1 inhoudsopgave Inhoudelijk kader Budgettair kader voor Toelichting bij de gefaseerde invoering:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019... 3 3.1 Toelichting bij de gefaseerde invoering:..."

Transcriptie

1 Omzendbrief ZR november 2014 Gericht aan alle belanghebbenden Inzet uitbreidingsbeleid VAPH inhoudsopgave 1 inhoudsopgave Inhoudelijk kader Budgettair kader voor Toelichting bij de gefaseerde invoering: Invoering Basisondersteuningsbudget (BOB trap1) Invoering Persoonsvolgende Budgetten (trap 2) Inzet budget uitbreidingsbeleid Voorafnames op Vlaams niveau Hulpmiddelenbeleid Tolken Vlaamse gebarentaal Verdeling van de middelen Verdeling van de middelen over de provincies en Brussel VIPA-buffer en opstart plaatsen voor geïnterneerden Uitbreidingsmiddelen voor ondersteuning minderjarigen met een beperking Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Tijdspad Bijlage: prijzen per zorgvorm van 10

2 2 Inhoudelijk kader Het Vlaams Regeerakkoord legt sterk de nadruk op een efficiënte en klantgerichte overheid. Hierbij wordt erg veel belang gehecht aan een goede relatie met de stakeholders, een relatie gebaseerd op vertrouwen, waarbij ook transparantie, eenduidigheid, intersectorale afstemming, uniformiteit en samenhang sleutelwoorden zijn. Deze Vlaamse Regering zal een volwaardige Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) uitbouwen. Ook personen met een handicap zullen via de VSB van een laagdrempelig aanbod ondersteuning (BOB, basisondersteuningsbudget) en hulpmiddelen kunnen genieten. Het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) wordt deze regeerperiode uitgevoerd. Personen met een beperking en hun gezin krijgen zo zelf de regie over hun zorg en ondersteuning in handen en hebben de keuze om hun budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als cash en/of als voucher in te zetten. Zorgaanbieders worden sociale ondernemers die zo adequaat mogelijk trachten in te spelen op de vragen van de personen met een beperking en hun gezin. De administratieve processen en het regelgevend kader worden vereenvoudigd, waarbij de focus gelegd wordt op outcome en ex-post controle. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal zijn hele organisatie en administratie grondig doorlichten met het oog op administratieve vereenvoudiging, transparantie en efficiëntie, en dit zowel ten aanzien van personen met een beperking en hun omgeving als ten aanzien van voorzieningen en diensten. Het VAPH beoogt hiermee een grotere klantvriendelijkheid door o.a. de complexe inschrijvings- en aanvraagprocedure te herbekijken. Conform de krachtlijnen van het Regeerakkoord, legt de Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van minister Jo Vandeurzen het kader voor het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid vast voor de komende regeerperiode. Preventie, vermaatschappelijking van de zorg, zorg en ondersteuning op maat en een intersectorale afstemming staan hierbij centraal. De zorg en ondersteuning voor personen met een beperking wordt de komende periode beleidsmatig verder uitgebouwd conform de Perspectiefnota 2020 (PP 2020) en het decreet PVF. Een doorgedreven systeemwijziging van de zorg en ondersteuning voor personen met een beperking en een doorgedreven transitie van het VAPH worden hierbij beoogd. Om de vooropgestelde reorganisatie te kunnen doorvoeren en de nieuwe beleidsvisie te kunnen implementeren, is het noodzakelijk dat de komende regeerperiode ingezet wordt op het versterken van de 5 concentrische cirkels van ondersteuning. Cirkel 1: vergroten van de zelfzorgmogelijkheden van personen met een beperking. In dit kader evalueren we het huidige hulpmiddelenbeleid. Waar en indien nodig hervormen we dit hulpmiddelenbeleid en maken we werk van uitbreiding. We maken in het hulpmiddelenbeleid ook werk van meer marktwerking en transparantie voor wat de prijsvorming betreft en richten een efficiënt en kostenbesparend systeem op voor de recuperatie, het uitlenen en het hergebruik van hulpmiddelen. Cirkel 2: versterken en faciliteren van de gebruikelijke zorg en ondersteuning binnen de gezinscontext. Het betreft hier vraagverheldering en netwerkversterking (dit laatste is ook van toepassing op cirkel 3 en 4). Daartoe maken we werk van het uitbreiden van de mogelijkheden van kortdurende opvang, logeerfuncties en context-ondersteuning. We evalueren, flexibiliseren en breiden het aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) uit. Hierbij is het bovendien cruciaal dat langdurige vrijwillige ondersteuning binnen een gezinscontext gehonoreerd wordt, in het bijzonder met de garantie dat als deze ondersteuning niet langer gecontinueerd kan worden, aanvullende of vervangende handicapspecifieke ondersteuning onmiddellijk voorhanden zal zijn.

3 Cirkel 3: faciliteren en stimuleren van de zorg en ondersteuning die vrijwillig geboden wordt door het ruimere netwerk. Hiertoe breiden we community-building initiatieven en initiatieven in functie van de vermaatschappelijking van de zorg verder uit. Ook vanuit RTH kunnen netwerken ondersteund worden. Cirkel 4: het aanbod reguliere zorg- en dienstverlening meer en beter toegankelijk maken voor personen met een handicap. In dit kader maken we werk van de uitbreiding van de capaciteit van niet-handicapspecifieke diensten en de inbreng van handicapspecifieke kennis en know-how, o.a. via outreach in het kader van RTH. Zo werken we verder aan inclusie. Cirkel 5: verder uitbreiden van middelen voor handicapspecifieke zorg en ondersteuning; daarenboven het efficiënter en klantgerichter inzetten van de beschikbare middelen. We implementeren de persoonsvolgende financiering, installeren een regelluw kader en stimuleren het sociaal ondernemerschap in de sector. Zolang er schaarste is, blijft een systeem van zorgregie, afgestemd op de nieuwe context van persoonsvolgende financiering en binnen de nieuwe beleidslijnen zoals uitgezet door PP2020, noodzakelijk. 3 Budgettair kader voor De middelen die vandaag beschikbaar zijn om vorm te geven aan het beleid personen met een beperking, zijn reeds aanzienlijk. Binnen het inhoudelijk referentiekader, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze nota, moet in de eerste plaats een weloverwogen herschikking en efficiëntere inzet van deze reeds beschikbare middelen voorbereid worden. Een consequent volgehouden budgettair groeipad is eveneens noodzakelijk. Voor het beleidsdomein WVG wordt deze regeerperiode een groeipad van in totaal 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, bovenop wat reeds in de reguliere meerjarenbegroting (constant beleid) voorzien wordt. 66% van het budget voorzien voor nieuw beleid binnen het beleidsdomein wordt voorbehouden om de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap verder consequent uit te bouwen. Tabel 1: Voorziene middelen voor nieuw beleid in de sector personen met een beperking in functie van de uitvoering van decreet PVF (trap 1 en trap 2) Jaartal Voorziene middelen voor nieuw beleid Legislatuur Toelichting bij de gefaseerde invoering: Invoering Basisondersteuningsbudget (BOB trap1) Het invoeren van een basisondersteuningsbudget, uitbetaald door het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Vlaams zorgfonds dat we in een latere fase zullen omvormen tot de IVA Vlaamse

4 sociale bescherming (VSB), betekent de installatie van een laagdrempelig toegankelijk basisondersteuningsbudget (eerste trap) voor personen met een handicap. Om aanspraak te maken op een basisondersteuningsbudget (forfaitair maandelijks bedrag) moet de handicap erkend worden en een ondersteuningsnood vastgesteld worden. Dit kan aan de hand van een attest of aan de hand van een multidisciplinair onderzoek. Het is het VAPH (volwassenen) of de intersectorale toegangspoort (minderjarigen) die de handicap erkent en de ondersteuningsnood vaststelt. Er zal maximaal gestreefd worden naar de automatische toekenning van het BOB, bv vanaf een bepaalde categorie van integratietegemoetkoming of verhoogde kinderbijslag, acht men de handicap en ondersteuningsnood voldoende bewezen. Voor wie geen automatische toekenning kan gebeuren, dient een eenvoudige, klantvriendelijke en efficiënte procedure uitgewerkt te worden. Op het vlak van gegevensbeheer en uitwisseling zullen afspraken gemaakt te worden tussen de zorgkassen, het Vlaams Zorgfonds, het VAPH en de intersectorale toegangspoort (ITP). De ICT wordt, waar nodig, gelinkt. De invoering van het BOB zal gefaseerd verlopen: - Integratie van het BOB binnen het verzekeringsmodel zoals uitgetekend in het regeerakkoord. - Uitwerken procedures aanvraag BOB - Afspraken rond gegevensbeheer en uitwisseling VAPH en ITP, ICT operationeel maken Tijdspad: Geleidelijke invoering BOB vanaf Invoering Persoonsvolgende Budgetten (trap 2) Momenteel wordt in de Task Force PVF een voorstel uitgewerkt tot koppeling van zorgzwaarte aan budgetcategorieën. Deze worden ter advisering aan het raadgevend comité voorgelegd. Daarna zal dit voorstel in de schoot van de Vlaamse regering besproken worden en vorm krijgen in een besluit van de Vlaamse regering. In 2015 zullen, om de besteding van de voucher mogelijk te maken, alle (resterende) minderjarigenvoorzieningen overschakelen naar Multifunctioneel centrum (MFC). Alle voorzieningen voor volwassenen schakelen over naar Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) in 2015 of MFC en FAM zijn noodzakelijke tussenstappen om de overstap te maken van erkende capaciteit naar een zorgaanbieder die flexibel kan inspelen op de noden van cliënten. We starten hier met de volwassenen gezien er momenteel nog geen gedragen en gevalideerd zorgzwaarte instrument (ZZI) voor minderjarigen bestaat. Onderzoek hierover is volop aan de gang. Dit betekent dat de eerste budgetten PVF op basis van een ondersteuningsplan en na objectivering van de ondersteuningsnood kunnen toegekend worden in Gezien de moeilijke budgettaire context, zal het uitbreidingsbeleid van 2016 relatief beperkt zijn. Tijdspad: : - Omschakeling MFC en FAM - Bepaling budgetcategorieën gekoppeld aan zorgzwaarte - Legistieke weg uitwerken Vanaf 2017 is er ruimte in het budgettair kader om de kritische succesfactoren zoals capaciteit voor opmaak ondersteuningsplannen, bijstand voor beheer en besteding van PVF, enz. op te nemen.

5 4 Inzet budget uitbreidingsbeleid 2015 Het extra budget voor uitbreidingsbeleid in 2015 bedraagt We opteren ervoor om deze middelen maximaal in te zetten in bijkomende ondersteuning. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse begroting, zullen deze middelen beschikbaar zijn vanaf 1 januari Daar waar een (uitbreiding van) erkenning vereist is, kunnen de middelen ten vroegste ingezet vanaf het moment dat het erkenningsbesluit wordt afgeleverd Voorafnames op Vlaams niveau Hulpmiddelenbeleid Binnen het hulpmiddelenbeleid is er een duidelijke nood aan een versterkte inzet van middelen voor woningaanpassingen (verbouwing, aanvullende uitrusting, domotica,...). Deze versterking past binnen het Perspectiefplan 2020: investeren in aangepaste woningen verhoogt de zelfzorgmogelijkheden van personen met een handicap (cirkel 1) alsook de mogelijkheden van hun gezin om de zorg binnen de thuissituatie (cirkel 2) langer mogelijk te houden. Daartoe is een verhoging nodig van het budget voor woningaanpassingen met euro. Dit extra bedrag houdt rekening met het voorstel tot aanpassing van de refertelijst goedgekeurd door de permanente werkgroep Individuele Materiele Bijstand. Het voorstel voorziet concreet o.m. in een gepaste subsidiëring van aanpassingen aan en herinrichting van de sanitaire ruimte, een subsidie voor een noodzakelijke bestemmingswijziging van woonruimten, aanbouw en een verbeterde subsidiëring van het pakket aan domotica-toepassingen voor personen met een ernstig motorische handicap Tolken Vlaamse gebarentaal Eind vorige regeerperiode werd op het intersectorale overleg tolkenwerking een voorstel tot gelijkschakeling van de criteria voor toekenning uren tolk Vlaamse gebarentaal / schrijftolk / orale tolk over de betrokken beleidsdomeinen (Werk, Welzijn en Onderwijs) heen opgemaakt. Voor het VAPH impliceert dit een verlaging van de grenswaarde van 90dB naar 70dB. Dit vereist een uitbreiding met extra tolkuren of een budget van euro. Tabel 2: samenvattende tabel voorafnames op Vlaams niveau Voorziene budget Woningaanpassingen Tolkuren Opstart 7 plaatsen voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap (zie 4.2.2) Totaal Verdeling van de middelen Verdeling van de middelen over de provincies en Brussel De overige middelen, m.n , worden over de provincies verdeeld volgens volgende verdeelsleutel: 10 % van het budget wordt voorzien voor het inhalen van de historische achterstand in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze 10 % wordt verdeeld op basis van het bevolkingscijfer. Hierbij houden we rekening met de beslissing van de Vlaamse Regering dat 30 % van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in rekening gebracht wordt.

6 De overige 90% van het budget wordt voor 80 % verdeeld over de Vlaamse provincies en Brussel volgens het bevolkingscijfer en voor 20 % volgens het aantal geregistreerde actieve vragen bij de centrale registratie van zorgvragen (CRZ). Hierbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de zorgvragen in termen van kostprijs. Tabel 3: Provinciale verdeling van de middelen bevolking Totaal historische CRZ verdeelsleutel Budget achterstand gewogen Antwerpen ,67% 55,31% 29,01% 29,95% Limburg ,67% 16,14% 12,03% Oost-Vlaanderen ,73% 21,71% 19,55% Vlaams-Brabant en ,54% 44,69% 13,93% 22,49% Brussel 1 West-Vlaanderen ,39% 19,21% 15,98% Vlaanderen en Brussel ,00% 100,00% 100,00% 100,00% VIPA-buffer en opstart plaatsen voor geïnterneerden Binnen deze provinciale middelen worden in eerste instantie werkingsmiddelen voorzien voor de VIPA-bufferplaatsen die in exploitatie treden tussen 1 september 2014 en 31 augustus Als deze plaatsen in hun VIPA-gesubsidieerde infrastructuur van start gaan, dient men de werkingsmiddelen te voorzien. Een opstart in tijdelijke infrastructuur kan mits een positief advies van het ROG (meerderjarigen) of het IROJ (minderjarigen). Het dient hierbij te gaan om volwaardige ondersteuning aan de doelgroep die beoogd werd bij de toekenning van een vergunning in het kader van de VIPA-buffer. Mits monitoring van de initiële instroom binnen het ROG kunnen deze plaatsen gesubsidieerd worden aan een personeelsnorm van 100%, na advisering van het bevoegde regionale adviesorgaan. Analoog aan deze VIPA-buffer worden begin 2015 werkingsmiddelen voorzien voor 7 bijkomende plaatsen voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Deze plaatsen werden reeds vergund. In afwachting van het realiseren van de voorziene bouwwerken, wordt volwaardige ondersteuning aangeboden in voorlopige infrastructuur voor de beoogde doelgroep. Het budget voor deze werkingsmiddelen wordt op Vlaams niveau voorafgenomen. Deze projecten werken immers interprovinciaal. Het VAPH heeft de vergunde voorzieningen bevraagd en zal de gegevens betreffende de opstartdata aan de ROG s en IROJ s bezorgen. Op basis van deze bevraging (begin november 2014) schatten we de benodigde middelen voor het realiseren van de VIPA-bufferprojecten als volgt in. Deze cijfers kunnen echter nog wijzigen (afhankelijk van gewijzigde planning en van de beslissing om 80 % dan wel 100 % van de werkingsmiddelen te voorzien). Tabel 4: Middelen te voorzien in het kader van de VIPA buffer Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Conform het Vlaams Regeerakkoord is het de bedoeling dat minimaal 5 % van het bijkomend budget ingezet wordt voor bijkomende ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

7 4.2.3 Uitbreidingsmiddelen voor ondersteuning minderjarigen met een beperking Vervolgens verdelen we het budget over minderjarigen en meerderjarigen. Na aftrek van de VIPAbuffer voorzien we 20 % van de resterende middelen voor de ondersteuning van minderjarigen met een beperking. Binnen deze middelen voorzien we voor de financiering van een Centrum voor Gedragsstoornissen bij jongeren met een verstandelijke beperking en autisme en met een zware zorgbehoevendheid. Het budget hiervoor wordt volgens de verdeelsleutel van de provinciale middelen voor minderjarigen afgehouden. De overige middelen voor minderjarigen worden voor 25 % ingezet voor de versterking van het aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Tevens wordt geïnvesteerd in het versterken van het multifunctioneel aanbod voor kinderen en jongeren met een complexe problematiek, waarbij ook sprake is van een beperking. De verdeling van deze middelen zal opgenomen worden in het actieplan jeugdhulp. De overige middelen worden ingezet voor minderjarigen met een vraag naar PAB of een persoonsvolgend convenant. Tabel 5: bijkomende middelen voor minderjarigen met een beperking 2 centrum autisme Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Het resterende provinciale budget voor meerderjarigen wordt voor 25 % ingezet voor het versterken van het rechtstreeks toegankelijke aanbod voor meerderjarigen met een beperking. Op deze manier wensen we voor personen die kiezen voor een BOB aanvullend voldoende capaciteit RTH te voorzien. Tabel 6: bijkomende middelen RTH meerderjarigen per provincie 3 middelen RTH meerderjarigen Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Deze cijfers kunnen nog wijzigen bij eventuele wijzigingen in tabel 4. 3 Deze cijfers kunnen nog wijzigen bij eventuele wijzigingen in tabel 4.

8 Deze middelen kunnen ingezet worden: - Binnen de regelgeving RTH (in personeelspunten) - Binnen de regelgeving thuisbegeleiding (als bijkomende begeleidingen) Er wordt niet voorzien in een eventuele uitbreiding van de diensten ondersteuningsplan. Aan de ROG s wordt gevraagd om ten laatste tegen 31 januari 2015 een advies voor de verdeling van deze middelen aan het VAPH te bezorgen Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Het resterende bedrag wordt ingezet voor niet-rechtstreekse toegankelijke hulpverlening. Tabel 7: middelen nrth meerderjarigen per provincie 4 Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Bijkomende middelen voor noodsituatie De ingezette tijdelijke middelen voor noodsituaties worden geëvalueerd. Ook voorzien we een uitbreiding van de tijdelijke ondersteuning, die momenteel 10 weken bedraagt, naar 22 weken. Deze verlenging van de periode van tijdelijke ondersteuning zal meer mogelijkheden bieden om continuïteit van ondersteuning te garanderen. Het VAPH zal op basis van deze evaluatie en na advies van het ROG de provinciale budgetten voor noodsituatie uitbreiden met maximaal (verdeeld over de provincies volgens de verdeelsleutel) Verdeling middelen PAB PVC Van de overige middelen nrth meerderjarigen wordt 45 % gereserveerd voor de toekenning van bijkomende PAB s. Een zelfde bedrag wordt gereserveerd voor bijkomende persoonsvolgende convenants. De overige 10 % kunnen door de regionale prioriteitencommissie ingezet worden om tegemoet te komen aan de meest dringende zorgvragen (PAB of PVC). We willen hiermee enerzijds voldoende kans geven aan zorgvragers PAB om erkend te worden als PTB en anderzijds rekening houden met de verhouding van de vragen op de CRZ (2.838 vragen PAB tov vragen ZIN). Als we rekening houden met een maximaal bijkomend budget voor noodsituaties levert dit volgende verdeling op. 4 Ook deze bedragen kunnen nog wijzigen als de cijfers van tabel 4 wijzigen.

9 Tabel 8: verdeling middelen nrth meerderjarigen 5 noodsituatie PAB PVC Meest urgente Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen Totaal Continuïteit bij overgang minderjarigen - meerderjarigen Om de continuïteit bij de overgang van ondersteuning minderjarigen naar ondersteuning meerderjarigen te faciliteren, vragen we aan de RPC s om abstractie te maken van nog lopende minderjarigenondersteuning voor jongvolwassenen vanaf 23 jaar. Op deze manier wordt voor jongvolwassenen uitgegaan van de dringendheid van hun zorgvraag en maximaal aandacht geschonken aan de continuïteit van ondersteuning Tijdspad - Bevraging VAPH bij vergunde diensten VIPA-buffer tegen 15 november - Advies ROG m.b.t. opstart VIPA-diensten (tijdelijke infrastructuur, omkadering 100%) tegen 15 december - Advies ROG verdeling middelen RTH meerderjarigen (tegen 31 januari) - Bepalen noodzakelijke bijkomende middelen voor noodsituaties (voorstel VAPH tegen 15 december, advies ROG tegen 31 januari) James Van Casteren Administrateur-generaal 5 Bedragen indicatief en afhankelijk van wijzigingen in tabel 4 en beslissing rond budget voorzien voor noodsituatie

10 5 Bijlage: prijzen per zorgvorm Prijs aan 80 % Prijs aan 100 % personeelsnorm personeelsnorm Internaat Semi internaat schoolgaand niet schoolgaand Dagcentra Observatiecentrum tehuis werkenden tehuis niet werkenden bezigheid nursing Tehuis kortverblijf Thuisbegeleiding prijs per begeleiding 221,96 begeleid wonen beschermd wonen zelfstandig wonen geïntegreerd wonen Woonondersteuning bezigheid Woonondersteuning nursing RTH prijs per punt 1.007,71

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering Basisondersteuningsbudget (BOB) Diane Serneels 1 Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering - Ingebed in Vlaamse Sociale Bescherming - Dus in een systeem

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

VR DOC.1481/1

VR DOC.1481/1 VR 2016 2312 DOC.1481/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden PVF - 30 oktober 2014 - Vragen en Antwoorden 1. Wanneer wordt Persoonsvolgende financiering (PVF) praktijk? Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet PVF. Nu is het de bedoeling

Nadere informatie

Omzendbrief meerjarenplanning

Omzendbrief meerjarenplanning OMZBR ZR 14 MJP 28 september 2011 gericht aan de voorzitters en de leden van de ROG's gericht aan alle belanghebbenden binnen de zorgregie Omzendbrief meerjarenplanning 2012-2014 Deze omzendbrief wil de

Nadere informatie

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF).

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 524 van TINE VAN DER VLOET datum: 12 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Persoonsvolgende Financiering Sector Ondersteuning Personen met een Handicap Info-avond PVF ouders De Okkernoot 06-03-17 1 Inleiding Onze samenleving kent diepgaande wijzigingen 2 PVF komt daar bovenop

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

CRZ-rapport gegevens 31 december 2008

CRZ-rapport gegevens 31 december 2008 CRZ-rapport gegevens 31 december 2008 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 1. aantal personen met een actieve zorgvraag... 4 2. Aantal personen met een dringende vraag... 8 3. Aantal langwachtende

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies Persoonsvolgende Financiering Vivo infosessies 17.11.2016 1 WELKOM & OPBOUW KADER: Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? Omzetting voor wie vandaag al ondersteuning heeft PRAKTISCH: Mijn ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

VR DOC.0307/2

VR DOC.0307/2 VR 2016 2503 DOC.0307/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die

Nadere informatie

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding.

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding. Rechtstreeks toegankelijke hulp Fanny De Langhe 1 Inhoudstabel 2) Thuisbegeleiding 3) Respijtzorg 2 1 1) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) BVR RTH: - 2013 - zowel minderjarigen als meerderjarigen Wat

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

nr. 424 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 maart 2016 aan JO VANDEURZEN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

nr. 424 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 maart 2016 aan JO VANDEURZEN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 424 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 maart 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014

Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014 Situering Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014 Perspectief 2020 Diensten Ondersteuningsplan Toegangspoort Zorgregie N- Inzet van 146 miljoen euro extra in de periode 2009-2014 Budget 2014: 27,24 miljoen

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Persoonsvolgende financiering Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Agenda WELKOM GILBERT VAN LAETHEM VOORZITTER ZONNESTRAAL VZW HAVINET ELS VRIJDAG COÖRDINATOR HAVINET VZW PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING Wat is een persoonsvolgende financiering (PVF)? 1 2 Voor mij, en alle andere personen met een handicap, is er een nieuw systeem van financiële ondersteuning: DE PERSOONSVOLGENDE

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

1 STAND VAN ZAKEN TRANSITIE ZORG IN NATURA

1 STAND VAN ZAKEN TRANSITIE ZORG IN NATURA Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be OMZENDBRIEF 23 september 2016 Stand van zaken transitie zorg in natura Opstart persoonsvolgend

Nadere informatie

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Gecorrigeerd voorstel Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen SITUERING Vanuit het ROG West-Vlaanderen zijn de

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Multifunctionele Centra binnen het Perspectiefplan 2020 Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg Vlaams Agentschap

Nadere informatie

UITBREIDINGSBELEID 2013 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. VOORSTEL Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen

UITBREIDINGSBELEID 2013 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. VOORSTEL Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen UITBREIDINGSBELEID 2013 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VOORSTEL Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen SITUERING Deze nota is een eerste antwoord van het Regionaal

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap 30/05/2016 Wat komt in deze presentatie aan bod? DOP in een breder kader Onze opdracht Voor Wie Onze werking Wat komt

Nadere informatie

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE?

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? Inhoud bijdrage Op een drafje door de zorginschalingen in De Okkernoot ifv de omschakeling naar een persoonsvolgend budget Transitie naar PVF De ondersteuning

Nadere informatie

INFONOTA 6 februari 2017

INFONOTA 6 februari 2017 Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel www.vaph.be INFONOTA 6 februari 2017 Transitie PVF en controle - inschalingen Gericht aan MDT Vragen naar Helpdesk transitie Telefoon 02 225 86 20 (elke

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels 1 2 1 3 Invoer PVF langs 3 sporen Spoor 1 : nieuwe instroom via uitbreidingsbeleid Spoor 2 : omschakeling huidige gebruikers zorg

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT: Ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; VR 2017 2402 DOC.0185/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering Gelet op het decreet

Nadere informatie

Personen met een basisondersteuningsbudget (BOB) - Stand van zaken (3)

Personen met een basisondersteuningsbudget (BOB) - Stand van zaken (3) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 721 van TINE VAN DER VLOET datum: 21 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Personen met een basisondersteuningsbudget (BOB) - Stand van

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Structuur van de presentatie 1. Ontwerp opnameprioriteiten minderjarigen 2.

Nadere informatie

Omzendbrief 20 oktober 2011

Omzendbrief 20 oktober 2011 Omzendbrief 20 oktober 2011 Aan alle belanghebbenden binnen de sector ondersteuning aan personen met een handicap Ons kenmerk: 36/JT/Erk/Amb/omzendbriefDOP Vragen naar: Jos Theunis Telefoon: 02/225 85

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Jongvolwassenen met een beperking: continuïteit in de zorg en transitie naar volwassenheid

Jongvolwassenen met een beperking: continuïteit in de zorg en transitie naar volwassenheid Jongvolwassenen met een beperking: continuïteit in de zorg en transitie naar volwassenheid Lunchdebat West-Vlaanderen Geert D haene directeur Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen Inhoud van mijn bijdrage

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 NIEUWSFLASH 3 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 Synthese van de infomomenten van het VAPH in samenwerking met KVG, VFG en FOVIG Hoe verloopt de overgang van het Flexibel

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) VEELGESTELDE VRAGEN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 1. Hoe wordt bepaald of iemand een vermoeden van een handicap heeft om beroep te kunnen doen op RTH? Een

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

WELKOM & OPBOUW. 6. Vragenronde

WELKOM & OPBOUW. 6. Vragenronde 1 WELKOM & OPBOUW 1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? 2. Hoe kan ik mijn budget besteden? 3. Welk gevolg heeft de stap naar een persoonsvolgend budget (PVB) voor mij? 4. Hoe regel ik de

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

VR DOC.0141/1BIS

VR DOC.0141/1BIS VR 2016 0403 DOC.0141/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Definitieve

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VR DOC.0306/1

VR DOC.0306/1 VR 2016 2503 DOC.0306/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van

Nadere informatie

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014 ZORGGARANTIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering Frank CUYT en Diane SERNEELS 1 Het Vlaams Welzijnsverbond

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden)

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden) Omzendbrief 3652/jt/nf/1205 14 mei 2012 Aan de directies van voorzieningen en diensten voor personen met een handicap. Vragen naar: Nadine Frison Telefoon: 02/225.85.33 E-mail: nadine.frison@vaph.be Bijlage(n):

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

nr. 14 van DANIELLE GODDERIS-T'JONCK datum: 2 oktober 2015 aan JO VANDEURZEN Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Overlegorganen

nr. 14 van DANIELLE GODDERIS-T'JONCK datum: 2 oktober 2015 aan JO VANDEURZEN Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Overlegorganen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 14 van DANIELLE GODDERIS-T'JONCK datum: 2 oktober 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin -

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering

Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering Inhoud Inleiding... 3 1. Bevoegdheid in Vlaanderen... 3 1.1 Bevoegdheidsverdeling tussen het federaal

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk?

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? Editie juni 2016 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? www.vaph.be 2 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 1. WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR BEGELEIDING

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 2402 DOC.0185/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een

Nadere informatie