VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 Opmaakdatum 12-mei-2011 Herziene versie nummer: 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik R40094 Laboratoriumchemicaliën Bedrijf Remel Santa Fe Drive Lenexa, KS United States Telephone: Fax: Entity / Business Name Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) adres Telefoonnummer voor noodgevallencarechem 24: +44 (0) IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig richtlijn 1999/45/EG. R-zin(nen) R11 - Licht ontvlambaar R68/20/21/22 - Schadelijk: bij inadeg, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten S-zin(nen) S 7 - In goed gesloten verpakking bewaren S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water S36 - Draag geschikte beschermende kleding S37 - Draag geschikte handschoenen S39 - Een bescherg voor de ogen/voor het gezicht dragen S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Pagina 1 / 10

2 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Bestanddeel Massaprocent EG-Nr. 67/548/EEG Indeling CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 Ethyl alcohol EEC No F; R11 Flam. Liq. 2 (H225) Isopropyl alcohol Zoutzuur F; R11 Xi; R36 R C; R34 Xi; R37 Flam. Liq. 2 (H225) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Met. Corr. 1 (H290) Methyl alcohol F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25 Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) De volledige tekst van de R-zinnen en H-zinnen die in deze rubriek staan vermeld, wordt weergegeven in Rubriek EERSTEHULPMAATREGELEN Contact met de ogen Contact met de huid Inslikken Inadeg Opmerkingen voor arts Bescherg van EHBO'ers Grondig met veel water spoelen gedde tenste 15 uten en een arts raadplegen. Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Medische hulp inroepen. Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. In de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. De symptomen behandelen Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Pagina 2 / 10

3 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Geschikte blusmiddelen Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden. Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden Specifieke gevaren van de chemische stof Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Beschergsmiddelen en voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Vlampunt 21.7 C / 71.1 F Methode - Zelfontbrandingstemperatuur 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Milieuvoorzorgsmaatregelen Methoden voor opruig Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Absorberen met inert absorberend materiaal. 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering Opslag Specifieke toepassing(en) Zorgen voor voldoende ventilatie. Dampen of spuitnevel niet inademen. In goed gesloten verpakking bewaren. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Goed gesloten bewaren op een droge, koele plaats. In juist geëtiketteerde containers bewaren. Pagina 3 / 10

4 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Blootstellingslimieten Bestanddeel Europese Unie Het Verenigd Koninkrijk Ethyl alcohol TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m 3 TWA WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m 3 STEL Isopropyl alcohol STEL: 500 ppm 15 STEL: 1250 mg/m 3 15 TWA: 400 ppm 8 hr TWA: 999 mg/m 3 8 hr Zoutzuur Methyl alcohol TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m 3 8 hr STEL: 10 ppm 15 hr hr Skin STEL: 5 ppm 15 STEL: 8 mg/m 3 15 TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 2 mg/m 3 8 hr WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m 3 TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m 3 STEL Component Italië Portugal België Frankrijk Spanje Duitsland TWA: 1000 ppm 8 TWA: 1907 mg/m 3 8 TWA: 500 mg/m 3 8 STEL: 400 ppm 15 uten STEL: 1000 mg/m 3 15 uten TWA: 5 ppm 8 TWA: 8 mg/m 3 8 STEL: 10 ppm 15 uten uten TWA: 266 mg/m 3 8 STEL: 250 ppm 15 uten STEL: 333 mg/m 3 15 uten Huid TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). TWA / VME: 1900 mg/m 3 (8 heures). STEL / VLCT: 5000 ppm. STEL / VLCT: 9500 mg/m 3. STEL / VLCT: 400 ppm. STEL / VLCT: 980 mg/m 3. STEL / VLCT: 5 ppm. STEL / VLCT: 7.6 mg/m 3. TWA / VME: 200 ppm (8 heures). TWA / VME: 260 mg/m 3 (8 heures). STEL / VLCT: 1000 ppm. STEL / VLCT: 1300 mg/m 3. Peau Nederland STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 utos). STEL / VLA-EC: 1910 mg/m 3 (15 utos). STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 utos). STEL / VLA-EC: 1000 mg/m 3 (15 utos). TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 500 mg/m 3 (8 horas) STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 utos). STEL / VLA-EC: 15 mg/m 3 (15 utos). TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 7.6 mg/m 3 (8 horas) TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 266 mg/m 3 (8 horas) Piel Finland 500 ppm TWA; 960 mg/m 3 TWA TWA: 200 ppm (8 ). AGW - exposure factor 2 TWA: 500 mg/m 3 (8 ). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 ppm (8 ). MAK TWA: 500 mg/m 3 (8 ). MAK Höhepunkt: 400 ppm Höhepunkt: 1000 mg/m 3 TWA: 2 ppm (8 ). AGW - exposure factor 2 TWA: 3 mg/m 3 (8 ). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 ). MAK TWA: 3.0 mg/m 3 (8 ). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 6 mg/m ppm TWA; 270 mg/m 3 TWA Skin absorber Oostenrijk Pagina 4 / 10

5 Ethyl alcohol ( 65 ) Isopropyl alcohol ( 3.5 ) Zoutzuur ( 0.5 ) Methyl alcohol ( 3.5 ) TWA: 5 ppm 8 ore. TWA: 8 mg/m 3 8 ore. STEL: 10 ppm 15 uti. uti. ore. ore. Pelle TWA: 1000 ppm 8 horas STEL: 400 ppm 15 utos horas STEL: 10 ppm 15 utos utos Ceiling: 2 ppm TWA: 5 ppm 8 horas TWA: 8 mg/m 3 8 horas STEL: 250 ppm 15 utos horas horas Pele huid STEL: 1900 mg/m 3 15 uten uten TWA: 8 mg/m 3 8 huid TWA: 133 mg/m 3 8 TWA: 100 ppm 8 TWA: 1000 ppm 8 TWA: 1900 mg/m 3 8 STEL: 1300 ppm 15 uutteina STEL: 2500 mg/m 3 15 uutteina TWA: 500 mg/m 3 8 STEL: 250 ppm 15 uutteina STEL: 620 mg/m 3 15 uutteina STEL: 5 ppm 15 uutteina STEL: 7.6 mg/m 3 15 uutteina TWA: 270 mg/m 3 8 STEL: 250 ppm 15 uutteina STEL: 330 mg/m 3 15 uutteina Iho MAK-KZW: 2000 ppm MAK-KZW: 3800 mg/m 3 MAK-TMW: 1000 ppm 8 MAK-TMW: 1900 mg/m 3 8 MAK-KZW: 800 ppm MAK-KZW: 2000 mg/m 3 MAK-TMW: 200 ppm 8 MAK-TMW: 500 mg/m 3 8 MAK-KZW: 10 ppm 15 MAK-KZW: 15 mg/m 3 MAK-TMW: 5 ppm 8 MAK-TMW: 8 mg/m 3 8 Haut MAK-KZW: 800 ppm MAK-KZW: 1040 mg/m 3 MAK-TMW: 200 ppm 8 MAK-TMW: 260 mg/m 3 8 Bestanddeel Zwitserland Polen Noorwegen Ierland Denemarken Australië Ethyl alcohol STEL: 1000 ppm 15 STEL: 1920 mg/m 3 TWA: 500 ppm 8 TWA: 960 mg/m 3 8 TWA: 1900 mg/m 3 8 godzinach TWA: 500 ppm 8 TWA: 950 mg/m 3 8 STEL: 625 ppm 15 utter. STEL: mg/m 3 15 utter. STEL: 1000 ppm 15 TWA: 1000 ppm 8 TWA: 1900 mg/m 3 8 TWA: 1000 ppm TWA: 1880 mg/m 3 Isopropyl alcohol STEL: 400 ppm 15 STEL: 1000 mg/m 3 TWA: 500 mg/m 3 8 Zoutzuur STEL: 4 ppm 15 STEL: 6 mg/m 3 15 TWA: 2 ppm 8 TWA: 3.0 mg/m 3 8 STEL: 1200 mg/m 3 15 utach TWA: 900 mg/m 3 8 godzinach STEL: 10 mg/m 3 15 utach TWA: 5 mg/m 3 8 godzinach TWA: 100 ppm 8 TWA: 245 mg/m 3 8 STEL: 150 ppm 15 utter. STEL: mg/m 3 15 utter. Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m 3 hr. STEL: 400 ppm 15 Skin TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 8 mg/m 3 8 hr. STEL: 10 ppm 15 TWA: 490 mg/m 3 8 Ceiling: 5 ppm Ceiling: 8 mg/m 3 STEL: 500 ppm STEL: 1230 mg/m 3 TWA: 400 ppm TWA: 983 mg/m 3 Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7.5 mg/m 3 Pagina 5 / 10

6 Methyl alcohol Haut/Peau STEL: 800 ppm 15 STEL: 1040 mg/m 3 Beheersing van beroepsmatige blootstelling STEL: 300 mg/m 3 15 utach TWA: 100 mg/m 3 8 godzinach TWA: 100 ppm 8 TWA: 130 mg/m 3 8 STEL: 150 ppm 15 utter. STEL: mg/m 3 15 utter. Hud hr. hr. STEL: 600 ppm 15 STEL: 780 mg/m 3 15 Skin Hud STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m 3 TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m 3 Technische maatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken Persoonlijke beschergsmiddelen Ademhalingsbescherg Volg de OSHA voorschriften voor gasmaskers als beschreven in 29 CFR of volgens Europese Richtlijn EN 149. Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden. Bescherg van de ogen Nauw aansluitende veiligheidsstofbril Huid- en lichaamsbescherg Antistatische laarzen. Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. Ondoorlatende handschoenen. Bescherg van de handen Beschermende handschoenen Hygiënische maatregelen Beheersing van milieublootstelling Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig reinigen.. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand Vloeistof Voorkomen kleurloos Geur Alcoholachtig ph Geen gegevens beschikbaar Kookpunt/Kooktraject Niet van toepassing Smeltpunt/-traject Geen gegevens beschikbaar Vlampunt 21.7 C / 71.1 F VOS (vluchtige organische stoffen) gehalte (%) STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit Te vermijden omstandigheden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Gevaarlijke ontledingsproducten Gevaarlijke polymerisatie Gevaarlijke reacties Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden. Verhitting in lucht. Warmte, vuur en vonken. Sterk oxiderende middelen Koolstofoxiden. Geen bij normale verwerking. Pagina 6 / 10

7 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Acute toxiciteit Productinformatie Schadelijk bij inadeg, opname door de mond en aanraking met de huid Gegevens over de bestanddelen Bestanddeel LD50 oraal LD50 huid LC50 Inadeg Ethyl alcohol ppm/10h ( Rat ) Isopropyl alcohol 5840 mg/kg ( Rat ) mg/kg ( Rat ) 72.6 mg/l ( Rat ) 4 h mg/kg ( Rabbit ) Zoutzuur mg/kg ( Rat ) 5010 mg/kg ( Rabbit ) 1.68 mg/l ( Rat ) 1 h Methyl alcohol 6200 mg/kg ( Rat ) ppm ( Rat ) 8 h Chronische toxiciteit Kankerverwekkendheid Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd Dit product bevat één of meer stoffen die door het IARC zijn geclassificeerd als kankerverwekkend voor de mens (groep I), waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2A) of mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B) Bestanddeel IARC UK Ethyl alcohol Group 1 Zoutzuur Group 3 IARC: (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) IARC: (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) Groep 1 - Kankerverwekkend voor de mens Groep 2A - Waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens Groep 2B - Mogelijk kankerverwekkend voor de mens Sensibilisatie Neurologische effecten Mutagene effecten Effecten op de voortplanting Effecten op de ontwikkeling van de foetus Doelorganen.... Bloed, Voortplantingssysteem, Maag-darmkanaal (GI: gastrointestinal tract), Centraal zenuwstelsel, Ogen, Ademhalingswegen, Lever, Huid. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteit. Bestanddeel Zoetwateralgen Zoetwatervis Microtox Watervlo Ethyl alcohol EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) Fathead now (Pimephales promelas) LC50 = mg/l/96h Photobacterium phosphoreum:ec50 = mg/l/30 Photobacterium phosphoreum:ec50 = mg/l/5 EC50 = 9268 mg/l/48h EC50 = mg/l/24h Pagina 7 / 10

8 Isopropyl alcohol 1000 mg/l EC50 > 72 h 1000 mg/l EC50 > 96 h µg/l LC50 96 h mg/l LC50 96 h 9640 mg/l LC50 96 h = mg/l EC50 Photobacterium phosphoreum mg/l EC50 = 48 h 9714 mg/l EC50 = 24 h Zoutzuur mg/l LC50 96 h - - Methyl alcohol Pimephales promelas: LC50 EC50 = mg/l 25 EC50 > mg/l 24h > mg/l 96h EC50 = mg/l 15 EC50 = mg/l 5 Persistentie en afbreekbaarheid. Bioaccumulatie Mobiliteit Bestanddeel log Pow Ethyl alcohol Isopropyl alcohol 0.05 Methyl alcohol INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afval van residuen / niet-gebruikte producten Verontreinigde verpakking Gevaarlijk afval. Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en landelijke voorschriften Lege containers moeten naar plaatselijke recyclingsbedrijven gebracht worden voor verwijdering. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER IMDG/IMO VN-nr UN1170 Gevarenklasse 3 Verpakkingsgroep III Juiste ladingnaam ETHANOL SOLUTION ADR VN-nr UN1170 Gevarenklasse 3 Verpakkingsgroep III Juiste ladingnaam ETHANOL SOLUTION IATA VN-nr UN1170 Gevarenklasse 3 Verpakkingsgroep III Juiste ladingnaam ETHANOL SOLUTION 15. REGELGEVING Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig richtlijn 1999/45/EG Etikettering Pagina 8 / 10

9 R-zin(nen) R11 - Licht ontvlambaar R68/20/21/22 - Schadelijk: bij inadeg, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten S-zin(nen) S 7 - In goed gesloten verpakking bewaren S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water S36 - Draag geschikte beschermende kleding S37 - Draag geschikte handschoenen S39 - Een bescherg voor de ogen/voor het gezicht dragen S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschergsmiddel voor de ogen/het gezicht Internationale inventarissen Alle bestanddelen van het product komen voor op de volgende inventarisatielijsten: Australië, X = genoteerd, China, Canada, Het product is ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig EG-richtlijnen of van toepassing zijnde nationale wetgeving, Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemg met richtlijn 1999/45/EG, Europa, TSCA, Korea, Filipijnen, Japan. Bestanddeel EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL Ethyl alcohol X X - X X X X X 6 Isopropyl alcohol X X - X X X X X 7 Zoutzuur X X - X X X X X 7 Methyl alcohol X X - X X X X X 16. OVERIGE INFORMATIE Volledige tekst van R-zinnen waarnaar verwezen wordt in rubrieken 2 en 3 R11 - Licht ontvlambaar R34 - Veroorzaakt brandwonden R36 - Irriterend voor de ogen R37 - Irriterend voor de ademhalingswegen R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Pagina 9 / 10

10 R23/24/25 - Vergiftig bij inadeg, opname door de mond en aanraking met de huid R39/23/24/25 - Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inadeg, aanraking met de huid en opname door de mond R68/20/21/22 - Schadelijk: bij inadeg, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3 H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H290 - Kan bijtend zijn voor metalen H301 - Giftig bij inslikken H311 - Giftig bij contact met de huid H331 - Giftig bij inadeg H370 - Veroorzaakt schade aan organen Opgesteld door Opmaakdatum Datum van herziening Samenvatting revisie Restricties voor gebruik Opleidingsadviezen Literatuurreferentie Registratie 12-mei okt-2014 "***", en in rood weergegeven tekst geven revisie weer. Disclaimer De in dit Veiligheidsinformatieblad gegeven informatie is naar ons beste weten op het tijstip van publicatie geheel juist. De gegeven informatie is alleen bedoeld als richtlijn voor het veilig hanteren, veilig gebruik, veilige verwerking, veilige opslag, veilig transport, veilige afvoer en veilige vrijgave, en is niet bedoeld als garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft slechts betrekking op het specifiek aangegeven materiaal, en is niet noodzakelijkerwijs valide wanneer dit materiaal in combinatie met ander materiaal of in enig proces wordt gebruikt, tenzij anders staat aangegeven. Einde van het veiligheidsinformatieblad Pagina 10 / 10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 05-dec-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik DR0526 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 19-aug-2010 Revisie 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik MB1588 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 21-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik CM0329 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 05-mei-2011 Herziene versie nummer: 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik R40075 Laboratoriumchemicaliën

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 27-jan-2014 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik DR0852

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 01-nov-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik R40132, R40217, R40219 Laboratoriumchemikaliën

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 22-sep-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik CM1201 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 10-nov-2010 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Revisie 2 Productbenaming Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik CM0888 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 14-dec-2010 Herzieningsnummer 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik CM1149 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 19-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFO RMATIEBLAD Opmaakdatum 27-sep-2011 Datum van herziening 11-sep-2014 Herziene versie nummer: 2

VEILIGHEIDSINFO RMATIEBLAD Opmaakdatum 27-sep-2011 Datum van herziening 11-sep-2014 Herziene versie nummer: 2 VEILIGHEIDSINFO R Opmaakdatum 27-sep-2011 Herziene versie nummer: 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik R30858301

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 27-jun-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik R40235 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 18-jul-2012 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik R40228 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 11-feb-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik BR0038 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 15-nov-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik R21238 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 11-feb-2011 Revisie 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik BR0038 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 05-apr-2011 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Revisie 2 Productbenaming Cat No. : Synoniemen Aanbevolen gebruik R40052 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 23-jan-2012 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik R8309009 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 14-dec-2010 Herzieningsnummer 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik DRBC (ISO) Pre-supplemented

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 28-feb-2012 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Revisie 1 Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik TA-060-QMM Laboratoriumchemikaliën

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 15-nov-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming Cat No. QR0533 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 11-dec-2012 RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Revisie 1 Productidentificatie Productbenaming Cat No. K610311-2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 24-jan-2012 Revisie 1 RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 22-nov-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productbenag Cat No. R30165801 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 20-jun-2007 MSDS PN: 4334692 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 4318140, P2-3143-00, P2-3122-02,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 0.04.201 Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: H.A.C. Hospital Antiseptic Concentrate Data Sheet Nummer: HHC 2. 1. 1 Irriterend

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Natural Elegance Single Bond

Natural Elegance Single Bond Henry Schein Inc Melville NY 11747 USA Authorized representative: Henry Schein UK Holdings Ltd Gillingham ME8 0SB UK +44 (0) 164878750 Fax +44 (0) 164 87 87 51 Emergency #: Chemtrec US (800) 424-900 International:

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

: BRISE - KAARS ANTI TABAK

: BRISE - KAARS ANTI TABAK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het mengsel : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot Mijdrechtstraat

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PAGINA: 1 van 3 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REF: V20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Produkt benaming: SYSTEM RESIN Leverancier: Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het mengsel Productnaam CD86 RT X MS FITC, 100 UG Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 29-nov-2010 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF Productidentificatie Productbenaming Cat No. CLS Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MAGNICUR 1/5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam MAGNICUR Product code (UVP) 05814561 Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 1. Indentificatie van de stof / bereiding en gegevens van het bedrijf Product naam: Blackfast 626 Aangemaakt bad (9%) Producent: Blackfast Chemicals 78 Coombe Road, New Malden,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 1 KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free 1 of 5 datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam KC

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: 20X SSPE Buffer Uitrustingsnaam: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING BUFFER KIT Distributeur: Applied

Nadere informatie

Toilet Seat Cleaner - Spray

Toilet Seat Cleaner - Spray VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Toilet Seat Cleaner - Spray 1 of 5 1-May-2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Beoogd gebruik Bedrijf Toilet Seat Cleaner

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 01-dec-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming Cat No. CM0041 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam Fabrikant/ Leverancier : : Henry Schein Medcare House Centurion Close Gillingham Business

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 03-nov-2011 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Revisie 1 Productidentificatie Productbenaming Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het mengsel Productnaam Brand QConnect Syphilis, CE-IVD AcroMetrix

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

DIAMUR Veiligheidsinformatieblad Mortel

DIAMUR Veiligheidsinformatieblad Mortel 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat Dit informatieblad is geldig voor alle mortelklassen en samenstellingen. 1.2 Identificatie van de onderneming DIAMUR

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN: 4320739 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 402837, 4306733, 4364255, 4364256,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 11-jun-2009 RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Revisie 3 Productidentificatie Productbenaming Synoniemen Trimethylacetaldehyde Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 21-jun-2007 MSDS PN: 4321126 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 4325964 Product benaming DNA

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie