Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode Disclaimer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode 2016-2020. Disclaimer"

Transcriptie

1 zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. Disclaimer Formele eisen aanvraag samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de omroepverenigingen die deel uitmaken van de 7 op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën; 7 zit alles erbij: 7 ingediend door samenwerkingsomroep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in 7 op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); Voor alle aanvragers: model; - het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over NPO, de NOS en de NTR bevat; - de - de - ondertekende - ondertekende omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere beschrijving - samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie inclusief organogram van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, van de aanvrager en als deze een samenwerkingsom roep is, tevens van de om roepverenigingen die deel uitmaken van de - overzicht 7 aansluiting bij de NTR of bij een andere aanvrager van een erkenning, zijnde een Aanvragers voorlopige erkenning: minimaal leden. Aanvragers erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. 1 Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep, Stb. 2009,300 2 (Kamerstukken 1, , 33541, nr.a) 1 Ledental ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit 7 geen erkenning in vorige periode; Specifiek voor aanvragers van een voorlopige erkenning: tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; notariële akten van oprichting van de financiën van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode

2 Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: Een omroeporganisatie zijn aan abonnement op omroepgids of ander product). daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling v de contributie van minimaal C 5,72 zelf hebben betaald; V in Nederland wonen; V een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven 2 Staatscourant 2013 nr juli 2013 bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde. V redactioneel onafhankelijk van derden en een programmastatuut; V regelgeving (sluik)reclame en sponsoring; V bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer); V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de V regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten; V naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties van de raad van Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; v ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de financiële administratie en controle; en contracten met derden aan deze eis; en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie, waaronder v rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast landelijke publieke omroep; V goed bestuur (naleven NPO-gedragscodes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, V niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden beloningen, integriteitregels); verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) v heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. - verenigingsactiviteiten; - jaarverslagen; omroeporganisatie en onderliggende verenigingen; het programmabeleid van de omroeporganisatie pluriformiteit van de publieke omroep o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de v leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften; v statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen; V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek); V statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op - statutaire - samenwerkingsovereenkomsten - besluitvormings- en benoemingsstructuur; en intentieverklaringen; organisatie en bevoegdheden van de organen van de V vôér de peildatum lid zijn geworden; V 16 jaar en ouder zijn; Peildatum: 1 april 2014e. Voor het ledental tellen mee de leden die:

3 v beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke Omroep. met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; 7 eventuele afspraken met andere omroeporganisaties worden beschreven in de aanvraag / bereid afspraken te maken en na te komen met de NPO en met andere 7 loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; omroeporganisaties; 3 heeft, kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. zal dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve De peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media moeten bij het ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrempel is dus niet genoeg, er moet 7 aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende 7 alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; 7 nieuwe stroming c.q. werken vanuit een andere maatschappijvisie of -overtuiging dan 7 door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen; 7 door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; een nieuwe stroming vertegenwoordigt; programmatische toegevoegde waarde heeft; sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; bijdrage leveren aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat de aanvrager van een voorlopige erkenning: wanneer zij de verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende Aanvragers van een voorlopige erkenning komen alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking Toegevoegde waarde (alleen voor aanvragers voorlopige erkenning) belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). 7 voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); aansnijden in haar programmering en de invalshoeken en aanpak die zij daarbij kiest, 2008; / de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema s die de omroeporganisatie wil / bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of 7 bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet 7 voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en 7 bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatieovereenkomst, overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: Programmabeleid en identiteit Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. Bereidheid tot samenwerking

4 Formele eisen aanvraag behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke om roep van zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen Disciaimer 1 Staatscourant 2013 nr juli (Kamerstukken 1, , 33541, nr.a) erkenning en de financiering van de publieke omroep, Stb. 2009,300 1 Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de V in Nederland wonen v 16 jaar en ouder zijn v v66r de peildatum lid zijn geworden Aanvraag erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door Commissariaat. Peildatum: 1 april 2014e. Voor het ledental tellen mee de leden die: Ledental aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; omroepverenigingen die deel uitmaken van de NPO, de NOS en de NTR bevat; samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over V op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); V op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën bij - het - de - de - ondertekende - ondertekende beschrijving - beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de van de aanvrager en als deze een samenwerkingsom roep is, tevens van de eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een inclusief een organogram - van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere overzicht van de financiën van de aanvrager en als deze een statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de v ingediend door samenwerkingsomroep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in model; het Commissariaat voor de Media; / zit alles erbij: beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen notariële akten van oprichting Voor alle aanvragers: Overzicht voor TROS: eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode

5 - statutaire - samenwerkingsovereenkomsten - besluitvorm V V de contributie van minimaal C 5,72 zelf hebben betaald een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling aan abonnement op omroepgids of ander product). Een omroeporganisatie zijn Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek): V statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen; v statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften: nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep v leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op het programmabeleid van de omroeporganisatie Organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroeporganisatie en onderliggende verenigingen: en intentieverklaringen: ings- en benoem ingsstructuur: - jaarverslagen; - verenigingsactiviteiten; V heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet. V goed bestuur (naleven NPO-codes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, integriteitregels): V niet dienstbaar aan winst derden: toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden en contracten met derden aan deze eis; V redactioneel onafhankelijk van derden en een programmastatuut; 1 regelgeving (sluik)reclame en sponsoring: V bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer): V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke Omroep: v regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten: V rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie, waaronder financiële administratie en controle: V ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde: V naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties raad van bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde. Bij de toets of de verwachting aannemelijk is dat de TROS zich niet aan de wet zal houden worden de resultaten van het verscherpte toezicht van het Commissariaat op de naleving van de wet door de TROS betrokken. 2

6 ProgrammabeIeid en identiteit landelijke publieke omroep. V loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de omroeporganisaties; bereid afspraken te maken en na te komen met de raad van bestuur en met andere aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; 3 heeft, kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. De peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media zal dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve moeten bij het ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). / bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of V voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en V voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); aansnijden in haar programmering en de invalshoeken en aanpak die zij daarbij kiest, de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (themas die de omroeporganisatie wil V bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet; V bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatleovereenkomst, Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. Bereidheid tot samenwerking

7 zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. Disclaimer samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de Voor alle aanvragers: V ingediend door samenwerkingsom roep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in model; v op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); V zit alles erbij: - het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over NPO, de NOS en de NTR bevat; - de - de - ondertekende - ondertekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere beschrijving - inclusief organogram van de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de A voor aanvraag voorlopige erkenning: V aansluiting bij de NTR of bij een andere aanvrager van een erkenning, zijnde een B voor aanvraag erkenning: v voorlopige erkenning in vorige periode; v aansluiting bij andere aanvrager van een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of 1 Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke Omroep, Stb. 2009,300 2 (Kamerstukken T, , 33541, nr.a) 1 samenwerkingsom roep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit overeenkomsten/intentieverklaringen; bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; notariële akten van oprichting statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie overzicht van de financiën van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de Formele eisen aanvraag v op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën; eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een periode Overzicht voor WNL: eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de

8 - statutaire V geen aansluiting gevonden, dan aanwijzingsprocedure, gevolgd door indiening herziene aanvraag samen met aangewezen samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige om roepveren igi ng; Ledental Aanvraag voorlopige erkenning: minimaal leden. Aanvraag erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. Peildatum: 1 april Voor het ledental tellen mee de leden die: V vc5c5r de peildatum lid zijn geworden; v 16 jaar en ouder zijn; v in Nederland wonen; de contributie van minimaal 5,72 zelf hebben betaald; V een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling aan abonnement op omroepgids of ander product). Een omroeporganisatie zijn Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek); v statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee publieke taak van algemeen nut te vervullen; s7 statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften; nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke om roep / leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op het programmabeleid van de omroeporganisatie organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroeporganisatie en onderliggende verenigingen; - samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen; - besluitvorm ings- en benoem ingsstructuur; - jaarverslagen; - verenigingsactiviteiten; heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet v goed bestuur (naleven NPO-gedragscodes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, integriteitregels); V niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden en contracten met derden aan deze eis; v redactioneel onafhankelijk van derden en een program mastatuut, waarbij de extra rapportages van het Commissariaat voor de Media over WNL over de voorgaande periode worden meegewogen; Staatscourant 2013 nr juli

9 bestuur in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; resultaten van het verscherpte toezicht van het Commissariaat op de onafhankelijkheid van het regelgeving (sluik)reclame en sponsoring; programmabeleid en de samenwerking met derden bij WNL betrokken. s7 ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde; V naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties van de raad van Bij de toets of de verwachting aannemelijk is dat WNL zich niet aan de wet zal houden worden de financiële administratie en controle; en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve organisatie, waaronder Programmabeleid en identiteit / nieuwe stroming c.q. werken vanuit een andere maatschappijvisie of -overtuiging dan / door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen; / door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrempel is dus niet genoeg, er moet verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroot. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat hij: Toegevoegde waarde (alleen indien aanvraag voorlopige erkenning) belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). / voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; / bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product); aansnijden in haar programmering en de invaishoeken en aanpak die zij daarbij kiest, omroeporganisaties; aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; Bereidheid tot samenwerking / rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke Omroep; V regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten; Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. V loyaal aan de doelstellingen van de publieke om roep als geheel; V bereid afspraken te maken en na te komen met de NPO en met andere V eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de landelijke publieke omroep voorgenomen Het media-aanbod van een omroeporganisatie moet: V bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet 2008; V de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema s die de omroeporganisatie wil V voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en V bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatieovereenkomst, Een nieuwe gegadigde komt alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking wanneer hij de een nieuwe stroming vertegenwoordigt; programmatische toegevoegde waarde heeft; bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer); 3

10 4 waargemaakt. Bij de beoordeling worden de beloftes en ambities uit de beleidsplannen en de inhoud - heeft, kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. Bij aanvraag voor erkenning van de erkennings beslissing tot uitgangspunt genomen. praktijk: hebben zij in de afgelopen erkenningsperiode de belofte van toegevoegde waarde zal dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve De peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media moeten bij het ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. Omroepen met een voorlopige erkenning worden achteraf getoetst op basis van hun prestaties in de Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief Nadere criteria WNL (op basis van erkenningsbeslissing 2009): burgers bereiken, waardoor deze groepen zich beter in programma s gaan herkennen; burger) te vergroten. beter door WNL dan door andere omroepen bediend voelen; de publieke omroep door het bereik van bestaande groepen (waaronder de bezorgde 2. de mate waarin WNL er in slaagt om met onderscheidende programmaformats 3. de mate waarin WNL er in slaagt toegevoegde waarde te bieden aan het bereik van ondernemerschap, over Nederlandse waarden en over strijd tegen de verloedering; toegevoegde waarde te leveren aan het aanbod van de publieke omroep; V onderscheidende politieke stellingnames (kleinere overheid) en aandacht voor financieeleconomische ontwikkelingen; bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; V aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende V alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. V maakt programma s vanuit conservatief-liberaal oogpunt over bijvoorbeeld v concentreert op actualiteiten, opinie en andere informatieve genres; V thema s laagdrempelig, ander rechtser geluid; V wil doelgroep ondernemend Nederland maar ook bezorgde en gemakzoekende V extra aandachtspunten: 1. de mate waarin relevante publieksgroepen, waar onder de bezorgde burgers, zich

11 - ondertekende van Overzicht voor PowNed: eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode Disclaimer Deze handreiking geeft informatie over de eisen voor een erkenning als omroeporganisatie. De eisen zijn ontleend aan de Mediawet Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire behandeling van opeenvolgende aanpassingen van de Mediawet 2008, zoals de Erkenningswet van 2 juli en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van Aanvragers kunnen aan deze handreiking geen rechten ontlenen. Deze handreiking is opgesteld onder voorbehoud van tijdige totstandkoming van de relevante wetgeving. Formele eisen aanvraag Voor alle aanvragers: V ingediend door samenwerkingsomroep of zelfstandige omroepvereniging zoals voorzien in model; V op tijd ingediend (in de maand januari van het jaar 2014); op juiste wijze ingediend bij het Commissariaat voor de Media: 1 origineel en 4 kopieën; V zit alles erbij: - het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.30 van de Mediawet 2008, dat het voorgenomen beleid ten aanzien van het media-aanbod en de voornemens en afspraken over samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR bevat; - de statuten van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de - de notariële akten van oprichting - ondertekende samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep en de intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten met andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS en de NTR; beschrijving - inclusief een organogram - de structuur, bedoeld in artikel 2.142a, eerste lid, van de Mediawet 2008, van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de samenwerkingsom roep; beschrijving van de beheersprocessen en financiële en administratieve Organisatie van de aanvrager en als deze een sam enwerkingsom roep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de overzicht van de financiën van de aanvrager en als deze een samenwerkingsomroep is, tevens van de omroepverenigingen die deel uitmaken van de A voor aanvraag voorlopige erkenning: V aansluiting bij de NTR of bij een andere aanvrager van een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit ondertekende overeenkomsten/intentieverklaringen; B voor aanvraag erkenning: voorlopige erkenning in vorige periode; aansluiting bij andere aanvrager van een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging, blijkend uit overeenkomsten/intentieverklaringen; Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep, Stb. 2009,300 2 (Kamerstukken T, , 33541, nr.a) 1

12 V geen aansluiting gevonden, dan aanwijzingsprocedure, gevolgd door indiening herziene aanvraag samen met aangewezen samenwerkingsomroep of bestaande zelfstandige omroepvereniging; Ledental Aanvraag voorlopige erkenning: minimaal leden. Aanvraag erkenning: minimaal leden. Omroepverenigingen die deelnemen in een samenwerkingsomroep: minimaal leden. Ledentallen worden vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. Peildatum: 1 april Voor het ledental tellen mee de leden die:. vôér de peildatum lid zijn geworden; V 16 jaar en ouder zijn;. in Nederland wonen; V de contributie van minimaal 5,72 zelf hebben betaald; een positieve wilsverklaring hebben afgegeven, dat wil zeggen hebben aangeven daadwerkelijk lid te willen zijn van de omroepvereniging (geen automatische koppeling aan abonnement op omroepgids of ander product). Een omroeporganisatie zijn Alle aanvragers moeten een omroeporganisatie zijn in de zin van de Mediawet 2008: V rechtspersoon (vereniging of stichting volgens Burgerlijk Wetboek); V statutaire (hoofd)doelstelling: ter uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-aanbod verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn om daarmee publieke taak van algemeen nut te vervullen; v statutaire doelstelling is om in het media-aanbod de in de statuten omschreven maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming(en) te vertegenwoordigen en zich in het media-aanbod te richten op in de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften; V nadere criteria stromingseis (zie parlementaire behandeling Erkenningswet): o werken vanuit een maatschappijvisie of -overtuiging die bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep leden van omroepverenigingen hebben op democratisch aanvaardbare wijze invloed op het program mabeleid van de omroeporganisatie statutaire Organisatie en bevoegdheden van de organen van de omroeporganisatie en onderliggende verenigingen; samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen; besluitvormings- en benoem ingsstructuur; - jaarverslagen; - verenigingsactiviteiten; V heffen minimale contributie van 5,72 per jaar. Naleving Mediawet 2008 (zicht op naleving) De Minister kan een aanvraag afwijzen als aannemelijk is dat de aanvrager/de onderliggende verenigingen zich, mede gelet op zijn/hun handelwijze in een voorafgaande periode, niet zal/zullen houden aan de Mediawet. V goed bestuur (naleven NPO-codes over o.a. scheiding bestuur en toezicht, beloningen, integriteitregels); V niet dienstbaar aan winst derden; toetsing eventuele (voorgenomen of lopende) banden en contracten met derden aan deze eis; Staatscourant 2013 nr juli

13 Media in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde;.7 rechtmatige besteding van publieke middelen, daaronder begrepen beperkte schuldenlast.7 ingestelde onderzoeken, opgelegde boetes en waarschuwingen Commissariaat voor de landelijke publieke Omroep; en deugdelijke beheersprocessen en financiële en administratieve Organisatie, waaronder.7 beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de V bescherming van minderjarigen (Kijkwijzer); V regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten; V regelgeving (sluik)reclame en sponsoring; periode worden meegewogen; financiële administratie en controle; 3 een nieuwe stroming vertegenwoordigt; programmatische toegevoegde waarde heeft; sprake zijn van een inhoudelijk nieuwe stroming; bestaande omroepen; het voldoen aan de ledendrem pel is dus niet genoeg, er moet V nieuwe stroming c.q. werken vanuit een andere maatschappijvisie of -overtuiging dan verscheidenheid van het publieke media-aanbod vergroot. Uit het beleidsplan, in het bijzonder het voorgenomen media-aanbod, moet vooraf blijken dat hij: Een nieuwe gegadigde komt alleen voor een voorlopige erkenning in aanmerking wanneer hij de Toegevoegde waarde (alleen indien aanvraag voorlopige erkenning) belang bedienen (zie parlementaire behandeling Erkenningswet). bredere weerklank nastreven, ook buiten de eigen achterban; geen smalle interesse of houden voldoende verband met de stroming(en) die zij zegt te vertegenwoordigen); overheidsinvloeden; Europees/onafhankelijk en Nederlands/Friestalig product);.7 bijdragen aan afgesproken of wettelijke programmaquota (prestatleovereenkomst, V voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden; V bijdragen aan publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de Mediawet V voldoen aan krachtens de wet gestelde eisen en onafhankelijk zijn van commerciële en aansnijden in haar programmering en de invalshoeken en aanpak die zij daarbij kiest,.7 de identiteit(en) voldoende tot uitdrukking brengen (thema s die de omroeporganisatie wil 2008; Het voorgenomen media-aanbod van een omroeporganisatie moet: Programmabeleid en identiteit V eventuele afspraken met andere omroeporganisaties kunnen beschreven worden in de omroeporganisaties; V bereid afspraken te maken en na te komen met de NPO en met andere V beschikbaarheid van alle media-aanbod voor verspreiding op de aanbodkanalen van de.7 loyaal aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel; aanvraag met bijvoeging van ondertekende overeenkomsten en intentieverklaringen; Een omroeporganisatie dient bereid te zijn om samen te werken binnen het bestel. landelijke publieke Omroep. Bereidheid tot samenwerking program mabeleid en de samenwerking met derden bij PowNed betrokken. resultaten van het verscherpte toezicht van het Commissariaat op de onafhankelijkheid van het Bij de toets of de verwachting aannemelijk is dat PowNed zich niet aan de wet zal houden worden de in voorafgaande periode(n) en mate waarin omroep daarnaar handelde;. naleving bindende besluiten en opgelegde waarschuwingen of sancties raad van bestuur rapportages van het Commissariaat voor de Media over PowNed over de voorgaande V redactioneel onafhankelijk van derden en een programmastatuut, waarbij de extra

14 kan een verleende erkenning alsnog worden ingetrokken. moeten bij ingaan van een (voorlopige) erkenning een vermogen van nihil of positief hebben. De dat controleren en vaststellen. Als blijkt dat een omroeporganisaties een negatieve reserve heeft, peildatum voor de verenigingsreserve is 31 december Het Commissariaat voor de Media zal Alle omroeporganisaties en hun achterliggende omroepverenigingen, alsmede nieuwkomers Reserve nul of positief bijdrage leveren aan uitvoering publieke media-opdracht; V aldus de verscheidenheid publieke media-aanbod vergroten en een vernieuwende V alleen onderscheidend zijn door toon, tempo, vormgeving is onvoldoende. 4 Nadere criteria PowNed (op basis van erkenningsbeslissing 2009): mediagebruikers. / een meer journalistieke oriëntatie, internet en interactie staan centraal, de achterban / vrijwel permanente interactie met publiek, geworteld in voorhoede van nieuwe aanvullend of ondersteunend; de ambitie om de laatste mediatechnologie en sociale toepassingen te gebruiken; / vernieuwend is ook de aan internet ontieende vormgeving van televisieprogramma s en / de internetcuttuur vormt vertrekpunt voor veel programmaconcepten, televisie en radio zijn vormt al een groep en is wat ouder en hoger opgeleid; waargemaakt. Bij de beoordeling worden de beloftes en ambities uit de beleidsplannen en de inhoud praktijk: hebben zij in de afgelopen erkenningsperiode de belofte van toegevoegde waarde Omroepen met een voorlopige erkenning worden achteraf getoetst op basis van hun prestaties in de Bij aanvraag voor erkenning van de erkenningsbeslissing tot uitgangspunt genomen. v door de keuze van andere doelgroepen, verschillend van bestaande omroepen; V door de keuze van andere genres en inhoud, verschillend van bestaande omroepen;

C IJ LT IJ IJ R. Vanaf die datum bestaat het omroepbestel uit zes omroeporganisaties en. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

C IJ LT IJ IJ R. Vanaf die datum bestaat het omroepbestel uit zes omroeporganisaties en. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BD Den Haag de heer di-s. S. Dekker De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vwvc1iltlitlr.fll inft)@eultuur.nl C IJ LT IJ IJ R t 070 3106686 2506 AE l)en T laag beoordeling.

Nadere informatie

LLiNK Aan het bestuur Lloydstraat 5 3024 EA ROTTERDAM. Datum 6 november 2009 Betreft Voornemen afwijzing erkenningaanvraag

LLiNK Aan het bestuur Lloydstraat 5 3024 EA ROTTERDAM. Datum 6 november 2009 Betreft Voornemen afwijzing erkenningaanvraag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag LLiNK Aan het bestuur Lloydstraat 5 3024 EA ROTTERDAM Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl Contactpersoon Uw brief van 31

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:81 en 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, - strekking van de regeling -

gelet op de artikelen 4:81 en 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, - strekking van de regeling - Regeling van het Commissariaat voor de Media van 4 december 2007 houdende beleidsregels omtrent verenigingsactiviteiten omroepverenigingen (beleidsregels verenigingsactiviteiten) Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 4 januari 2016 Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten cluster 4, het verkopen van producten of diensten van

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur,

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur, VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO Geachte Directie en Bestuur, Op 30 augustus jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012

Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Inleiding Deze Beleidsbrief heeft betrekking op publiek-private samenwerking tussen publieke mediainstellingen

Nadere informatie

Onderwerp advies inzake voorlopige erkenning van DeNíeuwe Omroep (DNO)

Onderwerp advies inzake voorlopige erkenning van DeNíeuwe Omroep (DNO) Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de heer dr. F. van der Ploeg Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Onderwerp advies inzake voorlopige erkenning van DeNíeuwe Omroep (DNO) Mijnheer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-005799-pdi mr. M.P.H. Betzel (035) 7737 710

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-005799-pdi mr. M.P.H. Betzel (035) 7737 710 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. mevrouw mr. M. C. van der Laan Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 september 2004 Aanvraag voorlopige erkenning DeNieuwe Omroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 18895/2009014195

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 18895/2009014195 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer dr. Ronald H.A. Plasterk Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Datum Onderwerp 28 september 2009 Advies erkenningaanvragen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

onderwerp: Advies (voorlopige) erkenningen landelijke publieke omroep

onderwerp: Advies (voorlopige) erkenningen landelijke publieke omroep R.]. Schimmelpennincklaan 3 postbus 61243 2506 AE Den Haag telefoon +31(0)7 310 66 86 fax +31(0)7 3614727 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de heer dr.

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33008 27 november 2013 Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 november 2013 houdende regels voor de landelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 20 maart 2014 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Geachte Directie en Bestuur, Op 6 augustus jl. heeft de NOS ingevolge artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Katholieke Radio Omroep KRO Mediastaf/juridische zaken Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 oktober 2008 Maand van de Spiritualiteit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-006216-lvdz

Nadere informatie

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 633118/636427 Betreft: besluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 571 Vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk:. Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Brochure publiek-private samenwerking

Brochure publiek-private samenwerking Brochure publiek-private samenwerking Versie 1.0 Juli 2012, Commissariaat voor de Media 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begrippen 3 1. Hoofdtaak of nevenactiviteit? 4 1.1 Uitvoering van de hoofdtaak: niet

Nadere informatie

Het verlenen van een licentie voor 4 items uit het programma De Grote Bijbelquiz aan het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het verlenen van een licentie voor 4 items uit het programma De Grote Bijbelquiz aan het Nederlands Bijbelgenootschap. Evangelische Omroep T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit EO Geachte Directie en Bestuur, Op 19 september jl. heeft u ingevolge artikel 2.133

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67 AANTEKENEN Stichting RTV Oost T.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 14 augustus 2012 Beoordeling nevenactiviteit oprichting vof cluster 13 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera.

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera. AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 juli 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon.

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon. Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 24 november jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25647/2011009529 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Radio 4 Klassiek geeft! Bestuurlijk

Nadere informatie

Civis Mundi. Inleiding

Civis Mundi. Inleiding Civis Mundi Inleiding Eerder schreef ik in dit magazine dat het lastig is en blijft veranderingen aan te brengen in de publieke omroep. [1] Daar is alle reden toe. Het bestel is vermolmd, verstard en gewoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219 AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 november 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 606648/632810 Betreft: toestemming nevenactiviteit De verkoop van de formatrechten door BNNVARA van de serie Overspel aan ABC, en van de serie Vuurzee aan

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt Mevr. drs. J.Terpstra (035) 7737 707 Publieke Omroep t.a.v. de raad van bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 14 maart 2005 Life feeds Olympische Spelen op internet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-001796-jnt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZENDERS

AANVRAAGFORMULIER ZENDERS In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen voor een aanvraagformulier (verzoek tot opname in advies) dat programmaraden kunnen gebruiken om informatie van zenders te krijgen ten behoeve van opname in het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant t.a.v. de heer G. Bielderman Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 26 februari 2008 Nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 633868/634388 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een beeldfragment van het programma Nederland van Boven aan reclamebureau Wenneker ten behoeve van een

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

gelet op artikel 2.89, tweede lid, van de Mediawet 2008, alsmede artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008,

gelet op artikel 2.89, tweede lid, van de Mediawet 2008, alsmede artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008, Regeling van het Commissariaat voor de Media van 9 augustus 2011 houdende regels voor de publieke media-instellingen omtrent het bepaalde in artikel 14a, onder c, van het Mediabesluit 2008 in verband met

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 646729/647855 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het tv programma De Nalatenschap aan de co-financiers van het programma ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 618467/632751 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteiten (1) "Het in licentie geven van de serie Ramses ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de NPO.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de NPO. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-000606-nvdb Betreft: Radio 2 album The Look of Love Trijntje Oosterhuis Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751 AANTEKENEN Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland T.a.v. het bestuur Postbus 1012 3500 BA UTRECHT Datum Onderwerp 11 december 2012 Nevenactiviteit - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 23 januari 2002 ZKZ-003151-rs R.J. van der Schagt (035) 7737 764 Stichting Regionale Omroep Groningen T.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 10 juni 2003 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d.

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 652056/652069 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de samenvatting van de registratie van de Canal Parade 2015 aan OUTTV Media

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Algemene Omroepvereniging Avro t.a.v. mevrouw W.J. Maas Postbus 2 1200 JA HILVERSUM. Onderwerp Besluit inzake nevenactiviteit De Troon

Algemene Omroepvereniging Avro t.a.v. mevrouw W.J. Maas Postbus 2 1200 JA HILVERSUM. Onderwerp Besluit inzake nevenactiviteit De Troon Algemene Omroepvereniging Avro t.a.v. mevrouw W.J. Maas Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Besluit inzake nevenactiviteit De Troon Geachte mevrouw Maas, Behandeld door Alfredo dos Santos Gil Op 4 maart

Nadere informatie

2. Bij bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Contactpersoon Sietske Duller

Contactpersoon Sietske Duller Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum 31 oktober 2014 Onderwerp Handhavingsbrief 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 633518/636374

Nadere informatie

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Hoge Naarderweg 78 11111 1217 Hilversum 1111 Postbus 1426 III 1200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdm.n1 liti

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-005277-nvdb Betreft: Sanctievoornemen Tros ten aanzien van de Alle fans aan dek cruise op de Carnival Inspiration naar Mexico en Florida Sanctievoornemen van het Commissariaat

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1

Nadere informatie

Raad voor Cultuur t.a.v. de heer J. Daalmeijer Postbus 61234 2506 AE..DEN HAAG. Datum 16 juli 2013 adviesaanvraag toekomstverkenning mediabestel

Raad voor Cultuur t.a.v. de heer J. Daalmeijer Postbus 61234 2506 AE..DEN HAAG. Datum 16 juli 2013 adviesaanvraag toekomstverkenning mediabestel Raad voor Cultuur t.a.v. de heer J. Daalmeijer Postbus 61234 2506 AE..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken IPC 3400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 630918/632779 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Licentieverlening voor het gebruik van het woorden beeldmerk van NCRV en SpangaS ten behoeve van een

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 augustus 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg.

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. Besluit Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. A. Verloop van de procedure 1. Bij e-mail van 2 september

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 631288/633618 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het woord- en beeldmerk Kinderen voor Kinderen voor zeven merchandise producten die tijdens de

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 634458/636120 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van de televisieseries Dwars door Afrika en Achter de Bergen van Sotsji op DVD en Video on Demand

Nadere informatie

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden AANTEKENEN Stichting RTV Drenthe T.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden Uw kenmerk

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: JuZa-002437-iw Verzoek van Iberian Program Services C.V. tot ontheffing van het bepaalde in artikel 71n, eerste lid, van de Mediawet als Europese producties in

Nadere informatie

Beleidsregels aanwijzing kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag 2010-2015 (artikel 2.42 van de Mediawet)

Beleidsregels aanwijzing kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag 2010-2015 (artikel 2.42 van de Mediawet) Beleidsregels aanwijzing kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag 2010-2015 (artikel 2.42 van de Mediawet) Artikel 1. 1. Op grond van artikel 2.42, eerste lid, van de Mediawet kan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2015 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam 4 De publieke taak... 4 Het media-aanbodbeleid 5 Inleiding... 5 1 - Missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Omroepvereniging VARA T.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Uitgifte van het tijdschrift Kassa Magazine Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744 AANTEKENEN Vereniging 'De Evangelische Omroep' t.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 21 oktober 2004 Kerkfilternet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal Experimentplan Nieuwsfragmentenkanaal Experimentplan voor een aanbodkanaal E x p e r i m e n t Achtergrond Uitgangspunten Wettelijke en juridische kaders Positie binnen taakopdracht en relatie met ander

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 +

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 + AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie P/a postbus 200 1202 AE HILVERSUM Datum Onderwerp 20 februari 2014 Nevenactiviteiten cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Giel.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Giel. AANTEKENEN Omroepvereniging VARA t.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 16 november 2006 sanctiebeschikking Giel Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006557-nvdb

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 654954/656687

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 654954/656687 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. de Staatssecretaris, de heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 15 oktober 2015 Meerjarenbegroting Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

TROS T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 28450 1202 LL Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit TROS. Geachte Directie en Bestuur,

TROS T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 28450 1202 LL Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit TROS. Geachte Directie en Bestuur, TROS T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 28450 1202 LL Hilversum Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit TROS Geachte Directie en Bestuur, Op 3 januari jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN

MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN MODELREGLEMENT PROGRAMMARADEN Het Commissariaat voor de Media heeft bij gelegenheid van de Conferentie Programmaraden op 19 januari 2001 een concept-modelreglement gepresenteerd, dat zowel de samenstelling

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 De ondergetekenden: Stichting Publieke Omroep Amsterdam, gevestigd aan de Piet Heinkade 179 te (1019 HC) Amsterdam, en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie