Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum"

Transcriptie

1 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Geldige Kaarten: (1) Voor de toepasselijkheid van uitkeringen, dekking of diensten moet uw MasterCard Card Account open en geldig zijn en steeds gebruikt worden overeenkomstig de bankvoorwaarden; (2) Er worden geen uitkeringen uitbetaald en er wordt geen dekking verleend indien uw MasterCard Card Account, op de datum van aankoop van de in aanmerking komende goederen die schade veroorzaken of resulteren in schade die gedekt is onder een verzekeringsplan, niet open en geldig is en niet gebruikt overeenkomstig de bankvoorwaarden of voor misdadige doeleinden wordt gebruikt of zich in een toestand van annulatie bevindt. (3) Er worden geen uitkeringen uitbetaald en er wordt geen dekking verleend indien, op de datum van aankoop van de in aanmerking komende goederen die schade veroorzaken die gedekt is krachtens deze Polis, het contract tussen Belfius Bank en AIG werd opgezegd. Verzekerde: Verzekeraar: Polisnummer: /0018 de Kaarthouder AIG Europe Limited Belgisch Bijkantoor Pleinlaan 11 B-1050 Brussel België Verzekeringgever: Alle verzekeringen in dit pakket zijn afgesloten bij AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. Tel: (+32) (0) RPR Brussel BTW n De Verzekeraar heeft een verzekeringspolis uitgegeven (de Polis ) ten gunste van de houders van een actuele Kaart. De voorwaarden die in dit document worden uiteengezet, verklaren de omstandigheden waarin de Verzekeraar vergoedingen zal uitkeren aan u en aan andere Verzekerde Personen die krachtens de Polis hiervoor in aanmerking komen. Krachtens de Polis zijn de Verzekerde Personen gedekt voor elk incident dat plaatsvindt terwijl de Kaart in voege en geldig is, zolang de Polis van kracht is zoals vermeld in sectie 11 Opzegging van de Polis en Dekkingen. 2. Aangifteprocedure Indien u een aangifte wenst te doen of meer informatie wenst over de draagwijdte van de dekking van het verzekeringsprogramma, gelieve dan onze website te bezoeken of uw klantendienst tijdens de kantooruren te contacteren op het nummer +32 (0) om een aangifteformulier te vragen. Verzoeken om Informatie en aangiften van schadegevallen dienen uitsluitend te worden gericht aan AIG Europe Limited Belgisch Bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Dit adres zal worden vermeld op het aangifteformulier. Een deskundige of onderzoeker kan gemachtigd worden door de Verzekeraar om de omstandigheden van de aangifte en het bedrag van de schadeloosstelling te beoordelen. Card Account: privé Kaartrekening die door de Verzekerde wordt geopend bij Belfius Bank. 4. Vergoeding van schadegevallen Alle betalingen die door de Verzekeraar moeten worden verricht krachtens deze Polis zullen worden betaald aan de Verzekerde Persoon. Alle bedragen die krachtens deze verzekering betaalbaar zijn worden uitgedrukt in EURO ( ). 5. Opzegging Indien deze Polis niet voldoet aan de eisen van de Kaarthouder, kan de Kaarthouder de Polis op om het even welk ogenblik kosteloos opzeggen door de Kaart terug te zenden naar de Uitgever Belfius Bank. Indien de Kaarthouder het recht tot opzegging niet uitoefent, blijft de Polis van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode. 6. Klachten De Verzekeraar zal altijd trachten een service van het hoogste niveau te verstrekken. Indien de Verzekerde Persoon een klacht heeft, dient hij in eerste instantie contact op te nemen met: AIG Europe Limited Belgisch Bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. De Verzekerde moet zijn naam en voornaam en het referentienummer van de aangifte opgeven. Indien de Verzekerde Persoon niet tevreden is met het resultaat, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. De indiening van een klacht doet niets af aan de mogelijkheid voor de Verzekeringnemer en / of de Verzekerde en / of de Ontvanger(s) om een rechtsvordering in te stellen. 7. Bevoegdheidsbeding Relaties en handelingen tussen de Verzekeraar en een Verzekerde Persoon met betrekking tot de Polis worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 8. Plichten van de Kaarthouder na Schade (Due Diligence) U moet alle redelijke middelen aanwenden om toekomstige schade te vermijden op en na het ogenblik van de schade en de beschreven plichten volledig naleven. Dit omvat de volledige medewerking met de Verzekeringsmaatschappij en de Dienst Schadegevallen voor programma s of andere diensten die als voordelen worden aangeboden aan een Kaarthouder met betrekking tot onderzoek, begroting en regeling van een schadegeval. Bij het indienen van een aangifte moet de Verzekerde Persoon desgevallend een bewijs van aankoop voorleggen. 3. Algemene Definities Kaarthouder: de houder van een Platinum Kaart, ook U genoemd. Verzekerde Kaart: alle Geldige Kaarten die als MasterCard Platinum Kaart zijn gemerkt en die door Belfius Bank in België zijn uitgegeven en waarvoor de verzekerde waarborgen worden vermeld in deze Polis. 9. Verhulling, Fraude of Bedrieglijke Handelingen Verzekeringsdekking/uitkeringen die hierin worden beschreven zijn nietig, indien u, ongeacht of het voor of na een schadegeval of verzoek tot tussenkomst gebeurt, bewust een materieel feit of omstandigheid hebt verborgen of bedrieglijk hebt voorgesteld of bedrieglijke Informatie heeft verschaft betreffende de verzekeringsplannen die hierin worden beschreven aan: MasterCard International, de Verzekeringsmaatschappij, de financiële instelling die de Card Account heeft uitgegeven, of enige andere vennootschap die diensten verleent en/of bestuur krachtens deze programma s. 10. Gegevensbescherming U geeft uitdrukkelijk toelating aan Belfius Bank NV, in haar hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe Limited, in haar hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschil- Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 1/11

2 len en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Belfius Bank NV uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 11. Opzegging van de Polis en Dekkingen Deze Polis en dekking worden automatisch opgezegd in de volgende gevallen: in geval van niet-vernieuwing of intrekking van de Kaart door Belfius Bank ; in geval van niet-vernieuwing of Opzegging van het contract tussen Belfius Bank & AIG. 12. Meerdere verzekeringen In geval de Verzekerde verbonden is door een andere verzekeringspolis of een andere verzekeringspolis aangaat die dezelfde Dekkingen, voorwaarden verschaft dan deze Polis, dan moet dit op de aanvangsdatum worden medegedeeld aan AIG, met alle relevante details. In geen enkel geval worden sommen die niet zijn gedekt door Eigen Risico of Aanvullend Eigen Risico gedekt door de Voorwaarden van een ander contract. Indien er vergoedbare schade voorvalt, draagt de Verzekeraar bij tot de betaling van de schadeloosstelling in verhouding tot de Verzekerde Som van elke Polis. Deze schadeloosstelling zal het totale bedrag van de geleden schade niet overschrijden en de verhouding betreffende deze Polis zal de in deze Voorwaarden bepaalde maximumgrens niet overschrijden. 13. Verjaring Vorderingen tot uitkering op grond van dit contract verjaren na verloop van 3 jaar vanaf de gebeurtenis die ertoe aanleiding heeft gegeven. 14. Dossierbeheerder Deze uitkeringen en diensten zijn effectief voor MasterCard Kaarthouders en dit Voorwaarden document blijft de eigendom van AIG. Deze Voorwaarden mogen niet gebruikt, gekopieerd of doorgestuurd worden naar andere partijen voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de contractuele relatie met MasterCard in samenwerking met de Dossierbeheerder, Marsh Brussel namens MasterCard International. In geval van beëindiging van deze relatie, moeten alle documenten worden teruggezonden naar AIG. 15. Subrogatie In overeenstemming met de bepalingen van artikel 41 van de Wet van op de Landverzekeringsovereenkomst is de Verzekeraar gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de Verzekerde tegen derden en dit ten bedrage van de schadeloosstelling uitgekeerd door de Verzekeraar. 2/11

3 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Specifieke voorwaarden van de verzekeringsvoordelen Onder voorbehoud van de voorwaarden die hierin worden uiteengezet: I. Safe online 1.1. Definities VERKOPER: handelaar die de Verzekerde Zaak via internet verkoopt. NIET-CONFORME LEVERING: de geleverde Verzekerde Zaak stemt niet overeen met de zaak die oorspronkelijk werd besteld door de Verzekerde of wordt geleverd met een gebrek dat het deugdelijke gebruik ervan verhindert, is stuk of onvolledig. De Verzekerde moet de niet-overeenstemming opmerken binnen de 30 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de zaak. NIET-LEVERING: de Verzekerde Zaak werd niet geleverd binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop de Bankrekening van de Verzekerde werd gedebiteerd, zoals vermeld op het uittreksel van de Bankrekening van de Verzekerde. INTERNETBETALING: alle betalingen die via internet gebeuren met de Verzekerde Kaart om een materieel roerend goed te kopen en waarvoor de Bankrekening van de Verzekerde wordt gedebiteerd. gedebiteerd, zoals vermeld op het uittreksel van de Bankrekening van de Verzekerde, ten laatste 90 dagen na de betaling: de aankoopprijs inclusief btw van de Verzekerde Zaak terugbetalen binnen de perken van het bedrag dat effectief wordt betaald aan de verkoper met de Verzekerde Kaart en binnen de perken van 500 per schadegeval en per periode van 12 opeenvolgende maanden tijdens welke de Verzekering van kracht is, de Verzekerde, na goedkeuring van de Verzekeraar, toelaten om eenzelfde Zaak als de oorspronkelijke zaak te kopen. Indien de prijs van de vervangzaak hoger is dan de prijs van de oorspronkelijk gekochte zaak, mag de terugbetaling niet meer bedragen dan de aankoopprijs van de oorspronkelijke zaak. Indien de Verzekerde wordt vergoed en achteraf de oorspronkelijke Verzekerde Zaak ontvangt, zal de Verzekerde ze terugzenden naar de Verzekeraar. Indien de verkoper instemt met de terugbetaling of de terugzending van de gekochte zaak, wordt de termijn van 90 dagen gestuit Verzekerde Persoon De houder van een Verzekerde Kaart in hoedanigheid van privépersoon, die uitsluitend optreedt in het kader van zijn/haar privéleven en niet in de uitoefening van zaken of een beroep. JUWELEN: alle voorwerpen die gewoonlijk door een persoon gedragen worden, die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn met edele metalen en/ of edelstenen of waardevolle parels. Uurwerken worden als juwelen beschouwd wanneer ze worden gemaakt met edelmetalen en/of wanneer de oorspronkelijke aankoopprijs ervan hoger is dan Dekking De online betaling moet volledig gebeuren met de Verzekerde Kaart na de aanvangsdatum van de dekking zoals bepaald in deze Voorwaarden. Indien zich een probleem voordoet tijdens de levering van de Verzekerde Zaak, geniet de Verzekerde de hierna beschreven dekking: Niet-conforme levering: de geleverde Verzekerde Zaak stemt niet overeen met de zaak die oorspronkelijk werd besteld door de Verzekerde en de Verkoper weigert de geleverde zaak om te ruilen, of de gekochte zaak wordt geleverd aan de Verzekerde met een gebrek dat het deugdelijke gebruik ervan verhindert, is stuk of onvolledig. De zaak wordt beschouwd als zijnde niet-conform krachtens de voorwaarden van deze dekking in geval: de Verkoper de terugzending van de zaak aanvaardt en een vervangzaak verstuurt of de Verzekerde terugbetaalt. Safe Online dekt de kosten met inbegrip van de ontvangstbevestiging om de zaak terug naar de Verkoper te verzenden; de Verkoper aanvaardt de terugzending van de zaak maar verzendt geen vervangzaak en betaalt de Verzekerde niet terug binnen de 90 dagen na de terugzending van de niet-conforme zaak. Safe Online dekt de kosten met inbegrip van de ontvangstbevestiging om de zaak terug naar de Verkoper te verzenden en om de aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak terug te betalen onder voorbehoud van de in deze Voorwaarden bepaalde grenzen; de verkoper aanvaardt de terugzending van de zaak niet. Safe Online dekt de kosten met inbegrip van de ontvangstbevestiging om de zaak terug naar AIG te verzenden en betaalt de Verzekerde Zaak terug onder voorbehoud van de in deze Voorwaarden bepaalde grenzen. In dit geval moet de Verzekerde Zaak worden verzonden naar AIG. Onder deze voorwaarden moet de niet-conformiteit worden erkend binnen de 30 dagen volgend op de eigenlijke ontvangst van de gekochte zaak. Niet-levering: In geval van niet-levering van de Verzekerde Zaak na een oorspronkelijk verzoek door de Verzekerde aan de verkoper na 30 dagen volgend op de datum waarop de Bankrekening van de Verzekerde werd 1.4. Verzekerd bedrag De limiet wordt toegekend per Verzekerde Kaart: 500 per aangifte en per periode van 12 opeenvolgende maanden tijdens welke de verzekering van kracht is Verzekerde Zaak Alle materiële roerende zaken die NIEUW worden gekocht door de Verzekerde met de Verzekerde Kaart en die per post worden geleverd aan de Verzekerde mits tracking van de verzonden zaak of met privévervoer. Behalve: levende dieren, planten, voedsel of drank; nieuwe en gebruikte gemotoriseerde voertuigen; contant geld, reischeques, obligaties, aandelen, deelbewijzen en enige andere waardepapieren of verhandelbare instrumenten; vervoerbewijzen vliegtuig, trein enz.; dienstverlening die online wordt aangekocht; juwelen of edelstenen, kunst, goudsmeedwerk, zilverwerk; digitale gegevens die worden weergegeven of gedownload op het internet (MP3, bestanden, foto s, software enz.); online dienstverlening; zaken die worden gebruikt in een professionele of industriële context; zaken die worden gekocht voor wederverkoop; zaken die worden gekocht op veiling websites. In aanmerking komende zaak: verzekerde Zaak met een minimale aankoopwaarde van 50 per zaak, inclusief btw maar exclusief vervoerskosten. Een paar of een set wordt beschouwd als één enkele zaak. Sieraden (die geen edelmetalen en/of edelstenen bevatten) van maximum 500 per zaak worden niet uitgesloten van de dekking Eigen Risico Eigen Risico is niet van toepassing. Minimale aankoopwaarde van 50 per Verzekerde Zaak, inclusief btw maar exclusief vervoerskosten Grondgebied Grondgebied van de verkoper Safe Online dekt Zaken die worden gekocht via het internet op websites gevestigd in de Verenigde Staten en in de Europese Unie. Vestigingsadres van de website verwijst naar het adres dat de Verzekerde kan gebruiken om de Website te contacteren. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 3/11

4 Grondgebied van levering van de Verzekerde Zaak De Verzekerde Zaak wordt geleverd in het Land van verblijf van de Kaarthouder Uitsluitingen De volgende schadegevallen worden niet gedekt: schade die met opzet werd toegebracht aan de Verzekerde Zaak door de Verzekerde of door een van zijn verwanten (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, descendenten of ascendenten); niet-levering van de Verzekerde Zaak ten gevolge van een staking van de postdiensten of de vervoerder; schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme of overmacht; schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling; verborgen gebreken van de Verzekerde Zaak; schade door frauduleus gebruik van de Kaart Procedure voor het aangeven van schadegevallen Om vergoed te worden moet de Verzekerde in ieder geval: het schadegeval zo snel mogelijk aangeven bij AIG; het Aangifteformulier ingevuld en ondertekend verzenden naar AIG, samen met de relevante stavingstukken Vereiste stavingstukken het ontvangstbewijs van het aankooporder of de van de verkoper waarin het order wordt bevestigd; in geval van niet-levering binnen 30 dagen: een verklaring van de Verzekerde betreffende de niet-levering van de gekochte Verzekerde Zaak; in geval van levering d.m.v. privévervoer: de aflevernota; in geval van levering per post: het ontvangstbewijs; het ontvangstbewijs dat de betaling van de Zaak bij de Verzekerde aantoont; in geval van terugzending van de zaak naar de verkoper: stavingstuk van de vervoerskosten; gegevens van de bankrekening van de Verzekerde; alle andere documenten of Informatie die noodzakelijk zijn voor de Verzekeraar om het verzoek tot schadeloosstelling goed te keuren en om de gepaste schadeloosstelling te ramen. 4/11

5 2. Aankoopbeveiliging 2.1. Definities ONVRIJWILLIGE SCHADE: elke verandering, verslechtering, beschadiging en/of vernieling van een voorwerp of substantie. OPPERVLAKKIGE SCHADE: oppervlakkige schade aan externe delen van de gekochte goederen die de behoorlijke werking van genoemde goederen niet in het gedrang brengen, zoals krassen. VERSLECHTERING: gevolgen van het gebruik (slijtage) en/of leeftijd, zoals verkleuring. JUWELEN: alle voorwerpen die gewoonlijk door een persoon gedragen worden, die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn met edele metalen en/ of edelstenen of waardevolle parels. Uurwerken worden als juwelen beschouwd wanneer ze worden gemaakt met edelmetalen en/of wanneer de oorspronkelijke aankoopprijs ervan hoger is dan VERWANT: iemand die verwant is met de Verzekerde, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Echtgeno(o)t(e)n, broers en zussen, kinderen en ouders Dekking Op voorwaarde dat de Verzekerde Persoon het aangekochte goed heeft betaald met zijn Kaart, betaalt de Verzekeraar de aankoopprijs van het gestolen goed terug of, in geval van Onvrijwillige beschadiging van het goed, de kosten voor het herstellen van het beschadigde goed, met inbegrip van de vervoerskosten van de hersteller, of de aankoopprijs van het goed als het niet kan hersteld worden of wanneer de herstellingskosten hoger liggen dan de aankoopprijs. In aanmerking komende goederen: Aangekochte goederen met een minimumwaarde van 50 per Verzekerde Zaak. Begindatum van de dekking: Voor het doel van deze Polis betekent de Datum waarop de Dekking aanvat de datum van aankoop of van levering van het Verzekerde Goed. Duur van de dekking: Voor het doel van deze Polis betekent de Duur van de Dekking de periode van 90 dagen die aanvat op de Datum waarop de Dekking aanvat. Beperking voor Gedeeltelijke Aankoop: Wanneer slechts een deel van de aankoopprijs werd betaald met de Kaart, wordt de schade vergoed in verhouding tot de totale prijs Eigen Risico Eigen Risico is niet van toepassing. Minimale aankoopwaarde van 50 per Verzekerde Zaak Grondgebied Dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen De volgende schadegevallen worden niet gedekt: schade die met opzet werd toegebracht door de Verzekerde of door een van zijn verwanten; verlies van de goederen; oppervlakkige schade of verslechtering van de staat; schade veroorzaakt door slijtage of geleidelijke aftakeling als gevolg van erosie, corrosie, vocht of de inwerking van warmte of koude; schade als gevolg van fabricagefouten; schade als gevolg van het niet naleven van de instructies of aanbevelingen van de fabrikant of verdeler aangaande het gebruik van de verzekerde goederen; schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling; schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme; schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen tijdens het vervoer; schade veroorzaakt aan kledij of materiaal bij het wassen of verstellen; mysterieuze verdwijning of diefstal in onverklaarbare omstandigheden; diefstal of schade toegebracht aan gemotoriseerde voertuigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot lichten, banden, radio-cd Procedure voor het aangeven van schadegevallen Melding aan de lokale politie waar het schadegeval is voorgevallen (in geval van diefstal) Vereiste stavingstukken bewijs van diefstal; het originele verslag van de lokale politie; het originele aankoop- of ontvangstbewijs; het ontvangstbewijs van de betaling met de Kaart of een kopie van de uitgavenstaat waarop zichtbaar is dat de aankoop in mindering werd gebracht; in geval van onvrijwillige schade, de oorspronkelijke raming van de herstelling of de originele herstellingsfactuur of een verklaring van de verkoper waarin de aard van de schade wordt vermeld en waarin ook wordt gesteld dat herstellen onmogelijk is Verzekerde Persoon De volgende personen komen in aanmerking als Verzekerde Personen krachtens deze Polis: alle Kaarthouders, indien de betrokken aankopen werden betaald met de Kaart Verzekerd bedrag per schadegeval en per periode van 12 opeenvolgende maanden tijdens welke de Verzekering van kracht is per Verzekerde Persoon Verzekerde Zaak Alle goederen die geheel of gedeeltelijk worden gekocht met de Kaart met een minimumwaarde van 50 per Verzekerde Zaak. Behalve: levende dieren, planten; contant geld, reischeques, vervoerbewijzen, waardepapieren of financiële documenten met een eraan gekoppelde waarde; juwelen of edelstenen; voedsel of drank. Een paar of een set wordt beschouwd als één enkele zaak. Sieraden (die geen edelmetalen en/of edelstenen bevatten) van maximum 500 per zaak worden niet uitgesloten van de dekking. 5/11

6 3. Reisannulatieverzekering 3.1. Definities KINDEREN: de Kinderen van de Kaarthouder of van zijn/haar Echtgeno(o)t(e). ECHTGENO(O)T(E): betekent echtgenote of echtgenoot alsook de persoon waarmee de Kaarthouder wettelijk of feitelijk samenwoont en die op hetzelfde adres woont als de Kaarthouder. GEZIN: betekent Naaste Verwanten die wettelijk of feitelijk samenwonen op hetzelfde adres als de Kaarthouder. NAASTE VERWANT: echtgeno(o)t(e), moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, dochter, zoon (met inbegrip van geadopteerde dochter of zoon), stiefkinderen, grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zus, schoonbroer, schoonzus of verloofde van de Verzekerde Persoon. REIS: betekent elke op voorhand geboekte reis van maximum 90 opeenvolgende dagen in het Buitenland of een op voorhand geboekte reis van minimum 2 en maximum 90 opeenvolgende nachten in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon, waarvoor 75 % van de totale kostprijs van vervoer en/of accommodatie in mindering werd gebracht van de Verzekerde Belfius-rekening middels: 1. betaling via de Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin naar een andere bankrekening, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 2. betaling met een Geldige Belfius-betaalkaart van een lid van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 3. betaling via een cheque gedebiteerd van een Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart. Alle andere betaalmiddelen die worden gebruikt om voor de reis te betalen zijn uitgesloten van de dekking. BUITENLAND: buiten het Land. LAND: land van verblijf van de Verzekerde Persoon. VERTREKDATUM: betekent de vertrekdatum van de reis die vermeld staat in de reisovereenkomst OF de begindatum van het verblijf in een vakantieoord, zoals vermeld in de reisovereenkomst. BOEKINGSDATUM VAN DE REIS: betekent de datum van de boeking door een professionele touroperator en/of een tussenpersoon. BELANGRIJKE SCHADE AAN ONROERENDE GOEDEREN: betekent alle uitzonderlijke en onvrijwillige schade ten gevolge van diefstal, brand of natuurrampen toegebracht aan onroerend goed dat eigendom is van de Verzekerde Persoon en waardoor de geboekte reis onmogelijk wordt. ERKEND ARTS: arts en/of lid van een artsenvereniging, die wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde te beoefenen in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon waar de schade en/of de behandeling ervan plaatsvindt. REISOVEREENKOMST: een reisovereenkomst betekent een schriftelijke overeenkomst en/of een boeking van een vakantie, een reis of accommodatie tussen de Kaarthouder en een professionele touroperator en/of een tussenpersoon en/of een persoon die aan de Kaarthouder rechtstreeks vervoer of accommodatie verschaft. ECHTSCHEIDING: de officiële inleiding van een echtscheidingsprocedure door één of beide echtgenoten, die wordt geconcretiseerd door een officieel document uitgaande van een rechtbank, een notaris of een advocaat, naargelang de echtscheidingsprocedure die werd ingesteld. FEITELIJKE SCHEIDING: het uiteengaan van de partners of echtgenoten (feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed), dat wordt bevestigd door een officiële adreswijziging van een van de partners/ echtgenoten (of beide partners/echtgenoten op voorwaarde dat het om twee verschillende adressen gaat) en dat wordt geconcretiseerd door een attest van de betrokken gemeente. TWEEDE EXAMENZITTIJD: tweede zit van een examen aan een Universiteit, hogeschool of middelbare school die niet gekend was op de boekingsdatum van de reis en die zal plaatsvinden op een dag tijdens de reis. REISDOCUMENTEN: paspoort of persoonlijke identiteitskaart vereist door de vervoermaatschappij om naar het buitenland te reizen Dekking Verschaft dekking in het geval dat een Reis (in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon of in het buitenland) werd geannuleerd omwille van een ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een Verzekerde Persoon of een naaste verwant, tweede examenzittijd van kind(eren), echtscheiding van de Kaarthouder, afdanking van de Kaarthouder, verlies of diefstal van reisdocumenten of schade aan de woonplaats of het kantoor van de Kaarthouder. In het geval dat slechts een deel van de op voorhand geboekte reis of een deel van de op voorhand geboekte accommodatie betaald werd d.m.v. een Belfius-rekening van een lid van het Gezin van de Kaarthouder, onder voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin van de Kaarthouder een houder is van een geldige MasterCard Platinum kaart, is het volgende van toepassing: als minder dan 50 % van de reissom werd betaald met een Belfiusrekening geldt de polisdekking niet; als tussen 50 % en 75 % van de reissom werd betaald met een Belfius-rekening, wordt de polisdekking in dezelfde verhouding verminderd als het aandeel in de totale reissom; als tussen 75 % en 100 % van de reissom werd betaald met een Belfius-rekening, is de polisdekking voor 100 % van toepassing Verzekerde personen De volgende personen die reizen op de op voorhand geboekte Reis komen in aanmerking als Verzekerde Personen: de Kaarthouder en alle leden van het Gezin. alle minderjarige kinderen en kleinkinderen van de Kaarthouder of zijn/haar inwonende partner die niet gedomicilieerd zijn op het adres van de Kaarthouder, maar die er occasioneel verblijven terwijl zij zijn toevertrouwd aan de zorgen van de Kaarthouder of onder diens toezicht of controle staan. De verzekerde personen zijn gedekt zelfs wanneer zij reizen zonder de Kaarthouder. ONGEVAL: plotse gebeurtenis tijdens de duur van het contract waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten de wil ligt van de Verzekerde Persoon en Lichamelijk Letsel toebrengt aan de Verzekerde Persoon en die het medisch gezien onmogelijk maakt de afgesloten reisovereenkomst na te komen. ERNSTIGE ZIEKTE: schade aan de gezondheid van de Verzekerde Persoon, die niet werd veroorzaakt door een Ongeval, en die objectieve en onbetwistbare symptomen vertoont die worden vastgesteld door een Erkende Arts en die het medisch gezien onmogelijk maakt de afgesloten reisovereenkomst na te komen. DERDE: elke persoon die niet de Verzekerde, zijn Echtgeno(o)t(e) of wettelijk of feitelijk samenwonende partner, de kinderen, stiefkinderen of ouders is Verzekerd bedrag De kosten worden terugbetaald, beperkt tot een maximumbedrag van voor: Annulatie van de geboekte reis (in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon of in het buitenland) voor de vertrekdatum in geval van: a) ernstige ziekte, Ongeval of overlijden van de Kaarthouder, zijn/haar Echtgeno(o)t(e), Kinderen of enige Verwant in de 2e graad; b) aanzienlijke schade aan onroerend goed die dringend de aanwezigheid van de Kaarthouder ter plekke vereist en die het gevolg is van diefstal, brand of natuurrampen die wordt toegebracht aan de hoofd- en tweede verblijfplaats van de Kaarthouder of de hoofdzetel van de onderneming waarvan de Kaarthouder de eigenaar, de bestuurder of de directeur is; c) afdanking van de Kaarthouder; 6/11

7 d) vertraging in de vooraf geboekte reisroute ten gevolge van een staking, industriële actie, ongunstige weersomstandigheden, mechanische pech of defect of overboeking die gevolgen heeft voor het vlieg- of vaartuig of een ander vergund middel voor het vervoeren van passagiers, op voorwaarde dat de vertraging minstens 24 uur bedraagt; e) tweede examenzittijd van kind(eren); f) echtscheiding of feitelijke scheiding Kaarthouder; g) verlies en/of diefstal van Reisdocumenten. Inkorting (vervroegde terugkeer) van de Reis, in geval van: a) ernstige ziekte, Ongeval of overlijden van de Kaarthouder, zijn/haar Echtgeno(o)t(e), Kinderen of enige Verwant in de 2e graad; b) aanzienlijke schade aan onroerend goed die dringend de aanwezigheid van de Kaarthouder ter plekke vereist en die het gevolg is van diefstal, brand of natuurrampen die wordt toegebracht aan de hoofd- en tweede verblijfplaats van de Kaarthouder of de hoofdzetel van de onderneming waarvan de Kaarthouder de eigenaar, de bestuurder of de directeur is; c) afdanking van de Kaarthouder. De Verzekeraar betaalt een bedrag van maximum hoger vermeld verzekerd bedrag terug tegen: reeds betaalde voorschotten (indien ze niet recupereerbaar zijn) en alle bedragen waarvoor de Verzekerde wettelijk aansprakelijk is als de Reis wordt geannuleerd; een proportioneel bedrag aan uitgaven die werden betaald of aangegaan, die niet recupereerbaar of bruikbaar zijn en die verloren zijn ten gevolge van een vertraging, op voorwaarde dat deze minimum 24 uur duurt, in de vooraf geboekte reisroute die hoger als d) is opgenomen; een proportioneel bedrag aan uitgaven die werden betaald of aangegaan, die niet recupereerbaar of bruikbaar zijn en die verloren zijn wegens de inkorting van de Reis, ten gevolge van gevallen die hoger zijn opgenomen onder a) b) en c); aanvullende reis- en accommodatiekosten, die het gevolg zijn van de inkorting van de reis wegens gevallen die hoger zijn opgenomen onder a) b) en c) Eigen Risico Eigen Risico is niet van toepassing Grondgebied Dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen In geen geval zal het schadegeval worden vergoed in de volgende omstandigheden: de reglementering van de overheid m.b.t. de wisselkoersen; de onwil om te reizen of de vakantie voort te zetten; financiële omstandigheden van een Verzekerd Persoon; het onvermogen van de touroperator of persoon die het vervoer of de accommodatie verzorgt om de geboekte vakantie te voldoen; faillissement van de touroperator of van een persoon die het vervoer of de accommodatie verzorgt; het niet uitreiken van visa. lichamelijk letsel veroorzaakt door een ongeval of door ziekte waarvoor de medische behandeling werd aangevat vóór de reis werd geboekt; een chronische of vooraf bestaande ziekte van de Verzekerde Persoon, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand vóór de datum waarop de reis werd geboekt (gezondheidstoestand wordt als stabiel beschouwd) en indien de behandelende dokter van mening is dat er geen enkele tegenindicatie bestond voor het ondernemen van de reis; ongevallen of stoornissen ten gevolge van: gevechtssporten, speleologie, deelname aan wedstrijden, snelheidspogingen of competities; het beoefenen van sporten als beroep of tegen betaling, met inbegrip van de hiermee verband houdende trainingen; psychologische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen, tenzij deze een ononderbroken ziekenhuisopname van minstens een week vereisen; reizen tegen medisch advies in of wanneer de reis niet toegelaten is door de vervoerders; onvermogendheid van de Verzekerde Persoon; vertraging door verkeersproblemen en andere incidenten; vertraging op de terugreis ten gevolge van een staking, industriële actie, ongunstige weersomstandigheden, mechanische pech of defect of overboeking die gevolgen heeft voor het vlieg- of vaartuig of een ander vergund middel voor het vervoeren van passagiers; de Verzekeraar is niet aansprakelijk voor administratieve, visum- en andere soortgelijke kosten Procedure voor het aangeven van schadegevallen de Verzekerde Persoon die een letsel heeft opgelopen, machtigt zijn arts om aan de medische deskundige van de Verzekeraar alle inlichtingen te verstrekken. de Verzekerde Persoon verbindt zich ertoe om, op verzoek van de Verzekeraar, een medisch onderzoek te ondergaan waarvan de kosten worden gedragen door de Verzekeraar. in geval van overlijden is de Verzekeraar gerechtigd om, alvorens de aangifte van het schadegeval goed te keuren, de verrichting van een lijkschouwing te vragen, waarvan de kosten worden gedragen door de Verzekeraar Vereiste stavingstukken Alle medische attesten, rekeningen, ontvangstbewijzen en informatie waarom de Verzekeraar verzoekt, moeten worden verstrekt in de door de Verzekeraar geëiste vorm en op kosten van degene die aangifte doet van het schadegeval. Alle andere documenten die de Verzekeraar zou eisen om het schadegeval te behandelen. De Verzekeraar is niet aansprakelijk wanneer de annulatie of de inkorting plaatsvond ten gevolge van: moedwillige en zelf toegebrachte letsels, al dan niet in een toestand van toerekeningsvatbaarheid; overmatig gebruik van alcohol of gebruik van drugs zonder medisch toezicht; het besturen van een voertuig door de Verzekerde Persoon onder invloed van alcohol tenzij hij of zijn begunstigden kunnen aantonen dat er geen rechtstreeks verband is (de staat van dronkenschap zal worden bepaald overeenkomstig de regels die van kracht zijn in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon waar het ongeval/ incident plaatsvond); oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandigheden (ongeacht of de oorlog wordt verklaard), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, of militair of onrechtmatig gezag; ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van een kernbrandstof of van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof; de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van een nucleaire installatie, reactor of een ander nucleair geheel of nucleair bestanddeel ervan; 7/11

8 4. Vertraagde vlucht/gemiste aansluiting 4.1. Definities KINDEREN: de Kinderen van de Kaarthouder of van zijn/haar Echtgeno(o)t(e) ECHTGENO(O)T(E): betekent echtgenote of echtgenoot alsook de persoon waarmee de Kaarthouder wettelijk of feitelijk samenwoont en die op hetzelfde adres woont als de Kaarthouder. GEZIN: betekent Naaste Verwanten die wettelijk of feitelijk samenwonen op hetzelfde adres als de Kaarthouder. NAASTE VERWANT: echtgeno(o)t(e), moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, dochter, zoon (met inbegrip van geadopteerde dochter of zoon), stiefkinderen, grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zus, schoonbroer, schoonzus of verloofde van de Verzekerde Persoon. REIS: betekent elke op voorhand geboekte reis van maximum 90 opeenvolgende dagen in het Buitenland of een op voorhand geboekte reis van minimum 2 en maximum 90 opeenvolgende nachten in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon, waarvoor 75 % van de totale kostprijs van vervoer en/of accommodatie in mindering werd gebracht van de Verzekerde Belfius-rekening middels: 1. betaling via de Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin naar een andere bankrekening, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 2. betaling met een Geldige Belfius-betaalkaart van een lid van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 3. betaling via een cheque gedebiteerd van een Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart. Alle andere betaalmiddelen die worden gebruikt om voor de reis te betalen zijn uitgesloten van de dekking. BUITENLAND: buiten het Land. Alle bedragen worden enkel uitgekeerd voor werkelijke uitgaven boven enige vergoeding betaald door de vervoerder Eigen Risico Eigen Risico is niet van toepassing Grondgebied Dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen Er wordt geen dekking verleend: indien vergelijkbaar alternatief vervoer beschikbaar was binnen de 4 uur na de geplande vertrektijd of binnen de 4 uur na de aankomsttijd van een eigenlijke verbindingsvlucht; indien de Verzekerde niet incheckt volgens de geleverde reisroute, tenzij dit te wijten is aan een aangekondigde staking; indien de vertraging te wijten is aan een staking of een industriële actie die 24 uur voor de aanvang van de reis bestond of aangekondigd werd; indien de vertraging te wijten is aan het uit dienst halen van het vaar- of voertuig door een burgerlijke overheid waarvan kennis werd gegeven 24 uur voor de aanvang van de reis; voor reizen van en naar de verblijfplaats of de werkplaats; vertragingen die niet zijn opgenomen onder 4.4. Verzekerd bedrag zijn uitgesloten Procedure voor het aangeven van schadegevallen Aangifte van schadegeval moet worden gedaan binnen de 21 dagen volgend op de terugkeer naar het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon Vereiste stavingstukken De volgende stavingstukken moeten worden overgemaakt aan AIG: originele schriftelijke verklaring van de vervoerder waarin de vertraging of overboeking of laattijdige aankomst wordt bevestigd; originele ontvangstbewijzen voor gedane uitgaven; Indien de Verzekerde Kaart niet kon gebruikt worden voor de essentiële aankopen, moet het kasticket voor deze aankopen worden bewaard. LAND: land van verblijf van de Verzekerde Persoon Dekking De dekking strekt tot vergoeding van de Verzekerde voor redelijke uitgaven voor essentiële aankopen in het geval dat de reis meer dan 4 uur vertraagd is. De dekking is van toepassing in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon op uitgaande vluchten en in het buitenland Verzekerde personen De volgende personen komen in aanmerking als Verzekerde Personen: De Kaarthouder en alle personen die samen met hem reizen op een op voorhand geboekte Reis Verzekerd bedrag Per groep van Verzekerde Personen worden redelijke uitgaven terugbetaald ten belope van 200 voor essentiële aankopen met de kaart voor maaltijden, verfrissingen en andere reis- en/of accommodatiekosten als de vertraging van de reis of de aansluiting meer dan 4 uur bedraagt als gevolg van: een vertraging of afgelasting van zijn geboekte en bevestigde reis; een onvrijwillige weigering om hem aan boord te laten gaan ten gevolge van een overboeking op zijn geboekte en bevestigde reis; de late aankomst van zijn verbindingsvlucht, waardoor hij zijn verdere aansluitingsvlucht mist; de late aankomst (meer dan 1 uur) van het openbaar vervoer, waardoor hij de vlucht mist of een andere transit en de Verzekerde voldoende tijd zou hebben gehad om aan te komen & in te checken als er geen vertraging was geweest; De dekking wordt verleend per groep tot een maximumbedrag van 200 per schadegeval. Terugbetalingen gebeuren per groep van Verzekerde Personen die samen reizen. 8/11

9 5. Vertraagde bagage 5.1. Definities KINDEREN: de Kinderen van de Kaarthouder of van zijn/haar Echtgeno(o)t(e). ECHTGENO(O)T(E): betekent echtgenote of echtgenoot alsook de persoon waarmee de Kaarthouder wettelijk of feitelijk samenwoont en die op hetzelfde adres woont als de Kaarthouder. VERTRAAGDE BAGAGE: geregistreerde bagage die wordt toevertrouwd aan een vervoerder in het kader van een vervoersovereenkomst en die de Verzekerde niet ter beschikking kan worden gesteld na een termijn van meer dan 4 uur. VERLOREN BAGAGE: geregistreerde bagage die wordt toevertrouwd aan een vervoerder in het kader van een vervoersovereenkomst en die de Verzekerde niet ter beschikking kan worden gesteld na een termijn van meer dan 48 uur. VERVOERSOVEREENKOMST: een overeenkomst tussen een vervoerder van passagiers en de passagier, die de rechten, plichten en aansprakelijkheden van de contractpartijen bepaalt. De aankoop van een reisticket is de grond van een vervoersovereenkomst. GEZIN: betekent Naaste Verwanten die wettelijk of feitelijk samenwonen op hetzelfde adres als de Kaarthouder. NAASTE VERWANT: echtgeno(o)t(e), moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, dochter, zoon (met inbegrip van geadopteerde dochter of zoon), stiefkinderen, grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zus, schoonbroer, schoonzus of verloofde van de Verzekerde Persoon. REIS: betekent elke op voorhand geboekte reis van maximum 90 opeenvolgende dagen in het Buitenland of een op voorhand geboekte reis van minimum 2 en maximum 90 opeenvolgende nachten in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon, waarvoor 75 % van de totale kostprijs van vervoer en/of accommodatie in mindering werd gebracht van de Verzekerde Belfius-rekening middels: 1. betaling via de Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin naar een andere bankrekening, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart 2. betaling met een Geldige Belfius-betaalkaart van een lid van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 3. betaling via een cheque gedebiteerd van een Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart. Alle andere betaalmiddelen die worden gebruikt om voor de reis te betalen zijn uitgesloten van de dekking. BUITENLAND: buiten het Land. Er is een bijkomend uitgebreid bedrag per groep van Verzekerde Personen indien de bagage niet aankomt binnen 48 uur (verloren) voor aankopen van essentiële kledij en toiletbenodigdheden, maar enkel indien die aankopen worden gedaan binnen de 4 dagen na aankomst op de bestemming en indien deze bij voorkeur in mindering worden gebracht van de Kaart. De dekking wordt verleend per groep tot een maximumbedrag van vertraagde bagage gedurende meer dan 4 uur: 450 per schadegeval. verloren bagage na 48 uur: per schadegeval. Terugbetalingen gebeuren per groep van Verzekerde Personen die samen reizen. Alle bedragen worden enkel uitgekeerd voor werkelijke uitgaven boven enige vergoeding betaald door de vervoerder. De Verzekerde en de eventueel meereizende Verzekerde Personen moeten redelijke maatregelen hebben getroffen om de bagage te recupereren Eigen Risico Eigen Risico is niet van toepassing Grondgebied Dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen Aankopen worden niet terugbetaald: indien de Verzekerde geen bewijs kan leveren van de gedane aankopen; indien ze werden gedaan na het bekomen van de bagage; indien ze werden gedaan na verloop van 4 dagen na de eigenlijke aankomst op de bestemming. In geval van verbeurdverklaring, beslag of vernietiging van bagage op bevel van een bestuursorgaan; in geval van vertraagde/verloren bagage op een inkomende of het laatste gedeelte van de huiswaartse reis van de Verzekerde Persoon; in geval van vertraagde/verloren bagage op Reizen van en naar het werk of verblijfplaats Procedure voor het aangeven van schadegevallen Aangifte van schadegeval moet worden gedaan binnen de 21 dagen volgend op de terugkeer naar het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon Vereiste stavingstukken De volgende stavingstukken moeten worden overgemaakt aan AIG: origineel verslag van de vervoerder; originele ontvangstbewijzen voor kosten met betrekking tot gedane dringende aankopen (kledij en toiletbenodigdheden); indien de Verzekerde Kaart niet kon gebruikt worden voor de dringende aankopen, moet het kasticket voor deze aankopen worden bewaard. LAND: land van verblijf van de Verzekerde Persoon Dekking De dekking strekt tot vergoeding van de Verzekerde in het geval dat de bagage meer dan 4 uur vertraagd is of meer dan 48 uur verloren is tijdens een reis. De dekking is van toepassing in het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon op uitgaande vluchten en in het buitenland Verzekerde personen De volgende personen komen in aanmerking als Verzekerde Personen: De Kaarthouder en alle personen die samen met hem reizen op een op voorhand geboekte Reis Verzekerd bedrag Per groep van Verzekerde Personen worden de kosten van dringende aankopen die werden betaald met de Kaart voor de noodzakelijke vervanging van kledij of toiletbenodigdheden terugbetaald op basis van ontvangstbewijzen (d.i. geen forfaitair bedrag) indien de bagage van de Kaarthouder niet aankomt binnen 4 uur (vertraagd) na aankomst op zijn bestemming. 9/11

10 6. Vrijstelling schade na ongeval Eigen risico huurwagen 6.1. Definities DERDE: enige andere persoon dan de Verzekerde, zijn/haar Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, burgerlijke partner, kinderen, stiefkinderen of ouders. ECHTGENO(O)T(E): betekent echtgenote of echtgenoot alsook de persoon waarmee de Kaarthouder wettelijk of feitelijk samenwoont en die op hetzelfde adres woont als de Kaarthouder. GEZIN: betekent Naaste Verwanten die wettelijk of feitelijk samenwonen op hetzelfde adres als de Kaarthouder. NAASTE VERWANT: echtgeno(o)t(e), moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, dochter, zoon (met inbegrip van geadopteerde dochter of zoon), stiefkinderen, grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zus, schoonbroer, schoonzus of verloofde van de Verzekerde Persoon. SCHADE: Plotse gebeurtenis tijdens de duur van het contract waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten de wil ligt van de Verzekerde en materiële schade toebrengt aan de Huurwagen van de Verzekerde. GEDEKTE RIT MET HUURWAGEN: betekent de huur van een Huurwagen waarvan de volledige kostprijs van de Huurovereenkomst werd betaald met de geldige Belfius-rekening van een lid van het Gezin en de huurperiode wordt vermeld in de Huurovereenkomst voor maximum 31 opeenvolgende dagen. EIGEN RISICO: betekent het deel van het schadegeval waarvoor de Verzekerde financieel aansprakelijk blijft in de Huurovereenkomst, in gevallen waar de Verzekerde de Verzekeringspolissen van de Verhuurmaatschappij heeft geweigerd. HUUROVEREENKOMST: betekent de huurovereenkomst tussen de Verhuurmaatschappij en de Verzekerde. VERHUURMAATSCHAPPIJ: betekent een professionele vennootschap of agentschap dat volkomen vergund is door de verordenende overheid van het Land van verblijf van de Verzekerde Persoon, de staat of de lokale overheid voor het verhuren van voertuigen waar de Huurwagen wordt opgehaald. HUURWAGEN: betekent elke wagen die, krachtens een Huurovereenkomst, op dagelijkse of wekelijkse basis wordt gehuurd van een Verhuurmaatschappij binnen het Territoriale Toepassingsgebied van deze Verzekering en die wordt afgehaald bij de Verhuurmaatschappij binnen het Territoriale Toepassingsgebied van deze Verzekering. TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED: betekent Wereldwijd met inbegrip van het Land van verblijf. NIET-AFKOOPBAAR EIGEN RISICO: betekent het onverminderbare Eigen Risico dat wordt bepaald in de Huurovereenkomst wanneer de Verzekerde de Verzekering van de Verhuurmaatschappij heeft aanvaard of hiertoe werd gedwongen Dekking Deze polis verleent dekking, zoals hierna beschreven, voor de aansprakelijkheid van de Kaarthouder in geval van Schade of Diefstal van een huurwagen (wanneer de autoverhuurmaatschappij schade dekt aan de voertuigen boven het Eigen Risico door een ander contract) voor een totale periode van maximum 31 dagen, waarvan de kosten werden betaald door gebruik van een Belfius-rekening door: 1. betaling via de Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin naar de bankrekening van de Verhuurmaatschappij, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 2. betaling met een Geldige Belfius-betaalkaart van een lid van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart, 3. betaling via een cheque gedebiteerd van een Belfius-rekening van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin, op voorwaarde dat tenminste één persoon van het Gezin een houder is van een Geldige MasterCard Platinum kaart. Alle andere betaalmiddelen die worden gebruikt om voor het huren van de wagen te betalen zijn uitgesloten van de dekking. De Verzekeraar vergoedt de Verzekerde Persoon voor schade die hij heeft geleden tijdens een Gedekte Reis met een Huurwagen, ten gevolge van materiële Schade of diefstal van de Huurwagen, al dan niet met een geïdentificeerde Derde, en waarvoor de Verzekerde al dan niet aansprakelijk is, voor de kosten voor het herstellen van de Huurwagen of de kosten om de Huurwagen weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen ten belope van: het bedrag van het Eigen Risico (hoger bedrag) dat bepaald wordt in de Huurovereenkomst wanneer de Verzekerde Persoon de Verzekering van de Verhuurmaatschappij niet heeft aanvaard (in het Engels CDW voor Collision Damage Waiver, LDW voor Loss Damage Waiver voor schade aan derden, TP of TPC voor Theft Protection Cover ), als de verzekering van de Verhuurmaatschappij de schade aan Huurwagens voor hoger bedrag dan dit Eigen Risico dekt d.m.v. een ander contract; OF het bedrag van het niet-afkoopbare Eigen Risico (lager bedrag) dat bepaald wordt in de Huurovereenkomst wanneer de Verzekerde Persoon de Verzekering van de Verhuurmaatschappij heeft aanvaard (in het Engels CDW voor Collision Damage Waiver, LDW voor Loss Damage Waiver voor schade aan derden, TP of TPC voor Theft Protection Cover ), als de verzekering van de Verhuurmaatschappij de schade aan Huurwagens voor een hoger bedrag dan dit Eigen Risico dekt d.m.v. een ander contract Verzekerde Persoon De volgende personen komen in aanmerking als Verzekerde Personen krachtens deze polis: de Kaarthouder Verzekerd bedrag De dekking is beperkt tot een maximumbedrag van (of het equivalent in de lokale munteenheid) of tot de waarde van de Huurwagen of tot de waarde van het schadegeval, welk daarvan het laagste bedrag is. De schade wordt beperkt tot de kosten die vrijgesteld zouden zijn geweest indien de Verzekerde Persoon had betaald voor de Loss Damage Waiver dekking (schade aan derden) of een gelijkaardige bepaling aangeboden door de Verhuurmaatschappij. De minimale aangiftewaarde bedraagt 75. Om deze dekking te genieten moet de Verzekerde Persoon: voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd door de Verhuurmaatschappij en de plaatselijke wetten en rechtbanken; de Huurwagen besturen in overeenstemming met de bedingen van de Huurovereenkomst die met de Verhuurmaatschappij werd ondertekend; leesbaar vermeld zijn in de Huurovereenkomst; alle voorwaarden van deze Polis hebben nageleefd Eigen Risico De minimale aangiftewaarde bedraagt Grondgebied Dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen De Verzekeraar betaalt niet voor aansprakelijkheid die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit, veroorzaakt wordt door, ontstaat uit of het gevolg is van: 1. bedrieglijke of oneerlijke handelingen of misdrijven die worden begaan door de Verzekerde Persoon of door iemand waarmee hij onder één hoedje speelt of een Verzekering die wordt aangegaan in omstandigheden waarin een schadegeval redelijkerwijze kan worden verwacht; 2. besturing van de Huurwagen in strijd met de voorwaarden van de Huurovereenkomst; 3. besturing door personen waarvan de naam niet wordt vermeld in de Huurovereenkomst; 4. besturing door personen die geen geldig rijbewijs hebben; 5. de huur van wagens, luxueuze of sportwagens, met een kleinhandelsprijs van meer dan (of equivalent in lokale munteenheid); 6. wagens van meer dan 20 jaar oud of van een type dat al minstens 10 jaar niet meer werd geproduceerd op het ogenblik van de verhuring; 7. de huur van alle merken en modellen van limousines; 10/11

11 8. de huur van wagens die niet vergund zijn voor gebruik op de weg, met inbegrip van maar niet beperkt tot motorfietsen, terreinwagens en mobilhomes; 9. de huur van wagens met een maximum toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton of wagens met een laadvolume van meer dan 8 kubieke meter; 10. de huur van trailers, caravans, vrachtwagens, motorfietsen, mopeds, scooters en motorhomes; 11. gebruik van de Huurwagen in, of bij de training voor, snelheidswedstrijden, trials, rally s of snelheidstesten; 12. moedwillige en zelf toegebrachte letsels of ziekte, alcoholverslaving of het gebruik van drugs (die niet voorgeschreven zijn door en gebruikt worden onder toezicht van een erkend arts, maar niet voor de behandeling van een drugsverslaving) of zichzelf nodeloos blootstellen aan gevaar (behalve in een poging om een mensenleven te redden); 13. besturen van om het even welk soort voertuig door de Verzekerde Persoon terwijl de graad van alcohol in het bloed hoger is dan de wettelijke limiet van het Land waar het ongeval plaatsvindt; 14. a) ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van een kernbrandstof of van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof; of b) de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van een nucleair geheel of nucleair bestanddeel ervan; 15. oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandigheden (ongeacht of de oorlog wordt verklaard), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, terrorisme of militair of onrechtmatig gezag of verbeurdverklaring of nationalisatie of opvordering of vernietiging van of schade aan eigendom door of op bevel van een regering of een openbare of lokale overheid; 16. het bedrag van de schadeloosstelling die de Verzekerde gerechtigd is te vorderen van enige andere Verzekering, ongeacht of de Verzekeraar het schadegeval weigert of nalaat dit om een of andere reden te regelen; 17. schade aan de inhoud van de Huurwagen (met inbegrip van maar niet beperkt tot brandvlekken veroorzaakt door rokers of schade door dieren die eigendom of ten laste zijn van de Verzekerde Persoon); 18. besturing van de Huurwagen door een andere persoon dan de gemachtigde bestuurders die worden vermeld in de Huurovereenkomst; 19. uitkeringen die betaalbaar zijn krachtens enig recht betreffende onverzekerde of onderverzekerde bestuurders of objectieve aansprakelijkheid of enig gelijksoortig recht in een staat of op een Grondgebied; 20. geldboeten, schadebedingen, schadevergoedingen of enig ander type vonnis of maatregel die geen vergoeding uitmaakt voor de partij die de maatregel of het vonnis geniet voor het werkelijk geleden verlies of de werkelijk geleden schade; 21. schade aan materiële eigendom vervoerd door de Verzekerde of terwijl de Verzekerde het in bewaring had of het onder zijn controle was; 22. lichamelijke schade of schade aan materiële eigendom die het gevolg is van de bestaande, beweerde of dreigende ontlading, dispersie, doorsijpeling, migratie, vrijkomen of ontsnappen van verontreinigende stoffen; 23. slijtage, geleidelijke aftakeling, insecten of ongedierte, inherent gebrek of schade; 24. automobielen of andere voertuigen die geen Huurwagens zijn; 25. wagens die worden gehuurd voor een periode van meer dan 31 opeenvolgende dagen, ongeacht de datum waarop het incident dat aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval heeft plaatsgevonden; 26. gelijktijdige huur van meer dan één voertuig; 27. regelmatige huur van bedrijfsvoertuigen voor gebruik bij leveringen; 28. uitgaven die niets te maken hebben met de herstelling of de vervanging van het voertuig (met uitzondering van eventueel gefactureerde sleepkosten). schadegevallen of incidenten die aanleiding kunnen geven tot een rechtsvordering moeten rechtstreeks en schriftelijk worden gericht aan de Dienst Aangiften binnen de 31 dagen na afloop van een Gedekte Reis met een Huurwagen; schadegevallen worden niet betaald met betrekking tot uitgaven in de mate dat zij worden gedragen, vrijgesteld of betaald door de Verhuurmaatschappij of door haar Verzekeraars; uitgaven die worden terugbetaald door de Verzekeraar van de werkgevers van de Verzekerde Persoon worden niet betaald; geen enkele som die betaalbaar is krachtens deze Polis zal intresten opbrengen tenzij de betaling op onredelijke wijze werd vertraagd na ontvangst door Verzekeraar van alle vereiste Informatie, documenten of ander noodzakelijk bewijs ter staving van het schadegeval; schade wordt niet betaald met betrekking tot eigendom of uitgaven die specifieker verzekerd zijn of een schadegeval dat, naast het bestaan van deze Verzekering, zou kunnen teruggevorderd worden krachtens een andere Verzekering Vereiste stavingstukken Om vergoeding te bekomen van AIG, moeten de volgende stavingstukken worden overgemaakt aan AIG: kopie van het originele verslag van het ongeval of van het politieverslag, waarin onder meer de plaats, datum en precieze tijdstip van het Ongeval worden vermeld Procedure voor het aangeven van een schadegeval een verklaring moet binnen de 12 uur worden afgelegd bij de lokale politie waar het schadegeval zich heeft voorgedaan; de Verzekerde zal aangifte doen van het schadegeval bij AIG binnen de 5 werkdagen na het ongeval; 11/11

12 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum I. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Definities 1.1. Verzekeraar S.B.A.I. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE , verzekeringsmaatschappij toegelaten onder FSMA nr om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 uit te oefenen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekeraar en diens onderaannemers door gebruik te maken van de term wij Verzekeringnemer Belfius Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE , verzekeringsagent toegelaten onder FSMA nr A Verzekerde personen a) Alle kaarthouders van een kredietkaart MasterCard Platinum, verdeeld door de verzekeringnemer. b) Alle natuurlijke personen die op het adres van de kaarthouder gedomicilieerd zijn. c) De minderjarige kinderen en minderjarige kleinkinderen van de kaarthouder of van de echtgen(o)ot(e) of partner die met de kaarthouder samenwoont, die niet gedomicilieerd zijn bij de kaarthouder maar wel occasioneel op het adres van de kaarthouder verblijven op het moment dat deze onder de hoede staan van een verzekerd persoon. f) aanhangwagens waarvan de afmetingen, lading inbegrepen, 6 meter lengte, 2,5 meter breedte of 2,5 meter hoogte overtreffen; g) gemotoriseerde rolstoelen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het verzekerde voertuig door gebruik te maken van de termen uw voertuig, uw caravan of uw aanhangwagen Woonplaats De domicilie van de kaarthouder van de kredietkaart MasterCard Platinum, verdeeld door de verzekeringnemer. Deze domicilie dient uw gewoonlijke verblijfplaats te zijn en zich in België te bevinden Ziekte Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, en die na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer Ongeval Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die, a) in geval van de waarborg hulpverlening aan personen, een lichamelijk letsel veroorzaakt dat na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer; of, b) in geval van de waarborg hulpverlening aan voertuigen en inzittenden, de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt. FOBE Geadopteerde kinderen van buitenlandse afkomst zijn verzekerd de dag na aankomst in België. Geadopteerde kinderen van Belgische afkomst zijn verzekerd de dag na hun domiciliëring op het adres van de kaarthouder. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen u of uw Verzekerde inzittenden a) De verzekerde personen die meerijden in uw voertuig. b) Elke persoon die gratis met u meerijdt in uw voertuig. Het aantal verzekerde inzittenden mag het maximaal aantal te vervoeren personen, door de constructeur van het voertuig voorzien, niet overschrijden Verzekerde voertuigen De voertuigen van de verzekerde personen (met een maximum van twee) die ingeschreven zijn in België en toebehoren aan of exclusief ter beschikking gesteld zijn van één van de verzekerden die op het adres van de kaarthouder van een kredietkaart MasterCard Platinum gedomicilieerd zijn, voor zover het gaat om: a) personenwagens, motorhomes, bestelwagens of gemengde voertuigen van minder dan 3,5 ton MTM; b) caravans, campingcars of aanhangwagens van minder dan 3,5 ton MTM, indien deze bij de verplaatsing getrokken worden door een verzekerd voertuig; c) moto s met een cilinderinhoud van minstens 50 cc; d) vervangwagens van dezelfde aard als het verzekerde voertuig, gedurende maximum 1 maand, indien het verzekerde voertuig buiten gebruik is ingevolge een door dit contract verzekerde schadegeval. Zijn dus geen verzekerde voertuigen en uitgesloten van dekking: a) huurvoertuigen, behalve leasingvoertuigen en voertuigen gehuurd voor een periode van minstens 6 maanden; b) voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen; c) voertuigen bestemd voor het bezoldigde vervoer van personen of goederen; d) voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten; e) residentiële caravans; 1.9. Pech Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die uw voertuig immobiliseert Repatriëring De terugkeer naar uw woonplaats, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Medische kosten Enkel medische kosten die het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer of tandarts komen in aanmerking. Het gaat om de volgende kosten: a) medische honoraria; b) opname - en behandelingskosten bij hospitalisatie; c) kosten van geneesmiddelen; d) kosten van tandheelkundige zorgen tot maximum 125 EUR per verzekerde persoon en per schadegeval; e) kosten van kinesitherapie tot maximum 125 EUR per verzekerde persoon en per schadegeval Immobilisatie van het voertuig en immobiliteitsduur a) Immobilisatie van het voertuig: ofwel de effectieve immobilisatie, ofwel een dermate gebrek aan het voertuig waardoor, volgens het bijstandplateau, het voortzetten van uw verplaatsing te gevaarlijk zou zijn. b) Immobiliteitsduur: de duur tussen de ontvangst door het bijstandplateau van uw eerste oproep en het einde van de herstelling van het voertuig conform de duurtijd van de herstelling die in overleg met de garagehouder werd bepaald Bagage a) Alle roerende voorwerpen die uw eigendom zijn en die u voor uw persoonlijk gebruik bij zich heeft. b) Worden niet beschouwd als bagage: motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, motorhomes, water- en luchtvaartuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal en materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen en meubilair. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 1/8

13 2. Voorwerp van dit contract Dit contract waarborgt de betaling van de voorziene bedragen en de levering van de voorziene prestaties binnen het kader van de bedragen en voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden. 3. Duur van dit contract en van de waarborg opzegging 3.1. Duur van dit contract De duur van dit contract stemt overeen met de duur van uw contract met de verzekeringnemer met betrekking tot uw kredietkaart MasterCard Platinum Waarborg De waarborgen vangen aan om 0 uur van de datum die vermeld is in uw contract met de verzekeringnemer met betrekking tot uw kredietkaart MasterCard Platinum. De waarborg geldt in België gedurende de volledige verzekerde duurtijd. De waarborg geldt buiten België alleen tijdens de eerste 90 dagen van uw verblijf in het buitenland. Na deze periode wordt er enkel dekking verleend indien een uitbreiding ter zake werd bedongen in een afzonderlijk contract Opzegging Zowel wijzelf, de kaarthouder van een kredietkaart MasterCard Platinum als de verzekeringnemer kunnen het contract opzeggen na een schadegeval of na een verzoek om hulpverlening, doch ten laatste 30 dagen na de uitbetaling van de schadevergoeding, de afhandeling van de hulpverlening, de weigering van de schadevergoeding of de hulpverlening. De opzegging wordt ten vroegste 3 maanden na de dag van de betekening van kracht. De opzegging kan van kracht worden 1 maand na de dag van de betekening ervan, indien de kaarthouder of een verzekerde een van de verplichtingen, ontstaan door het zich voordoen van het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgelijke partijstelling hebben ingediend tegen de de verzekerde of dat wij hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek De opzegging dient te gebeuren met een aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. De betaalde premies voor de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. 4. Territorialiteit Er is geen kilometervrijstelling van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Waar in de diverse bepalingen van dit contract over België, het buitenland of wereldwijd wordt gesproken, omvatten deze termen de volgende gebieden 4.1. Betreffende de rubriek hulpverlening aan personen a) Onder wereldwijd wordt verstaan: de hele wereld inclusief België. b) Onder het buitenland wordt verstaan: wereldwijde dekking behalve in België en een straal van 30 km vanaf de Belgische grens. c) Onder België wordt verstaan: België en een straal van 30 km vanaf de Belgische grens. geven geen recht op waarborg, tenzij er een uitbreiding terzake werd bedongen in een afzonderlijk contract. 6. Mededelingsplicht - De verzekerden zijn verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de duur van dit contract, aan ons alle bestaande nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hen bekend zijn en die zij redelijkerwijze moeten beschouwen als omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico. - Indien u geniet van een andere verzekering voor hetzelfde risico, dient u de waarborgen en de identiteit van deze verzekeraar(s) mee te delen aan ons. 7. Waarborgwijziging Wij kunnen de verzekeringsvoorwaarden aanpassen zonder wijziging van het risico. U kan het contract in dat geval opzeggen binnen de 90 dagen na ontvangst van het bericht van wijziging. 8. Handleiding bij schade 8.1. In geval van een mogelijk schadegeval dient u onmiddellijk, eventueel na ontvangst van de dringende eerste medische hulp, te telefoneren naar ons bijstandplateau op het nummer (bereikbaar 24 uur op 24) of een bericht per fax te versturen naar het nummer (eveneens bereikbaar 24 uur op 24), en de instructies te volgen. Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan dit plateau en dit hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Alleen voor uw ambulante medische kosten waarvan het totale bedrag minder is dan 250 EUR is een dergelijk voorafgaandelijk akkoord niet nodig Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, dient u het schadegeval schriftelijk te melden Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, dient u alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de vragen te antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen U dient de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade over te maken Alle redelijke maatregelen moeten genomen worden om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken De ziekte of het letsel in geval van een ongeval, dient u medisch te laten objectiveren De nodige maatregelen moeten genomen worden om de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen, de geneesheren van de verzekeraar toe te laten de medische informatie in verband met de betrokken persoon in te winnen en de door de verzekeraar aangestelde geneesheer toe te laten de betrokken persoon te onderzoeken Zowel in België als tijdens uw verblijf in het buitenland dient u de nodige maatregelen te nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de Sociale Zekerheid en bij elke verzekeringsinstelling Betreffende de rubriek hulpverlening aan voertuigen en inzittenden a) Onder het buitenland wordt geografisch Europa verstaan: het Europese vasteland, behalve België zoals hieronder bepaald, tot aan de Oeral-bergketen, de eilanden van de Middellandse Zee en Istanbul op de Bosporus. Behoren niet tot de definitie van geografisch Europa: Cyprus, Madeira, de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden, Groenland en IJsland. Bij twijfel is het raadzaam ons voor uw afreis te contacteren. b) Onder België wordt verstaan: België en een straal van 30 km van de Belgische grens. 5. Aanwezigheid in het buitenland Onze interventies in het buitenland, zowel voor de hulpverlening aan personen als voor de hulpverlening aan voertuigen en inzittenden, zijn alleen gedekt gedurende de eerste 90 dagen van uw verblijf in het buitenland. De gebeurtenissen die na deze 90 dagen plaatsvinden, 8.9. Zowel bij de ophaling als bij de aflevering van uw voertuig moet u een gedetailleerd verslag laten opmaken in verband met de staat van uw voertuig In geval van diefstal of vandalisme, moet u onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid van de plaats waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld. Alle hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen en slepingen worden met uw akkoord en onder uw toezicht uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties. Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt en de omvang van de schade hierdoor toeneemt, vervalt uw recht op eventuele verzekeringsprestaties. In geval echter van de bepalingen 8.2., 8.3., en 8.5. van dit artikel kunnen wij onze prestatie enkel verminderen met het door ons geleden nadeel. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de FOBE /8

14 opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op de eventuele verzekeringsprestaties. Een gerechtelijke procedure kan uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken in België aanhangig worden gemaakt. FOBE Subrogatie Wij treden voor het bedrag van de door ons uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kunnen wij van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door ons geleden nadeel. 10. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 11. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijke toelating aan Belfius Bank NV, Pachecolaan Brussel, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer, en aan S.B.A.I. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat Brussel, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beiden verantwoordelijk voor de verwerkingen, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op de uitgifte en het beheer van verzekeringscontracten, de evaluatie van het risico, het beheer van schadegevallen en geschillen, het opmaken van statistieken en het aanbieden van hun producten. De verzekeraar, de verzekeringnemer, de onderaannemer en zijn raadgevend geneesheer alsook eventuele deskundigen zullen de persoonlijke gegevens in het kader van bovenvermelde doelstellingen verwerken. U heeft het recht om u op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u eveneens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens door een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan de verantwoordelijken van de verwerkingen. U geeft door de onderschrijving van het contract aan uw behandelende geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar de medische attesten over te maken die nodig zijn om het contract uit te voeren, alsook de medische verklaring van overlijden met vermelding van de oorspronkelijke doodsoorzaak, overeenkomstig artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekering. U ontheft of stelt hiervoor alle behandelende artsen, verzorgingsinstellingen, wetsverzekeraars of elke andere instelling vrij van het medisch geheim. U geeft van nu af uw schriftelijke toestemming tot de verwerking van uw medische gegevens, en namelijk deze vermeld in het medische attest met betrekking tot de doodsoorzaak, door de raadgevend geneesheer van de verzekeraar en de in dit artikel vermelde personen. De medische gegevens zullen rechtstreeks aan de raadgevend geneesheer overgemaakt worden. 12. Klachten Zowel de verzekeringnemer, de verzekeraar als de Ombudsdienst van Belfius Insurance staan te uwer beschikking. Indien u niet tevreden bent met een bekomen antwoord kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ombudsdienst van Belfius Insurance, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kan u het geschil eveneens voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel ombudsman.as) of aan de Financial Services and Markets Authority, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel U kunt ook alle geschillen over deze polis voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken. 13. Correspondentie Elke kennisgeving met betrekking tot het beheer van uw polis dient te gebeuren aan de verzekeringnemer. Elke schadeaangifte dient telefonisch te gebeuren op het nummer dat in artikel 8.1. van dit contract vermeld staat. De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres vermeld in het contract met de verzekeringnemer met betrekking tot de kredietkaart MasterCard Platinum of naar het adres dat u ons later schriftelijk meedeelt. 14. Rechtsmacht Dit contract wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden, de bepalingen van de Belgische Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en het Belgische recht. 15. Uitsluitingen in dit contract Uitsluitingen van de waarborg Hulpverlening aan personen a) Situaties die verband houden met kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-ups, periodieke controle of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen. b) Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval. c) Diagnose, behandeling en medicatie die niet erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV). d) Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle zwangerschapscomplicaties na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien en hun gevolgen zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten Uitsluitingen van de waarborg Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden a) Iedere technische stoornis die zich voordoet tijdens uw verplaatsing, maar die op het moment van het vertrek uit uw woonplaats bekend was, alsook stoornissen die voortvloeien uit de slechte staat van het voertuig of het gebrekkige onderhoud ervan. Herhaalde pech of verergering van de pech ingevolge het niet herstellen van het voertuig alsook het systematisch terugroepen van een serie voertuigen zijn eveneens uitgesloten. b) Gewone onderhoudskosten en -werken, brandstofkosten, kosten van onderdelen en wisselstukken, bestek- en herstellingskosten. c) Douane-, transito- en tolkosten, taksen, boetes en restaurantkosten. d) Diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voertuig of de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoed die zich voordoet tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring. Alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder kan aansprakelijk gesteld worden voor de door hem uitgevoerde prestaties. e) Het stopzetten van de productie van wisselstukken door de constructeur, de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van de wisselstukken. f) De verzending van een motor Uitsluitingen die gemeenschappelijk zijn aan alle waarborgen a) Alle schadegevallen die bestonden vooraleer of op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of die reeds bestonden op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, en hun gevolgen. b) Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, of op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was. c) Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats, en hun gevolgen. Indien u echter nà het vertrek vanuit uw woonplaats hervalt of een complicatie heeft van een ziekte waaraan u reeds leed op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, blijft u wel verzekerd voor zover deze ziekte stabiel was gedurende 3 maanden voor het vertrek vanuit uw woonplaats en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 3 maanden voor het vertrek vanuit uw woonplaats. d) Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling. e) Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, gebruik van verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme. f) Roekeloos gedrag, werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden. g) Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers. h) Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige verdediging. 3/8

15 i) Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan ongeacht welke sport of competitie, en de trainingen. Hieronder valt ook elke sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally s, raids...) en de trainingen. j) Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillige veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen. k) Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer. l) Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme. m) Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen Niet-gewaarborgde hulpverlening in geval van uitsluitingssituaties Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kunnen wij u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening betaald worden. II. Hulpverlening aan personen 1. Wereldwijde hulpverlening aan personen 1.1. Vervoer of repatriëring Vervoer of repatriëring van uzelf Als u op verplaatsing bent en u tengevolge van een ziekte of een ongeval vervoerd of gerepatrieerd moet worden, organiseren wij en nemen ten laste: a) uw vervoer vanaf de plaats waar u geïmmobiliseerd bent naar ofwel uw woonplaats ofwel een ziekenhuis dat zo dicht mogelijk bij uw woonplaats gelegen is ofwel naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. De repatriëring wordt uitgevoerd onder medische begeleiding indien uw gezondheidstoestand dit vereist. Zowel transport als repatriëring gebeuren per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen of met elk ander geschikt vervoermiddel. De beslissing tot en de wijze van transport of repatriëring, de keuze van het vervoermiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door onze medische dienst en na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is. b) het vervoer van één verzekerde persoon om u te begeleiden tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis Vervoer of repatriëring van de andere verzekerde personen die u vergezelden Als door uw vervoer of repatriëring zoals bepaald in punt van deze rubriek de andere verzekerde personen die u vergezelden hun verplaatsing niet meer kunnen verder zetten op de geplande manier, komen wij tussen, naar keuze van deze verzekerde personen, door: - ofwel de organisatie en de betaling van hun vervoer of repatriëring; - ofwel de betaling van de extra kosten die nodig zijn om hun verplaatsing verder te zetten, en dit tot maximaal de kosten die zij gehad zouden hebben voor hun vervoer of repatriëring Vervangingschauffeur Indien, doordat wij zijn tussengekomen naar aanleiding van een ziekte, ongeval of overlijden, het verzekerde voertuig niet meer kan bestuurd worden door de bestuurder of een andere passagier, organiseren en betalen wij het vervoer van een door u of door ons aangestelde persoon om het voertuig terug te brengen naar zijn gebruikelijke staanplaats in België samen met de verzekerde inzittenden, aanhangwagen of caravan en de bagage die niet door de gerepatrieerde personen kon worden meegenomen en indien nodig één hotelnacht voor deze persoon. Wij zijn niet gehouden deze verbintenis na te leven indien uw voertuig niet rijklaar is, één of meerdere zware gebreken vertoont, zich in overtreding bevindt t.o.v. het verkeersreglement van de te doorkruisen landen, de bepalingen van de technische autokeuring of de verplichte autoverzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid Verlenging van uw verblijf Als u op verplaatsing bent en u moet uw verblijf ingevolge een ziekte of een ongeval op medisch voorschrift verlengen, zorgen wij voor: a) de betaling van de hotelkosten voor maximaal tien nachten per verzekerde persoon; b) de organisatie en de betaling van uw repatriëring naar uw woonplaats bij het einde van het verlengd verblijf Hospitalisatie op verplaatsing Als u op verplaatsing bent en u dient ingevolge een ziekte of een ongeval gehospitaliseerd te worden en: a) indien u jonger bent dan 18 jaar en zonder uw ouders op verplaatsing bent, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid vanaf zijn of haar woonplaats in België, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 10 nachten voor deze persoon. b) indien u jonger bent dan 18 jaar en uw volwassen begeleider kan om medische redenen niet meer voor u zorgen terwijl geen andere begeleider de zorgen om u kan overnemen, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid of een hostess vanaf zijn of haar woonplaats in België; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 2 nachten voor deze persoon. c) indien u alleen op verplaatsing bent en meer dan 5 dagen in het ziekenhuis dient te verblijven, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid vanaf zijn of haar woonplaats in België, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 10 hotelnachten voor deze persoon. Indien de hospitalisatie een vervoer of repatriëring vereist, komen wij tussen volgens de bepalingen van het bovenstaande punt 1.1. in de rubriek II. Hulpverlening aan personen Skipass en skilessen Indien u, ingevolge uw ziekte of ongeval moet gerepatrieerd worden of u in de fysieke onmogelijkheid verkeert, bevestigd door een geneesheer ter plaatse, om uw skipass en/of uw skilessen verder te gebruiken, betalen wij uw skipass en/of skilessen terug naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot maximaal 200 EUR in het totaal Blokkering van uw bank-en kredietkaarten Wij helpen u bij het blokkeren van uw bank- en kredietkaarten door voor u de nodige contacten te verzorgen, voor zover u ons voorziet van de nodige gegevens in verband met de betrokken rekeningen Inlichtingendienst Wij delen u het adres en telefoonnummer mee van de volgende medische diensten in België: - ziekenhuizen en klinieken; - ziekenwagendiensten in uw omgeving; - instellingen voor thuisverzorging; - verhuurders van medisch materiaal; - kuuroorden; - revalidatiecentra; - apothekers en geneesheren van wacht; - bejaardentehuizen in uw omgeving. Wij kunnen u helpen uw reis voor te bereiden door het geven van informatie over: - de hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen; - de verplichte en aanbevolen inentingen; - de administratieve formaliteiten voor reizigers, voertuigen en huisdieren; - de adressen van buitenlandse consulaten en toerismebureaus in België, en van Belgische consulaten in het buitenland. Deze inlichtingendienst is operationeel van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Deze inlichtingen kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd en verstrekt. FOBE /8

16 2. Hulpverlening aan personen enkel geldig in het buitenland 2.1. Medische kosten Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval u overkomen in het buitenland medische kosten dient te betalen, nemen wij de buitenlandse medische kosten ten laste tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij uw mutualiteit of elke andere verzekering. In geval van ziekte of ongeval u overkomen in Noord-Amerika wordt onze maximale tussenkomst opgetrokken tot EUR per verzekerde persoon en per schadegeval. In geval van hospitalisatie kunnen wij de medische kosten voorschieten. Onder de hierboven vermelde medische kosten verstaan wij: - de buitenlandse medische kosten; - het plaatselijke vervoer in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen tot EUR; - het plaatselijke vervoer in het buitenland, per ziekenwagen indien voorgeschreven door een geneesheer Voortijdige terugkeer Wij organiseren en nemen ten laste, op basis van de medische getuigschriften van de behandelende geneesheer, de repatriëring van alle verzekerde personen en de huisdieren die hen vergezellen wanneer zij in het buitenland verblijven en voortijdig naar hun woonplaats willen terugkeren in de volgende gevallen: a) Onverwacht overlijden of hospitalisatie van meer dan 5 dagen van een familielid tot in de tweede graad of diens echtgeno(o)t(e) of partner in België. Indien het betrokkene familielid jonger is dan 16 jaar volstaat een hospitalisatie van meer dan 2 dagen. b) Onverwacht overlijden van een voor het dagelijkse beheer onmisbare vennoot of vervanger bij vrij beroep. c) Zware schade aan de domicilie van de kaarthouder ingevolge brand, storm, ontploffing of natuurrampen (aardbeving, overstroming, terreinverzakking) Overlijden van een verzekerde Regeling van begrafenis of crematie Indien een verzekerde persoon overlijdt in het buitenland en de erfgenamen verkiezen de overledene naar België over te laten brengen, organiseren wij en nemen ten laste: a) De repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar een funerarium naar keuze in België. De balseming, een zinken kist en de douanekosten worden eveneens vergoed. b) De post mortem behandeling, lijkkist inbegrepen tot maximaal 750 EUR per verzekerde overledene. De kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling zelf echter worden door ons nooit ten laste genomen. Indien een verzekerde persoon overlijdt in het buitenland en de erfgenamen verkiezen de overledene ter plaatse te laten begraven of cremeren, nemen wij de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse ten laste tot maximaal 750 EUR per verzekerde overledene. Hieronder vallen de post mortem behandeling en het kisten, de lijkkist, het plaatselijke vervoer van het stoffelijk overschot, de begrafenis of crematie met uitsluiting van de rouwdienst en de eventuele repatriëring van de urne Verlies of diefstal van uw geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen Bij verlies of diefstal van uw geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen in het buitenland organiseren wij de vervanging ervan en nemen de verzendingskosten ten laste onder de volgende voorwaarden die alle samen vervuld moeten zijn: a) deze zaken zijn onmisbaar; b) gelijkwaardige alternatieven zijn ter plaatse onbeschikbaar; c) de geneesmiddelen werden voorgeschreven door een geneesheer; d) deze zaken zijn erkend door de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV). U moet vooraf het akkoord van onze medische dienst bekomen. Een tussenkomst kan geweigerd worden indien zij strijdig is met de plaatselijke wetgeving. De aankoopprijs van de geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen dient u aan ons terug te betalen binnen de 30 dagen na de betaling Verlies of diefstal van uw bagage Als uw bagage in het buitenland verloren of gestolen is, zorgen wij voor: a) de organisatie en betaling van de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze koffer dient door een door u aangestelde persoon afgeleverd te worden op het overeengekomen adres; b) de bijstand bij het opzoeken van uw verloren bagage bij lijnvluchten; c) de vergoeding van de strikt noodzakelijke aankopen tot een maximum bedrag van 250 EUR per verzekerde persoon en op vertoon van de aankoopbewijzen. Deze laatste bepaling geldt enkel bij niet aflevering van de bagage door een luchtvaartmaatschappij in het buitenland Verlies of diefstal van uw identiteitspapieren of vervoerbewijzen a) Bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum) in het buitenland, bezorgen wij u informatie in verband met de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of met het Belgische consulaat en betalen wij de administratieve kosten tot 125 EUR voor hun vervanging terug, op voorwaarde dat u alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland, zoals aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat, enz; b) Wij zorgen voor de terbeschikkingstelling van de nodige vervoerbewijzen om uw reis voort te zetten bij verlies of diefstal van uw vervoerbewijzen, mits voorafgaande betaling door uzelf of een door u aangestelde persoon Ziekte of ongeval van uw huisdier Als uw huisdier dat u vergezelt in het buitenland ziek wordt of er een ongeval heeft, nemen wij de kosten van een dierenarts ten laste tot maximaal 65 EUR. 3. Hulpverlening aan personen enkel geldig in België Naast de hulpverlening voorzien in punt II.1., waarborgen wij eveneens: FOBE Repatriëring van de overige verzekerde personen en van het verzekerde voertuig Hiervoor organiseren wij en nemen ten laste: - ofwel het vervoer van één verzekerde persoon naar diens woonplaats of de plaats van begrafenis of crematie in België en desgewenst zijn of haar terugkeer naar het verblijf in het buitenland - ofwel het vervoer van twee verzekerde personen naar hun woonplaats of plaats van begrafenis of crematie in België. De repatriëring van één of meerdere verzekerde personen gebeurt op voorwaarde dat deze persoon of personen niet zelf of via hun reisorganisator naar hun woonplaats kunnen terugkeren met het vervoermiddel dat gebruikt werd voor de heenreis of voorzien is voor de terugreis. Indien het verzekerde voertuig in het buitenland moet achterblijven omdat geen van de verzekerde personen ermee kan terugkeren, organiseren wij de repatriëring ervan Opsporings- en reddingskosten Bij een ongeval of verdwijning vergoeden wij de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval met inbegrip van de vervoerskosten per helikopter en per slede Overlijden van een verzekerde Indien tijdens een verplaatsing in België een verzekerde persoon overlijdt, organiseren wij en nemen ten laste: Het vervoer van het stoffelijke overschot Wij nemen de repatriëring van het stoffelijke overschot ten laste van de plaats van overlijden naar een funerarium in België. Wij dragen echter niet bij in de kosten voor de lijkkist, de post mortem behandeling, de rouwdienst, de begrafenis of de crematie Het vervoer van de andere verzekerde personen die de overledene vergezelden op het moment van overlijden Voor deze andere verzekerde personen organiseren wij: - indien zich op de plaats van het overlijden een rijklaar verzekerd voertuig bevindt maar geen enkele van de verzekerde personen zich in staat acht het voertuig te besturen: het zenden van een vervangingschauffeur of een door één van de verzekerden aangestelde persoon om de verzekerden met het verzekerde voertuig naar hun woonplaats te brengen; 5/8

17 - indien zich op de plaats van het overlijden geen of een niet-rijklaar voertuig bevindt: het vervoer van de verzekerden naar hun woonplaats en wat het verzekerde voertuig betreft de pechverhelping of sleping ervan naar de dichtstbijzijnde garage Medische hulpverlening Indien u onverwacht ziek wordt of u heeft een ongeval, en wanneer de behandelende geneesheer een dringende ziekenhuisopname voorschrijft, organiseren wij en nemen ten laste: a) het vervoer per ziekenwagen naar een dichtbijgelegen ziekenhuis; b) uw terugkeer naar uw woonplaats indien u niet in staat bent zich op een normale manier te verplaatsen Gezinshulp Indien de verzekerde, die gewoonlijk instaat voor het huishouden, in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, zullen wij: - ofwel de heenreis naar en de terugreis van uw woonplaats van een in België verblijvende persoon van uw keuze organiseren en ten laste nemen; - ofwel de kosten voor een huishoudster van uw keuze in uw woning, tot maximaal 125 EUR ten laste nemen Opvang voor gehandicapte verzekerden Indien de verzekerde, die instaat voor de dagelijkse niet-medische opvang en verzorging van een andere inwonende gehandicapte verzekerde (blijvende invaliditeit van minstens 67%), in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van de inwonende gehandicapte verzekerde van en naar de plaats waar deze tijdelijk opgevangen kan worden ten belope van maximaal 125 EUR Kinderopvang Indien één van de verzekerde ouders in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, organiseren wij en nemen de komst ten laste van een persoon gedomicilieerd in België die de inwonende kinderen, jonger dan 16 jaar, kan opvangen en dit ten belope van maximaal 125 EUR Opvang van huisdieren Indien u in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft en niemand voor uw huisdieren kan zorgen, organiseren wij en nemen de kosten ten laste voor opvang van uw hond of kat ten belope van maximaal 100 EUR Psychologische bijstand naar aanleiding van een homejacking Indien u het slachtoffer werd van een home-jacking op uw adres en voor zover deze bijstand voorgeschreven werd door een geneesheer, organiseren wij en nemen de psychologische bijstand ten laste die vereist zou zijn. Deze bijstand wordt in ieder geval beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog in België. Onder home-jacking wordt verstaan: de situatie waarbij derden zich op wederrechtelijke wijze toegang verschaffen tot uw domicilie met bedreiging van of geweld op de verzekerde personen en hierbij het verzekerde voertuig gestolen wordt of een poging daartoe wordt ondernomen. III. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden 1. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden geldig zowel in België als in het buitenland 1.1. Pechverhelping en sleping Ingeval van immobilisatie van uw voertuig door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, organiseren wij en nemen ten laste: a) het sturen van een pechverhelper ter plaatse; b) de sleping van het geïmmobiliseerde voertuig naar een dichtbijzijnde garage, indien de pechverhelper uw voertuig ter plaatse niet rijklaar kan maken; c) het vervoer van alle verzekerde inzittenden naar de garage waarheen uw voertuig gesleept wordt. Voor alle bovenstaande diensten samen nemen wij maximaal 200 EUR ten laste. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten blijven altijd voor uw rekening Brandstoftekort Ingeval van immobilisatie van uw voertuig door een brandstoftekort, sturen wij een persoon met een voorraad brandstof die voldoende is om het dichtstbijzijnde benzinestation te bereiken. De kosten van de brandstof blijven voor uw rekening Lekke band of banden Ingeval van een lekke band, organiseren wij de vervanging ter plaatse van de lekke band door uw reservewiel. De kosten voor deze interventie blijven echter voor uw rekening indien u niet beschikt over een reservewiel in goede staat. Indien uw voertuig meerdere lekke banden tegelijkertijd heeft, is punt 1.1. van toepassing en organiseren wij de sleping van uw voertuig Sleutelprobleem Indien uw voertuig door een sleutelprobleem geïmmobiliseerd is, organiseren wij en nemen de kosten ten laste: a) voor het sturen van een pechverhelper ter plaatse die het voertuig probeert te openen. De eventuele opening gebeurt steeds in uw aanwezigheid en met uw toestemming. Wij kunnen de opening weigeren indien deze schade aan uw voertuig zou berokkenen; b) voor de sleping van uw voertuig naar de dichtstbijzijnde garage, indien de pechverhelper er niet in slaagt uw voertuig te openen; c) tot maximaal 65 EUR voor het ophalen of opsturen van dubbele sleutels en de bewaking van uw voertuig gedurende maximaal 24 uur Diefstal van het voertuig Indien uw voertuig gestolen wordt en niet binnen de 24 uur na aangifte teruggevonden wordt en: a) u wenst uw verplaatsing verder te zetten, dan organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van alle verzekerde inzittenden naar uw bestemming voor maximaal hetzelfde bedrag als de repatriëringskost; b) u wenst terug te keren naar uw woonplaats, dan organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van alle verzekerde inzittenden naar uw woonplaats Indien uw voertuig bovendien binnen de zes maanden na de diefstal wordt teruggevonden en u niet schadeloos gesteld werd door een verzekeraar, komen wij als volgt tussen: a) Indien uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden, organiseren wij de repatriëring van uw voertuig volgens uw keuze: - Ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats in België naar het voertuig organiseren en eveneens 1 hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. - Ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen. b) Indien uw voertuig niet rijklaar wordt teruggevonden, heeft u twee mogelijkheden: - Indien u de wagen ter plaatse laat herstellen: wij organiseren de repatriëring van uw herstelde voertuig volgens uw keuze. - Ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt. - Ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats naar het voertuig organiseren en eveneens 1 hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen. - Indien u de repatriëring van het voertuig voor een herstelling in België wenst, organiseren wij de repatriëring en nemen ze ten laste. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. - Indien uw voertuig in België wordt teruggevonden, is onze tussenkomst beperkt tot 200 EUR. FOBE /8

18 FOBE Car-jacking Indien u het slachtoffer werd van een car-jacking en voor zover deze bijstand voorgeschreven werd door een geneesheer, organiseren wij en nemen de psychologische bijstand ten laste die vereist zou zijn. Deze bijstand wordt in ieder geval beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog in België. 1.7 Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand, sleutelprobleem of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als vermeld in de bovenstaande punten 1.1. tot en met 1.5. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximaal 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 1.1. bij repatriëring en punt 1.5. bij diefstal. 2. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden enkel geldig in het buitenland 2.1. Vervoer en repatriëring Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door ons naar een garage wordt gesleept: a) Indien de immobiliteitsduur maximum 5 kalenderdagen bedraagt, zorgen wij ofwel voor het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun bestemming, ofwel voor hun bijkomende overnachtingen in een hotel op de plaats van de immobilisatie tot het einde van de herstelling. Onze tussenkomst is in beide situaties beperkt tot 250 EUR per schadegeval. b) Indien de immobiliteitsduur meer dan 5 kalenderdagen bedraagt, organiseren wij en nemen ten laste: - De repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun bestemming voor maximaal hetzelfde bedrag als de repatriëringskost. - De repatriëring van uw voertuig indien u de herstelling in België verkiest. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. De eventuele stallingskosten van uw voertuig in afwachting van of tijdens de repatriëring worden vergoed tot maximaal 65 EUR. - Het vervoer van een persoon die uw herstelde wagen ophaalt indien u uw voertuig ter plaatse laat herstellen. U heeft de keuze: ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt, ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats naar het voertuig organiseren en eveneens één hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen Vervangwagen Indien wij niet reeds tussenkwamen voor de waarborgen die voorzien zijn in artikel III.2.1.b) van deze algemene voorwaarden, vergoeden wij een vervangwagen gedurende de periode van immobiliteit of onbeschikbaarheid van uw voertuig met een maximum van 5 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de immobiliteit of de onbeschikbaarheid, wanneer uw voertuig: a) voor minstens 24 uur geïmmobiliseerd wordt door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme in het buitenland, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door onze interventie naar een dichtbijzijnde garage werd gesleept. b) gestolen werd in het buitenland en u waarschijnlijk gedurende minstens 24 uur niet over uw voertuig zal beschikken. Wij nemen enkel de huurprijs ten laste van een personenwagen van dezelfde categorie als uw voertuig, met een maximum van categorie B (bijvoorbeeld Ford Focus, Volkswagen Golf...) voor lokaal gebruik. U bent de huurder van het voertuig. U dient rekening te houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheid en de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop-off kosten, de brandstofkosten en de bijkomende verzekeringen en verzekeringsvrijstellingen blijven te uwer laste. Wij zijn niet verplicht tot bijkomende interventies indien u niet over een vervangwagen kunt beschikken omdat u niet aan de voorwaarden van de verhuurder beantwoordt. Uitzonderlijke verlenging Indien de immobiliteitsduur van uw voertuig in het buitenland meer bedraagt dan vijf dagen, organiseren en betalen wij een vervangwagen voor een periode van in totaal maximum tien dagen opeenvolgende kalenderdagen indien u verkiest dat uw geïmmobiliseerd voertuig niet gerepatrieerd wordt en indien u ter plaatse wenst te wachten op het einde van de immobilisatie van uw voertuig. Alle betalingen die wij bij de toepassing van dit artikel en artikel III.2.1.a) van deze algemene voorwaarden samen ten laste nemen mogen de kosten die wij ten laste zouden hebben genomen naar aanleiding van de repatriëring van de verzekerde inzittenden niet overstijgen Stallingskosten Wij nemen de stallingskosten ten laste vanaf de dag van immobilisatie tot de dag van afhaling voor transport of repatriëring. Indien het echter gaat om een gestolen voertuig dat in het buitenland werd teruggevonden, worden deze kosten vergoed tot maximaal 65 EUR Wisselstukken Als u wisselstukken nodig heeft in het buitenland en indien deze wisselstukken ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en onontbeerlijk zijn voor de goede werking van uw voertuig en voor de veiligheid van de passagiers, organiseren wij en nemen de verzending ervan ten laste, rekening houdend met de lokale en internationale wetgeving terzake. Onze tussenkomst is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. U moet ons uw aanvraag tot wisselstukken schriftelijk per fax bevestigen. De prijs van de wisselstukken en de douane- en transitokosten die wij hebben voorgeschoten dient u binnen de 30 dagen volgend op de verzending aan de hulpverlener terug te betalen Achterlating van uw autowrak Indien de immobiliteitsduur van uw voertuig meer bedraagt dan 5 dagen en indien u uw wrak ter plaatse dient achter te laten, organiseren en betalen wij het achterlaten van het wrak of het transport om het wrak uit het land te vervoeren indien het daar niet mag blijven. De kosten die wij ten laste nemen naar aanleiding van de achterlating van het wrak zijn beperkt tot 65 EUR voor de bewakingskosten en tot 620 EUR voor de administratie- en transportkosten Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als in de punten 2.1., 2.3. en 2.4. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximum 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 2.1. bij repatriëring. 3. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden enkel geldig in België Naast de hulpverlening voorzien in punt III.1., waarborgen wij eveneens: 3.1. Vervoer en repatriëring Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door ons naar de garage wordt gesleept: a) Indien de immobiliteitsduur maximum 24 uur bedraagt, zorgen wij voor: 7/8

19 - de repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van deze personen naar hun bestemming in België. - het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats van de persoon die u aanstelt om het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften. b) Indien de immobiliteitsduur meer dan 24 uur bedraagt, zorgen wij voor: - de repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van deze personen naar hun bestemming in België. - de repatriëring van uw voertuig naar een garage dichtbij uw woonplaats indien u het voertuig niet ter plaatse laat herstellen. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. - het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats van de persoon die u aanstelt om het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats indien u uw voertuig ter plaatse laat herstellen. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften Vervangwagen Wij organiseren en nemen een vervangwagen ten laste gedurende de periode van immobiliteit of onbeschikbaarheid van uw voertuig met een maximum van 10 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de immobiliteit of de onbeschikbaarheid, wanneer uw voertuig in België: a) voor minstens 24 uur geïmmobiliseerd wordt door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door onze interventie naar een dichtbijzijnde garage wordt gesleept. b) gestolen werd en u waarschijnlijk gedurende minstens 24 uur niet over uw voertuig zal beschikken. Wij nemen enkel de huurprijs ten laste van een personenwagen van dezelfde categorie als uw voertuig, met een maximum van categorie B (bijvoorbeeld Ford Focus, Volkswagen Golf... ). U bent de huurder van het voertuig. U dient rekening te houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheid en de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop-off kosten, de brandstofkosten en de bijkomende verzekeringen en verzekeringsvrijstellingen blijven te uwer laste. Wij zijn niet gehouden tot bijkomende interventies indien u niet over een vervangwagen kunt beschikken omdat u niet aan de voorwaarden van de verhuurder beantwoordt Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als in het punt 3.1. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximaal 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 3.1. bij repatriëring. IV. Bijkomende bepalingen i.v.m. hulpverlening aan personen en aan voertuigen en inzittenden 1.2. Betaling van de hotelnachten Wij nemen de kosten ten laste voor een kamer met ontbijt tot maximum 65 EUR per nacht en per persoon Dringende boodschappen Indien u een dringende boodschap wenst door te geven naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis (ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde), doen wij het nodige om deze boodschap aan de door u aangeduide personen over te maken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap, die moet voldoen aan de Belgische en internationale wetgeving. 2. Bepalingen enkel geldig in het buitenland 2.1. Telecommunicatiekosten In geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening betalen wij u de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om ons te bereiken terug Transfer van geld Wij kunnen u geld in deviezen ter beschikking stellen tot het equivalent van EUR in volgende gevallen, op voorwaarde dat het equivalent in EUR vooraf aan ons werd betaald. Indien het equivalent niet vooraf aan ons kan worden betaald, kunnen wij het bedrag voorschieten op voorwaarde dat u ons van de nodige waarborgen voorziet en de som aan ons terugbetaalt binnen de 30 dagen na het voorschieten ervan. a) Indien u in het buitenland bent, wij een door dit contract gewaarborgde interventie doen en u behoefte heeft aan financiële middelen ter plaatse. b) Indien u in het buitenland niet kan beschikken over de nodige financiële middelen door een technisch probleem met uw bank- of kredietkaart (een niet toegestane debetstand doet uw recht op deze waarborg vervallen) of wegens technische problemen aan het betaalnetwerk Achtergelaten reisgoed Indien uw repatriëring of transport in dit contract gedekt is en geen enkele reisgezel uw reisgoed kan terugbrengen, zorgen wij voor: a) de organisatie en betaling van de vervoerskosten om het reisgoed naar uw woonplaats te brengen tot 150 EUR per verzekerde persoon. b) de organisatie en betaling van de repatriëring van uw hond of uw kat die u vergezelden. De voor het vervoer nodige quarantaine- en dierenartskosten blijven te uwer laste Gerechtelijke vervolging Indien u gerechtelijk vervolgd wordt n.a.v. een ongeval, schieten wij de volgende zaken voor: a) Erelonen van uw buitenlandse advocaat tot EUR per verzekerde persoon; b) De in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom tot EUR per verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland opgesloten wordt in de gevangenis of het gevaar loopt opgesloten te worden. U moet ons deze voorgeschoten sommen terugbetalen binnen de 30 dagen na de door ons uitgevoerde betaling. Indien de plaatselijke overheid echter voor deze termijn de betaalde borgsom vrijgeeft, moet u deze onmiddellijk aan ons terugbetalen Taalproblemen Indien u in het buitenland ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan in het kader van een door dit contract verzekerde hulpverlening, staan wij u bij in de mate van onze mogelijkheden. Indien in het kader van de verleende diensten een beroep moet worden gedaan op een tolk, nemen wij de kosten hiervoor ten laste tot 125 EUR. 1. Bepalingen geldig zowel in België als in het buitenland 1.1. Transport en repatriëringsmodaliteiten Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebeuren vervoer, transport of repatriëring per vliegtuig in economy class of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan km bedraagt. Het noodzakelijke vervoer naar of vanaf de betreffende luchthavens of stations is inbegrepen. Wij houden hierbij rekening met de reismiddelen en de kosten die oorspronkelijk gepland waren en geven voorrang aan deze middelen indien deze nog gebruikt kunnen worden. FOBE /8

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Polisnummer: 2.009.806/0029 Belfius Bank NV Pachecolaan

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel de Kaarthouder Polisnummer: 2.009.806/0036 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Belfius Bank NV Pachecolaan 44

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Dexia Bank België NV Pachecolaan 44 1000 Brussel de Kaarthouder

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Aankoopbeveiliging MasterCard Red

Nadere informatie

Belfius MasterCard Platinum

Belfius MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius MasterCard Platinum Polis 2.040.119 Reisverzekering Schadeaangifte Algemene gegevens

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING Polis n : 64813368 geldig vanaf 01/01/2012.

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Platinum

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Platinum Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040. Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040. Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Claims Department Pleinlaan,

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 r Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Inleiding Rabobank Nederland heeft voor u een overeenkomst

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS COLLISION DAMAGE WAIVER SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS COLLISION DAMAGE WAIVER SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) VERTRAAGDE BAGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) VERTRAAGDE BAGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / Mastercard

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD WAARBORG GEMISTE AANSLUITING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD WAARBORG GEMISTE AANSLUITING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account

REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account Hierbij wordt verklaard dat de Houder van dit certificaat als American Express Corporate Card- of Business

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS TICKET UPGRADE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS TICKET UPGRADE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer :

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer : SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS - TRAVEL ACCIDENT SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS - TRAVEL ACCIDENT SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Q8 World MasterCard kaart Beobank

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Verzekeraar: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263g B -1050 Brussel - België De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Een wereld van privileges

Een wereld van privileges Een wereld van privileges Conciërgediensten op maat, exclusieve aanbiedingen en privileges voor leden, een complete verzekering en volledige bijstand. Bovendien zijn de opname- en betalingslimieten aangepast

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1

Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1 Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1 Verordening (EU) nr. 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

GLOBALE ANNULATIEVERZEKERING Algemene Voorwaarden

GLOBALE ANNULATIEVERZEKERING Algemene Voorwaarden GLOBALE ANNULATIEVERZEKERING Algemene Voorwaarden Rue des Deux Eglises 20 Tweekerkenstraat Bruxelles 1000 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening»

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» - SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» ALGEMENE INFORMATIE De Plus zichtrekening is een rekening van: Beobank NV/SA Boulevard Général Jacques 263g B-1050 Bruxelles België Verzekeringmaatschappij: De dekking

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Beobank Visa Gold Beobank World Travel MasterCard - SCHADEAANGIFTE - BESCHERMING VAN VERTRAGING EN VERLIES VAN BAGAGE Polisnummer: 64813373-64813374

Beobank Visa Gold Beobank World Travel MasterCard - SCHADEAANGIFTE - BESCHERMING VAN VERTRAGING EN VERLIES VAN BAGAGE Polisnummer: 64813373-64813374 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263G B-1050 Brussel België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE. Versie 01/02/2012. TeleClaims. Bij schade:

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE. Versie 01/02/2012. TeleClaims. Bij schade: Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE Versie 01/02/2012 TeleClaims Bij schade: E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be Fax: 02/664.40.73 Tijdens de kantooruren: 02/664.45.25 Indien

Nadere informatie