Versie Handboek verzekeringen voor KNMV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 2013. Handboek verzekeringen voor KNMV"

Transcriptie

1 Versie 2013 Handboek verzekeringen voor KNMV

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Verzekeringen ten behoeve van startlicentiehouders en monteurlicentiehouders tijdens wedstrijden/trainingen Ongevallenverzekering In geval van een ongeval Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van licentiehouders In geval van een aansprakelijkheidsschade Aanvullende ongevallenverzekering voor startlicentiehouders met de Nederlandse nationaliteit en officials van de KNMV Facultatieve dekking Facultatieve dekking Facultatieve dekking Facultatieve dekking Verzekeringen ten behoeve van organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d. en toeschouwers Ongevallen Officials en clubmedewerkers Toeschouwers In geval van een ongeval Aansprakelijkheidsverzekering In geval van een aansprakelijkheidsschade Optionele verzekeringsmogelijkheden voor organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d Evenementenverzekering Onkostendekking (basisdekking) Extreme weersomstandigheden (optioneel) Casco/Materialen verzekering (optioneel) Geldverzekering (optioneel) In geval van schade Overige risico s voor organisatoren Verzekerbare risico s Niet verzekerbare risico s Clubpakket KNMV Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering KGI Instructeurs Motorrijwielverzekering...18

3 1 Algemeen In verband met de door haar en onder haar auspiciën georganiseerde evenementen heeft de KNMV diverse collectieve verzekeringen afgesloten. In dit handboek wordt ieder bij een evenement betrokken groep personen afzonderlijk behandeld. Het is de intentie van de KNMV om zorg te dragen voor een verzekering met een basisdekking en afdekking van de risico s welke zich tijdens evenementen (wedstrijden, trainingen en overige motorgerelateerde evenementen) kunnen manifesteren. Sommige van deze dekkingen zijn (internationaal) verplicht onder de reglementen van FIM en UEM en om die reden als zodanig opgenomen in de afgesloten collectieve verzekeringen. De KNMV heeft gemeend er goed aan te doen licentiehouders de mogelijkheid te geven zich facultatief en individueel bij te verzekeren. Met ingang van 2011 zijn de basisuitkeringen bij overlijden en blijvende invaliditeit verhoogd naar respectievelijk 5.000,- en ,-. In dit handboek treft u in hoofdstuk 5 informatie aan over verzekerbare risico s voor organisatoren. Deze verzekeringen zijn niet collectief door de KNMV geregeld, maar zijn wel individueel verzekerbaar. In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op verzekeringen die niet direct betrekking hebben op een evenement. Het Clubpakket is voor verenigingen die allerlei activiteiten organiseren en besturen die mogelijke aanspraken die zij als bestuursleden kunnen lopen willen verzekeren. Belangrijk zijn niet alleen de voorwaarden en premies, maar vooral ook wat te doen in geval van schade. Om deze reden is per onderdeel duidelijk aangegeven welke acties ondernomen moeten worden om een goede en snelle schadeafwikkeling mogelijk te maken. De KNMV behoudt zich het recht voor de omschreven dekkingen te wijzigen. Pagina 1

4 2 Verzekeringen ten behoeve van startlicentiehouders en monteurlicentiehouders tijdens wedstrijden/trainingen Deelnemers aan een motorsportevenement lopen risico s. Het risico om een ongeluk te krijgen en hierbij lichamelijk letsel of materiële schade op te lopen zijn een van de belangrijkste aanwezige risico s. De KNMV heeft voor leden een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten. - Een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit bij eigen persoonlijk letsel (overlijden of blijvende invaliditeit) veroorzaakt door een ongeval. - Een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is voor als u schade aan anderen personen toebrengt zowel materieel als letselschade. Onderstaand worden de verzekeringen per soort nader belicht. 2.1 Ongevallenverzekering Algemene bepalingen De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit veroorzaakt door een ongeval tijdens een wedstrijd of training een KNMV lid overkomen. Tevens is er een aanvullende dekking voor medische kosten, repatriëring, ziekenvervoer en vervoer stoffelijk overschot in het buitenland. Deze dekkingen worden alleen vergoed indien de eigen ziektekosten verzekering hiervoor geen dekking biedt. Met betrekking tot de ongevallenverzekering gelden de volgende bepalingen: - blijvende invaliditeit zal in Nederland worden vastgesteld - Rubriek D, medische kosten, is alleen een secundaire dekking. Er is alleen een vergoeding indien de eigen ziektekosten verzekering hiervoor geen of te weinig dekking biedt. - Uitkeringen zullen als volgt geschieden: o Sub A aan: de echtgenoot/echtgenote resp. relatiepartner van verzekerde en bij afwezigheid van deze aan de kinderen van verzekerde en bij afwezigheid van deze aan de wettige erfgenamen van verzekerde o Sub B aan: de verzekerde(n) o Sub C aan: de verzekerde(n) o Sub D aan: de verzekerde(n) - Verzekerd zijn personen met een licentie tot de leeftijd van 80 jaar. Voor wat betreft de monteurs/helpers en sponsors van genoemde licentiehouders zijn zij verzekerd in de leeftijd van 17 tot 80 jaar. In het overzicht is iedere groep verzekerden per licentiesoort en soort wedstrijd gerubriceerd. De genoemde verzekerde bedragen gelden uitsluitend indien de deelnemer aan het evenement in het bezit is van de vereiste licentie. Pagina 2

5 Verzekerde bedragen per categorie; 1. Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse Nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK en WK licentiehouders, tot 80 jaar. Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel in België en Duitsland) die vallen onder auspiciën van de KNMV, de bij de KNMV aangesloten verenigingen, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging. Alsmede tijdens vrije trainingen op de daarvoor bestemde terreinen in Nederland. Tevens bestaat er dekking tijdens de deelname aan een van de 10 jaarlijkse Op-Stap-Dagen georganiseerd door de KNMV op de daarvoor bestemde circuits. Verzekerde bedragen per persoon; A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 100,-- voor ziekenhuisvervoer Voor Nationale, Euro-, Internationale-, EK- en WK-licentiehouders is tevens verzekerd; D CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) 2. Alle Euro-, Internationale-, EK en WK licentiehouders tot 80 jaar. Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen, niet meetellend voor het Europees of Wereld Kampioenschap die vallen onder de auspiciën van de UEM en/of FIM en als zodanig in de UEM en/of FIM kalender staan vermeld. Verzekerde bedragen per persoon; A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 100,-- voor ziekenhuisvervoer 3. Alle EK en WK licentiehouders Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen meetellend voor het Europees Kampioenschap en/of Wereld Kampioenschap. Verzekerde bedragen per persoon; A. CHF ,-- in geval van overlijden (EUR ,--) B. CHF ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit (EUR ,--) D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 100,-- voor ziekenhuisvervoer Pagina 3

6 4. Alle monteurs/helpers en van bovengenoemde licentiehouders Dekking tijdens wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder auspiciën van de KNMV, de FIM, de UEM, de bij de KNMV aangesloten verenigingen, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging, alsmede tijdens vrije trainingen binnen Geografisch Europa. Verzekerde bedragen per persoon; A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 100,-- in geval van medische kosten ten gevolge van een ongeval In geval van een ongeval Eventuele ongevallen dienen binnen 2x24 uur gemeld te worden bij de afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per aan Een ongeval met een dodelijke afloop dient direct telefonisch gemeld te worden bij de afdeling sport van de KMNV. Telefoonnummer Voor directe hulpverlening bij ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland dient er direct contact te worden opgenomen met de alarmcentrale: Europe Assistance Bel naar: + 31 (0) (dag en nacht bereikbaar) Vermeld: Polisnummer Naam verzekeraar: W.A. Hienfeld Pagina 4

7 2.2 Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van licentiehouders Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering is van kracht gedurende evenementen, trainingen e.d. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zaak en/of letselschade aan derden Verzekerde bedragen: EUR ,-- per aanspraak voor alle rubrieken tezamen. EUR ,- als maximum per verzekeringsjaar voor alle rubrieken tezamen Eigen risico s EUR 1.000,-- per aanspraak in geval van zaakschade EUR 5.000,-- per aanspraak voor personenschade Schade door Motorrijtuigen Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen waarvan startbewijs- en verzekeringsbewijshouders, en buitenlandse deelnemers gebruik maken op aangewezen terreinen in het kader van wedstrijden, trainingen en Op-Stap-Dagen, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van de KNMV. Uitgesloten blijven echter; - Schade aan andere motorrijtuigen welke deelnemen aan of bestemd zijn om deel te nemen aan de wedstrijden; - Schade aan de deelnemers waaronder te verstaan personen die zich in of op een aan de wedstrijd deelnemende motorrijtuig bevinden; - Schade aan het circuit of het uitgezette parcours, zoals wegdek, gras, bermen inclusief hetgeen zich daarop bevindt, tribunes, afscheidingen, hekken, etc. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekeraars geen vergoeding zullen verlenen voor schaden welke onder een elders lopende verzekering worden of dienen te worden vergoed. In deze gevallen zal het bij deze polis verzekerde bedrag worden verminderd met het verzekerde bedrag van de elders lopende verzekering en zal het aldus verminderde bedrag gelden als excedent van de elders lopende polis. Een eventueel eigen risico op een elders lopende verzekering zal niet door de onderhavige verzekering worden vergoed. De elders lopende verzekering zal te allen tijde prevaleren In geval van een aansprakelijkheidsschade Indien een licentiehouder aansprakelijk wordt gesteld door derden dan dient de licentiehouder deze aansprakelijkheid zo spoedig mogelijk te melden bij afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per De aansprakelijkstelling moet naar de KNMV gezonden worden waarbij er geen aansprakelijkheid erkend mag worden. Pagina 5

8 3 Aanvullende ongevallenverzekering voor startlicentiehouders met de Nederlandse nationaliteit en officials van de KNMV De genoemde facultatieve ongevallen dekkingen kunnen extra verzekerd worden, de verzekerde bedragen van de afgesloten facultatieve dekkingen zullen dus boven op de standaard dekking meeverzekerd worden. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor facultatieve tijdelijk arbeidsongeschiktheidsdekking. Zie hiervoor facultatieve dekking 4 en verder. Indien een KNMV lid van een van deze facultatieve verzekeringen gebruik wil maken dan zijn de premies op te vragen bij de KNMV. 3.1 Facultatieve dekking 1 Verzekerde(n): Alle Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking: Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel België en Duitsland) welke vallen onder auspiciën van de KNMV, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging, alsmede tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder de auspiciën van de UEM of de FIM, niet meetellend voor het Europees of Wereld Kampioenschap die vallen onder de auspiciën van de UEM en/of FIM en als zodanig op de UEM en/of FIM kalender staan vermeld. Verzekerde bedragen per persoon: A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer 3.2 Facultatieve dekking 2 Verzekerde(n): Alle Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking: Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel België en Duitsland) welke vallen onder auspiciën van de KNMV, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging, alsmede tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder de Pagina 6

9 auspiciën van de UEM of de FIM, niet meetellend voor het Europees of Wereld Kampioenschap die vallen onder de auspiciën van de UEM en/of FIM en als zodanig op de UEM en/of FIM kalender staan vermeld. Verzekerde bedragen per persoon voor personen vanaf 16 jaar, die de 80-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt: A. CHF ,-- in geval van overlijden (EUR ,--) B. CHF ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit (53.200,--) D. EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer Verzekerde bedragen per persoon voor personen tot 16 jaar: A. CHF 8.591,-- in geval van overlijden (EUR 5.000,--) B. CHF ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit (EUR ,--) D. EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer 3.3 Facultatieve dekking 3 Verzekerde(n): Alle Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking in Nederland: Tijdens vrije trainingen binnen Nederland uitsluitend op de daarvoor bestemde circuits. Verzekerde bedragen per persoon: A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer Dekking buiten Nederland: Tijdens vrije trainingen, wereldwijd. Verzekerde bedragen per persoon: A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer Ten aanzien van de vrije trainingen wereldwijd echter buiten Nederland geldt dat deze dagen altijd vooraf bij de KNMV aangemeld dienen te worden. In geval van schade dient verzekerde het bewijs te leveren dat hij op het moment van het ongeval bezig was met een vrije training. Pagina 7

10 3.4 Facultatieve dekking 4 Verzekerde(n): Alle Zelfstandigen die of licentiehouder zijn of de functie van official vervullen, mits Nederlands ingezetene, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld, en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking in Nederland: Tijdens wedstrijden en daaraan voorafgaande trainingen binnen Nederland en tijdens vrije trainingen binnen Nederland uitsluitend op de daarvoor bestemde terreinen. Verzekerd bedrag per persoon: Optie A. EUR 250,-- Per week bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. Uitkeringsduur maximaal 52 weken, eigen risico termijn bedraagt 2 maanden. Optie B. EUR 500,-- Per week bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. Uitkeringsduur maximaal 52 weken, eigen risico termijn bedraagt 2 maanden. Ten aanzien van de geboden dekking facultatieve dekking 4 bestaat een mogelijkheid om de geboden facultatieve dekking eveneens van kracht te laten zijn tijdens wedstrijden en daaraan voorafgaande trainingen en tijdens vrije trainingen over de gehele wereld. Ten aanzien van deze dekking wordt bepaald dat: De dekking in gaat na 2 maanden vanaf het moment dat verzekerde zich onder behandeling heeft gesteld bij een arts in Nederland en de schade heeft aangemeld. Gedurende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid dient verzekerde zich in Nederland te bevinden en zal verzekerde en opgave verstrekken van zijn verblijfadres in Nederland. Pagina 8

11 4 Verzekeringen ten behoeve van organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d. en toeschouwers Voor evenementen/wedstrijden in Nederland (incidenteel in België en Duitsland) georganiseerd door of onder auspiciën van de KNMV zijn naast de bovengenoemde verzekering voor de deelnemers ook een ongevallenverzekering ten behoeve van officials, medewerkers van organisatoren en toeschouwers en een aansprakelijkheidsverzekering collectief afgesloten. 4.1 Ongevallen Officials en clubmedewerkers Alle officials en clubmedewerkers die zijn vermeld in de club medewerkerlijst, waaronder tevens worden verstaan de aanwezige politie, brandweer, militairen en medische staf (EHBO, Rode Kruis e.d.) tijdens hun verblijf op de terreinen waar de wedstrijden/trainingen worden gehouden gedurende de dagen die benodigd zijn voor de op- en afbouw en het keuren van het circuit, alsmede tijdens de wedstrijddag(en) en de trainingsdag(en). Tijdens de wedstrijddag(en) en trainingsdag(en) is de dekking van kracht vanaf de eerste dag van de wedstrijd/bijbehorende training (incl. machinekeuring) te 0.00 uur en eindigt op de laatste wedstrijddag te uur. De volgende verzekerde bedragen zijn van toepassing; A. EUR ,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 1.500,-- in geval van medische kosten Onder deze verzekering vallen onder andere de volgende medewerkers; - International Jury - Tolk - KNMV-Commissieleden - Algemeen Wedstrijdleider - Technisch Wedstrijdleider - Starter en hulpstarter - Tijdwaarnemers en overige officials tijdwaarneming - Perscommissaris - Commissie brandstofvoorziening en brandstofkeuring - Commissaris Wedstrijdfinanciën - Technische commissarissen - Baan- en bochtencommissarissen (baanofficials) - Commissaris rennerskwartier - Speaker - Secretaris wedstrijdbureau - Leden van de regelingscommissie van de wedstrijd - Politie - Brandweer - Militairen - Medische staf (dokters, EHBO, Rode Kruis, enz.) Er dient een complete lijst aanwezig te zijn van alle club- en externe medewerkers. Pagina 9

12 4.1.2 Toeschouwers Alle toeschouwers bij wedstrijden in Nederland georganiseerd door of onder auspiciën van de KNMV. Uitsluitend op het voor het publiek toegelaten gedeelte van de terreinen waar de wedstrijden worden gehouden, vanaf het tijdstip waarop de terreinen voor het publiek worden opengesteld tot het tijdstip waarop zij voor het publiek worden gesloten en wel uitsluitend voor ongevallen, welke voortvloeien uit aanrijdingen en/of botsingen met motorrijtuigen, welke aan de wedstrijden deelnemen, resp. voortvloeien uit gehele of gedeeltelijk instorting van tribunes of andere opstallen. De volgende verzekerde bedragen zijn van toepassing; A. EUR 2.500,-- in geval van overlijden B. EUR 7.000,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 500,-- in geval van medische kosten In geval van een ongeval Eventuele ongevallen dienen binnen 2x24 uur gemeld te worden bij de afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per Een ongeval met een dodelijke afloop dient direct telefonisch gemeld te worden bij de afdeling sport van de KNMV. Telefoonnummer Voor directe hulpverlening ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland dient er direct contact te worden opgenomen met de alarmcentrale: Europe Assistance Bel naar: + 31 (0) (dag en nacht bereikbaar) Vermeld: Polisnummer Naam verzekeraar: W.A. Hienfeld Pagina 10

13 4.2 Aansprakelijkheidsverzekering Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert de aansprakelijkheid van de KNMV voor door derden geleden schade inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid waaronder onder meer mede zijn begrepen de contractuele aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid. Hoe werkt de aansprakelijkheidsverzekering? De verzekering vergoedt de schade van door derden geleden zaak- en/of personenschade. Ook afhandeling van de schade namens de verzekerde en de kosten van verweer en rechtsbijstand zijn verzekerd, zelfs als u achteraf niet aansprakelijk blijkt te zijn. De verzekering is onder meer van kracht gedurende evenementen, trainingen en dergelijke en dekt de aansprakelijkheid van de organisatie voor zaak en/of letselschade aan derden. In welke gevallen zou u een beroep kunnen doen op deze verzekering? Onderstaand treft u enige voorbeelden aan waarbij een mogelijk beroep zou kunnen worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering*: Een coureur vliegt uit de bocht en rijdt het publiek in. Hierdoor heeft een toeschouwer letsel opgelopen. De schade aan de toeschouwer is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Een vlaggenist/baancommissaris wordt aangereden op de baan door een coureur en raakt gewond. De schade die de vlaggenist heeft opgelopen is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Een coureur verliest de macht over het stuur en komt buiten de baan terecht. De motor komt tot stilstand tegen een auto. De schade aan de auto is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering. *De bovengenoemde voorbeelden zijn ter illustratie. Aan de bovenstaande voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u aansprakelijk wordt gesteld dan zal de schade overeenkomstig de polisvoorwaarden van polisnummer V in behandeling worden genomen. Verzekerde bedragen: EUR ,-- per aanspraak voor alle rubrieken tezamen. EUR ,- als maximum per verzekeringsjaar voor alle rubrieken tezamen Eigen risico s EUR 1.000,-- per aanspraak in geval van zaakschade. EUR 5.000,-- per aanspraak voor personenschade. Pagina 11

14 Schade door Motorrijtuigen Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen waarvan startbewijs- en verzekeringsbewijshouders, en buitenlandse deelnemers gebruik maken op aangewezen terreinen in het kader van wedstrijden en trainingen, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van de KNMV. Uitgesloten blijven echter; - Schade aan andere motorrijtuigen welke deelnemen aan of bestemd zijn om deel te nemen aan de wedstrijden; - Schade aan de deelnemers waaronder te verstaan personen die zich in of op het aan de wedstrijd deelnemende motorrijtuig bevinden; - Schade aan het circuit of het uitgezette parcours, zoals wegdek, gras, bermen inclusief hetgeen zich daarop bevindt, tribunes, afscheidingen, hekken, etc. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekeraars geen vergoeding zullen verlenen voor schaden welke onder een elders lopende verzekering worden of dienen te worden vergoed. In deze gevallen zal het bij deze polis verzekerde bedrag worden verminderd met het verzekerde bedrag van de elders lopende verzekering en zal het aldus verminderde bedrag gelden als excedent van de elders lopende polis. Een eventueel eigen risico op een elders lopende verzekering zal niet door de onderhavige verzekering worden vergoed. De elders lopende verzekering zal te allen tijde prevaleren. Opzicht Tevens is meeverzekerd schade aan, door derden om niet ter beschikking gestelde jurybussen, caravans e.d., welke ten behoeve van de organisatie aanwezig zijn, tot maximaal EUR 4.537,-- per aanspraak mits de betreffende objecten redelijk zijn beschermd In geval van een aansprakelijkheidsschade Indien een licentiehouder aansprakelijk wordt gesteld door derden dan dient de licentiehouder deze aansprakelijkheid zo spoedig mogelijk te melden bij afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per De aansprakelijkstelling moet naar de KNMV gezonden worden waarbij er geen aansprakelijkheid erkend mag worden. Bepalend voor het niet aansprakelijk gesteld kunnen worden is dat de organisator van een evenement er voor zorgt dat de normen die voor het evenement van toepassing zijn ook volledig gerealiseerd zijn, met in het bijzonder de veiligheid van de toeschouwer. Pagina 12

15 5 Optionele verzekeringsmogelijkheden voor organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d. Naast de risico s waarvoor deze collectieve verzekeringen dekking bieden zijn er nog andere financiële risico s te benoemen waar de organisatie van een evenement mee te maken kan krijgen zoals; Afgelasting Uitstellen Onderbreken Voortijdige beëindiging Daarnaast zijn er ook de risico s welke zich meer concentreren op ingehuurd materiaal. Zoals bijvoorbeeld het huren van heftrucks, shovels, tribunes, catering etc. Aangezien er op de aansprakelijkheidsverzekering een beperkte dekking is voor ingehuurd materiaal en de voorwaarden van verhuur ook vrij beperkt zijn is dit risico aanwezig en eventueel mee te verzekeren op een evenementenverzekering. Onderstaand worden de verzekeringen per soort nader belicht. 5.1 Evenementenverzekering Tijdens het evenement zijn er voor de organisator risico s die financiële gevolgen kunnen hebben. Een evenementenverzekering dekt standaard de onkosten. Deze dekking is aan te vullen met een aantal aanvullende dekkingen welke onderstaand nader worden belicht. Indien de organisatie in deze verzekeringsdekking is geïnteresseerd dan kunnen wij geheel vrijblijvend een verzekeringsvoorstel aanbieden. Graag ontvangen wij het aanvraagformulier als in de bijlage opgenomen volledig ingevuld retour dan zullen wij zo spoedig mogelijk een voorstel aanbieden Onkostendekking (basisdekking) Met deze basisdekking bent u verzekerd voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of eventueel nog verschuldigd zijn, als buiten de wil van de organisatie het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast. Hieronder valt ook het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen, het afkondigen van Nationale rouw of het niet kunnen doorgaan van het evenement door een grote ramp in Nederland. Er is bij deze basisdekking geen eigen risico. De kosten van het evenement (zoals bijvoorbeeld, huur van de locatie, catering, muziek, bewaking en vergunning) als nader omschreven in de kostenbegroting worden als verzekerde som beschouwd. De premie wordt berekend over het verzekerde bedrag en is gemiddeld 1% bij een maximale verzekerde som van EUR ,--. Pagina 13

16 5.1.2 Extreme weersomstandigheden (optioneel) Met deze dekking bent u verzekerd als het evenement niet door kan gaan, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd moet worden door weersomstandigheden zoals zware windstoten, stortregens of storm. Extreme weersomstandigheden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen. De criteria zijn: Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aanhoudt. Neerslag in de vorm van regen, hagel en/of sneeuw gevallen in de dekkingsperiode, die de voor de dekkingsperiode geldende (maximale) hoeveelheid te boven gaat; Neerslag van meer dan 25 mm per uur. Windstoten met windgemiddelde snelheid over 10 minuten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort). Een lokale/regionale kortstondige weersconditie waarbij stortregens en/of zware windstoten plaatsvinden. De minimale windkracht is 8 Beaufort. Hierbij is de vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult, dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement bevindt, bindend. Kiest u voor deze optie, dan geldt de voorwaarde dat de verzekering uiterlijjk 10 dagen voor het evenement moet worden afgesloten. Premietoeslag van 1% van het totaalbedrag van de begroting van het evenement Casco/Materialen verzekering (optioneel) Deze verzekering geeft dekking voor het verlies en/of schade aan roerende zaken waarvoor de organisator van het evenement verantwoordelijk is zoals bijvoorbeeld; - licht- en geluidsinstallatie - tenten - meubilair - overige roerende zaken die voor rekening en risico van de organisator op de locatie aanwezig zijn. Een specificatie van de aanschafwaarde van de te verzekeren zaken is vereist. Verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken is, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, verzekerd. Bij de uitgebreide waardevolle objectendekking is het eigen risico EUR 250,- Het premietarief is 2 o/oo over zaken die zich binnen bevinden en 4 o/oo voor zaken die zich buiten bevinden, en wordt berekend over het totaalbedrag van waarden van de verzekerde zaken Geldverzekering (optioneel) Deze verzekering dekt het verlies van geld waarvoor de organisatie verantwoordelijk is, tijden verblijf op de locatie van het evenement, bij de bank of tijdens vervoer. Het premietarief is 3 o/oo per dat over het maximaal te verzekeren bedrag In geval van schade Mocht er een schade zijn die onder de evenementenverzekering valt dan staan onze medewerkers u terzijde om deze adequaat af te wikkelen. De schade wordt snel en effectief afgehandeld, dankzij een goede samenwerking tussen Aon, schade-experts en verzekeraars. Pagina 14

17 5.2 Overige risico s voor organisatoren Verzekerbare risico s Andere risico s die een organisator van een motorsport evenement loopt kan zijn dat hij persoonlijk door een derde aansprakelijk wordt gesteld in zijn hoedanigheid van bestuurder van een vereniging. Het betreft hier hoofdelijke aansprakelijkheid. Met andere woorden, elke bestuurder kan in persoon en in privé aansprakelijk gesteld worden voor financiële schade geleden door een derde, ook al is die derde benadeeld door een ander bestuurslid. Daarom wordt geadviseerd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kan via Niet verzekerbare risico s Niet alle risico s die de organisatie loopt zijn af te dekken door middel van een verzekering. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het niet doorgaan van een evenement door het ontbreken van de vereiste vergunningen Het ontbreken van voldoende financiële middelen Afzeggen van publiekstrekkers Mislopen van sponsorgelden Pagina 15

18 6 Clubpakket KNMV Het Clubpakket KNMV is door Aon in samenwerking met de KNMV speciaal ontwikkeld voor motorverenigingen en stichtingen. Alle verzekeringen in het pakket kunnen op vrijwillige basis worden afgesloten. Op deze manier kan de verzekeringsportefeuille geheel worden afgestemd op de specifieke situatie en behoeftes van de club. Het Clubpakket KNMV bevat drie verzekeringen: aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen. 6.1 Aansprakelijkheidsverzekering Als de club geen eigen WA-verzekering heeft, dan is zij niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. Uw vereniging kan voor allerlei zaken aansprakelijk worden gesteld, door leden, bezoekers, leveranciers of vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering kan uiteraard niet voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld, maar reduceert wel de financiële risico's. Dekking Vergoed wordt per aanspraak voor alle verzekerden: de schade kosten van verweer en rechtsbijstand kosten ter voorkoming of vermindering van schade Dekkingsgebied geheel Europa Belangrijke uitsluitingen schade toegebracht met of door motorrijtuig zaken onder opzicht opzet wedstrijdrisico Verzekerde bedragen Maximaal verzekerd bedrag per aanspraak: EUR ,- Maximaal verzekerd bedrag per jaar: EUR ,- Premie De premie per lid per jaar bedraagt : EUR 0,90 (de minimumpremie is EUR 100,-) Het eigen risico per aanspraak bedraagt : EUR 159,- 6.2 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Hoewel bestuurders en toezichthouders zich maximaal inzetten voor hun club kunnen er toch fouten insluipen. Fouten waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt dat bestuurders en toezichthouders persoonlijk te maken krijgen met claims, proceskosten enzovoorts. Pagina 16

19 Belangrijke uitsluitingen: opzet verontreiniging boetes beroepsaansprakelijkheid Verzekerd bedrag Er kan gekozen worden uit de volgende bedragen: EUR ,-, EUR ,- of EUR ,- Premie Afhankelijk van het balanstotaal van de club en het verzekerd bedrag kan de premie variëren van: minimaal EUR 73,33 tot maximaal EUR 240,- 6.3 Ongevallenverzekering Wanneer een van uw leden tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de club of tijdens een clubtoer een ongeluk krijgt en daardoor blijvend invalide raakt of overlijdt, ontvangt deze persoon of zijn nabestaande een uitkering. De vereniging geeft hiermee het signaal af, dat zij zich verantwoordelijk voelt voor haar leden. Het is een bewijs van professionaliteit. Belangrijke uitsluitingen: opzet roekeloosheid misdrijf vechtpartijen beroepssport Verzekerde bedragen Rubriek A overlijden: EUR Rubriek B blijvende invaliditeit: EUR Premie De premie per lid per jaar bedraagt : EUR 0,89 Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. AANVRAGEN Voor het aanvragen van één of meer verzekeringen maakt u gebruik van het aanvraagformulier Clubpakket KNMV. U vindt dit formulier op Neem voor meer informatie of advies contact op met de Klantenservice van Aon, tel of via Pagina 17

20 7 KGI Instructeurs Een KGI instructeur kan zijn eigen motorrijwiel, en dus zakelijk gebruik, verzekeren via de KNMV Verzekeringen. Hieronder de toelichtingeisen en de belangrijkste aspecten. 7.1 Motorrijwielverzekering De rijschool-instructeur/eigenaar gelieerd aan de KNMV (KNMV Gediplomeerd Instructeur) kan zijn eigen motorverzekering aanvragen. Dekking Motorverzekering richtlijn van 25% toeslag opname clausule 002 (rijlesclausule), Zie hiervoor Polisvoorwaarden Motorrijwielverzekeringen KNMV bij aanvraag van meerdere motoren en/of auto's kan aanvraag plaatsvinden op basis van een special limit bij KNMV Verzekeringen eigen risico bedraagt EUR 110,- per gebeurtenis voor WA eigen risico bedraagt EUR 220,- per gebeurtenis voor Casco aanvraag eigen verzekering op basis gebruik hoofdzakelijk woon/werk AANVRAGEN Voor het aanvragen van de verzekering kunt u contact opnemen met KNMV Verzekeringen, de heer J. (Joop) Lammers van Aon, tel of via Pagina 18

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland VERZEKERINGEN Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 5 3. Veel gestelde vragen over verzekeringen 7 4. Praktijkvoorbeelden met

Nadere informatie

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. KNSB VERZEKERINGEN 2015-2016 Inleiding De KNSB heeft ervoor gekozen om voor haar individuele leden, vereniging/stichtingen, en gewesten kwalitatief hoogwaardig en voordelige verzekeringen aan te bieden.

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening 14 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Kruidvat Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 5000K

Kruidvat Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 5000K Kruidvat Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 5000K Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 3 Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening 9 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid 9 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 60-5624-10 H Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Motor- en scooterverzekering (FMS 1101)

Motor- en scooterverzekering (FMS 1101) Motor- en scooterverzekering (FMS 1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014

PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER. Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 PAKKETPOLIS PEUGEOT ASSURANCE BUSINESS STER Verzekeringsvoorwaarden PBS 2014 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen Art.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN OHRA AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN OHRA AUTOVERZEKERING POSTBUS 40000, 6603 GA ARNHEM - RIJKSWEG WEST 2 - TEL (026) 400 46 49 - FAX (026) 400 94 04 POLISVOORWAARDEN OHRA AUTOVERZEKERING Geldig vanaf 1 april 2001 De Polisvowwaarden OHRA Autoverzekering vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag 2 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Evenementenverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekeringen MRZ07-BP

Motorrijtuigverzekeringen MRZ07-BP Motorrijtuigverzekeringen MRZ07-BP Verzekeringsvoorwaarden De MRZ07-BP voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie

Topcar motorrijtuigen MRTC06

Topcar motorrijtuigen MRTC06 Topcar motorrijtuigen MRTC06 Voorwaarden De MRTC06 voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen inzittenden, schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motor 2012

Bijzondere voorwaarden Motor 2012 Bijzondere voorwaarden Motor 2012 Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de algemene voorwaarden Bij strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene

Nadere informatie

Verzekeringshandleiding voor de locatie

Verzekeringshandleiding voor de locatie Verzekeringshandleiding voor de locatie Inhoudsopgave Inleiding + contactgegevens 3 Gebouwenverzekering 4 Kassenverzekering 6 Inventarisverzekering 7 Levende have 9 WA-verzekering 9 Evenementen en de verzekering

Nadere informatie

DSM Insurances B.V. Aanvullend Pakket Private lease (PPL 04 15)

DSM Insurances B.V. Aanvullend Pakket Private lease (PPL 04 15) DSM Insurances B.V. Aanvullend Pakket Private lease (PPL 04 15) WAM-Excess dekking Deze dekking is additioneel en volgt de verplichte WAM dekking via de lease maatschappij. Van dekking is uitgesloten schade

Nadere informatie

Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015

Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Geachte coach, trainer, speler/speelster en ouder/verzorger, Naar aanleiding van een lopende discussie binnen onze vereniging willen we vanuit het

Nadere informatie

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2 Biezenvijver ALGEMENE 7 VOORWAARDEN 3297 GK Hoeksche Puttershoek Waard Garagepolis T 078 676 MODEL 90 00 F 078 676 A 03.5.04 90 01 A ING Bank Postbus INHOUD 67.47.28.491 5621 KvK nr. 3297 51928116 ZG Puttershoek

Nadere informatie