TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)"

Transcriptie

1 TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

2 INHOUDSTAFEL 1. Reglementaire en verordenende bepalingen Algemeen Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art. 13 en 15) Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art. 43 en 43bis) Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari art. 86) - Diensten in de prijs begrepen Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn Wijzigingsberichten Opmaak van de offerte (KB van 8 januari art. 89) Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari art. 97) Vergissingen + leemten (KB van 8 januari art. 98) Prijsopgave Taal Indiening van de offerte (KB van 8 januari art. 104) Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari art. 106) Varianten (KB van 8 januari art. 113) Vrije varianten (KB van 8 januari art. 115) Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari art. 116) Percelen Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Leidend ambtenaar (AAV art. 1) Borgtocht (AAV art. 5) Indexering/Prijsherziening (AAV art. 13) Betalingen (AAV art. 15) Aansprakelijkheid Plaats van de levering (AAV art. 55 1) Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art. 7) Technische bepalingen Inleiding Afnamepunten Afnamepunten met maandelijkse facturatie / Perceel 1: Afnamepunten met maandelijkse facturatie (KIES!!!) Afnamepunten met jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Afnamepunten met jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie / Perceel 1: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie (KIES!!!) Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Vijfde deel - Inschrijvingsformulier Administratieve gegevens Inventaris VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

3 Beschikbaarheid bestek Dit bestek is op eenvoudige vraag elektronisch verkrijgbaar Inlichtingen Inlichtingen i.v.m. dit bestek zijn verkrijgbaar bij: naam: adres: telefoon: fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. KB van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit KB betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). 4. Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. 5. Decreet 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt. 6. De uitvoeringsbesluiten van de onder 4. en 5. vermelde regelgeving. Afwijkingen en motivering (KB van 26 september art. 3) De bepalingen omtrent de borgtocht (2.3) wijken af van art. 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de controles uitgeoefend door de VREG op de erkende leveranciers van aardgas en het verplichte bewijs van financiële capaciteit door de erkende leveranciers aan de distributienetbeheerders. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

4 1. Reglementaire en verordenende bepalingen 1.1 Algemeen Dit deel heeft betrekking op de overheidsopdracht tot op het moment dat de gekozen inschrijver is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. 1.2 Aanbestedende overheid Aanbestedende overheid (verder genoemd: het bestuur ): Adres: 1.3 Voorwerp van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft de levering van aardgas conform de specificaties van de aardgasnetbeheerders aan de afnamepunten van het bestuur op basis van de historische meetgegevens opgenomen in dit bestek. 1.4 Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art. 13 en 15) De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten op basis van een openbare aanbesteding. Voor het bepalen van de laagste regelmatige offerte, wordt een berekening uitgevoerd volgens de prijsformules in het bestek en de coëfficiënten van de inschrijver, gebaseerd op de historische meetgegevens van Kwalitatieve selectie van de inschrijvers (KB van 8 januari 1996, art. 43 en 43bis) Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art Wijze van prijsbepaling (KB van 8 januari art. 86) - Diensten in de prijs begrepen Voor de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst op basis van de formules vervat in deel 3 van dit bestek. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar deel 3 van dit bestek ( en ). 1.7 Duur van de opdracht- uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op 1 januari / februari / maart / april / mei / juni / juli / augustus / september / oktober / november / december (KIES!!!) 2009 / 2010 / 2011 (KIES!!!) en heeft een looptijd van drie jaar. De opdracht kan niet vervroegd worden stopgezet. De leveringen van aardgas aan de in de opdracht opgenomen afnamepunten beginnen op de in deel vier van dit bestek vermelde data en lopen tot het einde van de opdracht zoals in het vorige lid bepaald. De leveringen van aardgas aan de afnamepunten die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling overleg tussen de leverancier en het bestuur wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag, nl. drie jaar na de start van de opdracht. 1.8 Wijzigingsberichten De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen (en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen) en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

5 enkel op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 1.9 Opmaak van de offerte (KB van 8 januari art. 89) De offerte en de inventaris worden in één exemplaar en kopieën (art. 103 KB van 8 januari 1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten die bij dit bestek zijn gevoegd. De volledige inventaris en de simulatie worden daarnaast ook elektronisch ingediend, in een door Excel leesbaar formaat. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document moet verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden : "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." 1.10 Wijziging hoeveelheden (KB van 8 januari art. 97) De inschrijver kan de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat Vergissingen + leemten (KB van 8 januari art. 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt waardoor het voor hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of waardoor de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, en zeker ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve wanneer de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven Prijsopgave Heffingen (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft 1 ), de btw en de distributienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet begrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Zij moeten echter wel opgenomen worden op de factuur. De vervoerskosten worden wel gezien als een onderdeel van de energiekosten en moeten dus wel in de prijsopgave vervat zijn Taal De inschrijver dient zijn offerte in het Nederlands in. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands Indiening van de offerte (KB van 8 januari art. 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten enveloppe waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. Bij verzending via de Post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten enveloppe geschoven in een tweede gesloten enveloppe met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 Financiering van de forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

6 1. het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2. en de offerte ten laatste vier ka lenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de Post als aangetekende zending is afgegeven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari art. 106) Opening van de offertes: Plaats: Datum: Uur: Ten overstaan van of zijn/haar afgevaardigde 1.16 Varianten (KB van 8 januari art. 113) Er zijn geen verplichte en/of facultatieve varianten Vrije varianten (KB van 8 januari art. 115) Het is verboden om vrije varianten in te dienen Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari art. 116) Voor deze opdracht geldt een termijn van 60 kalenderdagen gedurende dewelke de inschrijver gebonden blijft door zijn offerte. De gestanddoeningstermijn wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn van vijftien dagen bedoeld in art. 21bis 2 van de wet van 24 december 1993, in geval de opdracht onderworpen is aan een verplichte voorafgaande Europese bekendmaking Percelen Deze opdracht bestaat uit 1 / 2 / 3 / 4 / x (KIES!!!) perceel / percelen (KIES!!!). (INDIEN GEWERKT WORDT MET PERCELEN:) Deze percelen zijn: Perceel 1: Perceel 2: VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

7 2. Administratieve contractuele bepalingen 2.1 Algemeen Dit deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het KB van 26 september 1996 (met latere wijzigingen) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit KB (AAV). De indeling hierna in art. is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde KB (AAV). 2.2 Leidend ambtenaar (AAV art. 1) De leiding en het toezicht op de uitvoering gebeuren door In de brief waarbij aan de leverancier kennis wordt gegeven van de goedkeuring van zijn offerte zal de leidende ambtenaar vermeld worden. Zijn mandaat namens het bestuur is beperkt tot 2.3 Borgtocht (AAV art. 5) Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. 2.4 Indexering/Prijsherziening (AAV art. 13) Voor deze opdracht geldt een systeem van maandelijkse indexering/prijsherziening zoals bepaald in deel 3. Technische bepalingen verder in dit bestek. 2.5 Betalingen (AAV art. 15) De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van vijftig (50) kalenderdagen vanaf de datum waarop het bestuur over een regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Voor de facturatie- en betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar de nrs en in dit bestek. 2.6 Aansprakelijkheid De leverancier kan gehouden zijn tot vergoeding van de schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht voor zover hij tekort komt aan zijn eigen plichten zoals deze worden bepaald in de toepasselijke reglementering, met andere woorden indien de schade te wijten is aan een fout of tekortkoming van de leverancier zelf. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van een aantoonbare fout in hoofde van de leverancier. 2.7 Plaats van de levering (AAV art. 55 1) Zie delen 3. Technische bepalingen en 4. Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens verder in dit bestek. 2.8 Wijzigingen aan de opdracht (KB 26 september 1996, art. 7) In het geval er onverwacht nog andere dan de in de bijlage(n) beschreven afnamepunten om eender welke reden zouden ontstaan, kunnen deze aan de opdracht worden toegevoegd. De coëfficiënten van de prijsformules worden voor deze afnamepunten in gemeen overleg bepaald, rekening houdend met de in de offerte ingediende coëfficiën- VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

8 ten voor afnamepunten met analoge meetgegevens. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten op te zeggen zonder schadevergoeding voor de leverancier wanneer een afnamepunt volledig buiten dienst zou worden gesteld, en dit op voorwaarde van een vooropzeg van drie maand. De kosten die aan de buitendienststelling zijn verbonden, vallen ten laste van het bestuur. Het bestuur heeft het recht de opdracht voor bepaalde afnamepunten tijdelijk op te schorten zonder schadevergoeding voor de leverancier op voorwaarde van een schriftelijke vooropzeg van drie maand. De periode (begin- en einddatum) waarin het afnamepunt tijdelijk buiten dienst wordt genomen, zal duidelijk in die brief worden vastgelegd. Indien het door de partijen bij het sluiten van deze overeenkomst ontstane contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord door gewijzigde economische omstandigheden of gewijzigde wettelijke bepalingen, brengt de partij die door deze verstoring nadeel ondervindt, de andere partij hiervan op de hoogte. De partijen verbinden zich ertoe om over deze overeenkomst in dat geval te heronderhandelen om het oorspronkelijke contractuele evenwicht te herstellen. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

9 3. Technische bepalingen 3.1 Inleiding Het bestuur beseft dat de leverancier voor een deel van de uitvoering van zijn taken afhankelijk is van de netbeheerders. De leverancier zal het bestuur onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij de aan hem via dit bestek opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, omwille van redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer. 3.2 Afnamepunten Deel vier van dit bestek bevat een lijst van aansluitingspunten met de kenmerken en de historische meetgegevens van 200 per afnamepunt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen afnamepunten met maandelijkse facturatie en afnamepunten met jaarlijkse facturatie. In deze lijst wordt tevens het EAN-nummer van ieder afnamepunt opgegeven. Hoewel het bestuur zoveel mogelijk tracht correcte informatie te verlenen, kan het gebeuren dat er EAN-nummers opgenomen worden die fout zijn of die op het moment van de gunning, niet meer onder het beheer van het bestuur vallen. In dat geval zal de leverancier samen met het bestuur een oplossing zoeken voor deze toegangspunten. De leverancier zal hiertoe vlot samenwerken met het bestuur en desgevallend met de leverancier die actief was op het toegangspunt dat verkeerdelijk geswitcht werd. Zo moet de afnemer op de betrokken toegangspunten door de leverancier verwittigd worden van de vergissing en zo snel mogelijk terug geswitcht worden naar zijn eigen leverancier. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden gevraagd. 3.3 Afnamepunten met maandelijkse facturatie / Perceel 1: Afnamepunten met maandelijkse facturatie (KIES!!!) Plaats van de levering Het aardgas wordt geleverd op de afnamepunten beschreven in deel 4.1 van dit bestek Historische meetgegevens per afnamepunt In deel 4.1 van dit bestek worden per afnamepunt de kenmerken en de historische meetgegevens weergegeven. Het betreft de gegevens op maandbasis over de periode januari 200 t.e.m. december 200. Naast deze gegevens zal de inschrijver rekening houden met de beschrijving en de prognoses die per afnamepunt worden gegeven. De historische meetgegevens over het referentiejaar 200 worden, samen met de door de inschrijver ingediende coëfficiënten, gebruikt om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke aardgasverbruik gedurende de uitvoeringstermijn van de opdracht Prijsformules Inleiding Om een correcte prijsvergelijking mogelijk te maken wordt door het bestuur een set prijsformules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten,.... Deze coëfficiënten kunnen eventueel verschillend zijn per afnamepunt. De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de hieronder beschreven prijsformules. Om de prijsvergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver voor alle afnamepunten een prijssimulatie uitvoeren op basis van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten, de meetgegevens van het referentiejaar 200 en een GASINDEX die gebaseerd is op het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de gebruikte indexen voor VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

10 een periode van 12 maand die eindigt met de maand voorafgaand aan die waarin de offertes moeten worden ingediend. De resultaten worden opgesplitst per afnamepunt en per maand. Een overzicht van het totale bedrag per jaar per afnamepunt en in globo (alles samengeteld) wordt eveneens bijgevoegd. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving het bewijs dat het hij zich heeft gebaseerd op de juiste indexen die, zoals bepaald in dit bestek, samen de GASINDEX vormen. Dat bewijs kan worden geleverd aan de hand van de nodige schermafdrukken. De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen Definities V m: Een vaste vergoeding per maand in euro voor het ter beschikking stellen van het aardgas. MWh m: Het aantal MWh aardgas afgenomen gedurende de betrokken maand. E m: De maandelijkse vergoeding proportioneel met de verbruikte energie. GASINDEX: De bepaling van de gasprijs is afhankelijk van de evolutie van de gekozen parameters. Deze parameters worden maandelijks herzien. VERMELD VAN ONDERSTAANDE INDEXEN ALLEEN DIE DIE PASSEN BINNEN DE ONDER GEKOZEN OPTIE HUB101 (optie A en B) De index in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettingscoëfficiënt 1 therm (15 C) = 0, MWh (25 C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. GOL603 (optie A en B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL603 wordt afgerond na 3 decimalen. GOL703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maande- VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

11 lijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL703 wordt afgerond na 3 decimalen. HFO603 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO603 wordt afgerond op 3 decimalen. HFO703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO703 wordt afgerond op 3 decimalen. BRENT703 (alleen optie B) De waarde in EUR/bbl op basis van het rekenkundige gemiddelde in USD/bbl van de maandgemiddelden van de noteringen van de "daily settlement of the first nearby futures Brent contract on IPE" van de zeven maanden die het leveringstrimester onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde in USD/bbl is van toepassing gedurende het hele leveringstrimester. De maandgemiddelden van de IPE Brent noteringen, uitgedrukt in USD/bbl, worden omgezet in EUR/bbl op basis van de overeenkomstige maandgemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen en het leveren van het aardgas, inclusief de vervoerkosten maar met uitsluiting van de distributiennettarieven; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transport- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de invoerders van het aardgas,...; - het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens per maand van alle afnamepunten van het voorbije jaar geleverd in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel 4. Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens van dit bestek; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...) - de kosten betreffende het regelmatige overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; - het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het aardgasverbruik. De distributienetkosten, de btw en de taksen en heffingen zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformules De prijs voor de energie is samengesteld als volgt: a) een vaste maandelijkse vergoeding (V m) gelijk aan: VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

12 a [EUR] De coëfficiënt a wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt a kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een maandelijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E m) gelijk aan: KIES HIERONDER OPTIE A OF OPTIE B Optie A 2 : Optie B: (0,25. HUB ,0468. GOL603 + b). MWh m [EUR] De coëfficiënt b wordt door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt b is constant over de hele looptijd van de overeenkomst. Bij facturatie van maand N wordt gebruik gemaakt van de geldende parameter van maand N. (t + u. HUB101 + v. GOL603 + w. GOL703 + x. HFO603 + y. HFO703 + z. BRENT703). MWh m [EUR] De coëfficiënten t, u, v, w, x, y en z worden door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënten zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten kunnen nul zijn. Bij facturatie van maand N wordt gebruik gemaakt van de geldende parameter van maand N. Het totale maandelijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V m + E m [EUR] Elasticiteit van de prijsformules Het bestuur garandeert geen minimale afname van aardgas en gaat geen verplichtingen aan in verband met het maximale verbruik Facturatie De leverancier maakt één maandelijkse factuur op per afnamepunt. De eventuele bundeling van deze facturen over verschillende afnamepunten en de keuze voor papieren of elektronische facturatie gebeuren in overleg tussen het bestuur en de leverancier. De factuur moet leesbaar zijn. Zij bevat per afnamepunt minimaal de volgende elementen (op de factuur zelf, of in bijlage): - EAN-nummer van het afnamepunt; - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer); - alle indexen van de opgestelde meetapparatuur, gebruikt om de factuur te berekenen, samen met hun eenheid; - de berekening van de termen uit de prijsformules: V m en E m, inclusief de nodige gegevens waaruit blijkt dat het indexeringsmechanisme zoals bepaald in dit bestek correct is toegepast; - de aangerekende distributienettarieven waarmee de berekening gebeurt, de volumeherleidingsfactor en de calorische bovenwaarde; - de aangerekende transportnettarieven waarmee de berekening gebeurt; - alle taksen en heffingen die wegen op het aardgasverbruik; 2 Algemeen gebruikte parameter op de markt van huishoudelijke klanten (cf. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

13 - de btw. - de omrekeningsfactor m³-mwh 3.4 Afnamepunten met jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Afnamepunten met jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Plaats van de levering Het aardgas wordt geleverd op de afnamepunten beschreven in deel 4.2 van dit bestek Historische meetgegevens per afnamepunt In deel 4.2 van dit bestek wordt per afnamepunt het indicatieve verbruik weergegeven. Het betreft het gemiddelde verbruik op jaarbasis, afgeleid uit de jaarlijkse afrekening. Naast deze gegevens zal de inschrijver rekening houden met de beschrijving en de prognoses die per afnamepunt worden gegeven. De verbruiksgegevens over het referentiejaar 200 worden, samen met de door de inschrijver ingediende coëfficienten, gebruikt als referentiebasis om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen. De facturatie gebeurt op basis van het werkelijke verbruik van aardgas gedurende de uitvoeringstermijn van deze opdracht Prijsformules Inleiding Om een correcte prijsvergelijking mogelijk te maken wordt door het bestuur een set prijsformules gehanteerd. De inschrijver zal de coëfficiënten in de formules aanpassen, rekening houdend met zijn kosten,.... De inschrijver is verplicht een offerte te maken op basis van de hieronder beschreven prijsformules. Er wordt één set coëfficiënten ingediend geldig voor alle afnamepunten met jaarlijkse facturatie, en dus niet per afnamepunt. Om de prijsvergelijking mogelijk te maken, zal de inschrijver voor alle afnamepunten een prijssimulatie uitvoeren op basis van de in zijn offerte opgegeven coëfficiënten, de meetgegevens van het referentiejaar 200 en een GASINDEX die gebaseerd is op het rekenkundige gemiddelde van de maandwaarden van de gebruikte indexen voor een periode van 12 maand die eindigt met de maand voorafgaand aan die waarin de offertes moeten worden ingediend. Een overzicht van het totale bedrag wordt eveneens bijgevoegd. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving het bewijs dat hij zich heeft gebaseerd op de juiste indexen die, zoals bepaald in dit bestek, samen de GASINDEX vormen. Dat bewijs kan worden geleverd aan de hand van de nodige schermafdrukken Definities V j: Een vaste vergoeding per jaar in euro voor het ter beschikking stellen van het aardgas. MWh j: Het aantal MWh aardgas afgenomen gedurende het betrokken jaar. E j: De jaarlijkse vergoeding proportioneel met de verbruikte energie. GASINDEX: De bepaling van de gasprijs is afhankelijk van de evolutie van de parameters. Deze parameters worden maandelijks herzien. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

14 VERMELD VAN ONDERSTAANDE INDEXEN ALLEEN DIE DIE PASSEN BINNEN DE ONDER GEKOZEN OPTIE HUB101 (optie A en B) De index in EUR/MWh voor de forward aardgascontracten te Zeebrugge zoals gepubliceerd in pence per therm in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, London SE8 3EY, UK, onder de titel van "Heren Monthly Indices" en de ondertitel van "Zeebrugge Hub". De index voor de maand van levering zal deze zijn die gepubliceerd wordt in ESGM op de eerste marktdag van diezelfde maand. De Zeebrugge Hub index voor het aardgas in pence per therm wordt omgezet in EUR/MWh op basis van het maandelijks gemiddelde van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de GBP van de maand die aan de maand van levering onmiddellijk voorafgaat, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en op basis van de omzettingscoëfficiënt 1 therm (15 C) = 0, MWh (25 C). Het eindresultaat wordt afgerond na 3 decimalen. GOL603 (optie A en B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL603 wordt afgerond na 3 decimalen. GOL703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de Gasoil 0,1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van GOL703 wordt afgerond na 3 decimalen. HFO603 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zes maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO603 wordt afgerond op 3 decimalen. HFO703 (alleen optie B) Het rekenkundige gemiddelde in EUR/ton van de maandelijkse Platt's noteringen onder de rubriek "Barges FOB Rotterdam" voor de zware fuel 1 % S "mean value" van de zeven maanden die aan een kalenderkwartaal onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde is van toepassing gedurende de drie maanden van dit kalenderkwartaal. De maandelijkse Platt's noteringen, uitgedrukt in USD/ton, worden omgezet in EUR/ton op basis van de overeenkomstige maandelijkse gemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. de USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De waarde van HFO703 wordt afgerond op 3 decimalen. BRENT703 (alleen optie B) De waarde in EUR/bbl op basis van het rekenkundige gemiddelde in USD/bbl van de maandgemiddelden van de noteringen van de "daily settlement of the first nearby futures Brent contract on IPE" van de zeven maanden die het leveringstrimester onmiddellijk voorafgaan. Dit gemiddelde in USD/bbl is van toepassing gedurende het hele leveringstrimester. De maandgemiddelden van de IPE Brent noteringen, uitgedrukt in USD/bbl, worden omgezet in VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

15 EUR/bbl op basis van de overeenkomstige maandgemiddelden van de wisselkoersen van de EUR t.o.v. USD zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank Diensten vervat in de prijsformules De hieronder beschreven prijsformule bevat volgende elementen: - Alle kosten die de leverancier moet maken voor het aankopen en het leveren van het aardgas, inclusief de vervoerkosten maar met uitsluiting van de distributienettarieven; - de kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transport- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de invoerders van het aardgas, het jaarlijks leveren (in de maand januari) van de meetgegevens van alle afnamepunten van het voorbije jaar in een door Excel leesbaar formaat in de vorm en de lay-out gebruikt in deel vier van dit bestek; - alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur,...) - de kosten betreffende het regelmatige overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; - het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het aardgasverbruik. De distributienetkosten, de btw en de andere taksen en heffingen ten laste van het aardgasverbruik zijn niet inbegrepen in de onderstaande prijsformules Prijsformule De prijs is samengesteld als volgt: a) een vaste, jaarlijkse vergoeding (V j) gelijk aan: d [EUR] De coëfficiënt d wordt ingevuld door de inschrijver als een bedrag in euro, met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt d kan gelijk zijn aan 0 (nul). b) een jaarlijkse vergoeding, proportioneel met de verbruikte energie (E j) gelijk aan: KIES HIERONDER OPTIE A OF OPTIE B Optie A 3 : Optie B: (0,25 HUB ,0468 GOL603) + e). MWh j [EUR] De coëfficiënt e wordt door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënt e is constant over de hele looptijd van de overeenkomst. Bij facturatie in jaar N wordt telkens het maandverbruik vermenigvuldigd met de maandparameter. (m + n. HUB101 + o. GOL603 + p. GOL703 + q. HFO603 + r. HFO703 + s. BRENT703). MWh j [EUR] 3 Algemeen gebruikte parameter op de markt van huishoudelijke klanten (cf. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

16 De coëfficiënten m, n, o, p, q, r en s worden door de inschrijver ingevuld zodat de formule resulteert in een bedrag in euro met 2 cijfers na de komma. De coëfficiënten zijn constant over de hele looptijd van de overeenkomst. De coëfficiënten kunnen nul zijn. Bij facturatie in jaar N wordt telkens het maandverbruik vermenigvuldigd met de maandparameter. Het totale jaarlijkse gefactureerde bedrag voor energie is de rekenkundige som van de bovenstaande termen, dus: V j + E j [EUR] Facturatie De leverancier maakt één jaarlijkse factuur op per afnamepunt. De eventuele bundeling van deze facturen over verschillende afnamepunten en de keuze voor papieren of elektronische facturatie gebeuren in overleg tussen het bestuur en de leverancier. De factuur moet leesbaar te zijn. Zij bevat per afnamepunt minimaal de volgende elementen (op de factuur, of in bijlage): - EAN-nummer van het afnamepunt - identificatie van de gebruikte meetapparatuur (serienummer); - alle indexen van de opgestelde meetapparatuur, gebruikt om de factuur te berekenen, samen met hun eenheid; - de berekening van alle termen uit de prijsformules: V j en E j, inclusief de nodige gegevens waaruit blijkt dat het indexeringsmechanisme zoals bepaald in dit bestek correct is toegepast; ; - de aangerekende distributienettarieven waarmee de berekening gebeurt; - de aangerekende transportnettarieven waarmee de berekening gebeurt; - alle taksen en heffingen die wegen op het aardgasverbruik; - de btw. Op deze factuur mogen maandelijkse / trimesteriële (KIES!!!) voorschotten worden gevraagd. 3.5 Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier zal de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als vertrouwelijke informatie beschouwen. Ze mogen aan derden worden medegedeeld, na schriftelijke instemming van het bestuur. De distributienetbeheerder wordt daarbij niet als een derde beschouwd. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

17 4. Opsomming van de afnamepunten met hun kenmerken en historische meetgegevens 4.1 Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie / Perceel 1: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten maandelijkse facturatie (KIES!!!) Gegevens afnamepunt 1 Adres: EAN-nummer: Datum vanaf wanneer de leveringen aan het afnamepunt beginnen: Afnamepunt in lagedruk of middendruk: Gebruikt aardgas: hoogcalorisch of laagcalorisch: Onderschreven capaciteit (indien relevant): Meetinrichting: Meternummer: Telegelezen of niet: Andere nuttige gegevens: Meetgegevens in MWh: Datum 200 (indien beschikbaar) 200 (indien beschikbaar) 200 (voor rangschikking inschrijvers) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

18 Gemiddeld Gegevens afnamepunt 2 Adres: EAN-nummer: Datum vanaf wanneer de leveringen aan het afnamepunt beginnen: Afnamepunt in lagedruk of middendruk: Gebruikt aardgas: hoogcalorisch of laagcalorisch: Onderschreven capaciteit (indien relevant): Meetinrichting: Meternummer: Telegelezen of niet: Andere nuttige gegevens: Meetgegevens (in MWh): Datum 200 (indien beschikbaar) 200 (indien beschikbaar) 200 (voor rangschikking inschrijvers) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Gemiddeld Gegevens afnamepunt 3 VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

19 4.2 Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie / Perceel 2: Kenmerken en meetgegevens afnamepunten jaarlijkse facturatie (KIES!!!) Kenmerken afnamepunten Type aardgas 4 HC / LC Type afname 5 LD / MD Datum waarop de leveringen starten Onderschreven capaciteit (m³/h) (indien relevant) Adres EANnummer Meternummer Opmerkingen Nummer Afnamepunt Meetgegevens: Nummer afnamepunt Afgenomen energie 200 (MWh) (indien beschikbaar) Afgenomen energie 200 (MWh) (indien beschikbaar) Afgenomen energie 200 (MWh) (gebruikt voor de rangschikking van de inschrijvers) HC = hoogcalorisch, LC = laagcalorisch. 5 LD = lagedruk, MD = middendruk. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

20 5. Vijfde deel - Inschrijvingsformulier 5.1 Administratieve gegevens Voor één vennootschap De vennootschap (handelsnaam of naam)..... Rechtsvorm :... Nationaliteit : Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (namen en voornamen) 6... in hoedanigheid van.... Nationaliteit.... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Voor één vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna moeten voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld worden als aangegeven hiervoor en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 7 (hierna moeten voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als hiervoor) die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam... Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen om de opdracht, die het voorwerp is van dit bestek, uit te voeren overeenkomstig de erin gestelde bepalingen en voorwaarden, en met de coëfficiënten zoals opgenomen in de inventaris. 6 De gevraagde gegevens moeten voor elke gemachtigde ingevuld worden. Elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 7 De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie /25

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie