Expertisecentrum Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertisecentrum Veiligheid"

Transcriptie

1 COSA in Nederland 2011 Programmabureau Circles-NL (Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Reclassering Nederland) Expertisecentrum Veiligheid

2 Disclaimer This publication has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of Circles Europe: Together for Safety and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. Programmabureau Circles-NL / Circles Europe: Together for Safety t.a.v. Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid Postbus AS s-hertogenbosch Colofon ons kenmerk / /140/RP datum Maart 2011 Programmabureau Circles-NL (Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Reclassering Nederland) Het project Circles-NL wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Justitie Circles Europe, Together for Safety wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security Auteurs Mechtild Hoïng, Bas Vogelvang

3 pagina 3 van 94 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Managementsamenvatting 6 Afkortingen 13 1 Inleiding 14 2 Theoretisch kader Fasen in implementatietrajecten Voorwaarden voor succesvolle implementatie Implementatie zoals bedoeld: modelintegriteit en programma-integriteit 22 3 Onderzoeksopzet Onderzoeksvragen Onderzoekstype Onderzoeksopzet Instrumenten Kwaliteitsbewaking 29 4 COSA in Nederland Het proces van implementatie Uitrol van het project en noodzakelijke aanpassingen Aanpassingen in participerende organisaties en in de keten Bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie Voorwaarden voor succesvolle implementatie: startsituatie en verschuivingen De innovatie De mensen De organisaties De keten Verloop van de proefcirkels: doelrealisatie en randvoorwaarden Verloop van de Cirkels Programma-integriteit en modelintegriteit De rol van de cirkelcoördinator De samenwerking tussen binnen- en buitencirkel Samenwerking in het netwerk van organisaties Kritische incidenten Uitval Evaluatie door betrokkenen Evaluatie van de eigen rol Voorbereiding en ondersteuning door projectorganisatie Succesfactoren en knelpunten t.a.v. het functioneren van de Cirkels 72 5 Conclusies en aanbevelingen Implementatie en doorontwikkeling van COSA in Nederland Voorwaarden voor succesvolle implementatie Randvoorwaarden voor effectiviteit Discussie 83 6 Literatuurlijst 86

4 pagina 4 van 94 Bijlage 1 Samenvatting model van Kenis 88 Bijlage 2 Vertaling Model van Kenis 89 Bijlage 3 Nieuwsbrief 90 Bijlage 4 Deelnemers oriënterende gesprekken 94

5 pagina 5 van 94 Voorwoord In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste ervaringen met de implementatie van COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid), een voor Nederland nieuwe aanpak bij de resocialisatie van zedendelinquenten. Hierbij zijn veel partijen betrokken geweest, die allen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit rapport en aan wie de auteurs hun dank zijn verschuldigd. De zedendelinquenten om wie het gaat, de vrijwilligers die hen ter zijde staan en de professionals die een rol vervullen in de buitencirkel hebben hun verwachtingen en ervaringen ten aanzien van COSA in interviews openhartig gedeeld. De leden van het regioproject Cirkels Brabant en van het landelijke programmabureau Circles- NL die betrokken zijn bij de implementatie van COSA hebben veelvuldig en gedetailleerd informatie aangeleverd over het verloop van de implementatie, waardoor het gehele proces nauwgezet gevolgd kon worden. De kwaliteit van het onderzoek werd met een kritische, maar altijd opbouwende blik bewaakt door een begeleidingscommissie bestaande uit: Mevrouw Drs. Jeanne Caspers (Projectleider Circles-NL; Reclassering Nederland); De heer Ro Kartodirdjo (Manager Veiligheidshuis regio Breda); Professor Dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg; Intervict); De heer Drs. André Rijk (behandelaar; PI De Boschpoort, Breda). Yvette Snatersen, Mercy van der Aa en Deepak Mohanlal, allen studenten bij Avans Hogeschool, hebben geholpen met het uitvoeren en uitwerken van interviews. Deze studie bouwt voort op twee eerdere rapportages. Op basis van het beschikbare (onderzoeks-) materiaal uit Canada en Engeland en onderzoek naar de Nederlandse context zijn in een aanpassingsstudie aanbevelingen gedaan voor de implementatie (Höing, Caspers & Vogelvang, 2009 te downloaden op In maart 2010 is intern een tussentijds evaluatierapport uitgebracht, waarin de fase van projectvoorbereiding en de aanloop naar de eerste Cirkels in beeld is gebracht en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van COSA zijn gedaan (een samenvatting van dit rapport is eveneens te vinden op Bas Vogelvang Maart 2011

6 pagina 6 van 94 Managementsamenvatting Deze Managementsamenvatting is een verkorte weergave van Hoofdstuk 5. Inleiding COSA (vertaald als Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid ) is een in Nederland nieuwe aanpak voor de resocialisatie van veroordeelde zedendaders. Cosa bestaat uit een combinatie van intensieve ondersteuning en monitoring van de zedendelinquent door een kleine kring van vrijwilligers. Om deze binnencirkel wordt een buitencirkel van professionals gevormd, die bij de re-integratie van de betreffende zedendelinquent zijn betrokken. De vrijwilligers worden ondersteund en gesuperviseerd door een professionele cirkelcoördinator, die ook de informatie-uitwisseling tussen binnen- en buitencirkel verzorgt. Het primaire doel van deze aanpak is het voorkomen van nieuwe slachtoffers. De aanpak is in Canada ontwikkeld en in Engeland verder doorontwikkeld. Reclassering Nederland heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Veiligheid van de Hogeschool Avans besloten te onderzoeken of COSA ook in Nederland succesvol kan worden geïmplementeerd. Dankzij een projectsubsidie van het Ministerie van Justitie kon in de loop van 2009 het concept COSA worden vertaald naar de Nederlandse situatie en is op twee testlocaties een pilot uitgevoerd. Deze proefimplementatie is begeleid door een implementatieonderzoek. De probleemstelling in deze implementatiestudie luidt: Is een succesvolle implementatie van COSA in Nederland mogelijk, welke randvoorwaarden zijn van belang om dit proces te doen slagen en hoe kan dit proces verder worden ondersteund? Drie deelvragen zijn daarbij onderzocht. Ten eerste: hoe is het proces van implementatie verlopen, en welke aanpassingen zijn daarbij nodig gebleken? Ten tweede: In hoeverre is voldaan aan voorwaarden voor een succesvolle implementatie? Ten derde: In hoeverre functioneren de cirkels zoals bedoeld en welke factoren dragen hieraan bij? Doel van het implementatieonderzoek is aanbevelingen te formuleren die een verdere implementatie van COSA kunnen bevorderen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van start- en eindinterviews met betrokken kernleden, vrijwilligers, professionals en uitvoerende projectleden, en door middel van een doorlopende dataverzameling met behulp van een logboek. De vraag of COSA in Nederland met succes geïmplementeerd kan worden kan positief beantwoord worden. Het blijkt mogelijk voldoende gemotiveerde vrijwilligers en kernleden te vinden, en een landelijke en regionale ondersteuningsstructuur te ontwikkelen die een effectief functioneren van Cirkels mogelijk maakt. Hierbij zijn echter nog veel verbeteringen mogelijk. De implementatiestudie geeft inzicht in factoren die van belang zijn voor een optimale uitvoering van Cirkels. Hieronder worden samenvattend de belangrijkste resultaten en conclusies weergegeven. Implementatie en doorontwikkeling van COSA in Nederland Organisatieontwikkeling COSA wordt in Nederland geïmplementeerd door Circles-NL, een samenwerkingsproject tussen Reclassering Nederland en Avans Hogeschool. Het programmabureau Circles-NL heeft een landelijke functie ten aanzien van het initiëren, ondersteunen en monitoren van regionale cirkelprojecten, en in het verwerven van draagvlak door het informeren van professionals, beleidsmakers en het brede publiek. Daarnaast initieert en coördineert het programmabureau onderzoek naar COSA en onderhoudt het contacten met het onderwijs.

7 pagina 7 van 94 De concrete uitvoering van Cirkels berust bij regionale cirkelprojecten. Deze ontwikkelen draagvlak in de regio, werven vrijwilligers en kernleden en initiëren, ondersteunen en monitoren Cirkels. Tot op heden zijn er twee regionale Cirkelprojecten opgericht, Cirkels Brabant (regio Den Bosch, Eindhoven, Breda), en Cirkels Rotterdam (regio Rotterdam/Dordrecht). De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het programmabureau en het regionale cirkelproject is in het algemeen helder, met uitzondering van de kwaliteitsbewaking van de uitvoering en begeleiding van Cirkels en de bewaking van het budget. De kwaliteitsbewaking door de regionale cirkelprojecten is hierdoor nog onvoldoende van de grond gekomen een situatie die bij het schrijven van het eindrapport nog om een snelle oplossing vroeg, maar waarin inmiddels is voorzien. In beide regio s zijn de Cirkelprojecten opgericht vanuit Reclassering Nederland. Uit informerende gesprekken met stakeholders in de regio bleek dat een positionering van regionale projecten binnen het Veiligheidshuis de voorkeur geniet. Hoewel dit ook aansluit bij de visie van het programmabureau is dit in nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Hoe deze inbedding vorm moet krijgen zal dan nader onderzocht moeten worden. In Engeland zijn cirkelprojecten niet binnen de reclassering gepositioneerd, maar zijn het samenwerkingsverbanden van per county wisselende vorm en samenstelling. Daarom wordt voorafgaand aan het project zelf een stuurgroep ingericht die in afstemming met Circles UK voor een goede lokale voorbereiding en later ook monitoring van het project zorg draagt. Ook in Nederland worden regionale cirkelprojecten volgens het implementatieprotocol bijgestaan door een regionale stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties die in het Veiligheidshuis zitting hebben. De taken en functies van deze regionale stuurgroep zijn echter nog niet nader omschreven. Werving, selectie en training van vrijwilligers Bij de werving van vrijwilligers is gestart is met het benaderen van vrijwilligersorganisaties, met de bedoeling via samenwerkingsafspraken vrijwilligers te kunnen betrekken van deze organisaties. Dit leverde geen resultaat op omdat organisaties om verschillende redenen niet konden participeren. Vervolgens is gerichter geworven, bijvoorbeeld binnen het hoger onderwijs, bij vrijwilligersbanken, binnen kerken, binnen een groep oud-reclasseringswerkers en binnen het eigen netwerk van projectleden. Dit heeft een voldoende aantal vrijwilligers opgeleverd om met de eerste twee Cirkels te kunnen starten, maar daarna stagneerde de werving. Halverwege 2010 is een landelijke mediacampagne ingezet die bestond uit een combinatie van advertorials in regionale huis aan huisbladen, interviews met vrijwilligers in landelijke dagbladen en interviews in landelijke televisieprogramma s. Deze methode bleek het meest effectief: in korte tijd hebben zich ruim honderd vrijwilligers aangemeld. Professionals en vrijwilligers gaven aan dat deze mediacampagne ook heeft bijgedragen aan meer draagvlak voor een humanitaire visie op resocialisatie van zedendaders, mede doordat vrijwilligers in beeld kwamen. De selectieprocedure voorziet in raadpleging van justitiële documentatie en een kennismakingsgesprek met de aspirant vrijwilliger. Op basis daarvan besluiten cirkelcoördinator en vrijwilliger of de procedure voortgezet wordt en of de vrijwilliger aan de basistraining kan deelnemen. Na de training volgt een selectiegesprek, waarin vrijwilliger en cirkelcoördinator (na overleg met het regioproject) wederom beslissen of de procedure voortgezet wordt. Bij een positieve beslissing en na het overleggen van een VOG kan een vrijwilliger definitief worden toegelaten tot een cirkelproject. Bij de selectie van vrijwilligers zijn in de beide nu draaiende regioprojecten in de praktijk verschillende procedures gehanteerd. Een groot verschil in rendement (36% versus 75%) leidt tot de voorlopige conclusie dat de gevolgde procedure mogelijk van invloed is op de drop out tijdens deze fase. Een alternatieve verklaring voor het verschil in rendement zou

8 pagina 8 van 94 het toepassen van verschillende selectiecriteria kunnen zijn. Met het oog op de kwaliteitsmonitoring van de selectie procedure enerzijds en toekomstig onderzoek naar randvoorwaarden voor effectiviteit anderzijds is het van belang inzicht te krijgen in de programma-integriteit ten aanzien van de selectie van vrijwilligers. Hiertoe zullen gestandaardiseerde gespreksverslagen worden gemaakt. De training van vrijwilligers bestaat uit een tweedaagse training. De training voldoet aan de verwachtingen van vrijwilligers, maar bij meer complexe problematiek bij het kernlid wordt in de praktijk meer en specifiekere informatie over daderbehandelingen en dadergedrag gemist. Kennislacunes op deze gebieden blijken ook uit de schriftelijke evaluatie van de trainingen door middel van een vragenlijst voor en na de training. Aanvullende deskundigheidsbevordering (thema-avonden) zou kunnen inspelen op specifiekere trainingsbehoeften die tijdens de training of tijdens driemaandelijkse cirkelevaluaties naar voren komen. Werving van kernleden Na negen maanden ervaring met COSA in de regio blijkt dat het werven van kernleden voor nieuwe Cirkels niet problematisch is. Een voorlichtingsronde langs regionale reclasseringsteams levert ruim voldoende aanmeldingen op, al voldoen niet alle aangemelde zedendelinquenten aan het selectieprofiel. Voor de beoordeling van het risiconiveau zijn instrumenten voor gestructureerde risicotaxatie beschikbaar, echter de wijze waarop deze worden benut wisselt mogelijk, evenals de mate waarin het risiconiveau (naast de ondersteuningsbehoefte) als selectiecriterium wordt gehanteerd. Bewaking van de programma-integriteit in deze is een aandachtspunt, dat om nadere richtlijnen vraagt. Werving van professionals Het draagvlak voor COSA onder professionals bij Reclassering Nederland en forensische GGZ is aanwezig, maar deelnemende professionals moeten voldoende geïnformeerd worden over COSA en hun rol hierin om verkeerde verwachtingen te voorkomen. Daarbij volstaat schriftelijke informatie niet; er moet geïnvesteerd worden in intensieve mondelinge communicatie. Bij de politie is het draagvlak en de bekendheid van COSA minder groot; hier zijn extra inspanningen nodig. Monitoring en evaluatie Het functioneren van de cirkels wordt door de cirkelcoördinator gemonitord. De cirkelverslagen van vrijwilligers en tussentijds telefonisch en vis-à-vis contact zijn hiervoor de belangrijkste informatiebronnen. De informatie over het cirkelverloop wordt maandelijks door de cirkelcoördinator gerapporteerd naar de professionals in de buitencirkel. Bij de geëvalueerde twee proefcirkels is er frequent telefonisch contact geweest tussen vrijwilligers en cirkelcoördinator, mede omdat in één Cirkel het maken van cirkelverslagen niet consequent werd uitgevoerd. Met het oprichten van meer Cirkels per cirkelcoördinator (tot 5 Cirkels per 0,5 fte) zal deze intensieve wijze van monitoren minder haalbaar zijn. De schriftelijke cirkelverslagen zullen belangrijker worden, hetgeen vereist dat deze snel afgegeven worden en van voldoende kwaliteit zijn. Hieraan moet in de voorlichting aan vrijwilligers meer aandacht besteed worden. Een uitgebreide maandelijkse rapportage over de voortgang van de Cirkel, het proces van het kernlid en de ontwikkeling van de cirkeldynamiek wordt door de cirkelcoördinator opgesteld, op verzoek van het programmabureau. Deze rapportage geeft inzicht in het cirkelproces, de samenwerking tussen binnen- en buitencirkel en het proces bij het kernlid en is daarmee een relevant instrument voor de bewaking van de programma-integriteit en de model-integriteit (de mate waarin de werkzame factoren uit het theoretische model geëffectueerd worden). Er dient duidelijkheid verschaft te worden in hoeverre de regiocoördinator dan wel de supervisor hierin een taak heeft.

9 pagina 9 van 94 De ontwikkelingen bij het kernlid worden driemaandelijks met de Dynamic Risk Review (DRR) geëvalueerd, een in Engeland voor COSA ontwikkeld instrument, dat de belangrijkste risicofactoren en beschermende factoren in beeld brengt en gescoord wordt door de vrijwilligers en de cirkelcoördinator gezamenlijk, in afwezigheid van het kernlid. In de praktijk blijkt dit een zeer nuttig instrument, dat blinde vlekken in de Cirkel aan het licht brengt, maar tevens enige oefening vereist. Cirkelcoördinatoren zullen binnenkort getraind worden in het toepassen van het instrument. Borging in de betrokken organisaties en in de keten De implementatie van COSA lijkt in de betrokken organisaties op het eerste gezicht vrijwel probleemloos te verlopen. Het is zelfs zo dat de meeste managers nauwelijks betrokken zijn bij de implementatie en er geen specifiek beleid op hebben uitgezet. Dit duidt enerzijds op een goede fit maar het is mogelijk dat de goede fit ook een keerzijde kent, namelijk dat COSA te veel blijft hangen op het uitvoerende niveau en te weinig wordt geborgd binnen het beleid van de instelling. Knelpunten zullen dan mogelijk niet structureel en op beleidsniveau worden opgelost. Behandelaars in de forensische GGZ geven aan dat de geheimhoudingsplicht ten opzichte van de cliënt de uitwisseling van in formatie zoals bedoeld problematisch maakt. Toezichthouders geven aan dat betrokkenheid bij COSA de inhoud van hun eigen toezichthoudende taak onduidelijker maakt. Cirkelcoördinatoren en regiocoördinatoren hebben te kampen met een hoge werkdruk die wordt veroorzaakt door het feit dat zij naast hun werk voor COSA ook nog een caseload hebben. Onderzoek en disseminatie De implementatie van COSA wordt begeleid door verschillende deelonderzoeken. Voor de uitvoerenden van de regionale cirkelprojecten is het belangrijk overzicht te houden over de verschillende onderzoeken die lopen en de instrumenten die hiertoe worden gebruikt. Hiertoe is een Handleiding Monitoring en Evaluatie ontwikkeld. De bruikbaarheid daarvan zal in de toekomst moeten blijken. Met de disseminatie van COSA in het onderwijs aan toekomstige professionals in de sector is een start gemaakt. Vooralsnog blijven de activiteiten beperkt tot Avans Hogeschool en een landelijke Minor Werken in een gedwongen kader. Mogelijk kunnen in de toekomst ook andere hogescholen met voorlichtingsactiviteiten benaderd worden. Vooralsnog ontbreken hiervoor de middelen. Eind 2009 is gestart met een Europees project, waarin de verdere disseminatie en implementatie van COSA in andere Europese landen ondersteund wordt. Hiertoe is een Europees samenwerkingsverband gerealiseerd en zal een Europees handboek ontwikkeld worden. In het kader van dit tweejarige project zal ook een effectonderzoek door middel van een herhaalde n = 1 meting worden uitgevoerd. Financiering voor een langer lopend recidiveonderzoek ontbreekt vooralsnog. Voorwaarden voor succesvolle implementatie Volgens het implementatiemodel van Greenhalgh et al (2004) verloopt het implementatieproces van een innovatie succesvoller, wanneer de innovatie aan een aantal kenmerken voldoet, het adoptieproces bij de betrokken uitvoerders voorspoedig verloopt en de organisaties een gunstige voedingsbodem kunnen bieden voor de innovatie. Daarnaast wordt er in dit onderzoek van uitgegaan, dat ook kenmerken van de keten van organisaties van belang zijn bij de implementatie van COSA, aangezien COSA om nauwe samenwerking tussen organisaties vraagt. Startsituatie Aan de meeste voorwaarden voor een succesvolle implementatie was bij de start van het implementatieproces voldaan. De betrokkenen uit de binnen- en buitencirkel en de cirkelcoördinatoren waren in hoge mate gemotiveerd en onderschreven de humanistische

10 pagina 10 van 94 visie op de resocialisatie van zedendelinquenten. COSA kon op voorhand rekenen op een positieve tot zeer positieve beoordeling, en met name de vrijwilligers hadden hoge verwachtingen van de effectiviteit. De adoptie van COSA stond bij vrijwilligers aan het begin, maar in tegenstelling tot professionals en projectleden konden zij in veel mindere mate rekenen op positieve ondersteuning uit hun omgeving bij hun werk. De organisaties leken klaar voor COSA en binnen de keten waren voor zover dit beoordeeld kon worden op basis van summiere informatie- voldoende voorwaarden voor de implementatie van COSA aanwezig. Huidige stand van zaken Na negen maanden COSA zijn een aantal verschuivingen waar te nemen. De veranderingen zijn het duidelijkst bij vrijwilligers. De humanistische visie op resocialisatie is gebleven, maar de motieven om betrokken te blijven zijn veranderd onder invloed van de opgedane ervaringen. Enerzijds spelen praktische overwegingen een grotere rol (bijvoorbeeld de beschikbare tijd en de reisafstand), anderzijds blijkt de dynamiek in de Cirkel en de perceptie van de inzet van het kernlid van grote invloed op de eigen motivatie te zijn. Hoge verwachtingen ten aanzien van de impact van de eigen bijdrage blijken in de ene Cirkel wel uit te komen, maar in de andere niet en dempen daar het enthousiasme. Voor een aantal zakt de motivatie om zich in te zetten tot een dieptepunt. Niettemin blijken de meeste vrijwilligers over een aanzienlijk uithoudingsvermogen te beschikken en de continuïteit van de Cirkels over het algemeen goed te kunnen garanderen. Opvallend genoeg zijn de teleurgestelde verwachtingen nauwelijks van invloed op de perceptie van het model. COSA wordt zelfs positiever beoordeeld dan bij de start en over de ondersteuning door de cirkelcoördinator is men ronduit enthousiast. Negatieve effecten voor henzelf worden door de meesten nauwelijks ervaren, positieve effecten lijken nadrukkelijker op de voorgrond te staan, bijvoorbeeld een positief gevoel van eigenwaarde dat ontleend wordt aan het feit dat men in staat is onbezoldigd een bijdrage te leveren, of een toegenomen assertiviteit door het werken in een groep. De adoptie van COSA is bij nagenoeg alle betrokkenen in een verder gevorderd stadium dan negen maanden geleden, maar blijkt in de beleving niet afhankelijk te zijn van positieve rolmodellen in de omgeving. Men participeert in COSA omdat men intrinsiek gemotiveerd is en het een goede aanpak vindt. De toezichthouders zijn in het algemeen minder enthousiast, zij ervaren in de praktijk rolonduidelijkheid en voelen zich te weinig gezien en ondersteund door de projectorganisatie. Ondanks de aanwezigheid van veel positieve voorwaarden staat de implementatie en borging van COSA in de organisaties nog niet veel verder dan in de beginfase. Op managementniveau is COSA nauwelijks onderwerp van beleid en op de werkvloer leeft COSA voornamelijk bij de direct betrokken professionals. Ook binnen de keten heeft COSA nog geen duidelijke plaats, nog onduidelijk is welke rol het Veiligheidshuis hierbij kan spelen. Uitvoering van de cirkels Programma-integriteit De uitvoering van de Cirkels is in grote lijnen verlopen zoals bedoeld. Op hieronder benoemde punten is hiervan afgeweken. De bedoeling is dat professionals uit de buitencirkel in een vroeg stadium (tijdens een van de eerste acht bijeenkomsten) kennismaken met de Cirkel. In de praktijk is dit niet gerealiseerd vanwege onduidelijkheid over de rol van de professionals en de geheimhoudingsplicht van behandelaren. Na drie maanden is het de bedoeling dat naast het proces van het kernlid ook de frequentie van de cirkelbijeenkomsten en aanvullende contacten met vrijwilligers besproken worden. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat dit onderwerp van evaluatie is geweest.

11 pagina 11 van 94 Model-integriteit De beide proefcirkels verschillen aanzienlijk in de mate waarin de beoogde cirkeldynamiek en de vermoedelijk werkzame cirkelfuncties tot stand komen. Cruciaal hierin lijkt de ontwikkeling van een vertrouwensbasis in de Cirkel, de motivatie en responsiviteit van het kernlid, en de begeleiding van de Cirkel door de cirkelcoördinator. In beide Cirkels is er sprake van een ontwikkeling in verschillende fasen, van meer monitorend naar meer ondersteunend. De duur van de vooral monitorende fase is in de ene Cirkel twee maanden en wordt na een corrigerende interventie van de cirkelcoördinator opgevolgd door een meer ondersteunende aanpak. In de andere Cirkel duurt de vooral monitorende fase tenminste zeven maanden. Hier wordt het ontstaan van een vertrouwensband belemmerd door verschillende factoren: er is geen overeenkomst in verwachtingen tussen het kernlid en de vrijwilligers, er is geen sprake van een wederkerigheid in de relatie, maar eerder van wantrouwen over de motieven van elkaar, en zowel vrijwilligers als het kernlid voelen zich machteloos ten opzichte van de ander. Pas na een corrigerende interventie van de cirkelcoördinator lijkt er een doorbraak te ontstaan. In beide Cirkels is de monitorende functie effectief, aangezien vrijwilligers risicofactoren signaleren die bij behandelaren nog niet bekend waren. In een van beide Cirkels bleek dat het kernlid nog onvoldoende was voorbereid op het openlijk praten over zijn risicofactoren en zijn terugvalpreventieplan. Hier stond de seksuele problematiek van het kernlid lange tijd op de voorgrond. De ondersteunende functie heeft in de ene Cirkel zichtbaar effect (het kernlid past adviezen van de vrijwilligers effectief toe in de praktijk), in de andere Cirkel blijft het effect daarvan (nog) beperkt. De zwaardere problematiek van het kernlid maken het voor de vrijwilligers moeilijker om goed aan te sluiten bij diens mogelijkheden. Het aanspreekbaar houden van het kernlid en het verankeren van behandeldoelen komt in de ene Cirkel duidelijk tot uitdrukking, hier maakt het kernlid aantoonbaar vorderingen in zijn sociale vaardigheden en in zijn zelfregulerend vermogen. In de andere wordt het kernlid op een radicale manier aanspreekbaar gehouden, namelijk voor de keuze gesteld om meer inzet te laten zien of te stoppen met de Cirkel. Dit zorgt in eerste instantie voor een doorbraak. In hoeverre dit een blijvend effect is zal in de toekomst moeten blijken. Overige werkzame factoren De sturende en coachende rol van de cirkelcoördinator blijkt van wezenlijk belang voor een succesvol verloop van de Cirkel. Interventies hebben over het algemeen het gewenste effect en vergroten de model-integriteit. Een goede timing van interventies is daarbij belangrijk aangezien disfunctionele processen lange tijd door kunnen lopen als niet wordt ingegrepen. De samenwerking tussen binnen- en buitencirkel verloopt in het algemeen zoals bedoeld: risicosignalen worden snel uitgewisseld en leiden waar nodig tot interventies in de buitencirkel. Een relatief afwezige partij hierbij is de wijkagent. Deze ondersteunt de werkwijze, maar geeft aan pas geïnformeerd te willen worden als zijn ingrijpen nodig is. In beide Cirkels hebben zich critical incidents voorgedaan. In beide gevallen hebben de vrijwilligers hierbij een cruciale rol gespeeld, door het kernlid onder druk te zetten om in actie te komen. Dit werd door beide kernleden als gerechtvaardigd ervaren en leidde tot het gewenste effect. Dit lijkt dus een legitieme strategie en wordt waarschijnlijk mogelijk gemaakt dankzij een ervaren wederkerigheid in de relatie. In beide Cirkels is gedurende de eerste negen maanden één vrijwilliger afgevallen. Dit werd door beide kernleden als vervelend ervaren omdat de continuïteit van de cirkelbijeenkomsten hierdoor onder druk kwam te staan. Overigens heeft dit slechts enkele keren tot uitval van bijeenkomsten geleid. Inmiddels zijn er na een cirkelevaluatie nog twee vrijwilligers gestopt. Zij zijn vervangen door twee nieuwe vrijwilligers.

12 pagina 12 van 94 Discussie Gedurende de hele projectperiode was er sprake van een voortdurende kruisbestuiving tussen (door)ontwikkeling (in het landelijke programmabureau) en uitvoering (in het regionale project), hetgeen volgens de implementatietheorie wederom een belangrijk kenmerk is voor een succesvol implementatietraject. Onderzoek in een dergelijke dynamische context is gedoemd enigszins achter de feiten aan te lopen, en deze eindevaluatie geeft dan ook in feite een tussenstand weer, namelijk van november/december De in dit rapport beschreven knelpunten en problemen zijn (na het lezen van conceptversies door het programmabureau) mogelijk deels al weer opgelost en aanbevelingen zijn deels al opgepakt. Het rapport geeft dan ook eerder inzicht in de aandachtspunten bij de implementatie dan een definitief oordeel. De conclusies ten aanzien van het implementatieproces zijn niettemin voldoende onderbouwd en betrouwbaar. De conclusies ten aanzien van de vraag in hoeverre cirkels uitgevoerd worden zoals bedoeld en welke factoren dit proces beïnvloeden, zijn echter zeer voorlopig, aangezien er nog maar twee proefcirkels onderzocht zijn. Toekomstig onderzoek naar de uitvoering en de werkzaamheid van meer proefcirkels zal nodig zijn om een betrouwbaar antwoord hierop te kunnen geven. In het buitenland aangetoonde effecten zijn hoopgevend, maar moeten in de Nederlandse context nog worden bewezen. Zowel de financiering, als de uitvoering van COSA, als ook het onderzoek ernaar vraagt om een lange adem en een structurele aanpak.

13 pagina 13 van 94 Afkortingen COSA: DRR: EFP: EV: FPC: MAPPA: OM: RISc: RN: SPH: SVH: WODC: Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid Dynamic Risc Review Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Expertisecentrum Veiligheid Forensisch Psychiatrisch Centrum Multi-agency Public Protection Arrangements Openbaar Ministerie Recidive Inschattings Schalen Reclassering Nederland Sociaal Pedagogische Hulpverlening Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum

14 pagina 14 van 94 1 Inleiding Wanneer bekend wordt dat een (ex-) zedendelinquent na behandeling of detentie terugkeert in de wijk kan dat leiden tot onrust. Burgeracties om te voorkomen dat de zedendelinquent zich daadwerkelijk vestigt in de buurt, bedreigingen en intimidatie, en het bekend maken van de identiteit van de zedendelinquent komen voor en zijn voorbeelden van de wijze waarop angsten en zorgen rondom de veiligheid van de buurt tot uitdrukking komen. Hoe begrijpelijk dergelijke reacties ook zijn, het effect is vaak contraproductief: de zedendelinquent wordt uitgestoten, raakt sociaal geïsoleerd en trekt zich terug in de anonimiteit, waardoor het zicht op zijn doen en laten verdwijnt. Zijn 1 stressniveau neemt toe terwijl de geneigdheid om hulp te zoeken klein is. Daardoor neemt de kans dat hij opnieuw de fout in gaat toe (Levenson & Cotter, 2005; Alvarez & Levenson, 2008; Hanson & Morton Bourgon, 2004). Sociale inclusie van daders en de betrokkenheid van burgers hierbij kan daarentegen de daadwerkelijke en subjectief ervaren veiligheid in de buurt vergroten en de kans op recidive verlagen. Een in Canada en Engeland inmiddels beproefde methode om dit te bereiken is COSA, een afkorting van Circles Of Support and Accountability (Wilson, Picheca & Prinzo,, 2007a; Wilson et al. 2007b). In een onderzoek van het WODC naar effectieve interventies die tijdens het toezicht door de reclassering kunnen worden toegepast, wordt COSA beschreven als één van de meest veelbelovende interventies (de Kogel & Nagtegaal, 2008). COSA (vertaald als Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid ) bestaat uit een combinatie van intensieve ondersteuning en monitoring van de zedendelinquent, uitgevoerd door een kleine kring van betrokken vrijwilligers uit de samenleving. Om deze Cirkel van vrijwilligers wordt een buitencirkel van professionals gevormd, die bij de reïntegratie van de betreffende zedendelinquent zijn betrokken. De vrijwilligers worden ondersteund en gesuperviseerd door een professionele cirkelcoördinator, die ook de informatie-uitwisseling tussen binnen- en buitencirkel verzorgt. De zedendelinquent voor wie een Cirkel in het leven wordt geroepen (kernlid genoemd) committeert zich aan COSA door in frequente contacten met de vrijwilligers (zowel in groepsbijeenkomsten als ook in individuele contacten) volledige openheid te geven en rekenschap af te leggen over zijn doen en laten. Op deze wijze kan een dreigende terugval eerder worden gesignaleerd en kan zo nodig worden ingegrepen, bijvoorbeeld door het proefverlof in te trekken. Anderzijds biedt de kring van vrijwilligers steun in praktisch en emotioneel opzicht, waardoor de kans op een succesvolle re-integratie groter wordt. Vanuit de wens om het eigen aanbod aan effectieve interventies uit te breiden en recidive bij deze daders terug te dringen heeft Reclassering Nederland in samenwerking met het Expertisecentrum Veiligheid van de Hogeschool Avans besloten te onderzoeken of COSA ook in Nederland succesvol kan worden geïmplementeerd. Dankzij een projectsubsidie van het Ministerie van Justitie kon in de loop van 2009 het concept COSA worden vertaald naar de Nederlandse situatie en is op twee testlocaties een pilot uitgevoerd. Met deze proefimplementatie werden de volgende resultaten beoogd: vertaling van de COSA- principes naar de Nederlandse context, waaronder de kaders waarbinnen COSA kan worden uitgevoerd; ontwikkelen van (regionaal) draagvlak; ontwikkelen van basismateriaal dat nodig is om de toepassing in Nederland mogelijk te maken; operationaliseren van een eerste regionale Cirkel, die afhankelijk van de resultaten zo snel mogelijk wordt uitgebreid tot vijf (2010) en daarna tot acht (2011) om de toepassing te toetsen en evalueren (zowel in een stedelijke omgeving als daarbuiten); 1 Zowel mannen als vrouwen plegen zedendelicten. Aangezien het aantal mannelijke plegers veruit in de meerderheid is, wordt in dit rapport steeds de mannelijke term gebruikt, hierbij wordt impliciet ook verwezen naar vrouwelijke plegers.

15 pagina 15 van 94 middels wetenschappelijk onderzoek tot een verder implementatieplan komen; ontwikkelen van een onderzoeksdesign voor effectmeting. Doelgroep COSA is bedoeld voor veroordeelde zedendelinquenten die een gemiddeld tot hoog recidiverisico en een hoge ondersteuningsbehoefte hebben. Bijvoorbeeld omdat zij zich moeilijk zelfstandig staande kunnen houden, geen of een onvoldoende steunend sociaal netwerk hebben en/of omdat er sprake is van grote maatschappelijke onrust bij hun terugkeer in de samenleving. In Engeland, waar al sinds 2002 Cirkels draaien, is gebleken dat een aantal factoren een dader geschikter dan wel ongeschikter maakt voor deelname aan een Cirkel. Factoren die vóór deelname aan een Cirkel spreken: de zedendelinquent is een bekende in de wijk of gemeenschap waarin hij terugkeert; er is gebrek aan structureel toezicht; de dader heeft een laag zelfbeeld; de dader heeft een hoge ondersteuningsbehoefte en er is weinig pro-sociale steun vanuit de gemeenschap te verwachten. Factoren die tegen deelname van een dader aan een Cirkel spreken: de dader is gediagnosticeerd als psychopaat; de dader ontkent het delict volledig; er is sprake van een aanzienlijke verstandelijke beperking; de dader is te jong en onvolwassen (wat niet alleen op basis van leeftijd beoordeeld kan worden). Zedendelinquenten die deelnemen aan COSA worden als kernleden aangeduid om aan te geven dat hij/zij binnen de Cirkel als mens en niet als dader benaderd wordt. Kernleden nemen deel op basis van vrijwilligheid en motivatie. In Nederland is gekozen voor deelname binnen een justitieel kader, dat wil zeggen, binnen een voorwaardelijke vrijlating of proefverlof bij TBS e.d. waardoor bij het signaleren van risicogedrag preventief geïntervenieerd kan worden (Höing, Caspers & Vogelvang, 2009). Probleemstelling en doelstelling COSA is in Canada en Engeland in staat gebleken om de recidivekans bij zedendelinquenten te verlagen (Wilson et al. 2007b; Bates, Saunders & Wilson; 2007). In enkele jaren tijd is het aantal Cirkels in beide landen sterk gegroeid. Met name in Engeland is de inbedding van COSA in bestaande structuren en praktijken zeer succesvol verlopen en heeft de werkwijze veel erkenning van zowel overheden als professionals als ook van de media gekregen. Er zijn in Nederland aanzienlijke verschillen met de eerder genoemde landen als het gaat om behandeling van zedendelinquenten, de justitiële kaders voor nazorg en de infrastructuur voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen zoals politie, OM, reclassering en hulpverlening. In hoeverre is het mogelijk om ook in Nederland Cirkels te operationaliseren, geschikte vrijwilligers en professionals te vinden die zich kunnen en willen committeren aan de unieke opzet van COSA en welke randvoorwaarden zijn belangrijk om COSA te doen slagen? De beantwoording van deze vragen zijn inzet van de projectsubsidie geweest, die in 2009 door het Ministerie van Justitie is toegekend. In een aanpassingsstudie is onderzocht in hoeverre in de Nederlandse context condities aanwezig zijn, die de implementatie van COSA mogelijk maken en welke aanpassingen in de aanpak hiervoor nodig zijn (Höing, Caspers, & Vogelvang, 2009). In 2009 is gestart met de daadwerkelijke voorbereiding en uitrol van proefcirkels. Tegelijkertijd is dit onderzoek naar de proefimplementatie gestart.

16 pagina 16 van 94 Doel van het implementatieonderzoek is aanbevelingen te formuleren die een verdere implementatie van COSA kunnen bevorderen. De probleemstelling in deze implementatiestudie luidt: Is een succesvolle implementatie van COSA in Nederland mogelijk, welke randvoorwaarden zijn van belang om dit proces te doen slagen en hoe kan dit proces verder worden ondersteund? Leeswijzer Op basis van een theoretisch kader voor succesvolle implementatiestrategieën (Hoofdstuk 2) zijn onderzoeksvragen geformuleerd en is een onderzoeksstrategie ontwikkeld (Hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten uit het onderzoek en in Hoofdstuk 5 worden op basis daarvan conclusies getrokken en aanbevelingen voor de verdere implementatie geformuleerd.

17 pagina 17 van 94 2 Theoretisch kader Het ontwikkelen en testen van COSA in Nederland kan worden gezien als een complex innovatietraject. Naar succesvolle manieren om innovaties in te voeren is veel onderzoek gedaan. Voor het onderzoek naar het succes van de invoering van COSA wordt uitgegaan van het theoretisch kader zoals hieronder is uitgewerkt. 2.1 Fasen in implementatietrajecten Het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe werkwijze (innovatie en implementatie) is vaak een proces van lange adem. Modellen voor verandermanagement onderscheiden verschillende stadia in dit proces (Vogelvang, 2009): Ontwikkeling -> diffusie -> disseminatie - > adoptie -> borging In de praktijk verloopt dit proces vaak niet rechtlijnig maar iteratief. Ontwikkeling De ontwikkeling van een nieuwe werkwijze gebeurt meestal vanuit de combinatie van wetenschappelijke kennis over effectieve methoden en praktijkkennis over de uitvoerbaarheid van een methode. Diffusie en disseminatie Hoe breng je een nieuwe werkwijze aan de man? Informatie over de nieuwe werkwijze kan ongericht onder het algemene publiek (diffusie) of gericht onder beoogde doelgroepen voor implementatie (disseminatie) worden verspreid. In veel gevallen bevordert diffusie het succes van disseminatie. Zogenaamde innovators en early adopters worden over het algemeen al door middel van diffusie bereikt, maar om meer conservatieve doelgroepen (early majority, late majority) te bereiken is gerichte disseminatie door middel van interpersoonlijke communicatie noodzakelijk (Rogers, 2005). Adoptie Adoptie, ofwel het overnemen en eigen maken van de nieuwe werkwijze, is het psychische proces dat medewerkers tijdens de daadwerkelijke implementatie doormaken. De mate van adoptie is bepalend voor de kwaliteit van de uitvoering. Borging Borging in de organisatie tot slot verzekert het voortbestaan van de innovatie na de projectfase en de integratie in de dagelijks praktijk (business as usual). Borging kom tot uitdrukking in adequate financiële en organisatorische ondersteuning, een goede fit tussen de innovatie en de overige organisatietaken, en een goede fit tussen de innovatie en de uitvoeringscultuur en de variaties binnen de doelgroep (Bowman, Sobo, Asch & Gifford, 2008). Fasen in het implementatieproces van COSA in internationaal perspectief COSA is een werkwijze die in 1994 Canada is ontwikkeld op basis van praktijktheorieën en in Engeland is doorontwikkeld en van een eerste theoretische basis is voorzien. In het Europese COSA project in het kader van het Daphne programma is voorzien in de verdere theoretische onderbouwing en empirische ondersteuning van het model. Diffusie (bijvoorbeeld via publicaties in kranten en tijdschriften) en disseminatie (bijvoorbeeld via presentaties op congressen voor de forensische sector, publicaties in vaktijdschriften) hebben in Canada en de UK inmiddels geleid tot een groot aantal

18 pagina 18 van 94 Cirkelprojecten en tot de start van implementatietrajecten in andere landen, waaronder Nederland en België. De adoptie van COSA en bijgevolg een kwalitatief hoogstaand niveau van uitvoering- is bij een verdere uitrol van de methode en het toenemend aantal Cirkelprojecten een voortdurend punt van aandacht. Zowel in Canada als in Engeland is hiertoe een uitgebreid trainingsaanbod ontwikkeld voor zowel vrijwilligers als voor Cirkelcoördinatoren. In beide landen worden regionale Cirkelprojecten bijgestaan door lokale stuurgroepen, die toezien op de kwaliteit van regionale Cirkelprojecten. Ook de borging van de aanpak het verzekeren van het voortbestaan na de pilotperiode is in alle landen die COSA uitvoeren een belangrijk aandachtspunt. Borging heeft enerzijds betrekking op programma-integriteit (wordt de methode toegepast zoals bedoeld), anderzijds op institutionele inbedding in het bestaande netwerk van organisaties die betrokken zijn bij de nazorg aan zedendelinquenten, en structurele financiering. Voor wat betreft de borging van de programma-integriteit wordt in Canada materiaal en ondersteuning aangeboden vanuit het Gevangeniswezen, in Engeland is hiertoe een landelijk programmabureau opgericht (Circles UK). Circles UK heeft een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, dat via het verstrekken van licenties en audits erop toeziet dat regionale projecten aan de gedragscode voldoen. Structurele financiering van Cirkelprojecten is in beide landen gedeeltelijk gerealiseerd door bijdragen van het Ministerie van Justitie (voor een uitgebreidere beschrijving van COSA in Canada en Engeland zie: Höing, Caspers & Vogelvang, 2009). Implementatie in Nederland Bij de proefimplementatie van COSA in Nederland (en in ieder ander land) zullen alle stadia van het implementatieproces (deels) opnieuw moeten worden doorlopen. In Nederland is gekozen voor het Engelse organisatiemodel en is een samenwerkingsrelatie aangegaan met Circles UK, waardoor toegang verkregen is tot basismaterialen (gedragscode, protocollen, trainingsmateriaal etc.) en Circles Uk geconsulteerd kan worden. Niettemin is er een fase van ontwikkeling nodig, waarin materialen en werkwijzen moeten worden aangepast aan de Nederlandse context, en waarin op basis van praktijkervaringen de materialen en werkwijzen moeten worden bijgesteld. De introductie van COSA in Nederland vraagt ook hier om effectieve strategieën van diffusie en disseminatie om draagvlak te kweken, zowel breed in de samenleving (waar vrijwilligers geworven moeten worden) als in de organisaties die betrokken zijn bij de resocialisatie van zedendaders (waar kernleden en professionals geworven moeten worden). Het adoptieproces moet in gang gezet en bevorderd worden bij diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering opdat de verwachtingen ten aanzien van effectiviteit niet teniet gedaan worden door onzorgvuldige uitvoering. Tot slot zal ook in Nederland de borging gerealiseerd moeten worden via de structurele bewaking van de programma-integriteit enerzijds en via structurele organisatorische inbedding en financiering anderzijds. Voor een succesvolle landelijke implementatie is het van belang te weten welke succesfactoren en knelpunten in de verschillende stadia te onderscheiden zijn, hoe succesfactoren effectief kunnen worden versterkt dan wel knelpunten kunnen worden opgelost. Hiertoe is het implementatieproces nauwgezet gevolgd. 2.2 Voorwaarden voor succesvolle implementatie Volgens het door Greenhalgh et al (2004) ontwikkelde implementatiemodel ontstaat het resultaat van een implementatietraject niet toevallig, maar is het mede afhankelijk van drie factoren : de nieuwe werkwijze; de mensen (die de werkwijze moeten adopteren) ;

19 pagina 19 van 94 de organisatie (die de nieuwe werkwijze moet ondersteunen en eventueel bijsturen); In het kader van deze studie is daar een vierde factor aan toegevoegd: het netwerk van organisaties waarbinnen de mensen en de organisaties opereren. De nieuwe werkwijze Uit innovatie- en implementatieonderzoek blijkt dat innovaties sneller worden overgenomen wanneer zij een aantal kenmerken hebben: subjectieve effectiviteit: de nieuwe werkwijze wordt ervaren als een verbetering; compatibiliteit: de nieuwe werkwijze sluit aan bij de heersende overtuigingen en werkwijzen; begrijpelijkheid: de nieuwe werkwijze wordt als eenvoudig en eenduidig ervaren; duidelijkheid: de nieuwe werkwijze is duidelijk beschreven met eenduidige instructies hoe te handelen; waarneembaar: de nieuwe werkwijze kan in de praktijk geobserveerd worden; testbaar: de nieuwe werkwijze leent zich voor testen op kleine schaal; mogelijkheid tot maatwerk: de nieuwe werkwijze kan aan de bestaande context worden aangepast; risico s: de nieuwe werkwijze kan zonder grote risico s (financiële risico s, reputatieschade) worden overgenomen; ondersteuning: de nieuwe werkwijze wordt ondersteund door een helpdesk of training en/of supervisie. De mensen Veranderen van werkwijze vraagt veel van mensen. Het loslaten van het vertrouwde en het verlaten van gebaande paden brengt allerlei psychologische mechanismen in werking en roept vragen en angsten op. In het concerns-based adoption model van Hall & Ford (1987) worden deze vragen en overwegingen (concerns) gekoppeld aan vier verschillende fasen van het adoptieproces: In de eerste fase nemen mensen kennis van de nieuwe werkwijze (ontwikkelen bewustzijn), willen meer informatie over werkwijze en doelstellingen en bedenken wat de nieuwe werkwijze voor henzelf zou gaan betekenen. Vervolgens gaan hun vragen en zorgen vooral over de vraag hoe deze werkwijze uitgevoerd moet worden en ingepast kan worden in de bestaande werkwijze (taakmanagement). Naar gelang men meer met de nieuwe werkwijze vertrouwd is, hebbende overwegingen en vragen meer betrekking op de impact van de innovatie: wat levert het op, wat zijn gewenste en ongewenste effecten van de nieuwe werkwijze? Ook gaat men meer nadenken over de wijze waarop men kennis over de innovatie kan delen met anderen (samenwerking). Uiteindelijk zullen ervaren gebruikers die alle ins en outs van de nieuwe werkwijze kennen, naar mogelijkheden zoeken om de nieuwe werkwijze nog verder te verbeteren en door te ontwikkelen (Figuur 1).

20 pagina 20 van 94 Bewustwording Kennis ontwikkelen Persoonlijke overwegingen Taakmanagement Resultaten en gevolgen Samenwerking Doorontwikkeling Figuur 1: Vragen en overwegingen gedurende het adaptatieproces Bij het besluit om al dan niet met een nieuwe werkwijze in zee te gaan tellen niet alleen individuele overwegingen, maar is er ook sprake van processen van sociale beïnvloeding. In een innovatietraject binnen organisaties kunnen verschillende rollen worden onderscheiden die bevorderlijk zijn voor de adoptie van een nieuwe werkwijze. De Collega-opinieleider: Iemand die door zijn/haar collega s wordt beschouwd als Iemand als ik, een verstandig mens, niet te radicaal. Als die de nieuwe werkwijze adopteert, doe ik het waarschijnlijk ook wel. De Expert-opinieleider: Iemand die veel van dit onderwerp afweet. Ik volg wat hij/zij doet, want hij/zij is op dat vlak echt een voorloper. De Veranderingskracht: Een persoon van binnen of buiten de organisatie die tot taak heeft (in contract of functiebeschrijving) mensen te helpen en/of te overtuigen bij het adopteren van de nieuwe werkwijze. De Kampioen: Persoon die de innovatie ondersteunt en bereid is risico s te nemen. Kampioenen zijn te vinden op managementniveau, bij de hogere en lagere staf en bij uitvoerend werkers. Bij voorkeur komen ze uit alle drie deze lagen. De Bruggenbouwer ( Boundary spanner ): Persoon die meerdere belangen dient (bijvoorbeeld een groepswerker in een stuurgroep), die informatie en nieuws kan doorgeven.

Expertisecentrum Veiligheid

Expertisecentrum Veiligheid COSA in Nederland Implementatieonderzoek pilotfase 2011 Programmabureau Circles-NL (Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Reclassering Nederland) Expertisecentrum Veiligheid pagina 2 van 10 Disclaimer

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg December 2008 Karlijn Stals Tom

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Colofon Titel: Toezien bij Elektronisch Toezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing

Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Richting aan vrijwilligersbeleid in het kader van sanctietoepassing Advies d.d. 8 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanleiding en context voor dit advies 9 Opbouw

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Van theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk rotterdam.nl/onderzoek Van theorie naar praktijk Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van cluster Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis AKC Onderzoekscahier 12 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie