VO Mail 2011, week 8 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO Mail 2011, week 8 1"

Transcriptie

1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten bij de Vrouwenopvang wordt binnenkort gestuurd naar de VO instellingen. Op 21 april 2011 wordt dit gepresenteerd aan de financiers. Op dit moment worden de instrumenten in de praktijk toegepast in verschillende instellingen die mee doen met de pilot. De pilot loopt tot na de zomer. Op basis van de ervaringen uit de pilot wordt een landelijke beleidskader ontwikkeld en een plan voor implementatie in de hele sector. B. VO Verbeterplan, Implementatie Krachtwerk Monitor In de stuurgroep is de landelijke implementatie monitor voor Krachtwerk goedgekeurd. Met het Verbeterteam zijn afspraken gemaakt over de invulling van de monitor. Dit wordt besproken in de landsdeel overleggen. De monitor wordt nog 5 keer dit jaar gebundeld tot een landelijk overzicht dat in de stuurgroep Projecten wordt ingebracht. Ondersteuning van Omz bij implementatie Eind 2010 is een verzoek gestuurd naar Omz voor hun inzet bij de implementatie van de methodiek Krachtwerk bij de vrouwenopvang. Omz heeft positief gereageerd op het verzoek en de afspraken worden nu concreet gemaakt. De inzet van Omz bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inzet van de hoofdtrainers bij trainingen voor teamleiders 2. Voorstel voor training voor basistrainers om training te geven voor teamleiders. 3. Vraagbaakfunctie voor basistrainers bij hoofdtrainers 4. Vraagbaakfunctie voor Verbeterteam bij Omz 5. Plan om te komen tot Richtlijnen organisatorische setting Krachtwerk en de modelgetrouwheidschaal. 6. Inzet van Judith Wolf bij de studiedag voor directeuren. Training hulpverleners Voor de training van hulpverleners is er vorig jaar voor gekozen om medewerkers van de vrouwenopvang op te leiden tot basistrainers Krachtwerk. De opleiding bestaat uit 6 trainingsdagen en het meelopen met een hoofdtrainer bij het geven van een training aan hulpverleners. Over het bij elkaar brengen van basistrainers en groepen hulpverleners zijn geen nadere afspraken gemaakt. Het idee was dat men dit onderling in het landsdeel kon regelen. Om meerdere redenen, met name capaciteitsgebrek, is er nu voor gekozen om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod landelijk te coördineren. De Federatie Opvang neemt dit op zich. De taken die nu bij Omz liggen, zoals het verzorgen van de certificaten, blijven bij Omz. Daarnaast zijn naar aanleiding van de signalen over capaciteitsgebrek met Omz de volgende afspraken gemaakt 1. Omz onderzoekt in afstemming met de hoofdtrainers de mogelijkheid om een deel van de trainingen aan hulpverleners in drie (enigszins verlengde) dagen te geven zonder kwaliteitsverlies en met capaciteitswinst. 2. Omz zorgt er voor dat alle aspirant trainers dit jaar de opleiding tot basistrainers kunnen afronden. De planning daarvoor wordt op korte termijn gemaakt. 3. Omz onderzoekt de mogelijkheid voor het aantrekken van een extra hoofdtrainer VO Mail 2011, week 8 1

2 4. Omz onderzoekt de mogelijkheid om twee basistrainers mee te laten lopen met een hoofdtrainer bij de training voor teamleiders zodat de die basistrainers daarna zelfstandig deze training kunnen geven. Training Teamleiders In april start de eerste training voor teamleiders. De inschrijving voor de training wordt georganiseerd door de Federatie Opvang. Deze start binnenkort. De directeuren ontvangen hierover bericht via de mail. De eerste twee trainingen, die voor de zomer worden gegeven, vinden plaats in Zwolle en Amsterdam. Voor de trainingen na de zomer wordt nog een locatie gezocht. Instellingen kunnen zich voor het beschikbaar stellen van trainingsruimte melden bij Liesbeth van Bemmel Training Verbeterteam Voor het Verbeterteam organiseert de FO in samenwerking met Rijnconsult een tweedaagse training in adviesvaardigheden en verandermanagement. Deze training vindt medio maart a.s. plaats. Daarbij is ook de projectleiding van het Verbeterplan aanwezig. We verwachten dat met deze investering het team nog beter in staat is om de directeuren te ondersteunen bij de implementatie van Krachtwerk. Studiedag Directeuren De studiedag directeuren is nu gepland in de middag van 21 april Op deze dag vooral aandacht voor de effecten van Krachtwerk op de bedrijfvoering en de toepassing van de modelgetrouwheidsschaal. Dag voor Financiers Op 21 april 2011 in de ochtend organiseert de Federatie Opvang in afstemming met de Academische werkplaats een bijeenkomst voor financiers waarin onder andere de methodiek Krachtwerk aan bod komt. Het programma richt zich op ambtenaren van de centrumgemeenten en de zorgkantoren. Methodiek Symposium Het is de bedoeling om in september in samenwerking met Omz en de Academische werkplaatsen een Symposium te organiseren over Krachtwerk en Herstelwerk. Materiaal De eindversie van het methodiekboek is naar verwachting eind februari klaar en wordt dan naar de instellingen gestuurd, in boekvorm. Het Omz heeft een nieuwe folder gemaakt in gezamenlijke vormgeving met zowel het logo van Omz als het logo van de Federatie Opvang. Deze worden binnenkort gedrukt en verspreid. De inhoudelijke tekst van de folder is het zelfde gebleven. Door het verbeterteam wordt een folder voor de cliënten ontwikkeld in afstemming met het Verbeterpanel (de cliëntenklankbordgroep). Met het Verbeterpanel wordt tevens bekeken wat voor een poster goed zou zijn om cliënten te informeren. Lange termijn Op dit moment wordt nog onderzocht waar en hoe de licentie van Krachtwerk, het kwaliteitsbeheer en de organisatie trainingen op de lange termijn kan worden ondergebracht. Het idee is dat hier een organisatorische eenheid voor opgericht moet worden waarbij het nog de vraag is waar dat onder gebracht zou moeten worden. Er zijn nog verschillende opties denkbaar. Hierover vind nog overleg plaats waarbij ook besproken wordt welke externe deskundigheid we bij dit proces nodig achten. VO Mail 2011, week 8 2

3 D. VO Verbeterplan, Voortgang Hulpverlening aan kinderen in de opvang Bureau Van Montfoort ontwikkelt een methodiek (handboek) dat richtlijnen geeft aan medewerkers in de vrouwenopvang voor het werken met kinderen en hun ouders. De methodiek wordt gepresenteerd in een handboek. Naast het handboek wordt nog een screeningsinstrument, een toolkit en een protocol kindermishandeling ontwikkeld. In de stuurgroepvergadering van 11 februari is vastgesteld om de screening van kinderen standaard in te voeren en daarbij met een tweetal screeners te werken: KIPPI voor de jongste kinderen en SDQ voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. Tevens is afgesproken om uit te zoeken of Triple P ingezet kan worden als basis voor opvoedingsondersteuning. Daarnaast is een protocol kindermishandeling vastgesteld. Al eerder is afgesproken om de kindermerhodiek eerst uit te testen alvorens over te gaan tot landelijke implementatie. Er wordt op dit moment een kader en planning uitgewerkt voor de pilotfase. Verschillende instellingen hebben al aangegeven aan de pilot te zullen deelnemen. E. VO Verbeterplan, project huisvesting VO In het kader van het implementatietraject is de afgelopen maanden aandacht besteed aan het in kaart brengen van de huisvestingscomponent. Daarbij zal nog gekeken worden naar de ervaringen in dit kader binnen de jeugdzorg. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met het Aedes-Actisz Kenniscentrum Wonen en Zorg. Actie wordt nog ondernomen m.b.t. het realiseren van een pool van adviseurs en het onderzoeken van de mogelijkheden van een stimuleringsfonds. De proeftuin vastgoed voor VO zijn afgerond en geëvalueerd. De methodieken en instrumenten vanuit de proeftuinen zullen beschikbaar gesteld worden aan het Verbeterplan. De optie wordt opengelaten om vanuit het Verbeterplan indien nodig gebruik te maken van enkele voor de proeftuinen benoemde ambassadeurs. VO Mail 2011, week 8 3

4 Inleiding In het platformoverleg zijn twee voortgangsberichten over de pilots ingebracht, zie bijlage. Het is duidelijk dat bij het gebruik van de instrumenten en de implementatie daarvan heel veel komt kijken en de pilots stuiten op veel vraagstukken. Het vergt een behoorlijke investering. In juni is een tussentijdse evaluatie gepland. Dit is na de laatste stuurgroep bijeenkomst van de stuurgroep voor de zomer. Mogelijk zijn besluiten naar aanleiding van de evaluatie gewenst. Voorstel: Een van de stuurgroep leden laten aansluiten bij het overleg in juni. En de besluiten die daarna eventueel van de stuurgroep nodig zijn, via de mail naar de stuurgroepleden. Is dat akkoord? Tijdens de pilots zijn er vragen gerezen over verschillende bevoegdheden en de inzet van de psycholoog ter ondersteuning en supervisie voor de medewerkers bij gebruiken van de BSI. Fred van Es heeft hier navraag over gedaan en heeft hierover de volgende mail met antwoorden gestuurd. Dit ter informatie. Beste allen, Na enig heen en weer mailen met de COTAN (Commissie Testaangelegenheden) van het NIP heb ik de volgende informatie over de betrokkenheid van de psycholoog bij de rapportage en bespreking van de BSI (en de VG&O): Ik heb de COTAN de volgende vier varianten voorgelegd waarop de afname, scoring, interpretatie en bespreking van de BSI kan gebeuren binnen de pilotorganisaties: 1. De psycholoog neemt zelf de BSI af, verzorgt de scoring en rapportage. 2. Hulpverleners nemen de BSI af en scoren deze, de psycholoog ziet de cliënt en de BSIscores en verzorgt rapportage en eventueel diagnostiek. 3. Hulpverleners nemen de BSI af en scoren deze. De scores gaan naar de psycholoog die rapporteert en aangeeft of deze de cliënt wel of niet wil zien. 4. De hulpverlener neemt de BSI af en scoort deze. Vervolgens besluit de hulpverlener op basis van de scores of de scores naar de psycholoog worden gezonden voor rapportage. De psycholoog besluit of deze de cliënt wil zien. Ik heb daarbij aangegeven dat in alle gevallen de BSI door medewerkers op het niveau van maatschappelijk werk of SPV wordt afgenomen en dat deze medewerkers hierin zijn getraind. De COTAN reageerde hierop als volgt: De vraag wie een test mag afnemen (en interpreteren) is een veel voorkomende vraag, maar helaas zonder een duidelijk antwoord. Hierover is weinig vastgelegd, zodat het uiteindelijk aankomt op het aantonen van 'bekwaamheid'. Het NIP is van mening dat zelfstandige diagnostiek alleen uitgevoerd mag worden door een GZpsycholoog of een psycholoog met een gelijkwaardige registratie. De afname van een test mag dan wel worden gedaan door de door u genoemde getrainde hulpverlener. De laatste twee scenario's die u schetst leveren een probleem op voor de rechten van de client. De client heeft recht op nabespreking van de test en inzage in het rapport (Zie pagina 17, art. 3.3.b van de AST). De psycholoog moet de client dus wel zien om de resultaten te bespreken. Hierop veronderstelde ik dat het wellicht een optie is om de cliënt in alle gevallen de keuze te geven of deze een bespreking van de rapportage wenst en dit ook te organiseren als het antwoord ja luidt. Ik kreeg daarop de volgende aanvulling: Het is een goede oplossing om de client de mogelijkheid van inzage en bespreking te bieden. De rechten van de client zijn hiermee gedekt. VO Mail 2011, week 8 4

5 In het geval van optie 4 is het de hulpverlener die de interpretatie van de score op zich neemt. Het standpunt van het NIP is dat alleen de GZ psycholoog (of psycholoog met een vergelijkbare registratie) zelfstandige diagnostiek mag uitvoeren, waaronder ook de interpretatie van de scores vallen. In de wet is echter alleen vastgelegd dat de hulpverlener 'bekwaam' moet zijn. Dit valt dus onder de eigen verantwoordelijkheid. Mijn conclusie is dat de opties 1 t/m 3 alle tot de mogelijkheden behoren op voorwaarde dat de cliënt altijd de mogelijkheid wordt geboden om bespreking van de rapportage te krijgen. Optie 4 is niet helemaal conform het standpunt van het NIP, maar wettelijk wel toegestaan zolang de hulpverlener bekwaam is. Aangezien het hier gaat om algemene richtlijnen rond testgebruik ben ik er van uitgegaan dat hetzelfde geldt voor de VG&O. Ik neem aan dat jullie met deze informatie de processen verder kunnen inrichten en afspraken kunnen maken met de psychologen. Daarbij lijkt het mij wel van belang om het recht van de cliënt zoals boven beschreven ook vast te leggen in de procedure. Mochten jullie hierover nog verdere vragen hebben, dan hoor ik het graag. Groeten, Fred. V&O management Bijlage Voortgang project Diagnose & Screening Fred van Es, 2 februari 2011 Stand van zaken Aan de pilot Diagnose & Screening doen 6 organisaties mee: Arosa, Blijfgroep, Hera, Kadera, Kwintes en Xonar. Kadera implementeert alleen de BSI gedurende de pilotperiode, de overigen implementeren alle drie de instrumenten, de BSI, de VG&O en de HASI. Alle instrumenten zijn beschikbaar, alleen de scorehulpmiddelen voor de VG&O komen in de loop van het voorjaar beschikbaar Drie van de 6 pilotinstellingen is inmiddels geregistreerd bij de uitgever van de BSI, nodig om de BSI te kunnen bestellen. Met de uitgever is de afspraak gemaakt dat registratie mogelijk is als een samenwerkingsovereenkomst kan worden overgelegd met een instelling die een bevoegde medewerker levert voor de supervisie over de interpretatie van de BSI-scores. Uiteraard is dit niet nodig De Federatie Opvang is in principe bereid om de kosten van de pilot (aanschaf instrumenten en software voor verwerking) op zich te nemen, mits dit past binnen het hiervoor gereserveerde budget. Inmiddels is een overzicht van de te verwachten kosten beschikbaar. Op 7 februari vindt hierover overleg plaats met de Federatie Opvang en zal hierover een definitief besluit worden genomen. VO Mail 2011, week 8 5

6 Er is een korte vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de clientervaring met de afname en bespreking van de instrumenten. Deze vragenlijst is besproken met het clientenplatform en hun reacties zijn verwerkt. De oorspronkelijke onderzoeksvragen zijn verder geconcretiseerd en geschikt gemaakt voor het registreren van de ervaringen in de pilotorganisaties. Afgesproken is dat de pilotperiode duurt van januari tot en met september Daarna zullen de ervaringen gebundeld en verwerkt worden tot een rapportage op basis waarvan het beleidskader ontwikkeld kan worden. De pilotorganisaties gaan bijdragen aan de normering van de VG&O voor de specifieke doelgroep van de vrouwenhulpverlening. Nu is er alleen een normenset beschikbaar voor de normale populatie en kunnen er ongewenste interpretaties ontstaan door de specifieke kenmerken en omstandigheden van de doelgroep. Voortgang project Diagnose & Screening Fred van Es, 23 maart 2011 Stand van zaken De Federatie Opvang financiert de benodigde instrumenten en de software voor elektronische verwerking, in totaal een bedrag van rond de In de week van 14 maart is de eerste BSI afgenomen: Kwintes was de organisatie die het spits afbeet. De andere pilotorganisaties zullen binnenkort volgen. Sommigen zijn nog op zoek naar een psycholoog die de verantwoordelijkheid kan dragen, anderen hebben alles ingericht om spoedig te kunnen starten. De vragen die beantwoord zullen worden uit ervaringen met de pilots zijn nader geoperationaliseerd, zodat concrete meting mogelijk is. De pilotorganisaties worden gefaciliteerd in het vastleggen van ervaring door een tweetal logboeken (één in te vullen na afname en één in te vullen na bespreking). Tevens wordt na afname en na bespreking de ervaring van de cliënt vastgelegd. Er worden nog vragen ontwikkeld die tijdens evaluatieve bijeenkomsten helpen om de ervaring concreet vast te leggen. Twee organisaties hebben uiteindelijk besloten de HASI niet toe te passen, aangezien er al een geschikt instrument in gebruik was dat hetzelfde meet. Er is behoefte aan de bespreking van een tussentijdse evaluatie op basis van de vastgelegde ervaringen om eventueel te kunnen bijsturen. Deze bijeenkomst vindt plaats in juni. Dan zal tevens worden besloten of aan de stuurgroep zal worden voorgesteld om de pilot uit te breiden met een nameting met de BSI na afloop van de nabegeleiding. Deze suggestie komt van de cliëntenraad van Kwintes en is ingegeven door de ervaring dat er vooral gedurende de nabegeleiding vaak grote vooruitgang wordt geboekt. Het blijkt dat door psychologen verschillende interpretatie gehecht wordt aan de Algemene Standaard Testgebruik. Dit is van belang om de procesgang in te richten bij afname van de BSI en de VG&O. Deze kwestie is aan de Commissie Testaangelegenheden voorgelegd en wordt teruggekoppeld aan de pilotinstellingen. VO Mail 2011, week 8 6

7 Knelpunten Voor kleine organisaties is er geen geschikte software om de BSI af te nemen. Of zij moeten hoge kosten voor hun rekening nemen, of zij moeten overgaan tot handmatige afname en scoring. Er ontstaat noodgedwongen tempoverschil tussen de organisaties. VO Mail 2011, week 8 7

8 Voortgangsbericht Implementatie Krachtwerk (update na het VO Platformoverleg) Centrale coördinatie vraag en aanbod De Federatie Opvang neemt de centrale coördinatie van het bijeenbrengen van vraag en aanbod van basistrainers en groepen. Deze coördinatie is aanvullend op de coördinatie in de landsdelen die de leden van het verbeterteam organiseren. De instellingen blijven vraag en aanbod melden bij de leden van het verbeterteam en alleen als binnen het landsdeel geen oplossing wordt gevonden dan wordt het landelijk coördinatiepunt ingeschakeld door het verbeterteam. De leden van het verbeterteam blijven daarmee het eerste aanspreekpunt voor de instellingen zoals ook verzocht is op het VO Platformoverleg. Daarnaast neemt de Federatie Opvang de financiële afhandeling van de trainingen op zich. Door voor iedere training een vast bedrag in rekening te brengen waarvan een deel gaat naar Omz, een deel naar FO en een deel naar de instelling waar de trainer in dienst is. Training Teamleiders De eerste twee trainingsgroepen die voor de zomer plaatsvinden zijn vol. Per instelling konden maximaal 3 teamleiders deelnemen. Binnenkort worden de locaties voor de trainingen in het najaar bepaald en daarna kan de inschrijving daarvoor starten. Trainingen in 3 dagen Op verzoek van de stuurgroep is aan Omz gevraagd om te onderzoeken of de vierdaagse training voor medewerkers ook in 3 intensievere dagen gegeven kan worden zonder kwaliteitsverlies. Omz heeft dit voorgelegd aan de hoofdtrainers en de conclusie getrokken dat dit niet kan zonder kwaliteitsverlies. Het is onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk om de vierde dag op een andere manier in te richten bijvoorbeeld door een aantal bijeenkomsten op locatie. Dit hangt sterk af van de ervaring van de trainer en de setting van de groep. Voorstellen hiervoor moeten altijd aan Omz worden voorgelegd. Omz en de FO hebben via een gezamenlijke mail het verbeterteam en de trainers geïnformeerd. Zie bijlage 1. Organisatorische vraagstukken bij Krachtwerk / studiemiddag 21 april Vorig jaar is geconstateerd dat er nog geen overzicht is van de organisatorische aspecten van Krachtwerk. Het methodiek boek is helemaal gericht op medewerkers en teamleiders en besteedt nauwelijks aandacht aan elementen van bedrijfsvoering, hooguit zijdelings. We hebben vorig jaar aan Judith gevraagd om een plan te schrijven om te komen tot een overzicht van de aspecten ten aanzien van bedrijfsvoering, inclusief personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en de modelgetrouwheidsschaal. We hebben haar gevraagd om hier tijdens de studie middag voor de VO directeuren op 21 april meer over te vertellen. Tijdens deze middag kunnen tevens vragen geïnventariseerd worden die in een volgende studiemiddag aan de orde moeten komen. Zie bijlage 2 voor het concept programma. Op woensdag 13 april is een overleg met Judith gepland waarin we dit willen bespreken. Hiervan geven we tijdens de vergadering een mondelinge toelichting. Dag voor Financiers Op 21 april 2011 in de ochtend organiseert de Federatie Opvang in afstemming met de Academische werkplaats een bijeenkomst voor financiers waarin onder andere de methodiek Krachtwerk aan bod komt. Het programma richt zich op ambtenaren van de centrumgemeenten en de zorgkantoren. Het programma is rond en de uitnodigingen zijn verstuurd. Zie bijlage 3. Methodiek Symposium VO Mail 2011, week 8 8

9 Op 4 oktober organiseren we in samenwerking met Omz en de Academische werkplaatsen Huiselijk Geweld en Sociale Uitsluiting een symposium over Krachtwerk en Herstelwerk. Hiervoor zal ook een van de grondleggers van het Strengthbased model uit Amerika worden uitgenodigd als spreker. Informatiemateriaal voor cliënten Door het verbeterpanel is aangegeven dat voor cliënten een inspirerende poster en folder van belang zijn. Met name ook voor de vrouwen die nog in de thuissituatie zitten. Een uitnodigende poster en folder kunnen de drempel om hulp te zoeken verlagen. Voor het beeld op de poster hebben ze unaniem gekozen voor een kunstwerk dat door een van hen zelf gemaakt is. Het symboliseert de ontwikkeling die de vrouw kan maken. In het Verbeterpanel is ook de tekst voor een cliëntenfolder besproken en vastgesteld. De laatste hand wordt nog aan de tekst gelegd. Overige punten uit het Verbeterpanel Naast het informatie materiaal is met de cliënten ook gesproken over het project Meedoen. Zij hebben suggesties aangedragen voor met name sportactiviteiten. Zij waren het eens dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren om je krachtiger te voelen en daarom past bij de methodiek krachtwerk. Sommigen hadden al positieve geluiden gehoord van vrouwen die begeleid worden met de methodiek Krachtwerk. Het is aansprekend en lijkt goed te werken. Naar aanleiding van de datum van het symposium over Krachtwerk / Herstelwerk op dierendag kwam het probleem aan de orde dat vrouwen geen dieren mee kunnen nemen naar de opvang. Voor sommige vrouwen is dit reden om dan maar in de gewelddadig situatie te blijven omdat ze hun huisdier daar niet alleen willen achterlaten. Het idee kwam op om te kijken of gewerkt kan worden met logeer adressen voor de huisdieren. Inmiddels is contact gelegd met de taskforce huiselijk geweld en dierenmishandeling. Vanuit de taskforce zijn initiatieven voor het organiseren van opvangplekken voor dieren. Het idee is om dit initiatief te koppelen aan twee vrouwenopvang instellingen en op basis van die ervaringen te kijken of het later landelijk kan worden uitgerold. Lange termijn Voor de langere termijn moeten besluiten genomen worden over de organisatorische inbedding van de trainingsinfrastructuur, onderhoud van de methodiek en kwaliteitsbeheer. Hierbij het idee om gezamenlijk op te trekken met de maatschappelijke opvang, Academische werkplaats speerpunt Sociale uitsluiting. Er is een werkgroep opgericht die de verschillende opties inventariseert en bekijkt welke externe expertise daarbij nodig is. Tijdens de stuurgroep overleg zal hierover een mondelinge toelichting worden gegeven over de actuele stand van zaken. Monitor De monitor is door de leden van het verbeterteam per landsdeel gebundeld. Tijdens de vergadering zal uit de bundeling van de monitoren per landsdeel een landelijk beeld worden gegeven van de voortgang van de implementatie. Bijlage 1 Mail over de vraag of de vierdaagse training in drie dagen kan: Beste mensen, VO Mail 2011, week 8 9

10 Zoals jullie weten heeft de Federatie Opvang aan Omz gevraagd in afstemming met de hoofdtrainers de mogelijkheid te onderzoeken of de training Krachtwerk voor hulpverleners ook in 3 (enigszins verlengde) dagen gegeven kan worden in plaats van 4 dagen zonder kwaliteits verlies en met capaciteitswinst. Omz heeft deze vraag opgepakt en overleg hierover gehad met hoofdtrainers en andere betrokken. Conclusie is dat de vierdaagse training niet in drie dagen gegeven kan worden. In de opbouw van het trainingsprogramma is het nodig dat er ruimte zit tussen de verschillende trainingsdagen, een zogenaamde intervalperiode, waarin de lesstof kan bezinken. De laatste trainingsdag, de vierde dag, is gericht op herhaling, beklijving, reflectie, nog eens oefenen en dergelijk. Inhoud en vorm van de vierde dag kunnen worden aangepast aan de wensen van de deelnemers. De trainer stelt het programma daarvoor op, rekening houdend met de wensen, en stemt dit af met Omz. Voor de duidelijkheid heeft Omz de richtlijnen voor de trainingen Krachtwerk nog eens op een rijtje gezet: * De trainingsdagen worden verzorgd volgens het draaiboek en de richtlijnen van Omz * Tussen de eerste drie trainingsdagen moet steeds minimaal 2 weken zitten, zodat de deelnemers de kennis kunnen toepassen en oefenen in de praktijk. * Tussen de derde en de vierde kan 2 tot 4 weken tijd zitten,zodat de deelnemer gelegenheid hebben om het krachtgerichte werken te laten bezinken. * De eerste drie dagen zijn gericht op het bijbrengen van de kennis en vaardigheden van de methodiek. Dag 4 is gericht op het reflectie, herhaling, vragen naar aanleiding van ervaringen in de praktijk; de vorm en precieze inhoud worden voorafgaand aan die trainingsdag vastgesteld door trainer, deelnemers en organisatie, eventueel in overleg met Omz. Tijdens de vierde trainingsdag wordt ook nog geoefend in teamkrachtbesprekingen en er vindt afronding en evaluatie plaats. * Een logboek wordt van het uiteindelijke trainingsprogramma wordt na afronding van de training door de trainer verstrekt aan Omz. Omz informeert de basistrainers over dit besluit zodat iedereen dezelfde informatie hierover heeft. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Vriendelijke groeten, Liesbeth van Bemmel VO Mail 2011, week 8 10

11 Bijlage 2 Studiemiddag Krachtwerk voor VO directeuren concept programmavoorstel Dag : Donderdag 21 april 2011 Plaats : Spoorwegmuseum in Utrecht Tijd : Onderwerp Wie Wanneer 1 Opening, welkom en introductie van het programma FO Krachtgericht werken; Carinda Jansen Gericht op de volgende vragen: Wat betekent krachtgericht werken voor de medewerkers Wat hebben de medewerkers geleerd in de trainingen Wat wordt van medewerkers verwacht, waarin zit de verandering. Wat wordt verwacht van teamleiders, wat leren zij op hun training 3 Modelgetrouwheid schaal Judith Wolf Presentatie van de oorspronkelijke schaal met indicatoren en normen. Presentatie van de wijze waarop de schaal en de meting voor Nederland tot stand gaat komen. PAUZE Voorwaarden in de organisatie voor optimale Judith Wolf uitvoering van Krachtwerk Wat betekent Krachtwerk voor de aansturing en inrichting van de organisatie? Wat is er nodig om de medewerkers krachtgericht te kunnen laten werken? Wat zijn passende pijlers en principes op organisatieniveau? 4 Vervolg: voorwaarden in de organisatie Judith Wolf Discussie en verdieping 6 Rondvraag en afronding FO VO Mail 2011, week 8 11

12 Aan: Stuurgroep Projecten Datum overleg: 15 april 2011 Betreft: Agendapunt 7 Project 4.3. Hulpverlening aan kinderen in de opvang 7A Voortgangsrapportage ter informatie & ter bespreking 7B Opzet methodiekboek Voortgangsrapportage In opdracht van de FO/stuurgroep Projecten ontwikkelt het Bureau Van Montfoort een methodiek (handboek) dat richtlijnen geeft aan medewerkers in de vrouwenopvang voor het werken met kinderen en hun ouders 1. De methodiek wordt gepresenteerd in een handboek. Naast het handboek wordt nog een screeningsinstrument, toolkit en een protocol kindermishandeling 2 ontwikkeld. Projectgroep Kinderen in de opvang (KIO) De projectgroep 3 is inmiddels vijf keer bijeen geweest. Tijdens deze vijfde en laatste bijeenkomst werd het eindconcept van de kindermethodiek besproken. Van Montfoort zal naar aanleiding van deze bespreking de concepteindversie nog aanpassen en redigeren. Vanuit de projectgroep lezen een aantal leden mee. Een van de meelezers is tevens trainer Krachtwerk. De planning is om tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep Projecten in juni de eindversie van de methodiek voor akkoord aan te bieden. In bijlage 7B staat de opzet van het methodiekboek beschreven. Aan de staatssecretaris van VWS wordt gevraagd een voorwoord in het methodiekboek te schrijven. Toolkid (Toolkit) De stuurgroep Projecten is akkoord gegaan met het volgende kader voor de toolkit: Een toolkit of koffer voor de vrouwenopvanginstellingen met daarin programma s/methodieken voor kinderen en voor de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Deze toolkit biedt aanvullende methodieken - modules - bovenop de basismethodiek voor kinderen. De toolkit is leeftijdsadequaat gestructureerd. Inhoud van de toolkit: Handleiding voor de hulpverleners; Per leeftijdsgroep methodieken en programma s; Programma s en methodieken voor opvoedingsondersteuning aan ouders. Instellingen kunnen zelf bepalen welke programma s uit de toolkit zij willen gebruiken, dan door externen te laten verzorgen (inkopen of toeleiden). Bij voorkeur, indien toereikend, zitten in deze toolkit beproefde programma s en methodieken. Een aantal leden van de projectgroep is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een concept voor de Toolkid. Het ontwikkelbudget is helaas zeer beperkt wat gevolgen heeft voor de kwaliteitscriteria van de Toolkid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om iedere voorgestelde methodiek/werkzijze aan een inhoudelijke kwaliteitsanalyse te onderwerpen. De werkgroep heeft de volgende kwaliteitscriteria voor de Toolkid gedefinieerd: 1. Methodieken/werkwijzen die gericht zijn op huiselijk geweld en echtscheidingsproblematiek. 2. Practice based en/of evidence based. 3. De methodieken/werkwijzen onderschrijven de kindermethodiek. 4. De methodieken/werkwijzen worden breed gebruikt of kunnen breed gebruikt worden in de vrouwenopvang. 5. Instellingen moeten de methodieken/werkwijzen op maat kunnen maken/kunnen aanpassen aan de behoefte van het kind De toolkid wordt een digitale database, open te stellen voor de vrouwenopvang. Het beheer van de database wordt vermoedelijk onder gebracht bij de FO. Nog uitgezocht wordt hoe de Toolkid het beste 1 Afgestemd op Krachtwerk. 2 Dit protocol is gebaseerd op al bestaande protocollen en wordt aan geboden aan de sector. Instellingen bepalen vervolgens zelf of ze er wel of niet mee gaan werken. 3 De projectgroep bestaat uit kinderhulpverleners, orthopedagogen en teamleiders uit de volgende instellingen: Valkenhorst, BlijfGroep, Arosa, Fier Fryslãn, Blijf Dordrecht, Wende, Hera, VO Overijssel. Het Verbeterteam is ook vertegenwoordigd. VO Mail 2011, week 8 12

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie