GemeenteEemnes. Bestuurskrachtonderzoek Bestuurskrachtonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeenteEemnes. Bestuurskrachtonderzoek 2011. Bestuurskrachtonderzoek"

Transcriptie

1 GemeenteEemnes Gemeente Eemnes Bestuurskrachtonderzoek 2011 Bestuurskrachtonderzoek juni 1 mei TG_Laren_compleet indd :48:27

2 TG_Laren_compleet indd :48:27

3 Stationsplein 1 Postbus AX Amersfoort Telefoon Bestuurskrachtonderzoek 2011 D.S.C. Ensberg-Kleijkers MSc M. Kilic - Karaaslan MMC ir. R.L.M. Lambrichs de Bruin Amersfoort, 1 juni TG_Laren_compleet indd :48:27

4 TG_Laren_compleet indd :48:27

5 0 Samenvatting 0.1 Inleiding In 2007 besloten de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren om hun samenwerking te versterken door hun ambtelijke organisaties samen te voegen tot één gezamenlijke werkorganisatie. Bij deze samenvoeging stonden de versterking van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het verminderen van de kwetsbaarheid met behoud van de zelfstandigheid van de drie lokale besturen centraal. Deze vorm van samenwerking afgeleid van Samen en toch apart (SETA) was en is nog steeds uniek voor Nederland en staat bekend als het BEL-model. In 2005 hebben Blaricum, Eemnes en Laren hun bestuurskracht, dan wel kwaliteit, gemeten. Deze metingen leidden tot een aantal conclusies en verbeterstrategieën. De BEL-werkorganisatie is op 1 januari 2008 van start gegaan. Op 15 oktober 2008 is in een bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt tussen de gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland over de wijze waarop in 2011 de evaluatie van de BEL-samenwerking zou plaatsvinden. Er is besloten dat de bestuurskracht van Blaricum, Eemnes en Laren na drie jaar zou worden geëvalueerd om te beoordelen of deze unieke samenwerkingsvorm tot verbetering van de bestuurskracht zou leiden. 0.2 De gemeente Laren wil het huidige samenwerkingsverband voortzetten De betrokken gemeenten zijn er aan gelegen de samenwerking in de huidige vorm voort te zetten. De afzonderlijke gemeenten zijn zelf niet volledig toegerust om alle interne en externe opgaven te realiseren. Samenwerking met de directe omgeving is dus vereist. Het geniet de voorkeur geniet om samen te werken met partners van gelijke vorm. Opgaan in een fusie, of terechtkomen in een samenwerking onder een grootstedelijke partner, wordt als niet wenselijk ervaren. Dit laatste zou een verlies aan eigenheid en autonomie betekenen. Bovendien zouden de gemeenten de kwaliteit van dienstverlening aan burgers niet meer kunnen garanderen. Daar komt bij dat dergelijke fusies een bedreiging zouden kunnen zijn voor het dorpskarakter. De BEL-gemeenten zetten zodoende sterk in op de huidige samenwerkingsvorm. Om deze vorm te kunnen garanderen, is inzicht nodig in de kracht van de verschillende besturen en het aandeel van de BEL Combinatie hierin. 0.3 Bestuurskrachtmeting geeft actueel inzicht in bestuursprestaties In 2005 is een kwaliteitsmeting uitgevoerd. Vervolgens hebben de drie gemeenten in 2010 hun bestuurskracht met een quick scan op hoofdlijnen laten onderzoeken. De basis die gelegd is in 2005, in combinatie met de resultaten van 2010, geeft input en richting voor een bestuurskrachtmeting in Dit rapport bevat de bestuurskrachtmeting TG_Laren_compleet indd :48:28

6 Over de periode van maart tot juni 2011 hebben adviseurs van Twynstra Gudde Adviseurs en Managers per BEL-gemeente een bestuurskrachtmeting uitgevoerd. Deze bestuurskrachtmeting geeft antwoord op de volgende vragen: Wat zijn het profiel en de (bestuurlijke) opgaven van Laren? Wat is de bestuurskracht van Laren en wat is het aandeel van de BEL-samenwerking hierin? Wat zijn punten van aandacht voor de gemeente? De antwoorden op deze drie vragen geven samen antwoord op de kernvraag wat is de bestuurskracht van de gemeente Laren in 2011?. 0.4 Prestaties onafhankelijk getoetst aan uitvoerig normenkader Een onderzoek naar de bestuurskracht is voor alle interne en externe stakeholders een interventie, meer of minder ingrijpend. De resultaten van het onderzoek leggen immers een waarheid op tafel en dienen als basis voor de eventuele bijstellingen voor de toekomst. Er is daarom gekozen voor een zorgvuldige aanpak, door niet alleen het verzamelen van gegevens uit documenten, maar juist ook door interne en externe stakeholders aan het woord te laten. Zorgvuldig betekent dat de onderzoeker o.a. met een onafhankelijke en kritische blik analyseert en beoordeelt, het principe van hoor en wederhoor toepast en vanuit een onafhankelijke en positief kritische blik de resultaten beziet en conclusies trekt. Dit rapport is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek dat de prestaties van de gemeente toetst aan een uitvoerig normenkader. Op basis van dit bestuurlijk tussen gemeenten en provincies overeengekomen normenkader, is voor een onderzoeksaanpak gekozen die feitelijk en objectief is, reflectief en betekenisgevend is én gericht is op leren en ontwikkelen. Zo zijn, naast een uitvoerig documentenonderzoek, een groot aantal interviews, kwaliteitsdebatten en enquêtes gehouden met zowel interne als externe belanghebbenden, zoals raad, college, Transitie Management Team van de BEL Combinatie, medewerkers en maatschappelijke partners. Op grond van de op deze wijze verzamelde gegevens is de analyse uitgevoerd en zijn de oordelen gevormd. In dit onderzoek is zo veel als mogelijk getoetst aan de hand van feiten en resultaten en niet aan de hand van voornemens. Het gaat dus om een momentopname van de huidige stand van zaken. Per aspect is geen uitgebreide doorlichting uitgevoerd. Er zijn op grond van het normenkader vragen gesteld in enquêtes, interviews en debatten waardoor op basis van de antwoorden het formuleren van een overall conclusie over de bestuurskracht mogelijk is. Ook zijn er door middel van een online enquête vragen gesteld aan de inwoners. Het aantal reacties hierop was te beperkt om een representatief beeld te geven. De enquêteresultaten zijn daarom niet als bronmateriaal gebruikt voor deze meting. Er is wel gekeken of de uitkomsten (sterk) afwijken van de bevindingen van deze meting. Dat is niet het geval. 2 TG_Laren_compleet indd :48:28

7 0.5 Bijzondere samenwerking, bijzondere bestuurskrachtmeting Bijzonder aan dit onderzoek is het feit dat drie gemeenten parallel zijn onderzocht. Drie gemeenten met een eigen karakter die echter als een Siamese drieling verbonden zijn door één gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Bij het analyseren van de gemeente en het meten van de bestuurskracht is gekozen voor het raamwerk van de verschillende rollen die gemeenten kunnen en moeten spelen. De indeling van deze rollen is als volgt: De gemeente als bestuur. Hierbij gaat het onder meer om de aanwezigheid van een strategische visie, de taakverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie, de bestuurlijke regie en de transparantie. De gemeente als medeoverheid. De gemeente maakt deel uit van een groter bestuurlijk geheel. Veel gemeentelijke taken en activiteiten worden in intergemeentelijk verband uitgevoerd. De strategie van de gemeente hierin en de kennis en capaciteit om hieraan goed invulling te geven, zijn daarin belangrijke aandachtspunten. De gemeente als dienstverlener. De gemeente is aanbieder en producent van publieke goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om de fysieke dienstverlening aan het loket en dienstverlening op internet, maar ook om de publiek-private samenwerking, de handhaving en het maken en uitvoeren van beleid. De kwaliteit van de uitoefening van deze taken staat centraal. De gemeente als organisatie. Bij deze rol wordt de gemeente als organisatorische eenheid beoordeeld. Het personeelsbeleid van de organisatie, de ICT-voorzieningen, de effectiviteit en de cultuur van de organisatie zijn aspecten die hier naar voren komen. In deze indeling van rollen vervult de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie in hoge mate de rollen van dienstverlener en organisatie. De resultaten van deze metingen komen dan ook voor alle drie de gemeenten van de BEL in hoge mate overeen. Dit laatste heeft consequenties voor de perceptie van de resultaten van dit onderzoek. Hoewel het om de meting van de bestuurskracht van drie gemeenten gaat, kan het onderzoek ook worden gezien als een onderzoek naar het presteren van vier organisaties: de drie gemeenten én hun gemeenschappelijke ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. In de beschrijving van de resultaten is gekozen voor de insteek dat dit een bestuurskrachtmeting van een gemeente betreft, in de wetenschap dat in de rollen dienstverlener en organisatie de BEL Combinatie voor drie gemeenten hieraan belangrijke uitvoering geeft. De drie metingen vertonen voor deze rollen dan ook veel overeenkomsten. 3 TG_Laren_compleet indd :48:28

8 0.6 Resultaten van het bestuurskrachtonderzoek 2011 Bij de beoordeling van de gemeente op haar bestuurskracht hebben wij de volgende schaalverdeling toegepast: Voldoende: de gemeente voldoet grotendeels aan de gestelde normen van het gehanteerde prestatieprofiel Matig: de gemeente voldoet op een aantal aspecten niet aan de gestelde normen van het gehanteerde prestatieprofiel Onvoldoende: de gemeente voldoet grotendeels niet aan de gestelde normen van het gehanteerde prestatieprofiel Laren als bestuur Laren beschikt eind 2011 over een strategische visie. Zij heeft momenteel een ruimtelijke structuurvisie die een bredere scope heeft, maar het bestuur heeft opdracht gegeven een strategische visie te ontwikkelen waarin zij richtinggevende uitspraken doet op alle (beleids)terreinen. Het onderzoek laat zien dat Laren concrete activiteiten uitvoert om haar visie of delen ervan bij beleidsmedewerkers van de BEL Combinatie bekend te maken. Laren kan haar bestuurlijke ambities vertalen naar uitvoering. Wat in 2010 en begin 2011 aan de orde is geweest in de raad en het college, wordt door de ambtelijke organisatie uitgewerkt in de programmabegroting en dienstverleningsovereenkomsten. Laren heeft een zeer goede heldere taakverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie. In Laren bestaat het besturingsmodel uit de Gemeentewet, de Wet dualisering en de Gemeenteschappelijke Regeling werkorganisatie BEL-gemeenten. Laren wordt bestuurd en gemanaged conform het vastgestelde besturingsmodel. De griffier en de raadsvoorzitter spelen daarbij een belangrijke rol. De besluitvaardigheid en bestuurlijke regie van Laren zijn eveneens getoetst. Door het college voorbereide voorstellen leiden vaak tot besluitvorming in de gemeenteraad. Op jaarbasis komt het slechts drie á vier keer voor dat een collegevoorstel niet rijp voor besluitvorming wordt geacht. Het gemeentebestuur Laren heeft doelstellingen vastgesteld voor geformuleerde opgaven; deze doelstellingen kunnen echter meer concreet worden geformuleerd. Laren ziet actief toe op de realisatie van haar opgaven en legt daarover verantwoording af aan de raad. Zij monitort en evalueert regelmatig. De bestuursorganen hebben inzicht in de vastgestelde planning, maar Laren heeft formeel geen mogelijkheden om de planning door te zetten. Dit leidt echter zelden tot problemen omdat het besturingsmodel van de BEL voldoende andere mogelijkheden biedt. Laren heeft als opgave geformuleerd dat zij haar inwoners wil betrekken bij de ontwikkeling van beleid en plannen en dat zij tijdig en helder wil communiceren met haar inwoners. Deze opgave heeft zij deels weten te realiseren. Zij heeft sinds kort de Nota Burgerparticipatie met daarin haar visie op hoe zij het maatschappelijke middenveld en burgers wil betrekken bij de formulering en vorming van beleid. 4 TG_Laren_compleet indd :48:28

9 In de beleving van haar maatschappelijke partners is er nog geen sprake van het structureel betrekken van inwoners. Ook is men kritisch op de mate van transparantie vanuit de gemeente over het wel/niet benutten van de geleverde input. In de Nota Burgerparticipatie geeft Laren aan dat zij op projectbasis zal beslissen om doelstellingen te formuleren over de wijze en frequentie van communicatie met de burger. Laren brengt wel tweewekelijks het magazine Larens Journaal uit. Samenvatting Dit onderzoek toont aan dat Laren als bestuur een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Laren weet waar zij heen wil maar heeft dat nog niet aan papier toevertrouwd. Eind 2011 heeft zij haar strategie, die vooral in de hoofden van het college en de raad zit, vastgelegd in een Nota Strategische Visie. Laren weet haar ambities te vertalen naar opgaven en weet de realisatie ervan voldoende door te zetten. Het kan echter nog een tandje scherper door de doelstellingen meer te formuleren om daarmee effectief te kunnen sturen op realisatie. Laren kan indien gewenst haar formele mogelijkheden om de planning door te zetten, in overleg met de BEL-gemeenten vormgeven. De participatie en communicatie met haar maatschappelijke partners en inwoners verliepen in 2005 niet goed. Laren heeft stappen in de goede richting gezet, maar is er nog niet. Zij kan haar participatie meer structureel en transparant toepassen om de effectiviteit daarvan te vergroten. Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Laren als bestuur als voldoende Laren als medeoverheid Laren heeft als opgave geformuleerd een visie op intergemeentelijke samenwerking vast te stellen. De strategie met betrekking tot samenwerking van Laren wordt op het moment van onderzoek ontwikkeld. Externe opgaven (opgaven van het Rijk of de provincie) die Laren niet zelf kan oppakken, realiseert zij door samenwerking in BEL-verband en in regionaal verband. Zij heeft haar externe opgaven zoals de uitvoering van de Wmo, de Wwb, de uitvoering van jeugdzorgtaken met een Centrum voor Jeugd en Gezin en de digitalisering van de dienstverlening weten te realiseren door samenwerking binnen de BEL en ook door samenwerking in regionaal verband. De uitvoering van de Wet veiligheidsregio s heeft zij kunnen realiseren door te participeren in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Laren heeft het vertrouwen dat zij niet alleen haar huidige maar ook toekomstige opgaven kan realiseren. De overheveling van jeugdzorgtaken van de provincie naar gemeenten wordt met regionale partners opgepakt. In haar samenwerkingsrelaties is Laren transparant en effectief, en zij neemt indien nodig haar regierol. De effectiviteit zit vooral in de kracht van de samenwerking die Laren benut om haar externe opgaven te realiseren. 5 TG_Laren_compleet indd :48:28

10 Laren is een volwaardige partner naar andere overheden. Zij beschikt over het algemeen over voldoende kennis en capaciteit om volwaardig partner te zijn in samenwerkingsrelaties. De burgemeester van Laren vervult een trekkersrol in diverse samenwerkingsrelaties en wordt getypeerd als een stevige partner die in een breed aantal zaken verder kijkt dan de eigen gemeente. De gemeente komt actief en adequaat op voor haar eigen belangen, de belangen van BEL-gemeenten en die van medeoverheden. Samenvatting In de kwaliteitsmeting van 2005 werd ingeschat dat Laren op termijn kwetsbaar wordt, mede gelet op de nieuwe, gedecentraliseerde rijkstaken. Laren laat in 2011 zien dat zij haar lokale en externe opgaven goed weet te realiseren door samenwerking in de BEL en samenwerking in de regio. Laren is in 2011 een volwaardige partner in de BEL-samenwerking en in de regio Gooi en Vechtstreek. Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Laren als medeoverheid als voldoende Laren als dienstverlener Laren heeft zich als opgave gesteld om te zorgen voor een goede digitale dienstverlening voor haar inwoners. Laren beschikt over een digitaal loket, waarmee 58% van de dienstverlening op dit moment elektronisch beschikbaar is en 85% eind dit jaar beschikbaar zal zijn. Laren beschikt over een volledige en actuele productencatalogus en een visie op dienstverlening die zij heeft vertaald in concrete projecten waarvan de inzet van personeel en financiële middelen zijn beschreven. Laren beschikt over doelstellingen voor de snelheid van dienstverlening en stuurt actief op de realisatie daarvan. Laren meet regelmatig haar klanttevredenheid. Laren heeft als opgave geformuleerd dat alle inwoners in Laren moeten kunnen meedoen. Met haar Wmo-beleid, minimabeleid en de samenwerking in SoZa HBEL weet Laren deze opgave te realiseren. De publieksbalie is sinds 2010 in het BEL-kantoor in Eemnes gevestigd, maar Laren heeft besloten om voor de kwetsbare groepen het Wmo-loket op lokaal niveau twee dagen per week open te houden. Laren oefent bij grote projecten met private partijen vooral invloed uit door in de initiatieffase van het proces de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Over de contractvorm denkt de gemeente goed na. Bij elk groot project waarin private partijen een rol spelen, bepaalt Laren welk type privaatrechtelijke overeenkomst het meest van toepassing is. Laren beschikt over een integraal handhavingprogramma dat bestuurlijk is vastgesteld, met daarin een vertaling naar personele inzet en financiële middelen. De in het integrale handhavingprogramma geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd. 6 TG_Laren_compleet indd :48:29

11 De beleidsontwikkeling en voorbereiding binnen Laren zijn als voldoende beoordeeld. Laren vertaalt haar beleid in doelstellingen, personele inzet en inzet van financiële middelen, echter haar doelstellingen zijn nog onvoldoende concreet geformuleerd. De uitvoering wordt grotendeels doorgezet conform de door het bestuur vastgestelde planning. De mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd, is lastig te bepalen. Er is namelijk geen integraal overzicht dat de mate waarin de collegedoelstellingen worden gerealiseerd weergeeft. De realisatie van de beoogde effecten is onbekend. Het beleid van de gemeente op de onderzochte beleidsterreinen komt op integrale wijze tot stand. Laren evalueert en monitort met regelmaat haar beleid. Samenvatting In haar rol van dienstverlener laat Laren een positieve ontwikkeling zien, mede dankzij de professionalisering die de BEL Combinatie heeft kunnen doorvoeren. Laren is mede door de BEL Combinatie een sterke dienstverlener met visie. Laren is ook gegroeid als handhaver. Ten slotte laat Laren zien dat zij beleid kan maken en uitvoeren. Het kan nog beter. Laren kan haar prestaties verbeteren door haar doelstellingen concreter te formuleren en een nadrukkelijke koppeling aan te brengen tussen de beoogde maatschappelijke effecten en deze doelstellingen. De realisatie daarvan kan zij zichtbaar maken met een integraal overzicht. Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Laren als dienstverlener als voldoende Laren als organisatie Laren heeft als opgaven geformuleerd dat zij meer inhoudelijke afstemming met andere BEL-gemeenten en uniformiteit van beleid en uitvoering wil realiseren. Deze opgaven vervult Laren door haar verantwoordelijkheid te nemen in de bestuursorganen van de BEL Combinatie, de vaststelling van het OGON-handboek, het opstellen van een startnotitie over de positie van de beleidsregisseurs en de tussentijdse evaluatie (2010) van het BEL-model. Laren leert van het verleden en heden en zij benoemt de verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden samen met de twee andere gemeenten en de BEL Combinatie in praktijk gebracht. Een voor de BEL-constructie apart element is de organisatorische en juridische ontkoppeling tussen gemeente en ambtelijk apparaat. Beide partijen zijn nu gelieerd door een eigenaar- en opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. De opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie is relevant voor de bepaling van de bestuurskracht omdat deze de koppeling is tussen de bestuurlijke ambities en de ambtelijke realisatie, die door middel van opdrachten van de bestuursstaf van Laren worden gecontracteerd met de opdrachtnemer van de BEL Combinatie. Laren vervult het opdrachtgever-opdrachtnemerschap goed. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn helder. De beleidsregisseurs vervullen in hun rol als opdrachtgever een belangrijke filterfunctie tussen de bestuurlijke wensen en de ambtelijke realisatie en zien toe op de correcte naleving hiervan. De rol van 7 TG_Laren_compleet indd :48:29

12 de beleidsregisseur kan qua positie en proces echter steviger. Laren kan in haar bestuursopdrachten de resultaten van de opdrachten beter formuleren. Laren beschikt over bestuurlijk vastgesteld, personeelsbeleid en het daarbij behorende instrumentarium waarmee zij de ontwikkeling van medewerkers volgt. Dit instrumentarium is BEL-concernbreed. Laren volgt hierin. Het management van de BEL Combinatie stuurt actief op het gebruik van het personeelsinstrumentarium en dit instrumentarium is voldoende bekend bij de medewerkers. De BEL Combinatie stuurt actief op aansluiting van de doelstellingen van de organisatie op de persoonlijke ontwikkeling medewerkers. Er wordt gestuurd op competenties op concern- en afdelingsniveau. Het personeelsbeleid van de bestuursstaf vraagt om aandacht. Zeker omdat de bestuursstaf in dit model een essentiële rol speelt. Op stafniveau zijn geen doelstellingen geformuleerd voor de ontwikkeling van medewerkers. Er worden afspraken gemaakt met de medewerkers in de werk- en ontwikkelplannen, waar vervolgens op wordt gestuurd. De bestuursstaf beschikt niet over managementinformatie over haar personeel omdat in de kwartaalrapportages van de BEL Combinatie niet wordt gerapporteerd over de bestuursstraf. Laren gooit mede door toedoen van de BEL Combinatie hoge ogen op het aspect ICT-voorzieningen. Zij beschikt over een uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld ICT-beleid dat in de vorm van projecten is vertaald in concrete doelstellingen, personele inzet en financiële middelen. Zij beschikt over adequate ICT-voorzieningen die technisch in staat zijn om een juiste en volledige gegevensvastlegging te garanderen. Laren in combinatie met de BEL Combinatie toont zich een effectieve en flexibele organisatie in termen van werkwijzen, managerial informatievoorziening, administratieve organisatie. Beide hebben een integraal P&C-instrumentarium dat de doorvertaling van gemeentelijke doelstellingen naar operationele taken faciliteert. De integrale P&C-cyclus zorgt ervoor dat Laren haar beleidsuitvoering beter plant, de ontwikkeling van het personeelsbeleid volgt en goed inzicht heeft in haar financiële situatie. Er zijn verschillende systemen waar gegevens uit gegenereerd moeten worden om kwartaalrapportages op te stellen. Dat kan effectiever. Laren heeft met de BEL Combinatie een gezonde ambtelijke organisatie. De taken en bevoegdheden van de medewerkers zijn helder. Er is geen sprake van structurele over- of onderbezetting en in de afgelopen twee jaar hebben geen vacatures langdurig opgestaan. De BEL Combinatie heeft geen negatieve afwijkingen in de zin van leeftijd en opleiding. De gemiddelde leeftijd stijgt de komende jaren wel fors. De BEL Combinatie besteedt voldoende middelen aan ontwikkeling van medewerkers. Laren heeft met de BEL Combinatie voldoende en gekwalificeerd personeel. De cultuur van de ambtelijke organisatie is een aandachtspunt. De BEL Combinatie is in 2008 van start gegaan. Drie gemeentelijke bloedgroepen 8 TG_Laren_compleet indd :48:29

13 zijn samengebracht in één organisatie. Dit is geen sinecure, waarbij in het geval van de BEL Combinatie bovendien een omslag naar verzakelijking nodig is om het (ambtelijk) opdrachtnemerschap tot tevredenheid van de drie (bestuurlijk) opdrachtgevers te laten functioneren. Elders in deze conclusie is al aangegeven wat het positieve effect van deze omslag is geweest op bijvoorbeeld de dienstverlening. Laren heeft de laatste jaren samen met de andere BEL-gemeenten en de BEL Combinatie een grootschalig cultuurtraject doorlopen, een traject dat overigens nog niet is afgerond. Het management van de BEL Combinatie heeft de gewenste doelstellingen voor cultuur gedefinieerd en onderneemt als onderdeel van haar P&C-cyclus - actief stappen om deze te realiseren. Een deel van de medewerkers ervaart angst om kritiek te uiten op het management. Dit verdient aandacht omdat dit een potentiële ondermijning is van de gewenste competentie openheid. Het ziekteverzuim in de BEL Combinatie is hoog. Dit wordt mede veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim en vraagt om aandacht. Er vindt regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats in de BEL Combinatie. Aandachtspunt is dat de medewerkers van de bestuursstaf daar niet bij worden betrokken. Er worden maatregelen genomen naar aanleiding van de medewerkerstevredenheid, echter niet structureel. Laren heeft als opgave geformuleerd te willen zorgen voor een sluitende begroting van de gemeente. De begroting 2011 is zowel structureel als materieel sluitend, maar in is er een materieel tekort. Laren zal keuzes moeten maken om er voor te zorgen dat de begroting ook in de komende jaren sluitend blijft. Desondanks heeft Laren in 2011 haar financiën goed op orde. Zij scoort goed op het aspect begroting en meerjarenraming en laat ten opzichte van 2005 een positieve ontwikkeling zien. Ook scoort Laren goed op het aspect weerstandsvermogen. Op de gehanteerde financiele stuurinformatie is niets aan te merken. Dit geldt ook voor haar financiële rapportages: die volgen de geldende wet- en regelgeving. Samenvatting In de kwaliteitsmeting van 2005 wordt Laren getypeerd als een organisatie die qua ontwikkeling in het slop zit. De financiële situatie was niet op orde. De organisatie laat in 2011 een positiever beeld zien. Mede dankzij de BEL Combinatie hebben een cultuuromslag en een professionaliseringsslag kunnen plaatsvinden en is de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie anno nu een non-item. De score voor Laren als organisatie is dan ook in belangrijke mate te herleiden naar prestaties van de BEL Combinatie. Laren vult het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap goed in. Het personeelsbeleid is voldoende structureel en effectief. De organisatie wordt voldoende ondersteund met ICT en een integrale P&C-cyclus. Er wordt actief gestuurd op de gewenste cultuuromslag. Ten slotte wijst de financiële analyse uit dat Laren in control is. 9 TG_Laren_compleet indd :48:29

14 Laren kan haar prestaties verbeteren door in haar bestuursopdrachten aan de BEL Combinatie de gewenste resultaten beter te formuleren, de rapportagemogelijkheden van de systemen beter te benutten en de beschrijving van haar werkprocessen te updaten. Zij kan langdurig ziekteverzuim aanpakken en het geven van kritiek geven op leidinggevenden faciliteren. Laren kan verder het personeelsbeleid voor de bestuursstaf expliciteren en uitwerken in meetbare doelstellingen. Daarmee kan zij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers koppelen aan de organisatiedoelstellingen van de bestuursstaf. Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Laren als organisatie als voldoende Bestuurskracht Laren anno nu geeft vertrouwen in de toekomst De bestuurskracht van Laren waarderen wij op de vier rollen bestuur, medeoverheid, dienstverlener en organisatie als voldoende. Wij identificeren daarnaast onderwerpen waarop Laren haar bestuurskracht verder kan verbeteren. De bestuurskrachtontwikkeling sinds de vorige meting en het huidige niveau van bestuurskracht geven volop vertrouwen in de toekomst Positieve bijdrage van BEL-model aan bestuurskrachtontwikkeling Voor de realisatie van haar opgaven is de gemeente afhankelijk van de capaciteit van de BEL Combinatie. Ze heeft één werkorganisatie die zij moet delen met twee zustergemeenten. Bij de vorming van de BEL Combinatie is een duidelijk klant-leverancier-ontkoppelpunt in de relatie tussen het bestuur van een BEL-gemeente en de BEL Combinatie geïntroduceerd. Alle (bestuurs-) opdrachten vanuit de drie gemeenten aan de BEL Combinatie verlopen via het ontkoppelpunt, dat is georganiseerd als het gemeenschappelijk managementteamoverleg. In dit overleg worden (bestuurs)opdrachten omgezet in benodigde personele en financiële middelen en gekoppeld aan kwaliteitseisen. De directeur van de BEL Combinatie is opdrachtnemer van de BEL-gemeenten en heeft de taak om een leveranciersorganisatie te bouwen en te onderhouden die haar opdrachtgevers naar tevredenheid en binnen de gestelde kaders bedient. Bij de vorming van de BEL heeft dat ontkoppelpunt ertoe geleid dat de BEL Combinatie zich heeft kunnen richten op de ontwikkeling van haar opdrachtnemerschap. De cultuuromslag naar een klantgerichte en professionele werkorganisatie is in onze ogen van grote betekenis gebleken in de positieve ontwikkeling van de bestuurskracht van Laren. Van even grote betekenis is in onze ogen de ontwikkeling aan de zijde van de opdrachtgevers. Het ontkoppelpunt heeft er tevens voor gezorgd dat opdrachtgevers steeds professioneler zijn geworden. Zo formuleren zij hun opdrachten explicieter, toetsen zij opdrachten aan hun strategische visies en prioriteren zij gezamenlijk met de andere BEL-gemeenten en de BEL Combinatie en geven dus soms voorrang aan de uitvoering van de opgaven van een andere BEL-gemeente. 10 TG_Laren_compleet indd :48:30

15 Ook positief is dat in deze samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau gezamenlijke afstemming plaatsvindt op realisatie en gekeken wordt naar mogelijkheden om samen op te trekken. Voorbeelden zijn de Nota Burgerparticipatie, handhaving en het BEL-zwembad. Door de expliciete opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen het bestuurlijke deel en het ambtelijke deel van de gemeente is in onze ogen een sterk samenspel ontstaan dat zich heeft bewezen op meerdere opgaven. Wij waarderen de samenwerking zoals deze is vormgegeven in het BEL-model als zeer positief op de ontwikkeling van de bestuurkracht van Laren. 11 TG_Laren_compleet indd :48:30

16 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 0.1 Inleiding 0.2 De gemeente Laren wil het huidige samenwerkingsverband voortzetten 0.3 Bestuurskrachtmeting geeft actueel inzicht in bestuursprestaties 0.4 Prestaties onafhankelijk getoetst aan uitvoerig normenkader 0.5 Bijzondere samenwerking, bijzondere bestuurskrachtmeting 0.6 Resultaten van het bestuurskrachtonderzoek Laren als bestuur Laren als medeoverheid Laren als dienstverlener Laren als organisatie Bestuurskracht Laren anno nu geeft vertrouwen in de toekomst Bijdrage van BEL-model aan bestuurskrachtontwikkeling 1 Profiel en opgaven van Laren Profielschets van Laren De gemeenschap De bevolking Voorzieningen Werkgelegenheid Bedrijvigheid Veiligheid Burger en bestuur Grondgebied en omgeving De gemeentelijke organisatie Samenwerkingsrelaties Opgavenprofiel van Laren Over het opgavenprofiel Opgaven van de gemeente als medeoverheid Opgaven van de gemeente als bestuur Opgaven van de gemeente als dienstverlener Opgaven van de gemeente als organisatie Toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op de opgaven van de Laren 17 2 De bestuurskracht van Laren Laren als bestuur Resultaten in 2005 laten zien dat het beter kan in Laren Laren scoort voldoende op het aspect strategische langetermijnvisie Laren scoort zeer goed op het aspect heldere taakverdeling tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Laren scoort voldoende op het aspect bestuurlijke regie TG_Laren_compleet indd :48:30

17 2.1.5 Laren scoort voldoende op het aspect Interactie met en het betrekken van het maatschappelijk middenveld en burgers Laren scoort goed op het aspect transparant Laren als medeoverheid Resultaten in 2005 geven wisselend beeld van samenwerkend Laren Laren scoort voldoende op het aspect strategie en inzet ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking Laren scoort goed op het aspect volwaardige partner naar andere overheden Laren als dienstverlener Laren voldoet in 2005 als dienstverlener, maar toekomstvastheid onzeker Laren scoort ruim voldoende op het aspect publieksdienstverlener Laren scoort goed op het aspect publiek-private samenwerking Laren scoort goed op het aspect handhaving Laren scoort voldoende op het aspect beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -evaluatie Laren als organisatie In 2005 zit Laren qua ontwikkeling in een impasse Laren scoort goed op het aspect opdrachtgever-opdrachtnemer Laren scoort voldoende op het aspect structureel en effectief personeelsbeleid Laren scoort zeer goed op het aspect ICT-voorzieningen Laren scoort ruim voldoende op het aspect effectieve en flexibele organisatie in termen van werkwijze, managerial informatievoorziening, administratieve organisatie Laren scoort voldoende op het aspect cultuur Laren scoort zeer goed op het aspect begroting en meerjarenraming Laren scoort goed op het aspect weerstandsvermogen Laren scoort zeer goed op het aspect financiële stuurinformatie Laren scoort goed op het aspect wet- en regelgeving Punten van aandacht Laren als bestuur: strategische langetermijnvisie ontwikkelen, met de structuurvisie afstemmen en naar personele inzet vertalen Laren als bestuur: doelstellingen voor opgaven meer SMART formuleren, ten behoeve van een effectieve sturing op realisatie en een goede evaluatie achteraf Laren als bestuur: formele mogelijkheden om de planning door te zetten indien gewenst vormgeven Laren als bestuur: participatie meer structureel en transparant toepassen om de effectiviteit te vergroten Laren als medeoverheid: strategie voor samenwerking ontwikkelen en daarin de onderwerpen, lokale opgaven en de partners benoemen waarmee samenwerking vormgegeven wordt Laren als dienstverlener: Leidinggevenden integraliteit laten bewaken Laren als dienstverlener: Nota Burgerparticipatie uitwerken in een Nota Communicatie met burgers en daarin concrete doelstellingen benoemen over de wijze en frequentie van communicatie met de burgers TG_Laren_compleet indd :48:30

18 3.8 Laren als dienstverlener: doelstellingen meer concreet maken en koppeling leggen tussen doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Laren als organisatie: op te leveren resultaten helderder benoemen in de bestuursopdrachten aan de BEL Combinatie Laren als organisatie: actief sturen op persoonlijke ontwikkeling en tevredenheid medewerkers bestuursstaf Laren als organisatie: rapportagemogelijkheden beter benutten Laren als organisatie: beschrijving werkprocessen updaten Laren als organisatie: ondermijning openheid voorkomen Laren als organisatie: pak langdurig ziekteverzuim aan Laren als organisatie: structurele maatregelen naar aanleiding van medewerkerstevredenheidsonderzoeken 89 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlagen 90 De volgende bijlagen zijn in een separaat rapport opgenomen: Toelichting BEL-model Onderzoeksaanpak Aanpak financiele analyse Uitslagen enquete Betrokken Maatschappelijke partners en Medeoverheden Organisatie van de bestuurskrachtmeting Begrippenlijst Bestudeerde documenten TG_Laren_compleet indd :48:30

19 1 Profiel en opgaven van Laren Dit hoofdstuk zet het profiel en de opgaven van Laren uiteen. De eerste paragraaf bevat de profielschets van de gemeente anno 2011 en de tweede paragraaf het opgavenprofiel van de gemeente. 1.1 Profielschets van Laren De gemeenschap Laren ligt in het hart van het Gooi en is tevens het oudste dorp van dit gebied. De oorspronkelijke naam Laer betekent open plek. Op deze plek vestigden zich in de vierde eeuw de eerste Larenaars, een groep die hoofdzakelijk bestond uit boeren. Deze vestigingsplaats ligt aan de oostkant van het tegenwoordige Sint Janskerhof. Door de bodemsamenstelling van het Gooi (arme zandgrond) bleef dit gebied lange tijd achter in ontwikkeling en welvaart. Dat veranderde in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Toen kwamen er spoor- en tramverbindingen waardoor het gebied steeds beter bereikbaar werd. Zowel voor uitstapjes (voornamelijk door stedelingen met geld) als voor een vaste verblijfplaats kwam Laren steeds meer in trek. Door de industrialisatie in de steden groeide daar het aantal ziektegevallen, en artsen raadden de mensen aan om te gaan wonen in een meer bosrijke omgeving; de trek naar Laren begon. Dit was in eerste instantie alleen voorbehouden aan de rijkere burgers omdat alleen zij zich een verblijf buiten de stad konden permitteren. Toen na 1900 de welvaart groeide, werd wonen in het Gooi ook betaalbaar voor de gegoede middenklasse. Er kwam nieuwbouw bij, waarvan de vormgeving niet door iedereen werd gewaardeerd. H.P. Berlage is een van de beroemde architecten die in Laren hebben ontworpen en gebouwd. Er staat onder meer een landhuis van zijn hand De bevolking De gemeente Laren telt per 1 januari inwoners waarvan 52% vrouw is. De inwoners zijn verdeeld over de volgende vier leeftijdscategorieën. Leeftijdscategorie Laren Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland 0 t/m 19 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Nederland De afgelopen jaren is het aantal inwoners van Laren gestaag afgenomen. Het gaat om enkele tientallen per jaar; zo telde Laren in inwoners. 1 TG_Laren_compleet indd :48:30

20 Uit de tabel op de vorige pagina blijkt dat de demografische opbouw van de gemeente in de categorie 0 t/m 19 jaar iets onder het landelijke gemiddelde ligt. De categorie 20 t/m 39 jaar is beduidend lager dan het gemiddelde van Nederland of de aangrenzende provincies. Laren is een grijze gemeente. Dat blijkt uit de twee hoogste leeftijdscategorieën, waarvan het percentage hoger is dan in de provincies Utrecht en Noord-Holland, en hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit geldt met name voor de categorie 65 jaar en ouder, die meer dan 10% boven het landelijke gemiddelde ligt. De prognose voor 2025 is dat het aantal inwoners van Laren afneemt tot Het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 0 t/m 20 jaar neemt toe tot 23%, het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 20 t/m 64 jaar neemt toe tot 54% en het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder neemt af naar 23%. Wanneer gekeken wordt naar de etnische verhoudingen binnen gemeente, valt het op dat Laren hoofdzakelijk bestaat uit een autochtone bevolking. Minder dan 20% van de bevolking behoort tot de niet-autochtone bevolking en net 7.5% van de totale bevolking behoort tot de groep niet-westerse allochtonen. Voor een groot deel betreft dit de inwoners van het asielzoekerscentrum Crailo. Laren heeft een navenant hoge mutatiegraat van de bevolking, jaarlijks ongeveer 15%. Dit komt vooral door het hoge aantal expats, mensen die tijdelijk in Laren verblijven. Meestal gaat het om mensen die door hun werkgever uitgezonden zijn. Laren is een van de duurste gemeenten van Nederland. De gemiddelde waarde onroerende zaken (WOZ-waarde) bedroeg in , terwijl het landelijke gemiddelde in 2007 geraamd is op Voorzieningen Laren heeft vijf basisscholen die niet bij elkaar gehuisvest zijn. De gemeente heeft twee middelbare scholen. Ook kan gebruikgemaakt worden van onderwijsvoorzieningen in de aangrenzende gemeenten. In totaal zijn er binnen de gemeentegrenzen vier kinderdagverblijven, vijf peuterspeelzalen en is er viermaal buitenschoolse opvang. Tergooiziekenhuizen is het ziekenhuis voor alle inwoners van de Gooi en Vechtstreek en dus ook voor Laren. Het ziekenhuis heeft twee vestigingsplaatsen: Blaricum en Hilversum. De vestiging Blaricum huisvest 22 verschillende poliklinieken, Hilversum heeft er 20. Laren telt één buurtcentrum, één gezondheidscentrum en elf verschillende sportverenigingen, in sommige gevallen op Europees en wereldniveau. Zo spelen zowel de mannen als de vrouwen van Hockeyclub Laren in de hoofdklasse. Verder heeft de gemeente een eigen zwembad, een geologisch museum, een theater met ruim 400 zitplaatsen en een bibliotheek. 2 TG_Laren_compleet indd :48:31

21 De gemeente beschikt tevens over een beroemd museum, Singer Laren. Andere culturele voorzieningen zijn onder meer het Geologisch Museum Hofland Werkgelegenheid De potentiële beroepsbevolking bestaat uit personen (15 tot 65 jaar). Van de potentiële beroepsbevolking hebben 14 van de personen een bijstandsuitkering en 19 van de personen een WW-uitkering. In Laren werkten in 2007 ruim mensen (parttime en fulltime). De gemeente heeft in 2010 per 100 mensen in de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar, 75 arbeidsplaatsen (zowel parttime als fulltime). De meeste werkgelegenheid in Laren is te vinden in de zakelijke diensten. Daarnaast heeft Laren een hoog aandeel werkzame personen in de zorg en de overige diensten (vooral ingegeven door toerisme). Het aandeel werkzame personen in de landbouw, industrie, bouw en transport ligt in Laren laag. De top 5 van bedrijven die gevestigd en actief zijn in Laren ziet er als volgt uit: dienstverlening - 56% adviesdiensten - 27% persoonlijke diensten - 14% detailhandel - 13% facilitaire diensten - 11% Bedrijvigheid Begin 2008 telde Laren bedrijfsvestigingen. Het aantal bedrijfsvestigingen per inwoners in Laren bedraagt 143. Dat is het hoogste aantal in de Kamer van Koophandel-regio 1, waar het gemiddelde op 83 ligt. In 2007 is het aantal bedrijfsvestigingen in Laren met bijna 7% toegenomen. Dit is vergelijkbaar met de groei in de Kamer-regio (8%) en hoger dan in geheel Nederland (7%). Met een groei van bijna 7% is het aantal bedrijfsvestigingen in Laren in 2007 het hardst gegroeid. Het aandeel starters van alle bedrijven in Laren is sinds 2002 aanzienlijk lager dan het landelijke en regionale gemiddelde (gemeten t/m 2007). In 2007 telde Laren 75 starters tegen 80 opheffingen. Hiermee heeft Laren in de periode , met uitzondering van 2005, een opheffingsoverschot Veiligheid In de periode tussen 2002 en 2011 zijn er lokaal veel stappen gezet op het vlak van openbare orde en veiligheid. Een voorbeeld hiervan is het veiligheidsbeleid dat de gemeente tussen 2002 en 2007 heeft vormgegeven. Vanaf 2007 zijn er samen met de politie in regionale afstemming integrale veiligheidsplannen opgesteld. In 2010 is er een meerjarenbeleidplan gekomen met jaarlijks een uitvoeringsplan. Vanaf 2009 wordt de samenwerking ook meer gezocht in de vorm van het voorbeiden van het regionaal college en het 1 Dit betreft de regio Gooi, Eem- en Flevoland van de Kamer van Koophandel. 3 TG_Laren_compleet indd :48:31

22 oppakken van projecten met een bestuurlijke trekker (op regionaal niveau). Op basis van meldingen van jeugdoverlast en aangiftecijfers van de politie was de top 3 van veiligheidsincidenten in 2010: jeugdoverlast diefstal van/uit auto woninginbraken en alcohol in het verkeer (gedeelde derde plaats) Burger en bestuur Onderstaande tabel geeft het opkomstpercentage van de afgelopen drie gemeenteraadsverkiezingen (2002, 2006 en 2010) weer en zet deze af tegen het landelijke gemiddelde. Opkomstpercentage Laren Nederland Bovenstaande gegevens laten goed zien dat het opkomstpercentage in Laren hoger is dan gemiddeld in Nederland. De BEL Combinatie levert alle diensten voor Laren. Dat betekent dat de inwoners worden doorverwezen naar de Zuidersingel in Eemnes waar de BEL Combinatie is gevestigd. Voor burgerzaken kan men hier op maandag terecht van uur en op dinsdag tot en met vrijdag van uur. Voor aangiften bij de burgerlijke stand (geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en naturalisatie) geldt dat men op maandag van uur en op dinsdag tot en met vrijdag van uur terechtkan Grondgebied en omgeving De totale oppervlakte van de gemeente is km². Bijna 10% van het totale gemeenteoppervlak bestaat uit water, de rest uit land. De Brink is het hart van Laren. Hier is het karakteristieke gezicht van het oude dorp nog goed te zien. Typisch hieraan zijn onder meer de Saksische boerderijen, diverse winkels, terrasjes, cafés en restaurants. De schil rond De Brink stamt voornamelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Een diversiteit aan de belangrijke architectuurstijlen uit die tijd, vaak van hoogwaardige kwaliteit, is in dit gebied terug te vinden. Naast woningen zijn in dit gebied kleine bedrijven en verzorgings- en verpleeghuizen gevestigd. De villagebieden bevinden zich ten westen van het dorp en ten zuiden van de A1. Dit gebied wordt gekenmerkt door bebouwing met vrijstaande villa s op ruime percelen. De omgeving van Laren is goed geschikt om te winkelen, wandelen of cultuur opsnuiven. 4 TG_Laren_compleet indd :48:31

23 Laren is goed bereikbaar, het ligt aan de A1 en A27. De gemeente heeft geen eigen station. Wie met de trein wil komen, kan het beste in Hilversum uitstappen en van daaruit met de bus of taxi naar Laren gaan De gemeentelijke organisatie Gemeentebestuur Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de heer E.J. Roest (burgemeester) en twee wethouders, de heer E.J. de Jong en de heer J.W. van der Zwaan. De burgemeester is lid van D66, de wethouders zijn aangesloten bij de VVD en Larens Behoud. De gemeenteraad De gemeenteraad telt vijftien zetels die verdeeld zijn over zes verschillende fracties. Partij VVD Larens Behoud CDA PvdA, D66, Groenlinks; Groep Werkers- akkoord Liberaal Laren PvdA D Naast het eerdergenoemde college van B&W en de gemeenteraad kent de gemeente ook een raadsgriffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad door de raad van informatie en adviezen te voorzien en secretariële, organisatorische en logistieke ondersteuning te bieden. 5 TG_Laren_compleet indd :48:31

24 Ambtelijke organisatie Elke gemeente heeft een eigen bestuursstaf die bestaat uit de gemeentesecretaris, twee beleidsregisseurs en een controller. De beleidsregisseurs vormen de schakel tussen het college en de BEL Combinatie. Zij zorgen er onder andere voor dat de opdrachten van burgemeester en wethouders worden vertaald naar opdrachten aan de BEL Combinatie. College en staf worden ondersteund door het bestuurssecretariaat. De ambtelijke organisatie (inclusief de griffie) van Laren is als volgt opgebouwd. Organisatieonderdeel Formatie (in fte s) per 1 april Secretaris 0.6 Griffier (inclusief medewerker griffie) 1.6 Beleidsregisseur 2.4 Controller 0.5 Medewerker bestuurssecretariaat 1.0 Gemeente Laren (totaal) 6.1 Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren van de gemeente. Een dergelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht voor elke gemeente. De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren hebben elk een rekenkamercommissie ingesteld. In 2007 hebben de gemeenten besloten de Stichting Rekenkamercommissie BEL op te richten. De onderliggende samenwerkingsovereenkomst is in 2010 opnieuw vastgesteld. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie externe leden en vanuit elk van de drie gemeenteraden is er een plaatsvervangend voorzitter aangewezen als bestuurslid van de stichting. De commissie kan per gemeente verschillende onderzoeken uitvoeren. De rekenkamercommissie van een gemeente kan zelf besluiten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Vereiste is wel dat het onderzoek zich richt op het gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamercommissie stelt, hebben betrekking op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Het BEL-model Laren heeft zijn ambtelijke krachten gebundeld met twee andere gemeenten, Blaricum en Eemnes. Samen vormen ze de BEL Combinatie. Het bestuur daarvan bestaat uit vertegenwoordigers van de drie BEL-gemeenten. Zij hebben een controlerende en toezichthoudende rol. 2 De omrekening naar fte s is gebaseerd op een 36-urige werkweek en afgerond op één cijfer na de komma. 6 TG_Laren_compleet indd :48:32

25 Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) blijven zelfstandige gemeenten. Elke gemeente heeft dus een eigen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, een kleine ambtelijke staf en een gemeentehuis. Daarmee kan Laren nog steeds beleid voeren dat is afgestemd op de behoeften van de eigen inwoners. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de drie BEL-gemeenten: de heer R. van Benthem, burgemeester Eemnes mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester Blaricum de heer E. Roest, burgemeester Laren. Het dagelijks bestuur heeft een controlerende en toezichthoudende rol. De directeur van de BEL Combinatie is secretaris van het BEL-bestuur. De gemeentesecretarissen nemen deel aan het dagelijks bestuur als adviseurs van de burgemeesters. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de heer R. Posthumus (wethouder Blaricum), de heer E. van IJken (wethouder Eemnes) en de heer E. de Jong (wethouder Laren). De gemeentesecretarissen nemen deel aan het algemeen bestuur als adviseurs. De BEL Combinatie De BEL-organisatie wordt aangestuurd door het managementteam (directeur en afdelingshoofden) en bestaat uit vier afdelingen: Aanleg & Beheer, Publiek, Vergunningverlening en Handhaving, Staf en Ondersteuning, Welzijn en Ruimte. De BEL Combinatie staat onder leiding van mr. C. Aalders, directeur van de BEL Combinatie. 7 TG_Laren_compleet indd :48:32

26 De organisatie van de BEL Combinatie is als volgt opgebouwd. Organisatieonderdeel Formatie (in fte s) per 1 april Directeur 1.0 Afdelingsmanager 1.0 Team Welzijn 9.5 Team Ruimte 12.2 Afdeling Welzijn en Ruimte 22.7 Afdelingsmanager 1.0 Team Publiekszaken 21.1 Team Vergunningen 12.7 Team Handhaving 13.4 Afdeling Publiek, Vergunningen en Handhaving 48.2 Afdelingsmanager 1.0 Team Openbare Ruimte 12.6 Team Buitendienst 35.5 Afdeling Aanleg en Beheer 49.1 Team Juridische Kwaliteit en Veiligheidszaken 8.3 Team Personeel & Organisatie en Communicatie 10.5 Team Informatie & Automatisering en Facilitair 21.0 Team Administratie 9.3 Team Planning en Control 8.3 Afdeling Staf en Ondersteuning 57.4 Rekenkamercommissie 0.0 GR Werkorganisatie Gemeenten BEL Samenwerkingsrelaties De belangrijkste partijen waarmee Laren samenwerkingsverbanden is aangegaan, zijn: Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie BEL-gemeenten Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale zaken c.a. SoZa HBEL, bestaande uit een samenwerking van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gewest Gooi en Vechtstreek Regionale Brandweer Organisatie in het Gooi en de Vechtstreek Stichting Goois Natuurreservaat Werkvoorzieningschap Tomingroep Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer Gemeenschappelijk orgaan Volwasseneneducatie Gooi en Vechtstreek Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 3 De omrekening naar fte s is gebaseerd op een 36-urige werkweek en afgerond op één cijfer na de komma. 8 TG_Laren_compleet indd :48:32

GemeenteEemnes. Bestuurskrachtonderzoek. Bestuurskrachtonderzoek samenvatting

GemeenteEemnes. Bestuurskrachtonderzoek. Bestuurskrachtonderzoek samenvatting GemeenteEemnes Gemeente Eemnes samenvatting Bestuurskrachtonderzoek 2011 Bestuurskrachtonderzoek 2011 30juni 1 mei 2011 2011 TG_Eemnes_samenvatting.240611.indd 1 26-06-2011 13:42:58 TG_Eemnes_samenvatting.240611.indd

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

GemeenteEemnes. Bestuurskrachtonderzoek 2011. Bestuurskrachtonderzoek

GemeenteEemnes. Bestuurskrachtonderzoek 2011. Bestuurskrachtonderzoek GemeenteEemnes Gemeente Eemnes Bestuurskrachtonderzoek 2011 Bestuurskrachtonderzoek 2011 30juni 1 mei 2011 2011 TG_Eemnes_compleet.240611.indd 1 26-06-2011 13:36:19 TG_Eemnes_compleet.240611.indd 2 26-06-2011

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ambtelijke fusie Oudewater en Woerden 3 voorbeelden. Martine Meijers en Mari-An Gerits 4 juni 2012

Ambtelijke fusie Oudewater en Woerden 3 voorbeelden. Martine Meijers en Mari-An Gerits 4 juni 2012 Ambtelijke fusie Oudewater en Woerden 3 voorbeelden Martine Meijers en Mari-An Gerits 4 juni 2012 Programma Introductie VNG en KING Intergemeentelijke samenwerking: ambtelijke fusie Drie casebeschrijvingen:

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte

Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte College Onderwerp: V200701018 Collegeonderzoek Beheerplannen Openbare Ruimte Samenvatting: Inleiding: In het programma 2007 voor collegeonderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid staat voor 2007 onder

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van onderzoeken:

Verbeterplan naar aanleiding van onderzoeken: Verbeterplan naar aanleiding van onderzoeken: - Waar staat je gemeente? - Evaluatie organisatieontwikkeling; - Evaluatie burgerparticipatie; - Lokale bestuurskrachtmeting; - Eindrapport Visitatiecommissie

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

a. directie: het hoogste ambtelijke orgaan in de gemeentelijke organisatie, binnen de kaders die door het college zijn vastgesteld;

a. directie: het hoogste ambtelijke orgaan in de gemeentelijke organisatie, binnen de kaders die door het college zijn vastgesteld; Het college van de gemeente Maasdriel, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 19 van de Financiële verordening; mede gelet op het Besturing- en managementconcept en het Directiestatuut; besluit

Nadere informatie

BIJLAGE I3. Nota van Afstemming. Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming

BIJLAGE I3. Nota van Afstemming. Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming BIJLAGE I3 Nota van Afstemming Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming Inleiding Bij de concretisering van het model Ten Boer-Groningen is de afgelopen periode veel tijd besteed aan de rol van regisseur

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Nr Houten, 14 februari 2008

Nr Houten, 14 februari 2008 Nr. 2008-009 Houten, 14 februari 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Functieomvang griffie en mandatering personele aangelegenheden Beslispunten:. 1. Aan de griffier de bevoegdheden van de raad mandateren

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland ' Provincie Noord-Holland Gemeente Wijdemeren POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT BEL/ BOSE Gedeputeerde Staten uw contactpersoon

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Het rapport wordt op 7 december a.s. besproken in de commissie Bestuur en Middelen.

Het rapport wordt op 7 december a.s. besproken in de commissie Bestuur en Middelen. gemeente Den Helder Kopie aan: college van b S w, commissieleden, mr. M. Frederiks La.v. de gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder verzendgegevens behandeld door uw gegevens datum :

Nadere informatie

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Deze profielschets geeft informatie over onze gemeente en beschrijft

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie