TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)"

Transcriptie

1 TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

2 INHOUDSTAFEL 1. Reglementaire en verordenende bepalingen Algemeen Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art. 13 en 15) Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art. 43 en 43bis) Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari art. 86) - Diensten in de prijs begrepen Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn Wijzigingsberichten Opmaak van de offerte (KB van 8 januari art. 89) Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari art. 97) Vergissingen + leemten (KB van 8 januari art. 98) Prijsopgave Taal Indiening van de offerte (KB van 8 januari art. 104) Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari art. 106) Varianten (KB van 8 januari art. 113) Vrije varianten (KB van 8 januari art. 115) Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari art. 116) Percelen Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Leidend ambtenaar (AAV art. 1) Borgtocht (AAV art. 5) Indexering/Prijsherziening (AAV art. 13) Betalingen (AAV art. 15) Aansprakelijkheid Plaats van de levering (AAV art. 55 1) Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art. 7) Technische bepalingen Inleiding Afnamepunten Afnamepunten met maandelijkse facturatie / Perceel 1: Afnamepunten met maandelijkse facturatie (KIES!!!) Afnamepunten met jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Afnamepunten met jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie / Perceel 1: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie (KIES!!!) Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Vijfde deel - Inschrijvingsformulier Administratieve gegevens Inventaris VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

3 Beschikbaarheid bestek Dit bestek is op eenvoudige vraag elektronisch verkrijgbaar Inlichtingen Inlichtingen i.v.m. dit bestek zijn verkrijgbaar bij: naam: adres: telefoon: fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. KB van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit KB betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). 4. Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. 5. Decreet 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt. 6. De uitvoeringsbesluiten van de onder 4. en 5. vermelde regelgeving. Afwijkingen en motivering (KB van 26 september art. 3) De bepalingen omtrent de borgtocht (2.3) wijken af van art. 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de controles uitgeoefend door de VREG op de erkende leveranciers van aardgas en het verplichte bewijs van financiële capaciteit door de erkende leveranciers aan de distributienetbeheerders. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

4 1. Reglementaire en verordenende bepalingen 1.1 Algemeen Dit deel heeft betrekking op de overheidsopdracht tot op het moment dat de gekozen inschrijver is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. 1.2 Aanbestedende overheid Aanbestedende overheid (verder genoemd: het bestuur ): Adres: 1.3 Voorwerp van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft de levering van aardgas conform de specificaties van de aardgasnetbeheerders aan de afnamepunten van het bestuur op basis van de historische meetgegevens opgenomen in dit bestek. 1.4 Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art. 13 en 15) De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten op basis van een openbare aanbesteding. Voor het bepalen van de laagste regelmatige offerte, wordt een berekening uitgevoerd volgens de prijsformules in het bestek en de coëfficiënten van de inschrijver, gebaseerd op de historische meetgegevens van Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art. 43 en 43bis) Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari art. 86) - Diensten in de prijs begrepen Voor de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst op basis van de formules vervat in deel 3 van dit bestek. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar deel 3 van dit bestek ( en ). 1.7 Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op 1 januari / februari / maart / april / mei / juni / juli / augustus / september / oktober / november / december (KIES!!!) 2009 / 2010 / 2011 (KIES!!!) en heeft een looptijd van drie jaar. De opdracht kan niet vervroegd worden stopgezet. De leveringen van aardgas aan de in de opdracht opgenomen afnamepunten beginnen op de in deel vier van dit bestek vermelde data en lopen tot het einde van de opdracht zoals in het vorige lid bepaald. De leveringen van aardgas aan de afnamepunten die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling overleg tussen de leverancier en het bestuur wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag, nl. drie jaar na de start van de opdracht. 1.8 Wijzigingsberichten De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen (en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen) en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

5 enkel op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 1.9 Opmaak van de offerte (KB van 8 januari art. 89) De offerte en de inventaris worden in één exemplaar en kopieën (art. 103 KB van 8 januari 1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten die bij dit bestek zijn gevoegd. De volledige inventaris en de simulatie worden daarnaast ook elektronisch ingediend, in een door Excel leesbaar formaat. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document moet verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden : "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." 1.10 Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari art. 97) De inschrijver kan de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat Vergissingen + leemten (KB van 8 januari art. 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt waardoor het voor hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of waardoor de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, en zeker ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve wanneer de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven Prijsopgave Heffingen (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft 1 ), de btw en de distributienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet begrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Zij moeten echter wel opgenomen worden op de factuur. De vervoerskosten worden wel gezien als een onderdeel van de energiekosten en moeten dus wel in de prijsopgave vervat zijn Taal De inschrijver dient zijn offerte in het Nederlands in. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands Indiening van de offerte (KB van 8 januari art. 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten enveloppe waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. Bij verzending via de Post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten enveloppe geschoven in een tweede gesloten enveloppe met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 Financiering van de forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

6 1. het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2. en de offerte ten laatste vier ka lenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de Post als aangetekende zending is afgegeven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari art. 106) Opening van de offertes: Plaats: Datum: Uur: Ten overstaan van of zijn/haar afgevaardigde 1.16 Varianten (KB van 8 januari art. 113) Er zijn geen verplichte en/of facultatieve varianten Vrije varianten (KB van 8 januari art. 115) Het is verboden om vrije varianten in te dienen Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari art. 116) Voor deze opdracht geldt een termijn van 60 kalenderdagen gedurende dewelke de inschrijver gebonden blijft door zijn offerte. De gestanddoeningstermijn wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn van vijftien dagen bedoeld in art. 21bis 2 van de wet van 24 december 1993, in geval de opdracht onderworpen is aan een verplichte voorafgaande Europese bekendmaking Percelen Deze opdracht bestaat uit 1 / 2 / 3 / 4 / x (KIES!!!) perceel / percelen (KIES!!!). (INDIEN GEWERKT WORDT MET PERCELEN:) Deze percelen zijn: Perceel 1: Perceel 2: VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

7 2. Administratieve contractuele bepalingen 2.1 Algemeen Dit deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het KB van 26 september 1996 (met latere wijzigingen) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit KB (AAV). De indeling hierna in art. is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde KB (AAV). 2.2 Leidend ambtenaar (AAV art. 1) De leiding en het toezicht op de uitvoering gebeuren door In de brief waarbij aan de leverancier kennis wordt gegeven van de goedkeuring van zijn offerte zal de leidende ambtenaar vermeld worden. Zijn mandaat namens het bestuur is beperkt tot 2.3 Borgtocht (AAV art. 5) Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. 2.4 Indexering/Prijsherziening (AAV art. 13) Voor deze opdracht geldt een systeem van maandelijkse indexering/prijsherziening zoals bepaald in deel 3. Technische bepalingen verder in dit bestek. 2.5 Betalingen (AAV art. 15) De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van vijftig (50) kalenderdagen vanaf de datum waarop het bestuur over een regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Voor de facturatie- en betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar de nrs en in dit bestek. 2.6 Aansprakelijkheid De leverancier kan gehouden zijn tot vergoeding van de schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht voor zover hij tekort komt aan zijn eigen plichten zoals deze worden bepaald in de toepasselijke reglementering, met andere woorden indien de schade te wijten is aan een fout of tekortkoming van de leverancier zelf. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van een aantoonbare fout in hoofde van de leverancier. 2.7 Plaats van de levering (AAV art. 55 1) Zie delen 3. Technische bepalingen en 4. Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens verder in dit bestek. 2.8 Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art. 7) In het geval er onverwacht nog andere dan de in de bijlage(n) beschreven afnamepunten om eender welke reden zouden ontstaan, kunnen deze aan de opdracht worden toegevoegd. De coëfficiënten van de prijsformules worden voor deze afnamepunten in gemeen overleg bepaald, rekening houdend met de in de offerte ingediende coëfficiën- VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

8 ten voor afnamepunten met analoge meetgegevens. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten op te zeggen zonder schadevergoeding voor de leverancier wanneer een afnamepunt volledig buiten dienst zou worden gesteld, en dit op voorwaarde van een vooropzeg van drie maand. De kosten die aan de buitendienststelling zijn verbonden, vallen ten laste van het bestuur. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten tijdelijk op te schorten zonder schadevergoeding voor de leverancier op voorwaarde van een schriftelijke vooropzeg van drie maand. De periode (begin- en einddatum) waarin het afnamepunt tijdelijk buiten dienst wordt genomen, zal duidelijk in die brief worden vastgelegd. Indien het door de partijen bij het sluiten van deze overeenkomst ontstane contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord door gewijzigde economische omstandigheden of gewijzigde wettelijke bepalingen, brengt de partij die door deze verstoring nadeel ondervindt, de andere partij hiervan op de hoogte. De partijen verbinden zich ertoe om over deze overeenkomst in dat geval te heronderhandelen om het oorspronkelijke contractuele evenwicht te herstellen. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

9 3. Technische bepalingen 3.1 Inleiding Het bestuur beseft dat de leverancier voor een deel van de uitvoering van zijn taken afhankelijk is van de netbeheerders. De leverancier zal het bestuur onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij de aan hem via dit bestek opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, omwille van redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer. 3.2 Afnamepunten Deel vier van dit bestek bevat een lijst van aansluitingspunten met de kenmerken en de historische meetgegevens van 200 per afnamepunt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen afnamepunten met maandelijkse facturatie en afnamepunten met jaarlijkse facturatie. In deze lijst wordt tevens het EAN-nummer van ieder afnamepunt opgegeven. Hoewel het bestuur zoveel mogelijk tracht correcte informatie te verlenen, kan het gebeuren dat er EAN-nummers opgenomen worden die fout zijn of die op het moment van de gunning, niet meer onder het beheer van het bestuur vallen. In dat geval zal de leverancier samen met het bestuur een oplossing zoeken voor deze toegangspunten. De leverancier zal hiertoe vlot samenwerken met het bestuur en desgevallend met de leverancier die actief was op het toegangspunt dat verkeerdelijk geswitcht werd. Zo moet de afnemer op de betrokken toegangspunten door de leverancier verwittigd worden van de vergissing en zo snel mogelijk terug geswitcht worden naar zijn eigen leverancier. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden gevraagd. 3.3 Afnamepunten met maandelijkse facturatie / Perceel 1: Afnamepunten met maandelijkse facturatie (KIES!!!) Plaats van de levering Het aardgas wordt geleverd op de afnamepunten beschreven in deel 4.1 van dit bestek Historische meetgegevens per afnamepunt In deel 4.1 van dit bestek worden per afnamepunt de kenmerken en de historische meetgegevens weergegeven. Het betreft de gegevens op maandbasis over de periode januari 200 t.e.m. december 200. Naast deze gegevens zal de inschrijver rekening houden met de beschrijving en de prognoses die per afnamepunt worden gegeven. De historische meetgegevens over het referentiejaar 200 worden, samen met de door de inschrijver ingediende coëfficiënten, gebruikt om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke aardgasverbruik gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht Prijsformules Inleiding Om een correcte prijsvergelijking mogelijk te maken wordt door het bestuur een set prijsformules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten,.... Deze coëfficiënten kunnen eventueel verschillend zijn per afnamepunt. De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de hieronder beschreven prijsformules. Om de prijsvergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver voor alle afnamepunten een prijssimulatie uitvoeren op basis van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten, de meetgegevens van het referentiejaar 200 en een GASINDEX die gebaseerd is op het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de gebruikte indexen voor VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

10 een periode van 12 maand die eindigt met de maand voorafgaand aan die waarin de offertes moeten worden ingediend. De resultaten worden opgesplitst per afnamepunt en per maand. Een overzicht van het totale bedrag per jaar per afnamepunt en in globo (alles samengeteld) wordt eveneens bijgevoegd. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving het bewijs dat het hij zich heeft gebaseerd op de juiste indexen die, zoals bepaald in dit bestek, samen de GASINDEX vormen. Dat bewijs kan worden geleverd aan de hand van de nodige schermafdrukken. De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen Definities V m: Een vaste vergoeding per maand in euro voor het ter beschikking stellen van het aardgas. MWh m: Het aantal MWh aardgas afgenomen gedurende de betrokken maand. E m: De maandelijkse vergoeding proportioneel met de verbruikte energie. GASINDEX: De bepaling van de gasprijs is afhankelijk van de evolutie van de gekozen parameters. Deze parameters worden maandelijks herzien. VERMELD VAN ONDERSTAANDE INDEXEN ALLEEN DIE DIE PASSEN BINNEN DE ONDER GEKOZEN OPTIE HUB101 (optie A en B) De index in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettingscoëfficiënt 1 therm (15 C) = 0, MWh (25 C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. GOL603 (optie A en B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL603 wordt afgerond na 3 decimalen. GOL703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maande- VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

11 lijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL703 wordt afgerond na 3 decimalen. HFO603 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO603 wordt afgerond op 3 decimalen. HFO703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO703 wordt afgerond op 3 decimalen. BRENT703 (alleen optie B) De waarde in EUR/bbl op basis van het rekenkundige gemiddelde in USD/bbl van de maandgemiddelden van de noteringen van de "daily settlement of the first nearby futures Brent contract on IPE" van de zeven maanden die het leveringstrimester onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde in USD/bbl is van toepassing gedurende het hele leveringstrimester. De maandgemiddelden van de IPE Brent noteringen, uitgedrukt in USD/bbl, worden omgezet in EUR/bbl op basis van de overeenkomstige maandgemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen en het leveren van het aardgas, inclusief de vervoerkosten maar met uitsluiting van de distributiennettarieven; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transport- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de invoerders van het aardgas,...; - het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens per maand van alle afnamepunten van het voorbije jaar geleverd in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens van dit bestek; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...) - de kosten betreffende het regelmatige overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; - het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het aardgasverbruik. De distributienetkosten, de btw en de taksen en heffingen zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformules De prijs voor de energie is samengesteld als volgt: a) een vaste maandelijkse vergoeding (V m) gelijk aan: VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

12 a [EUR] De coëfficiënt a wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt a kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een maandelijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E m) gelijk aan: KIES HIERONDER OPTIE A OF OPTIE B Optie A 2 : Optie B: (0,25. HUB ,0468. GOL603 + b). MWh m [EUR] De coëfficiënt b wordt door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt b is constant over de hele looptijd van de overeenkomst. Bij facturatie van maand N wordt gebruik gemaakt van de geldende parameter van maand N. (t + u. HUB101 + v. GOL603 + w. GOL703 + x. HFO603 + y. HFO703 + z. BRENT703). MWh m [EUR] De coëfficiënten t, u, v, w, x, y en z worden door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënten zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten kunnen nul zijn. Bij facturatie van maand N wordt gebruik gemaakt van de geldende parameter van maand N. Het totale maandelijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V m + E m [EUR] Elasticiteit van de prijsformules Het bestuur garandeert geen minimale afname van aardgas en gaat geen verplichtingen aan in verband met het maximale verbruik Facturatie De leverancier maakt één maandelijkse factuur op per afnamepunt. De eventuele bundeling van deze facturen over verschillende afnamepunten en de keuze voor papieren of elektronische facturatie gebeuren in overleg tussen het bestuur en de leverancier. De factuur moet leesbaar zijn. Zij bevat per afnamepunt minimaal de volgende elementen (op de factuur zelf, of in bijlage): - EAN-nummer van het afnamepunt; - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer); - alle indexen van de opgestelde meetapparatuur, gebruikt om de factuur te berekenen, samen met hun eenheid; - de berekening van de termen uit de prijsformules: V m en E m, inclusief de nodige gegevens waaruit blijkt dat het indexeringsmechanisme zoals bepaald in dit bestek correct is toegepast; - de aangerekende distributienettarieven waarmee de berekening gebeurt, de volumeherleidingsfactor en de calorische bovenwaarde; - de aangerekende transportnettarieven waarmee de berekening gebeurt; - alle taksen en heffingen die wegen op het aardgasverbruik; 2 Algemeen gebruikte parameter op de markt van huishoudelijke klanten (cf. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

13 - de btw. - de omrekeningsfactor m³-mwh 3.4 Afnamepunten met jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Afnamepunten met jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Plaats van de levering Het aardgas wordt geleverd op de afnamepunten beschreven in deel 4.2 van dit bestek Historische meetgegevens per afnamepunt In deel 4.2 van dit bestek wordt per afnamepunt het indicatieve verbruik weergegeven. Het betreft het gemiddelde verbruik op jaarbasis, afgeleid uit de jaarlijkse afrekening. Naast deze gegevens zal de inschrijver rekening houden met de beschrijving en de prognoses die per afnamepunt worden gegeven. De verbruiksgegevens over het referentiejaar 200 worden, samen met de door de inschrijver ingediende coëfficienten, gebruikt als referentiebasis om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke verbruik van aardgas gedurende de uitvoeringstermijn van deze opdracht Prijsformules Inleiding Om een correcte prijsvergelijking mogelijk te maken wordt door het bestuur een set prijsformules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten,.... De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de hieronder beschreven prijsformules. Er wordt één set coëfficiënten ingediend geldig voor alle afnamepunten met jaarlijkse facturatie, en dus niet per afnamepunt. Om de prijsvergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver voor alle afnamepunten een prijssimulatie uitvoeren op basis van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten, de meetgegevens van het referentiejaar 200 en een GASINDEX die gebaseerd is op het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de gebruikte indexen voor een periode van 12 maand die eindigt met de maand voorafgaand aan die waarin de offertes moeten worden ingediend. Een overzicht van het totale bedrag wordt eveneens bijgevoegd. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving het bewijs dat hij zich heeft gebaseerd op de juiste indexen die, zoals bepaald in dit bestek, samen de GASINDEX vormen. Dat bewijs kan worden geleverd aan de hand van de nodige schermafdrukken Definities V j: Een vaste vergoeding per jaar in euro voor het ter beschikking stellen van het aardgas. MWh j: Het aantal MWh aardgas afgenomen gedurende het betrokken jaar. E j: De jaarlijkse vergoeding proportioneel met de verbruikte energie. GASINDEX: De bepaling van de gasprijs is afhankelijk van de evolutie van de parameters. Deze parameters worden maandelijks herzien. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

14 VERMELD VAN ONDERSTAANDE INDEXEN ALLEEN DIE DIE PASSEN BINNEN DE ONDER GEKOZEN OPTIE HUB101 (optie A en B) De index in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettingscoëfficiënt 1 therm (15 C) = 0, MWh (25 C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. GOL603 (optie A en B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL603 wordt afgerond na 3 decimalen. GOL703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL703 wordt afgerond na 3 decimalen. HFO603 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO603 wordt afgerond op 3 decimalen. HFO703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO703 wordt afgerond op 3 decimalen. BRENT703 (alleen optie B) De waarde in EUR/bbl op basis van het rekenkundige gemiddelde in USD/bbl van de maandgemiddelden van de noteringen van de "daily settlement of the first nearby futures Brent contract on IPE" van de zeven maanden die het leveringstrimester onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde in USD/bbl is van toepassing gedurende het hele leveringstrimester. De maandgemiddelden van de IPE Brent noteringen, uitgedrukt in USD/bbl, worden omgezet in VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

15 EUR/bbl op basis van de overeenkomstige maandgemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - Alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen en het leveren van het aardgas, inclusief de vervoerkosten maar met uitsluiting van de distributienettarieven; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transport- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de invoerders van het aardgas, het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens van alle afnamepunten van het voorbije jaar in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel vier van dit bestek; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...) - de kosten betreffende het regelmatige overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; - het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het aardgasverbruik. De distributienetkosten, de btw en de andere taksen en heffingen ten laste van het aardgasverbruik zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformule De prijs is samengesteld als volgt: a) een vaste, jaarlijkse vergoeding (V j) gelijk aan: d [EUR] De coëfficiënt d wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt d kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een jaarlijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E j) gelijk aan: KIES HIERONDER OPTIE A OF OPTIE B Optie A 3 : Optie B: (0,25 HUB ,0468 GOL603) + e). MWh j [EUR] De coëfficiënt e wordt door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt e is constant over de hele looptijd van de overeenkomst. Bij facturatie in jaar N wordt telkens het maandverbruik vermenigvuldigd met de maandparameter. (m + n. HUB101 + o. GOL603 + p. GOL703 + q. HFO603 + r. HFO703 + s. BRENT703). MWh j [EUR] 3 Algemeen gebruikte parameter op de markt van huishoudelijke klanten (cf. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

16 De coëfficiënten m, n, o, p, q, r en s worden door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënten zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten kunnen nul zijn. Bij facturatie in jaar N wordt telkens het maandverbruik vermenigvuldigd met de maandparameter. Het totale jaarlijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V j + E j [EUR] Facturatie De leverancier maakt één jaarlijkse factuur op per afnamepunt. De eventuele bundeling van deze facturen over verschillende afnamepunten en de keuze voor papieren of elektronische facturatie gebeuren in overleg tussen het bestuur en de leverancier. De factuur moet leesbaar te zijn. Zij bevat per afnamepunt minimaal de volgende elementen (op de factuur, of in bijlage): - EAN-nummer van het afnamepunt - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer); - alle indexen van de opgestelde meetapparatuur, gebruikt om de factuur te berekenen, samen met hun eenheid; - de berekening van alle termen uit de prijsformules: V j en E j, inclusief de nodige gegevens waaruit blijkt dat het indexeringsmechanisme zoals bepaald in dit bestek correct is toegepast; ; - de aangerekende distributienettarieven waarmee de berekening gebeurt; - de aangerekende transportnettarieven waarmee de berekening gebeurt; - alle taksen en heffingen die wegen op het aardgasverbruik; - de btw. Op deze factuur mogen maandelijkse / trimesteriële (KIES!!!) voorschotten worden gevraagd. 3.5 Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier zal de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als vertrouwelijke informatie beschouwen. Ze mogen aan derden worden medegedeeld, na schriftelijke instemming van het bestuur. De distributienetbeheerder wordt daarbij niet als een derde beschouwd. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

17 4. Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens 4.1 Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie / Perceel 1: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie (KIES!!!) Gegevens afnamepunt 1 Adres: EAN-nummer: Datum vanaf wanneer de leveringen aan het afnamepunt beginnen: Afnamepunt in lagedruk of middendruk: Gebruikt aardgas: hoogcalorisch of laagcalorisch: Onderschreven capaciteit (indien relevant): Meetinrichting: Meternummer: Telegelezen of niet: Andere nuttige gegevens: Meetgegevens in MWh: Datum 200 (indien beschikbaar) 200 (indien beschikbaar) 200 (voor rangschikking inschrijvers) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

18 Gemiddeld Gegevens afnamepunt 2 Adres: EAN-nummer: Datum vanaf wanneer de leveringen aan het afnamepunt beginnen: Afnamepunt in lagedruk of middendruk: Gebruikt aardgas: hoogcalorisch of laagcalorisch: Onderschreven capaciteit (indien relevant): Meetinrichting: Meternummer: Telegelezen of niet: Andere nuttige gegevens: Meetgegevens (in MWh): Datum 200 (indien beschikbaar) 200 (indien beschikbaar) 200 (voor rangschikking inschrijvers) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Gemiddeld Gegevens afnamepunt 3 VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

19 4.2 Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Kenmerken afnamepunten Type aardgas 4 HC / LC Type afname 5 LD / MD Datum waarop de leveringen starten Onderschreven capaciteit (m³/h) (indien relevant) Adres EANnummer Meternummer Opmerkingen Nummer Afnamepunt Meetgegevens: Nummer afnamepunt Afgenomen energie 200 (MWh) (indien beschikbaar) Afgenomen energie 200 (MWh) (indien beschikbaar) Afgenomen energie 200 (MWh) (gebruikt voor de rangschikking van de inschrijvers) HC = hoogcalorisch, LC = laagcalorisch. 5 LD = lagedruk, MD = middendruk. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

20 5. Vijfde deel - Inschrijvingsformulier 5.1 Administratieve gegevens Voor één vennootschap De vennootschap (handelsnaam of naam)..... Rechtsvorm :... Nationaliteit : Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (namen en voornamen) 6... in hoedanigheid van.... Nationaliteit.... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Voor één vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna moeten voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld worden als aangegeven hiervoor en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 7 (hierna moeten voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als hiervoor) die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam... Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen om de opdracht, die het voorwerp is van dit bestek, uit te voeren overeenkomstig de erin gestelde bepalingen en voorwaarden, en met de coëfficiënten zoals opgenomen in de inventaris. 6 De gevraagde gegevens moeten voor elke gemachtigde ingevuld worden. Elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 7 De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2009 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 47,50 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. PO/2008/5033 Levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de Stad Antwerpen, het

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2009 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING B E S T E K LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

OPEN AANBESTEDING B E S T E K LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) OPEN AANBESTEDING B E S T E K LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de STAD, de POLITIEZONE, de kerkfabrieken en het OCMW van SINT-NIKLAAS, de sociale huisvestingsmaatschappij SNMH de

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER bestek nr. 02/2011 Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BESTEK

OPENBARE AANBESTEDING BESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2016-2018 Table of Contents AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN.... 4 1.1. Voorwerp en aard van de opdracht....

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum P1996 17/08/2009 BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

ADVIES (F)061116-CDC-601

ADVIES (F)061116-CDC-601 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02.289.76.11 Fax 02.289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte)

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte) Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte) Ondergetekende (1)... Beroep... Woonplaats... Nationaliteit... BTW-nummer...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 20/08/2012 - BDA nummer: 2012-518496 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie