Onze visie op onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze visie op onderwijs"

Transcriptie

1 Onze visie op onderwijs Wanneer je een schip wilt bouwen. Breng dan geen mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden, taken te verdelen. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee (Antoine de Saint-Exupéry)

2 Inleiding Met ingang van 1 augustus 2008 is basisschool de Keizerskroon van start gegaan. Een katholieke school, die valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). De school komt te liggen in de nieuwbouwwijk Keijzershof, in een multifunctioneel gebouw waarin twee basisscholen, kinderopvang (dagopvang en voor- en naschoolse opvang), een peuterspeelzaal en een sporthal gerealiseerd gaan worden. De planning is, dat dit centrum in augustus 2012 klaar is. Tot die tijd heeft de Keizerskroon een tijdelijke locatie toegewezen gekregen, nu in de wijk Koningshof en wellicht binnen afzienbare tijd in de wijk Keijzershof zelf. Een school starten is met elkaar gaan bouwen; bouwen aan de toekomst, bouwen aan het onderwijs dat wij voor ogen hebben. Met elkaar (twee leerkrachten en een directeur) zijn we de bouwstenen aan het verzamelen en denken we na over hoe we de bouwstenen neerleggen en er één geheel maken. Het bouwwerk is nog niet af en geregeld leggen we de stenen weer even anders neer. We praten met elkaar, denken na, gaan met elkaar in discussie en bekijken ons bouwwerk opnieuw. Met elkaar hebben we hetzelfde doel: het resultaat van ons bouwwerk moet door ons gedragen en omarmd worden. We moeten er voor staan en trots op zijn! Onze visie. Een visie zegt iets over hoe je tegen iets aankijkt, vanuit welke gedachte je iets wilt bereiken. Het hebben van een visie betekent dat je weet waarom je iets wilt bereiken; dus meer dan alleen een mening of een opvatting. Wat willen wij bereiken op de Keizerskroon en welke doelstellingen hebben wij voor ogen? Uitgangspunt is voor ons dat wij het kind zien als een persoonlijkheid met een eigen karakter. Voor ons is het belangrijk dat een kind zich in alle facetten goed ontwikkelt. Een ontwikkeling die op meerdere gebieden plaatsvindt. Een kind is op school om zich te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. De basisschool is er om het kind hierin te begeleiden en handvatten te bieden en zo nodig te sturen. 2

3 Wat vinden wij belangrijk in de ontwikkeling van kinderen? De cognitieve ontwikkeling Rekenen, taal, lezen etc. Basisvaardigheden voor iedereen. Sociaal-emotionele ontwikkeling Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Hoe is de relatie met anderen? Creatieve en culturele ontwikkeling Culturele en expressie vinden wij net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. Hierbij past ook het aspect van de zingeving: kennismaken met andere culturen is ook kennismaken met diverse godsdiensten en de plek die dit heeft in de maatschappij. Motorische ontwikkeling Bewegen is belangrijk, voor de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling: spelvormen dragen hier aan bij. Maatschappelijke ontwikkeling Hoe vinden we onze plaats in de maatschappij? Welke verrichten we waardoor we een prettig leven hebben. Voor ons is de basisschool er ook om kinderen te laten ervaren dat actief zijn in verenigingen, etc. goed is voor de geest. Ontwikkeling tot zelfstandigheid Een kind helpen bij het komen tot zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid. 3

4 Uitgangspunten. Als uitgangspunt voor onze visie op onderwijs hanteren we de drie componenten: Relatie Autonomie Competentie De relatie met het kind: Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan De autonomie van het kind: Je bent zelfstandig. Ik geloof in mezelf en heb plezier in mijn eigen kunnen De competentie van het kind: Je bent iemand die iets kan. Je kunt iets ondernemen zonder dat je anderen om hulp of toestemming moet vragen. Door dagelijks aandacht te besteden aan deze drie uitgangspunten, voelen kinderen zich veilig, wat de basis is voor het leren. Hoe willen wij dit verder in de praktijk vorm geven? SAMENHANG: Kinderen beleven en ervaren de realiteit niet in vakjes. Een leergebiedengesplitste benadering van de realiteit is een werkwijze die nog sterk aanwezig is in ons onderwijs. Toch zouden wij het goed vinden als we af en toe inspanningen doen om leergebieddoorbrekend te werken door de horizontale samenhang tussen de leergebieden op een functionele wijze te realiseren. Hierdoor kun je beter aansluiten op de belevingswereld van het kind. De school creëert leersituaties die voor kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten een centrale plaats innemen. De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet alleen betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast dienen leren leren, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden in verschillende leergebieden aandacht te krijgen. BREDE ONTWIKKELING Alle aspecten van de persoonlijkheid dienen via de aangeboden vorming op evenwichtige wijze te worden ontwikkeld. Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat wij met het team nadenken over een evenwichtig vormingsaanbod en een planning in het totale onderwijsleerpakket. Vanuit dat oogpunt willen wij bewegingsonderwijs, expressie en cultuur een even belangrijke plaats geven, naast de basisvakken als bv. rekenen, taal en lezen. De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen, maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling. 4

5 OMGAAN MET VERSCHILLEN Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. Leerkrachten dienen hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. Omgaan met verschillen is voor ons hierbij van groot belang. Een belangrijk element in het leraarsvak is het geven van instructie. Bij het woord instructie denken de meeste mensen aan uitleggen. Goed kunnen uitleggen is natuurlijk een belangrijke vaardigheid. Echter, uitleggen door de leerkracht is maar voor een klein deel bepalend voor het leren van de leerling. Als wij het hebben over instructie, dan bedoelen we daarmee de van de leraar, waarbij hij erop uit is om de leerlingen actief te laten leren. Hij regisseert als het ware het leerproces. Dat behelst dus veel meer dan alleen uitleggen! Bij het geven van instructie kun je globaal twee aspecten onderscheiden. Op de eerste plaats de wijze waarop de organisatie verloopt; bij een klassikaal-frontale aanpak is er minder kans op actief leren dan bij een aanpak waarbij samenwerkend leren plaats vindt. Op de tweede plaats de wijze waarop de interactie tussen de leraar en de leerlingen verloopt. Dit heeft veel invloed op het leerklimaat, de uitdaging, het gevoel van veiligheid en motivatie. Als school zullen wij aan een aantal organisatorische voorwaarden moeten voldoen om dit in de praktijk te brengen: gedifferentieerde instructie, een flexibele klassenorganisatie, met daarbij de mogelijkheid om bij bepaalde onderdelen klassendoorbrekend te werken. ACTIEF LEREN Leren werkt het beste als het actief is. Dan is het ook nog eens leuker. We willen kinderen zoveel mogelijk actief maken in het leerproces door met de leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen/problemen na te denken, dagelijks situaties na te bootsen, met de computer te werken of door iets te maken. Het verwerken of eigen maken van leerstof leent zich uitstekend om actieve werkvormen te zoeken. Bovendien leren kinderen hierdoor meer dan alleen de leerstof. Leren klokkijken bijvoorbeeld kan uit een boekje, maar wij zoeken naar meer uitdagingen voor onze leerlingen. CONTINUE ONTWIKKELINGSLIJN Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Aandacht voor continuïteit binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt. Dit betekent dat er afspraken gemaakt dienen te worden over doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen 5

6 Waaraan is de Keizerskroon te herkennen vanuit onze visie? De uitgewerkte visie is vertaald naar 12 uitgangspunten, die als leidraad dienen voor het onderwijs op de Keizerskroon. een school waar wij: het kind centraal stellen willen dat het kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat op zoek gaan naar de talenten van de kinderen en hen leren trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen rekenen, taal en lezen als belangrijke basis zien sport, kunst, cultuur en creativiteit volop aan bod laten komen afwisselende werkvormen hanteren en aandacht besteden aan ontdekkend en samenwerkend leren een optimaal evenwicht realiseren tussen zelfstandig leren en het werken in groepen organiseren in groepen met leerlingen van verschillende leeftijden werken in een uitdagende leeromgeving met leer- en werkplekken rust en structuur in de school belangrijk vinden ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen een enthousiast team klaar hebben staan om aan dit alles vorm te geven.. Hoe vertaalt dit zich in de praktijk? een school waar wij: het kind centraal stellen willen dat het kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat rust en structuur in de school belangrijk vinden Bij binnenkomst geven we alle kinderen een hand en kijken hen aan. Aan het einde van de dag doen we dit weer en zeggen we iets positiefs. ( Je hebt goed gewerkt vandaag, fijn! ) Op de Keizerskroon werken we volgens een vaste opbouw (structuur) van een schooldag en gedurende de week. 6

7 een school waar wij: rekenen, taal en lezen als belangrijke basis zien Deze vakken zien wij als basisvaardigheden en worden op vaste momenten gedurende de dag in de eigen groep gegeven. Door middel van gedifferentieerde instructie geven de leerkrachten les vanuit de methodes. In alle groepen is een instructietafel aanwezig, waar de leerkracht met leerlingen die extra instructie nodig hebben, aan het werk gaat. een school waar wij: een optimaal evenwicht realiseren tussen zelfstandig leren en het werken in groepen het Keizersuur. Iedere dag hebben we een Keizersuur, een uur waarbij alle kinderen zelfstandig aan het werk gaan. De kinderen krijgen duidelijke dag- of weektaken (afhankelijk van wat ze aankunnen) met een aantal opdrachten voor rekenen, taal, lezen, geschiedenis enz. Kinderen voeren de taken uit in een zelfgekozen volgorde. De leerkracht is er om te helpen, maar kinderen mogen ook samenwerken met medeleerlingen. Tijdens de Keizersuren is het rustig: je mag anderen niet hinderen (vrijheid in gebondenheid). Leerkracht besteedt tijdens het Keizersuur tevens tijd en aandacht aan kinderen met een specifieke hulpvraag, volgens een handelingsplan. Waarom vinden wij dit belangrijk? Omdat. Mensen onthouden.. 10 % van wat ze horen 35 % van wat ze zien 55 % van wat ze zien en horen 70 % van wat ze zelf zeggen 90 % van wat ze zelf zeggen en doen 7

8 een school waar wij: afwisselende werkvormen hanteren en aandacht besteden aan ontdekkend en samenwerkend leren organiseren in groepen met leerlingen van verschillende leeftijden Tijdens wereldoriëntatie gebruiken we methoden die uitgaan van afwisselende werkvormen waarbij we actief lerend bezig zijn. We zullen dit doen met behulp van een methode waarbij de samenhang tussen aardrijkskunde/geschiedenis/biologie als uitgangspunt dient. Binnen bouwgroepen (gr. 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8) wordt geregeld samengewerkt (klassendoorbrekend) en staat samenwerkend leren centraal. Acht keer per jaar hebben wij: Een projectweek waarin wij één thema centraal hebben. Gedurende de hele week werkt de hele school (groep 1 t/m 8) aan hetzelfde thema. De basisvakken gaan door. De rest vervalt. Voorbeelden van thema s: Bouwen en Gebouwen Landen (bv. Engeland, Frankrijk, China) Boeken (tijdens kinderboekenweek) Gevoel en emotie Op reis een school waar wij: sport, kunst, cultuur en creativiteit volop aan bod laten komen De gehele vrijdagmiddag staat altijd in het teken van expressie, kunst, cultuur, muziek en sport. Met behulp van workshops, maken de kinderen kennis met deze onderwerpen. Ook kan het zijn dat we ervoor kiezen om een bepaald onderwerp met de gehele groep uit te werken. Gymlessen worden voor iedere groep afzonderlijk ingepland, maar bepaalde sport kunnen ook op de vrijdagmiddag tijdens een workshop aangeboden worden. 8

9 een school waar wij: op zoek gaan naar de talenten van de kinderen en hen leren trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen Ieder kind maakt een Portfolio Een portfolio is een document, een soort wissellijst, waarin een leerling de eigen ontwikkeling zichtbaar maakt. Het is een verzameling van eigen werk waarmee hij laat zien wat hij al weet, wat hij kan, wat hij belangrijk vindt, wat hij graag doet, hoe hij leert, wat hij nog wil leren en hoe alles zich ontwikkelt. Met een portfolio toont een kind dat hij waardevol is. Hij mag gezien worden! Met het portfolio starten we in de kleutergroep. In het portfolio komen werkjes van de kinderen waar ze trots op zijn. Bij groep 3 en 4 komen de vakken erbij. Nu kunnen de kinderen zelf verder met hun portfolio door middel van werkbladen op hun niveau, hier is weinig tekst en veel ruimte om wat te doen. In groep 5 t/m 8 krijgen ze inzicht in wie ze precies zijn, dit is ook te merken aan de werkbladen. Ze gaan kijken naar zichzelf, wat ze kunnen en wat ze later willen gaan doen. Op de Keizerskroon houden alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun portfolio bij. Een aantal keren per jaar organiseren we een portfolio-kijk-middag, waarbij kinderen hun portfolio aan hun ouders laten zien en hierbij uitleg geven. Zo kunnen ouders samen met hun kinderen de ontwikkelingen blijven volgen en zien zij de talenten van hun kinderen Hoe ziet een dag op de Keizerskroon eruit? We nemen een kijkje. 9

10 Groep 1-2: uur Voorschoolse opvang aanwezig: organisatie SKIPPY uur Tien minuten inlooptijd. De kinderen geven de leerkracht bij binnenkomst een hand. Ouders mogen mee de klas in. VSO brengt kinderen naar de klassen. Vanaf 8.30 uur zijn alleen de kinderen nog in de klas uur Alle kinderen (gr. 1 t/m 8) kijken bij binnenkomst op het planbord wat zij het eerste uur gaan doen. De leerkracht heeft kaartjes opgehangen bij de. Dit kunnen individuele zijn, maar kan ook een activiteit in een groepje zijn (kleine kring) uur Beweging: gym, buitenspelen, spelles uur Pauze, hapje en drankje uur Samenzijn: gebed / voorlezen / etc uur Keizersuur: Middels vrije keuze via het planbord en verplichte voor kleuters die er aan toe zijn (weektaak) uur Kring : taal / rekenen Diverse taal/lees/reken met elkaar in de kring Evaluatie en afsluiting uur Middagpauze Overblijven of naar huis. Organisatie overblijven: Knabbel en Babbel (KB) Tien minuten inlooptijd. Ouders mogen mee de klas in. Leerkrachten halen kinderen bij KB om uur op uur Kring : muziek/drama/sociale vaardigheden Diverse met elkaar in de kring uur Beweging: gym, buitenspelen, spelles uur Werkles / wereldoriëntatie: M.b.v. planbord. Ook kunnen kinderen van groep 1-2 geregeld met oudere kinderen opdrachten uitvoeren (wereldoriëntatie) uur Naar huis, kinderen geven de leerkracht een hand uur Naschoolse opvang aanwezig: organisatie SKIPPY 10

11 Groep 3 t/m 8: uur Voorschoolse opvang aanwezig: organisatie SKIPPY uur Tien minuten inlooptijd. De kinderen geven de leerkracht bij binnenkomst een hand. Ouders mogen mee de klas in. VSO brengt kinderen naar de klassen. Vanaf 8.30 uur zijn alleen de kinderen nog in de klas uur Alle kinderen (gr. 1 t/m 8) kijken bij binnenkomst op het planbord wat zij het eerste halfuur gaan doen. De leerkracht heeft kaartjes opgehangen bij de. Dit kunnen individuele zijn, maar kan ook een activiteit in een groepje zijn (bv. 4 kinderen lezen met de juf of elkaar). Het kan zijn dat een kind in de eigen klas werkt, maar er kunnen ook zijn, die zij met kinderen uit een andere klas doen uur Basisvakken in de eigen groep: Rekenen Taal Lezen D.m.v. gedifferentieerde instructie geven de leerkrachten les vanuit de methodes. In alle groepen is een instructietafel aanwezig, waar de leerkracht met leerlingen die extra instructie nodig hebben, aan het werk gaat uur Pauze uur Samenzijn: gebed / nieuws van de dag (jeugdjournaal) / voorlezen / etc uur Keizersuur: De kinderen krijgen duidelijke dag- of weektaken (afhankelijk van wat ze aankunnen) met een aantal opdrachten voor rekenen, taal, lezen, geschiedenis enz. Kinderen voeren de taken uit in een zelfgekozen volgorde. De leerkracht is er om te helpen, maar kinderen mogen ook samenwerken met medeleerlingen. Tijdens de Keizersuren is het rustig: je mag anderen niet hinderen (vrijheid in gebondenheid). Leerkracht besteedt tijdens het Keizersuur tevens tijd en aandacht aan kinderen met een specifieke hulpvraag, volgens een handelingsplan uur Evaluatie en afsluiting. Met de groep wordt besproken wat ze geleerd hebben en hoe ze gewerkt hebben uur Middagpauze Overblijven of naar huis. Organisatie overblijven: Knabbel en Babbel (KB) 11

12 Middag 3 t/m uur Tien minuten inloop tijd. Ouders mogen mee de klas in. Leerkrachten halen kinderen bij KB om uur op. Kinderen krijgen nog tot uur de tijd om uit het ochtendprogramma iets af te maken uur Basisvakken in de eigen groep: Rekenen Taal Lezen uur Wereldoriëntatie: Aan de hand van een methode waarbij de samenhang tussen aardrijkskunde/geschiedenis/biologie als uitgangspunt dient. Binnen bouwgroepen (gr. 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8) wordt geregeld samengewerkt (klassendoorbrekend) en staat samenwerkend leren centraal uur Naar huis, kinderen geven de leerkracht een hand uur Naschoolse opvang aanwezig: organisatie SKIPPY Hoe ziet de week eruit? Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Planbord Planbord Catechese Planbord Planbord Basisvakken Basisvakken Basisvakken Basisvakken Basisvakken Keizersuur Keizersuur Keizersuur Keizersuur Keizersuur lunch lunch lunch lunch Afmaken Afmaken Afmaken Workshops Basisvakken Basisvakken Basisvakken Expressie Kunst Cultuur Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie Sport Muziek Op woensdagochtend besteden we extra aandacht Catechese, aan de hand van een Bijbelverhaal uit de kinderbijbel. 12

13 Hoe ziet de week er uit tijdens? Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Basisvakken Basisvakken Basisvakken Basisvakken Basisvakken lunch lunch lunch lunch Afsluiting + presentatie Tot slot.. Een school starten is met elkaar gaan bouwen; bouwen aan de toekomst, bouwen aan het onderwijs dat wij voor ogen hebben. Wij hebben onze eerste bouwstenen gelegd en vol enthousiasme gaan we verder. Met elkaar hebben we hetzelfde doel: een bouwwerk dat door ons gedragen en omarmd wordt. We moeten er voor staan en trots op zijn! En vooral. tijdens ons bouwproces blijven we verlangen, verlangen naar die eindeloze zee Team De keizerskroon 13

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout

Pedagogisch Project. Gemeentelijke basisschool Buggenhout Pedagogisch Project Gemeentelijke basisschool Buggenhout Tel.: 052/33.95.67 fax: 052/33.95.66 1 1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling Onze school is een basisschool die

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. 2015/2016 Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 3 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Structuur Ontwikkelingsveld 3: Weekplanning Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 01-02-2010 Doel Het doel van deze procedure is dat we voor groep 1 t/m 8

Nadere informatie

Weekrooster. Klas Schooljaar Leerkracht / assistent(e) 1B 2015-2016 Leerkracht: Rudi Gjaltema / Renske Rossing Assistent: Karen de Vrij / Tanja Spier

Weekrooster. Klas Schooljaar Leerkracht / assistent(e) 1B 2015-2016 Leerkracht: Rudi Gjaltema / Renske Rossing Assistent: Karen de Vrij / Tanja Spier Weekrooster Klas Schooljaar Leerkracht / assistent(e) 1B 2015-2016 Leerkracht: Rudi Gjaltema / Renske Rossing Assistent: Karen de Vrij / Tanja Spier Dag Maandag 9.00-10.00 Mens, natuur en techniek 60 Oriëntatie

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen).

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen). Bijlage bij verslag oudercafé OPONOA 26 oktober 2016 Aan : CvB, klankbordgroep (verspreiding bepalen in klankbordgroep) Betreft : Impressie en uitkomsten oudercafé 26 oktober 2016 Datum: : 28 oktober 2016

Nadere informatie

Pedagogisch project. Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam.

Pedagogisch project. Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam. Pedagogisch project 1. Inleiding Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam. Het is een verduidelijking van wat we op vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2 BAS project Ontwikkelingslijn: 1 Ontwikkelingsveld 1:structuur Datum: januari 2014 Doel: Aanleren van een zelfstandige leerhouding waarbij tijdsbewustzijn en taakplanning worden ontwikkeld. Vanuit verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak

Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak Doelstelling zelfstandig werken Zelfstandigheidsbevordering van kinderen en zelfsturing in hun leren. Daarbij zijn zelf leren plannen en bevorderen

Nadere informatie

Beleidsdocument: Zelfstandig werken

Beleidsdocument: Zelfstandig werken Beleidsdocument: Zelfstandig werken Relatie met onze visie: O.ja..en morgen wordt ook weer een leuke dag, dan hebben we zelfstandig werken. Da s ook fijn, dan mag je zelf je werk plannen en veel dingen

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Leren op een prachtige school

Leren op een prachtige school Meerwerf basisschool Tuindorpschool www.meerwerf.nl Leren op een prachtige school midden in Den Helder R Rust en ruimte In het oude centrum van Den Helder ligt onze prachtige Tuindorpschool. Al generaties

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school

Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Betreft: Eerste informatiebrief nieuwe school Inleiding Voor u ligt de eerste gezamenlijke informatiebrief van de en de Overkant. Middels deze brief willen wij de ouders van beide scholen informeren over

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Informatieavond groep 5-6

Informatieavond groep 5-6 Informatieavond groep 5-6 Welkom allemaal. Informatieavond groep 5-6 Schooljaar 2015-2016 8-9-2015 Informatieavond groep 5-6 Agenda Voorstellen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Vakken en methoden

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016 de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn Tel. 035 54 144 13 Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Weekrooster. Klas Schooljaar Leerkracht / assistent(e) 1B 2015-2016 Leerkracht: Rianne van Grafhorst Assistent: Willemien de Wilde / Gerrie van Dijk

Weekrooster. Klas Schooljaar Leerkracht / assistent(e) 1B 2015-2016 Leerkracht: Rianne van Grafhorst Assistent: Willemien de Wilde / Gerrie van Dijk Weekrooster Klas Schooljaar Leerkracht / assistent(e) 1B 2015-2016 Leerkracht: Rianne van Grafhorst Assistent: Willemien de Wilde / Gerrie van Dijk Dag Maandag 9.00-10.00 Mens, natuur en techniek 60 Oriëntatie

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool de Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Weeknieuws 5 cursus 2015 2016 18 september 2015

Weeknieuws 5 cursus 2015 2016 18 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 5

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven De basisschool is de brug naar de toekomst. Een

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 21 augustus 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie