Naar een sluitende schuldhulpverlening in Gouda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een sluitende schuldhulpverlening in Gouda 2013-2016"

Transcriptie

1 Naar een sluitende schuldhulpverlening in Gouda november 2012

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding Waarom een nieuwe wet? Relatie met andere initiatieven en ontwikkelingen 4 2. Goudse uitwerking van wettelijke vereisten Inleiding Aansluiting wettelijke vereisten bij de huidige uitvoering Uitgangspunten De toegang tot schuldhulpverlening 7 3. Een integrale aanpak Samenwerking binnen gemeente Gouda Verbetering samenwerking op cliëntniveau Verbreding aanbod Preventie en nazorg Preventie Doelgroepgerichte schuldhulppreventie Nazorg Overige wettelijke regelingen Sturing, informatievoorziening en financieel kader Sturing Financieel kader Uitwerking beleidsvoornemens Bijlage 1. Definities en begripsomschrijvingen 20 Bijlage 2 Toelichting uitvoering schuldhulpverlening 22 Bijlage 3 Schuldhulpverlening in cijfers 27 Bijlage 4 Nota van conclusies en aanbevelingen 29 naar aanleiding van het rekenkameronderzoek (Schuldhulpverlening gemeente Gouda) 29 2

3 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld door de gemeente Gouda als aanbieder van de gemeentelijke schuldhulpverleningstrajecten in Gouda. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 juli 2012 in werking is getreden. Artikel 2 van deze wet verplicht gemeenten om een beleidsplan op te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. 1.1 Waarom een nieuwe wet? Een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die de participatie van burgers belemmeren. Dit vanuit de overtuiging dat het economisch niet verantwoord en sociaal ongewenst is dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Problematische schulden vormen een belemmering voor (arbeids)participatie. Het voorkomen, hanteerbaar maken of oplossen van deze schulden, waar schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn, staat dan ook hoog op de politieke agenda. Als burgers hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht die hen dan op het spoor zet voor de juiste hulp. Met de Wgs is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van schuldhulpverlening voor het eerst wettelijke verankerd. De gemeenteraad dient een beleidsplan vast te stellen waarin richting wordt gegeven aan de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening waarbij burgers actief ondersteund worden van bij het vinden van oplossingen voor financiële problemen, bij het vinden van oplossingen voor de eventuele oorzaken hiervan en waarbij aandacht is voor omstandigheden die mogelijk verhinderen dat financiële problemen kunnen worden opgelost. Integrale schuldhulpverlening houdt daarnaast in dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat problematische schulden ontstaan. De Wgs geeft de gemeenteraad expliciet de mogelijkheid zijn kaderstellende rol inzake de uitvoering van schuldhulpverlening uit te oefenen. In het gemeentelijke beleidsplan dienen onder andere het schuldhulpbeleid, preventiebeleid, kwaliteitsborging de maximale wachttijd voor aanmelding en schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen aan de orde te komen. De wet voorziet vooral in een omschrijving van wat de gemeente moet realiseren. Het hoe bepaalt de gemeente zelf. Een belangrijke wijziging van de nieuwe wetgeving is dat het voor belanghebbenden op grond van de Wgs mogelijk is om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen een beschikking. De in de gemeente Gouda al sinds januari 2011 gehanteerde wachttijd van vier weken en bij bedreigende schulden van drie werkdagen, zijn in de Wgs als maximale wachttijden verankerd. De wettelijke verplichtingen vormen de leidraad voor dit Goudse beleidsplan. De Wgs stelt niet alleen eisen aan gemeenten maar ook aan de hulpvragers. Zij zijn verplicht het college te informeren over de feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de schuldhulpverlening. Hulpvragers dienen het college de medewerking te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de wet. 3

4 Het voor schuldhulpverlening ontwikkelde wettelijke kader, het binnen Gouda toegenomen beroep op schuldhulpverlening alsmede het wegvallen van de tot 2012 beschikbare extra rijksmiddelen maken zorgvuldige beleidskeuzes noodzakelijk. Met dit beleidsplan is ervoor gekozen de schuldhulpverlening uit te voeren binnen de regulier beschikbare middelen en vanuit een verbetering in de samenwerking tussen de betrokken organisaties en een selectievere inzet van schuldhulptrajecten tot een effectievere en efficiëntere hulpverlening te komen. 1.2 Relatie met andere initiatieven en ontwikkelingen Parallel aan de voorbereidingen voor dit beleidsplan heeft een rekenkameronderzoek plaatsgevonden naar het beleid en de praktijk van de schuldhulpverlening in Gouda. Hoewel dit onderzoek niet de aanleiding is geweest voor dit plan, wordt wel ingegaan op de aanbevelingen van de rekenkamer (zie bijlage 4). Met de opstelling van dit beleidsplan wordt voldaan aan de eerste aanbeveling van de rekenkamer. De door het voormalige kabinet voorgenomen decentralisatie van de AWBZ-functie ondersteunende begeleiding, waar de thuisadministratie van (financieel) kwetsbare burgers onderdeel van uitmaakt, biedt mogelijkheden voor verbetering van de preventie van schuldenproblematiek bij de (huidige AWBZ-) doelgroep. Mocht in de toekomst wetgeving tot stand komen waarin verschillende inkomensregelingen (WWB, WSW en Wajong) worden samengevoegd, dan zullen meer mensen met een wat hoger risico op schuldenproblematiek zich voor inkomensondersteuning gaan melden bij de gemeente. Door koppeling van voorlichting en activiteiten op het terrein van schuldpreventie aan de inkomensverstrekking kan dan een veel groter deel van de doelgroep bereikt worden. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente Gouda invulling geeft aan de nieuwe wettelijke vereisten. In hoofdstuk 3 worden de mogelijkheden voor een betere samenwerking met de overige spelers op het terrein van een integrale aanpak van de schuldhulpverlening geïnventariseerd. Hoofdstuk 4 gaat in op preventie en nazorg. In hoofdstuk 5 wordt kort ingegaan op het nog niet van kracht zijnde moratorium in de Wgs en de Wsnp. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven op basis van welke indicatoren sturing wordt gegeven aan resultaat en kwaliteit van de schuldhulpverlening en wordt aangegeven binnen welke financiële kaders de uitvoering van dit beleidsplan moet plaats vinden. In bijlage 1 is een overzicht van veel gebruikte afkortingen opgenomen. Met bijlage 2 wordt u geïnformeerd over de manier waarop de hulpverlening in Gouda georganiseerd is. Bijlage 3 geeft aan de hand van landelijke en lokale cijfers een inzicht in de mate waarin burgers een beroep doen op schuldhulpverlening. In bijlage 4 vindt u de nota met conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek. 4

5 2. Goudse uitwerking van wettelijke vereisten 2.1 Inleiding Schuldhulpverlening moet snel en adequaat zijn. De wachttijd mag niet langer zijn dan vier weken, zo stelt het Gouds coalitieakkoord Samenwerken in Gouda. Deze ambitie is dankzij de inspanningen om de regie over schuldhulpverlening weer in eigen hand te nemen, uiteindelijk waargemaakt. Dat niet alle Goudse burgers daarmee optimaal geholpen worden was één van de conclusies van het rekenkameronderzoek waarin gesteld werd dat de met de Goudse aanpak gevraagde zelfredzaamheid van cliënten mogelijk niet zou aansluiten bij het sociaal zwakke en weinig zelfredzame deel binnen het totale cliëntenbestand. Deze conclusie van de rekenkamer sluit aan bij de Wgs waarin de noodzaak voor een integrale aanpak van schuldhulpverlening benadrukt wordt. De schuldhulpverlening zou niet alleen aandacht moeten geven aan het oplossen van de financiële problemen van een cliënt maar ook aan de individuele omstandigheden die in verband staan met die financiële problemen, zo stelt de memorie van toelichting van de Wgs. 2.2 Aansluiting wettelijke vereisten bij de huidige uitvoering In Gouda staat de schuldhulpverlening al lang hoog op de agenda. Hoewel niet wettelijk verplicht wordt in Gouda de schuldhulpverlening op basis van de gemeentelijke zorgplicht aangeboden aan burgers met problematische schulden. Sinds eind 2010 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering en is meer regie vanuit de gemeente mogelijk geworden. Burgers melden zich bij de gemeente en worden waar nodig doorverwezen naar een organisatie voor een schuldhulptraject. Deze procedure heeft het mogelijk gemaakt een goed overzicht te houden over het aantal meldingen bij de gemeente Gouda, het aantal personen dat doorverwezen wordt en de stand van zaken binnen de trajecten die zij volgen. Op basis van de Wgs zijn gemeenten wettelijk verplicht schuldhulpverlening aan te bieden, gemeenten zijn verantwoordelijk voor de individuele financieel technische ondersteuning die gericht is op het oplossen van de schuldenproblematiek. Het gaat hierbij om de zogenaamde minnelijke trajecten waarbij een gemeentelijke schuldhulporganisatie namens de schuldenaar de schuldeisers benadert en de schulden probeert te regelen. De nieuwe wettelijke vereisten inzake wacht- en doorlooptijden in de Wgs zijn al sinds 2011 richtinggevend geworden voor de uitvoering van schuldhulpverlening in Gouda. Met de sinds 2011 ontwikkelde werkwijze voldoet Gouda daar al aan. In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de dienstverlening voor burgers die zich bij de gemeente Gouda melden voor schuldhulpverlening. Naast de schuldhulptrajecten waarvoor hulpvragers via de gemeente kunnen worden aangemeld, zijn verschillende maatschappelijke organisaties in Gouda betrokken bij de hulpverlening van cliënten die zich bij de gemeente melden met schulden. Daar waar sprake is van een schuldhulpverlenende inzet van deze organisaties wordt dit over het algemeen gezien als een 5

6 noodzakelijk onderdeel van de hulpverlening aan de betreffende cliënt. In de Wgs en parallel daaraan de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek wordt het belang van een integrale aanpak van schuldhulpverlening benadrukt. Meer samenwerking tussen de bij de hulpverlening aan de doelgroep betrokken (maatschappelijke) organisaties leidt tot een beter resultaat voor de hulpvrager. 2.3 Uitgangspunten De visie en uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals vastgelegd in de Wmo-kadernota Verbinden en Vernieuwen ) zijn richtinggevend geweest bij de formulering van het Goudse schuldhulpverleningsbeleid. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat ook bij de uitvoering van schuldhulpverlening centraal. Burgers zullen in de eerste plaats zelf moeten proberen hun schulden op te lossen. De gemeente en de eventueel daarbij betrokken maatschappelijke organisaties kunnen het probleem van de burger niet oplossen. Alleen als burgers er met zelf, of met gebruikmaking van hun sociale netwerk, niet uitkomen wordt ondersteuning geboden. Deze ondersteuning is gericht op het weer zelf kunnen door zoveel mogelijk de eigen kracht te versterken, door te werken aan de motivatie, vaardigheden, of eventuele psycho-sociale problematiek. Gemeente en andere betrokkenen zetten in op een samenwerking waarbij het maximaal haalbare resultaat voor de individuele cliënt het einddoel is. De mogelijkheden om met de inzet van een schuldhulptraject tot een goed resultaat te komen, worden zorgvuldig overwogen. De kans op een succesvol traject is bepalend voor het gemeentelijke besluit schuldenaren daarvoor in aanmerking te laten komen. Met preventie wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat schuldenproblematiek ontstaat. Als blijkt dat hulp toch nodig is wordt het Tilburgs kwadrant toegepast (zie figuur 1). Schulden en schuldenaren worden daarin onderscheiden op basis van de mate waarin zij regelbaar zijn. Het kwadrant waarin iemand valt, is bepalend voor (de toekenning van) de hulpverlening. Een regelbare schuldenaar is gemotiveerd, houdt zich (met hulp) aan afspraken, probeert zijn inkomen waar mogelijk te verruimen en zijn bestedingspatroon aan te passen. Een schuldenaar kan als onregelbaar beoordeeld worden vanwege bijvoorbeeld psycho-sociale problemen of een verslaving. Van regelbare schulden is sprake als deze in aanmerking komen voor een schuldregeling. Niet regelbare schulden zijn bijvoorbeeld bepaalde boetes of fraudeschulden. 6

7 Niet regelbaar Schuldsituatie Wel regelbaar Figuur 1: Tilburgs kwadrant Schuldenaar Wel regelbaar Niet regelbaar Mogelijkheden hangen af van individuele dossier: soms Schuldsituatie is op te lossen schuldregeling, soms met een schuldregeling stabiliseren, soms geen oplossing Schuldsituatie is alleen te stabiliseren Gemeente kan niet of nauwelijks iets betekenen Op basis van deze indeling zijn vier groepen schuldenaren te onderscheiden: Als zowel de schuldenaar als de schuld regelbaar zijn is sprake van een stabiele situatie, een inkomen waarmee schulden kunnen worden afgelost en een gemotiveerde schuldenaar die in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. De gemeente verwijst deze schuldenaar door naar de schuldhulporganisatie voor een schuldhulptraject. Als de schuldenaar wel regelbaar is, maar de schulden niet ligt een schuldhulptraject niet voor de hand, aangezien er geen schuldregeling mogelijk is. Bovendien is de schuldenaar zelf in staat om inkomsten en uitgaven te beheren. De gemeente beoordeelt of er voor deze groep aanleiding is om door te verwijzen naar (vrijwillige) hulpverleners, in het bijzonder als het gaat om gezinnen. 1 Als de schulden regelbaar zijn, maar de schuldenaar niet dan wordt een schuldhulptraject zonder extra ondersteuning als weinig kansrijk beoordeeld. Een traject kan vermoedelijk alleen slagen als dat (intensief) begeleid wordt bijvoorbeeld met hulp van een naaste, vrijwillige inzet of vanuit een maatschappelijke organisatie waar de schuldenaar op andere terreinen reeds ondersteund wordt. Als zowel de schulden als de schuldenaar niet regelbaar worden geacht kan de gemeente weinig doen. Afhankelijk van de individuele situatie kan overleg plaats vinden tussen zorg- of hulpverleners en de gemeente opdat eventuele vervolgstappen gezet kunnen worden zodra er verbetering in de situatie is bereikt. 2.4 De toegang tot schuldhulpverlening De toelichting van de Wgs stelt dat de gemeentelijke schuldhulpverlening breed toegankelijk moet zijn en dat het voor een goede effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening nodig is dat geen groepen op voorhand worden uitgesloten. Tegelijkertijd maakt de toelichting duidelijk dat er niet zondermeer een recht op schuldhulpverlening bestaat. Met het oog op een goede uitvoering moet worden vast gelegd op basis van welke individuele omstandigheden wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Het college van B&W kan deze toegangscriteria in beleidsregels vaststellen. Voor belanghebbenden is het mogelijk om bezwaar 1 Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen, voorlichting over inkomensondersteunende voorzieningen.voorzieningen, etc. 7

8 en beroep aan te tekenen tegen het gemeentelijke besluit over de toegang tot schuldhulpverlening. Om in Gouda in aanmerking te komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening geldt dat de schuldenaar inwoner moet zijn van de gemeente Gouda, 18 jaar of ouder moet zijn, geen zelfstandig ondernemer is en rechtmatig verblijft in Nederland. Bij het treffen van een schuldregeling is een inkomen van minimaal de toepasselijke bijstandsnorm noodzakelijk. Motivatie is onmisbaar voor het succesvol afronden van een schuldhulptraject. Van cliënten wordt verwacht dat ze: Relevante informatie verstrekken; Afspraken nakomen; Geen nieuwe schulden maken; Zich houden aan de bepalingen van een schuldregelingsovereenkomst; Inkomsten vergroten waar mogelijk. Als cliënten zich niet houden aan deze afspraken die vooraf duidelijk worden gecommuniceerd - kan de schuldhulpverlening worden stop gezet. De toegang tot schuldhulpverlening kan worden geweigerd als sprake is van fraudeschulden, er een eerder traject (succesvol) is afgerond in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag, of als door toedoen van betrokkene een eerder traject tussentijds is beëindigd in het jaar voor de aanmelding. Wel worden deze schuldenaren geïnformeerd, geadviseerd, of doorverwezen als daar aanleiding toe is. Zelfstandige ondernemers De schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers valt niet binnen het kader van de Wgs. Goudse ondernemers met schulden worden doorverwezen naar het spreekuur van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Het RBZ beoordeelt of het bedrijf levensvatbaar is. Is dat het geval dan behoort een saneringskrediet (lening op grond van het BBZ) tot de mogelijkheden. De praktijk is dat dan een bureau voor het schuldhulptraject wordt ingeschakeld, zoals Florijn of Zuidweg en partners. De kosten die hiervoor gemaakt worden vallen binnen het BBZ en de gemeente betaalt het RBZ. Is het bedrijf niet levensvatbaar, dan komt de ondernemer niet in aanmerking voor een herfinanciering via het BBZ. In dat geval kan het RBZ adviseren de onderneming te beëindigen. Ex-ondernemers die hun beroep of bedrijf hebben gestaakt worden voor de wet beschouwd als particulieren. De ex-ondernemer met vaak een aanzienlijke schuldenlast waarvoor men persoonlijk aansprakelijk is, kan dan wel in aanmerking komen voor de reguliere schuldhulpverlening. Het is echter altijd de keuze van de ondernemer zelf of hij of zij het bedrijf wil voortzetten, dan wel beëindigen. Deze dienstverlening staat overigens los van de mogelijkheden die ondernemers hebben ten aanzien van hulpverlening zoals bijvoorbeeld geboden door het algemeen maatschappelijk werk. Gezien de signalen over een toenemende schuldenproblematiek bij ondernemers, zal de ontwikkeling van het aantal meldingen van zelfstandig ondernemers aan het gemeentelijk loket nauwlettend worden gevolgd. 8

9 3. Een integrale aanpak Schulden staan zelden op zichzelf. Er moet niet alleen aandacht zijn voor het oplossen van de financiële problemen maar ook voor de omstandigheden die verband hebben met die financiële problemen. Het kan gaan om burgers die schulden hebben maar waarbij de psychosociale problematiek, relatieproblemen of verslavingsproblematiek oorzaak is van de financiële problemen. Een financieel technische benadering van de schuldenproblematiek alleen, is dan niet voldoende. In sommige gevallen is het juist nodig ook aandacht te hebben voor de onderliggende problemen. Zoveel als mogelijk moet ook hier gestreefd worden naar eenzelfde, eenduidige aanpak van alle betrokken organisaties (één probleem, één plan). Een eenduidige aanpak kan de uitval tijdens het traject voorkomen waardoor de kans op een succesvol afgesloten schuldhulptraject groter wordt. Een oplossing van de financiële problemen vraagt om een integrale aanpak en dus om een goede samenwerking tussen gemeente en de diverse betrokken maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. Met name de aanpak van hulpvragers met een verslaving of psychosociale problematiek zal in samenwerking met de overige betrokken hulpverleners moeten worden opgepakt. De voorgenomen ontwikkelingen in het sociaal domein bieden voldoende aanknopingspunten de schuldenproblematiek van de betrokken doelgroepen integraal aan te pakken. De noodzaak schuldenproblematiek integraal te benaderen was tevens een belangrijke aanbeveling van het rekenkameronderzoek. 3.1 Samenwerking binnen gemeente Gouda Uit een inventarisatie binnen de gemeente Gouda blijkt dat er veel verschillende maatschappelijke organisaties zijn die te maken hebben met schuldenproblematiek van cliënten. Het gaat hierbij om organisaties die laagdrempelige hulp- en dienstverlening leveren bij bijvoorbeeld het inrichten van de thuisadministratie, het doorverwijzen naar inkomensondersteunende voorzieningen of maatschappelijke organisaties op het terrein van verslavingszorg of psychosociale prolematiek. In een eerste verkennende bijeenkomst waar veel van deze organisaties aanwezig waren bleek dat er veel behoefte was aan onderlinge informatieuitwisseling en een intensievere samenwerking. De bereidheid om op basis van een intensievere samenwerking burgers met financiële problemen beter te ondersteunen is groot. De gemeente Gouda wil investeren in een verbetering van de samenwerking. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de relatie tussen de maatschappelijke initiatieven en de uitvoering van de schuldhulpverlening door de schuldhulpverleningsorganisatie. We gaan werken aan: uitwisseling van de bereikbaarheidsgegevens van de verschillende organisaties; informatieverstrekking over de mogelijkheden van dienstverlening bij Goudse organisaties; gezamenlijk te onderzoeken in hoeverre gewerkt kan worden volgens het één cliënt, één plan principe; afspraken over mogelijkheden vrijwilligers in te zetten waarbij geldt vrijwillig als mogelijk, professioneel als het moet. 9

10 Via bestaande netwerken zal de gemeente Gouda de verbetermogelijkheden in de onderlinge samenwerking hoog op de agenda houden. 3.2 Verbetering samenwerking op cliëntniveau Cliënten die zich bij de gemeente melden voor een schuldhulpverleningstraject worden na een eerste (vaak telefonisch) gesprek uitgenodigd voor een intake. Tijdens de eerste intake beoordeelt de inkomensconsulent bij de gemeente of met een schuldhulptraject de hulpvraag beantwoord kan worden. Een goede inschatting van de situatie waarin de cliënt zich bevindt en daarmee samenhangend de indeling van schulden en schuldenaar in het Tilburgs kwadrant is bepalend voor een succesvol verloop van het verdere traject. Inkomensconsulenten zullen de komende tijd extra geschoold worden om deze eerste uitvraag te verbeteren. Schuldenaren waarvan de individuele omstandigheden aanleiding geven om de toegang tot een schuldhulptraject te weigeren kunnen met extra begeleiding wel in staat gesteld worden deel te nemen aan schuldhulptrajecten. De komende tijd worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de gemeente en de organisaties die voortrajecten kunnen aanbieden. De zorg die sommige schuldenaren nodig hebben naast de financiële ondersteuning, valt in veel gevallen al onder de reguliere dienstverlening van diverse (vrijwilligers)organisaties. Nadere afspraken worden gemaakt om in die gevallen de samenwerking van deze organisaties met gemeente of de schuldhulpverleningsorganisatie te verbeteren. 3.3 Verbreding aanbod Als schulden escaleren en bijvoorbeeld woningontruiming dreigt dan worden cliënten direct naar de schuldhulpverleningsorganisatie doorverwezen. Voor cliënten waarvoor een schuldhulptraject nog niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid te starten met inkomensbeheer om op die manier huisuitzetting of het afsluiten van energie en water te voorkomen. Het (basis)inkomensbeheer kan gedurende maximaal één jaar worden verstrekt. 2 Voor bijstandsgerechtigden geldt dat vaste lasten kunnen worden ingehouden als een vorm van inkomensbeheer door de gemeente. De gemeente biedt deze vorm van ondersteuning aan, aan cliënten met schuldenproblematiek. Schuldenaren die nog niet in aanmerking komen voor een schuldhulpverleningstraject kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand voor een bijdrage in de kosten van het inkomensbeheer. De ondersteuning vanuit het maatschappelijk werk, is gericht op het versterken van de eigen kracht door te werken aan de motivatie, vaardigheden, psycho-sociale problemen, of verslavingsproblematiek. Als de inschatting is dat iemand niet te motiveren is, kan worden afgezien van ondersteuning. Bij een beperkte leerbaarheid, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, wordt gezocht naar duurzame oplossingen, zoals bewindvoering. 3 Het maatschappelijk werk beoordeelt welke ondersteuning het beste aansluit op de mogelijkheden van de cliënt. 2 Voortzetting van inkomensbeheer is mogelijk op eigen kosten, met uitzondering van bijstandsgerechtigden 3 Dit valt buiten het gemeentelijke schuldhulptraject 10

11 Voortrajecten binnen de maatschappelijke dienstverlening kunnen ingezet worden als voorbereiding op een schuldhulptraject. De mogelijkheden om dit instrument in te zetten worden momenteel onderzocht. 11

12 4. Preventie en nazorg 4.1 Preventie Voorkomen is beter dan genezen. Als gemeente kunnen we niet voorkomen dat burgers schulden krijgen. Wel kunnen we (tijdig) signaleren, op risico s wijzen en de opeenstapeling van schulden tegen gaan. Er zijn diverse Goudse preventie-activiteiten die de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners versterken. Dit maatschappelijk initiatief is onmisbaar. De activiteiten zijn gericht op mensen die hun thuisadministratie niet op orde hebben en schuldenaren waarbij een verdere opeenstapeling van schulden voorkomen moet worden. Een belangrijk initiatief op het terrein van preventie is het Convenant Voorkomen Huisuitzettingen ( ) dat als doel heeft huisuitzettingen als gevolg van schulden zoveel mogelijk te beperken. In het convenant staan (procedurele) afspraken over vroegsignalering en tijdig ingrijpen. Toeleiding naar zorg, het regelen van schuldhulpverlening en ondersteuning om de betaling van de huur zo snel mogelijk te hervatten, zijn voorbeelden hiervan. De GGD voert de regie over de uitvoering van het Convenant en betrekt waar nodig de betreffende convenantpartners. Betalingsachterstanden op woonlasten zijn meestal een aanwijzing dat er meer aan de hand is dan alleen financiële problemen. Een dak boven het hoofd is immers een primaire levensbehoefte. Met het convenant is een integrale aanpak geborgd, zodat meerdere problemen tegelijkertijd worden aangepakt door de ketenpartners. Andere activiteiten op het terrein van preventie zijn het aanbieden van financiële cursussen die op scholen gegeven kunnen worden, de ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van de financiële huishoudadministratie en trainingen bestemd voor hulpverleners gericht op het vroegtijdig signaleren van financiële problemen. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op het eigen sociale netwerk en vrijwilligers die een rol kunnen spelen bij het op orde krijgen van de thuisadministratie en het invullen van bijvoorbeeld belastingformulieren. Schuldhulppreventie behoort tot de kerntaken van diverse organisaties (vrijwilligers en professionals). Er zijn verschillende maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen. Mede onder invloed van een stimuleringssubsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn steeds meer vrijwilligers actief binnen de schuldhulpverlening. 4.2 Doelgroepgerichte schuldhulppreventie Als gemeente willen we in het kader van preventie pro-actief op zoek naar mensen met een (financiële) hulpvraag, waarbij speciale aandacht uitgaat naar doelgroepen die extra risico lopen. We denken daarbij aan de volgende doelgroepen en activiteiten: Steeds meer jongeren maken schulden. Aangezien zij meestal niet over een inkomen beschikken op bijstandsniveau is het vaak niet mogelijk om een schuldregeling te treffen. We willen de mogelijkheden om jongeren voor te lichten over de valkuilen van lenen en het doen van 12

13 impulsaankopen in de vorm van financiële educatie op scholen verbreden 4. Met meer aandacht voor het sociale netwerk van waaruit ondersteuning van de jongere geboden kan worden kan het inschakelen van professionele hulpverlening voorkomen worden. Door deskundigheidsbevordering van professionals op het terrein van jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan de vroegsignalering van schuldenproblematiek verbeterd worden waardoor het ontstaan van grote schuldenproblematiek voorkomen kan worden. Allochtonen maken op dit moment een flink deel uit van het aantal cliënten bij de Goudse schuldhulporganisatie. Zij vormen een bijzondere doelgroep aangezien een deel van hen moeite heeft de weg te vinden in regelingen en voorzieningen. Cursussen specifiek gericht op de intermediairs van allochtone groeperingen 5 zorgen voor de verspreiding van kennis over inkomensondersteunende voorzieningen en schulddienstverlening en een beter inzicht in de risico s van schulden. Met deze kennis kunnen de intermediairs financiële problemen signaleren en hierop anticiperen. Het inkomen van mensen die in de bijstand terecht komen keldert vaak omlaag. Sommigen hebben moeite om hun uitgaven hierop aan te passen. Doelgroepgerichte voorlichting vindt in het bijzonder plaats door personen die zich melden voor een uitkering in de toekomst te voorzien van voorlichtingsmateriaal over schuldpreventie. Op termijn zal de voorlichting over het voorkomen van schuldenproblematiek een regulier onderdeel worden van het scholingsaanbod voor uitkeringsgerechtigden. De Wgs vraagt gemeenten expliciet aandacht te geven aan (het voorkomen van) schuldenproblematiek bij gezinnen met kinderen. Binnen de gemeente Gouda is het Convenant Voorkomen Huisuitzettingen Gouda in dat kader een belangrijk initiatief. In de gemeente Gouda is al enige jaren ervaring opgedaan met budgetcursussen waarbij niet alleen kinderen maar ook hun ouders betrokken werden. De mogelijkheden om deze cursussen te continueren worden op dit moment onderzocht. 4.3 Nazorg Als het cliënten eenmaal gelukt is schulden hanteerbaar te maken dan is het na beëindiging van het traject van belang om na te gaan of iemand daadwerkelijk in staat is om weer zelfstandig zijn financiën te beheren. Nazorg is een onderdeel van het schuldhulpverleningstraject om te voorkomen dat schuldenaren opnieuw met problematische schulden te maken krijgen. De schuldhulpverleningsorganisatie beoordeelt de (bestendigheid van de) financiële redzaamheid en houdt zo nodig een vinger aan de pols na afronding van een traject gedurende maximaal 12 maanden. De schuldhulpverlener kijkt in dat geval met de klant mee of er nog een balans is tussen de inkomsten en de uitgaven. Als hierin meer ondersteuning wenselijk is, wordt daarbij 4 met o.a. bestaande Goudse budgetcursus, de Geldkoffer van het Nibud, een lespakket over omgaan met geld voor basisscholen en Klasse!kas, waarbij leerlingen manieren bedenken om de kas te vullen en te beheren ( Uit onderzoek blijkt dat financiële educatie vooral zin heeft in de groepen 7 en 8, eventueel in 5 en 6, maar niet eerder. Op VSO-scholen heeft dit vooral effect bij leerlingen van 14 tot 16 jaar. 5 waaronder moskeeën, het Nelson-Mandelacentrum en de Speelwinkel (voor het bereik van allochtone vrouwen) 13

14 waar mogelijk samenwerking gezocht met betrokken (vrijwilligers)organisaties. Het doel is een gedragsverandering bij de hulpvrager te bewerkstelligen om in de toekomst nieuwe schulden tegen te gaan. Niet alleen de schuldhulporganisatie speelt een rol bij (dreigende) terugval, ook schuldeisers, vrijwilligers en hulpverleners kunnen dit signaleren. Via de bestaande netwerken kan dit onderwerp aan de orde gesteld worden en kunnen hierover nadere samenwerkingafspraken gemaakt worden. Uitgangspunt hierbij blijft vrijwillig wat vrijwillig kan maar professioneel waar het moet. Anders dan de term doet vermoeden is nazorg er ook op gericht uitval tijdens een schuldhulptraject te voorkomen. Dit risico wordt tijdens een eerste gesprek beoordeeld. Als het risico op uitval groot is, kan dit een reden zijn om begeleiding tijdens een schuldhulptraject in te schakelen. Het maatschappelijk werk kan bemiddelen als passende begeleiding nodig is, mede om dit risico terug te dringen. 14

15 5. Overige wettelijke regelingen De Wgs regelt de voorwaarden voor de zogenaamde minnelijke trajecten waarbij een gemeentelijke schuldhulporganisatie namens de schuldenaar de schuldeisers benadert en de schulden probeert te regelen. Als op basis van een minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met (één van) de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om een wettelijke schuldsanering aan te vragen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Daartoe dient een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Een dergelijke verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring van de gemeente dat een buitenrechtelijke (een minnelijke) schuldsanering niet mogelijk is, en een overzicht van de financiële situatie van de schuldenaar. Instemming van de rechtbank houdt tevens in dat de schuldvrager onder bewindvoering wordt gesteld. Het te grote beroep op de Wsnp is mede aanleiding geweest voor de tot standkoming van de Wgs. Voorafgaand aan een Wsnp-traject als er teveel beperkingen zijn om een minnelijk traject op te starten, is in de Wgs de mogelijkheid voor een moratorium (afkoelingsperiode) opgenomen. Een moratorium krachtens de Wgs houdt in dat schuldeisers voor een periode van maximaal zes maanden niet bevoegd zijn hun goederen op te eisen. Het doel van dit moratorium is dat de schuldhulpverlening in het kader van een minnelijk schuldhulpverleningstraject de tijd krijgt om samen met de schuldenaar en de schuldeisers een goede schuldregeling tot stand te brengen. Net als bij de wettelijke schuldsanering zal de rechtbank ook bij de toekenning van een moratorium een grote rol spelen. Het moratorium is opgenomen in artikel 5 van de Wgs echter dit artikel is nog niet in werking getreden. Gezien de relatie tussen de inwerkingtreding van dit artikel en allerlei andere voorgenomen wetgeving die is uitgesteld, is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer het artikel in werking zal treden. 15

16 6. Sturing, informatievoorziening en financieel kader 6.1 Sturing Met de uitvoering van dit beleidsplan willen we de (financiële zelfredzaamheid) van schuldenaren vergroten, problematische schulden waar mogelijk voorkomen, oplossen, hanteerbaar of regelbaar maken. Lag het zwaartepunt voorheen voornamelijk bij de wachttijden op basis van dit plan wordt breder gekeken naar het succes van de aanpak van schuldhulpverlening. Of we het gestelde doel bereiken zal op regelmatige basis geëvalueerd worden. Voor de evaluatie daarvan zijn indicatoren geformuleerd op het terrein van voorlichting (preventie), het resultaat van de minnelijke trajecten en de wachttijden. Op basis van de volgende indicatoren zullen de doelstellingen geëvalueerd worden: - Bekendheid met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gouwenaars, in het bijzonder de speciale doelgroepen zijn in toenemende mate bekend met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het streven is een groei van jaarlijks 5%, tot 20% in totaal in 2016 (meting: Stadsmonitor, bewonersenquête, in 2012 wordt een nulmeting uitgevoerd); - Succesvol afgesloten minnelijke trajecten. In 2016 zijn ten opzichte van 2013 (0-meting) 10% meer minnelijke trajecten succesvol afgerond (ofwel 10% minder uitval gedurende een traject, meting vanaf 2013: cliëntenbestand); - Maximale wachttijden. De maximale wachttijd van 4 weken voor schuldhulpverlening en 3 werkdagen in crisissituaties wordt niet overschreden (meting: rapportages, o.a. van aanmeld- en intakegesprekken). Overige indicatoren De NVVK verzamelt gegevens over de uitvoering van schuldhulpverlening van de NVVK-leden. Met deze gegevens worden de aantallen en resultaten van schuldhulpverleningstrajecten in Gouda vergeleken met de landelijke cijfers. De monitoring van het verloop van de schuldhulpverleningstrajecten blijft gehandhaafd. Tevens zal worden gevolgd hoe het aantal afgegeven Wsnp verklaringen zich ontwikkelt ten aanzien van het aantal door de rechtbank toegekende aanvragen. Los van genoemde indicatoren zullen de resultaten en de gang van zaken in kwalitatieve zin op regelmatige basis besproken worden met betrokken maatschappelijke organisaties. 16

17 6.2 Financieel kader De regering investeert sinds 2012 landelijk 20 miljoen minder in schuldhulpverlening. De verwachting is dat gemeenten op basis van de nieuwe wet, schuldhulpverlening selectiever kunnen inzetten. Deze maatregel betekent voor de gemeente Gouda dat jaarlijks ,- minder beschikbaar is voor schuldhulpverlening. In 2012 is dit eenmalig opgevangen vanuit de reserve sociaal domein. Vanwege de bezuinigingen die binnen de gemeentelijke organisatie moeten worden doorgevoerd is een structurele compensatie niet reëel. De gemeentelijke middelen voor schuldhulpverlening bedroegen in (inclusief de incidentele bijdrage uit de reserve Sociaal Domein). Dit budget wordt gebruikt voor de inkoop van schuldhulptrajecten en de ambtelijke capaciteit die nodig is voor het voeren van de eerste gesprekken en de administratieve afhandeling daarvan. Vanaf 2013 en verder is dan structureel ,- beschikbaar voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Gezien de bestedingen in de afgelopen anderhalf jaar en de op grond van de Wgs toegenomen mogelijkheden om tot een beter resultaat en een efficiëntere inzet van trajecten te komen, gaan we voor de uitvoering van de schuldhulptrajecten uit van het, voor 2013 en verdere jaren, beschikbare budget. Schuldhulpverlening, preventie en nazorg kunnen een belangrijk onderdeel vormen van de reintegratie van WWB-cliënten met schuldenproblematiek. Indien noodzakelijk wordt onderzocht in hoeverre het voor de re-integratie van WWB-cliënten beschikbare budget daarvoor kan worden ingezet. Daarnaast zal de mogelijke inzet van organisaties bij het voorkomen van schuldenproblematiek binnen subsidieafspraken zoveel als mogelijk aan de orde worden gesteld. 17

18 7. Uitwerking beleidsvoornemens De Wgs vraagt gemeenten schuldenproblematiek van burgers integraal aan te pakken. Voorgaande hoofdstukken beschrijven de voorgenomen koers. Voor de korte termijn voeren we de volgende acties uit: - Toewerken naar een één cliënt, één regie, één plan aanpak. - Voortbouwen op contacten met betrokken organisaties. Het afgelopen jaar zijn de eerste verkennende gesprekken met de verschillende organisaties gevoerd. We gaan voortbouwen op deze eerste contacten en bezien waar organisaties elkaar, ofwel de gemeentelijke uitvoering van schuldhulptrajecten, kunnen versterken. - Een betere positionering van Goudse (vrijwilligers)organisaties. Dankzij de inzet van verschillende organisaties stijgt het aantal vrijwilligers dat zich in wil zetten voor kwetsbare Goudse burgers nog steeds. Deze inzet is waardevol en verdient het zo goed mogelijk benut te worden. Een goede afstemming tussen vrijwillige inzet en professionele hulpverlening vergroot het succes van trajecten en kan een belangrijke bijdrage leveren in het voorkomen van terugval van de hulpvrager. - Tijdige signalering schuldenproblematiek. Vaak wordt de hulpvraag te laat gesteld waardoor de schuldenproblematiek onnodig groot is geworden. We gaan betrokken organisaties (Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)) informeren over het belang van tijdige signalering van schuldenproblematiek en de mogelijkheden tot doorverwijzing naar het gemeentelijke loket. - Themagerichte netwerkbijeenkomsten schuldhulpverlening. Binnen daarvoor geschikte overlegstructuren (armoedeplatform) of anderszins meer aandacht voor nadere afspraken over mogelijkheden dienst- of hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Inzicht in de selectie aan de poort bij schuldhulpverlening en de wijze waarop de gemeente een integrale aanpak versterkt. - Verbetering pre-intake. Niet alleen het gemeentelijke loket maar ook andere maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties kunnen een rol spelen bij de beoordeling of doorverwijzing naar schuldhulptrajecten een oplossing biedt voor de schuldenproblematiek. Zoveel als mogelijk willen we voorkomen dat schuldenaren zich melden en vervolgens geen toegang krijgen tot een schuldhulptraject. 18

19 - Verbetering intake door de gemeente. Op basis van de gemeentelijke intake wordt besloten of cliënten in aanmerking kunnen komen voor een schuldhulptraject. Met het doel eerder inzicht te krijgen in eventueel aanwezige onderliggende problematiek zullen medewerkers bijgeschoold worden zodat zij beter in staat worden gesteld cliënten door te verwijzen naar andere maatschappelijke organisaties. - Verbetering verwijsmogelijkheden vanuit de gemeente. Op grond van de intake kunnen cliënten doorverwezen worden naar maatschappelijk werk, afhankelijk van de situatie, eigenschappen van schuldenaar en de aard van de schulden in navolging van het Tilburgs model. - Ontwikkeling sociale kaart schuldhulpverlening Met de te ontwikkelen sociale kaart streven wij ernaar organisaties aan elkaar te verbinden zodat men elkaar weet te vinden, waarbij men hulpverlening gezamenlijk oppakt. Cliënten worden zoveel als mogelijk door middel van een warme overdracht aan elkaar overgedragen in plaats van doorverwezen. - Inzet van (basis-) inkomensbeheer in bedreigende situaties om bijvoorbeeld huisuitzetting en/of afsluiting van water en licht te voorkomen. Het betreft hier afspraken met betrekking tot doorbetaling van vaste lasten. Bij cliënten met een bijstandsuitkering kan dit vanuit een inhouding en doorbetaling op de uitkering. Bij niet uitkeringsgerechtigden kan inkomensbeheer vanuit de schuldhulpverlener worden ingezet. -Aandacht voor preventie door betere informatievoorziening op de gemeentelijke website zoals links naar zelfhulpsites met tips om in- en uitgaven in balans te krijgen en te houden van bijvoorbeeld het Nibud. -Informatiebijeenkomsten gericht op het geven van voorlichting over risico s van schulden, inkomensondersteunende voorzieningen en schuldhulpverlening aan o.a. allochtone intermediairs waaronder moskeeën, het Nelson-Mandelacentrum en de Speelwinkel (voor het bereik van allochtone vrouwen). - Voorlichting van WWB-cliënten niet alleen door middel van schriftelijke informatie maar ook door op preventie van schuldenproblematiek gerichte voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. 19

20 Bijlage 1. Definities en begripsomschrijvingen (Basis-)inkomensbeheer Doorbetaling van (de belangrijkste) vaste lasten, ook wel stabilisatiebeheer genoemd Bedreigende schuldenproblematiek Schulden die (dreigen te) escaleren door woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektra of water of opzegging/ontbinding van de zorgverzekering. Binnen 24 uur vindt in deze acute gevallen doorgeleiding plaats naar schuldhulpverlening met als doel de bedreigde situatie zo snel mogelijk op te heffen. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke termijn van 3 werkdagen. Cliënt Inwoner van de gemeente Gouda die zich tot de Gemeente heeft gewend met een schuldhulpvraag. Complexe schuldenproblematiek Bij complexe schulden kan een cliënt zonder hulp niet meer uit de problematische situatie komen en is een schuldhulptraject noodzakelijk. Deze cliënten kunnen binnen 10 werkdagen na aanmelding rekenen op een intakegesprek om de (financiële) situatie verder in kaart te brengen en de ondersteuning hierop af te stemmen. Integrale schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening is het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van een oplossing voor zijn/haar financiële problemen in combinatie met de aanpak van eventuele oorzaken hiervan en/of het vinden van oplossingen voor omstandigheden die verhinderen dat de financiële problemen kunnen worden opgelost. Nazorg Nazorg helpt terugval, of recidive na afronding van een schuldhulptraject te voorkomen. Goede nazorg begint met het leren van vaardigheden om weer grip te krijgen op de financiën. Na beëindiging van een traject wordt beoordeeld of iemand daadwerkelijk in staat is om weer zelfstandig zijn financiën te beheren. De nazorg kan binnen alle fases van schuldhulpverlening een rol spelen. Minnelijk schuldhulptraject Met het minnelijk traject wordt het schuldregelingsproces bedoeld waarin de schuldregelaar probeert overeenstemming met de schuldeisers te krijgen over een schuldregelingsvoorstel. Medewerking van de schuldeisers gebeurt op vrijwillige basis. Niet-complexe schuldenproblematiek Bij niet-complexe schulden is wel sprake van schulden, maar niet zodanig dat een schuldhulptraject noodzakelijk is. Om deze cliënten toch van dienst te zijn, wordt in samenwerking met andere organisaties gezocht naar een passende vorm van ondersteuning. Als dat wenselijk is, vindt tevens 20

21 een financieel adviesgesprek plaats waarin aandacht is voor bijvoorbeeld inkomensverruimende voorzieningen, omgaan met minder inkomen en valkuilen van lenen. NVVK De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. NVVK staat voor Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. Problematische schulden indien van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen. Schuldhulppreventie Schuldhulppreventie helpt voorkomen dat inwoners problematische schulden krijgen en (opnieuw) een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Onderscheid wordt gemaakt in bedreigende, complexe en niet-complexe schuldenproblematiek. Voortrajecten Passende hulpverlening als een schuldenaar nog niet klaar is voor schuldhulpverlening, maar er wel zorg nodig is. Waar mogelijk zijn voortrajecten gericht op het versterken van de eigen kracht door te werken aan motivatie, vaardigheden, psychosociale problemen, of een verslaving ter voorbereiding op een eventueel schuldhulptraject. Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) Als geen akkoord kan worden bereikt met één of meerdere schuldeisers op basis van het minnelijke traject, kan een beroep worden gedaan op de Wsnp. De rechter bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. Indien toegang wordt verleend, krijgt de schuldenaar een bewindvoerder toegewezen. 21

22 Bijlage 2 Toelichting uitvoering schuldhulpverlening Sinds 2010 heeft de gemeente Gouda de regie over de uitvoering van schuldhulpverleningstrajecten zelf in handen genomen. In deze bijlage worden de procedures binnen de gemeente Gouda en de verschillende schuldhulptrajecten uiteengezet. Toeleiding naar schuldhulptrajecten Cliënten kunnen zich met vragen over schuldhulpverlening aanmelden via de , telefonisch of aan het loket (de balie van het Huis van de Stad). Binnen één werkdag wordt de cliënt teruggebeld door een inkomensconsulent voor een telefonisch aanmeldgesprek. Dit gesprek is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de geldzorgen, of schulden. Beoordeeld wordt of hulpvragers in aanmerking kunnen komen voor schuldhulpverlening (zie paragraaf 2.3) in Gouda en of zij daar voldoende voor gemotiveerd zijn. Na het aanmeldgesprek wordt op basis van de eerste informatie bepaald of iemand in aanmerking kan komen voor schuldhulpverlening in Gouda. Als dat het geval is, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij een inkomensconsulent van de gemeente Gouda. Voor dit gesprek wordt cliënten gevraagd een inlichtingenformulier in te vullen en bewijsstukken aan te leveren. De eerste intake dient om een volledig beeld te krijgen van de financiële situatie. Tijdens de intake komt ook aan de orde of er nog andere problemen zijn die te maken hebben met de schulden Als sprake is van schulden waar een cliënt zonder hulp niet meer uitkomt (de zogenaamde complexe situaties), kan aanmelding plaatsvinden bij de schuldhulporganisatie die de trajecten uitvoert voor de gemeente Gouda. De schuldhulporganisatie nodigt de cliënt binnen 10 werkdagen uit voor een integrale intake waarbij een plan van aanpak voor het schuldhulpverleningstraject wordt opgesteld. Hulpvragers die op grond van hun individuele omstandigheden niet in aanmerking kunnen komen voor een schuldhulptraject worden doorverwezen naar andere maatschappelijke organisaties. Beschikbare schuldhulptrajecten Traject 1: Bedreigende situatie Wanneer sprake is van een bedreigende situatie (gedwongen woonontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektra of water of opzegging of ontbinding van de zorgverzekering) ziet de gemeente erop toe dat binnen 24 uur hulpverlening in gang gezet wordt met als doel de bedreigende situatie zo snel mogelijk op te heffen. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke termijn van drie werkdagen. De schuldhulpverleningsorganisatie heeft de opdracht om binnen 24 uur na aanmelding direct actie te ondernemen. Het doel is de bedreigende situatie op zo kort mogelijke termijn op te heffen. Nadat de bedreigende situatie is bezworen, wordt het traject afgesloten. Indien nodig wordt het traject vervolgd met een vervolgtraject complexe of niet complexe schuldhulpverlening. 22

23 Traject 2: Complexe schuldhulpverlening Bij complexe schuldhulpverlening is er sprake van een problematische schuld. Er zal een schuldregeling in de vorm van een schuldbemiddeling getroffen moeten worden. Het proces kent de volgende fasen: Fase 1: Integrale intake (2A) Binnen 10 werkdagen na aanmelding door de gemeente Gouda wordt door de schuldhulporganisatie een eerste intakegesprek met de cliënt gevoerd. Tijdens de integrale intake wordt voorlichting gegeven over schuldhulpverlening, de (financiële) situatie in kaart gebracht en informatie verstrekt over inkomensverruimende voorzieningen. Wanneer andere problematiek wordt geconstateerd die van invloed is op schulden (verslaving, psychosociale problemen e.d. ) zal waar nodig samenwerking worden gezocht met hulpverlenende instanties. Er wordt in overleg met de cliënt een schuldhulpplan opgesteld. Fase 2: Stabilisatie (2B) In het stabilisatieproces moet voorkomen worden dat schulden (verder) escaleren en is het belangrijk om rust en evenwicht aan te brengen in de financiële situatie. Er worden voorwaarden gecreëerd om op termijn de schulden van de cliënt duurzaam te kunnen regelen. Het schuldhulpplan is het uitgangspunt voor deze fase en kan indien nodig bijgesteld worden. Het stabilisatieproces duurt maximaal drie maanden. Fase 3: Schuldregeling (2C) Het doel van deze fase is via een minnelijke regeling een schuldbemiddeling tot stand te brengen tussen de cliënt en zijn schuldeisers. De schuldregeling moet in maximaal 120 dagen (conform de richtlijnen van de NVVK) gerealiseerd zijn. Fase 4: budget/inkomensbeheer (2D) Bij budget/inkomensbeheer geeft de cliënt het beheer over zijn financiën (tijdelijk) uit handen. De cliënt kan met budget/inkomensbeheer in beperkte mate over zijn inkomen beschikken. Het beheer van diens inkomen komt in handen van de schuldhulporganisatie. Deze reserveert de bedragen die nodig zijn voor de aflossing van de schulden en voldoet aan de overige betalingsverplichtingen. De cliënt krijgt hierdoor de gelegenheid zich te concentreren op andere problemen in zijn persoonlijke leefsituatie. De duur van budget/inkomensbeheer is maximaal 36 maanden. Indien de cliënt structureel niet in staat is om zijn financiën zelfstandig te beheren, wordt in overleg met de cliënt gezocht naar een structurele oplossing zoals vrijwillig budgetbeheer, mentorschap, beschermingsbewind of curatele. Fase 5: Budgethulp (2E) Budgethulp richt zich op gedragsverandering van de cliënt door het verschaffen van inzicht in inkomsten en uitgaven, het leren afstemmen van zijn uitgaven op zijn inkomsten en het voeren van een inzichtelijke administratie. Op deze manier wordt de cliënt geleerd om op een verantwoorde manier met zijn geld om te gaan, waardoor voorkomen wordt dat deze in de toekomst opnieuw schulden gaat maken. De duur van budgethulp is maximaal 36 maanden. Fase 6: WSNP (2F) Wanneer geen regeling met alle schuldeisers kan worden bereikt, wordt een aanvraag voor de WSNP verzorgd. De cliënt wordt in het gehele proces bijgestaan door de schuldhulporganisatie. Na uitspraak van de rechtbank is deze fase afgerond. 23

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183289 23 december 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding I Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet bepaalt dat gemeenten de taak hebben om regie te voeren op schuldhulpverlening (SHV).

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Brummen, oktober 2012 (Int12.1217) 1 Inhoudsopgave Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016...1 Inleiding en aanleiding...2

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015 voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag BSW/2014.52 RIS 271040 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag Inleiding In dit document is vastgelegd wat de regels zijn voor schuldhulpverlening in de gemeente Den Haag. Dit is in het

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving 1111111111111111111 G13.0184 nieuwkoop Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Inleiding Schulden zijn een groeiend probleem. Onderzoek

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)... 4 1.1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie