VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG"

Transcriptie

1 Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: Limburg, februari 27 VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 26

2

3 INHOUD INLEIDING ONDERZOEKSVERANTWOORDING Doelstelling Opzet en uitvoering van het onderzoek Definities en begrippen BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID IN REGIO PARKSTAD LIMBURG Bedrijvigheid Limburg Werkgelegenheid Limburg Bedrijvigheid Limburg naar grootteklasse Werkgelegenheid Limburg naar grootteklasse Bedrijvigheid Limburg in toerisme en recreatie Werkgelegenheid Limburg in toerisme en recreatie BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID IN GEMEENTEN PARKSTAD LIMBURG Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal MANAGEMENT SUMMARY BIJLAGEN: 1 Standaard bedrijfsindeling 1993 naar sectie, subsectie en afdeling 2 Bedrijvigheid en werkgelegenheid naar CBS-wijk en -buurt in 26 3 Bedrijvigheid en werkgelegenheid naar bedrijventerrein in 26 4 Enquêteformulier vestigingenonderzoek 26 5 Afbakening sector toerisme en recreatie 6 Verhouding tussen het aantal werkzame personen en de omvang van de potentiële beroepsbevolking in Limburg, 26 7 Werkzame personen (alle) in Limburg in totaal en naar bedrijfssectie, 22-25

4

5 5 INLEIDING Voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van lokaal en regionaal economisch beleid is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over complete en actuele gegevens over de bedrijfs- en werkgelegenheidsstructuur in Limburg en de gemeenten in dit gebied. Deze rapportage van het Vestigingenregister Limburg (VRPL) 26 voorziet in deze informatiebehoefte. Het rapport presenteert de actuele bedrijvigheids- en werkgelegenheidsgegevens van 26 voor zowel Limburg in totaliteit als voor zes van de zeven afzonderlijke gemeenten in deze regio, te weten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal. Doordat ook gegevens over de jaren 22, 23, 24 en 25 zijn opgenomen kunnen daarnaast korte- en middellange termijnontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid in beeld worden gebracht. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden door middel van het werkgelegenheidsonderzoek dat Etil jaarlijks in het kader van het Vestigingen Register Limburg (VRL) uitvoert. Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen heeft zorggedragen voor de databewerking en gegevensanalyse en voor de samenstelling en productie van deze VRPL-rapportage. Opdrachtgever is Regio Limburg. Het is de bedoeling om jaarlijks een VRPL-rapportage samen te stellen zodat steeds actuele bedrijvigheids- en werkgelegenheidsgegevens beschikbaar zijn en trends en ontwikkelingen op dit gebied gevolgd kunnen worden. De gemeente Simpelveld participeert (net als in 25) niet in het VRPL 26. De totalen in deze rapportage zijn daarom aangevuld met de totalen van de gemeente Simpelveld. De in deze papieren rapportage opgenomen gegevens zijn straks overigens ook digitaal beschikbaar via de monitor op internet (zie In deze publiek toegankelijke databank worden de in deze rapportage gepresenteerde gegevens nog verder gedetailleerd en zijn ook andere te combineren gegevens opgenomen, zie bijvoorbeeld bijlage 6. Op deze manier vullen deze papieren VRPL-rapportage en de digitale monitor elkaar dus goed aan. De opbouw van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 1 bevat de onderzoeksverantwoording. Hoofdstuk 2 behandelt de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Limburg en de gemeenten in totaal en naar bedrijfssectie. Voor de jaren 22, 23, 24, 25 en 26 worden absolute aantallen en indexcijfers gepresenteerd. In de grafieken worden ook percentages gebruikt om aandelen in een totaal uit te drukken. Verder wordt informatie gepresenteerd over grootteklasse, mutaties, toerisme/recreatie en vergelijking met provinciale totaalcijfers. De thema s grootteklasse en toerisme/recreatie worden uitvoerig gepresenteerd met ook informatie op gemeenteniveau. Hoofdstuk 3 behandelt voor de afzonderlijke gemeenten van Limburg de bedrijvigheid en werkgelegenheid, in totaal en naar bedrijfssectie. Voor de jaren 22, 23, 24, 25 en 26 worden absolute aantallen en indexcijfers gepresenteerd. In de grafieken worden ook weer percentages gebruikt om aandelen in een totaal uit te drukken; ook mutatiesaldo s en vergelijking van het gemeentetotalen met totalen van Limburg zijn opgenomen. Hoofdstuk 4 bevat de management summary. Bij deze rapportage zijn verder nog een vijftal bijlagen opgenomen. Voor meer informatie over deze rapportage kunt u zich wenden tot het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen. Contactpersoon is dhr. F. Schurer (tel ).

6 6 1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de doelstelling van het onderzoek (paragraaf 1.1) en de opzet en uitvoering ervan (paragraaf 1.2). Daarnaast komen in paragraaf 1.3 een aantal begrippen en definities aan de orde die in het onderzoek en de rapportage zijn gehanteerd. 1.1 Doelstelling Het onderzoek stelt zich ten doel een compleet en actueel beeld te geven van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Limburg. Op basis van de onderzoeksgegevens komt een Vestigingenregister Limburg (VRPL) tot stand dat in de komende jaren verder zal worden doorontwikkeld. In deze rapportage VRPL 26 worden de gegevens gepresenteerd voor Limburg als geheel en per afzonderlijke gemeente. De presentatie gebeurt in een jaarreeks (22 t/m 26) zodat ook trends en ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Limburg kunnen worden gevolgd. Zo wordt invulling gegeven aan de beleidsmonitoring van dit beleidsterrein. 1.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek De gegevensverzameling ten behoeve van het VRPL heeft in opdracht van Regio Limburg plaatsgevonden door Etil BV. Daarbij is gebruik gemaakt van een integrale werkgelegenheidsenquête onder de bedrijvenpopulatie in Limburg (zie bijlage 3), aangevuld met andere methoden van gegevensverzameling zoals deskresearch en gebruik van registratiebestanden. Voor meer informatie over de gegevensverzameling e.d. zij verwezen naar de Etil-notitie Vestigingenregister Limburg (VRL). Inhoud, Werkwijze en definities (23). Op basis van het door Etil tot en met 31 december 25 geactualiseerde bestand heeft bureau Onderzoek en Statistiek, eveneens in opdracht van Regio Limburg, de gegevensanalyse verzorgd en deze rapportage samengesteld. Met betrekking tot de inhoud van het VRPL moeten nog de volgende technische opmerkingen worden gemaakt: 1. Door Etil worden geen landbouwbedrijven geënquêteerd. De gegevens daarover worden daarom door Etil verkregen uit de zgn. Landbouwtellingen van het CBS. Ze worden elk jaar in het VRPL geïntegreerd. De gegevens van de CBS-Landbouwtelling 26 waren niet tijdig beschikbaar voor de analyse en rapportage van dit VRPL 26; daarom is op basis van de trend in de voorgaande jaren voor 26 door Etil een schatting (ophoging) van de landbouwtellingen gemaakt en in het VRPL-bestand 26 geïntegreerd. De cijfers voor de sectie Landbouw zijn derhalve voorlopig. 2. Er moet op gewezen worden dat de gepresenteerde cijfers voor Limburg en de gemeente Brunssum zijn berekend zonder de gegevens van het militaire personeel bij AFNORTH. In het VRPL worden geen werkzame personen met militaire taken meegerekend.

7 7 1.3 Definities en begrippen Hieronder volgt een aantal definities en begrippen die in deze rapportage worden gebruikt. Vestiging Het begrip vestiging is voor het VRPL, analoog aan het VRL c.q. LISA (Landelijk Informatie Systeem voor Arbeidsplaatsen en vestigingen) als volgt gedefinieerd: Een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar; dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan, waarin of van waaruit een economische activiteit, andere (niet-economische) activiteit of zelfstandig (vrij) beroep ter verkrijging van inkomsten wordt uitgeoefend. Dat betekent dat er (meestal 12 uur of meer per week) betaald werk wordt verricht. Een besloten vennootschap zonder werkzame personen wordt dus niet als een vestiging beschouwd. Werkzame personen en urengrens Als werkzame persoon zijn in het VRPL geteld: meewerkende eigenaren en gezinsleden, zelfstandige beroepsbeoefenaren, werknemers in loondienst, personen op bedrijfsscholen en thuiswerk(st)ers voorzover zij voorkomen op de loonlijst van de vestiging, op-/afroepkrachten voor zover feitelijk werkzaam op de vestiging en overig ingeleend/ingehuurd personeel. Uitzendkrachten, I/D-banen, WIW-ers en overig ingeleend/ingehuurd personeel worden geregistreerd bij de inlenende vestiging als uitzendkracht. WSW-ers worden bij de SW-bedrijven als uitzendkracht geregistreerd. De aantallen werkzame personen zijn berekend inclusief de op een vestiging geregistreerde uitzendkrachten. In de rapportage wordt afhankelijk van o.a. de beschikbaarheid van gegevens in een aantal gevallen het totaal aantal werkzame personen vermeld (ongeacht het aantal gewerkte uren) en in een aantal gevallen het aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt. Deze grens is voor een aantal gemeentelijke en landelijke beleidsterreinen van belang. Bedrijfsclassificatie In vrijwel alle economische statistieken staan gegevens geordend naar economische activiteit. Bij dit onderzoek is hiervoor de standaardbedrijfsindeling (SBI) van het CBS gebruikt. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de secties, subsecties en afdelingen die in deze SBI worden onderscheiden. De indeling vindt plaats op basis van de hoofdactiviteit van de onderneming: die activiteit waarin de meeste mensen werkzaam zijn. Deze activiteit kan afwijken van de activiteit van de gehele onderneming of andere overkoepelende organisaties waarvan een vestiging deel kan uitmaken. Gebruikte benamingen voor bedrijfssecties in grafieken en tabellen In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd in grafiek en tabellen. De daarin gehanteerde beknopte aanduidingen voor secties zijn veelal minder uitgebreid dan de volledige omschrijving voor de secties conform de standaardbedrijfsindeling van het CBS. Het overzicht op de volgende bladzijde geeft weer welke omschrijving in de grafieken en tabellen wordt gebruikt. De volledige omschrijving van de secties is aan de hand van de betreffende hoofdletter te vinden in bijlage 1.

8 8 Overzicht van gebruikte benamingen voor bedrijfssecties in grafieken en tabellen: Sectiecode A C D E F G H I J K L M N O Beknopte omschrijving Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten

9 9 2 BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID IN REGIO PARKSTAD LIMBURG In dit hoofdstuk worden voor Limburg als geheel de belangrijkste gegevens uit het Vestigingenregister Limburg 26 gepresenteerd in de vorm van tabellen en grafieken. Op de pagina links wordt de informatie over vestigingenaantallen weergegeven, op de pagina rechts de informatie over de werkgelegenheid. Op die manier kunnen de gegevens over bedrijvigheid en werkgelegenheid naast elkaar worden bekeken. Centraal op de pagina s staan de tabellen. Daarbij wordt door middel van enkele grafieken aanvullende informatie gepresenteerd. Onder 2.1 Bedrijvigheid Limburg wordt een beeld gegeven van de structuur en dynamiek van de bedrijvigheid in Limburg. De tabel toont het aantal bedrijfsvestigingen in de jaren 22 tot en met 26, zowel in totaal als uitgesplitst naar bedrijfssectie. Verder laten indexcijfers zien hoe de bedrijvigheid zich gedurende de periode in relatieve zin heeft ontwikkeld, ook hiervoor zowel in totaal als naar sectie. Voor alle jaren is 22 het basisjaar. In de grafiek links boven zien we voor het jaar 26 de absolute aantallen vestigingen van Limburg en de provincie Limburg. Daarnaast wordt voor 26 de verdeling van de vestigingen over de secties in een cirkeldiagram weergegeven; in deze grafiek wordt het aandeel van een sectie op het totaal met percentages vermeld. Onder de tabel links zien we in de grafiek de mutatiesaldo s voor Limburg voor de periode Onder mutaties verstaan we in dit kader wijzigingen in de bedrijvigheid als gevolg van oprichting en opheffing van vestigingen (binnen de grenzen van de regio) alsmede vestiging en vertrek van vestigingen (dus inkomend en uitgaand; over de grenzen van de regio heen). De grafiek daarnaast laat voor de periode de ontwikkeling van de (geïndexeerde) vestigingenaantallen zien van zowel de regio Limburg als de provincie Limburg. Onder 2.2 Werkgelegenheid Limburg wordt op dezelfde wijze een beeld gegeven van de structuur en dynamiek van de werkgelegenheid in Limburg. De werkgelegenheid wordt uitgedrukt in werkzame personen. Meegerekend worden daarbij werkzame personen die 12 uur of meer per week werkzaam zijn op een vestiging. De tabel toont het aantal werkzame personen in de jaren 22 tot en met 26, zowel in totaal als uitgesplitst naar bedrijfssectie. Verder laten indexcijfers zien hoe de werkgelegenheid zich gedurende de periode relatief heeft ontwikkeld, ook hiervoor zowel in totaal als naar sectie. Daarvoor is 22 het basisjaar voor alle jaren. In de grafiek links boven de tabel zien we de absolute aantallen werkzame personen van Limburg en de provincie Limburg in 26. Daarnaast wordt voor 26 de verdeling van de werkzame personen over de secties in een cirkeldiagram weergegeven; in de grafiek wordt het aandeel van een sectie op het totaal met percentages vermeld. Onder de tabel links zien we in de grafiek de mutatiesaldo s voor Limburg voor de periode Onder mutaties verstaan we in dit kader wijzigingen in de werkgelegenheid als gevolg van oprichting en opheffing van vestigingen (binnen de grenzen van de regio) alsmede vestiging en vertrek van vestigingen (dus inkomend en uitgaand; over de grenzen van de regio heen). De grafiek daarnaast laat voor de periode de ontwikkeling van de (geïndexeerde) aantallen werkzame personen zien van zowel de regio Limburg als de provincie Limburg. Verder worden een tweetal aspecten van het VRPL voor Limburg thematisch gepresenteerd, te weten het thema grootteklasse en het thema toerisme en recreatie. Ook voor de thema s geldt dat op de pagina links de informatie over vestigingenaantallen wordt weergegeven, op de pagina rechts de informatie over de werkgelegenheid. Op die manier kunnen de gegevens over bedrijvigheid en werkgelegenheid naast elkaar worden bekeken. Centraal op de pagina s staan weer de tabellen. De daarin gepresenteerde gegevens worden aangevuld met enkele grafieken.

10 1 In 2.3 en 2.4 is de bedrijvigheid en de werkgelegenheid naar tien gebruikelijke grootteklassen het thema. Deze grootteklassen worden vaak ingedikt tot de voor het beleid relevante categorieën klein, midden en groot. Voor die indeling hanteren we de grenzen zoals die ook door het CBS worden gebruikt: - klein : vestigingen met minder dan 1 werkzame personen (meer dan 12 uur per week); - midden : vestigingen met 1 tot 1 werkzame personen; - groot : vestigingen met 1 of meer werkzame personen. Eerst wordt in 2.3 Grootteklasse, Bedrijvigheid een beeld gegeven van de verdeling van de vestigingen in Limburg naar grootteklasse. De tabel boven aan de pagina toont de aantallen bedrijfsvestigingen in het jaar 26 uitgesplitst naar grootteklasse, zowel voor Limburg (exclusief gemeente Simpelveld) als voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal. De tabel onder aan de pagina geeft voor Limburg (exclusief gemeente Simpelveld) de aantallen bedrijfsvestigingen naar grootteklasse weer voor 22 tot en met 26. Indexcijfers laten zien hoe de bedrijvigheid, uitgesplitst naar grootteklasse, zich gedurende de periode in relatieve zin heeft ontwikkeld. Voor alle jaren is 22 het basisjaar. In de grafiek links midden op de pagina zien we voor het jaar 26 de verdeling van de vestigingen over de grootteklassen in een cirkeldiagram; in deze grafiek wordt het aandeel van een grootteklasse op het totaal met percentages vermeld. Op grond van de indexcijfers van de vestigingenaantallen per grootteklasse toont de grafiek rechts in het midden van de pagina de relatieve ontwikkeling van de categorieën klein, midden en groot in vergelijking met de relatieve ontwikkeling van de vestigingen met 1 werkzame persoon. In 2.4 Grootteklasse, Werkgelegenheid wordt op dezelfde wijze inzicht gegeven in de verdeling van de werkgelegenheid naar grootteklasse van de bedrijfsvestigingen. De tabel boven aan de pagina toont de aantallen werkzame personen in het jaar 26 uitgesplitst naar grootteklasse, zowel voor Limburg (exclusief gemeente Simpelveld) als voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal. De tabel onder aan de pagina geeft voor Limburg (exclusief gemeente Simpelveld) de aantallen bedrijfsvestigingen naar grootteklasse weer voor de periode Indexcijfers laten zien hoe de bedrijvigheid, uitgesplitst naar grootteklasse, zich gedurende de periode in relatieve zin heeft ontwikkeld. Voor alle jaren is 22 het basisjaar. In de grafiek links midden op de pagina wordt voor het jaar 26 de verdeling van de werkzame personen over de grootteklassen in een cirkeldiagram weergegeven. Het aandeel van een grootteklasse op het totaal wordt met percentages in de grafiek vermeld. Op grond van de indexcijfers van de werkgelegenheid per grootteklasse toont de grafiek rechts in het midden van de pagina de relatieve ontwikkeling van de categorieën klein, midden en groot in vergelijking met de relatieve ontwikkeling van de vestigingen met 1 werkzame persoon. Het tweede thema dat in deze rapportage wordt uitgewerkt is Toerisme en recreatie. Hoe staat het met de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie en hoe heeft deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? We presenteren het antwoord op deze vraag op twee manieren: eerst uitgesplitst naar gemeente en vervolgens naar de aard van de economische activiteit. De gehanteerde afbakening van de toerisme en recreatie is overgenomen uit een studie van het Ministerie van Economische Zaken (zie bijlage 5 voor een gedetailleerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten die tot toerisme en recreatie worden gerekend). Die afbakening is voor het VRPL uitgebreid met de SBI-code voor onder andere dierentuinen, zodat ook het Gaiapark deel uitmaakt van de vestigingen die in deze rapportage tot de activiteit toerisme en recreatie worden gerekend.

11 11 In 2.5 Toerisme en recreatie, Vestigingen wordt in de bovenste tabel voor de periode voor zowel Limburg (exclusief gemeente Simpelveld) als voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal weergegeven hoeveel vestigingen op het gebied van toerisme en recreatie zijn geteld in het VRPL. De indexcijfers van de vestigingenaantallen tonen per gemeente de relatieve ontwikkeling van de toeristische bedrijvigheid. De onderste tabel laat de vestigingenaantallen zien op het gebied van toeristische en recreatieve bedrijvigheid uitgesplitst naar de economische activiteit. In de tabel zien we rechts indexcijfers die de relatieve ontwikkeling van de toeristische bedrijvigheid naar economische activiteit weergeven (basisjaar is 22). Het cirkeldiagram links midden op de pagina toont voor het jaar 26 het aandeel van de afzonderlijke gemeenten in het totaal aantal vestigingen op toeristisch-recreatief gebied. Het aandeel van een gemeente op het totaal wordt ook met percentages in de grafiek vermeld. Het rechtse cirkeldiagram laat zien hoe groot het aandeel van de verschillende toeristisch-recreatieve activiteiten is. Het aandeel van een activiteit op het totaal aantal vestigingen wordt ook met percentages in de grafiek vermeld. De werkgelegenheid op het gebied van toerisme en recreatie komt aan de orde in 2.6 Toerisme en recreatie, Werkgelegenheid. In de bovenste tabel wordt voor de periode voor zowel Limburg (exclusief gemeente Simpelveld) als voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal het aantal werkzame personen weergegeven. De indexcijfers rechts tonen per gemeente de relatieve ontwikkeling van de toeristische bedrijvigheid in de genoemde periode. De onderste tabel toont de werkgelegenheid op het gebied van toerisme en recreatie uitgesplitst naar de economische activiteit. In de tabel zien we rechts indexcijfers die de relatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector Toerisme en recreatie uitgesplitst naar economische activiteit weergeven (basisjaar 22). Het cirkeldiagram links midden op de pagina toont voor het jaar 26 het aandeel van de afzonderlijke gemeenten in het totaal aantal werkzame personen op toeristisch-recreatief gebied. Het aandeel van een gemeente op het totaal wordt weer met percentages in de grafiek vermeld. Rechts in het cirkeldiagram wordt de verdeling van het aantal werkzame personen naar toeristisch-recreatieve activiteit gepresenteerd. Het aandeel van een activiteit in het totaal aantal werkzame personen wordt ook met percentages in de grafiek vermeld.

12 Bedrijvigheid Regio Limburg Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % % 7% 12% 3% % 5% % 1% Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten 2 19% 28% 1521 Limburg 2% 3% 7% Vestigingen in Limburg in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen* Ontwikkeling vestigingen Limburg -15 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

13 Werkgelegenheid* Regio Limburg Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % % 19% 4% 1% % 17% % 5% Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten 1 1% 15% 8445 Limburg 9% 5% 5% 3% Werkzame personen in Limburg in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen Ontwikkeling werkzame personen Limburg -23 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * werkgelegenheid wordt uitgedrukt in werkzame personen die 12 uur of meer per week werkzaam zijn

14 Grootteklasse Regio Bedrijvigheid Limburg Bedrijfsvestigingen* in Limburg** in totaal en naar grootteklasse, 26 absoluut Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal Totaal* vestigingen met 1 w.p vestigingen met 2-4 w.p vestigingen met 5-9 w.p vestigingen met 1-19 w.p vestigingen met 2-49 w.p vestigingen met 5-99 w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met 1 w.p. 4 4 niet ingedeeld (<12 uur per week) Totaal Vestigingen naar grootteklasse in 26, in % Ontwikkeling vestigingen % 3% % 1% 1% 41% 1 w.p. 2-4 w.p. 5-9 w.p w.p w.p w.p w.p w.p w.p. >1 w.p. niet ingedeeld w.p. Klein (1-9 w.p.) Midden (1-99 w.p.) Groot (>=1 w.p.) 9% % Bedrijfsvestigingen* in Limburg** in totaal en naar grootteklasse, absoluut index vestigingen met 1 w.p vestigingen met 2-4 w.p vestigingen met 5-9 w.p vestigingen met 1-19 w.p vestigingen met 2-49 w.p vestigingen met 5-99 w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met 1 w.p niet ingedeeld Totaal* * exclusief CBS-Landbouwtelling ** exclusief Simpelveld

15 Grootteklasse Regio Werkgelegenheid* Limburg Werkzame personen in Limburg** in totaal en naar grootteklasse, 26 absoluut Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal Totaal* vestigingen met 1 w.p vestigingen met 2-4 w.p vestigingen met 5-9 w.p vestigingen met 1-19 w.p vestigingen met 2-49 w.p vestigingen met 5-99 w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met 1 w.p Totaal* Werkzame personen naar grootteklasse in 26, in % Ontwikkeling werkzame personen % 8% 5% 1% 7% 1 w.p. 2-4 w.p. 5-9 w.p w.p w.p w.p w.p w.p w.p. >1 w.p w.p. Klein (1-9 w.p.) Midden (1-99 w.p.) Groot (>= 1 w.p.) 1 8% 16% 9 1% 13% % Werkzame personen in Limburg** in totaal en naar grootteklasse, absoluut index vestigingen met 1 w.p vestigingen met 2-4 w.p vestigingen met 5-9 w.p vestigingen met 1-19 w.p vestigingen met 2-49 w.p vestigingen met 5-99 w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met w.p vestigingen met 1 w.p Totaal* * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week **.exclusief Simpelveld

16 Toerisme en recreatie* Regio Vestigingen Limburg Toerisme en recreatie: bedrijfsvestigingen in Limburg** en in de gemeenten, absoluut index Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal Totaal Verdeling vestigingen naar gemeente in 26, in % Verdeling vestigingen naar activiteit in 26, in % 13% 4% 7% 12% Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal 6% 6% 1% % 2% 2% 3% 18% hotel-restaurants hotels campings restaurants cafetaria's e.d. ijssalons cafés e.d. transport reisbranche en -info verhuur recreatieartikelen attracties overige 4% 32% 24% 27% 1% Toerisme en recreatie: bedrijfsvestigingen in Limburg** naar activiteit, absoluut index hotel-restaurants hotels campings restaurants cafetaria's e.d ijssalons cafés e.d transport reisbranche en -info verhuur recreatie-art attracties overige Totaal * definitie toerisme in bijlage ** exclusief Simpelveld

17 Toerisme en recreatie Regio Werkgelegenheid* Limburg Toerisme en recreatie: werkzame personen in Limburg** naar activiteit, absoluut index Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal Totaal Verdeling werkzame personen naar gemeente in 26, in % Verdeling werkzame personen naar afdeling in 26, in % 13% 2% 4% 13% Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Onderbanken Voerendaal 25% % 4% 8% 1% 8% 3% 1% 18% hotel-restaurants hotels campings restaurants cafetaria's e.d. ijssalons cafés e.d. transport reisbranche en -info verhuur recreatieartikelen attracties overige 26% 41% 14% 16% 1% Toerisme en recreatie: werkzame personen in Limburg** naar activiteit, absoluut index hotel-restaurants hotels campings restaurants cafetaria's e.d ijssalons cafés e.d transport reisbranche en -info verhuur recreatie-art attracties overige Totaal * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week **.exclusief Simpelveld

18 18 3 BEDRIJVIGHEID EN WERKGELEGENHEID IN GEMEENTEN PARKSTAD LIMBURG De gemeenten die deelnemen aan het Vestigingenregister Limburg 26 zijn Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal. In dit hoofdstuk worden voor de afzonderlijke gemeenten van Limburg de belangrijkste gegevens uit het VRPL 26 uit het gepresenteerd in de vorm van tabellen en grafieken. Voor deze afzonderlijke gemeenten hanteren we dezelfde opzet als voor Regio Limburg. Per gemeente komt de bedrijvigheid en werkgelegenheid aan bod. Er worden verder geen thema s uitgewerkt. Een van de redenen daarvoor is dat er dan in de meeste gemeenten te kleine aantallen optreden. Op de pagina links wordt de informatie over vestigingenaantallen weergegeven, op de pagina rechts de informatie over de werkgelegenheid. Op die manier kunnen per gemeente de gegevens over bedrijvigheid en werkgelegenheid naast elkaar worden bekeken. Centraal op de pagina s staan de tabellen. Daarbij wordt door middel van enkele grafieken aanvullende informatie gepresenteerd. Onder de noemer Bedrijvigheid wordt voor elke gemeente een beeld gegeven van de structuur en dynamiek van de bedrijvigheid. De tabel toont het aantal bedrijfsvestigingen in een gemeente in de jaren 22 tot en met 26, zowel in totaal als uitgesplitst naar bedrijfssectie. Verder laten indexcijfers zien hoe de bedrijvigheid zich gedurende de periode in relatieve zin heeft ontwikkeld, ook hiervoor zowel in totaal als naar sectie. Voor alle jaren is 22 het basisjaar. In de grafiek links boven zien we voor het jaar 26 de absolute aantallen vestigingen van de betreffende gemeente en de regio Limburg. Daarnaast wordt voor 26 de verdeling van de vestigingen over de secties in een cirkeldiagram weergegeven; in deze grafiek wordt het aandeel van een sectie op het totaal met percentages vermeld. Onder de tabel zien we links in de grafiek de mutatiesaldo s voor de betreffende gemeente voor de periode Onder mutaties verstaan we in dit kader wijzigingen in de bedrijvigheid als gevolg van oprichting en opheffing van vestigingen (binnen de grenzen van de gemeente) alsmede vestiging en vertrek van vestigingen (dus inkomend en uitgaand; over de grenzen van de gemeente heen). De grafiek onderaan rechts op de pagina laat voor de periode de ontwikkeling van de (geïndexeerde) vestigingenaantallen zien van zowel de betreffende gemeente als van de regio Limburg. Onder de noemer Werkgelegenheid wordt op dezelfde wijze een beeld gegeven van de structuur en dynamiek van de werkgelegenheid in de afzonderlijke gemeenten in Limburg. De werkgelegenheid wordt uitgedrukt in werkzame personen. Meegerekend worden daarbij werkzame personen die 12 uur of meer per week werkzaam zijn op een vestiging. De tabel toont het aantal werkzame personen in de jaren 22 tot en met 26, zowel in totaal als uitgesplitst naar bedrijfssectie. Verder laten indexcijfers zien hoe de werkgelegenheid zich gedurende de periode relatief heeft ontwikkeld, ook hiervoor zowel in totaal als naar sectie. Daarvoor is 22 het basisjaar voor alle jaren. In de grafiek links boven de tabel worden voor het jaar 26 de absolute aantallen werkzame personen weergegeven van zowel de betreffende gemeente als van de provincie Limburg. Rechts daarnaast wordt voor 26 de verdeling van de werkzame personen over de bedrijfssecties in een cirkeldiagram weergegeven; in de grafiek wordt het aandeel van een sectie op het gemeentelijke totaal met percentages vermeld.

19 Onder de tabel links zien we in de grafiek de mutatiesaldo s voor de betreffende gemeente in de periode Onder mutaties verstaan we in dit kader wijzigingen in de werkgelegenheid als gevolg van oprichting en opheffing van vestigingen (binnen de grenzen van de betreffende gemeente) alsmede vestiging en vertrek van vestigingen (dus inkomend en uitgaand; over de grenzen van de gemeente heen). De grafiek daarnaast laat voor de periode de ontwikkeling van de (geïndexeerde) aantallen werkzame personen zien van zowel de betreffende gemeente als van de regio Limburg. 19

20 2 3.1 Bedrijvigheid Gemeente Brunssum Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % 1% 6% 13% 1% % 5% 12% Landbouw Delfstofwinning Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 29% Brunssum 3% 3% 8% Bedrijfsvestigingen in Brunssum in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen* Ontwikkeling vestigingen Brunssum 4 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

21 Werkgelegenheid* Gemeente Brunssum Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % 4% % % 17% 7% Landbouw Delfstofwinning Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 2 16% 8% 618 Brunssum 7% 1% 4% 4% Werkzame personen in Brunssum in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen* Ontwikkeling werkzame personen Brunssum -6 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week

22 Bedrijvigheid Gemeente Heerlen Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % % 8% 11% 1% % 5% % 8% Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten 4 3% % Heerlen 2% 3% 7% Bedrijfsvestigingen in Heerlen in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen* Ontwikkeling vestigingen Heerlen -19 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

23 Werkgelegenheid* Gemeente Heerlen Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % 3% % % 14% % 3% 14% Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % % 12% 4% Heerlen 1% 8% Werkzame personen in Heerlen in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen Ontwikkeling werkzame personen Heerlen 365 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week

24 Bedrijvigheid Gemeente Kerkrade Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % % 6% 13% 1% 6% 9% Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 3% Kerkrade 2% 4% 8% Bedrijfsvestigingen in Kerkrade in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning..... Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen* Ontwikkeling vestigingen Kerkrade 9 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

25 Werkgelegenheid* Gemeente Kerkrade Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % % 15% 6% % 28% Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 2 7% 7% 1495 Kerkrade 1% 6% 4% 16% Werkzame personen in Kerkrade in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning..... Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen Ontwikkeling werkzame personen Kerkrade -543 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week

26 Bedrijvigheid Gemeente Landgraaf Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % % 8% 13% 2% % 5% % 11% Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 28% 1548 Landgraaf 2% 3% 6% Bedrijfsvestigingen in Landgraaf in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen* Ontwikkeling vestigingen Landgraaf -5 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

27 Werkgelegenheid* Gemeente Landgraaf Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % % 6% 1% % 16% 4% 1% Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 2 4% 8895 Landgraaf 8% 2% 4% 3% 18% Werkzame personen in Landgraaf in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen** Ontwikkeling werkzame personen Landgraaf -31 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week ** inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

28 Bedrijvigheid Gemeente Onderbanken Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % % 8% 14% 11% 5% 12% Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 19% Onderbanken 1% 2% 9% Bedrijfsvestigingen in Onderbanken in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning..... Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen* Ontwikkeling vestigingen Onderbanken -4 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * inclusief vestigingen waar minder dan 12 uur per week betaald werk wordt verricht en exclusief CBS landbouwtelling

29 Werkgelegenheid* Gemeente Onderbanken Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % % 15% 7% 7% 4% 12% Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 19% 818 1% Onderbanken 1% 3% 8% Werkzame personen in Onderbanken in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning..... Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen Ontwikkeling werkzame personen Onderbanken 1 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven * werkgelegenheid wordt uitgedrukt: werkzame personen >= 12 uur of meer per week

30 3 3.6 Bedrijvigheid Gemeente Voerendaal Totaal aantal vestigingen in 26 Verdeling vestigingen naar sectie in 26, in % % % 6% 1% 14% 5% 9% Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 2 21% 73 Voerendaal 1% 2% 7% Bedrijfsvestigingen in Voerendaal in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning..... Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties vestigingen Ontwikkeling vestigingen Voerendaal -1 vestiging/vertrek opgericht/opgeheven

31 Werkgelegenheid Gemeente Voerendaal Totaal aantal werkzame personen in 26 Verdeling werkzame personen naar sectie in 26, in % % 16% 5% 1% 9% 11% Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten % 2 12% % Voerendaal 2% 3% 5% Werkzame personen ( 12 uur per week) in Voerendaal in totaal en naar bedrijfssectie, absoluut index Landbouw Delfstofwinning..... Industrie Nutsbedrijven..... Bouwnijverheid Handel Horeca Transport Financieel Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Zorg Overige diensten Totaal Mutaties werkzame personen Ontwikkeling werkzame personen Voerendaal -4 vestiging/vertrek 9-15 opgericht/opgeheven

BEDRIJVENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

BEDRIJVENREGISTER PARKSTAD LIMBURG Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604741 E-mail: o&s@heerlen.nl Parkstad Limburg, mei 2004 BEDRIJVENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 2003 1 2 INHOUD

Nadere informatie

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 45 564741 E-mail: o&s@heerlen.nl Parkstad Limburg, maart 29 VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 28 INHOUD INLEIDING...-

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

TOPSECTOREN IN LIMBURG

TOPSECTOREN IN LIMBURG TOPSECTOREN IN LIMBURG Topsectoren in Limburg EEN GRAFISCHE NULMETING VAN DE STAND VAN ZAKEN IN LIMBURG EN NEDERLAND E,til H.M.F.G.M. Faun J.J.L. Meuwissen Maastricht, 28 januari 2013 Postbus 1016 6201

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 17 januari 2012 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.:

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Parkstad Limburg aan het Werk 2013. de regionale economie in beeld

Parkstad Limburg aan het Werk 2013. de regionale economie in beeld E,tl Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31

Nadere informatie

Parkstad Limburg aan het Werk 2012. de regionale economie in beeld

Parkstad Limburg aan het Werk 2012. de regionale economie in beeld E,tl Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Gemeentebestuur RAADSGRIFFIEl DORDRECHT Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2 Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Dordrecht BESLUIT Nr. PEO/2003/8 Het COLLEGE van

Nadere informatie

Het Veiligheidscluster in Twente

Het Veiligheidscluster in Twente Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Juni 2016 Colofon: Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Versie 1.1 Samenstelling: H. Seker & E. van de Wiel Uitgave: Kennispunt Twente, Mei 2016 2016, Kennispunt

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2015

Vraag naar Arbeid 2015 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Roelof Schellingerhout Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2015 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden mei 2012 Werkgelegenheid in Leiden De afdeling Strategie en Onderzoek, eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) publiceert periodiek in een Feitenblad de meest actuele cijfers over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Economie & Arbeidsmarkt

Economie & Arbeidsmarkt Economie & Arbeidsmarkt Gekozen gebied: WGR-gebied Noord Veluwe Vergelijkingsgebied: Provincie Gelderland Inhoudsopgave Beroepsbevolking Participatiegraad Werkgelegenheid en vestigingen Werkloosheid Inkomen

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het maken van een selectie 3. Het selecteren van een onderzoeksgebied 4. Presentatiescherm 5. Periode 6. Aanvullende

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

URSI rapport 306 Urban and Regional Studies Institute. Leo van Wissen

URSI rapport 306 Urban and Regional Studies Institute. Leo van Wissen Het LISA, VVK Handelsregister en CBS Bedrijvenregister met elkaar vergeleken Vestigingen en banen naar economische activiteit op nationaal en regionaal niveau Samenvatting en aanbevelingen Leo van Wissen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1777 Datum Augustus 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen In november stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden. De invloed van het seizoen speelt daarbij

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Onderbanken aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld

Onderbanken aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld E,tl Onderbanken aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Onderbanken aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2013

Vraag naar Arbeid 2013 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Jan Dirk Vlasblom Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2013 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1)

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1) Tijdelijke en langdurige banen, 2000 A.W.F. Corpeleijn 1) Veel bedrijven werken met een combinatie van vaste en losse krachten. Werknemers met tijdelijke contracten worden onder meer ingezet voor speciale

Nadere informatie

fjj; K provincie ^S& groningen

fjj; K provincie ^S& groningen fjj; K provincie ^S& groningen m bezoekadres: Martinilcerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Landgraaf aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld

Landgraaf aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld E,tl Landgraaf aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Landgraaf aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31 (0)43

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

MONITOR LEEGSTAND PARKSTAD LIMBURG 2010

MONITOR LEEGSTAND PARKSTAD LIMBURG 2010 MONITOR LEEGSTAND PARKSTAD LIMBURG 2010 Monitor Leegstand Parkstad Limburg 2010 Maastricht / Heerlen, 26 augustus 2011 Colofon Parkstad Limburg Postbus 200 6400 AE Heerlen Tel.: +31 (0)45 570 01 23 E-mail:

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 11-35 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 211 November 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

HTSM in Twente. Over de topsector High Tech Systemen en Materialen juni 2016

HTSM in Twente. Over de topsector High Tech Systemen en Materialen juni 2016 HTSM in Twente Over de topsector High Tech Systemen en Materialen 2007-2015 juni 2016 INHOUDS OPGAVE 1. Samenvatting 2. Aantal werkzame personen en vestigingen HTSM 2015 3. Aantal vestigingen HTSM 2015

Nadere informatie

Heerlen aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld

Heerlen aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld E,tl Heerlen aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Heerlen aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31 (0)43 350

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Simpelveld aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld

Simpelveld aan het Werk. de gemeentelijke economie in beeld E,tl Simpelveld aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Simpelveld aan het Werk de gemeentelijke economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31 (0)43

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2017 Afname WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland lag eind maart 2017 14% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met februari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1637 Datum augustus 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Factsheet uitstroom van werknemers

Factsheet uitstroom van werknemers Doel De verwachting is dat, als gevolg van de voorgenomen beleidsmaatregelen in de langdurige zorg, er in de komende jaren personeel moet afvloeien uit de branches gehandicaptenzorg, GGZ, verpleging &

Nadere informatie