Versie Handboek verzekeringen voor KNMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 2013. Handboek verzekeringen voor KNMV"

Transcriptie

1 Versie 2013 Handboek verzekeringen voor KNMV

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Verzekeringen ten behoeve van startlicentiehouders en monteurlicentiehouders tijdens wedstrijden/trainingen Ongevallenverzekering In geval van een ongeval Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van licentiehouders In geval van een aansprakelijkheidsschade Aanvullende ongevallenverzekering voor startlicentiehouders met de Nederlandse nationaliteit en officials van de KNMV Facultatieve dekking Facultatieve dekking Facultatieve dekking Facultatieve dekking Verzekeringen ten behoeve van organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d. en toeschouwers Ongevallen Officials en clubmedewerkers Toeschouwers In geval van een ongeval Aansprakelijkheidsverzekering In geval van een aansprakelijkheidsschade Optionele verzekeringsmogelijkheden voor organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d Evenementenverzekering Onkostendekking (basisdekking) Extreme weersomstandigheden (optioneel) Casco/Materialen verzekering (optioneel) Geldverzekering (optioneel) In geval van schade Overige risico s voor organisatoren Verzekerbare risico s Niet verzekerbare risico s Clubpakket KNMV Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering KGI Instructeurs Motorrijwielverzekering...18

3 1 Algemeen In verband met de door haar en onder haar auspiciën georganiseerde evenementen heeft de KNMV diverse collectieve verzekeringen afgesloten. In dit handboek wordt ieder bij een evenement betrokken groep personen afzonderlijk behandeld. Het is de intentie van de KNMV om zorg te dragen voor een verzekering met een basisdekking en afdekking van de risico s welke zich tijdens evenementen (wedstrijden, trainingen en overige motorgerelateerde evenementen) kunnen manifesteren. Sommige van deze dekkingen zijn (internationaal) verplicht onder de reglementen van FIM en UEM en om die reden als zodanig opgenomen in de afgesloten collectieve verzekeringen. De KNMV heeft gemeend er goed aan te doen licentiehouders de mogelijkheid te geven zich facultatief en individueel bij te verzekeren. Met ingang van 2011 zijn de basisuitkeringen bij overlijden en blijvende invaliditeit verhoogd naar respectievelijk 5.000,- en ,-. In dit handboek treft u in hoofdstuk 5 informatie aan over verzekerbare risico s voor organisatoren. Deze verzekeringen zijn niet collectief door de KNMV geregeld, maar zijn wel individueel verzekerbaar. In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op verzekeringen die niet direct betrekking hebben op een evenement. Het Clubpakket is voor verenigingen die allerlei activiteiten organiseren en besturen die mogelijke aanspraken die zij als bestuursleden kunnen lopen willen verzekeren. Belangrijk zijn niet alleen de voorwaarden en premies, maar vooral ook wat te doen in geval van schade. Om deze reden is per onderdeel duidelijk aangegeven welke acties ondernomen moeten worden om een goede en snelle schadeafwikkeling mogelijk te maken. De KNMV behoudt zich het recht voor de omschreven dekkingen te wijzigen. Pagina 1

4 2 Verzekeringen ten behoeve van startlicentiehouders en monteurlicentiehouders tijdens wedstrijden/trainingen Deelnemers aan een motorsportevenement lopen risico s. Het risico om een ongeluk te krijgen en hierbij lichamelijk letsel of materiële schade op te lopen zijn een van de belangrijkste aanwezige risico s. De KNMV heeft voor leden een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten. - Een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit bij eigen persoonlijk letsel (overlijden of blijvende invaliditeit) veroorzaakt door een ongeval. - Een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is voor als u schade aan anderen personen toebrengt zowel materieel als letselschade. Onderstaand worden de verzekeringen per soort nader belicht. 2.1 Ongevallenverzekering Algemene bepalingen De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit veroorzaakt door een ongeval tijdens een wedstrijd of training een KNMV lid overkomen. Tevens is er een aanvullende dekking voor medische kosten, repatriëring, ziekenvervoer en vervoer stoffelijk overschot in het buitenland. Deze dekkingen worden alleen vergoed indien de eigen ziektekosten verzekering hiervoor geen dekking biedt. Met betrekking tot de ongevallenverzekering gelden de volgende bepalingen: - blijvende invaliditeit zal in Nederland worden vastgesteld - Rubriek D, medische kosten, is alleen een secundaire dekking. Er is alleen een vergoeding indien de eigen ziektekosten verzekering hiervoor geen of te weinig dekking biedt. - Uitkeringen zullen als volgt geschieden: o Sub A aan: de echtgenoot/echtgenote resp. relatiepartner van verzekerde en bij afwezigheid van deze aan de kinderen van verzekerde en bij afwezigheid van deze aan de wettige erfgenamen van verzekerde o Sub B aan: de verzekerde(n) o Sub C aan: de verzekerde(n) o Sub D aan: de verzekerde(n) - Verzekerd zijn personen met een licentie tot de leeftijd van 80 jaar. Voor wat betreft de monteurs/helpers en sponsors van genoemde licentiehouders zijn zij verzekerd in de leeftijd van 17 tot 80 jaar. In het overzicht is iedere groep verzekerden per licentiesoort en soort wedstrijd gerubriceerd. De genoemde verzekerde bedragen gelden uitsluitend indien de deelnemer aan het evenement in het bezit is van de vereiste licentie. Pagina 2

5 Verzekerde bedragen per categorie; 1. Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse Nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK en WK licentiehouders, tot 80 jaar. Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel in België en Duitsland) die vallen onder auspiciën van de KNMV, de bij de KNMV aangesloten verenigingen, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging. Alsmede tijdens vrije trainingen op de daarvoor bestemde terreinen in Nederland. Tevens bestaat er dekking tijdens de deelname aan een van de 10 jaarlijkse Op-Stap-Dagen georganiseerd door de KNMV op de daarvoor bestemde circuits. Verzekerde bedragen per persoon; A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 100,-- voor ziekenhuisvervoer Voor Nationale, Euro-, Internationale-, EK- en WK-licentiehouders is tevens verzekerd; D CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) 2. Alle Euro-, Internationale-, EK en WK licentiehouders tot 80 jaar. Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen, niet meetellend voor het Europees of Wereld Kampioenschap die vallen onder de auspiciën van de UEM en/of FIM en als zodanig in de UEM en/of FIM kalender staan vermeld. Verzekerde bedragen per persoon; A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 100,-- voor ziekenhuisvervoer 3. Alle EK en WK licentiehouders Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen meetellend voor het Europees Kampioenschap en/of Wereld Kampioenschap. Verzekerde bedragen per persoon; A. CHF ,-- in geval van overlijden (EUR ,--) B. CHF ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit (EUR ,--) D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 100,-- voor ziekenhuisvervoer Pagina 3

6 4. Alle monteurs/helpers en van bovengenoemde licentiehouders Dekking tijdens wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder auspiciën van de KNMV, de FIM, de UEM, de bij de KNMV aangesloten verenigingen, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging, alsmede tijdens vrije trainingen binnen Geografisch Europa. Verzekerde bedragen per persoon; A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 100,-- in geval van medische kosten ten gevolge van een ongeval In geval van een ongeval Eventuele ongevallen dienen binnen 2x24 uur gemeld te worden bij de afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per aan Een ongeval met een dodelijke afloop dient direct telefonisch gemeld te worden bij de afdeling sport van de KMNV. Telefoonnummer Voor directe hulpverlening bij ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland dient er direct contact te worden opgenomen met de alarmcentrale: Europe Assistance Bel naar: + 31 (0) (dag en nacht bereikbaar) Vermeld: Polisnummer Naam verzekeraar: W.A. Hienfeld Pagina 4

7 2.2 Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van licentiehouders Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering is van kracht gedurende evenementen, trainingen e.d. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zaak en/of letselschade aan derden Verzekerde bedragen: EUR ,-- per aanspraak voor alle rubrieken tezamen. EUR ,- als maximum per verzekeringsjaar voor alle rubrieken tezamen Eigen risico s EUR 1.000,-- per aanspraak in geval van zaakschade EUR 5.000,-- per aanspraak voor personenschade Schade door Motorrijtuigen Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen waarvan startbewijs- en verzekeringsbewijshouders, en buitenlandse deelnemers gebruik maken op aangewezen terreinen in het kader van wedstrijden, trainingen en Op-Stap-Dagen, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van de KNMV. Uitgesloten blijven echter; - Schade aan andere motorrijtuigen welke deelnemen aan of bestemd zijn om deel te nemen aan de wedstrijden; - Schade aan de deelnemers waaronder te verstaan personen die zich in of op een aan de wedstrijd deelnemende motorrijtuig bevinden; - Schade aan het circuit of het uitgezette parcours, zoals wegdek, gras, bermen inclusief hetgeen zich daarop bevindt, tribunes, afscheidingen, hekken, etc. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekeraars geen vergoeding zullen verlenen voor schaden welke onder een elders lopende verzekering worden of dienen te worden vergoed. In deze gevallen zal het bij deze polis verzekerde bedrag worden verminderd met het verzekerde bedrag van de elders lopende verzekering en zal het aldus verminderde bedrag gelden als excedent van de elders lopende polis. Een eventueel eigen risico op een elders lopende verzekering zal niet door de onderhavige verzekering worden vergoed. De elders lopende verzekering zal te allen tijde prevaleren In geval van een aansprakelijkheidsschade Indien een licentiehouder aansprakelijk wordt gesteld door derden dan dient de licentiehouder deze aansprakelijkheid zo spoedig mogelijk te melden bij afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per De aansprakelijkstelling moet naar de KNMV gezonden worden waarbij er geen aansprakelijkheid erkend mag worden. Pagina 5

8 3 Aanvullende ongevallenverzekering voor startlicentiehouders met de Nederlandse nationaliteit en officials van de KNMV De genoemde facultatieve ongevallen dekkingen kunnen extra verzekerd worden, de verzekerde bedragen van de afgesloten facultatieve dekkingen zullen dus boven op de standaard dekking meeverzekerd worden. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor facultatieve tijdelijk arbeidsongeschiktheidsdekking. Zie hiervoor facultatieve dekking 4 en verder. Indien een KNMV lid van een van deze facultatieve verzekeringen gebruik wil maken dan zijn de premies op te vragen bij de KNMV. 3.1 Facultatieve dekking 1 Verzekerde(n): Alle Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking: Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel België en Duitsland) welke vallen onder auspiciën van de KNMV, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging, alsmede tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder de auspiciën van de UEM of de FIM, niet meetellend voor het Europees of Wereld Kampioenschap die vallen onder de auspiciën van de UEM en/of FIM en als zodanig op de UEM en/of FIM kalender staan vermeld. Verzekerde bedragen per persoon: A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer 3.2 Facultatieve dekking 2 Verzekerde(n): Alle Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking: Tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel België en Duitsland) welke vallen onder auspiciën van de KNMV, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging, alsmede tijdens deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder de Pagina 6

9 auspiciën van de UEM of de FIM, niet meetellend voor het Europees of Wereld Kampioenschap die vallen onder de auspiciën van de UEM en/of FIM en als zodanig op de UEM en/of FIM kalender staan vermeld. Verzekerde bedragen per persoon voor personen vanaf 16 jaar, die de 80-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt: A. CHF ,-- in geval van overlijden (EUR ,--) B. CHF ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit (53.200,--) D. EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer Verzekerde bedragen per persoon voor personen tot 16 jaar: A. CHF 8.591,-- in geval van overlijden (EUR 5.000,--) B. CHF ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit (EUR ,--) D. EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer 3.3 Facultatieve dekking 3 Verzekerde(n): Alle Nationale licentiehouders (inclusief districtlicentiehouders mits Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking in Nederland: Tijdens vrije trainingen binnen Nederland uitsluitend op de daarvoor bestemde circuits. Verzekerde bedragen per persoon: A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer Dekking buiten Nederland: Tijdens vrije trainingen, wereldwijd. Verzekerde bedragen per persoon: A. EUR 5.000,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. CHF ,-- voor medische kosten en repatriëringkosten (EUR ,--) CHF ,-- voor vervoer stoffelijk overschot (EUR 5.820,--) EUR 400,-- in geval van ziekenhuisvervoer Ten aanzien van de vrije trainingen wereldwijd echter buiten Nederland geldt dat deze dagen altijd vooraf bij de KNMV aangemeld dienen te worden. In geval van schade dient verzekerde het bewijs te leveren dat hij op het moment van het ongeval bezig was met een vrije training. Pagina 7

10 3.4 Facultatieve dekking 4 Verzekerde(n): Alle Zelfstandigen die of licentiehouder zijn of de functie van official vervullen, mits Nederlands ingezetene, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld, en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van verzekeringnemer. Dekking in Nederland: Tijdens wedstrijden en daaraan voorafgaande trainingen binnen Nederland en tijdens vrije trainingen binnen Nederland uitsluitend op de daarvoor bestemde terreinen. Verzekerd bedrag per persoon: Optie A. EUR 250,-- Per week bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. Uitkeringsduur maximaal 52 weken, eigen risico termijn bedraagt 2 maanden. Optie B. EUR 500,-- Per week bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. Uitkeringsduur maximaal 52 weken, eigen risico termijn bedraagt 2 maanden. Ten aanzien van de geboden dekking facultatieve dekking 4 bestaat een mogelijkheid om de geboden facultatieve dekking eveneens van kracht te laten zijn tijdens wedstrijden en daaraan voorafgaande trainingen en tijdens vrije trainingen over de gehele wereld. Ten aanzien van deze dekking wordt bepaald dat: De dekking in gaat na 2 maanden vanaf het moment dat verzekerde zich onder behandeling heeft gesteld bij een arts in Nederland en de schade heeft aangemeld. Gedurende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid dient verzekerde zich in Nederland te bevinden en zal verzekerde en opgave verstrekken van zijn verblijfadres in Nederland. Pagina 8

11 4 Verzekeringen ten behoeve van organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d. en toeschouwers Voor evenementen/wedstrijden in Nederland (incidenteel in België en Duitsland) georganiseerd door of onder auspiciën van de KNMV zijn naast de bovengenoemde verzekering voor de deelnemers ook een ongevallenverzekering ten behoeve van officials, medewerkers van organisatoren en toeschouwers en een aansprakelijkheidsverzekering collectief afgesloten. 4.1 Ongevallen Officials en clubmedewerkers Alle officials en clubmedewerkers die zijn vermeld in de club medewerkerlijst, waaronder tevens worden verstaan de aanwezige politie, brandweer, militairen en medische staf (EHBO, Rode Kruis e.d.) tijdens hun verblijf op de terreinen waar de wedstrijden/trainingen worden gehouden gedurende de dagen die benodigd zijn voor de op- en afbouw en het keuren van het circuit, alsmede tijdens de wedstrijddag(en) en de trainingsdag(en). Tijdens de wedstrijddag(en) en trainingsdag(en) is de dekking van kracht vanaf de eerste dag van de wedstrijd/bijbehorende training (incl. machinekeuring) te 0.00 uur en eindigt op de laatste wedstrijddag te uur. De volgende verzekerde bedragen zijn van toepassing; A. EUR ,-- in geval van overlijden B. EUR ,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 1.500,-- in geval van medische kosten Onder deze verzekering vallen onder andere de volgende medewerkers; - International Jury - Tolk - KNMV-Commissieleden - Algemeen Wedstrijdleider - Technisch Wedstrijdleider - Starter en hulpstarter - Tijdwaarnemers en overige officials tijdwaarneming - Perscommissaris - Commissie brandstofvoorziening en brandstofkeuring - Commissaris Wedstrijdfinanciën - Technische commissarissen - Baan- en bochtencommissarissen (baanofficials) - Commissaris rennerskwartier - Speaker - Secretaris wedstrijdbureau - Leden van de regelingscommissie van de wedstrijd - Politie - Brandweer - Militairen - Medische staf (dokters, EHBO, Rode Kruis, enz.) Er dient een complete lijst aanwezig te zijn van alle club- en externe medewerkers. Pagina 9

12 4.1.2 Toeschouwers Alle toeschouwers bij wedstrijden in Nederland georganiseerd door of onder auspiciën van de KNMV. Uitsluitend op het voor het publiek toegelaten gedeelte van de terreinen waar de wedstrijden worden gehouden, vanaf het tijdstip waarop de terreinen voor het publiek worden opengesteld tot het tijdstip waarop zij voor het publiek worden gesloten en wel uitsluitend voor ongevallen, welke voortvloeien uit aanrijdingen en/of botsingen met motorrijtuigen, welke aan de wedstrijden deelnemen, resp. voortvloeien uit gehele of gedeeltelijk instorting van tribunes of andere opstallen. De volgende verzekerde bedragen zijn van toepassing; A. EUR 2.500,-- in geval van overlijden B. EUR 7.000,-- in geval van blijvende algehele invaliditeit D. EUR 500,-- in geval van medische kosten In geval van een ongeval Eventuele ongevallen dienen binnen 2x24 uur gemeld te worden bij de afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per Een ongeval met een dodelijke afloop dient direct telefonisch gemeld te worden bij de afdeling sport van de KNMV. Telefoonnummer Voor directe hulpverlening ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland dient er direct contact te worden opgenomen met de alarmcentrale: Europe Assistance Bel naar: + 31 (0) (dag en nacht bereikbaar) Vermeld: Polisnummer Naam verzekeraar: W.A. Hienfeld Pagina 10

13 4.2 Aansprakelijkheidsverzekering Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert de aansprakelijkheid van de KNMV voor door derden geleden schade inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid waaronder onder meer mede zijn begrepen de contractuele aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid. Hoe werkt de aansprakelijkheidsverzekering? De verzekering vergoedt de schade van door derden geleden zaak- en/of personenschade. Ook afhandeling van de schade namens de verzekerde en de kosten van verweer en rechtsbijstand zijn verzekerd, zelfs als u achteraf niet aansprakelijk blijkt te zijn. De verzekering is onder meer van kracht gedurende evenementen, trainingen en dergelijke en dekt de aansprakelijkheid van de organisatie voor zaak en/of letselschade aan derden. In welke gevallen zou u een beroep kunnen doen op deze verzekering? Onderstaand treft u enige voorbeelden aan waarbij een mogelijk beroep zou kunnen worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering*: Een coureur vliegt uit de bocht en rijdt het publiek in. Hierdoor heeft een toeschouwer letsel opgelopen. De schade aan de toeschouwer is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Een vlaggenist/baancommissaris wordt aangereden op de baan door een coureur en raakt gewond. De schade die de vlaggenist heeft opgelopen is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Een coureur verliest de macht over het stuur en komt buiten de baan terecht. De motor komt tot stilstand tegen een auto. De schade aan de auto is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering. *De bovengenoemde voorbeelden zijn ter illustratie. Aan de bovenstaande voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u aansprakelijk wordt gesteld dan zal de schade overeenkomstig de polisvoorwaarden van polisnummer V in behandeling worden genomen. Verzekerde bedragen: EUR ,-- per aanspraak voor alle rubrieken tezamen. EUR ,- als maximum per verzekeringsjaar voor alle rubrieken tezamen Eigen risico s EUR 1.000,-- per aanspraak in geval van zaakschade. EUR 5.000,-- per aanspraak voor personenschade. Pagina 11

14 Schade door Motorrijtuigen Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen waarvan startbewijs- en verzekeringsbewijshouders, en buitenlandse deelnemers gebruik maken op aangewezen terreinen in het kader van wedstrijden en trainingen, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van de KNMV. Uitgesloten blijven echter; - Schade aan andere motorrijtuigen welke deelnemen aan of bestemd zijn om deel te nemen aan de wedstrijden; - Schade aan de deelnemers waaronder te verstaan personen die zich in of op het aan de wedstrijd deelnemende motorrijtuig bevinden; - Schade aan het circuit of het uitgezette parcours, zoals wegdek, gras, bermen inclusief hetgeen zich daarop bevindt, tribunes, afscheidingen, hekken, etc. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekeraars geen vergoeding zullen verlenen voor schaden welke onder een elders lopende verzekering worden of dienen te worden vergoed. In deze gevallen zal het bij deze polis verzekerde bedrag worden verminderd met het verzekerde bedrag van de elders lopende verzekering en zal het aldus verminderde bedrag gelden als excedent van de elders lopende polis. Een eventueel eigen risico op een elders lopende verzekering zal niet door de onderhavige verzekering worden vergoed. De elders lopende verzekering zal te allen tijde prevaleren. Opzicht Tevens is meeverzekerd schade aan, door derden om niet ter beschikking gestelde jurybussen, caravans e.d., welke ten behoeve van de organisatie aanwezig zijn, tot maximaal EUR 4.537,-- per aanspraak mits de betreffende objecten redelijk zijn beschermd In geval van een aansprakelijkheidsschade Indien een licentiehouder aansprakelijk wordt gesteld door derden dan dient de licentiehouder deze aansprakelijkheid zo spoedig mogelijk te melden bij afdeling verzekeringen op het KNMV-bondsbureau te Arnhem, of per De aansprakelijkstelling moet naar de KNMV gezonden worden waarbij er geen aansprakelijkheid erkend mag worden. Bepalend voor het niet aansprakelijk gesteld kunnen worden is dat de organisator van een evenement er voor zorgt dat de normen die voor het evenement van toepassing zijn ook volledig gerealiseerd zijn, met in het bijzonder de veiligheid van de toeschouwer. Pagina 12

15 5 Optionele verzekeringsmogelijkheden voor organisatoren van motorevenementen, motorclubs e.d. Naast de risico s waarvoor deze collectieve verzekeringen dekking bieden zijn er nog andere financiële risico s te benoemen waar de organisatie van een evenement mee te maken kan krijgen zoals; Afgelasting Uitstellen Onderbreken Voortijdige beëindiging Daarnaast zijn er ook de risico s welke zich meer concentreren op ingehuurd materiaal. Zoals bijvoorbeeld het huren van heftrucks, shovels, tribunes, catering etc. Aangezien er op de aansprakelijkheidsverzekering een beperkte dekking is voor ingehuurd materiaal en de voorwaarden van verhuur ook vrij beperkt zijn is dit risico aanwezig en eventueel mee te verzekeren op een evenementenverzekering. Onderstaand worden de verzekeringen per soort nader belicht. 5.1 Evenementenverzekering Tijdens het evenement zijn er voor de organisator risico s die financiële gevolgen kunnen hebben. Een evenementenverzekering dekt standaard de onkosten. Deze dekking is aan te vullen met een aantal aanvullende dekkingen welke onderstaand nader worden belicht. Indien de organisatie in deze verzekeringsdekking is geïnteresseerd dan kunnen wij geheel vrijblijvend een verzekeringsvoorstel aanbieden. Graag ontvangen wij het aanvraagformulier als in de bijlage opgenomen volledig ingevuld retour dan zullen wij zo spoedig mogelijk een voorstel aanbieden Onkostendekking (basisdekking) Met deze basisdekking bent u verzekerd voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of eventueel nog verschuldigd zijn, als buiten de wil van de organisatie het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast. Hieronder valt ook het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen, het afkondigen van Nationale rouw of het niet kunnen doorgaan van het evenement door een grote ramp in Nederland. Er is bij deze basisdekking geen eigen risico. De kosten van het evenement (zoals bijvoorbeeld, huur van de locatie, catering, muziek, bewaking en vergunning) als nader omschreven in de kostenbegroting worden als verzekerde som beschouwd. De premie wordt berekend over het verzekerde bedrag en is gemiddeld 1% bij een maximale verzekerde som van EUR ,--. Pagina 13

16 5.1.2 Extreme weersomstandigheden (optioneel) Met deze dekking bent u verzekerd als het evenement niet door kan gaan, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd moet worden door weersomstandigheden zoals zware windstoten, stortregens of storm. Extreme weersomstandigheden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen. De criteria zijn: Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aanhoudt. Neerslag in de vorm van regen, hagel en/of sneeuw gevallen in de dekkingsperiode, die de voor de dekkingsperiode geldende (maximale) hoeveelheid te boven gaat; Neerslag van meer dan 25 mm per uur. Windstoten met windgemiddelde snelheid over 10 minuten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort). Een lokale/regionale kortstondige weersconditie waarbij stortregens en/of zware windstoten plaatsvinden. De minimale windkracht is 8 Beaufort. Hierbij is de vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult, dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement bevindt, bindend. Kiest u voor deze optie, dan geldt de voorwaarde dat de verzekering uiterlijjk 10 dagen voor het evenement moet worden afgesloten. Premietoeslag van 1% van het totaalbedrag van de begroting van het evenement Casco/Materialen verzekering (optioneel) Deze verzekering geeft dekking voor het verlies en/of schade aan roerende zaken waarvoor de organisator van het evenement verantwoordelijk is zoals bijvoorbeeld; - licht- en geluidsinstallatie - tenten - meubilair - overige roerende zaken die voor rekening en risico van de organisator op de locatie aanwezig zijn. Een specificatie van de aanschafwaarde van de te verzekeren zaken is vereist. Verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken is, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, verzekerd. Bij de uitgebreide waardevolle objectendekking is het eigen risico EUR 250,- Het premietarief is 2 o/oo over zaken die zich binnen bevinden en 4 o/oo voor zaken die zich buiten bevinden, en wordt berekend over het totaalbedrag van waarden van de verzekerde zaken Geldverzekering (optioneel) Deze verzekering dekt het verlies van geld waarvoor de organisatie verantwoordelijk is, tijden verblijf op de locatie van het evenement, bij de bank of tijdens vervoer. Het premietarief is 3 o/oo per dat over het maximaal te verzekeren bedrag In geval van schade Mocht er een schade zijn die onder de evenementenverzekering valt dan staan onze medewerkers u terzijde om deze adequaat af te wikkelen. De schade wordt snel en effectief afgehandeld, dankzij een goede samenwerking tussen Aon, schade-experts en verzekeraars. Pagina 14

17 5.2 Overige risico s voor organisatoren Verzekerbare risico s Andere risico s die een organisator van een motorsport evenement loopt kan zijn dat hij persoonlijk door een derde aansprakelijk wordt gesteld in zijn hoedanigheid van bestuurder van een vereniging. Het betreft hier hoofdelijke aansprakelijkheid. Met andere woorden, elke bestuurder kan in persoon en in privé aansprakelijk gesteld worden voor financiële schade geleden door een derde, ook al is die derde benadeeld door een ander bestuurslid. Daarom wordt geadviseerd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kan via Niet verzekerbare risico s Niet alle risico s die de organisatie loopt zijn af te dekken door middel van een verzekering. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het niet doorgaan van een evenement door het ontbreken van de vereiste vergunningen Het ontbreken van voldoende financiële middelen Afzeggen van publiekstrekkers Mislopen van sponsorgelden Pagina 15

18 6 Clubpakket KNMV Het Clubpakket KNMV is door Aon in samenwerking met de KNMV speciaal ontwikkeld voor motorverenigingen en stichtingen. Alle verzekeringen in het pakket kunnen op vrijwillige basis worden afgesloten. Op deze manier kan de verzekeringsportefeuille geheel worden afgestemd op de specifieke situatie en behoeftes van de club. Het Clubpakket KNMV bevat drie verzekeringen: aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen. 6.1 Aansprakelijkheidsverzekering Als de club geen eigen WA-verzekering heeft, dan is zij niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. Uw vereniging kan voor allerlei zaken aansprakelijk worden gesteld, door leden, bezoekers, leveranciers of vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering kan uiteraard niet voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld, maar reduceert wel de financiële risico's. Dekking Vergoed wordt per aanspraak voor alle verzekerden: de schade kosten van verweer en rechtsbijstand kosten ter voorkoming of vermindering van schade Dekkingsgebied geheel Europa Belangrijke uitsluitingen schade toegebracht met of door motorrijtuig zaken onder opzicht opzet wedstrijdrisico Verzekerde bedragen Maximaal verzekerd bedrag per aanspraak: EUR ,- Maximaal verzekerd bedrag per jaar: EUR ,- Premie De premie per lid per jaar bedraagt : EUR 0,90 (de minimumpremie is EUR 100,-) Het eigen risico per aanspraak bedraagt : EUR 159,- 6.2 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Hoewel bestuurders en toezichthouders zich maximaal inzetten voor hun club kunnen er toch fouten insluipen. Fouten waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt dat bestuurders en toezichthouders persoonlijk te maken krijgen met claims, proceskosten enzovoorts. Pagina 16

19 Belangrijke uitsluitingen: opzet verontreiniging boetes beroepsaansprakelijkheid Verzekerd bedrag Er kan gekozen worden uit de volgende bedragen: EUR ,-, EUR ,- of EUR ,- Premie Afhankelijk van het balanstotaal van de club en het verzekerd bedrag kan de premie variëren van: minimaal EUR 73,33 tot maximaal EUR 240,- 6.3 Ongevallenverzekering Wanneer een van uw leden tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de club of tijdens een clubtoer een ongeluk krijgt en daardoor blijvend invalide raakt of overlijdt, ontvangt deze persoon of zijn nabestaande een uitkering. De vereniging geeft hiermee het signaal af, dat zij zich verantwoordelijk voelt voor haar leden. Het is een bewijs van professionaliteit. Belangrijke uitsluitingen: opzet roekeloosheid misdrijf vechtpartijen beroepssport Verzekerde bedragen Rubriek A overlijden: EUR Rubriek B blijvende invaliditeit: EUR Premie De premie per lid per jaar bedraagt : EUR 0,89 Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. AANVRAGEN Voor het aanvragen van één of meer verzekeringen maakt u gebruik van het aanvraagformulier Clubpakket KNMV. U vindt dit formulier op Neem voor meer informatie of advies contact op met de Klantenservice van Aon, tel of via Pagina 17

20 7 KGI Instructeurs Een KGI instructeur kan zijn eigen motorrijwiel, en dus zakelijk gebruik, verzekeren via de KNMV Verzekeringen. Hieronder de toelichtingeisen en de belangrijkste aspecten. 7.1 Motorrijwielverzekering De rijschool-instructeur/eigenaar gelieerd aan de KNMV (KNMV Gediplomeerd Instructeur) kan zijn eigen motorverzekering aanvragen. Dekking Motorverzekering richtlijn van 25% toeslag opname clausule 002 (rijlesclausule), Zie hiervoor Polisvoorwaarden Motorrijwielverzekeringen KNMV bij aanvraag van meerdere motoren en/of auto's kan aanvraag plaatsvinden op basis van een special limit bij KNMV Verzekeringen eigen risico bedraagt EUR 110,- per gebeurtenis voor WA eigen risico bedraagt EUR 220,- per gebeurtenis voor Casco aanvraag eigen verzekering op basis gebruik hoofdzakelijk woon/werk AANVRAGEN Voor het aanvragen van de verzekering kunt u contact opnemen met KNMV Verzekeringen, de heer J. (Joop) Lammers van Aon, tel of via Pagina 18

Voor meer informatie kunt u altijd contact op nemen met onze afdeling verzekeringen: Telefoonnummer (026) 35 28 518 E-mail: b.fenten@knmv.

Voor meer informatie kunt u altijd contact op nemen met onze afdeling verzekeringen: Telefoonnummer (026) 35 28 518 E-mail: b.fenten@knmv. Informatieformulier wedstrijdseizoen seizoen 2014 voor aanvullende verzekeringen voor KNMV licentiehouders. Het seizoen loopt van het moment van betaling tot en met 31 december 2014. Aanvullende dekkingen:

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van uw club, inclusief alle voordelen, is hierbij ook inbegrepen.

Het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van uw club, inclusief alle voordelen, is hierbij ook inbegrepen. Clubpakket KNMV Verzeker de risico s van uw motorclub Motorverenigingen zijn vaak zeer dynamisch en ondernemen veel activiteiten. In de praktijk bleek het echter regelmatig lastig voor individuele clubs

Nadere informatie

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. KNSB VERZEKERINGEN 2015-2016 Inleiding De KNSB heeft ervoor gekozen om voor haar individuele leden, vereniging/stichtingen, en gewesten kwalitatief hoogwaardig en voordelige verzekeringen aan te bieden.

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden

Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties goed organiseren is goed voorbereiden NnL 1 Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties Bij het organiseren van festiviteiten,

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking.

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking. POLISINFORMATIE COLLECTIEF PAKKET KNGU POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wie zijn verzekerd 1 De KNGU 2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU 3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers

Nadere informatie

WATERSPORTVAKANTIE WATERSPORTVAKANTIE

WATERSPORTVAKANTIE WATERSPORTVAKANTIE REIS OP ZEKER REIS OP ZEKER met onze verzekering voor vaarvakanties/-reizen VAARVAKANTIE / VAARREIS Met de boeking die u heeft gedaan gaat u straks genieten van een heerlijke vaarvakantie of vaarreis.

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

POLISnr. 525422. Prolongatieaanhangsel 2016. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL

POLISnr. 525422. Prolongatieaanhangsel 2016. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Prolongatieaanhangsel 2016 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 januari 2017

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* (bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) Door het R.-K. Kerkgenootschap

Nadere informatie

Praktische informatie over de Evenementenverzekering voor Gemeenten.

Praktische informatie over de Evenementenverzekering voor Gemeenten. Praktische informatie over de Evenementenverzekering voor Gemeenten. Jaarlijks organiseren clubs en verenigingen allerlei evenementen binnen uw gemeente. Dat varieert van vlooienmarkten en fancy fairs.

Nadere informatie

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland 2 Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 6 3. Veel gestelde vragen over

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

PROLONGATIE 2009 Polisnummer Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus AH VEENENDAAL

PROLONGATIE 2009 Polisnummer Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus AH VEENENDAAL PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Alle verzekeringen binnen het Clubpakket zijn afgestemd op het risicoprofiel van een motorclub. Het pakket wordt door de KNMV aanbevolen.

Alle verzekeringen binnen het Clubpakket zijn afgestemd op het risicoprofiel van een motorclub. Het pakket wordt door de KNMV aanbevolen. Het Clubpakket KNMV Verzeker de risico s van uw motorclub Motorverenigingen zijn vaak zeer dynamisch en ondernemen veel activiteiten. In de praktijk bleek echter regelmatig lastig voor individuele clubs

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Programma. 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers. 20:15 Pauze

Programma. 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers. 20:15 Pauze Welkom Programma 19:30 Welkom 19:45 Aansprakelijkheid vrijwilligers 20:15 Pauze 20:30 Aansprakelijkheid bestuurders 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00 Einde Praktijk Praktijk Praktijk Dagelijkse

Nadere informatie

25-11-2014. Veiligheid. Veiligheid en verzekeringen

25-11-2014. Veiligheid. Veiligheid en verzekeringen Veiligheid Veiligheid en verzekeringen Door Nico Troost Directeur MON Jaarvergadering SAM 22 november 2014 1 Richtlijnen Cross Circuits, samenwerking MON - KNMV Eerste stap: streven is om per 01-01-2015

Nadere informatie

De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten

De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten Uw evenementen en bezoekers goed verzekerd Waarom een collectieve evenementenverzekering? Er worden eigendommen gestolen, een bezoeker valt en breekt

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

verzekering Vergader en Evenementen - Aansprakelijkheidheid van organisator verzekerd - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen fi nanciële schade

verzekering Vergader en Evenementen - Aansprakelijkheidheid van organisator verzekerd - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen fi nanciële schade verzekering Vergader en Evenementen - Aansprakelijkheidheid van organisator verzekerd - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen fi nanciële schade verzekering Vergader en Evenementen Bij het organiseren

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB Definitie vrijwilliger Dekkingsgebied Dekking Wettelijke aansprakelijkheid voor privé personen Rechtspersoonverplichting Vrijwilligerspunt Raetsheren van Orden Lippmann Groep

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 17 oktober 2014 K. de Waal WAAK/brhe/14-B160 Onderwerp Ski kamp 2015

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 17 oktober 2014 K. de Waal WAAK/brhe/14-B160 Onderwerp Ski kamp 2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van het Citadel College Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 17 oktober 2014 K. de Waal WAAK/brhe/14-B160 Onderwerp Ski kamp 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering Volmachten

Collectieve Ongevallenverzekering Volmachten De verzekering biedt financiële zekerheid bij ongevallen. April 2009 Collectieve Ongevallenverzekering Volmachten De voordelen op een rij Wereldwijde dekking, 24 uur per dag. Ongeval als gevolg van ziekte

Nadere informatie

Verzekerbaarheid van evenementen

Verzekerbaarheid van evenementen Verzekerbaarheid van evenementen (o.a. voor aansprakelijkheid, extreem weer, terreur). Michiel Bredius, Commercieel Directeur Klap Verzekeringsmakelaar Inhoud Presentatie 1) Klap b.v, Specialist in Evenementenverzekeringen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Organisaties met vrijwilligers die elders al een verzekering hebben afgesloten, beslissen zelf of zij deze verzekering

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

Fotografie: Daan Stots

Fotografie: Daan Stots The Stig kan trots op zijn: we hebben de eerste race van de Westfield Racing Cup gewonnen. Een droomdebuut dus. Ook voor de klasse, want die heeft in twee dagen bewezen een aanwinst te zijn voor de Nederlandse

Nadere informatie

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Kenmerken Algemeen Eén polis die zowel dekking biedt voor zuivere vermogensschade als voor zaak- en personenschade.

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Activiteiten Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen

Nadere informatie

Versie 4 januari 2013

Versie 4 januari 2013 Versie 4 januari 2013 STRAND - Wie is hoofdelijk aansprakelijk bij ongevallen veroorzaakt door brigadeleden? Kan dit ook de betreffende dagcommandant of meest ervaren brigadelid zijn? - Zijn personen die

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Motor. verzekering. - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie

Motor. verzekering. - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie Motor verzekering - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie Motor verzekering Als er iets telt voor een motorrijder, dan is het wel

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Algemeen Dit formulier wordt door Brainport volmachtbedrijf uitsluitend gebruikt om te kunnen vaststellen of uw schade onder de dekking van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

VOORKOMEN EN VERZEKEREN. 9 maart 2013

VOORKOMEN EN VERZEKEREN. 9 maart 2013 VOORKOMEN EN VERZEKEREN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID Risico!! Gevaar! De kans dat een ongewenste situatie zich voordoet

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING Offerte Verzekeringnemer Ingangsdatum Geldigheidduur offerte Leden NVKL (Nader) 3 maanden na afgifte Einddatum 1 januari 2012 Contractsduur Premievervaldag

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Ben Klaassen Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. Aanleiding Even. 2 Risico s van vrijwilligerswerk. Vrijwilliger

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân Nota van Inlichtingen Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden Ten behoeve van Provinsje Fryslân Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 INLEIDING...

Nadere informatie

verzekering Vergader en Evenementen - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen financiële schade - Ruime stormdekking

verzekering Vergader en Evenementen - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen financiële schade - Ruime stormdekking verzekering Vergader en Evenementen - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen financiële schade - Ruime stormdekking verzekering Vergader en Evenementen Bij het organiseren van een evenement of een zakelijke

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis In dit document staan alleen de verschillen opgesomd. Dus niet de zaken die gelijk blijven met de huidige Alles in één Polis. Klik op het onderdeel waarvan u het overzicht wilt zien. Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel voor:

Verzekeringsvoorstel voor: Verzekeringsvoorstel voor Nederlandse Wielren Bond Dintel 4 5711 KE SOMEREN Tussenpersoon Schouten Zekerheid Telefoonnummer tussenpersoon (010) 288 44 44 Verzekeraar N.V. Interpolis Schade, Postbus 90106,

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie