V) 1: 1 )JI35 9. Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V) 1: 1 )JI35 9. Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard"

Transcriptie

1 V) 1: 1 )JI35 9 Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard

2 Aanschrijving Ministerie van /erker en.vaters-taat DirectoTaat-Gefleraaj RijkswateTstaat HootOkantoor Jan j e 'Natestaat Aan: de hoofden van de diensteenheden ressorterende onder de Directeur- Ceneraal van de Rijkswaterstaat Verantwoordelijke (hoofd)afdeling: R Contactpersoon: mr AF 3. Jaquet Briefnummer: RP. 1998/ Doorkiesnummer: (C70) Bijlage(ri): 1 Briefdatum: 19 februari 1998 Betrokken (hoofd)afdeling(en): RR, R Rubriek/onderwerp: Classificatie nummer: Aanleiding/juridische grondslag Doe groep ( e ri): Doel/verwachte effecten: Relatie andere aanschrijvingen Datum van ingang: Datum van beëindiging: Hand boek Instructies andeiing Za ken van Prrvaatrecntejke AarO X Artikel 5, vierde lid van de Regeiing mandaat plv. SC en diensthoofden Juridisch en undiscn-administratie'ie medewerkers hij her ncofakantoor, regionale direc:ies en ::enszkringen Bevordering van de eenhed in de wijze van benadering en afhandeling van zaken van privaatrechtehike aard binnen Rijkswaterstaat Zie bijlage onmiddellijk fl.v.t. Hierbij zend ik u de herziene versie van de instructie afhandeling zaken van privaatrechte!ijke aard. Ik verzoek u deze instructie breed te verspreden binnen uw dienst. Deze versie dient ter vervanging van de eerste uitgave van de instructie, gedateerd 31 december 1994, binnen Rijkswaterstaat ook bekend als 'het groene boek'. Deze instructie dient te worden beschouwd als een nadere aanwijz:ng als bedoe!d in artikel 5, vierde lid van de Regeling mandaat plv. SC en diensthoofden en dient ter vervanging van 31 aanschrijvingen, welke in bijlage 1 bij de instructe zijn opgesomd. De instructie is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vorige uitgave. Postadres: Postbus 20906, 2500 EX Den Haag Telefoon (070) Bezoekadres: Johan de Wittlaan 3 Telefax (070) ie,e'kbaar met tramhio 7 St.asce 0 Si of 'amiitn 8 (StaSO HS)

3 q dass.r,r X J7 In de eerste plaats is de instructie omgebouwd tot een losbiadig hano boek. Hiermee is beoogd het up-to-date houden van de informatie te vereenvoudigen en de inhoud overzichtelijker te presenteren. In de tweede plaats is de hoofdstukindeling herzien teneinde de onderwerpen op een meer logische wijze te groeperen. In de derde plaats is de inhoud van de instructie geactualiseerd. Dat betekent dat vrijwel ieder hoofdstuk in meer of mindere mate is herschreven en is aangepast aan de laatste inzichten en ontwikkelingen op juridisch gebied en in de jurisorudentie. Het betreft veelal onderwerpen die zijn besproken in het PG8J en/of het Privaatrechteiijk Vakoverleg. De meest saillante nieuwe onderwerpen zijn: de vervanging van de akte van borgtocht door een garantieverklaring de verwerking van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet beheer riikswaterstaatswerken de instructie inzake letselschadezaken een instructie met betrekking tot de boomwaardebepaling. Verder zijn reeds hoofdstukken gereserveerd voor onderwerpen als lnc:dent Management, extra toekomstig onderhoud en waardeverminoering Ik spreek de verwachting uit dat dit handboek zal bijdragen aan de eenheid in de wijze van benadering en afhandeling van zaken van privaatrechteiijke aard binnen Rijkswaterstaat. In verband met de toezending van de aanvullingen op deze lnstructie verzoek ik u mij schrifteiijk mede te deien wie belast is met de coördinatie van de verspreding daarvan binnen uw dienst. Hoogachtend, DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE RIJKSWATERSTAAT dr. ir. C. Blom 0

4 Rswatertaat 1nctie Jssernoerbed bibc.k AP Le4ystcd INBOTJDSOPGAVE versie 01-98, pag. 1 &316.

5

6 Voorwoord Algemeen 1.1 Afhandeling schadezaken 1.2 Overgangsregeling lopende zaken Gerechtelijke procedures/inschakelen Landsadvocaat 2.1 Kantongerechtsprocedures 2.2 Rechtbankprocedures 2.3 Letselschadezaken 2.4 Awb-procedures; verzoeken om toekenning schadevergoeding 2.5 Voeging als benadeelde partij in een strafzaak Schaderij dingen 3.1 Verhaal van schade Schaderijder bekend en verzekerd Waarborgfonds Motorverkeer Schaderijder onbekend Bijzondere gevallen Gemoedsbezwaarde Schaderijder bekend en niet verzekerd Buitenlandse schaderijder Regeling Waarborgfonds motorverkeer/administratiekosten 3.2 Voorbeeld berekening herstelkosten schaderijding 3.3 Schade aan Rijkseigendommen toegebracht door Rijksmotorrijtuigen Bureau BSA Schadeafwikkeling B.V Afdeling Claims van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie 3.4 Schade aan P.ijkseigendommen veroorzaakt met een gestolen motorrij tuig 3.5 Schade aan Rijkseigendommen ten gevolge van technis.çhe gebreken aan motorrij tuigen 3.6 Schaderegeling schuldioze derde (Bedrijfsregeling 7) 3.7 Verjaring schaderijdingen ingevolge de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek 3.8 Bedrijfsregeling wegafzettingen (voorheen afzetting mobiele bebakening) Aansprakelijkheid wegbeheerder 4.1 Artikel 6:174 BW 4.2 Artikel 6:171 BW 4.3 Afgevallen lading 4.4 Expertise Schadevaringen 5.1 De Wet beheer rijkswaterstaatswerken en het vragen van garanties na schadevaringen en andere schades Voorbeeld eindafrekening restitutie Voorbeeld eindafrekening restitutie in geval van aanpassing van de akte van borgtocht Voorbeeld eindafrekening navordering Voorbeeld eindafrekening navordering in geval van aanpassing van de akte van borgtocht 5.2 Beschadiging van Rijkswaterstaatswerken door schepen toebehorend aan vreemde staten 5.3 Verjaring en starten procedure bij schadevaringen 5.4 Zekerheidstelling door middel van een (bank)garantie 5.5 Expertise ver$e 01-98, pa. 2

7

8 Wrakkenwe t Inleiding Procedure Awb-aspecten bij de toepassing van de Wrakkenwet Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 t.a.v. wrakopruimingswerkzaamheden Financieel -administratieve aangelegenheden Afschrijvingsforrnule aftrek "nieuw voor oud" Administratiekosten en kosten van toezicht Administratiekosten Bekende schaderij dingen Onbekende schaderij dingen (Waarborg fonds) Schadevaringen Overige schadezaken Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) Kosten van toezicht Akte van cessie Akte van kwij ting/vaststellingsovereenkornst Wettelijke rente Wet op de omzetbelasting 1968 t.a.v. schade aan eigendommen van Rij kswaterstaat Waardevermindering Extra toekomstig onderhoud Boomwaardebepal ing Diversen 8.1 Vastieggen van de feitelijke toestand 8.2 Ongevallen met en gebreken aan Rijkswaterstaatswerken 8.3 Zorgplicht (weg)beheerder t.a.v. niet voor het openbaar verkeer openstaande terreinen etc.; arrest Staat/Daalder 8.4 Maatregelen ter voorkoming van het kraken van leegstaande panden in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat 8.5 Mobilofonie 8.6 Opruimen achtergelaten motorrijtuigen 8.7 Incident Management Bijlagen 9.1 Overzicht van vervallen aanschrijvingen 9.2 Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 t.a.v. schade aan eigendommen van Rijkswaterstaat en t.a.v. wrakopruimingen. 9.3 Correspondentie met de N.V.V.A. inzake administratiekosten. 9.4 Rotterdams garantieformulier Garantie "on first demand" 9.6 Akte van borgtocht 9.7 Voorbeeld berekening boomwaardebepaling + een artikel uit - "Groen " versie 01-98, pag. 3

9 versie 01-98, pag. 4 VOORWOORD

10

11 VOORWOORD Betreft: Handboek Instructies afhandeling zaken van privaatrechtelijke aard Van: Afdeling RP. Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Datum: 30 december 1997 Met de inwerkingtreding van de mandaatregeling per 1 januari 1995 zijn de bevoegdheden van de regionale directies met betrekking tot de afhandeling van privaatrechtelijke aangelegenheden aanzienlijk verruimd. Door de afdeling RR van de toenmalige Hoofddirectie zijn, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de genoemde mandaatregeling, op 30 december 1994 instructies verstrekt, binnen de dienst bekend als 'het groene boek', bestemd voor de juridische afdelingen binnen de regionale directies en voor de overige afdelingen die belast zijn met de afdoening van de zaken die in deze instructies worden behandeld. Het doel van die instructies is te bewerkstelligen dat de uniformiteit binnen Rijkswaterstaat betreffende de afhandeling van zaken van privaatrechtelijke aard wordt gehandhaafd. Drie jaar na dato was het gewenst om de inhoud van het groene boek te actualiseren. Tevens is besloten om de nieuwe versie van het groene boek uit te geven als een losbiadig handboek, zodat wijzigingen sneller en eenvoudiger kunnen worden verwerkt. Dit handboek moet worden gezien als een nadere aanwijzing als bedoeld in artikel 5, vierde lid van de Regeling mandaat plv. SG en diensthoofden. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Aanschrijvingen die met de uitgave van dit handboek zijn vervallen. versie 01-98, pag. 5

12

13

14

15 versie 01-98, pag. 6 ALGEMEEN

16 1. ALGEMEEN 1.1 Afhandeling schadezaken Met de inwerkingtreding van de mandaatregeling per 1 januari 1995 heeft er een verruiming plaatsgevonden van de bevoegdheden van de regionale directies van Rijkswaterstaat met betrekking tot de afhandeling van privaatrechtelijke aangelegenheden - Schadezaken kunnen sinds die datum door deze directies zelf geheel worden afgedaan; het verzoek om machtiging door de afdeling RR van het Hoofdkantoor is hierbij in beginsel niet meer nodig. In voorkomende gevallen is het uiteraard te allen tijde mogelijk de afdeling RR met betrekking tot de afhandeling van een schadezaak om advies te vragen. In een aantal gevallen dient echter wel inschakeling van de afdeling RR van het Hoofdkantoor plaats te vinden. Hiervan is sprake bij: - gerechtelijke procedures; - letselschadezaken; - Awb-procedures in geval het toekennen van schadevergoeding in het geding is; - inschakeling van de Landsadvocaat. 1.2 Overgangsregeling lopende zaken Schadezaken welke voor 1 januari 1995 aan de afdeling RR ter behandeling zijn overgedragen of waarin om advies wordt verzocht, worden door de afdeling RR afgehandeld. Uiteraard geldt met betrekking tot schadezaken welke op genoemd tijdstip al door de afdeling RR in behandeling zijn genomen, dat de afhandeling hiervan ook door genoemde afdeling zal plaatsvinden. versie 01-98, pag. 7

17 S -....L.y'l' !- - : I;J t - ': 1 1 LV 1 IN ME I No.?, 'A. r ' Nk. E2lq : ¼ Vr.. ' ME r r...: i..". -toll, roir.. ;. T II No. '--«'- "1.. dj..l - 1 I j ;~ r L. II i i ii 9.Lç1 JhhI " -U,r- II! - -. J r!! IE! 1 1lI j -- - j 17 _. r-.r' L'I : '. Im

18 F- -I PPIA

19

20 versie 01-98, pag. 8 GEREHTELIJXE PROCEDURES/INSCHAKELEN LANDSADVOCT

21 2. GERECHTELIJKE PROCEDURES/INSCHAKELEN LANDSADVOCAAT 2.1 Kantongerechtsprocedures Kantongerechtsprocedures kunnen in beginsel door de regionale directies zelf worden gevoerd. Machtiging var de Minister is hiertoe vereist. Voor de wij ze waarop dit dient te gebeuren, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder 2.5, 'Voeging als benadeelde partij in een strafzaak', wordt gesteld. Dagvaarden voor het kantongerecht kan geschieden via een deurwaardersexploot danwel via een dagvaardingsformulier (verkrijgbaar bij het Kantongerecht) Verzekeringsmaatschappijen kunnen gedagvaard worden middels een dagvaar - dings formulier. Voor het dagvaarden van particulieren en bedrijven heeft dagvaarding middels een deurwaardersexploot sterk de voorkeur. Het komt namelijk geregeld voor dat de opgeroepene niet reageert op het dagvaardingsformuher. Dan moet alsnog worden gedagvaard. Er zijn dan onnodig kosten gemaakt en, wat vaak erger is, er is kostbare tijd verloren gegaan. Bij het entameren van een kantongerechtsprocedures dient meegewogen te worden of het betreffende onderwerp van de dagvaarding Rijkswaterstaats brede betekenis heeft. Indien dit het geval is, dan is het zeer aan te bevelen eerst contact op te nemen met het Hoofdkantoor, zodat bezien kan worden of er vergelijkbare andere zaken bekend zijn die aanhangig gemaakt kunnen worden bij de rechtbank danwel voor Rijkswaterstaat een sterkere uitgangspositie hebben. versie 01-98, pag. 9

22 2.2 Rechtbankprocedures Voor het voeren van procedures voor de Arrondissementsrechtbank is de inschakeling van een advocaat wettelijk vereist. De Minister van Justitie heeft met de Landsadvocaat (Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn) onder andere daartoe een raamcontract gesloten. Verkeer en Waterstaat is gehouden de diensten van de Landsadvocaat (LA) te betrekken. Dit contract is uiterst summier en voorziet niet in een nadere uitwerking t.b.v. de opdrachtverlening. De inschakeling van de LA vindt dan ook door verschillende personen en op vele manieren plaats. De opdrachten worden mondeling gegeven, via de fax of per brief. Veelal bevestigt de LA de opdrachten schriftelijk. Teneinde inzicht te krijgen in die zaken waarvoor de LA wordt ingeschakeld (ter voorkoming van onnodige adviesaanvragen) alsmede het budgetbeheer door RR, is met de LA gesproken over een verdere stroomlijning van de inschakeling van de LA. Tussen de LA en P. bestaat thans overeenstemming over de te volgen werkwijze, die overigens nauwelijks leidt tot een administratieve belasting. Integendeel, door deze procedure ontstaat er wellicht tijdbesparing vanwege het beoogde overzicht van opdrachten. Werkwii ze inschakeling Landsadvocaat. De schriftelijke opdracht tot behandeling van een kwestie of het verstrekken van een advies wordt in beginsel gegeven door het Hoofdkantoor (HK). De op de zaak betrekking hebbende stukken zijn bij de opdrachtbrief gevoegd of worden nagezonden, hetzij door het HK, hetzij door de betrokken Regionale Directie (RIJ). In de opdrachtbrief aan de Landsadvocaat (LA) wordt in een voorkomend geval vermeld welke functionaris van de P.D als contactpersoon optreedt. De RD zorgt ervoor dat het HK gelijktijdig kan beschikken over kopieën van de relevante stukken. De opdrachtbrief - die via RR uitgaat - bevat een referentienummer dat door de LA in zijn correspondentie en bij de te zijner tijd uit te brengen declaratie ten behoeve van de rekenplichtige wordt gehanteerd. De ontvangst van de opdracht wordt door de LA aan het HK bevestigd. Een kopie van de opdrachtbevestiging gaat in voorkomende gevallen per gelijke post naar de contactpersoon van de RIJ. Opdrachten aan de LA kurmen, uitsluitend in spoedeisende gevallen, rechtstreeks door de RIJ's worden verstrekt. In dat geval zendt de LA een opdrachtbevestiging aan de betreffende RiJ en per gelijke post een kopie daarvan aan het HK, onder vermelding van het door de RD gehanteerde referentienummer. Een eventueel inleidende bespreking van de kwestie bij de LA vindt plaats tussen de LA en de vertegenwoordiger van de juridische afdeling van de RIJ. Voor zover het HK zulks opportuun acht zal er een vertegenwoordiger van het HK aan deze bespreking (en aan eventuele vervoigbesprekingen) deelnemen. S. Alle correspondentie (wederpartij, LA, HIK of RD) en (proces)stukken gaan steeds per gelijke post over en weer naar zowel de RD als het HK opdat de LA, de RIJ en het HK over dezelfde informatie beschikken. 6. Beslissingen in een kwestie die van principiële betekenis zijn of een zekere reflexwerking zouden kunnen hebben worden steeds in overleg met het HK genomen. versie 01-98, pa9. 10

23 2.3 Letselschadezaken Gevallen waarin sprake is van persoonlilk letsel vergen een voorzichtige aanpak. Gezien het delicate karakter en de onoverzienbaarheid ervan is er de voorkeur aan gegeven dergelijke zaken centraal af te doen. Ook het feit dat het aantal letselschadeclaims toeneemt terwijl de hoogte van die claims zelfs onevenredig sterk groeit geeft aanleiding de afhandeling ervan door het Hoofdkantoor te laten verrichten. In de praktijk blijkt dat de eerste stappen die bij de afhandeling van een claim worden gezet -meer dan bij andere schadezaken- bepalend zijn voor het verdere verloop van de zaak. Daarom is gekozen voor de volgende aanpak. Wanneer zich in uw directie een geval voordoet waarbij door de wederpartij een claim betreffende letselschade wordt ingediend, dient deze zaak onverwijld te worden overgedragen aan de afdeling RP. van het Hoofdkantoor. Ook als nog geen duidelijkheid bestaat over de eventuele aansprakelijkheid van de Rijkswaterstaat. Dit geldt zowel voor ernstige letselschades, als voor letselschades welke bij de eerste indruk betrekkelijk onschuldig lijken te zijn. versie 01-98, pag. 11

24 2.4 Awb-procedures; verzoeken om toekennen schadevergoeding In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de mogelijkheid van het toekennen van schadevergoeding opgenomen in artikel 8:73, lid 1: Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die die partij lijdt. Voor de invoering van de Awb bestond er al wel in enkele administratiefrechtelijke wetten de mogelijkheid schadevergoeding toe te kennen. In de praktijk werd daar echter nauwelijks gebruik van gemaakt. Zaken met betrekking tot schadevergoeding werden vrijwel steeds door de burgerlijke rechter afgedaan. Er was dan ook nauwelijks een bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht ontwikkeld. Nu is dus de mogelijkheid geopend voor de administratieve rechter om, in alle gevallen dat daarom wordt gevraagd, te besluiten schadevergoeding toe te kennen. In de praktijk heeft het toekennen van schadevergoeding (nog) niet de hoge vlucht genomen die men ervan verwachtte. Er bestaat echter wel duidelijk de tendens dat in steeds meer administratiefrechtelijke zaken schadevergoeding een rol gaat spelen. Op het ogenblik is nog niet duidelijk hoever de rechter uiteindelijk zal omgaan met het toekennen van schadevergoeding. Het is dan ook nog steeds nodig de ontwikkelingen op dat gebied nauwgezet te volgen. Daardoor wordt bereikt dat de Rijkswaterstaat steeds op snelle en adequate wijze kan reageren op die ontwikkelingen. Om dat te bereiken dient in de gevallen dat een verzoek om schadevergoeding wordt ingebracht in een beroepszaak, het Hoofdkantoor (afdeling RR; de Awbcoördinator) steeds onmiddellijk te worden ingeschakeld. De zaak zal dan gezamenlijk worden beoordeeld. Daarbij zal dezerzijds worden bepaald door wie en met welke uitgangspunten de procedure (verder) zal worden gevoerd. versie 01-98, pag. 12

25 2.5 Voeging als benadeelde partij in een strafzaak Ingevolge het gestelde in de artikelen 51a-S1f van het Wetboek van Strafvordering bestaat de mogelijkheid dat degene die als gevolg van een gepleegd strafbaar feit rechtstreeks schade heeft geleden, zich ter verkrijging van schadevergoeding als "benadeelde partij' - ook wel: "civiele partij" - in de strafzaak voegt. Sinds de invoering van de Wet Terwee (Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 29, landelijk van kracht sinds 1 april 1995) is er geen sprake meer van een maximaal bedrag dat door middel van voeging bij de strafrechter kan worden gevorderd. Wel wordt nu als criterium voor ontvankelijkheid gehanteerd dat de vordering eenvoudig van aard is. Een eenvoudige vordering is volgens de Memorie van Toelichting bij de wet "een vordering waarover volstrekte duidelijkheid bestaat, zowel wat betreft de grondslag van de vordering als de hoogte ervan, of waarover de gewenste duidelijkheid op eenvoudige wij ze kan worden verkregen, bijv. aan de hand van aankoopnota's. Ook immateriële schade kan eenvoudig van aard zijn." Ook is het nu mogelijk om zich voor een deel van de vordering te voegen, namelijk voor dat deel van de vordering dat eenvoudig te bewijzen is. Het niet eenvoudig te bewijzen deel van de vordering kan dan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Indien een deel van de vordering door de strafrechter wordt afgewezen kan dat deel niet nogmaals aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Het is dus aan te bevelen om zorgvuldig af te wegen welke claim of welk deel daarvan aan de strafrechter kan worden voorgelegd. Over de schade kan wettelijke rente worden gevorderd. Een ingebrekestelling is in het algemeen niet nodig omdat op grond van 6:83 EW het verzuim zonder ingebrekestelling intreedt wanneer de plicht tot schadevergoeding voortvloeit uit onrechtmatige daad. In verband hiermede dient door de Rijkswaterstaat terstond bij de politie aangifte te worden gedaan van het strafbare feit, waarbij schade aan rij kseigendommen is ontstaan. De politie dient om een afschrift van het proces-verbaal te worden verzocht en tevens te worden gevraagd naar welk arrondissementsparket (en onder welk kenmerk) de zaak zal worden doorgezonden. Voeging kan dan vervolgens op twee momenten plaatsvinden, ni. Vddr de aanvang van de terechtzitting. In dat geval geschiedt de voeging door een opgave van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust, bij de officier die met de vervolging is belast. Deze opgave vindt plaats door middel van een door de Minister van Justitie vastgesteld formulier. Dit formulier kan bij het Parket van de officier danwel bij het Bureau Slachtofferhulp van de betreffende rechtbank worden opgevraagd. Ter terechtzitting. In dat geval geschiedt de voeging door de opgave van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust bij de rechter. Dit moet dan wel gebeuren voordat de officier van justitie in de gelegenheid is gesteld het woord te voeren. De opgave kan in dit geval ook mondeling worden gedaan. De onder 1. genoemde methode verdient uiteraard de voorkeur. De officier van justitie in het desbetreffende arrondissement dient in dat geval in kennis te worden gesteld van het feit dat de Rijkswaterstaat als gevolg van het desbetreffende strafbaar feit schade heeft geleden en dat de Rijkswaterstaat zich wenst te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de vermoedelijke dader(s). Indien de zaak door de officier van justitie wordt vervolgd zult u een kennisgeving ontvangen van de tijd en de plaats waarop de zaak wordt behandeld. versie 01-99, pag 13

26 Indien geen voegingsformulier wordt gebruikt kan voeging plaatsvinden door middel van een brief met de volgende strekking: "Aan de * * Richten tot de officier van justitie, aan wie het proces-verbaal is toegezonden. Door de politie te...is proces-verbaal opgemaakt tegen... (naam verdachte), wonende... (straatnaam) te... (plaatsnaam) van een strafbaar feit. De Staat der Nederlanden (het ministerie van Verkeer en Waterstaat), wiens zetel is gevestigd te 's -Gravenhage, heeft ten gevolge van de in het proces-verbaal omschreven feiten de volgende schade geleden: Om die reden wenst de Staat zich te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen... voornoemd, onder indiening van een vordering tot schadevergoeding. De hoogte van de vordering bedraagt f1..., vermeerderd met de proceskosten, daaronder begrepen die nog te maken zijn voor de tenuitvoeruitlegging, alsmede vermeerderd met de wettelijke rente. Ik verzoek u mij te zijner tijd op de hoogte te stellen van de datum en het aanvangstijdstip van de terechtzitting danwel, indien u niet tot vervolging overgaat, van uw sepotbesluit. De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie... Met een dergelijke brief dienen de nodige bewijsstukken van de omvang van de schade (specificatie, herstelkosten, rekening(en) van derden etc.) te worden meegezonden. De ambtenaar van de Rijkswaterstaat die de Staat vertegenwoordigt op de terechtzitting moet in het bezit zijn van een machtiging. Bijstand of vertegenwoordiging door een advocaat is mogelijk, doch is niet verplicht gesteld, zodat hiervan in beginsel kan worden afgezien. De tekst van de machtiging kan als volgt geformuleerd worden: "De minister van Verkeer en Waterstaat, machtigt hierbij... (naam, standplaats betrokken ambtenaar) om namens de minister, de belangen van de Staat (het ministerie van Verkeer en Waterstaat) te behartigen en zich dientengevolge te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen... (naam verdachte) De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, - de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie... Indien om welke reden ook voeging via de officier van justitie niet heeft plaatsgevonden kan alsnog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting te voegen. De ambtenaar die op de terechtzitting verschijnt dient in het bezit te zijn van een machtiging en van de nodige bewijsstukken van de omvang van de schade (specificatie, herstelkosten, rekening(en) van derden (etc.). Voor de aanvang van de zitting dient de deurwaarder of bode van het voornemen tot voeging in kennis te worden gesteld met het verzoek dit aan de rechter door te geven. Het verdient aanbeveling om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot voeging te overhandigen. Een voorbeeld van een tekst voor een dergelijk verzoek volgt hieronder: versie pag. 14

27 "Aan de * * Richten tot een college, waarvoor verdachte gedagvaard is. De Staat der Nederlanden (het ministerie van Verkeer en Waterstaat) wiens zetel is gevestigd te 's -Gravenhage, geeft eerbiedig te kennen: dat de Edelachtbare Heer/Vrouwe Officier van Justitie bij de Arrondissernentsrechtbank te... bij dagvaarding een strafzaak tegen van beroep... wonende te... aan de nr.... ter terechtzitting van uw Rechtbank (van het Kantongerecht te... ) van heeft aanhangig gemaakt. dat verzoeker ten gevolge van de in de dagvaarding omschreven feiten de volgende schade heeft geleden-... dat verzoeker zich bij deze stelt als benadeelde partij in de strafzaak tegen... voornoemd onder indiening van een vordering tot schadevergoeding. Weshalve verzoeker uw College eerbiedig verzoekt... voornoemd te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een schadevergoeding van f1.... vermeerderd met wettelijke rente, met veroordeling tevens van... in de proceskosten, daaronder begrepen die nog te maken zijn voor de tenuitvoeruitlegging. De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie... Het bovenstaande zal onder meer toepassing kunnen vinden bij vernieling, brandstichting e.d. en bij die schaderijdingen, waarbij de bestuurder van enig strafbaar feit wordt verdacht (bijvoorbeeld diefstal, joyriding, geweldpleging of rijden onder invloed) en geen verhaal van de schade bij een schadeverzekeringsmaatschappij en/of het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk blijkt. versie pag. 15

28 - _1 ii : rl...1r u ru _i. 1_..1.1hi % - -. ;_!rc.i -u rd' ' -

29 3

30

31 versie 01-98, pag. 16 SCHADERIJDINGEN

32 SCHADERLJDINGEN 3.1 Verhaal van schade In geval van verhaal van door motorvoertuigen aan Rijkswaterstaatsobjecten toegebrachte schade kunnen diverse situaties worden onderscheiden. De schaderijder kan bekend zijn en verzekerd, bekend zijn en niet verzekerd, bekend zijn en erkend zijn als gemoedsbezwaarde of onbekend zijn. Deze factoren zijn bepalend voor het antwoord op de vraag bij wie de schade moet worden verhaald. Indien de schaderijder bekend is en verzekerd is de verzekeraar aansprakelijk. In de overige situaties speelt het Waarborgfonds een rol. Om die reden wordt voor wat betreft de te volgen procedures hieronder het onderscheid verzekeraar - Waarborgfonds aangehouden. versie pag 17

33 Schaderijder bekend en verzekerd Van elke bij de dienst aangemelde of geconstateerde aan Rijkswaterstaatsobjecten door aanrijding toegebrachte schade wordt een ambtelijk procesverbaal opgemaakt volgens het hiervoor geldende model. Indien bij het opnemen van de gegevens van de schaderijder niet de naam van diens verzekeringsmaatschappij en polisnummer is verkregen, dan dient dit onmiddellijk (schriftelijk) te worden opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Skagerrak 10 te 9642 CZ Veendam. Dit proces-verbaal dient als basis voor de verdere procedure ter verhaal van de schade. Indien dit noodzakelijk is voor de verdere afwikkeling, wordt van het proces-verbaal of rapport van politie een afschrift opgevraagd bij de desbetreffende politie-instantie dan wel bij het Verbond van Verzekeraars, Afdeling Processen-verbaal, Postbus 7070, 2701 AB Zoetermeer. Het is gewenst dat voor ieder schadegeval een afzonderlijk dossier wordt aangelegd. Voor het verhalen van de schade wordt vervolgens de hieronder beschreven procedure gevolgd: Aangezien ingevolge artikel 3, lid 1, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig moet dekken, wordt de eigenaar c.q. de schaderijder terstond schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de door hem aangerichte schade onder opgave van het geraamde bedrag van de herstelkosten. Indien de schaderijder ten gevolge van het ongeval is overleden, dient uit piëteitsoverwegingen alleen de verzekeraar van het desbetreffende motorvoertuig te worden benaderd. Een afschrift van de brief aan de onder 1. bedoelde persoon wordt aan de verzekeringsmaatschappij verzonden, waarbij deze tevens aansprakelijk wordt gesteld voor de door Rijkswaterstaat geleden schade. De schade wordt zo spoedig mogelijk hersteld, bij voorkeur binnen 1 jaar na het schadefeit. Zodra het totale schadebedrag is komen vast te staan, waaronder tevens moeten worden begrepen de kosten van in eigen beheer verrichte werkzaamheden, wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de verzekeraar van de eigenaar c.q. schaderijder, onder bijvoeging van fotokopieën van de rekening(en), met het verzoek tot vergoeding van het schadebedrag op de door Rijkswaterstaat aangegeven wijze over te gaan vermeerderd met de vanaf de schadedatum verschuldigde wettelijke rente. Onder kosten eigen beheer worden onder meer verstaan arbeidsloon (mcl. sociale lasten), vrachtkosten en adrninistratiekosten, kortom de kosten voor Rijkspersoneel en Rijksmaterieel. Voor de te hanteren tarieven verwijs ik u naar de desbetreffende aanschrijvingen hieromtrent aan de controllers van uw directie. De meeste verzekeringsovereenkomsten houden een eigen risico voor de verzekeringnemer in; de verzekeringnemer draagt dan zelf van elke schade een van te voren met de verzekeraar overeengekomen bedrag. Uit artikel 5 van de WAN volgt echter dat de verzekeraar dit eigen risico niet in mindering mag brengen op de schadevergoeding die de benadeelde dient te ontvangen. De verzekeraar is derhalve jegens de benadeelde gehouden ook dat gedeelte van de schade te vergoeden dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst ten laste van de verzekeringnemer dient te blijven (het eigen risico). Het voordeel van de benadeelde ligt hierin dat hij zich slechts tot één partij dient te wenden. Nadat de verzekeraar de benadeelde volledig schadeloos heeft gesteld zal hij het bedrag betreffende het eigen risico van de verzekeringnemer terugvorderen. versie 01-98, pag. 18

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art.

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art. PB0709 BR01 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden Begripsomschrijvingen Verzekeringsgebied Omschrijving van de dekking Verplichtingen in geval van schade Verjaring De premie Wijziging van premie

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB2014) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Standaard autoverzekering

Standaard autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Standaard autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. AU 07 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Grondslag: algemene

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 07 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V.

Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V. Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V. Polisvoorwaarden ANL. 1. Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Betaling en terugbetaling van

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag 2 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie