VERSIE WIE DATUM WAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSIE WIE DATUM WAT"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 VERSIE WIE DATUM WAT 0.1 HtV 21/ versie omwerken 0.2 FB 25/2 2.1 en lay-out 0.3 HB 27/2 Invullen 2.3 ICT-diensten 0.4 HtV 18/3 Alle voortgangsrapportages erin geplakt voor onderdelen JS 0.5 JS 27/03 Overige hoofdstukken en eindredactie 0.6 JS 27/03 Laatste aanpassing in cijfers 1.0 Bestuur Vaststellen Participantenraad 20/6 Goedkeuren Dit jaarverslag is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA. Stichting EZDA maart 2013

2 Inhoudsopgave 1 Stichting EZDA Inleiding Doelstelling EZDA Participanten Participantenraad Het bestuur Kerntaken EZDA; rol van het bureau 6 2 De inhoudelijke resultaten in Programma ZorgICT Programma, wat ging er aan 2012 vooraf? Plan voor Deelnemers Programma; stuurgroep Resultaten Evaluatie, geleerde lessen, overdracht aan staande organisatie en decharge Lopende projecten en thema s Medicatieveiligheid, EMD landelijk, LSP Privacybescherming en informatiebeveiliging (Pr&IB) in de zorg ICT-diensten Berichtendienst Regionale ICT-infrastructuur Videoconferencing ebeeldendienst eoverdracht (POINT) 17 3 Verkenning nieuwe ontwikkelingen / te verwachten projecten Zorgverlenersportal Lab4Apo Zorg op afstand platform zorg & ICT everwijzen 19 4 Communicatie en PR Nieuwsbrieven en website 20 5 Interregionale en landelijke samenwerking De noodzaak van interregionale en landelijke samenwerking Regiobijeenkomsten - regio s en Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) regio s en Nictiz Afstemming met de VZVZ 22 Afkortingenlijst 23 Jaarverslag 2012 versie 0.6 2/23

3 1 Stichting EZDA 1.1 Inleiding De onderstaande afbeelding geeft in één oogopslag een overzicht van het jaarplan 2012: de verschillende rollen van EZDA, de voorgenomen activiteiten en het dienstenpakket: Dit jaarverslag is de weergave van de in 2012 uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten. 1.2 Doelstelling EZDA EZDA heeft tot doel om: - de elektronische informatie-uitwisseling tot stand te doen komen en te optimaliseren tussen alle betrokken zorgverleners en met de patiënt/cliënt, op alle terreinen van de zorg te weten Care, Cure en Preventie in de regio groot Amsterdam; - het regionale Elektronisch Zorg Dossier tot stand te doen komen en te optimaliseren in nauwe samenwerking met alle betrokken zorginstellingen, zorgverleners, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeente Amsterdam en andere relevante organisaties; - hiermee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de zorg en het zorgverleningsproces. Gezamenlijke afstemming en actie op het gebied van ICT moet leiden tot: - Hogere kwaliteit van de zorg voor de 1 miljoen burgers in de regio Amsterdam; - Meer comfort voor de zorgverlener in zijn/haar werk, ondersteuning van het primaire (transmurale) proces; - Efficiëntere bedrijfsvoering voor de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, dus de zorg ook de komende jaren betaalbaar houden. Uit haar doelstelling volgt dat EZDA de belangrijke strategische opdracht heeft om alle Amsterdamse zorgaanbieders en andere betrokken partijen, zoals Patiëntenorganisaties, Gemeente Amsterdam en Zorgverzekeraar AGIS samen te brengen en te stimuleren tot Jaarverslag 2012 versie 0.6 3/23

4 samenwerking op het gebied van ZorgICT. EZDA speelt een katalyserende rol om bovengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren. EZDA biedt daartoe het Platform waarop alle participanten elkaar kunnen ontmoeten op de verschillende niveaus: bestuurders, zorgverleners, ICT-managers, gebruikers van diensten, netwerkbeheerders, enz. Op bestuurlijk niveau wordt de gezamenlijke koers bepaald met betrekking tot ICT in de zorg en worden de speerpunten vastgesteld. 1.3 Participanten In 2012 waren de volgende participanten aangesloten bij de stichting EZDA: - Academisch Medisch Centrum (AMC) - AGIS Zorgverzekeringen* - Arkin (GGZ) - ATAL-mdc (laboratorium) per 27 juni 2012 gefuseerd met Medial (Haarlem/Kennemerland) - De Bascule (kinder- en jeugdpsychiatrie) - BovenIJ Ziekenhuis - Cliëntenbelang Amsterdam - Cordaan (Verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg en thuiszorg) - Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS) - GGD Amsterdam - GGZ ingeest - Huisartsen Kring Amsterdam (HKA) - Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL) - Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG) - Osira Amstelring (Verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg en thuiszorg) - Reade (Revalidatie en reumatologie) - Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) - Huisartsenpost Amsterdam (HpA) - Slotervaart Ziekenhuis - Stichting Open Zorg Informatie Amsterdam apotheken (SOZA) - VU medisch centrum (VUmc) - Ziekenhuis Amstelland (ZHA) - Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) * AGIS/Achmea heeft medio 2011 aangegeven als gevolg van herschikking van prioriteiten haar lidmaatschap van EZDA per 1 januari 2013 te beëindigen. 1.4 Participantenraad Elke participant levert een bestuurlijke vertegenwoordiger voor de Participantenraad. De kring der participanten is verdeeld in de volgende sectoren: - ziekenhuizen; - 1 ste lijn: huisartsen, apothekers, huisartsenposten en laboratoria; - verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg - geestelijke gezondheidszorg; - overigen: zorgverzekeraar AGIS, patiëntenorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam, GGD Amsterdam, gemeente Amsterdam. De Participantenraad is binnen de stichting het hoogste orgaan; zij keurt de door het bestuur voorgestelde jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen goed en bepaalt daarmee het beleidskader voor bestuur en bureau. De Participantenraad benoemt en ontslaat de leden van het Bestuur. Alle participanten hebben in 2012 een bijdrage betaald in de organisatiekosten en in de kosten van elektronische communicatie. De Participantenraad heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. De vergaderingen kennen een huishoudelijk deel waarin jaarplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening en voortgangsrapportages aan de orde komen en een thematisch deel. De thema s in 2012 waren de ontwikkelingen in de zorg en de rol van ICT (mei) en de ontwikkelingen rond de landelijke infrastructuur voor zorginformatie-uitwisseling, het Landelijk Schakelpunt (december): Jaarverslag 2012 versie 0.6 4/23

5 - In de Participantenraad van 24 mei heeft Prof. Dr. A. Klink, hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing een inspirerende inleiding verzorgd over het belang van sturing op kwaliteit in plaats van volume in de zorg, kostenreductie door het terugdringen van overconsumptie, kwaliteitsindicatoren en ICT. - In de Participantenraad van 6 december heeft Dhr. E. Velzel, bestuurder van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de participanten bijgepraat over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke infrastructuur voor informatie-uitwisseling van Huisarts Waarneemgegevens en Medicatiegegevens. De financiering voor de doorstart van het Landelijke Schakel Punt (LSP) voor is geregeld en de voorbereidingen voor een brede implementatie zijn eind 2012 gestart. Met name onder de huisartsen, landelijk en in Amsterdam, bestaan nog aanzienlijke twijfels of privacybescherming en veiligheid (toegang tot de gegevens, schaalgrootte) voldoende zijn gewaarborgd. Ook het veronderstelde verplichte karakter van aansluiting voor zorgverleners roept veel verzet op bij de huisartsen. 1.5 Het bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden: de (onafhankelijke) voorzitter en zes leden die ieder een (deel)sector vertegenwoordigen. In 2012 heeft een aantal personele wisselingen plaatsgevonden: - na 6 jaar voorzitterschap liep per 1 juli de 2e en laatste termijn van Dhr. R Lannoye af. Hij is per 1 juli opgevolgd door Dhr. Th. Wiggers. Gedurende zijn voorzitterschap heeft Dhr. Lannoye een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de positie van EZDA in het Amsterdamse zorgveld en aan de aansturing van het Programma ZorgICT In verband met haar vertrek bij GGZ ingeest heeft Mw. S. Van Lonkhuijzen haar lidmaatschap van het bestuur van EZDA neergelegd. Mw. P. Van Dam, lid van de Raad van Bestuur van Arkin, heeft haar plaats in het bestuur ingenomen. Mw. Van Lonkhuizen is drie jaar lang een warm pleitbezorger geweest voor de samenwerking op Zorg en ICT in Amsterdam in het algemeen en in EZDA-verband in het bijzonder. - Mw. S. Zonneveld heeft Dhr. H. Thiel als portefeuillehouder ICT binnen het HKA bestuur, en daarmee ook als vertegenwoordiger namen de huisartsen in het EZDA-bestuur opgevolgd. Dhr. Thiel heeft gedurende een periode van drie jaren op vasthoudende en betrokken wijze het belang van de huisartsen in de transmurale gegevensuitwisseling binnen Amsterdam behartigd. - Dhr. Ad Warnar, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam is in 2012 toegetreden tot het bestuur. Participanten en bestuur vinden het van belang om dat de positie van de patiënt/cliënt op het gebied van informatie-uitwisseling/communicatie in de zorg wordt versterkt. Een bestuurszetel voor Cliëntenbelang levert daaraan naar verwachting een wezenlijke bijdrage. Participantenraad en bestuur hebben op gepaste wijze afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden. Het bestuur van EZDA was in 2012 als volgt samengesteld: Dhr. R.P.Th. Lannoye Dhr. Th. Wiggers Dhr. M.J. Kooy (SOZA) Dhr. P.H.F.M. Moeskops (Osira Amstelring) Dhr. W.A.B. Stalman (VUmc) Mw. S.T. van Lonkhuijzen (GGZ in Geest) Mw. P. van Dam (Arkin) Dhr. J.H. Thiel (HKA) Mw. S. Zonneveld (HKA) voorzitter t/m 30 juni voorzitter vanaf 1 juli lid, vertegenwoordiger sector eerstelijns organisaties, apothekers lid, vertegenwoordiger Verpleging en Verzorging en Gehandicaptenzorg penningmeester, vertegenwoordiger sector ziekenhuizen lid t/m 30 juni, vertegenwoordiger sector GGZ lid vanaf 6 december, vertegenwoordiger sector GGZ lid t/m 30 juni, vertegenwoordiger Huisartsenkring Amsterdam lid vanaf 6 december, vertegenwoordiger Jaarverslag 2012 versie 0.6 5/23

6 Dhr. A. Warnar (Cliëntenbelang Amsterdam) Huisartsenkring Amsterdam lid vanaf 6 december, vertegenwoordiger Cliënten en sector Overigen Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf maal vergaderd. De Bestuursvergaderingen werden voorbereid en uitgewerkt door, en onder leiding van, de heer Straatman, directeur van het bureau. 1.6 Kerntaken EZDA; rol van het bureau EZDA stimuleert en faciliteert de transmurale elektronische informatie-uitwisseling in de Amsterdamse zorg, en vult daartoe de volgende rollen in: - Platformfunctie» het bevorderen en bewaken van het gebruik van standaarden» het bundelen en beschikbaar maken van kennis en ervaring» het bevorderen van een veilige informatie-uitwisseling - Regisseur van de Amsterdamse zorgict agenda» door het (gezamenlijk) verkennen van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het verbeteren van de zorg met informatie- en communicatie technologie.» Door het gezamenlijk bepalen van de speerpunten en prioriteiten - Realisator van de Amsterdamse zorgict agenda» het voorbereiden en coördineren van projecten» het coördineren van implementatietrajecten - Exploitant van gerealiseerde zorgict diensten» het contracteren van communicatiediensten» het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in overleg met de gebruikers en de leveranciers Het bureau van EZDA heeft ook in 2012 op professionele en gemotiveerde wijze invulling gegeven aan deze kerntaken. In 2012 was de samenstelling van het bureau als volgt: Dhr. J.F.J. Straatman Dhr. H.W.M. Barenbrug Mw. J.L. de Boer Mw. L. Bos Mw. H.E. ter Veen directeur servicemanager secretariaat programmamanager secretariaat Jaarverslag 2012 versie 0.6 6/23

7 2 De inhoudelijke resultaten in 2012 Het Programma ZorgICT is met een aangepaste programmascope voortgezet én afgerond in Hiervan wordt verslag gedaan in Hoofdstuk 2.1. De uitwerking van de speerpunten uit het jaarplan 2011 wordt beschreven vanaf Hoofdstuk 2.2 en de voortgang van bestaande diensten in Hoofdstuk 2.3. Daarnaast heeft het bureau van EZDA op verzoek van participanten nog een aantal verkenningen uitgevoerd. Deze verkenningen geven antwoord op de vraag of er regionaal draagvlak is voor de ontwikkeling en/of implementatie van bepaalde ZorgICT diensten. De verkenningen komen aan de orde in Hoofdstuk 3. Care Cure Preventie 1. Programma ZorgICT : ontwikkeling architectuur, RSP en nieuwe zorgict diensten inrichting exploitatieorganisatie - eoverdracht generiek (t.b.v. CVA en andere klinische domeinen) - Dementie Keten Informatie Systeem - Basis Gegevensset Zorg - Medicatieveiligheid - Actueel Medicatie Overzicht - RSP Generieke voorzieningen (privacy, patiënt consent, informatiebeveiliging, autorisatie) - Inrichting exploitatieorganisatie 2. Thema s - Privacy en autorisatie - Informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510 en NEN 7512) 3. Zorgict-diensten - Berichtendienst» Edifactberichten» Receptenverkeer» Secure - Regionale infrastructuur» MANza» AmZX (Amsterdam Zorg exchange)» ZSP (Zorg Service Provider)» Zorgnet - breedband netwerk zorgverleners (in ontwikkeling) - Videoconferencing - ebeeldendienst (project) - eoverdracht POINT (project) 4. Verkenning nieuwe ontwikkelingen / te verwachten projecten - Zorgverlenersportal - Zorg op afstand platform zorg & ICT - everwijzen - Lab4Apo 5. Communicatie en PR - Implementeren communicatieplan Tabel 1: Speerpunten ZorgICT in de Amsterdamse zorg in het EZDA jaarplan 2012 Dit jaarverslag is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA. Stichting EZDA maart 2013

8 2.1 Programma ZorgICT Programma, wat ging er aan 2012 vooraf? Eind 2008 is in een workshop met bestuurders van EZDA participanten vastgesteld dat er voldoende gezamenlijke ambitie is in de Amsterdamse regio om concrete afspraken te maken en resultaten te boeken op het gebied van regionale Zorg ICT en het EPD. De aanwezige bestuurders hebben vier thema s benoemd: 1. Medicatieveiligheid: het verbeteren van de patiëntveiligheid op het gebied van medicatie. 2. Basis Gegevensset Zorg: het ontwikkelen van een service waarmee de belangrijkste medisch relevante gegevens van de patiënt kunnen worden opgevraagd. 3. CVA ketenzorg: het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de CVA ketenzorg door betere ICT-ondersteuning; 4. Dementie keten-/netwerkzorg: het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de Dementie ketenzorg door betere ICT ondersteuning. De uitwerking van deze speerpunten, resulterend in het Programma ZorgICT , heeft in de loop van 2009 plaatsgevonden. Begin 2010 is door een elftal initiatiefnemers uit het EZDA netwerk besloten tot de start van het Programma ZorgICT Amsterdam De definitiefase daarvan heeft in 2010 plaatsgevonden. In realisatiefase deel 1- heeft de focus gelegen op het mogelijk maken van gefundeerde besluitvorming over het al dan niet starten van een aanbestedingstraject voor een regionale informatie- en communicatievoorziening: het EZDA RSP. Eind 2011 resteren twee grote onzekerheden die maken dat de programmascope aangepast werd. 1. Onvoldoende dekking voor de financiering van (de exploitatie van) een EZDA RSP conform ontwerp Onzekerheid over de mogelijkheden voor integratie co-existentie van regionale infrastructuren met de AORTA/LSP infrastructuur Plan voor 2012 Gegeven de resterende onzekerheden is de programmascope aangepast en wordt doorgegaan met dié programmathema s die niet of veel minder afhankelijk zijn van de landelijke infrastructuur, nl. CVA en dementie ketenzorg. Voor deze thema s worden concrete (ict) oplossingen uitgewerkt met huidige leveranciers van de al bestaande EZDA infrastructuur. Het programma levert eind 2012 de werkprocessen, de bijbehorende ict voorzieningen en exploitatie organisatie op voor de volgende ict services: 1. eoverdracht op basis van BGZ CCR, CVA en meerdere klinische domeinen. Vanuit deze eoverdracht ontwikkeling wordt onderzocht of opbouw van de BGZ in de 2e lijn, t.b.v. andere zorgprocessen dan overdracht, mogelijk is. 2. Dementie KIS bij ten minste één van de ketens (stadsdeel georiënteerd) in gebruik, en: 3. Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen een AMO service Deelnemers Programma; stuurgroep Tien participanten hebben het voortouw genomen om de realisatiefase (deel 1) te financieren en uit te voeren. Deze initiatiefnemers zijn: - Academisch Medisch Centrum (AMC) - Arkin (GGZ) - Cordaan (Verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg en thuiszorg) - Stichting Open Zorg Informatie Amsterdam (SOZA) - GGZ ingeest - Huisartsen Kring Amsterdam (HKA) - Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG) - Osira Amstelring (Verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg en thuiszorg) 1 infrastructuur van het landelijk EPD, nu: elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Jaarverslag 2012 versie 0.6 8/23

9 - Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) - VU medisch centrum (VUmc) De stuurgroep van het Programma ZorgICT bestond in 2012 uit: - De heer R.P.Th. Lannoye, namens EZDA bestuur; voorzitter t/m 30 juni - Dhr. Th. Wiggers, namens EZDA bestuur voorzitter vanaf 1 juli - Dhr. A. Miedema namens GGZ ingeest t/m 26 januari - De heer M.J. Kooy, bestuurder SOZA, lid EZDA bestuur, bestuurlijk sponsor medicatieveiligheid; - Dhr. D. van Riet namens VUmc en; - De heer J.H. Thiel, bestuur HKA, lid EZDA bestuur; - Dhr. B. Boekholt namens Osira Amstelring. - Dhr. M. Ros, namens AMC - De heer J.F.J. Straatman, directeur EZDA. De stuurgroep heeft in 2012 vier maal vergaderd Resultaten 2012 Voor de ondersteuning van de CVA ketenzorg is een ontwerp voor een oplossing opgeleverd (eoverdracht2.0), inclusief migratie strategieën om van huidige ict infrastructuren naar de gewenste situatie te komen. De bemensing vanuit de instellingen voor het project eoverdracht2.0 t.b.v. de CVA ketenzorg kwam in 2012 zeer moeizaam op gang en bleef onvoldoende om de gewenste resultaten voor 2012 te behalen. Voor de ondersteuning van de dementie ketenzorg is een ketenzorg informatiesysteem geselecteerd en ligt een plan van aanpak en financieringsvoorstel voor. De inzichten over de organisatie van de dementie ketenzorg in Amsterdam wijzigden echter (sterk) in de loop van 2012, waardoor zicht op een officiële afnemer van het geselecteerde systeem is verdwenen. Het deelproject werd on hold gezet. Opbouw van een BGZ vanuit overdrachten tussen 2 e lijns zorgverleners onderling en 2 e en 23 e lijns zorgverleners blijkt een brug te ver. Het ontbreekt Amsterdam aan de schaalgrootte en middelen om de daarvoor benodigde berichtstandaarden te ontwikkelen en (laten) implementeren 2. Eind 2011 werd duidelijk dat de LSP-infrastructuur (toch) door zou starten. Onduidelijk was op dat moment en gedurende heel 2012 op welke wijze en wanneer invulling gegeven kan worden aan ontwerp van koppelvlakken van de LSP-infrastructuur met bestaande regionale infrastructuren. Daardoor is het niet mogelijk geweest om concrete stappen te zetten t.b.v. een (regionale) service voor een digitaal actueel medicatie overzicht. Deze status van het project en de noodzaak om tot een nieuwe meerjarenagenda voor EZDA te komen hebben gemaakt dat in het laatste kwartaal van 2012 overgegaan is tot afronding, evaluatie en overdracht van het programma. 2 Het goede nieuws is dat in de loop van 2012 de 8 universitaire ziekenhuizen het op zich genomen hebben een Nederlandse standaard voor de implementatie van het zg. Continuity of Care Record (CCR) te ontwikkelen. De BGZ was (immers) ook gebaseerd op dit CCR. Jaarverslag 2012 versie 0.6 9/23

10 2.1.5 Evaluatie, geleerde lessen, overdracht aan staande organisatie en decharge Evaluatie Het programma had tot doel de volgende visie te realiseren: Eind 2012 maken zorginstellingen, zorgverleners, patiënten, cliënten en mantelzorgers in Amsterdam gebruik van een (gemeenschappelijke) informatie- en communicatievoorziening waardoor: - Er minder medicatie gerelateerde fouten gemaakt worden in de regio Amsterdam; - Elke zorgverlener of instelling met één druk op de knop op het juiste moment over de belangrijkste medisch relevante gegevens (Basis Gegevensset Zorg) van een patiënt of cliënt beschikt en; - De zorg voor CVA en dementiepatiënten is verbeterd vanuit het perspectief van tenminste één of meer van de volgende betrokkenen: patiënten, cliënten, mantelzorgers, zorgverleners, zorginstellingen en zorgfinanciers. De exploitatieorganisatie t.b.v. het beheer en de financiële exploitatie van deze gemeenschappelijke informatie- en communicatievoorziening is eind 2012 operationeel. Deze visie is eind 2012 niet realiseerbaar gebleken. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: 1. Langdurige onduidelijkheid over welslagen van de landelijke zorgict infrastructuur (LSP) 2. Incongruentie programma agenda en aansturing Nut en noodzaak van de programmathema s is door zowel bestuurders áls zorgverleners meerdere malen bevestigd. Toch blijkt dat ondanks dit belang, programma onderwerpen niet op de eigen (ict) agenda van de instellingen staan. Gevraagde (en toegezegde) projectmanagers worden uiteindelijk te laat, niet of onvoldoende beschikbaar gesteld om binnen gestelde tijdskaders mét voldoende inbreng en eigenaarschap van de instellingen, tot resultaten te komen. 3. Beperkingen ICT infrastructuur in de instellingen Instellingen hebben onvoldoende mogelijkheden om met een redelijke inspanning en doorlooptijd de éigen informatiesystemen 3 aan te passen ten behoeve van informatieuitwisseling over organisatiegrenzen heen. Informatiesystemen zijn vooral ingericht voor intramurale doeleinden. 4. Geen tijdig uitsluitsel organisatie dementie ketenzorg Amsterdam Door de heroverweging m.b.t. de organisatie van de dementie ketenzorg in de stad is er nu geen zicht op een (officiële) afnemer van een ICT oplossing voor de ondersteuning van de dementie keten. Geleerde lessen De factoren waarop voor toekomstige activiteiten en projecten door EZDA gremia beter op gestuurd moet (en zal) worden zijn: 1. Een betere borging van de agendafit tussen instellingen en EZDA activiteiten Aanname is dat dan voldoende resources met de benodigde competenties door de instellingen ingezet worden. 2. Meer aandacht nodig voor positioneren en stimuleren van bestaande EZDA ZorgICT diensten. Op heel veel plekken en momenten in de zorg spelen er overdrachtsvraagstukken waarvoor, zo lijkt en soms zo blijkt, maar zeer beperkt EZDA en de bestaande diensten als natuurlijke partner of oplossing gezien worden. Zorgverleners en soms zelfs de ICT managers zoeken (en vinden) alternatieve oplossingen voor informatieuitwisselingsvraagstukken. Niet zelden zijn dat minder goed beveiligde oplossingen. Daarop wordt niet krachtig bijgestuurd richting de beveiligde EZDA 3 Dat betreft: 1) Het bepalen van welke gegevens, hoe geregistreerd worden; 2) Hoe en in welk formaat (standaard) deze gegevens elektronisch verzonden kunnen worden, 3) Hoe en het formaat waarin deze gegevens door de eigen applicatie verwerkt kunnen worden. Jaarverslag 2012 versie /23

11 communicatiediensten, zo lijkt. Daarnaast draagt de diversiteit aan oplossingen die hierdoor ontstaat niet bij aan een beheer(s)baarheid en kosteneffectiviteit door hergebruik. Overdracht aan de staande organisatie Het Programma heeft (vooral) resultaten opgeleverd die richtinggevend zijn voor de komende jaren. De blauwdruk voor een regionale beheerorganisatie wordt ter hand genomen bij het inrichten en professionaliseren van beheer van de bestaande en relatief nieuwe diensten POINT (eoverdracht 1.0) en de ebeeldendienst. De doelarchitectuur en het ontwerp eoverdracht 2.0 bieden de komende jaren een kader voor de doorontwikkeling van onze bestaande diensten en de samenwerking met de exploitant van de landelijke (AORTA) infrastructuur. De thema s Basis Gegevensset Zorg, Medicatieveiligheid en eoverdracht2.0_cva krijgen een plek onder de noemers (voorlopige werktitels): Overdragen? Doe het veilig! Dit is in lijn met de aanbeveling om bestaande diensten beter te positioneren en het gebruik ervan te stimuleren. Doelstelling is om in Amsterdam overdracht van zorg te verbeteren op de aspecten: - Informatiebeschikbaarheid (tijdig en compleet) en; - Veiligheid Het gemaakte ontwerp voor eoverdracht 2.0 fungeert als stip op horizon voor bovenstaande activiteiten. Overdragen? Spreek dezelfde taal! Bij overdrachten is sprake van een proces en van zorginhoudelijke gegevens die overgedragen worden. Voor deze zorginhoud geldt dat deze voorlopig ongestructureerd en niet gestandaardiseerd zal zijn. In eerste instantie richten we ons op tijdigheid en compleetheid van informatie en een veilige overdracht (zie bovenstaand). Het standaardiseren van gegevensoverdrachten op semantisch en technisch niveau is een langere, maar wil zorgict daadwerkelijk renderen, noodzakelijk weg. Basis Gegevensset Zorg krijgt een vervolg door implementatie van landelijke standaarden voor overdracht c.q. verpleegkundige overdracht en generieke overdrachtsgegevens bij participanten stimuleren. Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid is (nog steeds) een uitermate relevant thema. Het voorstel is om de volgende lijnen te blijven vervolgen: 1. De medicatiegegevens uit de generieke overdrachtsgegevensset biedt een houvast voor het verbeteren van de medicatieveiligheid bij overdrachten tussen 2 e lijns instellingen onderling en tussen 2 e en 3e lijns instellingen. Door de implementatie van deze standaard te stimuleren (zie boven) wordt óók aan medicatieveiligheid gewerkt. 2. Ondersteunen van implementatie van het LSP waar mogelijk en wederom oppakken van uitwisseling tussen 1 e en 2 e lijns zorginstellingen zodra de plannen tussen SCZorg m.b.t. het LSP en de regionale organisaties meer vorm hebben gekregen. Dementie ketenzorg Afhankelijk van vraag opdracht vanuit ZDA stuurgroep. Decharge Het bestuur van EZDA heeft de programmamanager op 6 december 2012 decharge verleend. Jaarverslag 2012 versie /23

12 2.2 Lopende projecten en thema s Medicatieveiligheid, EMD landelijk, LSP De doorstart van het LSP onder auspiciën van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is in 2012 nog niet gelukt. Omdat de financiering alleen voor 2012 was geregeld, zijn er bij zorgaanbieders en ICT-leveranciers twijfels blijven bestaan over de toekomstbestendigheid. Nieuwe aansluitingen zijn niet gerealiseerd. Tegen het eind van 2012 is de VZVZ erin geslaagd om een convenant te ondertekenen met zorgverzekeraars, betrokken koepels (LHV, KNMP, VHN en NVZ, NPCF, Nictiz en ICT-leveranciers. Op basis van een Businessplan is financiële zekerheid voor de periode geregeld en een marsroute voor landelijke implementatie uitgestippeld. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de LSP-plannen in 2011 zijn: - het toepassen van opt-in (uitdrukkelijke toestemming van de patiënt); - regionalisatie (begrenzing van de toegankelijkheid tot zorgverleners binnen een regio); - levering/beheer van de landelijke zorginfrastructuur (LSP) door een private organisatie: het VZVZ ServiceCentrum. Regionale SamenwerkingsOrganisaties voor ZorgICT (RSO s) zoals EZDA hebben in 2012 een plek in de Gebruikersraad van de VZVZ gekregen. De Directeur van EZDA heeft samen met enkele collega s uit andere regio s deelgenomen aan vergaderingen van de Gebruikersraad. De specifieke inbreng vanuit de RSO s was met name gericht op: - het multidisciplinaire-/transmurale karakter van informatie-uitwisseling; dit in aanvulling op de vaak monodisciplinaire benadering van de landelijke koepels; - de rol van RSO s/regionale koepels bij de implementatie van EMD en WDH; - hergebruik van landelijk beschikbare informatie en LSP-componenten t.b.v de regionale zorgcommunicatie. In de Participantenraad van december heeft Dhr. E. Velzel, bestuurder van de VZVZ een inleiding verzorgd over de stand van zaken en de plannen m.b.t. de uitrol van Medicatie- en Huisartswaarneemgegevens en toekomstige ontwikkelingen rond het LSP. In Amsterdam heeft een deel van de huisartsen twijfels ten aanzien van de veiligheid van het LSP. Zij hebben aangegeven niet mee te willen werken aan uitwisseling van de Huisartswaarneemgegevens. Huisartsen in de gezondheidscentra van de SAG en de GAZO willen in 2012 wel aansluiten, evenals de huisartsenposten (HpA) en de apothekers (SOZA). Eind 2012 is een werkgroep gevormd die de (her)aansluiting van apothekers, gezondheidscentra, huisartsenposten en eventueel overige huisartsen gaat ondersteunen. Leden van de werkgroep zijn: Cliëntenbelang Amsterdam, SAG, GAZO, HKA, HpA, 1stelijn Amsterdam, SOZA en EZDA. EZDA zit de werkgroep voor en coördineert de activiteiten. In Q1 van 2013 zal een Plan van Aanpak worden opgesteld in overleg met alle betrokkenen en de VZVZ. Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding is het regelen van de benodigde uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Zie daarvoor Privacybescherming en informatiebeveiliging (Pr&IB) in de zorg De EZDA-werkgroep NEN7510 heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met het onderwerp Informatiebevelliging. Onder invloed van de uitbreiding van het pakket van zorgict diensten met de ebeeldendienst, de aansluiting op het LSP en de daarbij benodigde toestemming van patiënten/cliënten (opt-in) is het thema Privacybescherming nadrukkelijk op de agenda gekomen. De werkgroep NEN7510 heeft in 2012 EZDA-breed (Programma ZorgICT/eBeeldendienst/ LSP) de ontwikkeling en implementatie van afspraken en richtlijnen m.b.t. patiënttoestemming en autorisatie gecoördineerd. De samen met andere regio s, Nictiz en landelijke koepels ontwikkelde landelijke gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) vormt daarbij het uitgangspunt. Deze code is eind 2012 ondertekend door KNMG inclusief alle federatiepartners, NHG, KNMP, VHN, NVZ, KNGF,GGZ NL, LVG en VZVZ. Jaarverslag 2012 versie /23

13 In de eerste helft van 2012 heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden op het gebied van Pr&IB in Amsterdam: het resultaat is een regionale Pr&IB-matrix voor de zorginformatieuitwisseling. Uit deze matrix volgen de agendapunten voor de komende jaren. In de tweede helft 2012 is gewerkt aan de voor de regionale uitwisseling vereiste documenten zoals een Convenant met bijbehorende privacyreglement en aansluitvoorwaarden voor deelnemers. De werkgroep NEN7510 heeft een voorstel uitgewerkt voor taakstelling en samenstelling van een regionale Privacycommissie. Dit voorstel zal in 2013 met bestuur en participantenraad worden besproken. In 2012 is een werkgroep van de NEN gestart met de ontwikkeling van een landelijke norm (NEN7521) voor toegang tot patiëntgegevens. Hierbij komt de focus te liggen op de transmurale informatie-uitwisseling. Enkele leden van de EZDA werkgroep NEN7510 participeren in deze NEN-werkgroep. - Patiënttoestemming / Opt-in Op 30 oktober heeft EZDA samen met FBA/SOZA, HKA, HpA en 1stelijn Amsterdam een regionale informatiebijeenkomst georganiseerd voor ca. 80 huisartsen, apothekers en andere zorgaanbieders waarbij aandacht is besteed aan de opt-in. De uitdrukkelijke toestemming van patiënten is vereist wanneer voor de uitwisseling van zorginformatie gebruik wordt gemaakt van een verwijsindex (LSP en registry voor de ebeeldendienst). Ook voor OZIS dienstwaarneming apotheken en voor zorgverlenersportalen van instellingen moet nu toestemming worden gevraagd aan de patiënt. Het is dus zaak om de landelijke patiënteninformatie m.b.t. toestemming waar mogelijk te integreren met de regionale informatie en goede procedures op te stellen. Daartoe is een tijdelijke regionale opt-in werkgroep samengesteld (Cliëntenbelang Amsterdam, HKA, SOZA, HpA, 1stelijn Amsterdam, EZDA). Deze werkgroep heeft de opdracht om te komen tot afspraken over de aan patiënten/cliënten voor te leggen toestemmingsvraag (generiek of specifiek, landelijk en/of regionaal) en voorlichtingsmateriaal. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatiemateriaal dat de VZVZ in samenwerking met de landelijke koepels heeft uitgebracht. Eind 2012 heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat zij met aanvullende wetgeving zal komen met betrekking tot elektronische zorginformatie-uitwisseling. 2.3 ICT-diensten Berichtendienst Edifactberichten Via de berichtendienst wisselen de Amsterdamse huisartsen, apothekers, paramedici, ziekenhuizen, GGD, GGZ Cordaan en ATAL-mdc, medisch inhoudelijke berichten uit. Het gaat om opname- en ontslagberichten, specialistenbrieven, radiologieverslagen, paramedische rapportages, berichten van diëtisten en wijkverpleegkundigen, recept- en afleverberichten, waarneemberichten van huisartsenposten aan huisartsen. Medio 1012 heeft ook Reade zich aangesloten. Ook zorgverleners in andere regio s wisselen berichten uit met zorgpartijen in de regio Amsterdam. Het aantal deelnemers aan het berichtenverkeer neemt gestaag toe. Enerzijds omdat men zich realiseert dat gestructureerde informatie eenvoudig te verwerken is en anderzijds raakt men zich ervan bewust dat reguliere niet voorziet in voldoende maatregelen om privacy te waarborgen. Zo waren eind paramedische praktijken aangesloten waarmee het totaal van aangesloten paramedische zorgverleners op 654 kwam. Hier zijn met name rapportage aan de huisarts en elektronisch verwijzen door de huisarts de drijfveren. Jaarverslag 2012 versie /23

14 Het gebruik van ebrieven neemt ook geleidelijk toe. In augustus 2012 is een formele overeenkomst met Magistro (de leverancier van ebrieven) afgesloten voor de distributie van ebrieven in Amsterdam In 2012 werd opnieuw een aanzienlijke stijging van het berichtenverkeer gerealiseerd: berichten t.o.v. 4,1 M berichten eind Een stijging van 12%. Zie voor een overzicht van de samenstelling en de ontwikkeling van het berichtenverkeer over de afgelopen jaren figuur Paramed. verslag Waarneembericht HAP Zkh mutatie bericht Receptverstrekking Receptvoorschrift Specialisten verslag Radiologie verslag Laboratorium uitslag Figuur 3: Elektronisch berichtenverkeer RING Amsterdam Onderstaande tabel geeft de groei van het aantal deelnemers in het elektronische berichtenverkeer weer. Opvallend is wederom de toename van het aantal paramedische abonnees. Groei eerstelijns zorgmail deelnemers Aangesloten huisartspraktijken en gezondheidscentra Aangesloten apotheken Aangesloten paramedische praktijken Aangesloten huisartsen Aangesloten apothekers Aangesloten paramedische zorgverleners Geactiveerde Secure postbussen Jaarverslag 2012 versie /23

15 Receptenverkeer Het aantal door apotheken ontvangen receptvoorschriften is in 2012 ten opzichte van 2011 gegroeid met ruim 18%. Het aantal aan huisartsen verzonden verstrekkingsberichten is gestegen met 27%. Deze toename lijkt het gevolg van de invoering van de landelijke richtlijn overdracht medicatiegegevens, die alle voorschrijvers en apothekers verplicht om binnen 24 uur te beschikken over een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Verzending van het verstrekkingsbericht door de apotheek aan de huisarts geeft de huisarts een beter inzicht in de aan zijn/haar patiënten verstrekte geneesmiddelen. Ontwikkeling receptenverkeer sinds 2006 X Receptvoorschrift Receptverstrekking Secure De functionaliteit om intercollegiaal op een beveiligde wijze te kunnen en maakt onderdeel uit van de berichtendienst. Na een aarzelende start in 2009 begint het gebruik toe te nemen. GGZ ingeest en Arkin hebben Secure in gebruik om elektronische verwijzingen en laboratoriumberichten te kunnen ontvangen. De GGD heeft Secure op grote schaal geïmplementeerd binnen de eigen gelederen en bij vertrouwenspersonen op de Amsterdamse scholen. In de loop van 2012 zijn vele communicatiepartners van de GGD aangesloten op Secure . Ook de JGZ en OKC locaties hebben nu de beschikking over Secure . Cordaan heeft ten behoeve van de Diëtisten en het project De Zichtbare Schakel voor wijkverpleegkundigen een abonnement op Secure genomen. Het project Veilig verhuizen van de stichting ION, waarbij de dossieroverdrachten van huisarts naar huisarts middels secure verlopen, heeft ook geleid tot toename van geactiveerde mailadressen. Eind 2012 waren er 1446 geactiveerde Secure postbussen Regionale ICT-infrastructuur MANza netwerk voor de ziekenhuizen EZDA is contractpartij voor de leverancier van het glasvezelnetwerk (KPN) en voor de leverancier van de netwerkapparatuur en de beheerdiensten (Vancis). EZDA heeft mantelovereenkomsten en SLA s afgesloten met beide leveranciers. Alle deelnemende ziekenhuizen met uitzondering van het NKI-AVL zijn aangesloten op het MANza netwerk. Dit netwerk was in eerste instantie bedoeld om de onderlinge informatieuitwisseling tussen de deelnemers te bevorderen en te faciliteren. Inmiddels maken zeven ziekenhuizen ook voor hun toegang tot het internet gebruik van het MANza netwerk. Eind 2012 is het netwerk uitgebreid met een derde ring ten behoeve van de Bascule. Deze ring zal in Q1 van 2013 in gebruikgenomen worden. Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen is in 2012 een nieuw ontwerp gemaakt dat een upgrade van de bandbreedte naar 10 GBs voorziet. In 2012 zijn de actieve componenten besteld welke in Q1 van 2013 zullen worden ingezet. AmZX De AmZX blijft zich bewijzen in de zorg communicatie. Met name in de beelduitwisseling tussen AMC en Flevoziekenhuis speelt de AmZX een cruciale rol. Jaarverslag 2012 versie /23

16 Aangesloten partijen op de AmZX per december 2012 Zorgnetwerken Zorgpartijen Stichting Gerrit (Friesland) Zorgring Noord Holland Noord Stichting Digitale Snelweg Kennemerland AMC Amsta BovenIJ ziekenhuis Cordaan De Bascule Flevoziekenhuis Almere GGD Amsterdam OLVG Reade SLAZ Slotervaart ziekenhuis VUmc Ziekenhuis Amstelland GGZ Oost Brabant Dienstenleveranciers SARA LSP Techxx POINT E.Novation Visions Connected Zorgmail en beeldendienst Videoconferencing ZSP Vancis is in 2012 opnieuw gekwalificeerd als Zorg Service Provider (ZSP) door Nictiz. Daarmee biedt Vancis de connectiviteit met het LSP. Ook is Vancis in 2011 ISO gekwalificeerd waardoor de best mogelijke dienstverlening aan zorgpartijen gewaarborgd is. Zorgnet - breedband Netwerk zorgverleners Op verzoek van huisartsen onderzoekt EZDA de mogelijkheid om een professioneel, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar beveiligd communicatienetwerk voor de eerstelijn te realiseren met aansluiting op de AmZX en het MANza netwerk. Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners krijgen steeds meer behoefte aan professionele verbindingen waarmee het Informatiesysteem in hun praktijken door een ASP-leverancier kan worden gehost en waarmee o.a. de berichtendienst en in de toekomst het Landelijke Schakel Punt en/of Regionale infrastructuren bereikt kunnen worden voor de aansluiting op het landelijke EPD. Het belang van een kwalitatief hoogwaardig en professioneel netwerk is groot, omdat de tot op heden gebruikte consumenteninternetverbindingen niet betrouwbaar genoeg zijn. De prijsstelling van de bestaande netwerken wordt door de huisartsen als te hoog ervaren. Voor EZDA is een dergelijk zorgnetwerk van belang omdat daarmee de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie-uitwisseling wordt verhoogd. Doelstelling is om de diensten voor connectiviteit die al bestaan, zoals de AmZX en de ZSP (VANCIS), te koppelen aan het eerstelijns zorgnetwerk en deze daardoor beter te gaan benutten. Dit heeft in 2011 geleid tot een ontwerp waaraan invulling is gegeven door Vancis en Vodafone. Eind 2012 zijn de eerste aansluitingen gerealiseerd ten behoeve van de Bascule. In 2013 zullen de geboden mogelijkheden breed onder de aandacht gebracht gaan worden Videoconferencing Videoconferencing (VC) is in 2008 onder impuls van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) in een stroomversnelling gekomen. Voor de ziekenhuizen die aangesloten zijn op MANza is sinds begin 2010 een videocommunicatiedienst beschikbaar op de AmZX. Jaarverslag 2012 versie /23

17 Deze dienst maakt videoconferencing mogelijk met externe partijen zoals de Surfnet dienst, maar ook met andere gebruikers van het MANzanetwerk en de AmZX. AMC en VUmc maken direct (via hun Surfnetverbindingen) gebruik van de Surfnet VC-dienst. Vier MANza ziekenhuizen (Amstelland, BovenIJ, OLVG en SLAZ) zijn aangesloten op de VCdienst via de AmZX. Gebruikers in deze vier ziekenhuizen tonen zich tevreden over de kwaliteit en de mogelijkheden van deze dienst ebeeldendienst Na afronding van het project eradiologie in 2011 hebben vijf ziekenhuizen ((AMC, BovenIJ, OLVG, SLAZ en Flevoziekenhuis) besloten om in 2012 aan te sluiten op een regionale Beeldendienst. Deze ebeeldendienst maakt gebruik van een XDS-infrastructuur en kan naast radiologische en andere medische beelden ook de uitwisseling van documenten ondersteunen. De ziekenhuizen zijn gestart met de interne voorbereidingen. Het AMC en het Flevoziekenhuis zijn de eerste beoogde gebruikers van de ebeeldendienst ten behoeve van het behandeltraject mammachirurgie. Eind 2012 was de applicatie die beide ziekenhuizen gaan gebruiken voor de uitwisseling nog niet opgeleverd. De start is gepland in Q1 van BovenIJ, OLVG en SLAZ verwachten aan te sluiten in Q eoverdracht (POINT) Point is een zorgict dienst ter ondersteuning van de transfers van patiënten uit de ziekenhuizen naar revalidatie, verpleging & verzorging en thuiszorg. De aansluiting van ziekenhuizen en VVT-organisaties is gestart in april In 2012 is het aantal deelnemers verder toegenomen. Eind 2012 waren de volgende organisaties aangesloten: - AMC, Amstelland ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, OLVG, VUmc, NKI/AVL en Slotervaart ziekenhuis - Amsta, Buurtzorg, Cordaan, Evean, Leven&Zorg, Osira Amstelring, ZGAO, Zonnehuisgroep Amstelland/Amstelland thuiszorg In Q1 van 2013 zullen Reade, SLAZ, Beth Shalom en enkele kleinere thuiszorgorganisaties starten POINT. In 2012 is de standaard voor de everpleegkundige Overdracht opgeleverd door Nictiz. De implementatie van deze standaard, eerst gebruikmakend van een formulier in POINT en later als onderdeel van de eigen EVD s en ECD s staan gepland voor 2013 e.v. Gedurende het invoeringstraject van POINT is een mooie overlegtafel van managers van transferbureaus van ziekenhuizen en VVT-organisaties tot stand gekomen in de vorm van de Stuurgroep POINT. Nu de meeste organisaties in de regio op POINT zijn aangesloten, loopt het invoeringstraject af en komen meer inhoudelijke en organisatorische onderwerpen als de rol en positie van de transferverpleegkundigen, de wenselijkheid van capaciteitsregistratie en Geriatrische Revalidatie Zorg op de agenda te staan. Deze onderwerpen zijn niet ICT gerelateerd en daarom neemt SIGRA vanaf 1 januari 2013 het voorzitterschap van dit overleg (nieuwe naam Transferoverleg Amsterdam ) over van EZDA. EZDA blijft betrokken bij het overleg voor de afronding van het implementatietraject en voor POINT gerelateerde zaken: functioneel beheer, support, implementatie eovedracht en contractverlenging met POINT in Q1. Jaarverslag 2012 versie /23

18 3 Verkenning nieuwe ontwikkelingen / te verwachten projecten Naast de in de vorige hoofdstukken beschreven werkzaamheden heeft het bureau van EZDA op verzoek van participanten nog een aantal verkenningen uitgevoerd. Deze verkenningen moeten een antwoord geven op de vraag of er regionaal draagvlak is voor de ontwikkeling en/of implementatie van bepaalde ZorgICT diensten. Het betreft diensten die de kwaliteit en de efficiency van de zorg in de regio kunnen verbeteren en die een meerwaarde kunnen opleveren voor de dienstverlening van EZDA aan haar participanten. 3.1 Zorgverlenersportal Er bestaat behoefte aan de invulling van deze functionaliteit ten behoeve van de uniforme toegang van eerstelijns zorgverleners tot de verschillende portals van de Amsterdamse zorginstellingen. Zowel vanuit de eerste lijn als vanuit ziekenhuizen en ATAL, die bezig zijn om portalen te introduceren, komt de vraag of er invulling gegeven kan worden aan deze wens. Binnen het Programma ZorgICT is daarvoor geen noemer gevonden. In 2013 komt het onderwerp in het kader van Federated Identity Management / Single Sign on mogelijk opnieuw op de agenda. 3.2 Lab4Apo Bij Lab4Apo gaat het om het ontvangen van relevante laboratoriumuitslagen van patiënten door apotheken. Dit ter ondersteuning van afspraken die huisartsen en apothekers hebben gemaakt over de bewaking van geneesmiddeldoseringen bij patiënten met bijvoorbeeld nierproblemen of problemen met de bloedstolling. Apothekers kunnen op basis van de laboratoriumuitslagen een advies uitbrengen over eventueel gewenste aanpassing van de dosering. SOZA, ATAL-Medial en EZDA hebben overlegd over de mogelijkheden voor het selectief verzenden van uitslagen aan apothekers en over de mogelijkheid om labuitslagen in te zien via een zorgverlenersportaal (Cyberlab). Eind 2012 heeft E.Novation aangekondigd dat zij toch Lab4Apo als onderdeel van de berichtendienst gaan aanbieden. Een derde alternatief wordt mogelijk geboden door de stichting Statuscoop die toegang tot labuitslagen via het LSP wil gaan realiseren. De eerste helft van 2013 zal duidelijk worden welke optie de beste mogelijkheden biedt en of er voldoende belangstelling is voor implementatie. 3.3 Zorg op afstand platform zorg & ICT In het kader van het Healthlab-project is in 2011 het Platform Zorg&ICT opgericht. SIGRA is een van de trekkers. Deelnemers zijn o.a. de Care-organisaties. Het platform is gericht op kennisdeling en ontwikkeling van producten en diensten op het gebied van zorg op afstand. SIGRA heeft EZDA gevraagd om mee te denken en mee te werken aan dit Platform. Een aantal SIGRA/EZDA-leden speelt een actieve rol op dit gebied. Zo levert Cordaan een bijdrage aan het HealthLab project. Deelnemers aan het SIGRA Care-overleg hebben besloten om op het gebied van Zorg en ICT intensiever te gaan samenwerken met als doel om de positie van de patiënt/cliënt te versterken en meer de regie te geven over zijn zorg en welzijn. In dat kader wordt een voorstel ontwikkeld om een regionaal platform/zorgportaal te realiseren dat het mogelijk maakt aan zorgaanbieders en ICT-leveranciers zorgict-diensten/ apps aan te bieden voor zorgconsumenten. EZDA werkt mee aan dit voorstel. Het is voor alle betrokkenen van belang dat de agenda s van EZDA en SIGRA op dit terrein in 2013 goed op elkaar worden afgestemd. Jaarverslag 2012 versie /23

19 3.4 everwijzen EZDA heeft in 2012 de verkenning van het draagvlak onder huisartsen en ziekenhuizen voor een regiobrede aanpak van everwijzen afgerond. Daarbij is duidelijk geworden dat niet alle ziekenhuizen op kort termijn Zorgdomein zullen gaan invoeren. Zorgdomein wordt al gebruikt voor verwijzingen naar het BovenIJ ziekenhuis en voor de aanvraag van labonderzoeken bij ATAL-Medial. AMC en OLVG hebben besloten om Zorgdomein te gaan gebruiken. De implementatie start in Q1 van Het SLAZ heeft de aanschaf van Zorgdomein nog in beraad. Het Amstelland ziekenhuis is niet enthousiast over Zorgdomein. Het Slotervaart ziekenhuis zal voorlopig niet deelnemen aan Zorgdomein. VUmc heeft recent besloten om ook te starten met Zorgdomein. De huisartsen van de GAZO en de SAG willen graag met Zorgdomein gaan werken. De HKA (ICT werkgroep) staat er ook positief tegenover. EZDA zal met de deelnemende ziekenhuizen de conformiteit van ZorgDomein met de regionale doelarchitectuur bewaken en de implementatie volgen. Jaarverslag 2012 versie /23

20 4 Communicatie en PR 4.1 Nieuwsbrieven en website EZDA heeft de afgelopen jaren te weinig de behaalde resultaten en successen gedeeld met haar Participanten en andere stakholders. In 2012 heeft EZDA actiever gecommuniceerd door middel van Nieuwsbrieven en het organiseren van regionale bijeenkomsten: - er zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht in het kader van het Programma ZorgICT - er zijn drie algemene EZDA nieuwsbrieven uitgebracht - op 30 oktober is een regionale bijeenkomst elektronische informatie-uitwisseling in de zorg voor huisartsen, apothekers en andere zorgaanbieders georganiseerd. Een belangrijk thema was de patiënttoestemming/opt-in. Ca. 80 zorgaanbieders woonden deze bijeenkomst bij. - Op 15 november organiseerde EZDA het Seminar Continuïteit van zorg met als centrale onderwerp het gebruik van standaarden in de zorg (CCR/CCD en everpleegkundige Overdracht) en de rol van de patiënt/cliënt in de informatieuitwisseling met zorgaanbieders. Het seminar trok 70 deelnemers. Daarnaast is in 2012 aandacht besteed aan het actueel houden van teksten en berichten op de website. En aan de voorbereiding van een nieuwe EZDA-website, die in Q2 van 2013 zal worden gelanceerd. Dit jaarverslag is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA. Stichting EZDA maart 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013. 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2. 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2

Samenvatting Jaarverslag 2013. 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2. 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2 Inhoud 1.1 EZDA... 2 1.2 Participanten... 2 1.3 Bestuur... 2 1.4 Bureau... 2 2 De inhoudelijke resultaten in 2013... 3 2.1 Exploreren/Agenderen... 3 2.1.1 Rol Patiënt Cliënt;... 3 2.2 Exploreren en agenderen

Nadere informatie

Stichting EZDA. Jaarverslag 2011

Stichting EZDA. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Dit jaarverslag is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Stichting EZDA. Jaarplan 2013

Stichting EZDA. Jaarplan 2013 Jaarplan 2013 Dit jaarplan is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA. Stichting EZDA INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG. Stichting EZDA. Statutair gevestigd Maassluisstraat 572B, 1062 GZ te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG. Stichting EZDA. Statutair gevestigd Maassluisstraat 572B, 1062 GZ te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2013 Stichting EZDA Statutair gevestigd Maassluisstraat 572B, 1062 GZ te Amsterdam Inhoudsopgave A Bestuursverslag stichting EZDA 3 B Jaarrekening 2013 20 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Oftewel, POINT, wat is er af als het af is?

Oftewel, POINT, wat is er af als het af is? 1 2 3 Start POINT in Amsterdam 10 maart 2010 Gesprekken over de implementatie van POINT vonden al veel eerder plaats dan de daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst met Techxx op 10 maart 2011

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Delen van informatie

Delen van informatie Convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden November 2013 245.13/VBZ-BSZ Delen van informatie De partijen zoals vermeld in bijlage I van dit Samenwerkingsconvenant,

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017.

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017. Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017 Wim Hodes Inhoud Achtergrond en start GTS Organisatie en aanpak Globaal ontwerp

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009

Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD. 28 oktober 2009 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 1 Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD 28 oktober 2009 Doelstelling landelijke infrastructuur en EPD Het doel van elektronische gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Samen werken, samen leren

Samen werken, samen leren Netwerkdiner NVZ Samen werken, samen leren 8 maart 2017 Edwin van der Meer, voorzitter SIGRA voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ ziekenhuis ZONN Wat is SIGRA? Samenwerkingsverband van/voor/door zorg &

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

THINK BIG, START SMALL

THINK BIG, START SMALL Talmor 2017 THINK BIG, START SMALL Projectathons Amsterdam & Hoorn als Small Start Drachten, 9 februari 2017 Onderwerpen o Wie zijn wij? o Wat zijn de kenmerken van integrale geboortezorg? o Wat is de

Nadere informatie

TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9

TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9 TZB en een verzorgde overdracht... 4e bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Eef Peelen, Projectleider implementatie POINT regio Amsterdam 9 nov 2015 Aan de orde Regio Amsterdam Situatie 2010 Wat

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Programma e-lab. Informatie tbv ICT voor netwerk IZB. 20 april 2007 Chris Flim

Programma e-lab. Informatie tbv ICT voor netwerk IZB. 20 april 2007 Chris Flim Programma e-lab Informatie tbv ICT voor netwerk IZB 20 april 2007 Chris Flim Waarom programma e-lab? Verkennend onderzoek wijst uit: Sterke behoefte vanuit zorgsector Labuitslagen logisch onderdeel EPD

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT mei 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 9 mei 2008 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering elektronisch

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Drechtzorg

Ontwikkelagenda Drechtzorg Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020 Doel ontwikkelagenda Een meerjarig, maar flexibel, beleidskader over waar we binnen Drechtzorg gezamenlijk aan werken van 2017-2020. De ontwikkelagenda kijkt naar de

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Transmuraal Platform BOS Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Het Transmuraal Platform BOS is de structuur om transmurale afspraken

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld.

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld. Sectorplan Informatievoorziening VVT primaire (zorg)processen Eerste stappen plan van aanpak Dit plan is opgesteld om de VVT-sector handvatten te bieden bij het realiseren van een duurzaam informatiestelsel.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus LB UTRECHT. Geachte voorzitters,

KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus LB UTRECHT. Geachte voorzitters, KNMG, LHV, KNMP, VHN, NHG en KNGF Postbus 20051 3502 LB UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering EPD 2 21 april 2008 Geachte voorzitters, In

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Regionale uitwisseling

Regionale uitwisseling Regionale uitwisseling UMCG route 2020, de rol van het UMCG in de regionale ontwikkelingen en wat de ICT hierin kan en moet betekenen René de Vink Directeur IFM UMCG De rol van ICT in de ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART De tweede stedelijke werkgroep op donderdag 23 maart had een vol programma met veel informatie, o.a. over de nulmeting, identificeren, MDO en structurele financiering

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via en internet.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via  en internet. Patiënteninformatie Wie heeft toegang tot mijn gegevens? Informatie over de uitwisseling van uw (medische) gegevens via e-mail en internet. rkz.nl Door de inzet van digitale middelen (internet en e-mail)

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Randvoorwaarden 2 3. Wat is/doet het Transmuraal Platform BOS niet? 2 4. Organogram 2 5. Bestuur

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

Milestone Meeting. Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers

Milestone Meeting. Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers Milestone Meeting Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers Agenda Milestone Meeting WeMOve Welkom (door programmamanagers) Het programma WeMOve in vogelvlucht (id) Patiëntgebonden informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2)

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA Programma o Inleiding, resumé en de stand van zaken o Laatste ontwikkelingen in de praktijk: BMA/Onatal

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Programma ZorgICT Amsterdam

Programma ZorgICT Amsterdam Programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 EZD Amsterdam Presentatie voor Nationaal standaardisatie Congres ICT in de Zorg 9 december 2010, Jaarbeurs Congres Centrum Utrecht Floor Bos, programmamanager EZDA

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN.

Informatiebeveiliging heeft betrekking op het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (patiënten)informatie binnen de CIHN. Bijlage 2 Informatiebeveiligingsbeleid CIHN 1. Inleiding Het informatiebeveiligingsbeleid betreft hoofdzakelijk strategische uitgangspunten betreffende de toegang tot en uitwisseling van patiënteninformatie.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Regionalisering van laboratoria

Regionalisering van laboratoria Regionalisering van laboratoria Wat zijn de effecten op de organisatie, de bedrijfsvoering en de informatisering in relatie met het EPD? Hélène Versteeg bedrijfsleider (H)KCL OLVG Oost/West transitiemanager

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen Werkplan ehealth/ict Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen Kennisuitwisseling: Goede programma s en ideeën overnemen ICT werkgroep Korte beschrijving activiteiten Wat ga je

Nadere informatie

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN Ginette den Boer Regiomanager Extramurale Zorg E-mail: g.den.boer@pietervanforeest.nl Agenda Ketenzorg als rode

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd?

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? WHITEPAPER Datum ID Nummer 4 oktober 2012 12014 Auteur Irene van Duijvendijk Redactie Barbara van Rest Samenvatting

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar!

ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! ier Veiligheidseisen en datahygiëne Dossiers op orde en beschikbaar! workshop EZD 9 april 2014 NHG Carinke Buiting Workshop in drie rondes focus 1 e ronde: Waar staan we? (14:30) focus 2 e ronde: Waar

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt Bertus Buitenhuis

SAMENWERKEN MET IT. Samenwerken rondom cliënt  Bertus Buitenhuis SAMENWERKEN MET IT Samenwerken rondom cliënt www.samenwerken.it Bertus Buitenhuis bertus@samenwerken.it 06 36 43 23 63 VOORDELEN EDIFACT STEKKER ONS ücommunicatie op basis van de veilige netwerken die

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016. Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1)

Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016. Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1) Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016 Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1) CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016 1 CONVENANT GEBRUIK

Nadere informatie