VO Mail 2011, week 8 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO Mail 2011, week 8 1"

Transcriptie

1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten bij de Vrouwenopvang wordt binnenkort gestuurd naar de VO instellingen. Op 21 april 2011 wordt dit gepresenteerd aan de financiers. Op dit moment worden de instrumenten in de praktijk toegepast in verschillende instellingen die mee doen met de pilot. De pilot loopt tot na de zomer. Op basis van de ervaringen uit de pilot wordt een landelijke beleidskader ontwikkeld en een plan voor implementatie in de hele sector. B. VO Verbeterplan, Implementatie Krachtwerk Monitor In de stuurgroep is de landelijke implementatie monitor voor Krachtwerk goedgekeurd. Met het Verbeterteam zijn afspraken gemaakt over de invulling van de monitor. Dit wordt besproken in de landsdeel overleggen. De monitor wordt nog 5 keer dit jaar gebundeld tot een landelijk overzicht dat in de stuurgroep Projecten wordt ingebracht. Ondersteuning van Omz bij implementatie Eind 2010 is een verzoek gestuurd naar Omz voor hun inzet bij de implementatie van de methodiek Krachtwerk bij de vrouwenopvang. Omz heeft positief gereageerd op het verzoek en de afspraken worden nu concreet gemaakt. De inzet van Omz bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inzet van de hoofdtrainers bij trainingen voor teamleiders 2. Voorstel voor training voor basistrainers om training te geven voor teamleiders. 3. Vraagbaakfunctie voor basistrainers bij hoofdtrainers 4. Vraagbaakfunctie voor Verbeterteam bij Omz 5. Plan om te komen tot Richtlijnen organisatorische setting Krachtwerk en de modelgetrouwheidschaal. 6. Inzet van Judith Wolf bij de studiedag voor directeuren. Training hulpverleners Voor de training van hulpverleners is er vorig jaar voor gekozen om medewerkers van de vrouwenopvang op te leiden tot basistrainers Krachtwerk. De opleiding bestaat uit 6 trainingsdagen en het meelopen met een hoofdtrainer bij het geven van een training aan hulpverleners. Over het bij elkaar brengen van basistrainers en groepen hulpverleners zijn geen nadere afspraken gemaakt. Het idee was dat men dit onderling in het landsdeel kon regelen. Om meerdere redenen, met name capaciteitsgebrek, is er nu voor gekozen om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod landelijk te coördineren. De Federatie Opvang neemt dit op zich. De taken die nu bij Omz liggen, zoals het verzorgen van de certificaten, blijven bij Omz. Daarnaast zijn naar aanleiding van de signalen over capaciteitsgebrek met Omz de volgende afspraken gemaakt 1. Omz onderzoekt in afstemming met de hoofdtrainers de mogelijkheid om een deel van de trainingen aan hulpverleners in drie (enigszins verlengde) dagen te geven zonder kwaliteitsverlies en met capaciteitswinst. 2. Omz zorgt er voor dat alle aspirant trainers dit jaar de opleiding tot basistrainers kunnen afronden. De planning daarvoor wordt op korte termijn gemaakt. 3. Omz onderzoekt de mogelijkheid voor het aantrekken van een extra hoofdtrainer VO Mail 2011, week 8 1

2 4. Omz onderzoekt de mogelijkheid om twee basistrainers mee te laten lopen met een hoofdtrainer bij de training voor teamleiders zodat de die basistrainers daarna zelfstandig deze training kunnen geven. Training Teamleiders In april start de eerste training voor teamleiders. De inschrijving voor de training wordt georganiseerd door de Federatie Opvang. Deze start binnenkort. De directeuren ontvangen hierover bericht via de mail. De eerste twee trainingen, die voor de zomer worden gegeven, vinden plaats in Zwolle en Amsterdam. Voor de trainingen na de zomer wordt nog een locatie gezocht. Instellingen kunnen zich voor het beschikbaar stellen van trainingsruimte melden bij Liesbeth van Bemmel Training Verbeterteam Voor het Verbeterteam organiseert de FO in samenwerking met Rijnconsult een tweedaagse training in adviesvaardigheden en verandermanagement. Deze training vindt medio maart a.s. plaats. Daarbij is ook de projectleiding van het Verbeterplan aanwezig. We verwachten dat met deze investering het team nog beter in staat is om de directeuren te ondersteunen bij de implementatie van Krachtwerk. Studiedag Directeuren De studiedag directeuren is nu gepland in de middag van 21 april Op deze dag vooral aandacht voor de effecten van Krachtwerk op de bedrijfvoering en de toepassing van de modelgetrouwheidsschaal. Dag voor Financiers Op 21 april 2011 in de ochtend organiseert de Federatie Opvang in afstemming met de Academische werkplaats een bijeenkomst voor financiers waarin onder andere de methodiek Krachtwerk aan bod komt. Het programma richt zich op ambtenaren van de centrumgemeenten en de zorgkantoren. Methodiek Symposium Het is de bedoeling om in september in samenwerking met Omz en de Academische werkplaatsen een Symposium te organiseren over Krachtwerk en Herstelwerk. Materiaal De eindversie van het methodiekboek is naar verwachting eind februari klaar en wordt dan naar de instellingen gestuurd, in boekvorm. Het Omz heeft een nieuwe folder gemaakt in gezamenlijke vormgeving met zowel het logo van Omz als het logo van de Federatie Opvang. Deze worden binnenkort gedrukt en verspreid. De inhoudelijke tekst van de folder is het zelfde gebleven. Door het verbeterteam wordt een folder voor de cliënten ontwikkeld in afstemming met het Verbeterpanel (de cliëntenklankbordgroep). Met het Verbeterpanel wordt tevens bekeken wat voor een poster goed zou zijn om cliënten te informeren. Lange termijn Op dit moment wordt nog onderzocht waar en hoe de licentie van Krachtwerk, het kwaliteitsbeheer en de organisatie trainingen op de lange termijn kan worden ondergebracht. Het idee is dat hier een organisatorische eenheid voor opgericht moet worden waarbij het nog de vraag is waar dat onder gebracht zou moeten worden. Er zijn nog verschillende opties denkbaar. Hierover vind nog overleg plaats waarbij ook besproken wordt welke externe deskundigheid we bij dit proces nodig achten. VO Mail 2011, week 8 2

3 D. VO Verbeterplan, Voortgang Hulpverlening aan kinderen in de opvang Bureau Van Montfoort ontwikkelt een methodiek (handboek) dat richtlijnen geeft aan medewerkers in de vrouwenopvang voor het werken met kinderen en hun ouders. De methodiek wordt gepresenteerd in een handboek. Naast het handboek wordt nog een screeningsinstrument, een toolkit en een protocol kindermishandeling ontwikkeld. In de stuurgroepvergadering van 11 februari is vastgesteld om de screening van kinderen standaard in te voeren en daarbij met een tweetal screeners te werken: KIPPI voor de jongste kinderen en SDQ voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. Tevens is afgesproken om uit te zoeken of Triple P ingezet kan worden als basis voor opvoedingsondersteuning. Daarnaast is een protocol kindermishandeling vastgesteld. Al eerder is afgesproken om de kindermerhodiek eerst uit te testen alvorens over te gaan tot landelijke implementatie. Er wordt op dit moment een kader en planning uitgewerkt voor de pilotfase. Verschillende instellingen hebben al aangegeven aan de pilot te zullen deelnemen. E. VO Verbeterplan, project huisvesting VO In het kader van het implementatietraject is de afgelopen maanden aandacht besteed aan het in kaart brengen van de huisvestingscomponent. Daarbij zal nog gekeken worden naar de ervaringen in dit kader binnen de jeugdzorg. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met het Aedes-Actisz Kenniscentrum Wonen en Zorg. Actie wordt nog ondernomen m.b.t. het realiseren van een pool van adviseurs en het onderzoeken van de mogelijkheden van een stimuleringsfonds. De proeftuin vastgoed voor VO zijn afgerond en geëvalueerd. De methodieken en instrumenten vanuit de proeftuinen zullen beschikbaar gesteld worden aan het Verbeterplan. De optie wordt opengelaten om vanuit het Verbeterplan indien nodig gebruik te maken van enkele voor de proeftuinen benoemde ambassadeurs. VO Mail 2011, week 8 3

4 Inleiding In het platformoverleg zijn twee voortgangsberichten over de pilots ingebracht, zie bijlage. Het is duidelijk dat bij het gebruik van de instrumenten en de implementatie daarvan heel veel komt kijken en de pilots stuiten op veel vraagstukken. Het vergt een behoorlijke investering. In juni is een tussentijdse evaluatie gepland. Dit is na de laatste stuurgroep bijeenkomst van de stuurgroep voor de zomer. Mogelijk zijn besluiten naar aanleiding van de evaluatie gewenst. Voorstel: Een van de stuurgroep leden laten aansluiten bij het overleg in juni. En de besluiten die daarna eventueel van de stuurgroep nodig zijn, via de mail naar de stuurgroepleden. Is dat akkoord? Tijdens de pilots zijn er vragen gerezen over verschillende bevoegdheden en de inzet van de psycholoog ter ondersteuning en supervisie voor de medewerkers bij gebruiken van de BSI. Fred van Es heeft hier navraag over gedaan en heeft hierover de volgende mail met antwoorden gestuurd. Dit ter informatie. Beste allen, Na enig heen en weer mailen met de COTAN (Commissie Testaangelegenheden) van het NIP heb ik de volgende informatie over de betrokkenheid van de psycholoog bij de rapportage en bespreking van de BSI (en de VG&O): Ik heb de COTAN de volgende vier varianten voorgelegd waarop de afname, scoring, interpretatie en bespreking van de BSI kan gebeuren binnen de pilotorganisaties: 1. De psycholoog neemt zelf de BSI af, verzorgt de scoring en rapportage. 2. Hulpverleners nemen de BSI af en scoren deze, de psycholoog ziet de cliënt en de BSIscores en verzorgt rapportage en eventueel diagnostiek. 3. Hulpverleners nemen de BSI af en scoren deze. De scores gaan naar de psycholoog die rapporteert en aangeeft of deze de cliënt wel of niet wil zien. 4. De hulpverlener neemt de BSI af en scoort deze. Vervolgens besluit de hulpverlener op basis van de scores of de scores naar de psycholoog worden gezonden voor rapportage. De psycholoog besluit of deze de cliënt wil zien. Ik heb daarbij aangegeven dat in alle gevallen de BSI door medewerkers op het niveau van maatschappelijk werk of SPV wordt afgenomen en dat deze medewerkers hierin zijn getraind. De COTAN reageerde hierop als volgt: De vraag wie een test mag afnemen (en interpreteren) is een veel voorkomende vraag, maar helaas zonder een duidelijk antwoord. Hierover is weinig vastgelegd, zodat het uiteindelijk aankomt op het aantonen van 'bekwaamheid'. Het NIP is van mening dat zelfstandige diagnostiek alleen uitgevoerd mag worden door een GZpsycholoog of een psycholoog met een gelijkwaardige registratie. De afname van een test mag dan wel worden gedaan door de door u genoemde getrainde hulpverlener. De laatste twee scenario's die u schetst leveren een probleem op voor de rechten van de client. De client heeft recht op nabespreking van de test en inzage in het rapport (Zie pagina 17, art. 3.3.b van de AST). De psycholoog moet de client dus wel zien om de resultaten te bespreken. Hierop veronderstelde ik dat het wellicht een optie is om de cliënt in alle gevallen de keuze te geven of deze een bespreking van de rapportage wenst en dit ook te organiseren als het antwoord ja luidt. Ik kreeg daarop de volgende aanvulling: Het is een goede oplossing om de client de mogelijkheid van inzage en bespreking te bieden. De rechten van de client zijn hiermee gedekt. VO Mail 2011, week 8 4

5 In het geval van optie 4 is het de hulpverlener die de interpretatie van de score op zich neemt. Het standpunt van het NIP is dat alleen de GZ psycholoog (of psycholoog met een vergelijkbare registratie) zelfstandige diagnostiek mag uitvoeren, waaronder ook de interpretatie van de scores vallen. In de wet is echter alleen vastgelegd dat de hulpverlener 'bekwaam' moet zijn. Dit valt dus onder de eigen verantwoordelijkheid. Mijn conclusie is dat de opties 1 t/m 3 alle tot de mogelijkheden behoren op voorwaarde dat de cliënt altijd de mogelijkheid wordt geboden om bespreking van de rapportage te krijgen. Optie 4 is niet helemaal conform het standpunt van het NIP, maar wettelijk wel toegestaan zolang de hulpverlener bekwaam is. Aangezien het hier gaat om algemene richtlijnen rond testgebruik ben ik er van uitgegaan dat hetzelfde geldt voor de VG&O. Ik neem aan dat jullie met deze informatie de processen verder kunnen inrichten en afspraken kunnen maken met de psychologen. Daarbij lijkt het mij wel van belang om het recht van de cliënt zoals boven beschreven ook vast te leggen in de procedure. Mochten jullie hierover nog verdere vragen hebben, dan hoor ik het graag. Groeten, Fred. V&O management Bijlage Voortgang project Diagnose & Screening Fred van Es, 2 februari 2011 Stand van zaken Aan de pilot Diagnose & Screening doen 6 organisaties mee: Arosa, Blijfgroep, Hera, Kadera, Kwintes en Xonar. Kadera implementeert alleen de BSI gedurende de pilotperiode, de overigen implementeren alle drie de instrumenten, de BSI, de VG&O en de HASI. Alle instrumenten zijn beschikbaar, alleen de scorehulpmiddelen voor de VG&O komen in de loop van het voorjaar beschikbaar Drie van de 6 pilotinstellingen is inmiddels geregistreerd bij de uitgever van de BSI, nodig om de BSI te kunnen bestellen. Met de uitgever is de afspraak gemaakt dat registratie mogelijk is als een samenwerkingsovereenkomst kan worden overgelegd met een instelling die een bevoegde medewerker levert voor de supervisie over de interpretatie van de BSI-scores. Uiteraard is dit niet nodig De Federatie Opvang is in principe bereid om de kosten van de pilot (aanschaf instrumenten en software voor verwerking) op zich te nemen, mits dit past binnen het hiervoor gereserveerde budget. Inmiddels is een overzicht van de te verwachten kosten beschikbaar. Op 7 februari vindt hierover overleg plaats met de Federatie Opvang en zal hierover een definitief besluit worden genomen. VO Mail 2011, week 8 5

6 Er is een korte vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de clientervaring met de afname en bespreking van de instrumenten. Deze vragenlijst is besproken met het clientenplatform en hun reacties zijn verwerkt. De oorspronkelijke onderzoeksvragen zijn verder geconcretiseerd en geschikt gemaakt voor het registreren van de ervaringen in de pilotorganisaties. Afgesproken is dat de pilotperiode duurt van januari tot en met september Daarna zullen de ervaringen gebundeld en verwerkt worden tot een rapportage op basis waarvan het beleidskader ontwikkeld kan worden. De pilotorganisaties gaan bijdragen aan de normering van de VG&O voor de specifieke doelgroep van de vrouwenhulpverlening. Nu is er alleen een normenset beschikbaar voor de normale populatie en kunnen er ongewenste interpretaties ontstaan door de specifieke kenmerken en omstandigheden van de doelgroep. Voortgang project Diagnose & Screening Fred van Es, 23 maart 2011 Stand van zaken De Federatie Opvang financiert de benodigde instrumenten en de software voor elektronische verwerking, in totaal een bedrag van rond de In de week van 14 maart is de eerste BSI afgenomen: Kwintes was de organisatie die het spits afbeet. De andere pilotorganisaties zullen binnenkort volgen. Sommigen zijn nog op zoek naar een psycholoog die de verantwoordelijkheid kan dragen, anderen hebben alles ingericht om spoedig te kunnen starten. De vragen die beantwoord zullen worden uit ervaringen met de pilots zijn nader geoperationaliseerd, zodat concrete meting mogelijk is. De pilotorganisaties worden gefaciliteerd in het vastleggen van ervaring door een tweetal logboeken (één in te vullen na afname en één in te vullen na bespreking). Tevens wordt na afname en na bespreking de ervaring van de cliënt vastgelegd. Er worden nog vragen ontwikkeld die tijdens evaluatieve bijeenkomsten helpen om de ervaring concreet vast te leggen. Twee organisaties hebben uiteindelijk besloten de HASI niet toe te passen, aangezien er al een geschikt instrument in gebruik was dat hetzelfde meet. Er is behoefte aan de bespreking van een tussentijdse evaluatie op basis van de vastgelegde ervaringen om eventueel te kunnen bijsturen. Deze bijeenkomst vindt plaats in juni. Dan zal tevens worden besloten of aan de stuurgroep zal worden voorgesteld om de pilot uit te breiden met een nameting met de BSI na afloop van de nabegeleiding. Deze suggestie komt van de cliëntenraad van Kwintes en is ingegeven door de ervaring dat er vooral gedurende de nabegeleiding vaak grote vooruitgang wordt geboekt. Het blijkt dat door psychologen verschillende interpretatie gehecht wordt aan de Algemene Standaard Testgebruik. Dit is van belang om de procesgang in te richten bij afname van de BSI en de VG&O. Deze kwestie is aan de Commissie Testaangelegenheden voorgelegd en wordt teruggekoppeld aan de pilotinstellingen. VO Mail 2011, week 8 6

7 Knelpunten Voor kleine organisaties is er geen geschikte software om de BSI af te nemen. Of zij moeten hoge kosten voor hun rekening nemen, of zij moeten overgaan tot handmatige afname en scoring. Er ontstaat noodgedwongen tempoverschil tussen de organisaties. VO Mail 2011, week 8 7

8 Voortgangsbericht Implementatie Krachtwerk (update na het VO Platformoverleg) Centrale coördinatie vraag en aanbod De Federatie Opvang neemt de centrale coördinatie van het bijeenbrengen van vraag en aanbod van basistrainers en groepen. Deze coördinatie is aanvullend op de coördinatie in de landsdelen die de leden van het verbeterteam organiseren. De instellingen blijven vraag en aanbod melden bij de leden van het verbeterteam en alleen als binnen het landsdeel geen oplossing wordt gevonden dan wordt het landelijk coördinatiepunt ingeschakeld door het verbeterteam. De leden van het verbeterteam blijven daarmee het eerste aanspreekpunt voor de instellingen zoals ook verzocht is op het VO Platformoverleg. Daarnaast neemt de Federatie Opvang de financiële afhandeling van de trainingen op zich. Door voor iedere training een vast bedrag in rekening te brengen waarvan een deel gaat naar Omz, een deel naar FO en een deel naar de instelling waar de trainer in dienst is. Training Teamleiders De eerste twee trainingsgroepen die voor de zomer plaatsvinden zijn vol. Per instelling konden maximaal 3 teamleiders deelnemen. Binnenkort worden de locaties voor de trainingen in het najaar bepaald en daarna kan de inschrijving daarvoor starten. Trainingen in 3 dagen Op verzoek van de stuurgroep is aan Omz gevraagd om te onderzoeken of de vierdaagse training voor medewerkers ook in 3 intensievere dagen gegeven kan worden zonder kwaliteitsverlies. Omz heeft dit voorgelegd aan de hoofdtrainers en de conclusie getrokken dat dit niet kan zonder kwaliteitsverlies. Het is onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk om de vierde dag op een andere manier in te richten bijvoorbeeld door een aantal bijeenkomsten op locatie. Dit hangt sterk af van de ervaring van de trainer en de setting van de groep. Voorstellen hiervoor moeten altijd aan Omz worden voorgelegd. Omz en de FO hebben via een gezamenlijke mail het verbeterteam en de trainers geïnformeerd. Zie bijlage 1. Organisatorische vraagstukken bij Krachtwerk / studiemiddag 21 april Vorig jaar is geconstateerd dat er nog geen overzicht is van de organisatorische aspecten van Krachtwerk. Het methodiek boek is helemaal gericht op medewerkers en teamleiders en besteedt nauwelijks aandacht aan elementen van bedrijfsvoering, hooguit zijdelings. We hebben vorig jaar aan Judith gevraagd om een plan te schrijven om te komen tot een overzicht van de aspecten ten aanzien van bedrijfsvoering, inclusief personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en de modelgetrouwheidsschaal. We hebben haar gevraagd om hier tijdens de studie middag voor de VO directeuren op 21 april meer over te vertellen. Tijdens deze middag kunnen tevens vragen geïnventariseerd worden die in een volgende studiemiddag aan de orde moeten komen. Zie bijlage 2 voor het concept programma. Op woensdag 13 april is een overleg met Judith gepland waarin we dit willen bespreken. Hiervan geven we tijdens de vergadering een mondelinge toelichting. Dag voor Financiers Op 21 april 2011 in de ochtend organiseert de Federatie Opvang in afstemming met de Academische werkplaats een bijeenkomst voor financiers waarin onder andere de methodiek Krachtwerk aan bod komt. Het programma richt zich op ambtenaren van de centrumgemeenten en de zorgkantoren. Het programma is rond en de uitnodigingen zijn verstuurd. Zie bijlage 3. Methodiek Symposium VO Mail 2011, week 8 8

9 Op 4 oktober organiseren we in samenwerking met Omz en de Academische werkplaatsen Huiselijk Geweld en Sociale Uitsluiting een symposium over Krachtwerk en Herstelwerk. Hiervoor zal ook een van de grondleggers van het Strengthbased model uit Amerika worden uitgenodigd als spreker. Informatiemateriaal voor cliënten Door het verbeterpanel is aangegeven dat voor cliënten een inspirerende poster en folder van belang zijn. Met name ook voor de vrouwen die nog in de thuissituatie zitten. Een uitnodigende poster en folder kunnen de drempel om hulp te zoeken verlagen. Voor het beeld op de poster hebben ze unaniem gekozen voor een kunstwerk dat door een van hen zelf gemaakt is. Het symboliseert de ontwikkeling die de vrouw kan maken. In het Verbeterpanel is ook de tekst voor een cliëntenfolder besproken en vastgesteld. De laatste hand wordt nog aan de tekst gelegd. Overige punten uit het Verbeterpanel Naast het informatie materiaal is met de cliënten ook gesproken over het project Meedoen. Zij hebben suggesties aangedragen voor met name sportactiviteiten. Zij waren het eens dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren om je krachtiger te voelen en daarom past bij de methodiek krachtwerk. Sommigen hadden al positieve geluiden gehoord van vrouwen die begeleid worden met de methodiek Krachtwerk. Het is aansprekend en lijkt goed te werken. Naar aanleiding van de datum van het symposium over Krachtwerk / Herstelwerk op dierendag kwam het probleem aan de orde dat vrouwen geen dieren mee kunnen nemen naar de opvang. Voor sommige vrouwen is dit reden om dan maar in de gewelddadig situatie te blijven omdat ze hun huisdier daar niet alleen willen achterlaten. Het idee kwam op om te kijken of gewerkt kan worden met logeer adressen voor de huisdieren. Inmiddels is contact gelegd met de taskforce huiselijk geweld en dierenmishandeling. Vanuit de taskforce zijn initiatieven voor het organiseren van opvangplekken voor dieren. Het idee is om dit initiatief te koppelen aan twee vrouwenopvang instellingen en op basis van die ervaringen te kijken of het later landelijk kan worden uitgerold. Lange termijn Voor de langere termijn moeten besluiten genomen worden over de organisatorische inbedding van de trainingsinfrastructuur, onderhoud van de methodiek en kwaliteitsbeheer. Hierbij het idee om gezamenlijk op te trekken met de maatschappelijke opvang, Academische werkplaats speerpunt Sociale uitsluiting. Er is een werkgroep opgericht die de verschillende opties inventariseert en bekijkt welke externe expertise daarbij nodig is. Tijdens de stuurgroep overleg zal hierover een mondelinge toelichting worden gegeven over de actuele stand van zaken. Monitor De monitor is door de leden van het verbeterteam per landsdeel gebundeld. Tijdens de vergadering zal uit de bundeling van de monitoren per landsdeel een landelijk beeld worden gegeven van de voortgang van de implementatie. Bijlage 1 Mail over de vraag of de vierdaagse training in drie dagen kan: Beste mensen, VO Mail 2011, week 8 9

10 Zoals jullie weten heeft de Federatie Opvang aan Omz gevraagd in afstemming met de hoofdtrainers de mogelijkheid te onderzoeken of de training Krachtwerk voor hulpverleners ook in 3 (enigszins verlengde) dagen gegeven kan worden in plaats van 4 dagen zonder kwaliteits verlies en met capaciteitswinst. Omz heeft deze vraag opgepakt en overleg hierover gehad met hoofdtrainers en andere betrokken. Conclusie is dat de vierdaagse training niet in drie dagen gegeven kan worden. In de opbouw van het trainingsprogramma is het nodig dat er ruimte zit tussen de verschillende trainingsdagen, een zogenaamde intervalperiode, waarin de lesstof kan bezinken. De laatste trainingsdag, de vierde dag, is gericht op herhaling, beklijving, reflectie, nog eens oefenen en dergelijk. Inhoud en vorm van de vierde dag kunnen worden aangepast aan de wensen van de deelnemers. De trainer stelt het programma daarvoor op, rekening houdend met de wensen, en stemt dit af met Omz. Voor de duidelijkheid heeft Omz de richtlijnen voor de trainingen Krachtwerk nog eens op een rijtje gezet: * De trainingsdagen worden verzorgd volgens het draaiboek en de richtlijnen van Omz * Tussen de eerste drie trainingsdagen moet steeds minimaal 2 weken zitten, zodat de deelnemers de kennis kunnen toepassen en oefenen in de praktijk. * Tussen de derde en de vierde kan 2 tot 4 weken tijd zitten,zodat de deelnemer gelegenheid hebben om het krachtgerichte werken te laten bezinken. * De eerste drie dagen zijn gericht op het bijbrengen van de kennis en vaardigheden van de methodiek. Dag 4 is gericht op het reflectie, herhaling, vragen naar aanleiding van ervaringen in de praktijk; de vorm en precieze inhoud worden voorafgaand aan die trainingsdag vastgesteld door trainer, deelnemers en organisatie, eventueel in overleg met Omz. Tijdens de vierde trainingsdag wordt ook nog geoefend in teamkrachtbesprekingen en er vindt afronding en evaluatie plaats. * Een logboek wordt van het uiteindelijke trainingsprogramma wordt na afronding van de training door de trainer verstrekt aan Omz. Omz informeert de basistrainers over dit besluit zodat iedereen dezelfde informatie hierover heeft. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Vriendelijke groeten, Liesbeth van Bemmel VO Mail 2011, week 8 10

11 Bijlage 2 Studiemiddag Krachtwerk voor VO directeuren concept programmavoorstel Dag : Donderdag 21 april 2011 Plaats : Spoorwegmuseum in Utrecht Tijd : Onderwerp Wie Wanneer 1 Opening, welkom en introductie van het programma FO Krachtgericht werken; Carinda Jansen Gericht op de volgende vragen: Wat betekent krachtgericht werken voor de medewerkers Wat hebben de medewerkers geleerd in de trainingen Wat wordt van medewerkers verwacht, waarin zit de verandering. Wat wordt verwacht van teamleiders, wat leren zij op hun training 3 Modelgetrouwheid schaal Judith Wolf Presentatie van de oorspronkelijke schaal met indicatoren en normen. Presentatie van de wijze waarop de schaal en de meting voor Nederland tot stand gaat komen. PAUZE Voorwaarden in de organisatie voor optimale Judith Wolf uitvoering van Krachtwerk Wat betekent Krachtwerk voor de aansturing en inrichting van de organisatie? Wat is er nodig om de medewerkers krachtgericht te kunnen laten werken? Wat zijn passende pijlers en principes op organisatieniveau? 4 Vervolg: voorwaarden in de organisatie Judith Wolf Discussie en verdieping 6 Rondvraag en afronding FO VO Mail 2011, week 8 11

12 Aan: Stuurgroep Projecten Datum overleg: 15 april 2011 Betreft: Agendapunt 7 Project 4.3. Hulpverlening aan kinderen in de opvang 7A Voortgangsrapportage ter informatie & ter bespreking 7B Opzet methodiekboek Voortgangsrapportage In opdracht van de FO/stuurgroep Projecten ontwikkelt het Bureau Van Montfoort een methodiek (handboek) dat richtlijnen geeft aan medewerkers in de vrouwenopvang voor het werken met kinderen en hun ouders 1. De methodiek wordt gepresenteerd in een handboek. Naast het handboek wordt nog een screeningsinstrument, toolkit en een protocol kindermishandeling 2 ontwikkeld. Projectgroep Kinderen in de opvang (KIO) De projectgroep 3 is inmiddels vijf keer bijeen geweest. Tijdens deze vijfde en laatste bijeenkomst werd het eindconcept van de kindermethodiek besproken. Van Montfoort zal naar aanleiding van deze bespreking de concepteindversie nog aanpassen en redigeren. Vanuit de projectgroep lezen een aantal leden mee. Een van de meelezers is tevens trainer Krachtwerk. De planning is om tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep Projecten in juni de eindversie van de methodiek voor akkoord aan te bieden. In bijlage 7B staat de opzet van het methodiekboek beschreven. Aan de staatssecretaris van VWS wordt gevraagd een voorwoord in het methodiekboek te schrijven. Toolkid (Toolkit) De stuurgroep Projecten is akkoord gegaan met het volgende kader voor de toolkit: Een toolkit of koffer voor de vrouwenopvanginstellingen met daarin programma s/methodieken voor kinderen en voor de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Deze toolkit biedt aanvullende methodieken - modules - bovenop de basismethodiek voor kinderen. De toolkit is leeftijdsadequaat gestructureerd. Inhoud van de toolkit: Handleiding voor de hulpverleners; Per leeftijdsgroep methodieken en programma s; Programma s en methodieken voor opvoedingsondersteuning aan ouders. Instellingen kunnen zelf bepalen welke programma s uit de toolkit zij willen gebruiken, dan door externen te laten verzorgen (inkopen of toeleiden). Bij voorkeur, indien toereikend, zitten in deze toolkit beproefde programma s en methodieken. Een aantal leden van de projectgroep is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een concept voor de Toolkid. Het ontwikkelbudget is helaas zeer beperkt wat gevolgen heeft voor de kwaliteitscriteria van de Toolkid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om iedere voorgestelde methodiek/werkzijze aan een inhoudelijke kwaliteitsanalyse te onderwerpen. De werkgroep heeft de volgende kwaliteitscriteria voor de Toolkid gedefinieerd: 1. Methodieken/werkwijzen die gericht zijn op huiselijk geweld en echtscheidingsproblematiek. 2. Practice based en/of evidence based. 3. De methodieken/werkwijzen onderschrijven de kindermethodiek. 4. De methodieken/werkwijzen worden breed gebruikt of kunnen breed gebruikt worden in de vrouwenopvang. 5. Instellingen moeten de methodieken/werkwijzen op maat kunnen maken/kunnen aanpassen aan de behoefte van het kind De toolkid wordt een digitale database, open te stellen voor de vrouwenopvang. Het beheer van de database wordt vermoedelijk onder gebracht bij de FO. Nog uitgezocht wordt hoe de Toolkid het beste 1 Afgestemd op Krachtwerk. 2 Dit protocol is gebaseerd op al bestaande protocollen en wordt aan geboden aan de sector. Instellingen bepalen vervolgens zelf of ze er wel of niet mee gaan werken. 3 De projectgroep bestaat uit kinderhulpverleners, orthopedagogen en teamleiders uit de volgende instellingen: Valkenhorst, BlijfGroep, Arosa, Fier Fryslãn, Blijf Dordrecht, Wende, Hera, VO Overijssel. Het Verbeterteam is ook vertegenwoordigd. VO Mail 2011, week 8 12

13 actueel gehouden kan worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door per landsdeel een aandachtsfunctionaris Toolkid aan te wijzen, die namens het landsdeel nieuwe methodieken/werkwijzen in de toolkid kan uploaden. Het concept van de toolkid zal via het Verbeterteam voorgelegd worden aan de landsdelen. Doel hiervan is om te kijken of instellingen die niet vertegenwoordigd zijn in de projectgroep KIO zich in het voorstel voor de Toolkid kunnen vinden. Voortgang pilots, ter informatie In de stuurgroepbijeenkomst van december 2010 is voorgesteld om de kindermethodiek eerst uit te testen in pilots alvorens over te gaan tot landelijke implementatie. De projectgroep KIO heeft een eerste bespreking over de pilots gehad. Het bureau van de FO zal nu ism de projectgroep en Van Montfoort een opdrachtbeschrijving/kader en planning uitwerken voor de pilotfase, passend in begroting van het Verbeterplan. VO Mail 2011, week 8 13

IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG

IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG KICK OFF SCREENING IN HET KADER VAN HET VERBETERPLAN VROUWENOPVANG 17 september 2012 BRAM KOPPENAAL LIESBETH VAN BEMMEL Uitwerking doel Wat is screening d.m.v. testinstrumenten? Welke plaats nemen de screeners

Nadere informatie

Beleidskader screening

Beleidskader screening Beleidskader screening Definitief Fred van Es, V&O management, 22 mei 2012 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Beleidskader... 4 Randvoorwaarden... 4 Scope... 4 Beleid... 5 Algemene richtlijnen...

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

Pilotproject Lezen & Schrijven in de Opvang

Pilotproject Lezen & Schrijven in de Opvang Pilotproject Lezen & Schrijven in de Opvang Congres Taal voor het Leven 30-10-2013 Marleen van der Kolk (Federatie Opvang) Christine Clement (Stichting Lezen & Schrijven) Programma Voorstellen Taal voor

Nadere informatie

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier

VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier VEERKRACHT! Landelijk congres 18 november 2013 Jantien van der Meer, Margreet Knol, Netty Jongepier Aanleiding Veerkracht Kinderen vormen belangrijke groep in de vrouwenopvang In beleid en onderzoek kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INHOUD. landelijk verbeterteam implementatie verbeterplan. December 2012, Nummer 4

NIEUWSBRIEF INHOUD. landelijk verbeterteam implementatie verbeterplan. December 2012, Nummer 4 NIEUWSBRIEF INHOUD December 2012, Nummer 4 Verbeterplan: Stand van zaken Veerkracht, een nieuwe trainer aan het woord De invoering van krachtwerk in landsdeel Zuid Holland in breder perspectief, door Fokke

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Projectbemensing De bemensing van de projectstructuur ziet er momenteel als volgt uit:

Nieuwsbrief 1. Projectbemensing De bemensing van de projectstructuur ziet er momenteel als volgt uit: Het project InterRAI Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de direct betrokkenen bij het project InterRAI maar ook voor alle belangstellenden binnen de betrokken organisaties. Mogelijk is deze laatste groep

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS ADOS-training Karakter organiseert een training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS. Wat is ADOS? Het Autisme Diagnostisch

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen

Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen Datum 30 juni 2008 Ons kenmerk B300608CHE0905 Onderwerp Stand van zaken ontwikkeling

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Vanmorgen is gesproken met het DB van de HSR. Er is gesproken over:

Vanmorgen is gesproken met het DB van de HSR. Er is gesproken over: Verslag PR vergadering op 6 juni 2017 Aanwezig: Rieneke Scholten Voorzitter PR Hans Kramer Vicevoorzitter PR Daniel van Winsum Joost Innemee Nico Kwak Gert de Geus Afwezig: Samantha Bresser DB lid Jenny

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 8 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Wijziging terugbetaling lening BON Eind 2011 hebben de drie noordelijke Veiligheidsregio s gezamenlijk de liquiditeitspositie

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Monitoring van trajecten in de opvang: het MONTRA model Marielle Beijersbergen & Judith Wolf 27 maart 2014 Inleiding De Academische werkplaats Opvang en Herstel heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Meten is weten met de SET NL. Ella van Bergen en Monique Nelen SWPBSconferentie Zwolle 15 november 2013

Meten is weten met de SET NL. Ella van Bergen en Monique Nelen SWPBSconferentie Zwolle 15 november 2013 Meten is weten met de SET NL Ella van Bergen en Monique Nelen SWPBSconferentie Zwolle 15 november 2013 Programma 1. Wat is de SET? 2. Hoe werkt de SET? 3. Voorbeelden uit de praktijk. 4. Afwegingen. 5.

Nadere informatie

Ervaringen en tips Praktijkbezoeken Dokterscoop Project Implementatie IZP en Patiëntenportaal

Ervaringen en tips Praktijkbezoeken Dokterscoop Project Implementatie IZP en Patiëntenportaal en tips Praktijkbezoeken Dokterscoop Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie nog een terugkoppeling op de ervaringen en tips van collega s tot nu toe. In de zomer krijgen we van de andere pilots van Zelfzorg

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Leeswijzer: In hoofdstuk 1 treft u de tekst over het regionaal diagnostisch team aan zoals deze is opgenomen in het

Nadere informatie

VO Mail week In deze VO mail aandacht voor de volgende onderwerpen:

VO Mail week In deze VO mail aandacht voor de volgende onderwerpen: VO Mail week 7-2010 In deze VO mail aandacht voor de volgende onderwerpen: 1. Beleidskader instroom 2. Landelijke onderzoeken 3. ASHG 4. Meldcode 5. Platform Vrouwenopvang 18 maart 6. Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Ernstige

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Resultaten na zes jaar

Resultaten na zes jaar Resultaten na zes jaar Evaluatie Verbeterplan Vrouwenopvang 2008-2014 Katinka Lünnemann Suzanne Tan Vita Los Resultaten na zes jaar Katinka D. Lünnemann Suzanne Tan Vita Los Met medewerking van Rianne

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Academische werkplaats Opvang x Oggz Speerpunt Huiselijk geweld

Academische werkplaats Opvang x Oggz Speerpunt Huiselijk geweld Een raadpleging onder vrouwen, werkers en beleidsmedewerkers Carinda Jansen, Irene Jonker en Judith Wolf Achtergrond en doelstelling Medio 2008 is in de Academische werkplaats Opvang x Oggz,, een start

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Kernformulier PerspeKtief De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Overview 1. Wat was de aanleiding tot deze ontwikkeling en innovatie? Strategisch: Organisatie wil een instrumentarium

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PLEITEN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Pleiten voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle facetten van mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend. Door

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Jaarrapport visitaties 2009

Jaarrapport visitaties 2009 Jaarrapport visitaties 9 Derde jaar in kader Kwaliteitsimpuls met als thema: Prestatie-indicatoren Sietske Tjepkema, Marianne van de Rozenberg, Miep Münninghoff Frank Hopstaken, Thom Maas, Bas van Oosten,

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar Niveau 4: Groep 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie