V) 1: 1 )JI35 9. Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V) 1: 1 )JI35 9. Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard"

Transcriptie

1 V) 1: 1 )JI35 9 Handboek Instructies Afhandeling Zaken van Privaatrechtelijke Aard

2 Aanschrijving Ministerie van /erker en.vaters-taat DirectoTaat-Gefleraaj RijkswateTstaat HootOkantoor Jan j e 'Natestaat Aan: de hoofden van de diensteenheden ressorterende onder de Directeur- Ceneraal van de Rijkswaterstaat Verantwoordelijke (hoofd)afdeling: R Contactpersoon: mr AF 3. Jaquet Briefnummer: RP. 1998/ Doorkiesnummer: (C70) Bijlage(ri): 1 Briefdatum: 19 februari 1998 Betrokken (hoofd)afdeling(en): RR, R Rubriek/onderwerp: Classificatie nummer: Aanleiding/juridische grondslag Doe groep ( e ri): Doel/verwachte effecten: Relatie andere aanschrijvingen Datum van ingang: Datum van beëindiging: Hand boek Instructies andeiing Za ken van Prrvaatrecntejke AarO X Artikel 5, vierde lid van de Regeiing mandaat plv. SC en diensthoofden Juridisch en undiscn-administratie'ie medewerkers hij her ncofakantoor, regionale direc:ies en ::enszkringen Bevordering van de eenhed in de wijze van benadering en afhandeling van zaken van privaatrechtehike aard binnen Rijkswaterstaat Zie bijlage onmiddellijk fl.v.t. Hierbij zend ik u de herziene versie van de instructie afhandeling zaken van privaatrechte!ijke aard. Ik verzoek u deze instructie breed te verspreden binnen uw dienst. Deze versie dient ter vervanging van de eerste uitgave van de instructie, gedateerd 31 december 1994, binnen Rijkswaterstaat ook bekend als 'het groene boek'. Deze instructie dient te worden beschouwd als een nadere aanwijz:ng als bedoe!d in artikel 5, vierde lid van de Regeling mandaat plv. SC en diensthoofden en dient ter vervanging van 31 aanschrijvingen, welke in bijlage 1 bij de instructe zijn opgesomd. De instructie is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vorige uitgave. Postadres: Postbus 20906, 2500 EX Den Haag Telefoon (070) Bezoekadres: Johan de Wittlaan 3 Telefax (070) ie,e'kbaar met tramhio 7 St.asce 0 Si of 'amiitn 8 (StaSO HS)

3 q dass.r,r X J7 In de eerste plaats is de instructie omgebouwd tot een losbiadig hano boek. Hiermee is beoogd het up-to-date houden van de informatie te vereenvoudigen en de inhoud overzichtelijker te presenteren. In de tweede plaats is de hoofdstukindeling herzien teneinde de onderwerpen op een meer logische wijze te groeperen. In de derde plaats is de inhoud van de instructie geactualiseerd. Dat betekent dat vrijwel ieder hoofdstuk in meer of mindere mate is herschreven en is aangepast aan de laatste inzichten en ontwikkelingen op juridisch gebied en in de jurisorudentie. Het betreft veelal onderwerpen die zijn besproken in het PG8J en/of het Privaatrechteiijk Vakoverleg. De meest saillante nieuwe onderwerpen zijn: de vervanging van de akte van borgtocht door een garantieverklaring de verwerking van de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet beheer riikswaterstaatswerken de instructie inzake letselschadezaken een instructie met betrekking tot de boomwaardebepaling. Verder zijn reeds hoofdstukken gereserveerd voor onderwerpen als lnc:dent Management, extra toekomstig onderhoud en waardeverminoering Ik spreek de verwachting uit dat dit handboek zal bijdragen aan de eenheid in de wijze van benadering en afhandeling van zaken van privaatrechteiijke aard binnen Rijkswaterstaat. In verband met de toezending van de aanvullingen op deze lnstructie verzoek ik u mij schrifteiijk mede te deien wie belast is met de coördinatie van de verspreding daarvan binnen uw dienst. Hoogachtend, DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE RIJKSWATERSTAAT dr. ir. C. Blom 0

4 Rswatertaat 1nctie Jssernoerbed bibc.k AP Le4ystcd INBOTJDSOPGAVE versie 01-98, pag. 1 &316.

5

6 Voorwoord Algemeen 1.1 Afhandeling schadezaken 1.2 Overgangsregeling lopende zaken Gerechtelijke procedures/inschakelen Landsadvocaat 2.1 Kantongerechtsprocedures 2.2 Rechtbankprocedures 2.3 Letselschadezaken 2.4 Awb-procedures; verzoeken om toekenning schadevergoeding 2.5 Voeging als benadeelde partij in een strafzaak Schaderij dingen 3.1 Verhaal van schade Schaderijder bekend en verzekerd Waarborgfonds Motorverkeer Schaderijder onbekend Bijzondere gevallen Gemoedsbezwaarde Schaderijder bekend en niet verzekerd Buitenlandse schaderijder Regeling Waarborgfonds motorverkeer/administratiekosten 3.2 Voorbeeld berekening herstelkosten schaderijding 3.3 Schade aan Rijkseigendommen toegebracht door Rijksmotorrijtuigen Bureau BSA Schadeafwikkeling B.V Afdeling Claims van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie 3.4 Schade aan P.ijkseigendommen veroorzaakt met een gestolen motorrij tuig 3.5 Schade aan Rijkseigendommen ten gevolge van technis.çhe gebreken aan motorrij tuigen 3.6 Schaderegeling schuldioze derde (Bedrijfsregeling 7) 3.7 Verjaring schaderijdingen ingevolge de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek 3.8 Bedrijfsregeling wegafzettingen (voorheen afzetting mobiele bebakening) Aansprakelijkheid wegbeheerder 4.1 Artikel 6:174 BW 4.2 Artikel 6:171 BW 4.3 Afgevallen lading 4.4 Expertise Schadevaringen 5.1 De Wet beheer rijkswaterstaatswerken en het vragen van garanties na schadevaringen en andere schades Voorbeeld eindafrekening restitutie Voorbeeld eindafrekening restitutie in geval van aanpassing van de akte van borgtocht Voorbeeld eindafrekening navordering Voorbeeld eindafrekening navordering in geval van aanpassing van de akte van borgtocht 5.2 Beschadiging van Rijkswaterstaatswerken door schepen toebehorend aan vreemde staten 5.3 Verjaring en starten procedure bij schadevaringen 5.4 Zekerheidstelling door middel van een (bank)garantie 5.5 Expertise ver$e 01-98, pa. 2

7

8 Wrakkenwe t Inleiding Procedure Awb-aspecten bij de toepassing van de Wrakkenwet Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 t.a.v. wrakopruimingswerkzaamheden Financieel -administratieve aangelegenheden Afschrijvingsforrnule aftrek "nieuw voor oud" Administratiekosten en kosten van toezicht Administratiekosten Bekende schaderij dingen Onbekende schaderij dingen (Waarborg fonds) Schadevaringen Overige schadezaken Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) Kosten van toezicht Akte van cessie Akte van kwij ting/vaststellingsovereenkornst Wettelijke rente Wet op de omzetbelasting 1968 t.a.v. schade aan eigendommen van Rij kswaterstaat Waardevermindering Extra toekomstig onderhoud Boomwaardebepal ing Diversen 8.1 Vastieggen van de feitelijke toestand 8.2 Ongevallen met en gebreken aan Rijkswaterstaatswerken 8.3 Zorgplicht (weg)beheerder t.a.v. niet voor het openbaar verkeer openstaande terreinen etc.; arrest Staat/Daalder 8.4 Maatregelen ter voorkoming van het kraken van leegstaande panden in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat 8.5 Mobilofonie 8.6 Opruimen achtergelaten motorrijtuigen 8.7 Incident Management Bijlagen 9.1 Overzicht van vervallen aanschrijvingen 9.2 Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 t.a.v. schade aan eigendommen van Rijkswaterstaat en t.a.v. wrakopruimingen. 9.3 Correspondentie met de N.V.V.A. inzake administratiekosten. 9.4 Rotterdams garantieformulier Garantie "on first demand" 9.6 Akte van borgtocht 9.7 Voorbeeld berekening boomwaardebepaling + een artikel uit - "Groen " versie 01-98, pag. 3

9 versie 01-98, pag. 4 VOORWOORD

10

11 VOORWOORD Betreft: Handboek Instructies afhandeling zaken van privaatrechtelijke aard Van: Afdeling RP. Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Datum: 30 december 1997 Met de inwerkingtreding van de mandaatregeling per 1 januari 1995 zijn de bevoegdheden van de regionale directies met betrekking tot de afhandeling van privaatrechtelijke aangelegenheden aanzienlijk verruimd. Door de afdeling RR van de toenmalige Hoofddirectie zijn, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de genoemde mandaatregeling, op 30 december 1994 instructies verstrekt, binnen de dienst bekend als 'het groene boek', bestemd voor de juridische afdelingen binnen de regionale directies en voor de overige afdelingen die belast zijn met de afdoening van de zaken die in deze instructies worden behandeld. Het doel van die instructies is te bewerkstelligen dat de uniformiteit binnen Rijkswaterstaat betreffende de afhandeling van zaken van privaatrechtelijke aard wordt gehandhaafd. Drie jaar na dato was het gewenst om de inhoud van het groene boek te actualiseren. Tevens is besloten om de nieuwe versie van het groene boek uit te geven als een losbiadig handboek, zodat wijzigingen sneller en eenvoudiger kunnen worden verwerkt. Dit handboek moet worden gezien als een nadere aanwijzing als bedoeld in artikel 5, vierde lid van de Regeling mandaat plv. SG en diensthoofden. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de Aanschrijvingen die met de uitgave van dit handboek zijn vervallen. versie 01-98, pag. 5

12

13

14

15 versie 01-98, pag. 6 ALGEMEEN

16 1. ALGEMEEN 1.1 Afhandeling schadezaken Met de inwerkingtreding van de mandaatregeling per 1 januari 1995 heeft er een verruiming plaatsgevonden van de bevoegdheden van de regionale directies van Rijkswaterstaat met betrekking tot de afhandeling van privaatrechtelijke aangelegenheden - Schadezaken kunnen sinds die datum door deze directies zelf geheel worden afgedaan; het verzoek om machtiging door de afdeling RR van het Hoofdkantoor is hierbij in beginsel niet meer nodig. In voorkomende gevallen is het uiteraard te allen tijde mogelijk de afdeling RR met betrekking tot de afhandeling van een schadezaak om advies te vragen. In een aantal gevallen dient echter wel inschakeling van de afdeling RR van het Hoofdkantoor plaats te vinden. Hiervan is sprake bij: - gerechtelijke procedures; - letselschadezaken; - Awb-procedures in geval het toekennen van schadevergoeding in het geding is; - inschakeling van de Landsadvocaat. 1.2 Overgangsregeling lopende zaken Schadezaken welke voor 1 januari 1995 aan de afdeling RR ter behandeling zijn overgedragen of waarin om advies wordt verzocht, worden door de afdeling RR afgehandeld. Uiteraard geldt met betrekking tot schadezaken welke op genoemd tijdstip al door de afdeling RR in behandeling zijn genomen, dat de afhandeling hiervan ook door genoemde afdeling zal plaatsvinden. versie 01-98, pag. 7

17 S -....L.y'l' !- - : I;J t - ': 1 1 LV 1 IN ME I No.?, 'A. r ' Nk. E2lq : ¼ Vr.. ' ME r r...: i..". -toll, roir.. ;. T II No. '--«'- "1.. dj..l - 1 I j ;~ r L. II i i ii 9.Lç1 JhhI " -U,r- II! - -. J r!! IE! 1 1lI j -- - j 17 _. r-.r' L'I : '. Im

18 F- -I PPIA

19

20 versie 01-98, pag. 8 GEREHTELIJXE PROCEDURES/INSCHAKELEN LANDSADVOCT

21 2. GERECHTELIJKE PROCEDURES/INSCHAKELEN LANDSADVOCAAT 2.1 Kantongerechtsprocedures Kantongerechtsprocedures kunnen in beginsel door de regionale directies zelf worden gevoerd. Machtiging var de Minister is hiertoe vereist. Voor de wij ze waarop dit dient te gebeuren, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder 2.5, 'Voeging als benadeelde partij in een strafzaak', wordt gesteld. Dagvaarden voor het kantongerecht kan geschieden via een deurwaardersexploot danwel via een dagvaardingsformulier (verkrijgbaar bij het Kantongerecht) Verzekeringsmaatschappijen kunnen gedagvaard worden middels een dagvaar - dings formulier. Voor het dagvaarden van particulieren en bedrijven heeft dagvaarding middels een deurwaardersexploot sterk de voorkeur. Het komt namelijk geregeld voor dat de opgeroepene niet reageert op het dagvaardingsformuher. Dan moet alsnog worden gedagvaard. Er zijn dan onnodig kosten gemaakt en, wat vaak erger is, er is kostbare tijd verloren gegaan. Bij het entameren van een kantongerechtsprocedures dient meegewogen te worden of het betreffende onderwerp van de dagvaarding Rijkswaterstaats brede betekenis heeft. Indien dit het geval is, dan is het zeer aan te bevelen eerst contact op te nemen met het Hoofdkantoor, zodat bezien kan worden of er vergelijkbare andere zaken bekend zijn die aanhangig gemaakt kunnen worden bij de rechtbank danwel voor Rijkswaterstaat een sterkere uitgangspositie hebben. versie 01-98, pag. 9

22 2.2 Rechtbankprocedures Voor het voeren van procedures voor de Arrondissementsrechtbank is de inschakeling van een advocaat wettelijk vereist. De Minister van Justitie heeft met de Landsadvocaat (Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn) onder andere daartoe een raamcontract gesloten. Verkeer en Waterstaat is gehouden de diensten van de Landsadvocaat (LA) te betrekken. Dit contract is uiterst summier en voorziet niet in een nadere uitwerking t.b.v. de opdrachtverlening. De inschakeling van de LA vindt dan ook door verschillende personen en op vele manieren plaats. De opdrachten worden mondeling gegeven, via de fax of per brief. Veelal bevestigt de LA de opdrachten schriftelijk. Teneinde inzicht te krijgen in die zaken waarvoor de LA wordt ingeschakeld (ter voorkoming van onnodige adviesaanvragen) alsmede het budgetbeheer door RR, is met de LA gesproken over een verdere stroomlijning van de inschakeling van de LA. Tussen de LA en P. bestaat thans overeenstemming over de te volgen werkwijze, die overigens nauwelijks leidt tot een administratieve belasting. Integendeel, door deze procedure ontstaat er wellicht tijdbesparing vanwege het beoogde overzicht van opdrachten. Werkwii ze inschakeling Landsadvocaat. De schriftelijke opdracht tot behandeling van een kwestie of het verstrekken van een advies wordt in beginsel gegeven door het Hoofdkantoor (HK). De op de zaak betrekking hebbende stukken zijn bij de opdrachtbrief gevoegd of worden nagezonden, hetzij door het HK, hetzij door de betrokken Regionale Directie (RIJ). In de opdrachtbrief aan de Landsadvocaat (LA) wordt in een voorkomend geval vermeld welke functionaris van de P.D als contactpersoon optreedt. De RD zorgt ervoor dat het HK gelijktijdig kan beschikken over kopieën van de relevante stukken. De opdrachtbrief - die via RR uitgaat - bevat een referentienummer dat door de LA in zijn correspondentie en bij de te zijner tijd uit te brengen declaratie ten behoeve van de rekenplichtige wordt gehanteerd. De ontvangst van de opdracht wordt door de LA aan het HK bevestigd. Een kopie van de opdrachtbevestiging gaat in voorkomende gevallen per gelijke post naar de contactpersoon van de RIJ. Opdrachten aan de LA kurmen, uitsluitend in spoedeisende gevallen, rechtstreeks door de RIJ's worden verstrekt. In dat geval zendt de LA een opdrachtbevestiging aan de betreffende RiJ en per gelijke post een kopie daarvan aan het HK, onder vermelding van het door de RD gehanteerde referentienummer. Een eventueel inleidende bespreking van de kwestie bij de LA vindt plaats tussen de LA en de vertegenwoordiger van de juridische afdeling van de RIJ. Voor zover het HK zulks opportuun acht zal er een vertegenwoordiger van het HK aan deze bespreking (en aan eventuele vervoigbesprekingen) deelnemen. S. Alle correspondentie (wederpartij, LA, HIK of RD) en (proces)stukken gaan steeds per gelijke post over en weer naar zowel de RD als het HK opdat de LA, de RIJ en het HK over dezelfde informatie beschikken. 6. Beslissingen in een kwestie die van principiële betekenis zijn of een zekere reflexwerking zouden kunnen hebben worden steeds in overleg met het HK genomen. versie 01-98, pa9. 10

23 2.3 Letselschadezaken Gevallen waarin sprake is van persoonlilk letsel vergen een voorzichtige aanpak. Gezien het delicate karakter en de onoverzienbaarheid ervan is er de voorkeur aan gegeven dergelijke zaken centraal af te doen. Ook het feit dat het aantal letselschadeclaims toeneemt terwijl de hoogte van die claims zelfs onevenredig sterk groeit geeft aanleiding de afhandeling ervan door het Hoofdkantoor te laten verrichten. In de praktijk blijkt dat de eerste stappen die bij de afhandeling van een claim worden gezet -meer dan bij andere schadezaken- bepalend zijn voor het verdere verloop van de zaak. Daarom is gekozen voor de volgende aanpak. Wanneer zich in uw directie een geval voordoet waarbij door de wederpartij een claim betreffende letselschade wordt ingediend, dient deze zaak onverwijld te worden overgedragen aan de afdeling RP. van het Hoofdkantoor. Ook als nog geen duidelijkheid bestaat over de eventuele aansprakelijkheid van de Rijkswaterstaat. Dit geldt zowel voor ernstige letselschades, als voor letselschades welke bij de eerste indruk betrekkelijk onschuldig lijken te zijn. versie 01-98, pag. 11

24 2.4 Awb-procedures; verzoeken om toekennen schadevergoeding In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de mogelijkheid van het toekennen van schadevergoeding opgenomen in artikel 8:73, lid 1: Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die die partij lijdt. Voor de invoering van de Awb bestond er al wel in enkele administratiefrechtelijke wetten de mogelijkheid schadevergoeding toe te kennen. In de praktijk werd daar echter nauwelijks gebruik van gemaakt. Zaken met betrekking tot schadevergoeding werden vrijwel steeds door de burgerlijke rechter afgedaan. Er was dan ook nauwelijks een bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht ontwikkeld. Nu is dus de mogelijkheid geopend voor de administratieve rechter om, in alle gevallen dat daarom wordt gevraagd, te besluiten schadevergoeding toe te kennen. In de praktijk heeft het toekennen van schadevergoeding (nog) niet de hoge vlucht genomen die men ervan verwachtte. Er bestaat echter wel duidelijk de tendens dat in steeds meer administratiefrechtelijke zaken schadevergoeding een rol gaat spelen. Op het ogenblik is nog niet duidelijk hoever de rechter uiteindelijk zal omgaan met het toekennen van schadevergoeding. Het is dan ook nog steeds nodig de ontwikkelingen op dat gebied nauwgezet te volgen. Daardoor wordt bereikt dat de Rijkswaterstaat steeds op snelle en adequate wijze kan reageren op die ontwikkelingen. Om dat te bereiken dient in de gevallen dat een verzoek om schadevergoeding wordt ingebracht in een beroepszaak, het Hoofdkantoor (afdeling RR; de Awbcoördinator) steeds onmiddellijk te worden ingeschakeld. De zaak zal dan gezamenlijk worden beoordeeld. Daarbij zal dezerzijds worden bepaald door wie en met welke uitgangspunten de procedure (verder) zal worden gevoerd. versie 01-98, pag. 12

25 2.5 Voeging als benadeelde partij in een strafzaak Ingevolge het gestelde in de artikelen 51a-S1f van het Wetboek van Strafvordering bestaat de mogelijkheid dat degene die als gevolg van een gepleegd strafbaar feit rechtstreeks schade heeft geleden, zich ter verkrijging van schadevergoeding als "benadeelde partij' - ook wel: "civiele partij" - in de strafzaak voegt. Sinds de invoering van de Wet Terwee (Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 29, landelijk van kracht sinds 1 april 1995) is er geen sprake meer van een maximaal bedrag dat door middel van voeging bij de strafrechter kan worden gevorderd. Wel wordt nu als criterium voor ontvankelijkheid gehanteerd dat de vordering eenvoudig van aard is. Een eenvoudige vordering is volgens de Memorie van Toelichting bij de wet "een vordering waarover volstrekte duidelijkheid bestaat, zowel wat betreft de grondslag van de vordering als de hoogte ervan, of waarover de gewenste duidelijkheid op eenvoudige wij ze kan worden verkregen, bijv. aan de hand van aankoopnota's. Ook immateriële schade kan eenvoudig van aard zijn." Ook is het nu mogelijk om zich voor een deel van de vordering te voegen, namelijk voor dat deel van de vordering dat eenvoudig te bewijzen is. Het niet eenvoudig te bewijzen deel van de vordering kan dan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Indien een deel van de vordering door de strafrechter wordt afgewezen kan dat deel niet nogmaals aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Het is dus aan te bevelen om zorgvuldig af te wegen welke claim of welk deel daarvan aan de strafrechter kan worden voorgelegd. Over de schade kan wettelijke rente worden gevorderd. Een ingebrekestelling is in het algemeen niet nodig omdat op grond van 6:83 EW het verzuim zonder ingebrekestelling intreedt wanneer de plicht tot schadevergoeding voortvloeit uit onrechtmatige daad. In verband hiermede dient door de Rijkswaterstaat terstond bij de politie aangifte te worden gedaan van het strafbare feit, waarbij schade aan rij kseigendommen is ontstaan. De politie dient om een afschrift van het proces-verbaal te worden verzocht en tevens te worden gevraagd naar welk arrondissementsparket (en onder welk kenmerk) de zaak zal worden doorgezonden. Voeging kan dan vervolgens op twee momenten plaatsvinden, ni. Vddr de aanvang van de terechtzitting. In dat geval geschiedt de voeging door een opgave van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust, bij de officier die met de vervolging is belast. Deze opgave vindt plaats door middel van een door de Minister van Justitie vastgesteld formulier. Dit formulier kan bij het Parket van de officier danwel bij het Bureau Slachtofferhulp van de betreffende rechtbank worden opgevraagd. Ter terechtzitting. In dat geval geschiedt de voeging door de opgave van de inhoud van de vordering en van de gronden waarop deze berust bij de rechter. Dit moet dan wel gebeuren voordat de officier van justitie in de gelegenheid is gesteld het woord te voeren. De opgave kan in dit geval ook mondeling worden gedaan. De onder 1. genoemde methode verdient uiteraard de voorkeur. De officier van justitie in het desbetreffende arrondissement dient in dat geval in kennis te worden gesteld van het feit dat de Rijkswaterstaat als gevolg van het desbetreffende strafbaar feit schade heeft geleden en dat de Rijkswaterstaat zich wenst te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de vermoedelijke dader(s). Indien de zaak door de officier van justitie wordt vervolgd zult u een kennisgeving ontvangen van de tijd en de plaats waarop de zaak wordt behandeld. versie 01-99, pag 13

26 Indien geen voegingsformulier wordt gebruikt kan voeging plaatsvinden door middel van een brief met de volgende strekking: "Aan de * * Richten tot de officier van justitie, aan wie het proces-verbaal is toegezonden. Door de politie te...is proces-verbaal opgemaakt tegen... (naam verdachte), wonende... (straatnaam) te... (plaatsnaam) van een strafbaar feit. De Staat der Nederlanden (het ministerie van Verkeer en Waterstaat), wiens zetel is gevestigd te 's -Gravenhage, heeft ten gevolge van de in het proces-verbaal omschreven feiten de volgende schade geleden: Om die reden wenst de Staat zich te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen... voornoemd, onder indiening van een vordering tot schadevergoeding. De hoogte van de vordering bedraagt f1..., vermeerderd met de proceskosten, daaronder begrepen die nog te maken zijn voor de tenuitvoeruitlegging, alsmede vermeerderd met de wettelijke rente. Ik verzoek u mij te zijner tijd op de hoogte te stellen van de datum en het aanvangstijdstip van de terechtzitting danwel, indien u niet tot vervolging overgaat, van uw sepotbesluit. De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie... Met een dergelijke brief dienen de nodige bewijsstukken van de omvang van de schade (specificatie, herstelkosten, rekening(en) van derden etc.) te worden meegezonden. De ambtenaar van de Rijkswaterstaat die de Staat vertegenwoordigt op de terechtzitting moet in het bezit zijn van een machtiging. Bijstand of vertegenwoordiging door een advocaat is mogelijk, doch is niet verplicht gesteld, zodat hiervan in beginsel kan worden afgezien. De tekst van de machtiging kan als volgt geformuleerd worden: "De minister van Verkeer en Waterstaat, machtigt hierbij... (naam, standplaats betrokken ambtenaar) om namens de minister, de belangen van de Staat (het ministerie van Verkeer en Waterstaat) te behartigen en zich dientengevolge te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen... (naam verdachte) De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, - de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie... Indien om welke reden ook voeging via de officier van justitie niet heeft plaatsgevonden kan alsnog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting te voegen. De ambtenaar die op de terechtzitting verschijnt dient in het bezit te zijn van een machtiging en van de nodige bewijsstukken van de omvang van de schade (specificatie, herstelkosten, rekening(en) van derden (etc.). Voor de aanvang van de zitting dient de deurwaarder of bode van het voornemen tot voeging in kennis te worden gesteld met het verzoek dit aan de rechter door te geven. Het verdient aanbeveling om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot voeging te overhandigen. Een voorbeeld van een tekst voor een dergelijk verzoek volgt hieronder: versie pag. 14

27 "Aan de * * Richten tot een college, waarvoor verdachte gedagvaard is. De Staat der Nederlanden (het ministerie van Verkeer en Waterstaat) wiens zetel is gevestigd te 's -Gravenhage, geeft eerbiedig te kennen: dat de Edelachtbare Heer/Vrouwe Officier van Justitie bij de Arrondissernentsrechtbank te... bij dagvaarding een strafzaak tegen van beroep... wonende te... aan de nr.... ter terechtzitting van uw Rechtbank (van het Kantongerecht te... ) van heeft aanhangig gemaakt. dat verzoeker ten gevolge van de in de dagvaarding omschreven feiten de volgende schade heeft geleden-... dat verzoeker zich bij deze stelt als benadeelde partij in de strafzaak tegen... voornoemd onder indiening van een vordering tot schadevergoeding. Weshalve verzoeker uw College eerbiedig verzoekt... voornoemd te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een schadevergoeding van f1.... vermeerderd met wettelijke rente, met veroordeling tevens van... in de proceskosten, daaronder begrepen die nog te maken zijn voor de tenuitvoeruitlegging. De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie... Het bovenstaande zal onder meer toepassing kunnen vinden bij vernieling, brandstichting e.d. en bij die schaderijdingen, waarbij de bestuurder van enig strafbaar feit wordt verdacht (bijvoorbeeld diefstal, joyriding, geweldpleging of rijden onder invloed) en geen verhaal van de schade bij een schadeverzekeringsmaatschappij en/of het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk blijkt. versie pag. 15

28 - _1 ii : rl...1r u ru _i. 1_..1.1hi % - -. ;_!rc.i -u rd' ' -

29 3

30

31 versie 01-98, pag. 16 SCHADERIJDINGEN

32 SCHADERLJDINGEN 3.1 Verhaal van schade In geval van verhaal van door motorvoertuigen aan Rijkswaterstaatsobjecten toegebrachte schade kunnen diverse situaties worden onderscheiden. De schaderijder kan bekend zijn en verzekerd, bekend zijn en niet verzekerd, bekend zijn en erkend zijn als gemoedsbezwaarde of onbekend zijn. Deze factoren zijn bepalend voor het antwoord op de vraag bij wie de schade moet worden verhaald. Indien de schaderijder bekend is en verzekerd is de verzekeraar aansprakelijk. In de overige situaties speelt het Waarborgfonds een rol. Om die reden wordt voor wat betreft de te volgen procedures hieronder het onderscheid verzekeraar - Waarborgfonds aangehouden. versie pag 17

33 Schaderijder bekend en verzekerd Van elke bij de dienst aangemelde of geconstateerde aan Rijkswaterstaatsobjecten door aanrijding toegebrachte schade wordt een ambtelijk procesverbaal opgemaakt volgens het hiervoor geldende model. Indien bij het opnemen van de gegevens van de schaderijder niet de naam van diens verzekeringsmaatschappij en polisnummer is verkregen, dan dient dit onmiddellijk (schriftelijk) te worden opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Skagerrak 10 te 9642 CZ Veendam. Dit proces-verbaal dient als basis voor de verdere procedure ter verhaal van de schade. Indien dit noodzakelijk is voor de verdere afwikkeling, wordt van het proces-verbaal of rapport van politie een afschrift opgevraagd bij de desbetreffende politie-instantie dan wel bij het Verbond van Verzekeraars, Afdeling Processen-verbaal, Postbus 7070, 2701 AB Zoetermeer. Het is gewenst dat voor ieder schadegeval een afzonderlijk dossier wordt aangelegd. Voor het verhalen van de schade wordt vervolgens de hieronder beschreven procedure gevolgd: Aangezien ingevolge artikel 3, lid 1, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig moet dekken, wordt de eigenaar c.q. de schaderijder terstond schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de door hem aangerichte schade onder opgave van het geraamde bedrag van de herstelkosten. Indien de schaderijder ten gevolge van het ongeval is overleden, dient uit piëteitsoverwegingen alleen de verzekeraar van het desbetreffende motorvoertuig te worden benaderd. Een afschrift van de brief aan de onder 1. bedoelde persoon wordt aan de verzekeringsmaatschappij verzonden, waarbij deze tevens aansprakelijk wordt gesteld voor de door Rijkswaterstaat geleden schade. De schade wordt zo spoedig mogelijk hersteld, bij voorkeur binnen 1 jaar na het schadefeit. Zodra het totale schadebedrag is komen vast te staan, waaronder tevens moeten worden begrepen de kosten van in eigen beheer verrichte werkzaamheden, wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de verzekeraar van de eigenaar c.q. schaderijder, onder bijvoeging van fotokopieën van de rekening(en), met het verzoek tot vergoeding van het schadebedrag op de door Rijkswaterstaat aangegeven wijze over te gaan vermeerderd met de vanaf de schadedatum verschuldigde wettelijke rente. Onder kosten eigen beheer worden onder meer verstaan arbeidsloon (mcl. sociale lasten), vrachtkosten en adrninistratiekosten, kortom de kosten voor Rijkspersoneel en Rijksmaterieel. Voor de te hanteren tarieven verwijs ik u naar de desbetreffende aanschrijvingen hieromtrent aan de controllers van uw directie. De meeste verzekeringsovereenkomsten houden een eigen risico voor de verzekeringnemer in; de verzekeringnemer draagt dan zelf van elke schade een van te voren met de verzekeraar overeengekomen bedrag. Uit artikel 5 van de WAN volgt echter dat de verzekeraar dit eigen risico niet in mindering mag brengen op de schadevergoeding die de benadeelde dient te ontvangen. De verzekeraar is derhalve jegens de benadeelde gehouden ook dat gedeelte van de schade te vergoeden dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst ten laste van de verzekeringnemer dient te blijven (het eigen risico). Het voordeel van de benadeelde ligt hierin dat hij zich slechts tot één partij dient te wenden. Nadat de verzekeraar de benadeelde volledig schadeloos heeft gesteld zal hij het bedrag betreffende het eigen risico van de verzekeringnemer terugvorderen. versie 01-98, pag. 18

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars De partijen: Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, en Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, in aanmerking nemende dat: 1. zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-251 d.d. 20 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Aansprakelijkheidsverzekering,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur ALGEMENE VOORWAARDEN Muntjewerf Advocatuur 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2012; 1.2. advocaat: mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 104.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER In deze folder wordt informatie verstrekt, wanneer die van nut kan zijn, u zich tot het Waarborgfonds wendt met een verzoek om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER WANNEER NAAR HET WAARBORGFONDS

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

: Theodoor Gilissen Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank

: Theodoor Gilissen Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de bank Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-286 (mr. J. Wortel, voorzitter, en mr. dr. H.O. Kerkmeester en G.J.P. Okkema, leden, terwijl mr. D.M.A. Gerdes als secretaris) Klacht

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2005:AV1120

ECLI:NL:GHSHE:2005:AV1120 ECLI:NL:GHSHE:2005:AV1120 Instantie Datum uitspraak 27-09-2005 Datum publicatie 06-02-2006 Zaaknummer K05/0167 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Claims Settlement grensoverschrijdende letselschade experts Klaas Swaagweg 3 Barsingerhorn e Netherlands PO Box / Postbus 53 1740 AB Schagen e Netherlands +31 (0) 224 540489 www.claimssettlement.nl letsel@claimssettlement.nl

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-285 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris) Klacht ontvangen op : 30 september 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie