20

21 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Procentuele jaarlijkse groei van: De bezoekersaantallen Begroot +2% +2% +2% PM De recreatieplaatsen in Zuid-Holland Begroot +1,5% +1,5% +1,5% PM 1.3.b Percentage van de inwoners in Zuid- Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt PM Begroot PM PM PM PM Toelichting afwijking Geen afwijkingen. De nieuwe indicator 1.3.b Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt is toegevoegd door PS bij amendement 367 van 27 juni Voor deze nieuwe indicator waren onvoldoende kwantitatieve gegevens voorhanden in 2012, en is een aanvullende onderzoeksopdracht verstrekt. Voor de nulmeting worden gegevens geanalyseerd uit onder andere de recreantenonderzoeken Deze zal bij de Begroting 2014 worden voorgelegd, en voor zover mogelijk daarbij de nadere invulling van de streefwaarden van deze effectindicator voor 2014 en Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies Visiebeheer Vlietland DP RodS projecten Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

22 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten I/S Dekking Toelichting / onderbouwing op mutatie Categorie bijstelling budget 0,2 mln (n) I BAT Door G.Z-H worden extra baten en lasten gerealiseerd als gevolg van extra opdrachten van Categorie bijstelling planning de recreatieschappen. 61,0 mln (n) I RES/OVP Uitvoeringsprogramma Groen Van de middelen uit het hoofdlijnenakkoord voor groen ( 100,0 mln) is 20,0 mln aan provinciale middelen opgenomen in de Begroting onder dit doel. Verder is in de programmareserve 1 (Groene Ambities) nog circa 20,0 mln beschikbaar. Na het vaststellen eind 2012 van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en de programmering kunnen deze middelen binnen dit doel worden ingezet voor de uitvoering van het UPG. Voor dit doel wordt hiertoe 3,4 mln uit de programmareserve beschikbaar gesteld. Verder wordt de Begroting aangepast voor het eind 2012 gesloten Decentralisatie-akkoord Natuur, waarmee ook de ILG-overeenkomst met het Rijk is komen te vervallen. Met deze wijziging wordt de daarmee gepaard gaande aangepaste inzet van rijksmiddelen (OVP) verwerkt: per saldo wordt 54,1 mln ingezet. De middelen uit de programmareserve (Visiebeheer) worden ingezet voor studies, beleidsverkenningen en dergelijke ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Met het vaststellen van het UPG eind 2012 zullen deze studies en dergelijke in gaan plaatsvinden. Hiervoor worden nu de middelen uit de programmareserve beschikbaar gesteld ( 0,4 mln). Bij deze worden de doorgeschoven prestaties uit 2012 (zoals besloten bij 2012) in de Begroting verwerkt. Voor dit doel gaat het om 3,0 mln gereserveerde middelen voor de realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken. Dit is ook onderdeel van het UPG. 25,1 mln (v) I OVP Voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) / Midden-IJsselmonde wordt ook in de onttrekking uit de beschikbare rijksmiddelen (OVP) net als voor 2012 verlaagd in verband met de bijgestelde planning inzake grondaankopen. 2,3 mln (n) I FR/RES De uitvoering van de zogeheten versnelllingsprojecten groen kent, zoals besloten door PS, nog een doorloop naar. De in 2012 hiervoor niet uitgeven en dus vrijgevallen provinciale middelen worden opnieuw beschikbaar gesteld ( 0,1 mln, beklemd deel jaarresultaat 2012). Verder wordt uit de programmareserve 1 (Groene Ambities) de hiervoor nog beschikbare middelen ( 2,2 mln) ingezet. 1,5 mln (n) I RES In 2014 zullen transitiekosten worden gemaakt voor de verzelfstandiging van de Groen Baten Service Zuid-Holland (G.Z-H). De hiervoor bij 2012 gereserveerde middelen worden nu onttrokken uit de programmareserve. Zie ook de toelichting in programma 6 bij de onttrekkingen uit de programmareserve. 29,1 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen en/of onttrekkingen uit de OVP s bijgesteld. 0,2 mln (v) I Door G.Z-H worden extra baten en lasten gerealiseerd als gevolg van extra opdrachten van de recreatieschappen. 0,1 mln (n) I Bij de Jaarrekening 2012 is de OVP Vlietland toegevoegd aan de programmareserve 1. Als Bijdrage uit reserve gevolg van deze omzetting wordt de geraamde bijdrage uit de OVP omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve. 8,9 mln (v) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) en de omzetting van de OVP Vlietland worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld. 22

Najaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober 2013

Najaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...5 Bestuurlijke inleiding...7 Budgettair kader...9 Programma s...13 Programma 1 Groen en Water...15 Doel 1.1

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Vastgesteld door Provinciale Staten 29 mei 2013

Vastgesteld door Provinciale Staten 29 mei 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten 29 mei 2013 Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2590 LP Den Haag Ontwerp Osage, Utrecht Layout Bureau Strategische

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei 2014

Jaarstukken 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei 2014 Jaarstukken 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei 2014 2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Bestuurlijke inleiding... 7 Financieel Beeld... 11 Programma's Programma 1 Groen en Water... 23 Doel

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2015. Provinciale Staten d.d. 1 juni 2016

Jaarstukken 2015. Provinciale Staten d.d. 1 juni 2016 Jaarstukken 2015 Provinciale Staten d.d. 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Bestuurlijke inleiding... 7 Financieel Beeld... 11 Programma's... 25 Programma 1 Groen en Water...

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Begroting 2014 Vastgesteld door Provinciale Staten op 6 november 2013

Begroting 2014 Vastgesteld door Provinciale Staten op 6 november 2013 Begroting 2014 Vastgesteld door Provinciale Staten op 6 november 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...5 Bestuurlijke inleiding...7 Budgettair kader...11 Programma s...19 Programma 1 Groen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen

Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen 1. Inleiding Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. Het doel van deze nota is om het algemeen bestuur uitgebreid te informeren

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Investeringsimpuls TWIN-H; bouwen aan de toekomst van Noord-Holland

Investeringsimpuls TWIN-H; bouwen aan de toekomst van Noord-Holland Datum Ons kenmerk 2008-52120 Onderwerp Investeringsimpuls TWIN-H; bouwen aan de toekomst van Noord-Holland Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 September 2014 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38101 4 november 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 oktober 2015, nr. 2015-0000611752,

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie