RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. c.b.s. "De Stapstien"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. c.b.s. "De Stapstien""

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK c.b.s. "De Stapstien" Plaats : Kollumerzwaag BRIN nummer : 10IK C1 Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 15 maart 2016 Datum vaststelling : 7 april 2016

2 Pagina 2 van 16

3 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN TOELICHTING OP DE OORDELEN REACTIE VAN HET BESTUUR OPZET VAN HET ONDERZOEK BIJLAGE 1 STANDAARDEN EN PORTRETTEN BIJLAGE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE Pagina 3 van 16

4 Pagina 4 van 16

5 1 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN c.b.s. "De Stapstien" heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De school haalt voldoende eindresultaten. De school heeft een duidelijke en gezamenlijk gedragen visie op leren en onderwijzen. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen daar actief bij te betrekken. Er is sprake van een veilig en prettig schoolklimaat. De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de school is steeds op zoek naar verdere ontwikkeling. Pagina 5 van 16

6 2 TOELICHTING OP DE OORDELEN 2.1 Kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden Hieronder staan de kwaliteitsoordelen op de standaarden per kwaliteitsgebied en een toelichting daarop. De score geeft aan in welke mate de betreffende standaard is gerealiseerd. Bijlage 1 geeft de portretten weer die bij de standaarden horen. Legenda: 1. zeer zwak 2. zwak 3. voldoende 4. goed 5. niet te beoordelen Onderwijsresultaten Resultaten De eindopbrengsten zijn voldoende. In 2014 lagen de resultaten op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. In 2015 en 2013 lagen de eindresultaten echter onder de ondergrens van de inspectie. Het perspectief op voldoende eindresultaten in 2016 is gunstig, gezien de toetsgegevens van de huidige groep 8. De toetsgegevens hebben betrekking op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Uit de analyses van de school blijkt dat het vooral voor begrijpend lezen en woordenschat lastig is om goede resultaten te realiseren. Tijdens het feedbakgesprek werd duidelijk dat directie en team het onderwijs voor deze onderdelen verder willen verstevigen. Onderwijsproces Zicht op ontwikkeling 2.3 Didactisch handelen 2.5 Samenwerking De leraren verstaan hun vak. Hoewel er verschillen zijn tussen de leraren, is de uitleg voldoende duidelijk. Door het bieden van structuur, voorspelbaar leraargedrag en het toepassen van coöperatieve werkvormen, weten ze de leerlingen actief bij de les te betrekken. Wel geven de leraren aan dat ze meer Pagina 6 van 16

7 verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces bij de leerlingen willen leggen. De lessen zijn nu nog overwegend leraargestuurd. Leraren houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen met behulp van toetsen, observaties en leerlingenwerk. Zij gebruiken deze informatie om hun onderwijs af te stemmen op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen en om te bepalen welke leerlingen extra begeleiding of zorg nodig hebben. De leraren doorlopen daarbij systematisch de cyclus van 'evalueren, analyseren, doelen stellen en aanpak bepalen'. De inspectie is nog wel kritisch op de kwaliteit van de groepsplannen; deze zijn nog te weinig sturend voor het handelen van de leraren, omdat de doelen te algemeen zijn geformuleerd. Vooral voor de sterkere leerlingen kan de lat hoger gelegd worden. De school werkt intensief samen met de peuterspeelzaal. Er is sprake van een gezamenlijk educatief programma en pedagogische lijn en een warme overdracht. Tevens is er sprake van een goede samenwerking met de vele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De voorlichting over het voortgezet onderwijs vindt plaats op de Stapstien en ook hier is er sprake van een warme overdracht. Ook in het kader van Passend Onderwijs is er nauw overleg met diverse instanties, ketenpartners en de ouders om de zorg en begeleiding voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op de school zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Schoolklimaat en veiligheid Veiligheid De Stapstien heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat te verbeteren. Onder andere door het invoeren van M5 (meldbox pesten) en een aanpak voor de sociale competenties is er nu sprake van een veilig en sociaal ondersteunend schoolklimaat. Zowel ouders als de kinderen zijn erg positief over de sociale veiligheid op school. Verder gaat de school ook regelmatig na hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Jaarlijks neemt de school een vragenlijst af bij de leerlingen en om de twee jaar bij de leraren. De school heeft nog geen vast aanspreekpunt voor de veiligheid. De directie heeft aangegeven dit te willen regelen voor het einde van het schooljaar. Kwaliteitszorg en ambitie Evaluatie en verbetering 4.2 Kwaliteitscultuur Pagina 7 van 16

8 De Stapstien handelt op basis van een heldere visie en onderwijskundige koers. Daarvoor bestaat een breed draagvlak. De kwaliteitscultuur is professioneel en gebaseerd op een duidelijke en gedeelde verantwoordelijkheidsverdeling. Er is een sterke betrokkenheid van de teamleden naar elkaar, de leerlingen, de ouders en de totale schoolontwikkeling. De lat ligt hoog: de school is steeds op zoek naar verdere ontwikkeling. Het team evalueert de aspecten van het onderwijsleerproces en de resultaten. De verbeteringen sluiten aan bij de evaluaties en er is sprake van een planmatige aanpak die de schoolleiding adequaat aanstuurt. 2.2 Oordelen over naleving De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Pagina 8 van 16

9 3 REACTIE VAN HET BESTUUR Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op c.b.s. "De Stapstien". Daarnaast heeft de inspectie de school en het bestuur gevraagd haar eigen kwaliteit te beoordelen en dat samen met de oordelen van de inspectie te vertalen naar de ontwikkelingsrichting van de school. Hieronder geeft het bestuur haar reactie: In het kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door de inspectie, hebben ouders, leerlingen, leerkrachten, IB-er en directeur ruim de gelegenheid gehad om het onderwijs op de school voor het voetlicht te brengen. De vraagstelling van de inspecteur nodigde daartoe uit en werd als open ervaren. De analyse en overwegingen op de onderwijsontwikkeling en de resultaten van de school zijn in deze sfeer besproken en daar heeft de inspecteur heldere feedback op gegeven en geadviseerd. Op schoolniveau zullen op de volgende onderdelen nadere afspraken worden gemaakt: 1. Voor het verbeteren van de woordenschat zal een heldere doorgaande lijn opgezet worden met als doel de resultaten voor het kernvak Begrijpend Lezen structureel op een hoger plan te brengen. 2. Er zal een structurele verbetering van de groepsplannen ingezet worden, waarbij de doelen voor de diverse niveaugroepen helder, uitdagend en ambitieus geformuleerd en uitgevoerd worden. De doelen in groepsplannen m.b.t. de B+ groep gaan we beter formuleren zodat ze goed zijn te analyseren en te evalueren. Wat wil ik dat de kinderen leren/ kennen/ weten 3. Nu de structuur van de lessen, het voorspelbaar leerkrachtengedrag en de coöperatieve werkvormen voldoende beoordeeld zijn, zal er in de komende drie schooljaren planmatig gewerkt worden aan de omzetting van leerkracht gestuurd werken naar meer leerling gestuurd. Hierbij ontwikkelen de leerlingen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 4. De school neemt ieder schooljaar een vragenlijst af bij leerlingen en om de twee jaar bij leerkrachten om veiligheidsbeleving te controleren. Er wordt binnen de school een aanspreekpunt voor de veiligheid aangewezen. 5. Het team zal actief betrokken worden bij het schoolbeleid door verantwoordelijkheden m.b.t. het borgen van afspraken e.d. te verdelen. Pagina 9 van 16

10 Deze aandachtspunten zullen planmatig uitgewerkt worden in de schooljaarplannen van , en Pagina 10 van 16

11 4 OPZET VAN HET ONDERZOEK Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in aanmerking komen, een onderzoek met het nieuwe conceptwaarderingskader. Zo ook c.b.s. "De Stapstien". Op 15 maart 2016 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden: een documentenanalyse; een presentatie door de school met enkele praktijkvoorbeelden; gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern begeleiders, leraren, ouders en leerlingen; observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze observaties hebben wij samen met de directeur van de school uitgevoerd. Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleiders en de leraren van de school. In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de school aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen. Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde kwaliteitsonderzoeken, zie bijlage 2 en de website van de inspectie Pagina 11 van 16

12 BIJLAGE 1 STANDAARDEN EN PORTRETTEN KWALITEITSGEBIED 1: ONDERWIJSRESULTATEN STANDAARD 1.1: COGNITIEVE EINDRESULTATEN De leerlingen behalen cognitieve eindresultaten die gezien kenmerken en beginniveau van de leerlingen ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. De leerlingen behalen eindresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde (minimum)norm. De doelen voor cognitieve leerresultaten die de school stelt, passen bij de kenmerken van haar leerlingen en de maatschappelijke verwachtingen. De school laat zien dat de doelen gerealiseerd worden. Daarbij beperkt de school zich niet tot Nederlandse taal en rekenen. KWALITEITSGEBIED 2: ONDERWIJSPROCES STANDAARD 2.2: ZICHT OP ONTWIKKELING De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle leerlingen met als doel het onderwijs voor hen vorm te geven. De leraren verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en van leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De leraren gebruiken al deze informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak. STANDAARD 2.3: DIDACTISCH HANDELEN Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling. De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van de informatie die zij over de leerlingen hebben en stimuleren een brede ontwikkeling. Het team handelt op basis van een samenhangend en consistent pedagogischdidactisch concept. Pagina 12 van 16

13 De leraren zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig en interactief. Ze geven blijk van hoge verwachtingen en reageren positief op de inbreng van leerlingen waardoor deze zich ondersteund en uitgedaagd voelen. Bij de instructies en opdrachten gebruiken de leraren passende vakdidactische principes en werkvormen. Ook zorgen zij ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau. Zij stemmen de instructies en opdrachten af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen, zodat alle leerlingen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de voor hen beschikbare tijd effectief besteden. Tijdens de (leer)activiteiten gaan de leraren na of de leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen. Daarbij geven de leraren de leerlingen directe en individuele feedback op hun werken en leren. STANDAARD 2.5: SAMENWERKING De school werkt nauw samen met voorafgaand en vervolgonderwijs, gemeenten en andere partners zoals ouders. De school werkt nauw samen met ouders, voorschoolse voorzieningen, voorgaande scholen en ketenpartners door informatie over leerlingen uit te wisselen ter bestrijding van uitval en ten behoeve van leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Zij ziet ouders als partner in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen en stemt haar ouderbeleid daar op af. Voor kinderen in achterstandssituaties en/of met een ondersteuningsbehoefte werkt de school intensief samen met ouders, ketenpartners en met partners in het samenwerkingsverband. Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen.> KWALITEITSGEBIED 3: SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID STANDAARD 3.2: VEILIGHEID Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen en leraren. Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een Pagina 13 van 16

14 veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen, en het personeel. De school heeft een vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit beleid. KWALITEITSGEBIED 4: KWALITEITSZORG EN AMBITIE STANDAARD 4.1: EVALUATIE EN VERBETERING De school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en doelen geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan systematisch haar onderwijs. De school weet, rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht en kenmerken van de leerlingenpopulatie, waarin zij zich wil onderscheiden, c.q. profileren, en heeft daaruit toetsbare doelen afgeleid voor de korte en middellange termijn. De kwaliteitszorg heeft in elk geval betrekking op de resultaten, het onderwijsproces waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de veiligheid. De schoolleiding en de leraren beoordelen systematisch maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid heeft en onderhoudt. De school betrekt onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze beoordeling en analyseert de relatie van de resultaten met de financiële voorzieningen en wettelijke vereisten. De evaluaties leiden tot toegankelijke managementinformatie. Waar nodig voert de school planmatig verbeteringen door die voldoende ambitieus zijn en aansluiten bij de evaluaties. STANDAARD 4.2: KWALITEITSCULTUUR De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te realiseren is breed gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren en andere betrokkenen bij de school werken resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen. De school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig handelen. Pagina 14 van 16

15 BIJLAGE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE Onderwijsinspectie vernieuwt het toezicht De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt de komende jaren het onderwijstoezicht: meer maatwerk, meer ruimte voor voldoende presterende scholen, en sterker gericht op verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen, besturen en leraren hebben - en nemen - zelf de verantwoordelijkheid om op hun eigen wijze het onderwijs te bieden dat het beste uit leerlingen en studenten haalt. Met het vernieuwde toezicht wil de inspectie nog sterker die eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Basiskwaliteit is in orde, geheel moet beter - De afgelopen decennia hebben we veel energie gestoken in het opsporen van minder presterende scholen en opleidingen en het samen met hen ervoor zorgen dat ze weer verbeterden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: het aantal scholen dat zwak of zeer zwak is, is flink afgenomen. De basiskwaliteit is dus steeds vaker in orde. Maar tegelijk zien we dat het Nederlandse onderwijs over het geheel beter kan en moet. Met vernieuwd toezicht wil de onderwijsinspectie daar aan bijdragen. Proces: samen de vernieuwing ontwikkelen - Op weg naar vernieuwd toezicht gaan we niet alleen op pad. Het is een open proces van gezamenlijk ontwerpen met scholen en besturen, bestuurlijke partners, OCW, de politiek. Instellingen eigen verantwoordelijkheid, de inspectie stimuleert - Besturen, schoolleiders en niet in de laatste plaats de leraren dragen - en nemen - verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. En voor de eigen manier waarop zij het onderwijs invullen om het beste uit leerlingen en studenten te halen. De inspectie stimuleert de instellingen in het nemen van die eigen verantwoordelijkheid en we sluiten daar in ons toezicht bij aan. Verdere kwaliteitsverbetering - De kern van het nieuwe toezicht is dat we ook scholen en besturen boven de ondergrens gaan stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering voor hun leerlingen en studenten. We ondersteunen daarvoor de scholen en hun besturen in hun ambities en verbetervermogen. Scholen kunnen daarom straks het oordeel voldoende of goed' krijgen. De inspectie houdt overigens onverminderd aandacht voor risico s. Totaalbeeld - We geven een oordeel op basis van het totaalbeeld, een oordeel dat rekening houdt met het specifieke karakter van elke school en dat ondersteund wordt met toetsbare gegevens. Pagina 15 van 16

16 Aansluiten bij kwaliteitszorg besturen en scholen - Besturen en schoolleiders nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun scholen en opleidingen. Met alle besturen gaat de Inspectie van het Onderwijs regelmatig de kwaliteit van de scholen en de kwaliteitszorg van het bestuur bespreken, mede aan de hand van de informatie van de school of het bestuur zelf. We zoeken de dialoog met deze besturen, schoolleiders en leraren over wat hen beweegt, hoe ze er voor staan en waar ontwikkelingskansen liggen. Leraar centraal - Cruciaal in het toezicht is de aandacht voor de centrale positie van de leraar en de professionalisering. Met het toezicht willen we schoolleiders en besturen stimuleren om de leraar optimaal in staat te stellen zich te ontwikkelen. Leraren zijn met elkaar immers doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de verdere verbetering daarvan. Leraren moeten zich (weer) eigenaar voelen van het onderwijs dat in hun school geboden wordt en de inspectie wil dit graag stimuleren. Pagina 16 van 16

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Op 't Veld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Op 't Veld RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Op 't Veld Plaats : Emmen BRIN nummer : 16WN C1 Onderzoeksnummer : 285220 Datum onderzoek : 22 en 24 september 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de School met de Bijbel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de School met de Bijbel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de School met de Bijbel Plaats : Hei- en Boeicop BRIN nummer : 07KZ C1 Onderzoeksnummer : 288169 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 14 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs "de Fontein"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs de Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs "de Fontein" Plaats : Harmelen BRIN nummer : 07MB C1 Onderzoeksnummer : 287594 Datum onderzoek : 8 maart 2016 Datum vaststelling : 12 april 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Paladijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Paladijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Paladijn Plaats : Deventer BRIN nummer : 15SM C1 Onderzoeksnummer : 282179 Datum onderzoek : 9 en 13 maart 2015 Datum vaststelling : 22 april 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Sint Willibrordus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Sint Willibrordus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Sint Willibrordus Plaats : Hulst BRIN nummer : 09KH C1 Onderzoeksnummer : 287024 Datum onderzoek : 15 februari 2016 Datum vaststelling : 11 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs 't Baeken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs 't Baeken RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs 't Baeken Plaats : Alkmaar BRIN nummer : 16JV C1 Onderzoeksnummer : 286725 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 31 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Odbs Pierre Bayle

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Odbs Pierre Bayle RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Odbs Pierre Bayle Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 10UF C1 Onderzoeksnummer : 280807 Datum onderzoek : 3 en 5 februari 2015 Datum vaststelling : 7 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Windroos Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 13PM C1 Onderzoeksnummer : 281685 Datum onderzoek : 9 en 12 februari 2015 Datum vaststelling : 25 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Pionier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Pionier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Pionier Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 16JY C2 Onderzoeksnummer : 287242 Datum onderzoek : 9 februari 2016 Datum vaststelling : 21 april 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. RK Basisschool De Horizon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. RK Basisschool De Horizon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RK Basisschool De Horizon Plaats : Katwijk Zh BRIN nummer : 05CD C1 Onderzoeksnummer : 282437 Datum onderzoek : 7 april 2015 Datum vaststelling : 15 juni 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Brede School Lingewaard, afdeling basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Brede School Lingewaard, afdeling basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Brede School Lingewaard, afdeling basisschool Plaats : Arkel BRIN nummer : 01VY C1 Onderzoeksnummer : 284674 Datum onderzoek : 21 en 22 september 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Brink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Brink RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Brink Plaats : Lelystad BRIN nummer : 16YM C1 Onderzoeksnummer : 283153 Datum onderzoek : 8 juni 2015 Datum vaststelling : 17 december 2015 Pagina 2 van 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PC basisschool De Kim

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PC basisschool De Kim RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PC basisschool De Kim Plaats : Zwijndrecht BRIN nummer : 15SZ C2 Onderzoeksnummer : 284869 Datum onderzoek : 17 september 2015 Datum vaststelling : 15 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs "Jan Ligthart"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs "Jan Ligthart" Plaats : Woudenberg BRIN nummer : 10AH C1 Onderzoeksnummer : 286027 Datum onderzoek : 3 en 5 november 2015 Datum vaststelling : 26 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dr. H. Bavinckschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dr. H. Bavinckschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dr. H. Bavinckschool Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 04RH C1 Onderzoeksnummer : 287748 Datum onderzoek : 21 april 2016 Datum vaststelling : 13 juli 2016

Nadere informatie

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER PO DECEMBER 2014. 1. Standaarden en portretten

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER PO DECEMBER 2014. 1. Standaarden en portretten VOORLOPIG WAARDERINGSKADER PO DECEMBER 2014 In dit voorlopig waarderingskader Primair Onderwijs wordt het volgende beschreven: -de standaarden en portretten die in de eerste fase van de pilots betrokken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Koelmanschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Koelmanschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Koelmanschool Plaats : Goes BRIN nummer : 03HB C1 Onderzoeksnummer : 284860 Datum onderzoek : 13 oktober 2015 Datum vaststelling : 16 november 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Jenaplanschool De Waterval

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Jenaplanschool De Waterval RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Jenaplanschool De Waterval Plaats : Lisse BRIN nummer : 07DI C1 Onderzoeksnummer : 288962 Datum onderzoek : 30 mei 2016 Datum vaststelling : 23 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. St. Gerardus Majella

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. St. Gerardus Majella RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK St. Gerardus Majella Plaats : Broekland Ov BRIN nummer : 06ZT C1 Onderzoeksnummer : 282328 Datum onderzoek : 9 april 2015 Datum vaststelling : 27 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. ICBS De Vaart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. ICBS De Vaart RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ICBS De Vaart Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12SY C1 Onderzoeksnummer : 285247 Datum onderzoek : 12 oktober 2015 Datum vaststelling : 3 december 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool De Brandaris

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool De Brandaris RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool De Brandaris Plaats : Haarlem BRIN nummer : 16MO C2 Onderzoeksnummer : 281789 Datum onderzoek : 9 en 12 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Evangelische basisschool Eden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Evangelische basisschool Eden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Evangelische basisschool Eden Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29XY C1 Onderzoeksnummer : 287744 Datum onderzoek : 14 april 2016 Datum vaststelling : 3 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SBO De Kameleon Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 00VW C1 Onderzoeksnummer : 282452 Datum onderzoek : 21 april 2015 Datum vaststelling : 27 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Sprengenpark

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Sprengenpark RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Sprengenpark Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 17MS C1 Onderzoeksnummer : 283489 Datum onderzoek : 28 mei 2015 Datum vaststelling : 8 juli 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Dijsselbloem Plaats : Voorburg BRIN nummer : 07SP C1 Onderzoeksnummer : 282439 Datum onderzoek : 7 april 2015 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zes Wielen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zes Wielen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zes Wielen Plaats : Alkmaar BRIN nummer : 16HU C1 Onderzoeksnummer : 281989 Datum onderzoek : 16, 17 en 20 februari 2015 Datum vaststelling : 22 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. basisschool De Brink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. basisschool De Brink RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. basisschool De Brink Plaats : Melderslo BRIN nummer : 03UY C1 Onderzoeksnummer : 281446 Datum onderzoek : 24 en 26 februari 2015 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Master Steve Jobs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Master Steve Jobs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Master Steve Jobs Plaats : Sneek BRIN nummer : 13BQ C1 Onderzoeksnummer : 288949 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 4 augustus 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Openbare Daltonschool Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Openbare Daltonschool Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Openbare Daltonschool Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN nummer : 21KE C1 Onderzoeksnummer : 281475 Datum onderzoek : 19 en 27 maart 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Da Costaschool, (locatie Hollanderstraat)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Da Costaschool, (locatie Hollanderstraat) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Da Costaschool, (locatie Hollanderstraat) Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 17TD C1 Onderzoeksnummer : 289894 Datum onderzoek : 1 september 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Zonheuvel'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Zonheuvel' RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs 'De Zonheuvel' Plaats : Driebergen-Rijsenburg BRIN nummer : 09TJ C1 Onderzoeksnummer : 288849 Datum onderzoek : 5 april 2016 Datum vaststelling : 19 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Sluis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Sluis RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Sluis Plaats : Anna Paulowna BRIN nummer : 18KG C1 Onderzoeksnummer : 286341 Datum onderzoek : 14 december 2015 Datum vaststelling : 11 januari 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Bossche Broek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Bossche Broek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Bossche Broek Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 14AE C1 Onderzoeksnummer : 288397 Datum onderzoek : 22 en 23 en 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School de Sterrenzanger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School de Sterrenzanger RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Vrije School de Sterrenzanger Plaats : Oudorp Nh BRIN nummer : 09NN C2 Onderzoeksnummer : 289247 Datum onderzoek : 9 juni 2016 Datum vaststelling : 7 juli 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Rudolf Steinerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Rudolf Steinerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Rudolf Steinerschool Plaats : Alkmaar BRIN nummer : 09NN C1 Onderzoeksnummer : 283065 Datum onderzoek : 26 mei 2015 Datum vaststelling : 9 juli 2015 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Wilgenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Wilgenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Wilgenhof Plaats : Middelburg BRIN nummer : 15UU C1 Onderzoeksnummer : 287022 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 8 maart 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Terp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Terp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Terp Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 11JK C1 Onderzoeksnummer : 286289 Datum onderzoek : 8 december 2015 Datum vaststelling : 8 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Boekelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Boekelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Boekelo Plaats : Enschede BRIN nummer : 16NC C1 Onderzoeksnummer : 288790 Datum onderzoek : 29 maart 2016 Datum vaststelling : 19 mei 2016 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Achtsprong

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Achtsprong RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Achtsprong Plaats : Zutphen BRIN nummer : 12FW C1 Onderzoeksnummer : 284941 Datum onderzoek : 8 september 2015 Datum vaststelling : 19 oktober 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Musselhorst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Musselhorst RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Musselhorst Plaats : Musselkanaal BRIN nummer : 15JG C1 Onderzoeksnummer : 283495 Datum onderzoek : 19 mei 2015 Datum vaststelling : 24 augustus 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'Constantijn'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'Constantijn' RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs 'Constantijn' Plaats : Woerden BRIN nummer : 09SQ C1 Onderzoeksnummer : 286226 Datum onderzoek : 10 december 2015 Datum vaststelling : 16 februari 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Ds. Derksen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Ds. Derksen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Ds. Derksen Plaats : Ravenswaaij BRIN nummer : 03HZ C1 Onderzoeksnummer : 282002 Datum onderzoek : 10 en 12 februari 2015 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Haven

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Haven RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Haven Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 10RO C1 Onderzoeksnummer : 289226 Datum onderzoek : 23 en 24 juni 2016 Datum vaststelling : 25 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Rietvink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Rietvink RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Rietvink Plaats : Zaandam BRIN nummer : 22KB C1 Onderzoeksnummer : 286737 Datum onderzoek : 26 en 27 november 2015 Datum vaststelling : 24 januari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool de Kyckert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool de Kyckert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool de Kyckert Plaats : Wateringen BRIN nummer : 06CY C1 Onderzoeksnummer : 283669 Datum onderzoek : 23 en 26 juni 2015 Datum vaststelling : 24 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Diekmaat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Diekmaat RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN nummer : 19WC C1 Onderzoeksnummer : 289134 Datum onderzoek : 30 mei 2016 Datum vaststelling : 5 juli 2016 Pagina 2 van 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Korenaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Korenaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Korenaar Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 17QL C1 Onderzoeksnummer : 287676 Datum onderzoek : 7 april 2016 Datum vaststelling : 10 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Prins Floris

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Prins Floris RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Prins Floris Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 12JU C1 Onderzoeksnummer : 282466 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 18 juni 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Paulusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Paulusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Paulusschool Plaats : Enschede BRIN nummer : 19NP C1 Onderzoeksnummer : 281425 Datum onderzoek : 2 en 5 februari 2015 Datum vaststelling : 15 april 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vernieuwingsschool De Fonkelsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vernieuwingsschool De Fonkelsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Vernieuwingsschool De Fonkelsteen Plaats : Zaltbommel BRIN nummer : 27UZ C1 Onderzoeksnummer : 282330 Datum onderzoek : 2 april 2015 Datum vaststelling : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN nummer : 28CZ C1 Onderzoeksnummer : 281535 Datum onderzoek : 10 en 12 maart 2015 Datum vaststelling : 15 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Tangram

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Tangram RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Tangram Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 28CL C1 Onderzoeksnummer : 286813 Datum onderzoek : 18 januari 2016 Datum vaststelling : 19 februari 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. basisschool De Schans

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. basisschool De Schans RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. basisschool De Schans Plaats : Maastricht BRIN nummer : 09KX C1 Onderzoeksnummer : 287185 Datum onderzoek : 18 en 19 januari 2016 Datum vaststelling : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Dapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Dapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Dapper Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 19AQ C1 Onderzoeksnummer : 285612 Datum onderzoek : 12 en 13 oktober 2015 Datum vaststelling : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Rk Basisschool De Waaier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Rk Basisschool De Waaier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Rk Basisschool De Waaier Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16JU C1 Onderzoeksnummer : 283379 Datum onderzoek : 22 juni 2015 Datum vaststelling : 8 oktober 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leest Plaats : Etten-Leur BRIN nummer : 18EJ C2 Onderzoeksnummer : 288966 Datum onderzoek : 31 maart 2016 Datum vaststelling : 2 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Toermalijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Toermalijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Toermalijn Plaats : Alkmaar LRKP nummer : 159352757 Onderzoeksnummer : 283109 Datum onderzoek : 30 en 31 maart 2015 Datum vaststelling : 29 mei 2015 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Van Hoogstratenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Van Hoogstratenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Van Hoogstratenschool Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 17SI C1 Onderzoeksnummer : 283229 Datum onderzoek : 14 april 2015 Datum vaststelling : 25 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Citer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Citer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Citer Plaats : Appingedam BRIN nummer : 06NH C1 Onderzoeksnummer : 285319 Datum onderzoek : 10 december 2015 Datum vaststelling : 18 februari 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. KPO Basisschool Fatima

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. KPO Basisschool Fatima RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK KPO Basisschool Fatima Plaats : Roosendaal BRIN nummer : 16ZJ C1 Onderzoeksnummer : 287686 Datum onderzoek : 14 en 15 maart 2016 Datum vaststelling : 14 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Het Lover

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Het Lover RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Het Lover Plaats : Asten BRIN nummer : 11WG C1 Onderzoeksnummer : 283353 Datum onderzoek : 18 en 19 mei 2015 Datum vaststelling : 1 juli 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Tiliander werkend vanuit antroposofie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Tiliander werkend vanuit antroposofie RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Tiliander werkend vanuit antroposofie Plaats : Tilburg BRIN nummer : 07CC C1 Onderzoeksnummer : 287614 Datum onderzoek : 18 en 21 april 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Peuterspeelzaal 't Beertje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Peuterspeelzaal 't Beertje RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Peuterspeelzaal 't Beertje Plaats : Bellingwolde LRKP nummer : 337211681 Onderzoeksnummer : 283679 Datum onderzoek : 26 en 27 mei 2015 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. ATO-Kindcentrum De Hoven

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. ATO-Kindcentrum De Hoven RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ATO-Kindcentrum De Hoven Plaats : Rosmalen BRIN nummer : 30BA C1 Onderzoeksnummer : 286505 Datum onderzoek : 25 en 28 januari 2016 Datum vaststelling : 8 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Kans

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Kans RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SBO De Kans Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 20XC C1 Onderzoeksnummer : 283710 Datum onderzoek : 19 mei 2015 Datum vaststelling : 14 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De 4 Heemskinderen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De 4 Heemskinderen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De 4 Heemskinderen Plaats : Etten-Leur BRIN nummer : 10GE C1 Onderzoeksnummer : 282279 Datum onderzoek : 19 mei 2015 Datum vaststelling : 10 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "It Twaspan"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. It Twaspan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "It Twaspan" Plaats : Wijnjewoude BRIN nummer : 15OQ C1 Onderzoeksnummer : 286662 Datum onderzoek : 12 januari 2016 Datum vaststelling : 31 maart 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs "Joost v.d.vondel"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs Joost v.d.vondel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs "Joost v.d.vondel" Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 16GL C1 Onderzoeksnummer : 284436 Datum onderzoek : 26 oktober 2015 Datum vaststelling : 31 maart 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Dolfijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Dolfijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Dolfijn Plaats : Zwijndrecht BRIN nummer : 12ID C1 Onderzoeksnummer : 283990 Datum onderzoek : 7 juli 2015 Datum vaststelling : 18 september 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 't Oldhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 't Oldhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 't Oldhof Plaats : Borne BRIN nummer : 09KW C1 Onderzoeksnummer : 288004 Datum onderzoek : 14 april 2016 Datum vaststelling : 14 juli 2016 Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Regenboog Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Regenboog Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Regenboog Basisschool Plaats : Naaldwijk BRIN nummer : 22MD C1 Onderzoeksnummer : 286399 Datum onderzoek : 26 januari 2016 Datum vaststelling : 25 april 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Ziezo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Ziezo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Ziezo Plaats : Assen LRKP nummer : 217416810 Onderzoeksnummer : 283570 Datum onderzoek : 18 en 20 mei 2015 Datum vaststelling : 25 augustus 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Marinx

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Marinx RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Marinx Plaats : 't Veld BRIN nummer : 08YT C1 Onderzoeksnummer : 282144 Datum onderzoek : 9 en 11 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Johannesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Johannesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Johannesschool Plaats : Tiel BRIN nummer : 04AZ C1 Onderzoeksnummer : 288978 Datum onderzoek : 27 en 30 juni 2016 Datum vaststelling : 19 september 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Stevenshof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Stevenshof RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Stevenshof Plaats : Leiden BRIN nummer : 15YY C1 Onderzoeksnummer : 282988 Datum onderzoek : 2 juni 2015 Datum vaststelling : 10 februari 2016 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool St.-Augustinus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN nummer : 03TR C1 Onderzoeksnummer : 282339 Datum onderzoek : 13 april 2015 Datum vaststelling : 15 juni 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. openbare basisschool de Trampoline

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. openbare basisschool de Trampoline RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK openbare basisschool de Trampoline Plaats : Brunssum BRIN nummer : 24JJ C1 Onderzoeksnummer : 283355 Datum onderzoek : 18 en 21 mei 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. nbbs "Agatha Snellen"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Agatha Snellen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK nbbs "Agatha Snellen" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 07KN C1 Onderzoeksnummer : 284973 Datum onderzoek : 1 september 2015 Datum vaststelling : 29 oktober 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool St. Jozef Plaats : Aalten BRIN nummer : 06HV C1 Onderzoeksnummer : 282358 Datum onderzoek : 7 april 2015 Datum vaststelling : 31 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Eben-Haëzer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Eben-Haëzer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Eben-Haëzer Plaats : Tholen BRIN nummer : 03IK C1 Onderzoeksnummer : 288200 Datum onderzoek : 11 april 2016 Datum vaststelling : 24 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014 VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014 In dit voorlopig waarderingskader Speciaal Onderwijs worden de standaarden en portretten beschreven die in de pilots in de periode april tot en met juni 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Jutter

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Jutter RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Jutter Plaats : Noordwijk Zh BRIN nummer : 22JR C1 Onderzoeksnummer : 283516 Datum onderzoek : 2 juli 2015 Datum vaststelling : 2 oktober 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER VOORSCHOOLSE EDUCATIE, MAART 2015

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER VOORSCHOOLSE EDUCATIE, MAART 2015 VOORLOPIG WAARDERINGSKADER VOORSCHOOLSE EDUCATIE, MAART 2015 In dit voorlopig waarderingskader voorschoolse educatie zijn de standaarden en portretten beschreven die we in de eerste fase van de pilots

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. G.A. de Ridder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. G.A. de Ridder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. G.A. de Ridder Plaats : Beilen BRIN nummer : 18SP C1 Onderzoeksnummer : 287314 Datum onderzoek : 11 februari 2016 Datum vaststelling : 21 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. RK Basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. RK Basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RK Basisschool De Regenboog Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17CM C1 Onderzoeksnummer : 283543 Datum onderzoek : 26 mei 2015 Datum vaststelling : 10 juli 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Bavinckschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Bavinckschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Bavinckschool Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 07YO C1 Onderzoeksnummer : 286821 Datum onderzoek : 15 maart 2016 Datum vaststelling : 19 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Montessorischool De Abeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Montessorischool De Abeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijke Montessorischool De Abeel Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 04NS C1 Onderzoeksnummer : 288521 Datum onderzoek : 25 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De IJsselhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De IJsselhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De IJsselhof Plaats : Zwolle BRIN nummer : 24JC C1 Onderzoeksnummer : 288227 Datum onderzoek : 8 maart 2016 Datum vaststelling : 20 juni 2016 Pagina 2 van 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Aventurijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Aventurijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Aventurijn Plaats : Maasdijk BRIN nummer : 19AT C1 Onderzoeksnummer : 285846 Datum onderzoek : 24 en 27 november 2015 Datum vaststelling : 30

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Comeniusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Comeniusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Comeniusschool Plaats : Naarden BRIN nummer : 11NU C1 Onderzoeksnummer : 284375 Datum onderzoek : 13 oktober 2015 Datum vaststelling : 3 december 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Jenaplan "Klavertje 4"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Jenaplan Klavertje 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK nbbs Jenaplan "Klavertje 4" Plaats : Oudewater BRIN nummer : 00HZ C1 Onderzoeksnummer : 290279 Datum onderzoek : 9 september 2016 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oecumenische basisschool De Duif

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oecumenische basisschool De Duif RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oecumenische basisschool De Duif Plaats : Diemen BRIN nummer : 23EM C1 Onderzoeksnummer : 284376 Datum onderzoek : 5 oktober 2015 Datum vaststelling : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koningin Beatrixschool loc. Zuilenstein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koningin Beatrixschool loc. Zuilenstein RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Koningin Beatrixschool loc. Zuilenstein Plaats : Nieuwegein BRIN nummer : 12FF C2 Onderzoeksnummer : 285148 Datum onderzoek : 13 oktober 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berensprong

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berensprong RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Berensprong Plaats : Herkenbosch BRIN nummer : 03OM C1 Onderzoeksnummer : 287192 Datum onderzoek : 21 en 22 januari 2016 Datum vaststelling : 24 maart 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. GBS De Rank

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. GBS De Rank RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GBS De Rank Plaats : Roden BRIN nummer : 01WQ C1 Onderzoeksnummer : 288114 Datum onderzoek : 17 maart 2016 Datum vaststelling : 19 mei 2016 Pagina 2 van 17 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Het Baken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Het Baken RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs Het Baken Plaats : Sint Pancras BRIN nummer : 05SC C1 Onderzoeksnummer : 286567 Datum onderzoek : 25 januari 2016 Datum vaststelling : 10 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Zuidwestertjes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Zuidwestertjes RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Zuidwestertjes Plaats : Den Haag LRKP nummer : 280578519 Onderzoeksnummer : 283471 Datum onderzoek : 26 en 28 mei 2015 Datum vaststelling : 8 oktober 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Maria-Bernadetteschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Maria-Bernadetteschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Maria-Bernadetteschool Plaats : Medemblik BRIN nummer : 07RY C1 Onderzoeksnummer : 288951 Datum onderzoek : 31 mei en 2 juni 2016 Datum vaststelling : 25 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Prins Florisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Prins Florisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Prins Florisschool Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 27MC C1 Onderzoeksnummer : 288248 Datum onderzoek : 21 april 2016 Datum vaststelling : 5 september 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Korenaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Korenaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Korenaar Plaats : Helmond BRIN nummer : 03UL C1 Onderzoeksnummer : 283512 Datum onderzoek : 2 juli 2015 Datum vaststelling : 25 november 2015

Nadere informatie