Beperking van kansrekening tot diefstal van parkeerplaats -zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beperking van kansrekening tot diefstal van parkeerplaats -zaken"

Transcriptie

1 VERVOERRECHT Prof. mr. M.H. Claringbould* Beperking van kansrekening tot diefstal van parkeerplaats -zaken Bewuste roekeloosheid en kansrekening sinds de 5 januari-arresten 1 Het heeft meer dan tien jaar geduurd voordat er indringend is geschreven over het Hoge Raadcriterium betreffende bewuste roekeloosheid. Onder de titel De kwade kans van bewuste roekeloosheid 2 richt Haak zijn pijlen op het tweede criterium, het element van de subjectieve aard. Zelf heb ik het eerste element, de drempelvoorwaarde die beheerst wordt door de kansrekening, aan een diepgaande analyse onderworpen. 3 Dat heeft weer geleid tot een uitvoerige reactie van Janssen 4 onder de mooie titel Weg met de drempelvoorwaarde en kansrekening waar hij naar aanleiding van Maat/Traxys 5 betoogt dat de hoogte van de drempelvoorwaarde niet moet worden vastgesteld aan de hand van een cijfermatige kansrekening. Ik blijf van mening dat die drempelvoorwaarde met bijbehorende kansrekening een nuttige, rechtseconomische rol speelt en gehandhaafd moet worden bij diefstal van parkeerplaats - zaken. Dat neemt niet weg dat er voor die kansrekening geen plaats is als er door rood licht wordt gereden of een schip buiten het betonde vaarwater op de keien vaart. 1. BEWUSTE ROEKELOOSHEID EN KANS- REKENING Als we het hebben over bewuste roekeloosheid is het toch nodig om zowel het oorspronkelijke criterium uit het verdrag 6 en de wet 7 aan te halen als de invulling die de Hoge Raad aan dit criterium heeft gegeven: Verdrag en wet: Roekeloos en met de wetenschap dat die 8 schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Hoge Raad: Van gedrag, dat moet worden aangemerkt als roekeloos en met de wetenschap dat de schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, is sprake, wanneer degene die zich aldus gedraagt het aan de gedraging verbonden gevaar kent en zich ervan bewust is dat de kans dat het gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan de kans dat dit niet zal gebeuren, maar zich door dit een en ander niet van dit gedrag laat weerhouden. Strikwerda heeft dit criterium van bewuste roekeloosheid in drie elementen ontleed. 9 Het eerste element kwalificeert hij als drempelvoorwaarde: als die drempel niet wordt gehaald hoeven we niet meer naar de andere twee elementen te kijken: het element van subjectieve aard en de roekeloosheid van het gedrag. De drempelvoorwaarde benoemt Strikwerda als volgt: Het eerste element is dat aan de gedraging gevaar verbonden is en dat de kans dat dit gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan de kans dat dit niet zal gebeuren. * Prof. mr. M.H. Claringbould is hoogleraar Zeerecht te Leiden en advocaat bij Van Traa Advocaten te Rotterdam. HR 5 januari 2001, S&S 2001, 61; NJ 2001, 391 (Cigna/Overbeek) en HR 5 januari 2001, S&S 2001, 62; NJ 2001, 392, m.nt. K.F. Haak (Philip Morris/Van de Graaf). K.F. Haak, De kwade kans van bewuste roekeloosheid, in: Th.M. de Boer e.a. (red.), Strikwerda s conclusies, Deventer: Kluwer 2011, p ; hierna aangehaald als Haak M.H. Claringbould, Bewuste roekeloosheid en kansrekening, in: M.H. Claringbould e.a. (red.), Verbindend recht, Deventer: Kluwer 2012, p ; hierna aangehaald als Claringbould B.S. Janssen, Weg met de drempelvoorwaarde en kansrekening, NTHR , p ; hierna aangehaald als Janssen HR 10 augustus 2012, NJ 2012, 652, m.nt. K.F. Haak, S&S 2012, 120. De eerste keer in art. 25 Warschau/Haags Protocol 1955, zie ook Janssen 2013, p. 39, en daarna in iets aangepaste bewoordingen de limitatieverdragen en andere verdragen betreffende vervoer van goederen of personen. Art. 8:1108 BW, art. 8:388 lid 5 BW, art. 8:906 BW en art. 8:1185 BW. In art. 8:1108 BW staat die schade ; de bewuste roekeloosheid moet dus niet gericht zijn op het toebrengen van schade in het algemeen maar van die specifieke schade. Zie ook H. Schadee, Comparitie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, bij art. 8:388 lid 5 onder 3 BW, p. 60. De drie elementen die Strikwerda destilleert uit het door de Hoge Raad gehanteerde criterium, worden opgesomd in zijn conclusie onder nr. 14 bij de Hoge Raad 11 oktober 2001, S&S 2003, 61, NJ 2002, 598 (CTV/K-Line); zie ook K.F. Haak 2011, p

2 In feite is dit eerste element een vorm van objectieve kansrekening. 10 Van belang is dat Strikwerda in zijn conclusie aangeeft hoe met die kansrekening moet worden omgegaan. Hij voegt toe: Dit is een objectief element; beslissend is of naar de ervaring leert het gestelde gedrag in de gegeven omstandigheden gevaarlijk is en of naar de ervaring leert de kans dat het gevaar zich in de gegeven omstandigheden zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan dat dit niet gebeurt. De ontstaansgeschiedenis van die objectieve kansrekening heb ik uitgebreid behandeld in mijn bijdrage voor het liber amicorum voor Haak. 11 Ik kom tot de conclusie dat we de oorspronkelijke gedachte over afweging van kansen al terugvinden bij Drion, 12 maar de Hoge Raad heeft in de 5 januari-arresten een eigen, vooral objectieve invulling aan die kansrekening gegeven waarbij niet gekeken wordt naar de ernst van de gevolgen van het voorval. Ook moet de kans op verwezenlijking van het gevaar aanzienlijk groter zijn, dan de kans dat dit niet zal gebeuren. Die eigen invulling van de objectieve kansrekening door de Hoge Raad heb ik vervolgens met behulp van collega Gill 13 uitgewerkt in enkele cijfermatige kansrekeningen 14 ontleend aan de bekende diefstal van parkeerplaats -zaak, te weten CTV/K-Line. 15 Graag wil ik nog eens benadrukken dat het voor de juridisch geschoolde lezer die weinig of niets van kansrekening weet, de moeite waard is zich de daar gebruikte kansrekeningformules eigen te maken. Pas dan realiseer je je terdege dat die kansrekening is gebaseerd op het onderscheid tussen de kans op diefstal van een goedkope vrachtwagen en de veel grotere kans (in mijn voorbeeld een 35 keer grotere kans) op diefstal van een dure vrachtwagen. Aan de hand van die kansrekening (P = 1/5 x 35 q + 4/5 x q = 1/ ) kom ik in CTV/K-Line tot de slotsom dat onder de aannames dat 1 op de vrachtwagens op die parkeerplaats wordt gestolen, dat 1 op de 5 van de daar geparkeerde vrachtwagens een dure wagen is en dat de kans op diefstal van een dure wagen ten opzichte van een goedkope wagen 35 keer groter is, de kans op diefstal van een dure vrachtwagen gedurende het weekend op die parkeerplaats 1 op de 1000 is. Het hanteren van die kansrekening laat ook nog iets anders zien. Namelijk dat de kans op diefstal op de betreffende parkeerplaats niet verandert omdat de chauffeur instructies heeft genegeerd om op een bewaakte parkeerplaats te gaan staan. Die kans op diefstal van de onbewaakte parkeerplaats (juist die nacht stelen de dieven de vrachtwagen van deze parkeerplaats) blijft objectief gezien even klein, in ons voorbeeld 1 op de Dat de vrachtwagen van de bewaakte parkeerplaats niet zou zijn gestolen, verandert nu eenmaal niet de nu zeer kleine kans op diefstal van het onbewaakte terrein. Het negeren van de instructies komt pas aan de orde als het bewust roekeloze gedrag bij de chauffeur zelf moet worden vastgesteld, het tweede en derde element waarover Haak 17 zo beeldend schrijft. 18 Deze cijfermatige objectieve kansrekening laat twee dingen zien: 1. Deze kansrekening kan worden toegepast bij diefstal van parkeerplaats -zaken waarbij de kans op diefstal van een goedkope vrachtwagen vergeleken wordt met de veel grotere kans op diefstal van een dure vrachtwagen waarvan er veel minder op de parkeerplaats staan dan goedkope vrachtwagens. Uiteindelijk berekenen we aan de hand van een cijfermatige formule hoe groot de kans is dat dieven die van buitenaf komen (de gedragingen van de chauffeur doen er niet meer toe want de vrachtwagen staat al op de parkeerplaats) die nacht deze dure vrachtwagen komen stelen. 2. Het negeren van instructies beïnvloedt niet de objectieve kansrekening. Het geeft wel inkleuring aan het subjectief roekeloze gedrag van de chauffeur ( Hoe stom kon je zijn! ). 2. KRITIEK OP DE KANSREKENING Janssen heeft kritiek op het toepassen van de kansrekening en hij illustreert dat aan de hand van een oude Engelse zaak Horabin v. BOAC. 19 Het gaat om twee chauffeurs die ieder op hetzelfde kruispunt door het rode licht rijden. De eerste chauffeur rijdt min of meer per ongeluk door het rode licht en veroorzaakt zo het verkeersongeval. De Engelse rechter kwalificeert dit gedrag als misconduct. De tweede chauffeur rijdt hard, hij weet uit ervaring dat uit de betreffende zijweg (daar stond het licht inmiddels op groen) zelden verkeer komt; toch veroorzaakt ook hij een verkeersongeval. Nu oordeelt de rechter dat het gaat om wilful misconduct. Janssen werkt deze casus uit. Hij laat de verkeersdeskundigen vaststellen dat de kans op een verkeersongeval met daaruit voortvloeiende ladingschade hooguit 30% is. Janssen stelt vast dat op basis van de drempelvoorwaarde (de kansrekening; MHC) de doorbreking van de CMR-limiet van tafel is; de vervoer- 10. Aanvankelijk gebruikte ik het woord kansberekening maar dat is volgens Van Dale verouderd. Een synoniem van kansrekening is waarschijnlijkheidsleer. 11. Claringbould 2012, p Janssen 2013, p H. Drion, Limitation of liabilities in international air law, The Hague: Martinus Nijhoff 1954, nr. 186; hierna aangehaald als Drion Prof. dr. Richard D. Gill, hoogleraar Statistiek aan het Mathematisch Instituut te Leiden. Veel informatie over Richard Gill en meer in het bijzonder over statistiek is te vinden op zijn homepage Zo zijn daar inleidende colleges Statistiek te vinden waarin bekende strafzaken als Lucia de Berk worden besproken. 14. Claringbould 2012, p HR 11 oktober 2002, NJ 2002, 598, S&S 2003, Voor de uitleg van deze formule zie Claringbould 2012, p Haak 2011, p Claringbould 2012, p Janssen 2013, p Horabin v. BOAC [1952] 2 ALL ER 1016; [1952] 2 Lloyd s Rep

3 der is slechts aansprakelijk tot de CMR-limiet. Janssen werkt dit voorbeeld verder uit. Stel dat de verkeersdeskundigen wél tot de conclusie komen dat het handelen van de chauffeur de kans op schade aanzienlijk groter moet hebben gemaakt dan wanneer hij voor het rode licht was gestopt. Dan komt het tweede, subjectieve element in beeld en wel of die chauffeur zich van die kans daadwerkelijk bewust was geweest. De betreffende chauffeur verklaart onder ede dat hij dat niet was. Volgens Janssen dient er in dat geval geen twijfel over te bestaan dat de schade, die het handelen van chauffeur 2 heeft toegebracht aan de goederen, vergoed dient te worden op basis van doorbreking van de limiet van art. 29 CMR. Hij eindigt zijn betoog met de verzuchting: Indien hier geen sprake is van bewust roekeloos handelen, wanneer dan wel? Toch biedt de huidige norm van de Hoge Raad, zo lijkt mij, hier geen soelaas. Overigens ga ik ervan uit dat Janssen chauffeur 1 die per ongeluk, gedachteloos door het rode licht reed, geen wilful misconduct met bijbehorende doorbreking van de CMR-limiet wil aanwrijven. Ik heb het vonnis van mr. Justice Barry in Horabin v. British Overseas Airways Corporation nog eens nagelezen en ook hetgeen Drion daarover schrijft in zijn onvolprezen proefschrift 20 uit bij de behandeling van de term wilful misconduct. De zaak Horabin v. BOAC betreft een vliegtuigcrash in 1947 waarbij mr. Thomas Lewis Horabin 22 ernstig been- en handletsel oploopt. Op de vlucht van Londen naar Lagos kan de piloot de noodzakelijke tussenlanding in Bordeaux wegens slecht weer niet maken. In plaats van uit te wijken naar een Frans vliegveld in de buurt besluit de piloot terug te keren naar Londen, maar net over Het Kanaal crasht de Dakota wegens tekort aan brandstof bij Stowting, tussen Folkstone en Ashford. BOAC biedt de onder de Carriage by Air Act toepasselijke limiet aan ( goudfranken, toentertijd 2937); Horabin wil onbeperkte schadevergoeding nu de crash het gevolg was van wilful misconduct van de piloot. In deze juryzaak moet de rechter aan de juryleden uitleggen wat wilful misconduct juridisch inhoudt. De jury moet aan de hand van het feitencomplex bepalen of hier sprake is van wilful misconduct van de piloot. In dat verband komt Judge Barry met het voorbeeld van de chauffeurs die door het rode licht rijden. Als je dat voorbeeld in de context leest van wat het begrip wilful misconduct kan inhouden, wordt duidelijk dat het geenszins gaat om objectieve kansrekening (de objectieve kans dat er een auto uit de zijweg komt is zeer klein) maar dat het uitsluitend gaat over wat wij nu noemen de subjectief bewuste roekeloosheid (het tweede element) en de roekeloosheid van het gedrag (het derde element). Interessant is om te zien dat de jury na al die voorlichting over de betekenis van wilful misconduct (30 dichtbedrukte pagina s tekst!; de jury heeft zich twee keer teruggetrokken voor beraad) niet tot een oordeel heeft kunnen komen en dat zij de zaak onbeslist heeft teruggegeven; 24 Judge Barry zendt de jury heen. Horabin schikt de zaak voor 3017 (de limiet voor letselschade plus de limiet voor bagageschade); BOAC maakt geen aanspraak op vergoeding van de proceskosten. Kortom, deze zaak geeft heel veel informatie hoe Engelsen denken over het begrip wilful misconduct, maar het zegt niets over het toepassen van regels over objectieve kansrekening. Het enige dat Judge Barry doet is de chauffeurs laten afwegen of de kans op een ongeval groot is als zij door het rode licht rijden. Typisch een inkleuring van het tweede element van bewuste roekeloosheid dat immers van subjectieve aard is. Dat heeft dus niets te maken van een objectieve kansrekening, vast te stellen door deskundigen, hoe groot de kans is dat op dat moment van de dag een auto uit de zijweg komt rijden. 3. GEEN KANSREKENING BIJ VERKEERS- ONGEVALLEN Ik ben het dan ook niet eens met Janssen 25 wanneer hij stelt dat als de verkeersdeskundigen tot de conclusie komen dat de kans op een verkeersongeval hooguit 30% is geweest, de goederenclaim op basis van art. 29 CMR (onbeperkte aansprakelijkheid) van tafel gaat, juist omdat de drempelvoorwaarde niet gehaald wordt. Op dit soort aanrijdingszaken moet je helemaal geen objectieve kansrekening toepassen. Dat kan evenmin bij de vliegtuigcrash. Objectief gezien kun je achteraf vaststellen dat het vliegtuig onvoldoende brandstof had om naar Londen terug te vliegen en dat de kans op een crash 100% was als de piloot besluit naar Londen te vliegen en niet te landen op een Franse luchthaven. Ook Judge Barry komt bij dit voorbeeld van de chauffeurs die door het rode licht rijden, tot conclusie van wilful misconduct: None the less, he [chauffeur 2; MHC] took a risk which he knew he ought not to take, and in those circumstances he could be rightly found to have committed an act of wilful misconduct. 26 Die objectieve kansrekening past ook niet bij de aflevering in Moskou -zaken: H. Drion 1954, m.n. nr. 183 waarin hij de passage over de chauffeurs die door het rode licht rijden, letterlijk aanhaalt, nr. 187 en Het Engelstalige proefschrift verscheen precies één jaar voor het Haags Protocol 1955 bij het Verdrag van Warschau; in art. 25 Warschau/Haags Protocol is voor het eerst de nieuwe tekst voor opzet en bewuste roekeloosheid opgenomen: ( ) done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result. 22. Mr. Horabin, Queen s Court, was Member of Parliament voor Noord-Cornwall sinds Het Verdrag van Warschau 1929 werd met deze Act in de Engelse wetgeving opgenomen. 24. They [de jury; MHC] were deeply conscious of the complexity of the case and the seriousness of the matter to both the plaintiff and the defendants. 25. Janssen 2013, p. 38 r.k. 26. [1952] 2 Lloyd s Rep Claringbould 2012, par. 7, p

4 Als je de dure lading meegeeft aan iemand die een boef blijkt te zijn, hoef je geen objectieve kansrekening meer te maken namelijk in die zin dat de kans op diefstal objectief gezien waarschijnlijk was. Die kans is dan zeker. Tot slot van dit lange betoog over de Horabin v. BOAC-zaak wil ik graag de omschrijving van wilful misconduct aanhalen zoals Judge Barry die op verzoek van de voorman van de jury geheel aan het einde van zijn meer dan 30 bladzijden lange speech geeft: 28 But to assist you, I will repeat this short definition which really provides the whole key to the question: To be guilty of wilful misconduct, the person concerned must appreciate that he is acting wrongfully omitting to act, and yet persists in so acting or omitting to act regardless of the consequences, or acts or omits to act with reckless indifference as to what the results may be. Kortom, deze omschrijving van wilful misconduct die volgens mij nog steeds geldt in Engeland is een inkleuring van de subjectief bewuste roekeloosheid, het tweede en derde element. Ik ben het dus uiteindelijk wel eens met Janssen dat je op dit soort verkeersongevallen geen cijfermatige kansrekening moet toepassen, in die zin van de kans dat er een auto uit de zijweg zou komen, is zeer klein. Ten eerste, de chauffeur overtreedt een publiekrechtelijke (verkeers)regel. De geconstateerde overtreding leidt tot een sanctie (boete) ook al is er geen ongeval ontstaan. Ten tweede is er een direct verband tussen het overtreden van de regel (het rijden door rood licht) en het ontstaan van het ongeval. Als de chauffeur niet door het rode licht was gereden, was er geen ongeluk gebeurd. Dezelfde redenering heb ik al gevolgd bij de schadevaring buiten het betonde vaarwater. 29 Rondom een wrak wordt kardinale betonning geplaatst die aangeeft dat binnen dat betonde gebied niet gevaren mag worden. Er bestaat immers het gevaar dat je, als je wel binnen dit gebied komt, op het wrak vaart met schade tot gevolg. Overigens is de objectieve kans dat je precies tegen het wrak van het jacht aanvaart zeer klein, want van het met tonnen afgezette gebied van 100 bij 100 meter ( m 2 ) ligt slechts 10 m 2 net onder de waterspiegel. Toch moet je ook op deze zaak de cijfermatige kansrekening of beter gezegd het halen van de drempelvoorwaarde niet toepassen. Deze kardinale betonning is een publiekrechtelijk gebod aan de scheepvaart om niet binnen het met betonning afgezette gebied te varen. Vaar je toch binnen het gebied en vaar je op het wrak, dan is er direct verband tussen het overtreden van de publiekrechtelijke regel en het ongeval. De publiekrechtelijke verbodsregel wordt mede ingesteld omdat de overheid een gevaar (het ontstaan van een ongeval) aanwezig acht. Het gevaar is er al, immers het wrak ligt er al, de ondiepte is er al. Ook Judge Barry is van mening dat het opzettelijk overtreden van regulations waarvan de overtredende persoon wist dat hij dat in de gegeven omstandigheden niet moest doen, tot wilful misconduct leidt WEL KANSREKENING BIJ DIEFSTAL VAN PARKEERPLAATS -ZAKEN Wat dat betreft is er een verschil met de diefstal van parkeerplaats -zaken. Bij diefstalzaken komt het gevaar van buiten. We weten niet of de dief die nacht naar de parkeerplaats komt. Belangrijker nog en dat geldt dan met name bij het rijden door rood licht -zaken vind ik dat bij dat soort zaken een publiekrechtelijke regel (een gebod of verbod) wordt overtreden, welke overtreding direct leidt tot het ongeval. Daar hoort geen cijfermatige kansrekening bij dat de kans op het ongeval zeer klein was. Bij de diefstal van parkeerplaats -zaken wordt geen enkel publiekrechtelijk voorschrift overtreden. Hoogstens negeert de vervoerder respectievelijk de chauffeur de privaatrechtelijke instructie om niet op een onbewaakte parkeerplaats te parkeren, maar daarmee wordt de kans dat dieven die nacht de dure vrachtwagen van die onbewaakte parkeerplaats gaan stelen niet vergroot. Die objectieve kans op diefstal blijft even groot of meer waarschijnlijk even klein. Natuurlijk, de objectieve kans dat je net op dat wrak vaart of dat je op dat normaal lege kruispunt net tegen een auto rijdt die uit de zijweg komt, blijft zeer klein. Maar door een publiekrechtelijke regel die mede is gegeven om een gevaarlijke situatie te voorkomen, te overtreden, heb je zelf concreet de kans geschapen dat het al aanwezige gevaar zich zal verwezenlijken. Dat is en blijft in mijn optiek toch iets anders dan een dure vrachtwagen, wellicht in strijd met de instructies, op een onbewaakte parkeerplaats voor de nacht te parkeren, van welke parkeerplaats zelden dure vrachtwagens worden gestolen. 5. UNIFORME UITLEG VAN ART. 29 CMR? Terecht wijst Janssen 31 erop dat doorbreking van de CMR-limiet niet meer zo eenvoudig is als vroeger. In dat verband verwijs ik graag naar het zojuist gepubliceerde overzichtsartikel van Van Iterson Artikel 29 CMR in Frankrijk: van faute lourde naar faute inexcusable. 32 In navolging van wat er in die drie landen gebeurt bepleit Janssen een wat ruimere aansprakelijkheid onder art. 29 CMR, ( ) dan kruipen wij als CMR-landen weer aardig naar elkaar toe met betrekking tot de toepassing van artikel 29 CMR. Janssen hoopt dat het aldus gedaan zal zijn [1952] 2 Lloyd s Rep Claringbould 2012, p [1952] 2 Lloyd s Rep. 489 l.k. Ook aangehaald door Drion 1954, nr Janssen 2013, p. 41 l.k. Zie ook M.L. Hendrikse, N.J. Margetson & T.M. Maters, Doorbreking van de bescherming van de CMR-vervoerder, TVR , p K.J.A. van Iterson-de Jonge, TVR , p

5 met het circus van forumshoppen door middel van de verklaring voor recht -procedures met allerlei wisselende uitspraken tot gevolg. En dat zullen zo eindigt hij zijn betoog toch ook degenen die rechtszekerheid een warm hart toedragen willen nastreven. Daar valt het nodige tegen in te brengen. In dit soort rechtsvergelijkende overzichten vergeten we altijd België, dat in feite alleen opzet kent. Met als gevolg dat er in België eigenlijk nooit over doorbreking van de CMR-limiet wordt geprocedeerd. Sinds de 5 januari-arresten uit 2001 zijn er in Nederland veel minder doorbrekingszaken bij diefstal van parkeerplaatsen begonnen dan voor met dien verstande dat het in Traxys/Maat 34 nog één keer en bijna met succes werd geprobeerd. Maar in Traxys/Maat dachten ladingbelanghebbenden in eerste instantie aan een inside job door personeel van Maat of de chauffeur, maar dat konden zij (net) niet bewijzen. 35 Juist door de 5 januari-arresten die rechtszekerheid bieden omtrent het begrip bewuste roekeloosheid bij met name diefstal van parkeerplaats -zaken, zien we in de praktijk dat daarover veel minder wordt geprocedeerd dan voorheen. Dat is wel anders in Duitsland waar nog immer driftig wordt geprocedeerd over Leichtfertig und im Bewusstsein das sein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. 36 Daar komt bij dat eveneens in de praktijk blijkt dat het sinds TNT/Axa 37 met de verklaring voor recht procedures in diefstalzaken zo goed als gedaan is. Kennelijk hebben de ladingverzekeraars en de wegvervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraars er geen behoefte meer aan om met een race tegen de klok te gaan forumshoppen. Als we bij de uitleg van het begrip opzet of schuld welke volgens de wet van het gerecht, waar de vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt (art. 29 CMR) meer gaan kijken hoe dat met name in Duitsland, Engeland en Frankrijk gebeurt (maar kennelijk niet in België) dan zal in Nederland het aantal doorbrekingszaken bij diefstal van parkeerplaatsen zeker toenemen: weg rechtszekerheid! Vanuit een rechtseconomisch perspectief lijkt mij dat geen goede zaak, behalve natuurlijk voor advocaten. Net zoals bij de onbreekbare limiet van Montreal weten we bij de toepassing van de drempelvoorwaarde die gebaseerd is op objectieve kansrekening, bij diefstal van parkeerplaats -zaken waar we aan toe zijn: in principe geen doorbreking van de limiet. Daar hoeven we dan niet meer over te procederen. Maar die cijfermatige objectieve kansrekening past niet bij het door rood licht rijden of het passeren van kardinale betonning waar een publiekrechtelijk gebod of verbod wordt overtreden en de overtreding direct tot de schade leidt. Hetzelfde geldt voor de aflevering in Moskou - zaken: als je de goederen aflevert aan een dief is de kans op diefstal 100%! Het artikel van Janssen laat in ieder geval zien dat we voorzichtig moeten zijn met het toepassen van de drempelvoorwaarde waarin de objectieve, cijfermatige kansrekening zit besloten. En inderdaad, die kansrekening hoort niet thuis bij gevallen waar de schade in een direct verband staat met het feit dat een publiekrechtelijk gebod of verbod is overtreden. Maar die objectieve cijfermatige kansrekening past heel goed bij diefstal van parkeerplaats -zaken. In een periode van ruim tien jaar heeft de Hoge Raad dat nu vijf keer bevestigd. Dat geeft in Nederland rechtszekerheid en dat willen wij allen ik citeer wederom Janssen 39 nastreven. Kortom, rechtszekerheid komt tot stand door duidelijk de grenzen aan te geven. Bij luchtvervoer onder toepasselijkheid van het Verdrag van Montreal heeft die duidelijkheid ertoe geleid dat er vrijwel niet meer geprocedeerd wordt in geval van ladingschades: de vervoerder is eigenlijk altijd aansprakelijk (art. 18 lid 1 en 2 Montreal) en zelfs bij opzet van de directie of van ondergeschikten blijft een beroep op de limiet van 19 SDR per kilo mogelijk (art. 22 lid 3 Montreal). 38 Diezelfde rechtszekerheid hebben we nu bereikt in de diefstal van parkeerplaats -zaken zoals de Hoge Raad nog eens heeft bevestigd in Traxys/Maat. 6. CONCLUSIE HR 11 oktober 2001, S&S 2003, 61, NJ 2002, 598 (CTV/K-Line) en HR 22 februari 2002, S&S 2002, 94 (De Jong & Grauss) zijn ruim voor 2001 aangevangen. HR 10 augustus 2012, NJ 2012, 652, m.nt. K.F. Haak, S&S 2012, 120. Hof s-hertogenbosch, r.o , te kennen uit HR 10 augustus 2012, S&S 2012, 120. Zie voor een recent overzicht van de grote hoeveelheid jurisprudentie betreffende Abstellen des Fahrzeuges : Thume, CMR-Kommentar, Art. 29, Rdnr HvJ EU 4 mei 2010, NJ 2010, 482, m.nt. K.F. Haak, S&S 2010, 95. Doorbreking van de limieten is alleen mogelijk bij vertragingsschade van passagiers en bij bagageclaims (art. 22 lid 5 Montreal). Janssen 2013, p. 41 l.k. 212

Artikel 14. Opzet en bewuste roekeloosheid

Artikel 14. Opzet en bewuste roekeloosheid Artikel 14 Opzet Bewuste roekeloosheid Opzet en bewuste roekeloosheid Opzet is het willens en wetens handelen met het oogmerk schade toe te brengen. Bijvoorbeeld: de chauffeur zit in het complot en hij

Nadere informatie

Artikel 22. Opslag voor, tijdens en na het vervoer

Artikel 22. Opslag voor, tijdens en na het vervoer Artikel 22 Algemeen Opslag voor, tijdens en na het De tekst van dit art. 22 werd in 2001 toegevoegd als art. 17A aan de AVC 1983. Dit gebeurde mede naar aanleiding van jurisprudentie van de Hoge Raad over

Nadere informatie

Je zou denken dat art. 1 CMR precies vastlegt wanneer de CMR van toepassing is. Dat art. 1 CMR luidt iets verkort weergegeven:

Je zou denken dat art. 1 CMR precies vastlegt wanneer de CMR van toepassing is. Dat art. 1 CMR luidt iets verkort weergegeven: Vervoerrecht Toepasselijkheid van de CMR en multimodaal vervoer Aan de hand van Engelse, Nederlandse, Duitse en Belgische gerechtelijke uitspraken geeft dit artikel antwoord op de vraag of het aansprakelijkheidsregime

Nadere informatie

Artikel 15. Kennisgeving van de schade en vertraging. Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk zichtbaar

Artikel 15. Kennisgeving van de schade en vertraging. Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk zichtbaar Artikel 15 Lid 1 Lid 2 Lid 3 Kennisgeving van de schade en vertraging Schade of verlies uiterlijk zichtbaar Schade of verlies niet uiterlijk zichtbaar Vertraging Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk

Nadere informatie

Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg

Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg Vervoerrecht Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg Prof. mr. Maarten Claringbould, hoogleraar Zeerecht aan de Universiteit van Leiden en advocaat bij Van Traa Advocaten Artikel 34-40 CMR-opvolgend

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Artikel 26. Vrijwaring; Himalaya-clausule. Artikel 26 lid 1 Vrijwaring. Himalaya-clausule

Artikel 26. Vrijwaring; Himalaya-clausule. Artikel 26 lid 1 Vrijwaring. Himalaya-clausule Artikel 26 Lid 1 Lid 2 Vrijwaring; Himalaya-clausule Vrijwaring Himalaya-clausule Artikel 26 lid 1 Vrijwaring Vrijwaring Zware machine valt van oplegger Voor zover een vervoerder schade moet vergoeden

Nadere informatie

Vervoerrecht SOCIAAL- ECONOMISCH RECHT. Luchtvervoer REGELGEVING LITERATUUR. Mw.mr.drs. H.M.B. Brouwer

Vervoerrecht SOCIAAL- ECONOMISCH RECHT. Luchtvervoer REGELGEVING LITERATUUR. Mw.mr.drs. H.M.B. Brouwer Vervoerrecht Vervoerrecht Mw.mr.drs. H.M.B. Brouwer Luchtvervoer Het Verdrag van Montreal is in werking getreden. Dit internationaal luchtvervoerverdrag is door Nederland op 29 april 2004 geratificeerd

Nadere informatie

Artikel 16. Afzender is claimgerechtigd. Geadresseerde is claimgerechtigd

Artikel 16. Afzender is claimgerechtigd. Geadresseerde is claimgerechtigd Artikel 16 Vorderingsrecht Afzender is claimgerechtigd Geadresseerde is claimgerechtigd De hoofdregel is dat de afzender het recht heeft aflevering van zaken overeenkomstig de op de vervoerder rustende

Nadere informatie

Artikel 28. Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar. Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden

Artikel 28. Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar. Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden Artikel 28 Lid 1 Lid 2 Verjaring Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar Verjaringstermijn één jaar De hoofdregel, zoals die

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Eigen schuld en bereddingsplicht bij zorgverzekeringen Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Algemene opmerkingen (1) De zorgverzekeringsovereenkomst bestaat niet:

Nadere informatie

Retentie, pand, instructies en ook nog arbitrage Prof. mr. M.H. Claringbould Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, partner Van Traa Advocaten

Retentie, pand, instructies en ook nog arbitrage Prof. mr. M.H. Claringbould Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, partner Van Traa Advocaten Retentie, pand, instructies en ook nog arbitrage Prof. mr. M.H. Claringbould Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, partner Van Traa Advocaten 1. Pand- en retentierecht 1.1 Inleiding Het pand- en retentierecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

SVA-congres 27 maart 2014. Transportverzekeringen door Mr R. de Haan

SVA-congres 27 maart 2014. Transportverzekeringen door Mr R. de Haan 3 SVA-congres 27 maart 2014 Transportverzekeringen door Mr R. de Haan Onderwerpen Geschiedenis Wie moet wat verzekeren? Betrokken partijen Verzekerde reis Verzekerd belang Verzekering en Inco Terms Opzet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aspecten van

Privaatrechtelijke aspecten van Privaatrechtelijke aspecten van co-assurantie een rechtsvergelijkend onderzoek mr. drs. Jessica Roos Rechtsvraag Hoe moeten beurspolissen worden uitgelegd? Belangrijkste verschillen co-assurantie en provinciale

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Wegvervoerrecht. Aflevering revisited

Wegvervoerrecht. Aflevering revisited Wegvervoerrecht Aflevering revisited Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin het begrip aflevering nogmaals juridisch wordt ingekleurd. 1 Het komt regelmatig voor dat een chauffeur bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 945 (R 1737) Goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake

Nadere informatie

Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatige overheidsdaad s tu diepock et s p r i v a a t r e c h t 28 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter derde druk Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange 2000 W.E.J. Tjeenk Willink

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen Prof. dr. M.L. Hendrikse Inleiding: de aard van de aansprakelijkheidsverzekering (1) Art. 7:952 BW (eigen

Nadere informatie

De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould

De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould In veel wegvervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen 1 komt de zogenoemde Clausule ladingdiefstallen voor (zie kader). Het doel van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2009/1/10 Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1 Inzake BOUSSE-GOVAERTS e.a tegen COLORA BOELAAR Procestaal : Nederlands Arrêt du 20 avril 2010 dans l affaire

Nadere informatie

Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht

Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht Amsterdam Business School Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht mr. drs. Harmke Brouwer Type the footer here 2 Definitie van de verzekeringsovereenkomst, afkomstig uit de wet Artikel 7:925

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

Artikel 23. Algemeen. Inleiding

Artikel 23. Algemeen. Inleiding Artikel 23 Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Lid 5 Algemeen Retentierecht Het retentierecht voor vracht betreffende het onderhavige transport Ook retentierecht voor rembours Tegenover afzender ook retentierecht

Nadere informatie

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding.

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de reactie op zijn klacht over Martinair heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een vermeende overtreding van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

MH17 ramp: een aantal juridische vragen beantwoord

MH17 ramp: een aantal juridische vragen beantwoord MH17 ramp: een aantal juridische vragen beantwoord Antoinette Collignon heeft voor de LSA, de Nederlandse vereniging voor Letselschade Advocaten een aantal veel gestelde juridische vragen over de vliegtuigramp

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI)

REACTIE OP HET FISCALE BODEMRECHT VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) mr. R.M. Bottse* I n AJV-Nieuwsbrief no.1, 2016 (januari) verscheen een bijdrage van de hand van mr. R. Rosaria

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / 9. Inleiding / 11

Inhoudsopgave. Voorwoord / 9. Inleiding / 11 Inhoudsopgave Voorwoord / 9 Inleiding / 11 1 Het toepasselijke recht op de internationale arbeidsovereenkomst / 13 1.1 Inleiding / 13 1.2 Rome I-Verordening en het EVO-Verdrag / 13 1.3 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Scholen

Aansprakelijkheid Scholen Aansprakelijkheid Scholen Mr. B.M. (Brechtje) Paijmans KBS Advocaten / Universiteit Utrecht 12 januari 2011 1 www.kbsadvocaten.nl NRC Handelsblad 11 maart 2006 2 Schade op school: aansprakelijke partijen

Nadere informatie

TRANSPORTRECHT: WAT DEKT DE LADING?

TRANSPORTRECHT: WAT DEKT DE LADING? TRANSPORTRECHT: WAT DEKT DE LADING? Reeks Jura Falconis Libri, nr. 15 TRANSPORTRECHT: WAT DEKT DE LADING? Jura Falconis Bernard Tilleman Wouter Verheyen (eds.) Met bijdragen van Jef Gorrebeeck Krijn Haak

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 20/06/2017

Datum van inontvangstneming : 20/06/2017 Datum van inontvangstneming : 20/06/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN 28. 4. 2017 ZAAK C-255/17 Société AIR FRANCE S.A. [OMISSIS] Roissy Charles de Gaulle, Frankrijk [OMISSIS] verweerster,

Nadere informatie

Onderzoek naar. Eigen Risico 2010

Onderzoek naar. Eigen Risico 2010 Onderzoek naar Eigen Risico 2010 2 Aanleiding: Het viel de Vereniging Auto van de Zaak op dat werkgevers verschillende maatstaven hanteren bij het al dan niet doorberekenen van het Eigen Risico bij schade

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/103 Mo i n d e k l a c h t nr. 012.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/10/2017

Datum van inontvangstneming : 13/10/2017 Datum van inontvangstneming : 13/10/2017 Vertaling C-537/17-1 Zaak C-537/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 12 september 2017 Verwijzende rechter: Landgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 316131 / HA ZA 08-2408 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Artikel 3. Toepasselijkheid van AVC

Artikel 3. Toepasselijkheid van AVC Artikel 3 Werkingssfeer In art. 3 komen twee dingen aan de orde: i) De AVC worden van toepassing verklaard op de overeenkomst van vervoer van goederen over de weg, en ii) de AVC worden aanvullend van toepassing

Nadere informatie

Vervoerrecht. Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade. Hoge Raad 18 december 2015 Schenker/Transfennica. 1.

Vervoerrecht. Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade. Hoge Raad 18 december 2015 Schenker/Transfennica. 1. Vervoerrecht Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade Hoge Raad 18 december 2015 Schenker/Transfennica In de vervoerovereenkomst wordt de opdracht tot vervoer gegeven. Daarnaast worden vaak

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

Onjuiste pensioenopgaven

Onjuiste pensioenopgaven Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid voor pensioenfondsen en de rol van disclaimers Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. A.M.Z. Rondas (AZL) Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, terzake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk heeft, Gelet op artikel 14 van de Statuten van de Stichting Beter Leven keurmerk,

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-177 d.d. 24 juni 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting Consument claimt schade wegens

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1273

ECLI:NL:CRVB:2016:1273 ECLI:NL:CRVB:2016:1273 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5380 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

A26a Overheidsprivaatrecht

A26a Overheidsprivaatrecht MONOGRAFIEËN BW A26a Overheidsprivaatrecht Algemeen deel Mr. G. Snijders Raadsheer in de Hoge Raad, Staatsraad in buitengewone dienst Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147 Rapport Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/147 2 Aanleiding Op 7 april 2013 om 16.52 uur komt er bij de regionale eenheid

Nadere informatie

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding The clash of the Bulls The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU I. Inleiding Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari jongstleden is het dan zo ver...

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/09/2015

Datum van inontvangstneming : 07/09/2015 Datum van inontvangstneming : 07/09/2015 Vertaling C-429/15-1 Zaak C-429/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2015 Verwijzende rechter: Court of Appeal (Ierland) Datum

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. namens de heer A. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ1387 Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ1387 Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ1387 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 14-02-2013 Datum publicatie 18-02-2013 Zaaknummer 839808 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Geschillenreglement IKB Ei

Geschillenreglement IKB Ei Definities Artikel 1 Dit geschillenreglement is een bijlage van de AV IKB Ei neemt de terminologie van de AV IKB Ei over. In afwijking van de definities in de AV IKB Ei wordt voor de toepassing van dit

Nadere informatie

De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr /12 Korošec

De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr /12 Korošec De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12 Korošec Ruud Ruijters (Jaegers & Soons Advocaten) Wendy van Wendel de Joode (Belastingdienst Pdb Amsterdam) Onderwerpen EHRM Korošec vs. Slovenië¹

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85575

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73944

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7752

ECLI:NL:RBDHA:2017:7752 ECLI:NL:RBDHA:2017:7752 Permanente link: http://deeplink. Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 06-07-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 5490 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010-2011 31 872 (R1876) Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperkingen

Nadere informatie