1 inhoudsopgave Inhoudelijk kader Budgettair kader voor Toelichting bij de gefaseerde invoering:...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019... 3 3.1 Toelichting bij de gefaseerde invoering:..."

Transcriptie

1 Omzendbrief ZR november 2014 Gericht aan alle belanghebbenden Inzet uitbreidingsbeleid VAPH inhoudsopgave 1 inhoudsopgave Inhoudelijk kader Budgettair kader voor Toelichting bij de gefaseerde invoering: Invoering Basisondersteuningsbudget (BOB trap1) Invoering Persoonsvolgende Budgetten (trap 2) Inzet budget uitbreidingsbeleid Voorafnames op Vlaams niveau Hulpmiddelenbeleid Tolken Vlaamse gebarentaal Verdeling van de middelen Verdeling van de middelen over de provincies en Brussel VIPA-buffer en opstart plaatsen voor geïnterneerden Uitbreidingsmiddelen voor ondersteuning minderjarigen met een beperking Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Tijdspad Bijlage: prijzen per zorgvorm van 10

2 2 Inhoudelijk kader Het Vlaams Regeerakkoord legt sterk de nadruk op een efficiënte en klantgerichte overheid. Hierbij wordt erg veel belang gehecht aan een goede relatie met de stakeholders, een relatie gebaseerd op vertrouwen, waarbij ook transparantie, eenduidigheid, intersectorale afstemming, uniformiteit en samenhang sleutelwoorden zijn. Deze Vlaamse Regering zal een volwaardige Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) uitbouwen. Ook personen met een handicap zullen via de VSB van een laagdrempelig aanbod ondersteuning (BOB, basisondersteuningsbudget) en hulpmiddelen kunnen genieten. Het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) wordt deze regeerperiode uitgevoerd. Personen met een beperking en hun gezin krijgen zo zelf de regie over hun zorg en ondersteuning in handen en hebben de keuze om hun budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als cash en/of als voucher in te zetten. Zorgaanbieders worden sociale ondernemers die zo adequaat mogelijk trachten in te spelen op de vragen van de personen met een beperking en hun gezin. De administratieve processen en het regelgevend kader worden vereenvoudigd, waarbij de focus gelegd wordt op outcome en ex-post controle. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal zijn hele organisatie en administratie grondig doorlichten met het oog op administratieve vereenvoudiging, transparantie en efficiëntie, en dit zowel ten aanzien van personen met een beperking en hun omgeving als ten aanzien van voorzieningen en diensten. Het VAPH beoogt hiermee een grotere klantvriendelijkheid door o.a. de complexe inschrijvings- en aanvraagprocedure te herbekijken. Conform de krachtlijnen van het Regeerakkoord, legt de Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van minister Jo Vandeurzen het kader voor het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid vast voor de komende regeerperiode. Preventie, vermaatschappelijking van de zorg, zorg en ondersteuning op maat en een intersectorale afstemming staan hierbij centraal. De zorg en ondersteuning voor personen met een beperking wordt de komende periode beleidsmatig verder uitgebouwd conform de Perspectiefnota 2020 (PP 2020) en het decreet PVF. Een doorgedreven systeemwijziging van de zorg en ondersteuning voor personen met een beperking en een doorgedreven transitie van het VAPH worden hierbij beoogd. Om de vooropgestelde reorganisatie te kunnen doorvoeren en de nieuwe beleidsvisie te kunnen implementeren, is het noodzakelijk dat de komende regeerperiode ingezet wordt op het versterken van de 5 concentrische cirkels van ondersteuning. Cirkel 1: vergroten van de zelfzorgmogelijkheden van personen met een beperking. In dit kader evalueren we het huidige hulpmiddelenbeleid. Waar en indien nodig hervormen we dit hulpmiddelenbeleid en maken we werk van uitbreiding. We maken in het hulpmiddelenbeleid ook werk van meer marktwerking en transparantie voor wat de prijsvorming betreft en richten een efficiënt en kostenbesparend systeem op voor de recuperatie, het uitlenen en het hergebruik van hulpmiddelen. Cirkel 2: versterken en faciliteren van de gebruikelijke zorg en ondersteuning binnen de gezinscontext. Het betreft hier vraagverheldering en netwerkversterking (dit laatste is ook van toepassing op cirkel 3 en 4). Daartoe maken we werk van het uitbreiden van de mogelijkheden van kortdurende opvang, logeerfuncties en context-ondersteuning. We evalueren, flexibiliseren en breiden het aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) uit. Hierbij is het bovendien cruciaal dat langdurige vrijwillige ondersteuning binnen een gezinscontext gehonoreerd wordt, in het bijzonder met de garantie dat als deze ondersteuning niet langer gecontinueerd kan worden, aanvullende of vervangende handicapspecifieke ondersteuning onmiddellijk voorhanden zal zijn.

3 Cirkel 3: faciliteren en stimuleren van de zorg en ondersteuning die vrijwillig geboden wordt door het ruimere netwerk. Hiertoe breiden we community-building initiatieven en initiatieven in functie van de vermaatschappelijking van de zorg verder uit. Ook vanuit RTH kunnen netwerken ondersteund worden. Cirkel 4: het aanbod reguliere zorg- en dienstverlening meer en beter toegankelijk maken voor personen met een handicap. In dit kader maken we werk van de uitbreiding van de capaciteit van niet-handicapspecifieke diensten en de inbreng van handicapspecifieke kennis en know-how, o.a. via outreach in het kader van RTH. Zo werken we verder aan inclusie. Cirkel 5: verder uitbreiden van middelen voor handicapspecifieke zorg en ondersteuning; daarenboven het efficiënter en klantgerichter inzetten van de beschikbare middelen. We implementeren de persoonsvolgende financiering, installeren een regelluw kader en stimuleren het sociaal ondernemerschap in de sector. Zolang er schaarste is, blijft een systeem van zorgregie, afgestemd op de nieuwe context van persoonsvolgende financiering en binnen de nieuwe beleidslijnen zoals uitgezet door PP2020, noodzakelijk. 3 Budgettair kader voor De middelen die vandaag beschikbaar zijn om vorm te geven aan het beleid personen met een beperking, zijn reeds aanzienlijk. Binnen het inhoudelijk referentiekader, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze nota, moet in de eerste plaats een weloverwogen herschikking en efficiëntere inzet van deze reeds beschikbare middelen voorbereid worden. Een consequent volgehouden budgettair groeipad is eveneens noodzakelijk. Voor het beleidsdomein WVG wordt deze regeerperiode een groeipad van in totaal 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, bovenop wat reeds in de reguliere meerjarenbegroting (constant beleid) voorzien wordt. 66% van het budget voorzien voor nieuw beleid binnen het beleidsdomein wordt voorbehouden om de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap verder consequent uit te bouwen. Tabel 1: Voorziene middelen voor nieuw beleid in de sector personen met een beperking in functie van de uitvoering van decreet PVF (trap 1 en trap 2) Jaartal Voorziene middelen voor nieuw beleid Legislatuur Toelichting bij de gefaseerde invoering: Invoering Basisondersteuningsbudget (BOB trap1) Het invoeren van een basisondersteuningsbudget, uitbetaald door het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Vlaams zorgfonds dat we in een latere fase zullen omvormen tot de IVA Vlaamse

4 sociale bescherming (VSB), betekent de installatie van een laagdrempelig toegankelijk basisondersteuningsbudget (eerste trap) voor personen met een handicap. Om aanspraak te maken op een basisondersteuningsbudget (forfaitair maandelijks bedrag) moet de handicap erkend worden en een ondersteuningsnood vastgesteld worden. Dit kan aan de hand van een attest of aan de hand van een multidisciplinair onderzoek. Het is het VAPH (volwassenen) of de intersectorale toegangspoort (minderjarigen) die de handicap erkent en de ondersteuningsnood vaststelt. Er zal maximaal gestreefd worden naar de automatische toekenning van het BOB, bv vanaf een bepaalde categorie van integratietegemoetkoming of verhoogde kinderbijslag, acht men de handicap en ondersteuningsnood voldoende bewezen. Voor wie geen automatische toekenning kan gebeuren, dient een eenvoudige, klantvriendelijke en efficiënte procedure uitgewerkt te worden. Op het vlak van gegevensbeheer en uitwisseling zullen afspraken gemaakt te worden tussen de zorgkassen, het Vlaams Zorgfonds, het VAPH en de intersectorale toegangspoort (ITP). De ICT wordt, waar nodig, gelinkt. De invoering van het BOB zal gefaseerd verlopen: - Integratie van het BOB binnen het verzekeringsmodel zoals uitgetekend in het regeerakkoord. - Uitwerken procedures aanvraag BOB - Afspraken rond gegevensbeheer en uitwisseling VAPH en ITP, ICT operationeel maken Tijdspad: Geleidelijke invoering BOB vanaf Invoering Persoonsvolgende Budgetten (trap 2) Momenteel wordt in de Task Force PVF een voorstel uitgewerkt tot koppeling van zorgzwaarte aan budgetcategorieën. Deze worden ter advisering aan het raadgevend comité voorgelegd. Daarna zal dit voorstel in de schoot van de Vlaamse regering besproken worden en vorm krijgen in een besluit van de Vlaamse regering. In 2015 zullen, om de besteding van de voucher mogelijk te maken, alle (resterende) minderjarigenvoorzieningen overschakelen naar Multifunctioneel centrum (MFC). Alle voorzieningen voor volwassenen schakelen over naar Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) in 2015 of MFC en FAM zijn noodzakelijke tussenstappen om de overstap te maken van erkende capaciteit naar een zorgaanbieder die flexibel kan inspelen op de noden van cliënten. We starten hier met de volwassenen gezien er momenteel nog geen gedragen en gevalideerd zorgzwaarte instrument (ZZI) voor minderjarigen bestaat. Onderzoek hierover is volop aan de gang. Dit betekent dat de eerste budgetten PVF op basis van een ondersteuningsplan en na objectivering van de ondersteuningsnood kunnen toegekend worden in Gezien de moeilijke budgettaire context, zal het uitbreidingsbeleid van 2016 relatief beperkt zijn. Tijdspad: : - Omschakeling MFC en FAM - Bepaling budgetcategorieën gekoppeld aan zorgzwaarte - Legistieke weg uitwerken Vanaf 2017 is er ruimte in het budgettair kader om de kritische succesfactoren zoals capaciteit voor opmaak ondersteuningsplannen, bijstand voor beheer en besteding van PVF, enz. op te nemen.

5 4 Inzet budget uitbreidingsbeleid 2015 Het extra budget voor uitbreidingsbeleid in 2015 bedraagt We opteren ervoor om deze middelen maximaal in te zetten in bijkomende ondersteuning. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse begroting, zullen deze middelen beschikbaar zijn vanaf 1 januari Daar waar een (uitbreiding van) erkenning vereist is, kunnen de middelen ten vroegste ingezet vanaf het moment dat het erkenningsbesluit wordt afgeleverd Voorafnames op Vlaams niveau Hulpmiddelenbeleid Binnen het hulpmiddelenbeleid is er een duidelijke nood aan een versterkte inzet van middelen voor woningaanpassingen (verbouwing, aanvullende uitrusting, domotica,...). Deze versterking past binnen het Perspectiefplan 2020: investeren in aangepaste woningen verhoogt de zelfzorgmogelijkheden van personen met een handicap (cirkel 1) alsook de mogelijkheden van hun gezin om de zorg binnen de thuissituatie (cirkel 2) langer mogelijk te houden. Daartoe is een verhoging nodig van het budget voor woningaanpassingen met euro. Dit extra bedrag houdt rekening met het voorstel tot aanpassing van de refertelijst goedgekeurd door de permanente werkgroep Individuele Materiele Bijstand. Het voorstel voorziet concreet o.m. in een gepaste subsidiëring van aanpassingen aan en herinrichting van de sanitaire ruimte, een subsidie voor een noodzakelijke bestemmingswijziging van woonruimten, aanbouw en een verbeterde subsidiëring van het pakket aan domotica-toepassingen voor personen met een ernstig motorische handicap Tolken Vlaamse gebarentaal Eind vorige regeerperiode werd op het intersectorale overleg tolkenwerking een voorstel tot gelijkschakeling van de criteria voor toekenning uren tolk Vlaamse gebarentaal / schrijftolk / orale tolk over de betrokken beleidsdomeinen (Werk, Welzijn en Onderwijs) heen opgemaakt. Voor het VAPH impliceert dit een verlaging van de grenswaarde van 90dB naar 70dB. Dit vereist een uitbreiding met extra tolkuren of een budget van euro. Tabel 2: samenvattende tabel voorafnames op Vlaams niveau Voorziene budget Woningaanpassingen Tolkuren Opstart 7 plaatsen voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap (zie 4.2.2) Totaal Verdeling van de middelen Verdeling van de middelen over de provincies en Brussel De overige middelen, m.n , worden over de provincies verdeeld volgens volgende verdeelsleutel: 10 % van het budget wordt voorzien voor het inhalen van de historische achterstand in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze 10 % wordt verdeeld op basis van het bevolkingscijfer. Hierbij houden we rekening met de beslissing van de Vlaamse Regering dat 30 % van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in rekening gebracht wordt.

6 De overige 90% van het budget wordt voor 80 % verdeeld over de Vlaamse provincies en Brussel volgens het bevolkingscijfer en voor 20 % volgens het aantal geregistreerde actieve vragen bij de centrale registratie van zorgvragen (CRZ). Hierbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de zorgvragen in termen van kostprijs. Tabel 3: Provinciale verdeling van de middelen bevolking Totaal historische CRZ verdeelsleutel Budget achterstand gewogen Antwerpen ,67% 55,31% 29,01% 29,95% Limburg ,67% 16,14% 12,03% Oost-Vlaanderen ,73% 21,71% 19,55% Vlaams-Brabant en ,54% 44,69% 13,93% 22,49% Brussel 1 West-Vlaanderen ,39% 19,21% 15,98% Vlaanderen en Brussel ,00% 100,00% 100,00% 100,00% VIPA-buffer en opstart plaatsen voor geïnterneerden Binnen deze provinciale middelen worden in eerste instantie werkingsmiddelen voorzien voor de VIPA-bufferplaatsen die in exploitatie treden tussen 1 september 2014 en 31 augustus Als deze plaatsen in hun VIPA-gesubsidieerde infrastructuur van start gaan, dient men de werkingsmiddelen te voorzien. Een opstart in tijdelijke infrastructuur kan mits een positief advies van het ROG (meerderjarigen) of het IROJ (minderjarigen). Het dient hierbij te gaan om volwaardige ondersteuning aan de doelgroep die beoogd werd bij de toekenning van een vergunning in het kader van de VIPA-buffer. Mits monitoring van de initiële instroom binnen het ROG kunnen deze plaatsen gesubsidieerd worden aan een personeelsnorm van 100%, na advisering van het bevoegde regionale adviesorgaan. Analoog aan deze VIPA-buffer worden begin 2015 werkingsmiddelen voorzien voor 7 bijkomende plaatsen voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Deze plaatsen werden reeds vergund. In afwachting van het realiseren van de voorziene bouwwerken, wordt volwaardige ondersteuning aangeboden in voorlopige infrastructuur voor de beoogde doelgroep. Het budget voor deze werkingsmiddelen wordt op Vlaams niveau voorafgenomen. Deze projecten werken immers interprovinciaal. Het VAPH heeft de vergunde voorzieningen bevraagd en zal de gegevens betreffende de opstartdata aan de ROG s en IROJ s bezorgen. Op basis van deze bevraging (begin november 2014) schatten we de benodigde middelen voor het realiseren van de VIPA-bufferprojecten als volgt in. Deze cijfers kunnen echter nog wijzigen (afhankelijk van gewijzigde planning en van de beslissing om 80 % dan wel 100 % van de werkingsmiddelen te voorzien). Tabel 4: Middelen te voorzien in het kader van de VIPA buffer Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Conform het Vlaams Regeerakkoord is het de bedoeling dat minimaal 5 % van het bijkomend budget ingezet wordt voor bijkomende ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

7 4.2.3 Uitbreidingsmiddelen voor ondersteuning minderjarigen met een beperking Vervolgens verdelen we het budget over minderjarigen en meerderjarigen. Na aftrek van de VIPAbuffer voorzien we 20 % van de resterende middelen voor de ondersteuning van minderjarigen met een beperking. Binnen deze middelen voorzien we voor de financiering van een Centrum voor Gedragsstoornissen bij jongeren met een verstandelijke beperking en autisme en met een zware zorgbehoevendheid. Het budget hiervoor wordt volgens de verdeelsleutel van de provinciale middelen voor minderjarigen afgehouden. De overige middelen voor minderjarigen worden voor 25 % ingezet voor de versterking van het aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Tevens wordt geïnvesteerd in het versterken van het multifunctioneel aanbod voor kinderen en jongeren met een complexe problematiek, waarbij ook sprake is van een beperking. De verdeling van deze middelen zal opgenomen worden in het actieplan jeugdhulp. De overige middelen worden ingezet voor minderjarigen met een vraag naar PAB of een persoonsvolgend convenant. Tabel 5: bijkomende middelen voor minderjarigen met een beperking 2 centrum autisme Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Het resterende provinciale budget voor meerderjarigen wordt voor 25 % ingezet voor het versterken van het rechtstreeks toegankelijke aanbod voor meerderjarigen met een beperking. Op deze manier wensen we voor personen die kiezen voor een BOB aanvullend voldoende capaciteit RTH te voorzien. Tabel 6: bijkomende middelen RTH meerderjarigen per provincie 3 middelen RTH meerderjarigen Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Deze cijfers kunnen nog wijzigen bij eventuele wijzigingen in tabel 4. 3 Deze cijfers kunnen nog wijzigen bij eventuele wijzigingen in tabel 4.

8 Deze middelen kunnen ingezet worden: - Binnen de regelgeving RTH (in personeelspunten) - Binnen de regelgeving thuisbegeleiding (als bijkomende begeleidingen) Er wordt niet voorzien in een eventuele uitbreiding van de diensten ondersteuningsplan. Aan de ROG s wordt gevraagd om ten laatste tegen 31 januari 2015 een advies voor de verdeling van deze middelen aan het VAPH te bezorgen Niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen Het resterende bedrag wordt ingezet voor niet-rechtstreekse toegankelijke hulpverlening. Tabel 7: middelen nrth meerderjarigen per provincie 4 Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen totaal Bijkomende middelen voor noodsituatie De ingezette tijdelijke middelen voor noodsituaties worden geëvalueerd. Ook voorzien we een uitbreiding van de tijdelijke ondersteuning, die momenteel 10 weken bedraagt, naar 22 weken. Deze verlenging van de periode van tijdelijke ondersteuning zal meer mogelijkheden bieden om continuïteit van ondersteuning te garanderen. Het VAPH zal op basis van deze evaluatie en na advies van het ROG de provinciale budgetten voor noodsituatie uitbreiden met maximaal (verdeeld over de provincies volgens de verdeelsleutel) Verdeling middelen PAB PVC Van de overige middelen nrth meerderjarigen wordt 45 % gereserveerd voor de toekenning van bijkomende PAB s. Een zelfde bedrag wordt gereserveerd voor bijkomende persoonsvolgende convenants. De overige 10 % kunnen door de regionale prioriteitencommissie ingezet worden om tegemoet te komen aan de meest dringende zorgvragen (PAB of PVC). We willen hiermee enerzijds voldoende kans geven aan zorgvragers PAB om erkend te worden als PTB en anderzijds rekening houden met de verhouding van de vragen op de CRZ (2.838 vragen PAB tov vragen ZIN). Als we rekening houden met een maximaal bijkomend budget voor noodsituaties levert dit volgende verdeling op. 4 Ook deze bedragen kunnen nog wijzigen als de cijfers van tabel 4 wijzigen.

9 Tabel 8: verdeling middelen nrth meerderjarigen 5 noodsituatie PAB PVC Meest urgente Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel West-Vlaanderen Totaal Continuïteit bij overgang minderjarigen - meerderjarigen Om de continuïteit bij de overgang van ondersteuning minderjarigen naar ondersteuning meerderjarigen te faciliteren, vragen we aan de RPC s om abstractie te maken van nog lopende minderjarigenondersteuning voor jongvolwassenen vanaf 23 jaar. Op deze manier wordt voor jongvolwassenen uitgegaan van de dringendheid van hun zorgvraag en maximaal aandacht geschonken aan de continuïteit van ondersteuning Tijdspad - Bevraging VAPH bij vergunde diensten VIPA-buffer tegen 15 november - Advies ROG m.b.t. opstart VIPA-diensten (tijdelijke infrastructuur, omkadering 100%) tegen 15 december - Advies ROG verdeling middelen RTH meerderjarigen (tegen 31 januari) - Bepalen noodzakelijke bijkomende middelen voor noodsituaties (voorstel VAPH tegen 15 december, advies ROG tegen 31 januari) James Van Casteren Administrateur-generaal 5 Bedragen indicatief en afhankelijk van wijzigingen in tabel 4 en beslissing rond budget voorzien voor noodsituatie

10 5 Bijlage: prijzen per zorgvorm Prijs aan 80 % Prijs aan 100 % personeelsnorm personeelsnorm Internaat Semi internaat schoolgaand niet schoolgaand Dagcentra Observatiecentrum tehuis werkenden tehuis niet werkenden bezigheid nursing Tehuis kortverblijf Thuisbegeleiding prijs per begeleiding 221,96 begeleid wonen beschermd wonen zelfstandig wonen geïntegreerd wonen Woonondersteuning bezigheid Woonondersteuning nursing RTH prijs per punt 1.007,71

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014

Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014 Situering Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014 Perspectief 2020 Diensten Ondersteuningsplan Toegangspoort Zorgregie N- Inzet van 146 miljoen euro extra in de periode 2009-2014 Budget 2014: 27,24 miljoen

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) VEELGESTELDE VRAGEN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 1. Hoe wordt bepaald of iemand een vermoeden van een handicap heeft om beroep te kunnen doen op RTH? Een

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk?

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? Editie juni 2016 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? www.vaph.be 2 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 1. WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR BEGELEIDING

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014 ZORGGARANTIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering Frank CUYT en Diane SERNEELS 1 Het Vlaams Welzijnsverbond

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering

Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering Inhoud Inleiding... 3 1. Bevoegdheid in Vlaanderen... 3 1.1 Bevoegdheidsverdeling tussen het federaal

Nadere informatie

Samenvatting Conceptnota Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap Pagina 1

Samenvatting Conceptnota Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap Pagina 1 CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INLEIDING Dit document bouwt verder op het Vlaams Regeerakkoord (2009-2014) Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

Wijzigend besluit Zorgregie

Wijzigend besluit Zorgregie 2010-09-09 SD-OPH doc17 - Ontwerp bvr zorgregie Nota DOC/RC/10/29.06/25 25 juni 2010 Nota gericht aan de voorzitter en de leden van het Raadgevend Comité Wijzigend besluit Zorgregie Hierna worden de inhoudelijke

Nadere informatie

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie mei 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 4 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status PTB)...

Nadere informatie

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen.

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 167 van BART VAN MALDEREN datum: 4 december 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VAPH - Hulpmiddelen voor personen met een handicap Personen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN SITUERING BIJLAGE 1: GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Binnen de Regionale Prioriteitencommissie

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Oostnieuwkerke, juni 2011. Geachte mevrouw, geachte heer,

Oostnieuwkerke, juni 2011. Geachte mevrouw, geachte heer, Oostnieuwkerke, juni 2011 Geachte mevrouw, geachte heer, Sinds 1978 voorziet Kerckstede vzw begeleiding, huisvesting en dagbesteding aan volwassen personen met een matige tot ernstige mentale handicap.

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering : bouwen aan een nieuw huis met zorggarantie. Zeven verwachtingen van de zorgaanbieders

Persoonsvolgende financiering : bouwen aan een nieuw huis met zorggarantie. Zeven verwachtingen van de zorgaanbieders Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Persoonsvolgende

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 Minister Vandeurzen maakte in 2010 een groot plan Wat staat er in dat plan? 2 belangrijke doelen: In 2020 moeten alle personen met een handicap die zorg nodig hebben, zorg krijgen

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT IS EEN PERSOONLIJKE-

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

2429 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2429 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2429 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering

Nadere informatie

Blijven inzetten voor kwalitatief welzijn! Bijdrage van het Vlaams Welzijnsverbond bij het Vlaams regeerakkoord 2014-2019

Blijven inzetten voor kwalitatief welzijn! Bijdrage van het Vlaams Welzijnsverbond bij het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Blijven

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand april 2009 In het verbond Op 8 mei manifesteren we in Brussel voor een meerjarenplan voor onze sector : Betoging voor: Recht op ondersteuning Zorgvernieuwing Een voldoende, kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg. West-Vlaanderen

Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg. West-Vlaanderen Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen Jaarverslag 2014 2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 5 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE 7 Inleiding 7 1.1. Doelstelling van het ROG 8 1.2. De leden van

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

In h o u d. In l e i d i n g 5. 1.3.2 (Se m i-)i n t e r n a at 26. 1.3.4 Da g c e n t r a 28. 2.3.2 Th u is l o z e n s e c to r 36

In h o u d. In l e i d i n g 5. 1.3.2 (Se m i-)i n t e r n a at 26. 1.3.4 Da g c e n t r a 28. 2.3.2 Th u is l o z e n s e c to r 36 In h o u d In l e i d i n g 5 Hoofdstuk 1: Voorstelling en analyse van bestaand cijfermateriaal 9 1 Sector personen met een handicap 11 1.1 Overzicht van het aanbod 12 1.1.1 Nederlandstalige aanbod in

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015

Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang Informatief 2009/133 - bijlage 1 RC/2009/1216/DOC.020 Centrale administratie Nota voor het Raadgevend Comité Nadenknota afdeling dienst ons kenmerk Kinderopvang Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand juni 2009 In het verbond Het sectoraal directiecomité nam afscheid van Eddy Nulens, voorzitter van het comité van voorzieningen voor personen met een motorische handicap. Geert Stroobant

Nadere informatie

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ouderenzorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Realisaties Legislatuur 2009-2014 Woonzorgcentra Centra voor kortverblijf Serviceflats/Assistentiewoningen Dagverzorgingscentra

Nadere informatie

CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II-laan 35 bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Financieringsmodel PVF Volwassenen. Infovergadering ouders per woonbuurt. April Mei 2016

Financieringsmodel PVF Volwassenen. Infovergadering ouders per woonbuurt. April Mei 2016 Financieringsmodel PVF Volwassenen Infovergadering ouders per woonbuurt. April Mei 2016 Wat komt vandaag aan bod? Wat verandert er voor Ter Heide en voor jullie? Persoonsvolgend budget: Wat? Hoe wordt

Nadere informatie

Kern van de omslag naar PVF: alle ondersteuning van VAPH zal via PVF verlopen ter vervanging van de huidige twee systemen d.i. ZIN (Zorg In Natura,

Kern van de omslag naar PVF: alle ondersteuning van VAPH zal via PVF verlopen ter vervanging van de huidige twee systemen d.i. ZIN (Zorg In Natura, OVER HET OPZET VAN DE INFO AVOND Het gedeelte van FAM naar PVF van de info-avondop 18/09/15 is bedoeld om cliënten en verwanten op de hoogte te brengen van stand van zaken i.v.m. PVF. Er zijn nog veel

Nadere informatie

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3)

Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Infobrochure projectdragerschap (versie 2.3) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid

NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID 14.03.16 Agentschap Zorg en Gezondheid 2 CONTACTPERSONEN Teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Pegode in de zorgregie

Pegode in de zorgregie Pegode in de zorgregie Wat willen we bereiken? Vraaggestuurde ondersteuning faciliteren Zoals afgesproken in het ondersteuningsplan met de cliënt Flexibel (bv: combinaties van ondersteuningsvormen die

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Beleidsprioriteiten 2008-2009 MOTIE VAN AANBEVELING

BELEIDSBRIEF. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Beleidsprioriteiten 2008-2009 MOTIE VAN AANBEVELING Zitting 2008-2009 1 december 2008 BELEIDSBRIEF Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidsprioriteiten 2008-2009 MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Helga Stevens en de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

EEN OVERHEIDSORGANISATIE DIE HAAR DNA VERANDERT

EEN OVERHEIDSORGANISATIE DIE HAAR DNA VERANDERT EEN OVERHEIDSORGANISATIE DIE HAAR DNA VERANDERT We staan voor een fundamentele systeemwijziging in het handicapbeleid, de hele sector zal anders moeten functioneren en bijna alle administratieve procedures

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie