januari België Belgique P.B./P.P. 2/ Leuven mail P BC2/2942 CLASSIC CLUB BELGIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "januari 2009 101 België Belgique P.B./P.P. 2/111 3000 Leuven mail P408643 - BC2/2942 CLASSIC CLUB BELGIUM"

Transcriptie

1 januari CLASSIC CLUB BELGIUM Een uitgave van Volvo Classic Club Belgium jaargang 26 Driemaandelijkse uitgave - Edition trimestrielle Une édition du Volvo Classic Club Belgium année 26 Kantoor van afgifte - Bureau de dépôt: Leuven Mail België Belgique P.B./P.P. 2/ Leuven mail P BC2/2942

2 januari Inhoud sommaire CLASSIC CLUB BELGIUM Deze editie kwam tot stand dankzij de medewerking van: Manu Cammaert, Filip Van Wezemael, Stef De Wachter en de bijdragen door verschillende leden vertalers: Manu, Michel Ducuroir, Lucas en Lena Vande Putte Voorwoord maart 2009 Avant-propos mars Van de redactie De la rédaction 5 Tidsresan 6 Activiteiten Activités 8 Nieuwe leden Nouveaux membres 11 De oude doos La vieille boîte 13 Volvo veiligheidsgordel Ceinture sécurité de Volvo 14 Divers 20 Advertentie Annonce 21 ATM - Memorial Gilbert Stapelaere 20 Spa Six hours Tips voor het rijden met Volvo personenwagens Conseils pour rouler avec voitures Volvo 29 In de kijker A la une 30 Milleke Volvo 34 Opening VCCB-onderdelenmagazijn Ouverture VCCB-magasin pièces de rechange 35 Technische dag Journée technique 36 Uitlaatklep La soupape d échapement 38 Legend Boucles de Spa 39 Te verwachten in uitlaat 102 Cabrio special Millelke Volvo: 50 jaar sleutelen A paraitre dans uitlaat 102 Spécial cabrio Millelke Volvo: 50 années bricoler 2 Volvo Classic Club Belgium

3 vzw/asbl kbo nr: / id. 1968/85 Onze vereniging werd opgericht op 23 december Ze heeft als doel het in stand houden van de automobielen van het merk Volvo. Toegelaten is elke Volvo personenwagen ouder dan 25 jaar + de types 780 en 480, alsook Volvo vrachtwagens, ouder dan 30 jaar. Het lidmaatschap staat open voor ieder, die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft. Het bezit van een oldtimer is geen voorwaarde. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 40 euro en het toetredingsgeld bedraagt 15 euro. Na 30/6 bedraagt het lidgeld 25 euro (+15 euro) Na 30/9 bedraagt het lidgeld 40 euro (+15 euro) tot eind van het volgende jaar. Dit dient gestort te worden op rekeningnummer van de club : Notre association a été fondée le 23 décembre Elle a pour but le maintien en ordre de marche des automobiles de la marque Volvo. Sont admis : les voitures de plus de 25 ans, les modèles 780 et 480 ainsi que les camions de 30 ans et plus. L adhésion est ouverte à toute personne souscrivant aux buts de l association. La possession d un ancêtre n est pas une condition. La cotisation annuelle est de 40 euro et le droit d affiliation s élève à 15 euro. Du 01/07 au 31/12 : montant de la cotisation 25 euro (+15 euro). A partir du 01/10 : cotisation de 40 euro (+15 euro) valable jusqu au 31/12 de l année suivante. Le montant doit être versé sur le compte bancaire du club : Volvo Classic Club Belgium, Frans Beckersstraat 104, 2600 Berchem. Buitenlandse betalingen - Payements à partir de l étranger - Foreign Payments: BIC : GEBABEBB IBAN : BE vzw/asbl kbo nr: / id. 1968/85 CLASSIC CLUB BELGIUM Bestuur Comité Voorzitter - Président Ledenadministratie - Administration des membres Verzekeringen - Assurances Manu Cammaert, Ploegstraat Bornem, Secretaris - Secrétaire Onderdelen - Pièces de rechange Guido De Backer, Frans Beckersstraat Berchem, Activiteiten - Activités Rita Michiels, Leuvensebaan 112, 2580 Putte, Penningmeester - Trésorier Jean-Pierre Côme, Silvesterdennelaan Oostmalle, Redactie - Rédaction Stef De Wachter, Meerstraat Londerzeel, Relations Francophones & activités Fabrice Lambert, Melkwezerstraat Wommerson, Clubartikelen Tom Debont, Leiebos 31/ Merksem, Medewerkers Medewerkers - Collaborateurs Praatgroep moderator - coordinateur groupe de discussion - Onderdelen/technische vragen - pièces/questions techniques Peter Van Dyck Webmaster Martin Seghers, Dieveketse Geraardsbergen, Collaborateurs Clubartikelen - Articles du club Rony Van Dierdonck, Vredegerechtstraat Lokeren, Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable Manu Cammaert, Ploegstraat 41, 2880 Bornem Overname toegestaan mits vermelding: Uitlaat, een uitgave van Volvo Classic Club Belgium v.z.w. Reprise autorisée avec mention de la source «Uitlaat», une édition du Volvo Classic Club Belgium a.s.b.l. 3 uitlaat 101

4 voorwoord avant-propos Beste Vrienden met Volvo s, Op 16 januari laatstelden hebben we ons nieuw seizoen ingezet met een nieuwe traditie: de Nieuwjaarsdrink. Nieuwe initiatieven ondernemen houdt altijd een risico in, maar dank zij een goed teamwerk binnen het bestuur werd de organisatie in goede banen geleid en mochten we in de brouwerij van Moortgat in Breendonk bijna 20% van onze leden ontvangen. Bedankt aan alle deelnemers die er waren met hun klassieker! Ook aan René Aerts die het moederhuis VCB vertegenwoordigde, dat was voor ons zeker een blijk van belangstelling. 16 januari was ook geschenkentijd! De nieuwe Wegwijzer werd voorgesteld en uitgedeeld. Aan de reacties ter plaatse en alle berichtjes die we achteraf mochten ontvangen lijkt dit de verwachtingen van de leden te hebben overtroffen. Zoals ik zij tijdens mijn toespraak, hopen wij dat dit technisch-historisch referentiewerk van 440 bladzijden enerzijds de leden samenbrengt en helpt, en anderzijds ook dat het een bron van positieve discussies wordt! De bijdrage van de diverse auteurs onder leiding van Stef is indrukwekkend, maar ik weet dat er nog leden zijn die er nuttige aanvullingen op kunnen geven. Doe het vooral, ten voordele van de hele VCCB-gemeenschap. We werken nu aan de fransatalige versie, die we graag willen klaar hebben tegen de volgende nieuwjaarsreceptie. We zoeken hiervoor medewerkersdie kunnen instaan voor de vertalingen en het aanleveren van de franstalige documentatie. Neem contact op met Stef! In 2009 plant het bestuur de realisatie van een nieuwe clubstand voor de beurzen. Wat we nog wel zoeken zijn leden die deze stand willen bemannen tijdens deze beurzen: Gent, Antwerpen, Mechelen, Ciney, La Louvière en Utrecht staan op de agenda. Het zou spijtig zijn als we een stand opbouwen dat we niet bemand krijgen en dan te moeten afhaken Leden die hun lidgeld laattijdig betaalden zullen gemerkt hebben dat we ook een beetje strenger geworden zijn. Dat moet! Een beetje discipline is nodig om de bestuursleden te onlasten van de administratieve rompslomp en zo beter te kunnen besturen, te plannen en nieuwe initiatieven te organiseren. Ook is het onze betrachting om het functionneren van de club nog beter te organiseren, om zo deze werking vloeiender en eenvoudiger te maken. We verwachten van alle leden dat ze ons hierin steunen. Eind maart beginnen we met onze rondritten. Kijk uw voertuig niet op het laatste ogenblik na indien je het deze winter niet gebruikt hebt. Ik hoop jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze activiteiten. Ik doe ook nog een laatste oproep alvorens te beslissen over het al dan niet organiseren van de Zweden-reis naar de VROM De minimumlimiet van 20 autos werd nog niet bereikt. Het scenario wordt ook al concreter: inschepen van de voertuigen in Gent terwijl we ons langs het vasteland of lucht naar Göteborg begeven om daar onze autos te recupereren. De krijtlijnen van de activiteiten liggen al vast, de uitwerking ervan begint pas als we weten dat we met voldoende deelnemers zijn. De deelnameprijs wordt dan zo snel mogelijk bekend gemaakt. Dus, indien je wenst deel te nemen, meldt het mij zo snel mogelijk. Reserveer ook alvast het weekend van 5-6 september voor het Jaarlijks Treffen, dat zal plaatsvinden in de streek tussen Leuven en Luik. Chers amis en Volvo, Ce 16 janvier dernier nous avons entamé la nouvelle saison avec une nouvelle tradition: le Drink de Nouvel An. Entreprendre de nouvelles initiatives veut aussi dire prendre des risques, mais grâce à une bonne collaboration au sein du comité, l organisation s est bien passée et nous avons pu accueillir dans la brasserie de Moortgat à Breendonk près de 20% de nos membres. Merci à tous les participants qui se sont déplacés en ancêtre! Egalement merci à René Aerts, qui représenta la maison mère VCB, sa présence est un témoin de l intérêt que la maison mère VCB nous porte. Le 16 janvier était aussi un «moment cadeau»! Le nouveau Wegwijzer (version néerlandophone) fut présenté et distribué. Aux réactions sur place et aux messages reçus plus tard, il semble avoir dépassée les attentes des membres. Comme je l ai dit lors de mon allocution, nous espérons que cet ouvrage historique-technique de référence de 440 pages rassemblera et aidera les membres, tout en étant une source de discussions positives! La contribution des divers auteurs sous la direction de Stef est impressionnante, mais je suis sure qu il y a encore des membres qui peuvent y faire des ajoutes. Faites le certainement, au profit de toute la communauté VCCB. Nous travaillons maintenant à la réalisation de la version francophone, que nous voulons présenter à la réception de nouvel an pour cela, nous cherchons des traducteurs et les versions francophones de la documentation originale. Prenez contact avec Stef! En 2009 le comité planifie le renouvellement du stand pour la participation aux bourses. Ce qu il nous manque sont des membres qui veulent se libérer pour en assurer l équipage : Gand, Anvers, Malines, Ciney, La Louvière et Utrecht sont déjà programmés. Il serait dommage de construire un stand et de ne pas trouver de personnel pour l équiper et de devoir se retirer Les membres qui n ont pas transmis leur cotisation à temps ont pu remarquer que nous sommes devenu un peu plus sévère. C est obligatoire! Un peu de discipline est nécessaire afin de délester les membres du comité d une surcharge administrative et d avoir du temps pour gérer, planifier et s impliquer dans l organisation de nouvelles initiatives et ainsi d harmoniser et de simplifier le fonctionnement. Nous espérons que tous les membres appuient cette ligne de conduite. Fin mars nous reprenons les ballades. Ne vérifiez pas votre voiture au dernier moment si vous ne l avez pas utilisée pendant l hiver. J espère vous rencontrer nombreux aux différentes activités. Je fais un dernier appel avant de décider définitivement si nous organisons, oui ou non, un voyage en Suède à l occasion du VROM La limite minimale de 20 voitures n est pas atteinte. Le scenario prend forme : embarquent des voitures à Gand et nous rejoignons Göteborg par la route ou par air pour y récupérer nos véhicules. Le planning des activités est déterminé en très grandes lignes et les détails seront concrétisés dès que nous aurons suffisamment de participants. Le prix de participation sera alors communiqué le plus vite possible. Je vous demande de me signaler votre intention de participer le plus vite possible. Réservez aussi le weekend du 5-6 septembre pour notre Rassemblement Annuel, qui aura lieu dans la région entre Louvain et Liège. Knuffel uw Volvo en Let s Roll! Manu Bichonnez votre Volvo et Let s Roll! Manu 4 Volvo Classic Club Belgium

5 van de redactie de la rédaction Beste Volvo vrienden: Precies 25 jaar geleden verscheen de allereerste Uitlaat. Een kwart eeuw! In al die jaren werd een hele weg afgelegd. We proberen gewoon door te gaan met jullie vier keer per jaar te vergasten met ons bindmiddel tussen Volvo vrienden. Alhoewel we tegenwoordig wel alle informatie op het internet vinden, blijkt dat een clubblad nog steeds erg gewaardeerd wordt door de leden en er reikhalzend naar wordt uitgekeken. Zonder jullie hulp lukt het niet, dus ik roep iedereen nogmaals op om verhalen, restauratieverslagen, vakantiebelevenissen met de oude Volvo...noem maar op naar de redactie te sturen. Kan je beter sleutelen dan te schrijven, contacteer ons, samen komen we er wel uit! In onze Wegwijzer is door een misverstand geen melding gemaakt van de Volvo P 1900 In het juni nummer van Uitlaat gaan we dit rechtzetten door een cabrio-special! Door het verleden kijken we nu naar de toekomst. Ik herinner me een fabrieksbezoek bij Volvo in Gent waar 25 jaar geleden de Volvo 240 volop van de band rolde. Heden zijn dit reeds klassiekers van formaat. Zonder twijfel zullen de volgende jaren andere Volvo s (denk maar aan de legendarische 850), een schare van liefhebbers aantrekken. Een beetje nostalgie mag en moet kunnen in deze jachtige tijd. Met het nummer 101 leek het ons de ideale gelegenheid om de Uitlaat in een nieuw kleedje te steken. We denken dat het resultaat zeer geslaagd mag genoemd worden! Laat weten wat u ervan vindt! Volvo for life Stef Chers amis amateurs de Volvo: Il y a exactement 25 ans paraissait le tout premier «Uitlaat». Un quart de siècle! Que de chemin parcouru pendant toutes ces années. Nous essayons simplement de vous régaler quatre fois par ans, en servant un liant entre amateurs de Volvo. Bien qu aujourd hui on trouve toute sorte d infos sur le net, il nous apparait qu un bulletin de club est encore apprécié par les membres du club. Sans votre aide, ça ne marche pas, et je vous demande donc d envoyer à la rédaction les récits, rapports de restauration, expériences de vacances en Volvo ancienne etc... Du passé, regardons l avenir en face. Je me souviens encore d une visite à la fabrique Volvo de Gand, il y a 25 ans, quand les 240 sortaient encore gaillardement des chaînes de montage. Aujourd hui, on les considère déjà comme des classiques. Je ne doute pas que d ici quelques années d autres Volvo (songeons à la légendaire 850) attireront une foule d amateurs. Un peu de nostalgie ne déplaît pas en ces temps difficiles. Stef Antiek - Antique TE KOOP - A VENDRE Volvo Duett from 1965 Pris 75000:-sek Jan Faltin Grönagatan 35, Gothenburg Sweden Tel : Volvo P 1800 S, chassis nummer 1 (één!!!) a_p_61_63/61_69_id_860.htm 5 uitlaat 101

6 tidsresan Tidsresan* * de tijdreis - le voyage dans le temps Splintervrij glas De foto s rechts tonen de voordelen om splintervrij glas te hebben als autoruiten. De wagen is een PV52 die een 70-tal meter meegesleurd werd op de stootblokken van een locomotief. Als het gewoon glas was geweest, waren er zeker zware snijwonden te betreuren geweest, daar zowel de voorruit als de zijruiten van de rechtse kant gebroken zijn. Nu zijn de passagiers er met lichte verwondingen van af gekomen. Het is al bij al heel verbluffend welk een effectieve bescherming een moderne carrosserie biedt. We krijgen soms wagens binnen die ten prooi zijn gevallen aan een blinde razernij, die door bermen zijn gerold, die vele keren over kop zijn gegaan, zonder dat de passagiers een schram opliepen. Als men zich oppast om niet te botsen met grote obstakels zoals grote bomen, huizen of bergwanden, is de kans om er heelhuids uit te komen, veel groter dan wat men zou kunnen geloven. Wij hopen natuurlijk dat dit onze lezersschare niet zou verleiden om hun geluk te beproeven. Onder andere omdat het dure kronen kost om zijn wagen weer te laten uitdeuken. Het splintervrij glas komt in 2 typen : drielaags glas en gehard glas. Het eerste bestaat uit een tussenlaag op hetwelk 2 dunne glasplaten worden vastgelijmd. Het geharde glas is homogeen, maar verkreeg door een bijzondere behandeling zijn speciale eigenschappen. Bij breuk gedragen zij zich echter geheel verschillend. Door de tussenlaag wordt bij het drielaags glas, de scherven vastgehouden, bij het geharde glas valt het in één keer in ontelbare kleine stukjes uiteen. De treeplank op de foto hiernaast, ligt helemaal vol met zulke kleine scherven. Deze vrij grove korrels zijn circa 5 mm groot, vierkantig, en zo ongevaarlijk, dat men ze met de blote handen en zonder zich op te passen, op een hoop kan vegen. Dit uiteenvallen in één keer biedt vele voordelen : er blijven geen levensgevaarlijke resten zitten in de vensteropeningen, zoals bij gewoon glas wel het geval is. En in vergelijking met het drie-lagig glas heeft men het voordeel dat er geen voorruit blijft zitten waar de passagiers tegen kunnen slaan. Het harden komt tot stand door het glas te verhitten, en vervolgens plots krachtig af te koelen, waardoor het in een vaste vorm komt die niet langer plastisch is. Daar het binnenste verstijft, trekt het samen, in tegenstelling met het oppervlak. Het resultaat is een krachtige drukspanning buiten en een tegengestelde trekspanning in het binnenste De initiële drukspanning compenseert voor de trekspanningen die ontstaan door krachten van buiten. Daar glas altijd breekt door het overschrijden van de trekbelasting (de drukbelasting is drie a vier keer zo hoog) betekent deze vermindering van de resulterende trekspanning dat het glas een een 4 a 5 maal hogere valhoogte dan gewoon glas. Maar wanneer breuk ontstaat op één plaats, overeenkomstige hogere belasting verdraagt. Met een proef met een vallende kogel weerstaat het bevrijdt die alle interne spanningen en gaat de hele ruit in één keer stuk. Een groot voordeel van gehard glas, waar we nog niet over gesproken hebben, is dat het niet veroudert. Het is nog niet gelukt om driemaal gelaagd glas te maken, waarbij de middenfilm helder en kleurloos blijft, zelfs al is het langere tijd blootgesteld aan zon en warmte. Een andere moeilijkheid is het voorkomen dat de 3 lagen loskomen. In het bijzonder geldt dat de zijkanten, daar de middenfilm er blootgesteld is. De mooie "ijsbloemen" die men soms ziet op oudere wagens, ontstaan hierdoor. Men lost dit op door de zijkanten te behandelen met een speciale lak, maar het geeft geen 100% zekerheid. Het fenomeen kan zich ook voordoen als kleine luchtbellen, gelijk verdeeld over de hele ruit, welke toenemen in aantal met de tijd en zo heel irritant blijven. 6 Volvo Classic Club Belgium

7 tidsresan De 52-er van deze foto s heeft een ontmoeting gehad met een trein - de afdrukken van de stootblokken en de koppeling van de locomotief zijn duidelijk te zien. Cette PV52 a rencontré une locomotive - les butoirs sont très visibles sur la carrosserie. Un pare-brise en verre traité Les photos ci dessus montrent les avantages de la monte d un pare-brise en verre traité sur une voiture. En l espèce, une PV52 qui a été traînée sur 70 mètres par les butoirs d une locomotive. Un pare-brise classique aurait provoqué des blessures et des coupures profondes, vu que le pare-brise et les vitres latérales ont volé en éclat. Les passagers de cet accident s en sont tirés avec de légères blessures. Il est aussi étonnant de constater à quel point une carrosserie moderne offre de protection aux passagers. Nous recevons parfois des voitures victimes d une fureur aveugle, qui sont passées par-dessus la berme centrale, qui ont fait plusieurs tours, sans que les passagers souffrent d aucune égratignure. A moins d une collision avec un obstacle dur, comme un arbre, une maison ou une paroi rocheuse, les chances de s en sortir sans trop de mal sont grandes, plus grandes qu on ne puisse l imaginer. En espérant bien sûr que nos chers lecteurs n essayent pas de tenter le diable Ne serait-ce que parce que débosseler une voiture coûte bonbons. Les pare-brises en verre traité se répartissent en deux catégories: les verres feuilletés, et les verres trempés. Le premier type se compose d une feuille intermédiaire sur laquelle sont collées deux fines feuilles de verre. Le verre trempé est lui homogène, et reçoit par son traitement spécial ses caractéristiques. En cas de choc, les deux réagissent de façon différente. Grâce à la feuille intermédiaire, les éclats restes collés ; dans le cas du verre trempé, celui-ci vole en innombrables petits éclats. Le marchepied, sur la photo, est recouvert par ce type d éclats. D une taille de plus ou moins 5 mm, cubiques, et tellement inoffensifs qu on peut les prendre en main sans précaution, et les balayer en tas. Cet émiettement en une seule fois apporte des avantages, car il ne reste pas de parties mortellement dangereuses dans les ouvertures des vitres, comme c est le cas avec un verre classique. En comparaison avec le verre feuilleté, le pare-brise disparaît complètement, et ne constitue pas d obstacle pour les passagers. Le trempage du verre s obtient en le chauffant à haute température, et en le refroidissant brutalement. Il prend ainsi une forma solide qui n est plus plastique. Ce procédé crée des tensions en profondeur et de la compression à la surface du verre, lui conférant des propriétés mécaniques supérieures, en termes de résistance aux chocs. Avec un test d une chute d une bille, le verre trempé résiste à une chute d une hauteur 5 fois supérieure. Cependant, si un éclat se produit quelque part sur la vitre, il libère les contraintes internes et la vitre se brise en une fois. Un avantage du verre trempé, dont nous n avons pas encore parlé, est que celui-ci ne vieillit pas. On n est pas encore parvenu à produire du verre feuilleté qui après un bout de temps ne reste pas transparent et incolore, surtout s il est exposé à la lumière ou à la chaleur. Une autre difficulté est d éviter que les feuilles ne se décollent. Particulièrement sur les bords, là où le film intermédiaire est le plus exposé. C est ce qu on peut observer sous la forme de «givre» sur les vitres de voiture assez âgées. On peut palier cet inconvénient en traitant les bords avec une laque spéciale, sans garantie de succès à 100%. Autre phénomène, l apparition sur toute la surface de minuscules bulles d air, dont le nombre augmente avec les années, ce qui rend ce phénomène d autant plus irritant. Traduction : Jacques 7 uitlaat 101

8 activiteiten activités 8 20 maart 2009 Praatavond in Schoten organisator Peter Vandijck ( mogelijke thema s Remmen Koppeling Carrosserie ) om 20u in Taverne Vijverhof, Vijverlei 13, 2900 Schoten 29 maart 2009 Kempenrit Ludo & Inge Van Loon en Joeri & Suzy Krols richten de 4e Kempenrit in op zondag 29 maart Samenkomst om uur stipt in de Kapelhoeve te Turnhout voor ontbijt-buffet van o.a. spiegeleitjes, roerei, spek, weense worstjes, boontjes in tomatensaus, kaas, ham, paté, jam, choco, broodjes, sandwiches, wit & grof brood en chocoladebroodjes, koffie, thee, fruitsap en water. Vertrek voor de rondrit vanaf uur en aankomst ten laatste om uur aan aan de Kapelhoeve. Avondmenu: tomatensoep met balletjes in de wok: - tagliatelle met visblokjes en kervelroomsaus - penne met gevogeltereepjes en wokgroentjes op de grill: - gemarineerde varkensmedaillons, - steakjes met saladbar, kroketjes, champignonsaus of stroganoff saus dessert: rijstpap met bruine suiker water op tafel, andere dranken af te rekenen. Wees op tijd! april 2009 Dreamcar International Mechelen organisators Werner Aerts en Günter Maes openingsuren van 9.30u tot 18.30u. 1 mei 2009 Meiklokjesrit Activiteit: rondrit Een organisatie van: Michel Ducuroir, Etienne en Olivier Philippot en Fabrice Lambert Vertrek Afspraak vanaf 09:30 Hr aan AC Restaurant te Bierges langs de E 411 (richting Brussel - Namen). Ontvangst met croissants en een kopje koffie. Rondrit Vertrek om 10:00 Hr, richting Namen. Bezoek en proeverij in een ambachtelijke fabriek van ganzenlever. Picknick (zelf te verzorgen). In de namiddag, richting Hoegaarden en bezoek van zijn beroemde brouwerij. Aankomst AC Leuven E40 (richting Luik - Brussel) rond 17:30 Hr. Mogelijkheid om er te eten. Volvo Classic Club Belgium 20 mars 2009 Soirée discussion à Schoten organisateur Peter Vandijck ( Thèmes possibles: freins embrayage carrosserie) à hrs à la Taverne Vijverhof, Vijverlei 13, 2900 Schoten. 29 mars 2009 Balade Campinoise Ludo & Inge Van Loon et Joeri & Suzy Krols nous organisent la 4ième Balade Campinoise le dimanche 29 mars Rassemblement à Hr à la Kapelhoeve à Turnhout pour le petit déjeuner : buffet comprenant œufs, lard, saucisses, poix sauce tomate, fromage, jambon, pâté, confiture, chocó, petits pains, sandwichs, pain foncé et blanc, petits pains au chocolat, café, thé, jus de fruits et eau. Départ pour la ballade à partir de Hr et Arrivée à la Kapelhoeve au plus tard à Hr. Souper : Soupe tomate avec boulettes Wok : - Tagliatelles au poisson avec crème de cerfeuil - Penne et volaille et petits légumes Au grill : - Médaillons de porc marinés - Petits steaks avec salade bar, croquettes, sauce champignon ou stroganoff Dessert : riz au lait avec du sucre brun L eau est comprise, d autres boissons sont à charge personnelle. Soyez à temps! avril 2009 Dreamcar International Mechelen organisateurs Werner Aerts et Günter Maes; ouvert de 0930 à 1830 hrs. 1 mai 2009 Balade des Muguets Activité: balade Organisation: Michel Ducuroir, Etienne en Olivier Philippot et Fabrice Lambert Départ: Rendez-vous à partir de 09:30 Hr à l AC Restaurant de Bierges, E411 (direction Bruxelles-Namur), accueil avec tasse de café et croissant. Balade : Départ à 10 :00 Hr en direction de Namur. Visite et dégustation d une fabrique de Foie gras. Pique nique (à charge personnelle). L après-midi : continuation vers Hoegaarden et visite de sa célèbre brasserie. Arrivée : L AC de Leuven E40 (direction Liège-Bruxelles) vers 17:30 Hr. Possibilité de repas. Réservations chez Fabrice Lambert et à payer sur place. Fin de l activité prévue vers 18:30 Hr.

9 activiteiten activités Reservaties bij Fabrice Lambert, ter plaatse te betalen. Einde van de activiteit voorzien rond 18:30 Hr. Betaling: Volwassen: 5,00 pp en Kinderen: 2,50 pp Inschrijving: voor 15 april aan Fabrice Lambert. 8 mei 2009 Praatavond in Herenthout organisator Alfons De Preter, Kastanjelaan 16, 2270 Herenthout ( in z n garage ) om 20u 17 mei e Corsendonkrit afstand: +/- 80 km (Autostrade E34 - afrit 25 Oud-Turnhout - na 4,5 km centrum) Inschrijving en vertrek vanaf 10h tot 12h: Dorpsplein, 2360 Oud-Turnhout Voor deelname graag contact opnemen met: Willy Noeyens, Eigen 31, 2360 Oud-Turnhout Tel. 014/ mei 2009 Beurs in Luik 30 mei 2009 Onderdelenbeurs Onderdelenbeurs op het Glosso-circuit, Schotelven 141Z, 2370 Arendonk (Autostrade E 34 - afrit 25 richting Oud- Turnhout - na 1,5 km rechts richting Arendonk - na 2,5 km rechts zandweg inslaan) Voor standplaats in tent: graag contact opnemen met: Willy Noeyens, Eigen 31, 2360 Oud-Turnhout Tel. 014/ mei en 1 juni 2009 Beurs in Ciney organisator Fabrice Lambert. 14 juni 2009 Westhoek rondrit organisators Lionel, Jhonny, Jean en Rik samenkomst om 9.30u aan het oldtimermuseum te Reninge, Tempelaere 12, baan Ieper-Veurne (N8) 8647 Reninge. Prix : Adultes: 5,00 par personne et Enfants : 2,50 pp. Inscription : avant le 15 avril chez Fabrice Lambert Courriel : 8 mai 2009 Soirée discussion à Herenthout organisateur Alfons De Preter, Kastanjelaan 16, 2270 Herenthout (dans son garage ) à 20u. 17 mai ième balade Corsendonk organisateur Willy Noeyens, Eigen 31, 2360 Oud-Turnhout ; distance +/- 80 km ( Autostrade E34 sortie 25 Oud- Turnhout - après 4,5 km direction centrum ) inscription et départ entre 1000 et 1200 hrs : Dorpsplein, 2360 Oud- Turhout ; avant participation, svp prendre contact aves Willy Noeyens, tel: 014 / mai 2009 Bourse à Liège 30 mai 2009 Bourse de pièces organisateur Willy Noeyens, de 0900 à 1700 hrs sur le circuit Glosso, Schotelven 141Z, 2370 Arendonk ( Autostrade E34 sortie 25 direction Oud-Turnhout après 1,5 km à droite, direction Arendonk après 2,5 km prendre à droite le zandweg); pour une place sous tente, svp prendre contact avec Willy Noeyens, tel: 014 / mai en 1 juin 2009 Bourse de Ciney organisateur Fabrice Lambert. 14 juin 2009 Balade dans le Westhoek organisateurs Lionel, Jhonny, Jean en Rik ; rendez-vous à 9.30 hrs au Musée oldtimers de Reninge, Tempelaere 12, baan Ieper-Veurne (N8) 8647 Reninge. Inschrijven doet u bij voorkeur via de website van VCCB of via de inschrijvingsformulieren met een in bijlage. Pour s inscrire, consultez de préférence le site VCCB ou remplisez les formulaires d inscriptions pour les activités avec en annexe. 9 uitlaat 101

10 activiteiten activités juni 2009 Laatste Kristoffeltocht in Bocholt organisator Ivo Jennes. Graag nodigen wij u uit om voor de laatste keer mee te rijden met de Kristoffeltocht in Bocholt. Inderdaad na 19 jaar willen wij met deze rit in schoonheid eindigen en wij geven er dan ook een lap op!! Na het traditionele ontbijt vanaf 9.30 uur komen de deelnemers stilaan in de stemming voor de auto-wijding. Naast de aardse verzekering die je al hebt geeft de Kristoffel zegening toch ook een extra veilig gevoel. De bedoeling is om met onze volvo s de lange stoet van allerhande voertuigen te openen welke onder de zegenstal en het wijwater passeren. Een begeleid ritje brengt ons dan bij de start van een eerste korte rondrit welke eindigt in het Parochiehuis. Hier staat een uitgebreide barbeque gereed waar je eens lekker van kan smullen. Aansluitend wordt het tweede gedeelte van de tourtocht gereden. Het eindpunt is in het bierbrouwerijmuseum van Bocholt, het grootste in zijn soort in Europa! Hier krijgt u in kleine groepen een rondleiding onder de bezielende leiding van gidsen die vroeger aan de brouwketel gestaan hebben. Na afloop kunt u in het proeflokaal de lokale bieren proeven. Hier volgt dan ook de afscheidsreceptie van 20 jaar Kristoffeltocht in Bocholt. Voor elke equipe ligt daar een unieke herinnering klaar. Gezien de grootse opzet van het evenement hebben wij een limiet van 100 equipes gesteld dus schrijf u tijdig in, want vol is vol. De kosten voor deze dag: Auto met chauffeur Passagiers (12j en ouder) Kinderen tot 12 jaar : 15 Euro : 11 Euro pp : 3 euro pp Voor dit geld ontvangt u: een ontbijt, tourtocht in twee etappes, de Kristoffelwijding, BBQ met drie soorten vlees, vis of vegetarisch (drank voor eigen rekening), entree en rondleiding in het brouwerijmuseum met receptie en zoals gebruikelijk een rallyschildje voor op de auto. Aan het einde van de receptie ontvangt u een uniek herinneringsgadget aan deze onvergetelijke dag. Wij willen op het kerkplein een statische show neerzetten van de Volvo historie aan de hand van diverse types en bouwjaren, er is ons deelname toegezegd van zeer oude voor-oorlogse types, het is dus zeker de moeite waard om deel te nemen om zo deze wagen te kunnen bewonderen. Wij doen hierbij een warme oproep tot de eigenaars van zeer bijzondere wagens tot lichte vrachtwagen om dit tijdsoverzicht met uw aanwezigheid zo volledig mogelijk te maken. Alle clubwagens zijn uiteraard welkom; de organisatie zal aan de hand van het deelnemingsformulier een selectie doorvoeren om uit te maken wie waar mag parkeren. Inschrijven doet u bij voorkeur via de website van VCCB waar een link zal staan, diegene die geen toegang heeft tot het internet kan bijgevoegd inschrijfformulier gebruiken en Volvo Classic Club Belgium 28 juin 2009 dernière Cortège de la St Christophe organisateur Ivo Jennes Voici notre 20ième et notre dernière sortie «St Christophe à Bocholt». En effet après 19 années, nous voudrions terminer en beauté et donner un coup d éclat à notre dernière sortie. Notre but est de former le plus long cortège de voitures Volvo, de toutes les marques de voitures présentes à passer sous le goupillon et l eau bénite. A partir de 9h30 et après le traditionnel petit déjeuner, les participants se rassemblent pour la bénédiction des voitures. En plus de l assurance «matérielle» que vous avez déjà, la bénédiction de St Christophe vous donne aussi un sentiment de sécurité complémentaire. Un trajet guidé nous amène au départ de la première, courte, partie du tour qui se termine devant la maison paroissiale, où a lieu un immense BBQ dont vous vous régalerez. Viens ensuite la deuxième partie du tour, avec comme point final de ralliement : le Mussée de la Brasserie de Bocholt, la plus grande dans son genre d Europe! En petit groupe, vous visiterez la brasserie avec un guide qui y a travaillé. Eh bien entendu une dégustation! Nous profitons des lieux pour clôturer, par une réception, ces 20 années de réunion de la St Christophe à Bocholt. Chaque équipage recevra un souvenir unique. Vu la grande organisation que requiert cet événement, nous avons décidé de limiter à 100, le nombre d équipages ; donc inscrivez vous à temps, car les places sont comptées! Frais de participation à cette journée : Voiture + conducteur : 15 Passager 12ans et + : 11 Enfants < 12ans : 3 Ce qui vous donne droit : au petit déjeuner, le tour en 2 étapes, la bénédiction de St Christophe, le BBQ avec au choix : viande, poisson ou végétarien ( boissons non comprises), entrée et visite de la brasserie avec dégustation, la réception de clôture et comme d habitude la plaque de rallye pour votre voiture. Et à la fin de la réception, nous vous remettrons un souvenir commémoratif de cette journée inoubliable. Sur la place de l église, nous voudrions faire un show (statique) de l histoire de Volvo, des différents modèles/type suivant les années de construction. Etes-vous propriétaires de véhicules exceptionnels? Tels que de très vieilles voitures d avant guerre (et il y en aura!), petits camions, etc ce serait l occasion pour vous de pouvoir nous faire admirer ceux-ci et d avoir ainsi par leur présence une vue d ensemble dans le temps plus complète de l histoire Volvo. Tous les membres du Club Volvo sont les bienvenus ; les organisateurs, sur base d un formulaire de participation, feront une sélection et vous signaleront où vous devrez vous parquer.

11 activités opsturen naar Ivo Jennes, Vinkstraat 15 te 3950 Bocholt ; Tel 089/ ( na uur aub). Betalen doe je op de rekening van de Kristoffelorganisatie, vermeld op het inschrijvingsformulier. Uiterlijk 14 juni dient ingeschreven, de betalingsdatum bepaalt of u kan deelnemen want de limiet is 100 voertuigen en VOL=VOL!! Wij gaan samen met jullie proberen om van deze dag iets speciaals te maken, zeker in het jaar waarin onze geliefde club 25 jaar is geworden. Tot dan!! Inscriptions : Date limite d inscription : 14 juin 2099!!! Limite : 100 équipages!!! via website du VCCB où il y aura un lien pour ceux qui n ont pas internet : envoyer le formulaire d inscription complété à : Ivo Jennes, Vinkstraat 15 à 3950 Bocholt Tel : 089/ ( après 20h00svp) Paiement : Date de paiement : voir si vous êtes dans les 100 premiers inscrits! sur le compte de «Kristffelorganisatie» n voir formulaire d inscription.. Ensemble, nous essayerons que cette journée soit inoubliable ; d autant plus qu en cette année, le Club fête ses 25 ans! nieuwe leden - nouveaux membres jaar functie naam voornaam straat zip gemeente Land 2009 G./O. Lhost Marc Rue G de Lombaerde EVERE BE 2009 G./O. De Gieter David Vooruitgangstraat Willebroek BE 2009 G./O. Esselens André Lepelstraat 15A 1701 Mazenzele BE 2009 G./O. Bax Robert Neerstraat Arendonk BE 2009 G./O. Coppens Wim Hippodroomstraat Waregem BE 2009 G./O. de Vos Saskia August Van Geertstraat St Amandsberg BE 2009????? Acke Tom Snoekstraat Kluizen BE 2009????? Lenders VanLoon Jan Steenweg op Sevendonk Oud Turnhout BE 2009 G./O. De Smet Georges Route du Lion Braine l Alleud BE 2009 G./O. Van de Poel Filip St Lambertusstraat Westerlo BE 2009 G./O. Pelgrims Barry St Emelinusstraat Berendrecht-Antwerpen BE 2009 G./O. De Graef Lucien Koning Albertstraat Merchtem BE 2009 prospect Claesen Monique Bruyère Flobecq BE 11 uitlaat 101

12 activiteiten activités Uitnodiging voor de speciale zomereditie: Volvo Owners Meeting op de Pool cirkel! VOMAC midzomer juni Dag 1: donderdag, 18 juni 2009 Aankomst te Arvidsjaur in Hotel Laponia. Welkom in Sami- Land. 08:00 P.M: samen dineren aan het meer. Dag 2: vrijdag, 19 juni 2009 Ontbijt aan het meer (als het weer dit toelaat), gevolgd door een wandeling door Arvidsjaur, een toer op de fiets of een verkenning op een spoorweg- inspectie trolley. Lunch in het hotel. 01:00 P.M: vertrek naar Jörn waar je s werelds langste kabelbaan zal: 02:30 P.M: start van de kabelbaan, de afgelegde weg is ongeveer 13, 6 Km. De rit duurt 1h en 45 minuten. De cabine is voorzien van een bankjes en een tafel. Onderweg krijg je iets te eten en te drinken. 04:30 P.M: terugkeer naar het hotel Laponia 06:00 P.M: samen onderweg naar Vittjåkk (restaurant dat zich op de hoogste heuvel van de omgeving bevindt). Hier heb je een fantastisch uitzicht op de omgeving!) Dag 3: zaterdag, 20 juni 2009, Midzomer 09:00 A.M: we vertrekken in Arvidsjaur naar älvsbyn om het benzinestation museum te bezoeken. 01:00 P.M: Lunch in Hotel Storforsen. Na de lunch kan je een wandeling maken naar de watervallen. 04:30 P.M: vertrek naar de poolcirkel. 06:00 P.M: aankomst aan de poolcirkel. Gevolgd door een BBQ en een middernacht drink 02:00 A.M: aankomst aan het Hotel Laponia Dag 4: zondag 21 juni 2009 De VOMAC meeting kent zijn einde en we verlaten Arvidsjaur. Stoffel Mulier Invitation à l édition spéciale été: Volvo Owners Meeting sur le cercle pôle! VOMAC voyage d été juin 2009 Jour 1 : jeudi, 18 juin 2009 Arrivée à Arvidsjaur hôtel Laponia Bienvenue en Sami- Land! 20h00 : Souper au bord du lac tous ensembles Jour 2 : vendredi, 19 juin 2009 Matinée : déjeuner au bord du lac si le temps le permet, suivi soit d une promenade dans Arvidsjaur, soit d un tour à vélo ou d une balade en trolley sur rail. 12h00 : Lunch à l hotel. Laponia 13h00 : Départ pour Jörn où vous verrez le plus long téléphérique du monde. 14h30 : Départ du téléphérique pour une balade de 13,6km (durée de 1h45). La cabine est équipée de sièges et d une table. En cours de route, vous recevrez de quoi manger et boire. 16h30 : Retour à l hôtel Laponia 18h00 : En route pour Vittj akk où se trouve le restaurant situé sur la plus haute colline de l endroit, ce qui vous donne une très belle vue des environs. Jour 3 : samedi, 20 juin 2009 «Eté ou La Saint Jean» 09h00 : Départ pour Älvdsbyn : visite du musée du pétrole. 12h00 : Lunch à l hôtel Stirforsen. Après le lunch, vous aurez le temps de vous promener jusqu aux chutes d eau. 16h30 : Départ pour le cercle polaire. 18h00 : Arrivée au cercle polaire ; BBQ et du drink de minuit. 02h00 : Arrivée à l hôtel Laponia Jour 4 : dimanche, 21 juin 2009 Fin du meeting VOMAC et Départ d Arvidsjaur. Bon retour! Stoffel Mulier 12 Volvo Classic Club Belgium

13 De oude doos - la vieille boîte In 1979 werd deze 66 special aangekocht door Ann Meeus, en in 81 werd deze wagen gebruikt voor de huwelijksreis. Nog steeds hebben ze aan deze opvallende auto vele leuke herinneringen maar jammer genoeg werd de Volvo achteraf vervangen door diverse vreemde merken Ann Meeus a acheté cette 66 special en 1979, et l a utilisée pour son voyage de noces en 81. Le couple conserve encore aujourd hui d excellents souvenirs de cette voiture, mais hélas, cette voiture fut revendue et remplacée par des véhicules d autres marques étrangères. uitlaat

14 Volvo veiligheidsgordel , de veiligheidsgordel van Volvo redt al 50 jaar mensenlevens Er zijn maar weinig mensen die zoveel levens hebben gered als Nils Bohlin - de Volvo-ingenieur die in 1959 de driepuntsveiligheidsgordel van het V-type uitvond. Een vondst die tegelijk logisch en knap was, perfect afgestemd op het lichaam van de inzittende. Tot op de dag van vandaag vormt die veiligheidsgordel de effectiefste bescherming in het geval van een ongeluk. Sinds de jaren zestig heeft de veiligheidsgordel van Bohlin vele honderdduizenden levens gered en miljoenen mensen behoed voor letsel of de ernst van de letselschade beperkt. Dat maakt de driepuntsgordel tot de belangrijkste veiligheidsvoorziening in de 120-jarige geschiedenis van de auto. Een claim die overigens niet alleen door Volvo wordt gesteund. Als bevestiging van zijn effectiviteit werd Bohlins uitvinding door een Duits patentbureau gekozen als een van de acht patenten met de grootste waarde voor de mens in de eeuw tussen 1885 en Bohlin deelt deze eer met patenthouders als Benz, Edison en Diesel. Van schietzetels tot Volvo-auto s Nils Bohlin kwam in 1920 ter wereld in het Zweedse Härnösand. Hij begon zijn loopbaan in 1942 als luchtvaarttechnicus bij Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB). In 1955 kreeg hij de leiding over de ontwikkelingsafdeling voor schietzetels en andere veiligheidsvoorzieningen voor piloten. Paradoxaal genoeg was Bohlin ook geïnteresseerd in een onderwerp dat precies het tegenovergestelde inhield: optimale bescherming van het lichaam bij extreme vertraging. Bohlin kreeg al snel de kans om zijn eigen ideeën uit te werken. In 1958 werd hij bij Volvo als veiligheidsingenieur aangesteld door toenmalig president van de firma, Gunnar Engellau. Tweepuntsveiligheidsgordel niet veilig genoeg Tijdens de tweede helft van de jaren vijftig ontwikkelde Volvo een reeks oplossingen die tot doel hadden (a) te voorkomen dat inzittenden in het geval van een aanrijding onzacht in aanraking kwamen met delen van het interieur, of (b) de ernst van hun verwondingen zoveel mogelijk te beperken: de samendrukbare stuurkolom, het met zacht materiaal bekleedde dashboard en bevestigingspunten voor diagonale tweepuntsgordels op de voorzetels. 14 Volvo Classic Club Belgium

15 ceinture sécurité de volvo , LA CEINTURE DE SECURITE TROIS POINTS DE VOLVO CONSTITUE DEPUIS UN DEMI-SIECLE L ELEMENT LE PLUS EFFICACE EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE Peu de personnes ont sauvé autant de vies que Nils Bohlin, un ingénieur de Volvo qui, en 1959, inventa la ceinture de sécurité trois points en V. Une invention géniale parfaitement adaptée à la morphologie des occupants du véhicule. À ce jour, la ceinture de sécurité fournit la protection la plus efficace en cas d accident. Depuis les années 1960, la ceinture mise au point par Nils Bohlin a sauvé plusieurs centaines de milliers de vies et a permis de réduire de plusieurs millions le nombre de blessés ainsi que la gravité des lésions dues aux accidents. À elle seule, la ceinture de sécurité trois points constitue le dispositif de sécurité le plus important inventé depuis les débuts de l automobile, il y a 120 ans. Et ce n est pas uniquement Volvo qui le dit! Preuve de son efficacité, l invention de Nils Bohlin a été classée par l institut allemand de la propriété industrielle comme l un des huit brevets (déposés entre 1885 et 1985) considérés comme les plus importants pour l humanité. Nils Bohlin partage cet honneur avec des détenteurs de brevet comme Benz, Edison et Diesel. Des sièges éjectables aux voitures Volvo Né en 1920 à Härnösand (Suède), Nils Bohlin, a débuté sa carrière en 1942 chez Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) comme ingénieur aéronautique. En 1955, il a été chargé du développement de sièges éjectables ainsi que d autres dispositifs de sécurité destinés aux pilotes. Paradoxalement, Nils Bohlin s intéressait également au phénomène radicalement inverse, à savoir la préservation de l intégrité physique lors des phases de décélération extrême. Il eut bientôt l occasion de développer ses théories. En 1958, Nils Bohlin fut en effet recruté par celui qui était alors président de Volvo, Gunnar Engellau, au poste d ingénieur chargé de la sécurité. La ceinture deux points n est pas assez sûre Au cours de la deuxième moitié des années 1950, Volvo développa un certain nombre de solutions en la matière. Toutes ces solutions avaient pour objectif d empêcher l occupant du véhicule d entrer en contact avec les éléments intérieurs de l habitacle ou de réduire la gravité des séquelles dues à l impact en cas de collision : colonne de direction rétractable, planche de bord rembourrée et points d ancrage prévus pour l installation de ceintures de sécurité deux points en diagonale aux sièges avant. Dès 1957, Volvo avait déjà équipé ses voitures de points d ancrage de série destinés à des ceintures de sécurité deux points aux places avant, mais la ceinture dite «en dia- 15 uitlaat 101

16 Volvo veiligheidsgordel Volvo was al in 1957 begonnen zijn auto s standaard uit te rusten met bevestigingspunten voor tweepuntsgordels voorin, maar de zogenoemde diagonale veiligheidsriem bood onvoldoende perspectief voor een veilige oplossing zoals Volvo voor ogen stond. De reden hiervoor was het feit dat de gordelgesp zich ter hoogte van de borst van de inzittende bevond. Deze positie had tot gevolg dat de gesp in plaats van bescherming te bieden vaker orgaanletsel bij de inzittende tot gevolg had. Voor Volvo-president Engellau viel in eigen familiekring een dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren. Een familielid kwam bij een verkeersongeluk om het leven, mede doordat de tweepuntsgordel tekortschoot. Daarop gaf Engellau aan Bohlin de opdracht een beter alternatief te ontwikkelen. Bohlins oplossing: simpel maar doeltreffend Bohlin ontdekte al snel dat zowel het bovenlichaam als het onderlichaam vast op zijn plaats gehouden moest worden, met een gordel over de borst en een tweede gordel over de heupen. De grootste uitdaging was een oplossing te bedenken die eenvoudig in het gebruik en tegelijkertijd effectief was, aangezien de veiligheidsgordel in een handomdraai vastgemaakt moest kunnen worden. In 1958 resulteerde Bohlins werk in een patentaanvraag voor zijn driepuntsveiligheidsgordel. In zijn design volgde hij vier gouden stelregels, zaken die Bohlin van doorslaggevend belang vond voor de veiligheidsgordel: de gordel bestond uit een heupband en een diagonale band over het bovenlichaam die vanuit fysiologisch perspectief gezien op de juiste plek zaten. Dat wil zeggen: over het bekken en over de ribbenkast, met lage bevestigingspunten naast de zetel. De gordelgeometrie vormde een V, met de punt naar de vloer gericht. Bovendien bleef de gordel op zijn plaats, óók wanneer hij werd belast. Dit is het cruciale verschil tussen de V-vormige gordel van Bohlin en de voorgaande Y-vormige driepuntsgordel van Griswold. Bohlins gordel was eerder een 16 Volvo Classic Club Belgium

17 ceinture sécurité de volvo gonale» ne possédait pas le potentiel requis lui permettant d évoluer vers la solution de sécurité voulue par Volvo, dans la mesure où la boucle de cette ceinture se trouvait au niveau de la cage thoracique, c est-à-dire qu elle portait atteinte aux organes situés à cet endroit au lieu d assurer leur protection. Gunnar Engellau, président de Volvo, avait également vécu un drame familial. Un de ses proches avait été tué dans un accident de la route imputable notamment aux défauts de la ceinture de sécurité deux points. Il avait donc chargé Nils Bohlin de perfectionner ce système. La solution de Nils Bohlin : la perfection pure et simple Nils Bohlin se rendit rapidement compte que la partie supérieure comme la partie inférieure du corps devaient être correctement maintenues en place à l aide d une sangle passant en diagonale au niveau de la poitrine et d une autre sangle passant au niveau des hanches. La principale difficulté consistait à imaginer une solution à la fois simple d utilisation et efficace, dans la mesure où la ceinture devait pouvoir s utiliser d une seule main. En 1958, les recherches de Nils Bohlin débouchaient sur un dépôt de brevet pour une ceinture de sécurité trois points. Nils Bohlin intégrait dans son invention quatre règles d or qu il considérait comme des composantes essentielles d une ceinture de sécurité pour véhicule. La première de ces règles est que la ceinture se compose d une sangle abdominale et d une sangle diagonale au niveau de la partie supérieure du corps, placée correctement sur le plan physiologique, à savoir en diagonale au niveau du bassin et de la cage thoracique et fixée au niveau d un point d ancrage bas situé à côté du siège. La géométrie de la ceinture formait un V dont la pointe était dirigée vers le sol. De surcroît, la ceinture restait en place sans bouger lorsqu elle se trouvait en tension. C est la différence fondamentale entre la ceinture en V selon la conception de Nils Bohlin et la ceinture trois points en Y inventée précédemment par Griswold. La ceinture de Nils Bohlin était en fait un modèle de perfection géométrique plutôt qu une innovation révolutionnaire. La solution retenue et les avantages liés à sa conception en trois points s étendirent rapidement dans le monde entier, Volvo ayant mis immédiatement le brevet de Nils Bohlin à la disposition de l ensemble des constructeurs. Volvo, première marque à équiper en série ses voitures avec des ceintures trois points En 1959, la ceinture de sécurité trois points brevetée a été introduite sur la Volvo Amazon (120) et la PV 544 commercialisées sur les marchés scandinaves. Volvo est ainsi devenue la première marque au monde à équiper ses voitures de ceintures de sécurité en série. Compte tenu de la médiocre protection offerte par la ceinture deux points et du fait qu elle était considérée comme peu maniable, les clients boudèrent dans un premier temps la ceinture trois points de Volvo. Bien que simple d utilisation et à la fois confortable et efficace sur le plan de la protection, elle fut accueillie avec un certain scepticisme. Préalablement au lancement mondial de la ceinture trois points sur les véhicules Volvo, une série de tests sur chariot et de tests de 17 uitlaat 101

18 Volvo veiligheidsgordel Advertentie uit 1959 toen de heupgordel nog volop werd aangeprezen als accesoire. effectief voorbeeld van geometrische perfectie dan een grensverleggende vondst. De voordelen van het driepuntsontwerp waren binnen korte tijd wijd en zijd bekend, aangezien Volvo Bohlins patent onmiddellijk ter beschikking stelde van autofabrikanten overal ter wereld. Volvo de eerste met standaard driepuntsgordel In 1959 werd de gepatenteerde driepuntsgordel in de Scandinavische markten geïntroduceerd in de Volvo Amazon (120) en PV 544. Volvo was daarmee de eerste autofabrikant ter wereld die zijn auto s standaard van veiligheidsgordels voorzag. Vanwege de matige bescherming die de tweepuntsveiligheidsgordel bood en het feit dat deze als onhandig in het gebruik werd beschouwd, kon aanvankelijk ook de driepuntsgordel van Volvo op weinig sympathie rekenen. Hoewel deze makkelijk in het gebruik was en bovendien comfortabel en effectief, werd ook deze gordel met de nodige scepsis begroet. Voordat de driepuntsveiligheidsgordel wereldwijd in alle Volvo-modellen werd geïntroduceerd, vond eerst een serie tests plaats met alle typen veiligheidsgordel die op dat moment beschikbaar waren. Het resultaat liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de driepuntsveiligheidsgordel van Volvo leverde verreweg de beste bescherming voor de inzittenden van een auto. Geruggensteund door deze resultaten introduceerde Volvo in 1963 de driepuntsgordel in de Verenigde Staten en andere exportmarkten waar deze gordel nog niet tot de standaarduitrusting behoorde. Dit betekende dat vanaf dat moment alle Volvo-modellen af fabriek standaard met driepuntsveiligheidsgordel voorin waren uitgerust. Gordel achterin al even belangrijk Volvo zag al snel in dat het belangrijk was dat álle inzittenden van de auto veilig op hun plaats werden gehouden. Daarom werd er behalve aan andere veiligheidsvoorzieningen ook aan veiligheidsgordels voor de achterzittingen gewerkt. Al in 1958 kregen de Volvo-modellen achterin bevestigingspunten voor veiligheidsgordels, maar het zou nog tot 1967 duren voordat Volvo het autokopend publiek wist te overtuigen van de noodzaak om ook achterin de veiligheidsgordels te gebruiken. Voorheen verkeerden autogebruikers vreemd genoeg veelal in de veronderstelling dat de zitplaatsen achterin juist bescherming boden in het geval van een aanrijding. Het waren volgens hen de voorste inzittenden die gevaar liepen. Dat de achterbankpassagiers met een kracht van kg naar voren worden geslingerd en daardoor het risico lopen zichzelf en de voorste inzittenden te verwonden, werd misschien wel naar de achtergrond verdrongen, hoewel het ook heel goed mogelijk is dat men zich gewoonweg niet bewust was van enig gevaar. Tegenwoordig is het dragen van de veiligheidsgordels achterin wettelijk verplicht en in veel landen zo vanzelfsprekend als maar zijn kan. Een leven lang veiligheidsexpert Gedurende zijn jaren bij Volvo nam Bohlin gaandeweg het voortouw in de niet-aflatende zoektocht van de fabrikant naar nog betere bescherming van de inzittenden. Hij zag al snel de noodzaak in van flankbescherming en startte in de jaren zeventig met de ontwikkeling van diverse technische voorzieningen die uiteindelijk zouden resulteren in SIPS - Side Impact Protection System - dat Volvo als een van de eerste autofabrikanten ter wereld introduceerde. Na zijn pensionering in 1985 werd Nils Bohlin door Volvo nog regelmatig om advies gevraagd als het ging om bijzonder gecompliceerde veiligheidskwesties. In 2002 overleed Bohlin op 82-jarige leeftijd als gevolg van een beroerte. Een van de belangrijkste uitvinders in de automobielwereld Nils Bohlin heeft vele internationale onderscheidingen ontvangen voor zijn werk en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de driepuntsveiligheidsgordel. Veel mensen die een auto-ongeluk hadden overleefd, zochten persoonlijk contact om hem te bedanken nadat hen duidelijk was geworden dat ze hun leven te danken hadden aan Bohlins uitvinding. René Aerts 18 Volvo Classic Club Belgium

19 ceinture sécurité de volvo collision ont été réalisés sur l ensemble des modèles de ceinture alors disponibles. Les résultats ont été extrêmement parlants : la ceinture trois points de Volvo fournissait de loin le meilleur niveau de protection aux occupants du véhicule. Fort de ces résultats, Volvo lança en 1963 la ceinture trois points aux États-Unis ainsi que sur les autres marchés non encore équipés. Désormais, toutes les voitures Volvo quittaient l usine équipées en série de la ceinture de sécurité 3 points aux places avant. La ceinture tout aussi essentielle aux places arrière Volvo se rendit compte très rapidement qu il était essentiel de garantir le bon maintien des occupants sur leur siège et, parallèlement aux autres progrès réalisés en matière de sécurité, travailla à équiper la banquette arrière de ceintures. Les voitures Volvo furent dotées de points d ancrage aux sièges arrière dès 1958, mais il fallut attendre 1967 pour que Volvo réussisse à convaincre les acheteurs du bien-fondé du port de la ceinture de sécurité à l arrière. Le public estimait jusque là que le seul fait d être assis à l arrière suffisait à être protégé en cas de collision. Après tout, pensait-on alors, ce sont les personnes assises à l avant qui sont en danger... Personne n osait imaginer que, lors d une collision, les passagers assis à l arrière étaient projetés vers l avant avec une force de 3 à 5 tonnes et risquaient ainsi de se blesser grièvement et de blesser les autres occupants assis à l avant. Peutêtre était-ce simplement une absence de prise de conscience... Aujourd hui, le port de la ceinture de sécurité à l arrière a été rendu obligatoire par la législation et c est un geste qui est devenu évident dans de nombreux pays. Un expert de la sécurité pendant toute sa vie Chez Volvo, Nils Bohlin finit par faire du renforcement de la sécurité des occupants une constante de la marque. Il se rendit compte très tôt qu il fallait offrir une protection contre les impacts latéraux. Dès les années 1970, il se mit à travailler sur diverses solutions techniques qui finirent par déboucher sur la mise au point du désormais célèbre système breveté SIPS (pour Side Impact Protection System) que Volvo a été l un des premiers constructeurs à intégrer sur ses véhicules. Parti à la retraite en 1985, Nils Bohlin fut consulté par Volvo à plusieurs reprises, notamment sur des questions de sécurité particulièrement complexes. En 2002, Nils Bohlin décédait à l âge de 82 ans des suites d une attaque cérébrale. OPEN: donderdag, vrijdag, zaterdag en ook op afspraak Verdeler van onstekingsystemen voor Volvo Zie ook 19 uitlaat 101

20 divers divers Nieuwjaarsreceptie Wim Mennes 20 Een verslag in Dag Allemaal gaf me de inspiratie voor dit artikel, namelijk het interview van Hugo Broos over de eisen van de jonge voetballers, nl. dat de tweede doelman van Racing Genk (Simon Bolat) de club wil verlaten omdat hij geen grote Jeep krijgt. Dit is gelukkig niet te veralgemenen. Zo kreeg ik vorige week een telefoontje van een neef of ik geen zijruitje had voor de auto van zijn zoon. Zijn auto stond op een parking en de zijruit was stukgeslagen en er werd wat klein spul uit gestolen. Mijn achterneef speelt ook in 1e klasse, nl. Westerlo maar bij hem (Wim Mennes) is het niet naar zijn hoofd gestegen. Profiel: Wim Mennes 10 jaar profvoetballer 1e klasse, vanaf 12 jaar bij Lommel tot 2001 Nu reeds 7 jaar bij Westerlo, dit seizoen bij Sint Truiden Auto: Volvo 240 benzine + gas Bouwjaar 1989 Km stand : Ingezonden door Raf Mennes Volvo Classic Club Belgium Un article dans Dag Allemaal m a inspiré celui-ci, à savoir une interview d Hugo Broos à propos des exigences des jeunes footballeurs. En l espèce le deuxième gardien de but du Racing Genk (Simon Bolat) qui veut quitter le club parce qu il ne reçoit pas une grosse jeep. Il ne s agit heureusement pas de généralités. J ai reçu la semaine passée un coup de téléphone d un cousin, qui me demandait si je n avais pas un déflecteur pour la voiture de son fils. Celui-ci avait été défoncé alors que la voiture se trouvait sur un parking, avec comme motif le vol de quelques objets insignifiants. Mon Petit neveu (Wim Mennes) joue également en première division (à Westerlo), et cela ne lui est pas monté à la tête. Profile: Wim Mennes 10 ans comme joueur professionnel en première division, inscrit depuis l âge de 12 ans à Lommel Depuis 7 ans à Westerlo Voiture: Volvo 240 Essence + gaz. Année de construction 1989 Kilomètres parcourus :

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

Het driemaandelijkse bulletin van de Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart VTB MAGAZINE

Het driemaandelijkse bulletin van de Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart VTB MAGAZINE Het driemaandelijkse bulletin van de Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart VTB MAGAZINE Le bulletin trimestriel des Vieilles Tiges de l aviation belge Pionniers et Anciens N 2-2010 de l aviation 31e

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Clubadres Adresse du club: de Selliers de Moranvillelaan 30, 2820 Bonheiden Tel./fax: 015/51.43.03 http://www.geocities.com/bcrcbelgium/bcrcb.

Clubadres Adresse du club: de Selliers de Moranvillelaan 30, 2820 Bonheiden Tel./fax: 015/51.43.03 http://www.geocities.com/bcrcbelgium/bcrcb. 2 Fondé le 14 octobre 97 - membre du conseil consultatif permanent du RACB Historic section Opgericht 14 oktober 97 - lid permanente adviesraad van KACB Historic section Clubadres Adresse du club: de Selliers

Nadere informatie

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws Langerhans Cel Histiocytose een onbekende ziekte Nieuws Officiële nieuwsbrief van en voor patiënten, familie, vrienden en medici Jaargang 7 - nr 11 - December 2002 Colofon Inhoud Colofon... 2 Bestuur Hugo

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

zon- en schaduwkant van e-commerce in België

zon- en schaduwkant van e-commerce in België Order now! zon- en schaduwkant van e-commerce in België Neemt e-commerce het binnenkort over van de fysieke winkels? Roepen de pionierstemmen niet te luid over het succes van deze jonge business, of kopen

Nadere informatie

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN INFO N 4 HERFST 2013 Gemeentehuis Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 T 056 45 55 57 info@spiere-helkijn.be www.spiere-helkijn.be SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN NUTTIGE GEGEVENS SPIERE-HELKIJN OPENINGSUREN

Nadere informatie

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014 CO Nieuws MAGAZINE N 6 December/Décembre 2014 Info ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! Edito Geachte mevrouw, Geachte heer, Het jaar loopt weeral op zijn einde. Een moment

Nadere informatie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable : Félix Wollseifen - Rue Point du Jour, 27-1470 Bousval ASBL - BELGIAN ULM FEDERATION VZM

Nadere informatie

EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers

EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-DE MEYER / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-DEMEYER juni - juin 2008 TIPS VOOR VEILIG EN MOOI WERKEN TUYAUX POUR BIEN TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE EXPO 58 Réalisations - Realisaties

Nadere informatie

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 1975 / 1-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1975 / 1-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 9 FÉVRIER 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 9 FEBRUARI

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie

Compétition Nationale. Competitie

Compétition Nationale. Competitie Belgique - België P.P. - P.B. BRUXELLES X BC 1679 ARES U n i o n R o ya l e N at i o n a l e d e s O f f i c i e r s d e R é s e r v e d e B e lg i q u e a.s.b.l. Koninklijke Nationale Vereniging van de

Nadere informatie

3 e trimestre / 3 e trimester

3 e trimestre / 3 e trimester BULLETIN 3 e trimestre / 3 e trimester 2012 Verre / Glas ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE CONSERVATEURS-RESTAURATEURS D ŒUVRES D ART ASBL BEROEPSVERENIGING VOOR CONSERVATORS-RESTAURATEURS VAN KUNSTVOORWERPEN

Nadere informatie

Cuckoooo. Awards 2011. The best of the nest! Bijlage bij Pub nr. 7 van 19 mei 2011

Cuckoooo. Awards 2011. The best of the nest! Bijlage bij Pub nr. 7 van 19 mei 2011 Cuckoooo The best of the nest! Awards 2011 Bijlage bij Pub nr. 7 van 19 mei 2011 Supplement au Pub n 7 du 19 mai 2011 1 cette annonce est l une des 3000 publicités qui submergent vos clients chaque semaine

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

Uw veiligheid staat op nr. 1

Uw veiligheid staat op nr. 1 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer juni - juin 2012 Diabolo... en de Koning zag dat het goed was! Le Diabolo... le Roi a manifestement apprécié! Uw veiligheid

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

2e trimestre / 2 ste trimester

2e trimestre / 2 ste trimester BULLETIN 2e trimestre / 2 ste trimester 2010 ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE CONSERVATEURS-RESTAURATEURS D ŒUVRES D ART BEROEPSVERENIGING VOOR CONSERVATORS-RESTAURATEURS VAN KUNSTVOORWERPEN ASBL VZW Maalbeekweg

Nadere informatie

Exposition HORTA à Bruxelles Tentoonstelling HORTA te Brussel

Exposition HORTA à Bruxelles Tentoonstelling HORTA te Brussel BELGIQUE-BELGIE PP LIEGE X BC.31230 ARCHITECTURE / ARCHITECTUUR Les Pierres dans la cuisine STEEN in keuken ACTUALITE / ACTUEEL Assemblée générale du 7 mai 2011 Algemene vergaring van 7 mei 2011 Technique

Nadere informatie

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du LUNDI 12 DECEMBRE 2011 Soir BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

van Questions Vragen Namiddag Après-midi

van Questions Vragen Namiddag Après-midi SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 FÉVRIER 2007 Après-midi PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 FEBRUARI 2007 Namiddag La séance est ouverte à 14.15 heures et présidée par M. Herman De Croo. De vergadering wordt

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Début de cette année, j ai repris la présidence. Les 15 et 16 mars prochains, Artexis Exhibitions

Début de cette année, j ai repris la présidence. Les 15 et 16 mars prochains, Artexis Exhibitions maart 2011 mars 3 P911801 nummer; kantoor van afgifte Leuven X Driemaandelijks tijdschrift van de/publication trimestrielle de la BAPP - Belgian Association of Promotional Products. Verschijnt vier keer

Nadere informatie

[01/2006] Edition Hiver * Editie Winter: J-F-M 2006

[01/2006] Edition Hiver * Editie Winter: J-F-M 2006 [01/2006] Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable : Frédéric van Aerssen - Rue des Jardins, 6a - 1300 Wavre DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT * PÉRIODOQUE TRIMESTRIEL Edition Hiver * Editie Winter:

Nadere informatie