Smart City Diensteninnovatie - stadsgesprek 19 november 2013, Stadhuis Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart City Diensteninnovatie - stadsgesprek 19 november 2013, Stadhuis Utrecht"

Transcriptie

1 De uitnodiging Zelf- en samenredzaamheid bevorderen met een website? Je reis van A naar B leuker, sneller, goedkoper, droger maken met een app? Lagere energiekosten door een nieuwe dienst op basis van internet? Er komen steeds meer diensten, waarbij een koppeling naar internet slim wordt gemaakt. Europa heeft er veel (subsidie)geld voor over om overheden, maatschappelijke organisaties en MKB meer en beter gebruik te laten maken van de mogelijkheden die internet biedt. In het stadsgesprek wordt een aantal voorbeelden van gerealiseerde diensteninnovaties besproken. Met de deelnemers gaat het daarna over de vraag: voor welke maatschappelijke vragen kunnen app of ICT-dienst (een deel van) de oplossing zijn? Aan de hand van interviews, voorbeelden en workshopsrondes gaan we op zoek naar antwoorden, partners en routes In cijfers - 26 verschillende gemeentelijke afdelingen en Utrechtse maatschappelijke organisaties, MKB en kennisinstellingen waren uitgenodigd; - 20 afdelingen/organisaties hebben (zeer) belangstellend gereageerd; - 15 afdelingen/organisaties hebben deelgenomen aan het stadsgesprek. Het gesprek Het gesprek getuigde van sterke en brede belangstelling voor diensteninnovatie op basis van ICT en Internet, zowel binnen de gemeente Utrecht als bij andere aanwezigen uit stad en regio. Grootste vraag was: hoe elkaar te vinden op gedeelde belangen in nieuwe coalities, zoals vandaag gebeurt? Sleutelwoorden hierbij: vraagarticulatie, meervoudige waardecreatie, gedeelde belangen, complementariteit in kennis (waaronder data, maar ook nieuwe ICT-instrumenten) en vaardigheden (m.n. creativiteit). De bijeenkomst leverde veel ideeën, energie en nieuwe verbindingen op. Bijna de helft van de aanwezigen heeft nog een uur nagepraat. Vervolg Er is door de deelnemers nadrukkelijk de behoefte uitgesproken aan een 'platform van netwerken' voor diensteninnovatie op basis van Internet/ICT, met maatschappelijke organisaties, MKB en kennisinstellingen daar in (zoals in deze bijeenkomst). Over het antwoord op de vraag of dat langs thematische lijnen / netwerken moet worden georganiseerd, of juist cross-thematisch (zoals vandaag), bleken de meningen verdeeld. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 1 van 6

2 Aanwezigen (en hun favoriete app) p) Gemeente Utrecht: - Brigitte Hulscher (EZ, DSA; apps van gemeente Amstelveen) - Jan Laven (EZ, veiligheid: Facebook). - Frank Tillema (Communicatie, Apps4Utrecht; reisplanner) - Jennifer Felix (Communicatie; Pinterest) - Muriël Pels (Europese subsidieverwerving; Google maps) - Martin Horstink (Stadswerken; mogelijkheden voor 'openen' Excel-data). - Wiely Hilhorst (Project Management Bureau, energie; Utrechtse energie app) - Frederik Leenders (Milieu en Duurzaamheid) - Hetty Linden (GG&GD; lerende app als virtuele patiënt ter ondersteuning professionals) Gemeente Amersfoort: - Jouko Huismans (projectleider AmersfoortBreed; Dropbox) MKB en Stichtingen: - Theo Land (Stg verduurzamen gebouwde omgeving Utrecht; Spotify, Q-box) - Jan Maas (Htsm sensor systems roadmap, INCAS 3 ; BuitenBeter) - Tom van de Wetering (SetUp, UU; Blokje Om app-in-ontwikkeling, fietstijden.nl) Kennisinstellingen en intermediairs: - Carolien van Hemel (Utrecht Sustainability Institute; Spotify, zonnepanelen apps) - Mieke de Bruin (Utrecht Science Park; apps voor kinderen) - Joeri Kabalt (Kessels & Smit The learning company, facilitator en moderator) DSA (Brigitte ( Hulscher) De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben begin 2013 beide de landelijke Digitale Steden Agenda ondertekend. De Nederlandse Digitale Steden Agenda is een onafhankelijk programma dat gemeenten, marktpartijen, onderzoeksinstellingen, onderwijs en non-profit organisaties stimuleert om nieuwe digitale diensten in te zetten om de grote maatschappelijke uitdagingen mee aan te gaan. Daarbij zijn veel verschillende organisaties betrokken. Allen hebben belang bij bepaalde oplossingen, ieder vanuit eigen waarden, maar geen van de organisaties heeft alle kennis en vaardigheden in huis om met innovatieve oplossingen te komen die voor iedereen structureel voordelen opleveren. Daarvoor moeten organisaties samenwerken. In dit proces kunnen gemeenten katalysator zijn: door initiatief te nemen, maatschappelijke vraagstukken te verhelderen, verschillende organisaties op gemeenschappelijke belangen samen te brengen, door zelf data te leveren, en door samenwerkingsverbanden te verbinden met een platform van netwerken voor de implementatie van ideeën. Digitalisering en vernieuwing gebeurt al op vele fronten in Utrecht. Op vrijwel alle thema's van de Digitale Steden Agenda van zorgende stad tot groene stad is de gemeente Utrecht zelf ook actief. Hoe we de digitale ontwikkeling en het oplossen van sociaal maatschappelijke en economische thema's nog verder kunnen stimuleren en faciliteren in samenwerking met anderen in stad en regio, is op dit moment onderwerp van gesprek en besluitvorming. Kennis delen staat centraal. Hierbij kunnen we uitstekend gebruik maken van de Economic Board Utrecht (regio), die zich komende jaren richt op de drie pijlers diensteninnovatie, gezond leven en groene economie. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 2 van 6

3 Hoe bereiken we MKB om te innoveren en anderen te helpen? ICT is op vele terreinen inzetbaar. Er is behoefte aan inspirerende voorbeelden: wat kan er, voor wie? Bijvoorbeeld: bij de landelijke Innovatie-estafette vorige week in Amsterdam gebruikte TNO Utrechtse data voor alle mogelijke innovatieve toepassingen. Vraag is voor mij vandaag vooral: wat heeft het MKB nodig om (ver)nieuw(en)de diensten op basis van Internet te kunnen ontwikkelen?? Europese subsidieregeling 'Future Internet Public Private Partnerships' (FI-PPP) (Muriël Pels) Het beleid van de Europese Commissie richt zich komende jaren op slimme, groene en inclusieve (d.w.z. niemand uitsluitende) groei. De stad van de toekomst is voor de EC een 'slimme stad' (een smart city): een stad die ICT en Internet gebruikt als instrument om maatschappelijke uitdagingen te adresseren. Vooruitlopend hierop kunnen tot 10 december projectvoorstellen worden ingediend bij de Europese subsidieregeling 'Future Internet Public Private Partnerships' voor regionale diensteninnovatie op basis van Internet. Het moet gaan om een project van 2 jaar (looptijd herfst herfst 2016) waarin steden of regio's open calls uitschrijven voor MKB (tot 250 medewererks) om voorstellen in te dienen voor diensteninnovatie op basis van Internet, in samenwerking met een 'launching customer'. Zo'n lauching customer kan een overheid(sonderdeel) zijn, een maatschappelijke organisatie of een ander bedrijf. De EC heeft 100 miljoen beschikbaar voor 20 winnende voorstellen van steden of regio's hoe zij een diensteninnovatiefonds van ongeveer 5 miljoen zouden gebruiken. Van deze subsidie moeten winnende steden of regio's 80% doorverstrekken aan MKB. Voorwaarde voor MKB om in aanmerking te komen voor subsidie is dat zij moeten werken met minstens één van de zgn Generic Enablers (technologie, middle ware) die in de eerdere twee fasen van FI-PPP door grotere Europese bedrijven zijn ontwikkeld. Gemeente Amersfoort werkt op dit moment met gemeente Utrecht, immovator en enkele Europese partners aan een subsidieaanvraag voor indiening bij FI-PPP op 10 december a.s.. De bijeenkomst vandaag is een pilot om een beeld te krijgen van: - kennis van, ervaring met diensteninnovatie op basis van Internet; - de ambities, ideeën, bestaande samenwerkingen op dit vlak; - wat de gemeente Utrecht kan doen om diensteninnovatie te ondersteunen. Doelen zijn (op korte termijn) de insteek voor de subsidieaanvraag 10 december formuleren, en (op wat langere termijn) bijdragen aan doorontwikkeling van het thema diensteninnovatie in de Digitale Steden Agenda van Utrecht, de EBU-pijler Diensteninnovatie, en in de Utrechtse lobby in Brussel (o.a. via EUROCITIES) voor Europese subsidies Een voorbeeld van succesvolle diensteninnovatie innovatie op basis van Internet in de regio: SamZo (Jouko ( Huismans) Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 3 van 6

4 SamZo (Samen Zorgen) is gerealiseerd in het project AmersfoortBreed, met cofinanciering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (programma Kansen voor West). Het begon met vraagbundeling ter ondersteuning van glasvezelaanleg in Amersfoort. Een van de vragende partijen was Beweging 3.0, een burgerinitiatief. De volgende stap was vraagarticulatie. Er bleek behoefte aan betere organisatie van het netwerk van mantel- en thuiszorgers rond een thuiszorgbehoevende. Hoe verbind je zo'n maatschappelijk vraagstuk met ICT? Wat kan ICT doen dat eerder niet mogelijk was? Dat bleek met name: alle informatie op één plaats bij elkaar hebben, regie op de data door de zorgontvanger, en videocommunicatie tussen zorgontvanger en zorgverlener. Een belangrijke succesfactor was dat de eindgebruikers (de thuiszorgbehoevenden) dus eigenlijk: de startgebruikers! expliciet meeontwikkelden. De nieuwe dienst wordt nu opgeschaald, zowel geografisch als functioneel. Het ontwikkelingsproces had een aantal kenmerkende fasen: (1) Kennismaken: wie heeft welk vakgebied? In SamZo participeerden: thuiszorgorganisatie (hoofd-probleemeigenaar en 'launching customer'), Ideate (verdienmodellen), Enrise (webapplicatiebouwer), en enkele software-bedrijven. Het is erg belangrijk dat er een duidelijke probleemeigenaar is. De bedrijven waren geselecteerd na aanbesteding [NB aanbesteding is in FI-PPP n.v.t.]. (2) Vraagarticulatie: de enige zekerheid die je aanvankelijk hebt is dat de helft van je aannames niet klopt. Dat is niet erg, zolang je er maar achterkomt welke er niet kloppen. Dat is een traject, maar leuk, en erg belangrijk: uit goede vraagarticulatie is veel rendement te halen. (3) Service design, (4) Prototype ontwikkelen, (5) Toetsen: Organisatie is hierbij erg belangrijk, en ook de vraag wie de eigenaar van de oplossing wordt (in SamZo: de thuiszorginstelling). De eerste versie is met Europees geld ontwikkeld, om te laten zien wat er kan en wat het oplevert. Daarmee kan de eerste versie worden opgeschaald tot een versie 2: partners financieren het gebruik, niet de ontwikkelkosten. Uitkomsten werksessie w erksessies s in deelgroepen Inspirerend: - Voorbeeld SamZo in Amersfoort (aanpak, resultaat) - Idealisten, Innovatoren en Implementatoren (de andere 'triple helix'??) - Doen én aantonen: als je iets kunt laten zien, krijg je veel vrienden. - Gebruik maken van wat Utrecht al weet en heeft: er gebeurt al heel veel! Inhoudelijke bouwstenen: - Meervoudige waardecreatie, waardecreatie voor alle partijen. Niet alleen economisch, maar ook sociaal, cultureel,.. zodat zoveel mogelijk mensen en partijen zich eraan kunnen verbinden. - Verschillende belangen, één doel - Value engineering Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 4 van 6

5 = Een systematische, multi-disciplinaire benadering om de waarde van een systeem over de hele levenscyclus te optimaliseren. Wordt gedaan met behulp van functieanalyse en creatieve technieken. Waarde is het kernbegrip binnen value engineering en is gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie en kosten, waarbij prestatie aangeeft in welke mate in een behoefte wordt voorzien. Verschil met kosten- batenanalyse (KBA): in KBA worden de kosten en baten van verschillende alternatieven inzichtelijk gemaakt. Het proces van value engineering richt zich op het optimaliseren van de alternatieven. Door value engineering voorafgaand aan de KBA toe te passen, worden in de kostenbatenanalyse de alternatieven afgewogen die dan al geoptimaliseerd zijn. Dit zou moeten leiden tot betere uitkomsten in de KBA. - Open data benutten: data openen, toegankelijk maken, vindbaar: bij elkaar op 1 plek. Bijv. 'Urban lab'-database TNO. - Data combineren: datarotonde/dataplatform Utrecht moet er komen, linked data. Open data is zilver, linked data is goud. Bijv. 'Urban strategy' TNO: simulatiemodel 'wat gebeurt er als (er een vrachtwagen om gaat), en wie moet dan wat doen'. USP ontwikkelt tool die internationaal vermarktbaar is. De data zijn niet 'open', want alleen toegankelijk voor partners; maakt producten wel goedkoper (bijv. één MER-rapport met alles erin). Data combineren ondersteunt meervoudige waardecreatie en zoeken naar gedeelde belangen. - Bestaande initiatieven naar andere domeinen vertalen (bijv, Blokje Om van GG&GD) - Succesvolle Utrechtse gamers erbij halen. - Combineren met initiatieven van Universiteit Utrecht. - Werk maken van transitie verdienmodellen (met UU?). - ICT-expert koppelen aan inhoudelijk belanghebbende. Bouwstenen voor samenwerken - Beginnen bij personen met energie óf bij een urgentie. - Begin bij wens/behoefte beroepsgroep. Technology-push alleen werkt niet. De eind- c.q. startgebruiker is essentieel, de mensen die straks het verschil gaan maken: willen die het hebben?? - Vanuit meerdere invalshoeken het domein doorgronden: netwerken verbinden (zowel formeel als informeel). Bijv. Stadslab Veiligheid: zoekt verbreding. Bijv: verbind informatieavond over duurzame energie aan informatie over duurzaam voedsel. Of een plein over gezonde stad aan groene stad. [En/of aan nieuwe instrumenten zoals ICT?]. Scheelt tijd, maar geeft bovenal kans op cross-over oplossingen en innovatieve coalitievorming. - Ketensamenwerking. Bewoners, bedrijven, ICT bij elkaar brengen: voor alle drie moet het kloppen. - ICT-MKB vanaf de vraagarticulatie zorgvuldig meenemen, Dus niet op het laatste moment invliegen 'om te bouwen': laat invliegen ontneemt het idee kansen (en geeft vermijdbare afbreukrisico's). - Initiatieven verbinden. - Onderscheid maken tussen belang en doel Expliciteer en accepteer de verschillende belangen: dat vraagt tijd, maar zo ontstaat vertrouwen. - Zoek een gedeeld belang, óf: een gezamenlijke vijand! - Wees bereid kennis te delen. - Complementariteit van partners. Bijv. SetUp had zeer belangrijke rol als 'leverancier' van creativiteit en nieuwe instrumenten in Blokje om. - Een duidelijke eigenaar. Er moet een regisseur zijn vanuit het domein die zegt wat hij wil. - Innovatie vraagt een hoge ambitie - Een nieuwsgierige, vragende overheid. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 5 van 6

6 Niet vanuit positie denken, maar vanuit de waarde die je kan toevoegen. - Een verbindende overheid. - Een betrouwbare overheid (met één gezicht naar burger). - Een overheid die om kan gaan met onzekerheden. Dus weg van die rekenkamercultuur, meer kijken naar: 'wanneer zijn alle partijen tevreden?' - Een regisseur met vaardigheid om dit spel te organiseren en regisseren. - Aantonen en laten zien dat het werkt. Vragen voor de toekomst - Hoe kunnen diensteninnovatie o.b.v. Internet verder brengen in een groter verband? - Kennismaken is heel belangrijk. - Graag plein over de Gezonde Stad. Mede naar aanleiding van Stadslab (stadsdebat) over gezonde stad van 18 november (avond). Er is net een Healthy urban living centre opgericht door kennisinstituten in de regio. Leg ook link met Groningen (healthy aging) en Urban lab TNO: wat kan je met alle gezondheidsinitiatieven in de regio door MKB? En: misschien is een gezonde stad ook wel een groene stad en v.v.?? - Wat zijn de gemeentelijke speerpunten voor diensteninnovatie? (focus). Laaghangend fruit op het gebied van gezondheid, mobiliteit, veiligheid. Weet als gemeente wat je wil! Zoek daarna pas verbinding met andere partijen. Gemeente moet wel zelf ICT-kennis voor diensteninnovatie in de organisatie hebben als ze ermee aan de slag wil. Dat is wat in dit gezelschap vandaag ontbreekt. - Wat kan de gemeente zelf, en wat niet? - Hoe kunnen we vraag en aanbod bij elkaar krijgen? Hoe kunnen we bestaande expertises aan elkaar verbinden? Thematisch, of juist niet? Gebruik dit netwerk om de partijen te vinden. - Hoe kunnen we bestaande initiatieven meer verbinden? - Welk vorm past bij het uitbouwen van dit netwerk? (bijeenkomst? virtueel platform?,,) - Hoe gaan we beginnen met doen? Bonus: voorbeeld v 'Blokje Om' (GG&GD) Begon met initiatief vanuit beroepsgroep (artsen), door contacten met patiënten. Beroepsgroep is dus de vraageigenaar. Belang / doel: mensen worden fitter, zorgkosten gaan omlaag. Nodig: toepassingen die werken in de praktijk. Dit zijn voornamelijk serious gaming toepassingen voor gedragsverandering. Zorgverzekeraar wil financieren als beroepsgroep het wil gebruiken. GG&GD kwam via SetUp bij Denkkracht Utrecht. Rondvraag: hoe verder? r? Verslag volgt aan aanwezigen en belangstellenden, met deelnemerslijst/ adressen. Er komt een vervolgbijeenkomst over diensteninnovatie op basis van Internet. De FI-PPP aanvraag gemeente Amersfoort i.s.m. gemeente Utrecht, immovator e.a. zal 10 december worden ingediend; mogelijk voor die tijd nog enkele telefoongesprekken t.b.v. vraagarticulatie. Jan Maas en Frederik Leenders hebben slim beeldmateriaal over diensteninnovatie op basis van Internet en vandaag besproken onderwerpen. Muriël Pels (Gemeente Utrecht - Citymarketing, Internationale en EU-subsidiezaken) Pagina 6 van 6

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Introductie. Nieuwe digitale diensten

Introductie. Nieuwe digitale diensten Samzo: samen zorgen Mensgerichte innovatie in de thuiszorg Introductie De zorg en zeker de thuiszorg, staat momenteel in het brandpunt van politieke- en maatschappelijke discussie. Gedreven door de behoefte

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie